Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Jílové – II.etapa

Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Jílové – II.etapa

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a výměna stávajících výbojkových svítidel veřejného osvětlení (VO) za nová svítidla LED v počtu 745 ks ve městě Jílové, a to v souladu s technickou dokumentaci a technickými podmínkami, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.

Mestský park Komenského

Mestský park Komenského

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Mestský park Komenského na Komenského námestí v Bratislave. Cieľom stavby je zriadenie mestského parku v centre Starého Mesta pri budove SND. Mestský park bude pozostávať z pochôdznej drevenej rámovej konštrukcie s povrchovou úpravou doplnenej kvetináčmi z agátového dreva, osvetlením a ...

ZŠ Svítkov - přístavba

ZŠ Svítkov - přístavba

Přístavba v 1. NP a částečná nástavba v 2. a 3. NP stávající základní školy č.p. 748 ul. Školní v Pardubicích – Svítkově, jejímž účelem je realizace nových kmenových a odborných učeben základní školy, družin a zvýšení kapacity provozu stávající jídelny a kuchyně vč. sociálního zázemí. Součástí je provedení stavebních úprav či nových rozvodů ...

Zainvestování pozemků – lokalita – Svítkov západ

Zainvestování pozemků – lokalita – Svítkov západ

Předmětem veřejné zakázky je příprava lokality pro budoucí zástavbu pro předměstské bydlení. Zahrnuje parcelaci a přípravu území, výstavbu komunikací a zpevněných ploch, vodohospodářských objektů (splašková kanalizace, čerpací stanice a výtlak splaškových vod, dešťová kanalizace, vodovodní řad), veřejného osvětlení, sdělovacího vedení, silového ...

Vojany – zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu

Vojany – zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu

Predmetom zákazky sú stavebné práce v rozsahu. -zateplenie celej budovy, výmenu jestvujúcich okien, zateplenie strešnej konštrukcie, -stavebné úpravy v interiéri budovy, -výmena vnútornej elektroinštalácie, -obnova vykurovania v budove a rekuperácia, -exteriérové úpravy rozšírenie exteriérového chodníka medzi vstupom do obecného úradu a ...

Hledáme pracovníky pro provádění elektromontáží

Hledáme pracovníky pro provádění elektromontáží

Hledáme pracovníky pro provádění elektromontáží v Králíkách (okr. Pardubice) pro termín červenec až říjen 2018

Poptávám realizaci stavebních přípojek

Poptávám realizaci stavebních přípojek

Poptávám realizaci stavebních přípojek pro RD na hranici Brna.

V490/491 – vedení 400 kV PRE - VIT, stavebně-montážní práce

V490/491 – vedení 400 kV PRE - VIT, stavebně-montážní práce

V490/491 – vedení 400 kV PRE - VIT (P.0390), stavebně-montážní práce - rozděleno na 3 etapy: V490/491 – vedení 400 kV PRE - VIT - 1. etapa (TR Vítkov – st. č. 99) V490/491 – vedení 400 kV PRE - VIT - 2. etapa (st. č. 99 – st. č. 208) V490/491 – vedení 400 kV PRE - VIT - 3. etapa (st. č. 208 – TR Přeštice)

Periodické revize elektroinstalací 2018

Periodické revize elektroinstalací 2018

Předmětem veřejné zakázky je provedení periodických revizí elektroinstalací ve stavebních objektech MO spravovaných AHNM dle platných ČSN a vystavení kontrolních osvědčení (revizních zpráv) s cílem jejich bezpečného provozu.

UK KAM – kolej Hvězda, rekonstrukce a oprava bloku A1

UK KAM – kolej Hvězda, rekonstrukce a oprava bloku A1

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní obnova sociálních zařízení, tzn. odstranění stávajících konstrukcí a rozvodů, vyzdění nových příček, instalace nových rozvodů VZT, ZTI, Elektro – silno a slaboproud (EPS, EZS, Internet), výměna zařizovacích předmětů, výměna povrchů podlah, vestavěného nábytku a modernizace výtahu. Bližší specifikace ...

Priemyselný park Detva - Trstená, Inžinierske siete

Priemyselný park Detva - Trstená, Inžinierske siete

Hlavným dôvodom realizácie stavby je potreba mesta riešiť požiadavky na budovanie priemyselnej zóny ako aj riešenie zamestnanosti v tomto regióne. Lokalita sa svojou polohou nachádza naďaleko mesta. V lokalite sa nachádzajú inž. siete rozvodov telekomunikácii, kanalizácie, plynu a el.vedenie. Členenie stavby Členenie stavby bude ...

Výstavba měnírny na konečné MHD Cihelna v Hradci Králové

Výstavba měnírny na konečné MHD Cihelna v Hradci Králové

Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace výstavby měnírny na konečné zastávce MHD Slezské Předměstí – Cihelna v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně upraven v čl. III. zadávací dokumentace.

Rekonstrukce trakční měnírny Martinov

Rekonstrukce trakční měnírny Martinov

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby pod názvem „Rekonstrukce trakční měnírny Martinov“ v rozsahu a členění dle dokumentace pro provádění stavby vypracované společností OHL ŽS a.s., IČO: 463 42 796, se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno ze dne 22.11.2016, a dle požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách a další činnosti s ...

Rekonštrukcia verejného osvetlenia I., etapa 1

Rekonštrukcia verejného osvetlenia I., etapa 1

Predmet zákazky s názvom REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA I. ETAPA 1 je rekonštrukcia verejného osvetlenie v meste Ilava, I. etapa, vrátane skúšobnej prevádzky v trvaní troch mesiacov, podľa spracovaných projektových dokumentácií spoločnosťou ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o., Krátka 4, Senec 903 01 , zodpovedný projektant ING. L. VALČO a v súlade s ...

Poptáváme kompletní rekonstrukci bytu

Poptáváme kompletní rekonstrukci bytu

Poptávám kompletní rekonstrukci bytu v Liberci (90m2), výměna oken, plynový kotel, radiátory a rozvody, elektroinstalace, podlahy, koupelna, štuky a malba.

Doplnenie verejného osvetlenia mesta Bytča

Doplnenie verejného osvetlenia mesta Bytča

Predmet zákazky je definovaný výkazom výmer z 03/2018. Jedná sa o demontáž starých svietidiel a súvisiacich elektrických zariadení, montáž nových svietidiel s príslušenstvom a súvisiacich elektrických zariadení, revízie, zameranie, kompletné vyskúšanie a ostatné súvisiace elektrotechnické práce. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.

Mikulov – rekonstrukce veřejného osvětlení sídliště

Mikulov – rekonstrukce veřejného osvětlení sídliště

Podrobný rozsah stavebních prací, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v projektu, v soupisu prací a ve smlouvě. Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých stavebních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností ...

BD Bělehradská č.p. 379 – výměna rozvodů elektroinstalace společných prostor

BD Bělehradská č.p. 379 – výměna rozvodů elektroinstalace společných prostor

V rámci stavebních prací dojde ke kompletní výměně rozvodů elektroinstalace v bytovém domě č.p. 379 ul. Bělehradská v Pardubicích – Polabinách, a to od rozpojovací kabelové skříně až po bytové rozvaděče. Dále bude provedena výměna všech elektroměrových rozvaděčů, osvětlení společných prostor, nouzového osvětlení, slaboproudých a datových rozvodů, ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján

Jedná sa o stavebné práce na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ. Predmet zákazky je rozdelený na 3. časti predmetu zákazky: 1. časť predmetu zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ - SO 01 a SO 02 Učebné pavilóny 2. časť predmetu zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ - SO 03 Hospodársky objekt 2. časť predmetu ...

Poptávám výměnu elektroměrového rozvaděče a realizaci přípojky pro čerpadlo

Poptávám výměnu elektroměrového rozvaděče a realizaci přípojky pro čerpadlo

Poptávám výměnu elektroměrového rozvaděče a realizaci elektro přípojky pro tepelné čerpadlo.

Dětmarovice - výstavba TR 110/22 kV - projektová dokumentace

Dětmarovice - výstavba TR 110/22 kV - projektová dokumentace

Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace, vč. veškerých povolení, rozhodnutí a stanovisek (dále jen „PD“) stavby „Dětmarovice – výstavba TR 110/22 kV“ vybraným Dodavatelem. PD bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, včetně jeho aktuálních prováděcích vyhlášek. Předmětem zakázky je ...

Zabezpečenie modernizácie, prevádzky, údržby sústavy verejného osvetlenia

Zabezpečenie modernizácie, prevádzky, údržby sústavy verejného osvetlenia

Zabezpečenie modernizácie, prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Trhová Hradská s použitím LED technológie formou koncesie. Verejný obstarávateľ prenechá Koncesionárovi prevádzkovanie sústavy verejného osvetlenia najmä za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti jeho prevádzkovania a znižovania nákladov na údržbu v súlade s ...

Instalace automatizovaných dálkově ovládaných prvků do distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s.

Instalace automatizovaných dálkově ovládaných prvků do distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je plnění jednotlivých zakázek na poskytování: • instalace dálkově ovládaných komorových odpínačů a linkových vypínačů (recloserů) spolu s příslušnými komponentami řídicí jednotky a měření 3xU, 3xI na vybraných spínacích prvcích, výměna podpěrných bodů včetně uzemnění, které jsou ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. ...

Poskytovaní energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech Města Karlovy Vary

Poskytovaní energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech Města Karlovy Vary

Předmětem této zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (úspory provozních nákladů souvisejících s užitím energií – dále jen „služby“) pro objekty v majetku města Karlovy Vary.

VYS – rozšíření rozvodny, stavebně-montážní práce

VYS – rozšíření rozvodny, stavebně-montážní práce

VYS – rozšíření rozvodny (P.0319), stavebně-montážní práce

(záznamy 1/25 z 3425)  strana 1 / 137