Lesík delostrelcov
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorými sa revitalizuje verejné priestranstvo - park Lesík delostrelcov, čím sa zabezpečí jednak vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry, posilnenie ekologickej stability, zlepšenie kvality ovzdušia a zlepšenie kvality života obyvateľov mesta, posilní sa ekostabilita riešeného územia. Členenie ...
CHT-T401, SKŘ, útlum R245kV (P.0570), stavebně - montážní práce
CHT-T401, SKŘ, útlum R245kV (P.0570), stavebně - montážní práce
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia
Predmetom zákazky je vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia, a to najmä bežných spotrebičov a náradia, tlačiarní, počítačov, monitorov, kopírovacích strojov, televíznych prijímačov, prehrávačov, rádií, mikrovlniek, varných kanvíc, el. napájacích šnúr a zdrojov, brúsok, píl, ...
Dodanie a montáž fotovoltiky na budovu MsÚ Šaľa
Predmetom zákazky je kompletná dodávka fotovoltickej technológie vrátane dopravy a montáže zariadení na budovu Mestského úradu v Šali v zmysle spracovaného účelového energetického auditu a projektovej dokumentácie.
8375 Modifikace AAC DG na základě provozních zkušeností
Zpracování dokumentační části, dodávka a následná realizace díla „8375_Modifikace AAC DG na základě provozních zkušeností“ v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ v souladu s Projektovou dokumentací pro provedení stavby (PDPS), včetně provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Konkrétně se jedná o ...
H793 - Úpravy v obvodech AZR (BECO) R6KV III. kategorie
Předmětem veřejné zakázky H793 - úpravy v obvodech AZR (BECO) R6KV III. Kategorie je zajistit správnou funkci automatiky záskoku rezervy (AZR) rozvoden 6Kv III. Kategorie, na sekcích s HCČ, při zapůsobení havarijní zábleskové ochrany (HZO) v prostoru před přívodním vypínačem využitím funkce Auto Close relé BECO.
Energetické úspory metodou EPC v areálu České pošty v Praze - Malešicích
Náplní veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření ve vybraných objektech zadavatele metodou EPC.
Třebechovice pod Orebem úspory na VO, NPO 2022
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce veřejného osvětlení a realizace opatření, jež budou mít za cíl dosažení úspor nákladů na energii a provozních nákladů. Jde o výměnu svítidel veřejného osvětlení, příp. výložníků na stávajících podpěrných bodech. Energeticky úsporné opatření bude navrženo v minimální technické kvalitě (zejména s ohledem na ...
Chotěboř, ZŠ Buttulova č.p. 74 - vybudování strukturované datové sítě
Jedná se o dodávku nových datových rozvodů, datových rozvaděčů, chlazení serverovny, část silnoproudých rozvodů.
Komunitní centrum Aš
Stavební úpravy a změnu využití objektu z kulturního centra na komunitní centrum. Celý objekt bude nově dispozičně upraven, z jižní strany bude odstraněn stávající kinosál, místo kterého bude vytvořen venkovní prostor a nástavba toalet 2. NP a ve 3. NP. Ze severní strany bude přistavěno schodiště, odstraněna stávající rampa a realizována nová ...
Výmena osvetlenia v garáži - havarijný stav
Výmena osvetlenia v garáži havarijný stav - demontáž pôvodných 47 ks stropných svietidiel, - dodanie a montáž 47 ks bez údržbových LED svietidiel 60W, hliníkové teleso, 9000l, svietivosť 50 000h, IP66, - úprava úchytov na LED svietidlá, - materiál kábel silový medený, krabica odbočná - vypracovanie a dodanie revíznej správy po výmene ...
Revízie elektroinštalácií
Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonu odbornej prehliadky, skúšky a preventívnej kontroly elektroinštalácií. Predmetom zákazky je v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky a platných noriem zabezpečiť činnosti, tak aby boli vždy riadne a včas splnené povinnosti podľa platného právneho poriadku. Úlohou úspešného uchádzača bude vypracovať ...
Revitalizácia verejného priestoru na ulici Dunajská, k.ú. Staré Mesto - Park Dunajská
Predmetom zákazky je revitalizácia verejného priestranstva park Dunajská, ktorej súčasťou je rekonštrukcia oplotenia, vstupnej brány a spevnených plôch, sadové úpravy, výsadby novej zelene, vybudovanie verejného osvetlenia, automatického závlahového systému, vodných prvkov, fontány a zasakovacieho jazierka, búracie práce a napojenie závlah na ...
Revize vyhrazených elektrických zařízení
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelných revizí vyhrazených elektrických zařízení MN, NN a VN ve správě Oddělení energetiky v objektech Fakultní nemocnice Olomouc
Rimavská Baňa, rekonštrukcia transformačnej stanice                       3
VN prípojka bude pripájať odberateľa na hladinu VN odbočením na vedení VN 322 jestvujúca VN prípojka sa podľa potreby predĺži cca o 8mm naspojkovaním ALFE lanom po preložení TS na parcelu stavebníka. Transformačná stanica jedná sa o jednostĺpovú TS osadenú na parcelu CKN 1573/3. TS bude mať zrealizovanú ochranu proti účinkom atmosferických výbojov ...
Modernizace trakčního trolejbusového vedení MHD Teplice - 2023
Předmětem veřejné zakázky je modernizace trakčního trolejového vedení spočívající ve výměně opotřebovaných částí trakčního trolejového vedení a dodávce ostatního materiálu. Předmět zakázky je rozdělen do následujících dvou objektů: 1) SO 0349 - křižovatka ul. Masarykova třída x Školní; 2) SO 0350 - křižovatka ul. Masarykova třída x ...
Brno, VUZ Tučkova 23 - zlepšení ubytovacích podmínek - 5. a 6. NP
Předmětem díla je provedení oprav a výměny vnitřních povrchů, vybavení, elektroinstalace, ZTI a VZT v ubytovacích jednotkách, hlavních chodbách a v technickém zázemí v 5. a 6. NP dle vypracované projektové dokumentace „Brno, VUZ Tučkova 23, zlepšení ubytovacích podmínek, 5. a 6. NP“ od společnosti PP Ateliér s.r.o., Křížová 2597/5, 150 00 Praha 5, ...
Denný stacionár Bojná
Predmetom zákazky je výstavba objektu denného stacionáru v Obci Bojná: rekonštrukcia existujúceho stavebného objektu klubu dôchodcov a prístavba k existujúcej budove, v rozsahu: SO-01Búracie práce SO-02Architektura SO-03Zdravotechnika SO-04Výkurovanie SO-05Elektroinštalacia SO-06Kanalizačna prípojka SO-07Odvodenie zo strechy ...
Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova
Predmetom stavebných prác je rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie verejného osvetlenia na Ul. Rožňavskej a Ul. Štefánikovej a rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie-kabeláže na Ul. Štefánikovej. Stavebné práce začínajú mimo ochranného pásma železničného nadjazdu na Ul. Štefánikovej, pri štvorprúdovej komunikácii po veľký kruhový objazd ...
KII-IT-79-04-00362 - Rekonstrukce VN rozvoden VS pro Prahu
Předmětem plnění veřejné zakázky je demontáž stávajících VN rozvaděčů 3BBB1 a 4BBB1 a kompletní dodávka a instalace nových, skříňových, vzduchem izolovaných, vysokonapěťových rozvaděčů s jedním systémem přípojnic. Součástí plnění veřejné zakázky je provedení potřebných stavebních úprav napojení VN rozvaděčů na stávající řídící systémy, včetně ...
Rekonštrukcia elektroinštalácie
Rekonštrukcia elektroinštalácie dvoch budov viliek rieši ich nové napojenie z hlavného rozvádzača v novej budove. Ide o komplexnú rekonštrukciu elektroinštalácie budov, ktoré je zastaralé s nízkou kapacitou výkonu. Rekonštrukcia je zameraná na zvýšenie kapacita výkonu pre prevádzku tepelných čerpadiel a ostatnej elektroinštalácie v budovách. Po ...
Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovni
Predmetom zákazky sú nasledovné stavebné práce a dodávky zahŕňajúce nasledovné časti: Stavebná časť Elektroinštalácia Ústredné kúrenie Zdravotechnika Dažďová kanalizácia Predmetom zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela.
Modernizácia vybavenie praktického vyučovania, ako nástroj na zvýšenie počtu žiakov
Stavebné úpravy pozostávajú z rekonštrukcie vnútorných priestorov časti dielní odborného výcviku v rozsahu: 1. Podlahová konštrukcia Vybúranie podlahovej krytiny v stolárskej dielni, strechárskej dielni, maliarskej dielni a šatni žiakov, zabetónovanie jestvujúcich žľabov v podlahe, vyhotovenie betónovej mazaniny vystuženej oceľovými vláknami, ...
Materská škola Karloveská, Bratislava
Stavebné práce v zmysle Projektovej dokumentácie, ktoré tvoria prílohu č. 7 súťažných podkladov a Výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 8 súťažných podkladov. Stavebné práce budú realizované v etapách: Etapa 1: Búracie práce, Etapa 2: Nový stav, Etapa 3: Vykurovanie, Etapa 4: Vzduchotechnika, chladenie, Etapa 5: Zdravotechnika, Etapa 6: ...
Správa a údržba veřejného osvětlení města Milovice
Předmětem plnění zakázky je provoz, správa, údržba a opravy systému veřejného osvětlení (VO), architektonického osvětlení (AO), příležitostného slavnostního osvětlení (SO) a montáž a demontáž vánočního osvětlení.