Výstavba měnírny na konečné MHD Cihelna v Hradci Králové

Výstavba měnírny na konečné MHD Cihelna v Hradci Králové

Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace výstavby měnírny na konečné zastávce MHD Slezské Předměstí – Cihelna v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně upraven v čl. III. zadávací dokumentace.

Rekonstrukce trakční měnírny Martinov

Rekonstrukce trakční měnírny Martinov

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby pod názvem „Rekonstrukce trakční měnírny Martinov“ v rozsahu a členění dle dokumentace pro provádění stavby vypracované společností OHL ŽS a.s., IČO: 463 42 796, se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno ze dne 22.11.2016, a dle požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách a další činnosti s ...

Rekonštrukcia verejného osvetlenia I., etapa 1

Rekonštrukcia verejného osvetlenia I., etapa 1

Predmet zákazky s názvom REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA I. ETAPA 1 je rekonštrukcia verejného osvetlenie v meste Ilava, I. etapa, vrátane skúšobnej prevádzky v trvaní troch mesiacov, podľa spracovaných projektových dokumentácií spoločnosťou ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o., Krátka 4, Senec 903 01 , zodpovedný projektant ING. L. VALČO a v súlade s ...

Poptáváme kompletní rekonstrukci bytu

Poptáváme kompletní rekonstrukci bytu

Poptávám kompletní rekonstrukci bytu v Liberci (90m2), výměna oken, plynový kotel, radiátory a rozvody, elektroinstalace, podlahy, koupelna, štuky a malba.

Doplnenie verejného osvetlenia mesta Bytča

Doplnenie verejného osvetlenia mesta Bytča

Predmet zákazky je definovaný výkazom výmer z 03/2018. Jedná sa o demontáž starých svietidiel a súvisiacich elektrických zariadení, montáž nových svietidiel s príslušenstvom a súvisiacich elektrických zariadení, revízie, zameranie, kompletné vyskúšanie a ostatné súvisiace elektrotechnické práce. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.

Mikulov – rekonstrukce veřejného osvětlení sídliště

Mikulov – rekonstrukce veřejného osvětlení sídliště

Podrobný rozsah stavebních prací, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v projektu, v soupisu prací a ve smlouvě. Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých stavebních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností ...

BD Bělehradská č.p. 379 – výměna rozvodů elektroinstalace společných prostor

BD Bělehradská č.p. 379 – výměna rozvodů elektroinstalace společných prostor

V rámci stavebních prací dojde ke kompletní výměně rozvodů elektroinstalace v bytovém domě č.p. 379 ul. Bělehradská v Pardubicích – Polabinách, a to od rozpojovací kabelové skříně až po bytové rozvaděče. Dále bude provedena výměna všech elektroměrových rozvaděčů, osvětlení společných prostor, nouzového osvětlení, slaboproudých a datových rozvodů, ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján

Jedná sa o stavebné práce na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ. Predmet zákazky je rozdelený na 3. časti predmetu zákazky: 1. časť predmetu zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ - SO 01 a SO 02 Učebné pavilóny 2. časť predmetu zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ - SO 03 Hospodársky objekt 2. časť predmetu ...

Poptávám výměnu elektroměrového rozvaděče a realizaci přípojky pro čerpadlo

Poptávám výměnu elektroměrového rozvaděče a realizaci přípojky pro čerpadlo

Poptávám výměnu elektroměrového rozvaděče a realizaci elektro přípojky pro tepelné čerpadlo.

Dětmarovice - výstavba TR 110/22 kV - projektová dokumentace

Dětmarovice - výstavba TR 110/22 kV - projektová dokumentace

Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace, vč. veškerých povolení, rozhodnutí a stanovisek (dále jen „PD“) stavby „Dětmarovice – výstavba TR 110/22 kV“ vybraným Dodavatelem. PD bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, včetně jeho aktuálních prováděcích vyhlášek. Předmětem zakázky je ...

Zabezpečenie modernizácie, prevádzky, údržby sústavy verejného osvetlenia

Zabezpečenie modernizácie, prevádzky, údržby sústavy verejného osvetlenia

Zabezpečenie modernizácie, prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Trhová Hradská s použitím LED technológie formou koncesie. Verejný obstarávateľ prenechá Koncesionárovi prevádzkovanie sústavy verejného osvetlenia najmä za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti jeho prevádzkovania a znižovania nákladov na údržbu v súlade s ...

Instalace automatizovaných dálkově ovládaných prvků do distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s.

Instalace automatizovaných dálkově ovládaných prvků do distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je plnění jednotlivých zakázek na poskytování: • instalace dálkově ovládaných komorových odpínačů a linkových vypínačů (recloserů) spolu s příslušnými komponentami řídicí jednotky a měření 3xU, 3xI na vybraných spínacích prvcích, výměna podpěrných bodů včetně uzemnění, které jsou ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. ...

Poskytovaní energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech Města Karlovy Vary

Poskytovaní energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech Města Karlovy Vary

Předmětem této zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (úspory provozních nákladů souvisejících s užitím energií – dále jen „služby“) pro objekty v majetku města Karlovy Vary.

VYS – rozšíření rozvodny, stavebně-montážní práce

VYS – rozšíření rozvodny, stavebně-montážní práce

VYS – rozšíření rozvodny (P.0319), stavebně-montážní práce

Zabezpečenie služby verejného osvetlenia – Kojatice

Zabezpečenie služby verejného osvetlenia – Kojatice

a)Zabezpečenie služby verejného osvetlenia v rámci celej obce b)Prevzatie zodpovednosti (vlastníctva) za osvetľovaciu sústavu, vrátane platieb za dodávku elektriny pre odberné miesta verejného osvetlenia c)Zabezpečenie správy a kompletnej údržby osvetľovacej sústavy (najmä opravy, údržba, pravidelné revízie, výmena poškodených častí, vrátane ...

Budova T Technické univerzity v Liberci – oprava a stavební úpravy, trafostanice a přípojka

Budova T Technické univerzity v Liberci – oprava a stavební úpravy, trafostanice a přípojka

Rozsáhlá rekonstrukce budovy T, spočívající ve zcela zásadní a úplné rekonstrukci budovy, zahrnující rozsáhlé demolice i nové dostavby vč. nové střechy, transformační stanice 22/0,4 kV včetně přípojky NN pro budovu T, to vše spojené se změnou funkce využívání budovy.

Stavebné úpravy - Rekonštrukcia hygienických zariadení v nemocnici

Stavebné úpravy - Rekonštrukcia hygienických zariadení v nemocnici

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s rekonštrukciou hygienických zariadení na lôžkových oddeleniach Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou Dolný Kubín, situovaných v bloku A a C. Stavebné úpravy pozostávajú z realizácie stavebných prác a dodávok, elektroinštalácie a zdravo technickej inštalácie v zmysle spracovanej ...

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy DANUBIUS spol. s r.o.

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy DANUBIUS spol. s r.o.

Predmetom zákazky je dodanie chladiarenských technológií a osvetlenia. Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti Opis predmetu zákazky.

Provozovatel veřejného osvětlení na území města Jaroměř

Provozovatel veřejného osvětlení na území města Jaroměř

Předmětem veřejné zakázky je obnova, provoz, správa a údržba veřejného osvětlení (dále také VO) na území celého města Jaroměř. Konkrétně se jedná o: - správu a údržbu zařízení VO – vykonávání preventivní údržby, vykonávání kontrol VO, zajištění dispečerské služby, zajištění havarijní služby, vedení pasportu, tolerovanou poruchovost a dobu pro ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Lehniciach

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Lehniciach

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Lehnice, súp. č. 89. Návrh riešenia - Zateplenie obvodového muriva kontaktným zateplovacím systémom - Zateplenie stropu astien suterénu zinteriérovej strany kontaktným zateplovacím systémom - Zateplenie strechy vrátane novej strešnej ...

Rekonstrukce osvětlení

Rekonstrukce osvětlení

Modernizace osvětlovací soustavy ve výrobních a skladovacích prostorech pivovaru včetně venkovního osvětlení a části elektroinstalace a rozvaděčů v dotčených objektech

Transformácia 400/110 kV Bystričany - T401, T402 – realizácia stavby

Transformácia 400/110 kV Bystričany - T401, T402 – realizácia stavby

Predmetom zákazky je zrealizovanie 6. a 7. stavby Súboru stavieb Transformácia 400/110 kV Bystričany 2. časť, vrátane dopracovania dokumentácie pre realizáciu stavby. Demontáž jestvujúcich transformátorov T201, T202. Dodávka 2 ks transformátorov 400/110 kV, vrátane montáže, uvedenia do prevádzky a vybudovanie polí 400 kV pre transformátory T401, ...

Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim

Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce pro snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim. Jedná se o zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy školy, včetně části se školní jídelnou a tělocvičnou, rekonstrukce otopné soustavy v budově a její vyregulování po zateplení. Budou zatepleny obvodové stěny ...

Osvetlenie areálu UKF v Nitre

Osvetlenie areálu UKF v Nitre

Predmetom zákazky je realizácia osvetlenia areálu UKF v Nitre doplnením jestvujúceho osvetlenia novými stožiarovými svietidlami na chodníkoch a doplnenie osvetlenia parkovacích plôch. Realizácia bude prebiehať v jestvujúcom areáli počas plnej prevádzky, rešpektovaním jestvujúcej zástavby a výsadby.

Zavedení systému energetického managementu v areálu VŠB-TUO - předávací stanice

Zavedení systému energetického managementu v areálu VŠB-TUO - předávací stanice

Předmětem veřejné zakázky je Zavedení systému energetického managementu v areálu VŠB-TUO - předávací stanice D-D, CPIT, Geologický pavilon, budova N a CPI. Vytvoření nadřazeného SCADA systému (systém pro napojení na měření a řídicí systémy instalované na VŠB a to i perspektivní), resp. systému pro měření a sběr dat v rámci areálu kampusu VŠB, ...

(záznamy 1/25 z 3414)  strana 1 / 137