Poptáváme výměnu elektroinstalace
Dobrý den, máme zájem o realizaci výměny elektroinstalace ve 3. podlažním objektu v Jablonci nad Nisou. Děkuji Lenka Kadlecová
Poptávám revize pro kolaudaci novostavby rodinného domu
Hledám firmu k provedení revizí pro kolaudaci na novostavbě rodinného dvojdomu : 1) elektro a hromosvod 2) revize topení a topná zkouška 3) tlaková zkouška ZTI 4) revize VZT
Poptávám realizaci fotovoltaické elektrárny
76314 Zlín-Štípa. Podmínkou pro výběr dodavatele je dodržení podmínek pro poskytnutí dotace. Zájemci nechť se hlásí na mail nebo tel. Parametry FVE jsou v příloze. Stanovisko stavebního a památkového úřadu viz příloha. Rozhodnutí o poskytnutí dotace viz příloha
Krajská knižnica v Žiline - stavebné úpravy objektu, riešenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie
Predmetom zákazky KRAJSKÁ KNIŽNICA V ŽILINE - STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU, RIEŠENIE NEVYHOVUJÚCEHO STAVU ELEKTROINŠTALÁCIE A ZVÝŠENIE EHB - II. ETAPA REALIZÁCIE 1. POSCHODIE, 1. ČASŤ je rekonštrukcia 1 poschodia knižnice a to najmä: výmena elektroinštalácie, výmena svietidiel, rekonštrukcia internetovej siete, stavebné úpravy nevyhnutne súvisiace s ...
Rekonštrukcia priestorov kuchyne a skladov, ZŠ Mierová 46, Bratislava
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy realizované v kuchyni a v skladoch v existujúcich priestoroch na I.NP v budove jedálne s kuchyňou v areáli Základnej školy na Mierovej ulici č.46 v Bratislave. Pôvodná kuchyňa s 2 príručnými skladmi potravín, skladom zeleniny a zemiakov so škrabkou, šatňa s WC pre zamestnancov kuchyne je na 1.NP. Rekonštrukčné ...
Stavebné úpravy CT pracoviska
Predmetom zákazky sú nevyhnutné stavebné úpravy na montáž nového CT prístroja Aguilion Prime SP v jestvujúcich priestoroch CT pracoviska na 1.NP chirurgického pavilónu. V rámci stavebných úprav dôjde k výmene prívodového kábla z hlavnej rozvodní HR1 do jestvujúceho rozvádzača R-CT, k doplneniu zásuvkových, svetelných obvodov a rozvodov ...
Rekonštrukcia polyfunkčnej sály a priľahlých priestorov RKC v Prievidzi - II. etapa
Predmetom investičnej akcie je rekonštrukcia interiéru polyfunkčnej sály regionálneho kultúrneho centra. Rekonštrukcia pozostáva z odstránenia väčšiny priečok, ktoré budú nahradené systémom závesov, odstránením existujúceho SDK podhľadu, vybudovaní nových priečok a presunom stanoviska zvukára. Na pódium sa použije systém variabilných pódiových ...
Elektroinštalačné práce
Z dôvodu zabezpečenia chodu prevádzok stredísk STARZu je potrebné zabezpečiť opravy elektroinštalačných zariadení, ktorých súčasťou je odstraňovanie nedostatkov z odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení. Predmet zákazky je definovaný Prílohou č. 1 a) a Prílohou č. 4 Zmluvou o dielo
Oprava elektroinštalácie - IV. etapa
Predmetom zákazky je oprava elektroinštalácie.
Výmena osvetlenia na prízemí, prvé a druhé poschodie v sekcii A v areály VŠA
Predmetom tejto zákazky sú elektromontážne práce, demontáž starých svietidiel a montáž nových elektrických svietidiel LED a s tým súvisiace opravy omietky, maľovanie a iné činností bližšie špecifikované vo výkaze výmere. Výmena starého osvetlenia za nové svietidla úsporného typu IP44 stropno-nástenne LED v počte 342 kusov, interiérové do 5 kg a IP ...
Poptávám nabídku na rekonstrukci/modernizaci rozvodny
Poptávám nabídku na rekonstrukci/modernizaci rozvodny 22kV/0,4kV.
Rekonštrukcia objektu geriatrie - Nemocnica Poprad, a.s.
Rekonštrukčné práce v interiéry budovy nemocnice - riešenie vnútorných rozvodov elektrickej energie so záložným baterkovým systémom, medicínskych plynov, vzduchotechniky a kúrenia, kde budú na vykurovacích telesách doplnené termohlavice. Stavebne sa dopĺňa riešenie o výmenu vnútorných omietok, podláh, podhľadov a nového dispozičného delenia 1NP a ...
Materská škola Okružná - novostavba
Predmetom zákazky je realizácia stavby Materská škola Okružná Stavba je v členení SO 01 Materská škola Okružná SO 02 NN prípojka, Elektrické odberné zariadenie a elektroinštalačný vývod SO - 04 Vodovodná prípojka SO - 05 Napojenie na žumpu SO 06 Chodník
Výmena zastaraných vývodových odpínačov pre transformátory - DAB Nitra
Predmetom zákazky je oprava trafostanice TS 0051-072 rozvodňa VN 22kV výmena 22kV vývodových odpínačov OKJ 631/52 pre transformátory T 22 a T 23, v kobkách č. 6 a č. 7 v Divadle Andreja Bagara v Nitre.
Zvýšenie kapacity Základnej školy s materskou školou A. Felcána 4 - ul. M. Benku v Hlohovci
Predmetom zákazky je dvojpodlažný objekt SO-02. Jedná sa o budovu určenú pre školstvo. Po obnove bude na prízemí umiestnená základná škola a kuchyňa s jedálňami, na poschodí materská škola. Objekt bude organizačne pričlenený k základnej škole na ulici A. Felcána v Hlohovci. Obnova zahŕňa nové dispozičné riešenie, nové podlahy a stropné podhľady, ...
Rekonštrukcia polyfunkčnej sály a priľahlých priestorov RKC v Prievidzi - I. etapa
Predmetom investičnej akcie je rekonštrukcia interiéru polyfunkčnej sály regionálneho kultúrneho centra. Rekonštrukcia pozostáva z odstránenia väčšiny priečok, ktoré budú nahradené systémom závesov, odstránením existujúceho SDK podhľadu, vybudovaní nových priečok a presunom stanoviska zvukára. Na pódium sa použije systém variabilných pódiových ...
Oprava plochých striech budov AOS
Opis predmetu nájdete v zadaní výkazu výmer. Doplňujúce CPV: -45261410-1 Strešné izolačné práce -31216100-4 Zariadenia na ochranu pred prepätím/bleskom -45312310-3 Práce na ochrane pred bleskom -60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) Miesto dodania: Akadémia ozbrojených síl, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Oprava priestoru kuchyne v objekte č. 2
Oprava priestoru kuchyne zahŕňa osekanie, vybúranie podláh a obkladov. Uskutočnenie nivelácie podláh, novej dlažby, obkladu, sanity a stierok. Výmenu, úpravu rozvodov vody, ústredného kúrenia, kanalizačných rozvodov, elektroinštalácie a vzduchotechniky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 výzvy (Výkaz výmer).
Rekonštrukcia MŠ 29. augusta, Trebišov - časť: elektroinštalácia
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou elektroinštalácie a bleskozvodnej sústavy budovy Materskej školy na Ulici 29. augusta v Trebišove a následne vypracovanie revíznej správy.
Rekonštrukcia objektu Koniareň – Holíčsky zámok –  III.etapa
Predmetom zákazky je realizácia stavby podľa projektovej dokumentácie a rozpočtu zákazky s názvom Rekonštrukcia objektu Koniareň Holíčsky zámok III. etapa a podkladov zverejnených v profile verejného obstarávateľa. Stavebné práce pozostávajú z objektov: 01-2 - Zdravotechnika 01-3 - Elektroinštalácia 02-1 - Architektonicko-stavebné ...
Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, MDŽ 26, Šurany
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, MDŽ 26, Šurany ". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí prílohu D týchto súťažných podkladov. Bližšie ...
Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí prílohu D týchto súťažných podkladov. Bližšie ...
Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, Mostná 1, Šurany
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, Mostná 1, Šurany a elokovaného pracoviska Nitriansky Hrádok". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí prílohu D ...
Dodávka a montáž vonkajších klimatizačných jednotiek a zhotovenie vnútorných rozvodov pre budovu
Predmetom zákazky je dodanie a namontovanie všetkých vonkajších klimatizačných jednotiek v počte 8 ks vrátane chladiarenských potrubných rozvodov, vrátane systému MaR a príslušnej elektroinštalácie MaR a silnoprúdovej elektroinštalácie a vrátane potrebných stavebných úprav v budove BRAVO.
Oprava pivničných priestorov
Predmetom zákazky sú stavebné, elektroinštalačné práce a všetky dodávky súvisiace s opravou pivničných priestorov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej so sídlom Gorazdova 20, 811 04 Bratislava, a to v súlade s výkazom výmer a obchodnými podmienkami plnenia predmetu zákazky.