LT_Lovosice - nová TR 110/22kV_PD
Předmětem veřejné zakázky je zpracování realizační projektové dokumentace na stavbu č. IE-12-4006978 spočívající ve výstavbě nové TR 110/22 kV - Ústecký kraj, k.ú. Lovosice, okr. Litoměřice - p.p.č 2969/33, 1969/34, 2969/36 a 2969/21 vše k.ú. Lovosice (pozemky ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s.) a p.p.č. 2969/2, 2969/20 vše v k.ú. Lovosice ...
Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj – II.etapa
Predmetom zákazky je Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj etapa č. 2. Práce musia prebiehať bezvýpadkovým spôsobom, so zabezpečením dočasného náhradného zdroja napájania, bez obmedzenia prevádzky NSP a bez ohrozenia života a zdravia pacientov nemocnice.
UV955/2016 Rekonstrukce kotelny v objektu školy - Střední škola, základní škola a mateřská škola
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Holečkova Praha 5. Jedná se o výměnu zdroje tepla - stávající zdroj tepla v podobě tří stacionárních plynových kotlů DeDietrich 350-14 o celkovém součtovém výkonu 780 kW bude nahrazen třemi novými stacionárními plynovými kondenzačními kotli na zemní plyn o součtovém výkonu 675 kW, a to ...
TYN - kompenzace a obnova ŘS (P.0499), stavebně-montážní práce
TYN - kompenzace a obnova ŘS (P.0499), stavebně-montážní práce
Servisní podpora technologií řídicího systému energetiky Datového centra a příslušných rozvoden
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických zařízeních řídicího systému energetiky a příslušných rozvoden pro vysoké a nízké napětí datového centra Zadavatele.
Rekonstrukce distribuční transformovny na depu Kačerov
Předmětem Veřejné zakázky je rekonstrukce distribuční transformovny (DT) na depu Kačerov jako technologie a dále související VZT, kabelová vedení 22 kV, silové rozvody, řídicí systémy, vytápění, ZTI, osvětlení, EPS a stavební úpravy celé DT. Detailní informace o předmětu Veřejné zakázky obsahuje tato zadávací dokumentace, zejména však projektová ...
Dodávka elektroinstalačního materiálu a související elektroinstalační práce
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dobu 36 měsíců na dodávky elektroinstalačního materiálu a prací spojených s těmito dodávkami pro potřeby servisu a údržby zařízení veřejného osvětlení a městského kamerového systému.
V671-674 Albrechtice-ČSM, V671-674 ČSM-ČSA, V673-674 ČSA-Doubrava - projektová dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je zpracování 3 prováděcích projektových dokumentací Stavby spočívajících v rekonstrukci 3 úseků stávajících vedení 110 kV V671/674 Albrechtice-ČSM, V671/674 ČSM-ČSA a V673/674 ČSA-Doubrava. Pro každý úsek bude zpracována samostatná projektová dokumentace. Důvodem rekonstrukce je nevyhovující mechanický stav vodičů, ...
TR Kralupy - obnova R 110kV, R 22kV, ŘSS_PD
Předmětem veřejné zakázky je zpracování realizační projektové dokumentace na stavbu č. IE-12-6010098 spočívající v rekonstrukci TR 110/22 kV - Kralupy ve Středočeském kraji, k.ú. Veltrusy, v obci okr. Mělník - areál rozvodny R 110/22 kV Kralupy. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, ...
Oprava nevyhovujúcich elektrických rozvodov
Predmetom zákazky je kompletná Oprava nevyhovujúcich elektrických rozvodov v budove CVTI SR, Staré grunty: - demontáž existujúcej silnoprúdovej elektroinštalácie v riešených priestoroch (okrem napojenia zariadenia chladenia), - silnoprúdová elektroinštalácia (zásuvkové a svetelné okruhy), - silové napojenia technologických zariadení, - úprava, ...
Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica
Predmetom zákazky je rozšírenie, modernizácia a čiastočná rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane rozvádzačov a záložného zdroja napájania v NSP Považská Bystrica. Práce musia prebiehať bezvýpadkovým spôsobom, so zabezpečením dočasného náhradného zdroja napájania, bez obmedzenia prevádzky NSP a bez ohrozenia života a zdravia pacientov ...
Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Terchová a jej následná prevádzka a údržba
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Terchová s príslušenstvom definovaným vo výkaz výmer za podmienok a v rozsahu uvedenom v týchto súťažných podkladoch a súvisiacej dokumentácii. Výsledkom modernizácie bude skvalitnenie technickej infraštruktúry obce. Vzhľadom k nedostatočnému, technicky a morálne zastaranému stavu verejného osvetlenia budú ...
Vedení VVN, Lískovec-Příbor, V617/618
Předmětem díla je kompletní rekonstrukce dvojitého venkovního nadzemního elektrického vedení 110kV, “TR Lískovec - TR Příbor, V617/618“ v původní trase. V rámci stavby budou demontovány stávající stožáry vč. odbourání stávajících základů a budou vystavěny stožáry nové, nataženy fázové vodiče, kombinované zemnící lano (KZL) atd. Výměna bude ...
Údržba, oprava a prevádzkovanie verejného osvetlenia mesta Komárno
Predmetom obstarávania je údržba, oprava a prevádzkovanie verejného osvetlenia mesta Komárno a v mestských častiach Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš, Nová Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor a zahŕňa nasledovné druhy služieb: 1.1Vykonávanie činnosti súvisiacich s opravou a údržbou verejného osvetlenia (ďalej len ...
Dodanie bazénovej technológie a realizácia elektroinštalácie v obecnom športovom a oddychovom centre
Predmetom zákazky je dodanie technologických zariadení na recirkulačnú úpravu bazénovej vody a realizácia elektroinštalácie v obecnom športovom a oddychovom centre v obci Široké. Obec Široké sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji, okres Prešov.
Zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv verejného osvetlenia v meste Nitra
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: a) zabezpečujúcichprevádzku, údržbu a opravy (riadne a mimoriadne) verejného osvetlenia, ktorá pozostáva najmä z činností bližšie špecifikovaných podrobným opisom predmetu zákazky a tiež v návrhu zmluvy, ktoré sú súčasťou dokumentácie k procesu zadávania zákazky, b)menších a neperiodické činností ...
Dodávky pojistek NN a VN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek pojistek NN a VN s vybranými účastníky pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu pojistek NN a VN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 10/2021-09/2027. Zakázka je rozdělena na 2 Části ve smyslu § 35 ZZVZ: ...
I/35 Oprava stavebně technologické části tunelu Hřebeč
Jedná se o sanaci závad na stavební a technologické části tunelu Hřebeč. Předmětem veřejné zakázky je oprava stavební části tunelu (portálové úseky, ostění, chodníky a vozovka, ocelové konstrukce v dopravním prostoru, bezpečnostní značení v tunelu, záchytná jímka u východního portálu) a technologické části (napájení elektrickou energií, kabelové ...
Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov
Hlavním cílem nové stavby je vybudování nové rozvodny 110kV včetně dvou transformátorů 110/22 kV, přípojky VVN pro zajištěná napájení TNS Ostrava Svinov s navýšeným rezervovaným příkonem z distribuční sítě pro současný a budoucí stav rozvoje železnice v dané oblastí. Nová rozvodna 110 kV včetně transformovny 110/22 kV je v dokumentaci navržena ...
Dokumentace pro provádění stavby rekonstrukce systému vytápění, chlazení, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
Předmětem veřejné zakázky je: a) vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace k rekonstrukci systému vytápění, chlazení, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace a měření a regulace (dále též „MaR“) v objektu Letenská 525/15 (budova A, B, C, D), Praha 1 (dále též „Objekt“) a zajištění výkonu související inženýrské činnosti a ...
Opakované vyhlášení II - Správa, provoz a údržba veřejného osvětlení v Petřvaldě
Správa veřejného osvětlení, Správa světelného signalizačního zařízení, Provádění pravidelných elektro revizí VO a SSZ, Běžná údržba. Předmět veřejné zakázky jsou práce specifikované v příloze d) Technologický postup a popis položek.
Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín
Předmětem akce je rekonstrukce rozvodny R27 kV a výměna trakčních transformátorů za stroje s trvalou zatížitelností až 16 MVA v TNS Čebín. Na ostatních střídavých TNS na odklonové trati (Ostrov nad Oslavou, Havlíčkův Brod a Golčův Jeníkov) bude navržen systém chlazení trakčních transformátorů pro jejich vyšší zatížitelnost. Připojení všech ...
Prosenice - rekonstrukce TR 110/22 kV - projektová dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je zpracování realizační projektové dokumentace na stavbu č. IE-12-8007663 spočívající v rekonstrukci TR 110/22 kV - Prosenice v Olomouckém kraji, v obci Prosenice - areál rozvodny R 110/22 kV Prosenice.
Mohelnice - obnova TR 110/22KV
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby: Mohelnice-obnova TR 110/22kV. Konkrétně je předmětem díla obnova transformační stanice TR 110/22 kV v obci Mohelnice, která spočívá ze dvou dílčích částí plnění, tj. vyhotovení a řádné a včasné předání specifikovaných stupňů projektové dokumentace (dále též „PD“) „Mohelnice-obnova TR 110/22 kV“, dle ...
Oprava MaR budova S,Q,R
Předmětem zakázky je kompletní výměna MaR, silových části rozvaděčů, software, jejich doplnění dle požadavků popsaných v technické zprávě. Tyto rozvaděče slouží k ovládání a vizualizaci medicinálních plynů, spotřeby energií. Součástí zakázky je kompletní správa a vizualizace na nadřazeném monitorovacím systému Honeywell Aréna.