Zníženie energetickej náročnosti - VASPO STONE, s. r. o.
Predmetom zákazky je modernizácia existujúceho fotovoltaického zdroja 99,6kW a vyvedenie celého výkonu do vlastnej elektroinštalácie podľa priloženej dokumentácie.
HC Nechranice – generální oprava TG 1 a TG 2 a HC Nechranice – rozvodna 22 kV a 6 kV
Předmětem zakázky je realizace generální opravy HC Nechranice za účelem zajištění dlouhodobého a bezporuchového provozu v dalších letech: a) oprava technologického zařízení – hydrotechnická zařízení, turbíny a příslušenství, generátory b) výměna 2 ks klapkových uzávěrů DN 2600 c) výměna snímačů MaR soustrojí d) úprava technologické ...
Elektrikář, Německo
Firma ISG-elektrotechnik hledá elektrikáře na trvalý pracovní poměr. Podmínky: od 12 € / hod + 400 € měsíčně (montážní služební cesty) + prémie. Kontaktujte mě prosím.
Dodávka a montáž plynem izolovaného, kovově krytého rozváděče vnitřního provedení 420 kV, 50kA
Dodávka a montáž 1 ks plynem izolovaného, kovově krytého rozváděče (GIS) vnitřního provedení 420 kV, jednofázově zapouzdřeného, 50kA, poskytování servisních služeb a technické podpory k provozu GIS
Verejné osvetlenie - údržba, prevádzka a oprava, správa a údržba osvetľovacej sústavy
Predmetom obstarávania sú služby: Prevádzkovanie, údržba, oprava a kontrola zariadení verejného osvetlenia na území mesta Zvolen (katastrálne územie Zvolen, Môťová, Zolná, Lukové a Kráľová), kontrola drenážneho systému spodných vôd v lokalitách mesta Zvolen Čierne zeme, Západ Tepličky a údržba semaforov nachádzajúcich sa na južnom a severnom ...
Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu II
Předmětem zakázky je snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení sloužících pro zajištění provozu silniční dopravy, a to modernizací stávajícího sodíkového osvětlení za nová osvětlovací tělesa s LED světelnými zdroji vč. napájecích kabelů a dále modernizací transformátorů pro napájení technologií tunelů.
Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia v obci Hrabušice II
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrabušice s príslušenstvom definovaným vo výkaz výmer vrátane prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia. Výsledkom bude skvalitnenie technickej infraštruktúry obce. Vzhľadom k nedostatočnému, technicky a morálne zastaranému stavu verejného osvetlenia budú v rámci modernizácie a skvalitnenia pôvodné ...
Technická infrastruktura pro výstavbu RD - Veleboř
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s vybudováním technické infrastruktury v obci Klopina – část Veleboř pro výstavbu rodinných domů.
Moderná fakultná nemocnica Nové Zámky pre moderný región juhozápadného Slovenska FNsP Nové Zámky
Predmetom zákazky plánovaných rekonštrukčných prác je nevyhnutnosť výmeny elektroinštalácie, vodoinštalácie, výťahov, stropov a podláh a zároveň zlepšenie vzhľadu interiérov nemocnice, ktoré by vytvorili príjemnejšie, komfortnejšie a priateľskejšie prostredie pre pacientov a ich príbuzných. Realizácia stavebných objektov sa predpokladá počas ...
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Študentského domova ŠD2 Komenského
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy časti jestvujúcej budovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Komenského ulici 3730/20, umiestnenej na pozemku parc. č. C KN 1936/2, 1936/3, 1936/4, 1936/5, k. ú. Banská Bystrica, a to tej časti budovy, v ktorej je umiestnený internát ŠD2. Predmetom je zateplenie striech riešenej časti a zateplenie ...
Vyhrazená technická zařízení - Elektro
Předmětem veřejně zakázky je provádění elektrorevizí v bytech a nebytových prostorách ve správě zadavatele, dále elektrorevizí hromosvodů, přenosného ručního nářadí a provádění dalších souvisejících služeb (např. výměna elektrických sporáků nebo porevizní opravy hromosvodů).
Rekonstrukce distribuční transformovny ve stanici metra Budějovická
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce distribuční transformovny (DT) ve stanici metra Budějovická jako technologie a dále související VZT, kabelová vedení 22 kV, silové rozvody, řídící systémy, vytápění ZTI, osvětlení, EPS a stavební úpravy celé DT.
Realizácia stáleho nočného osvetlenia Grassalkovichovho paláca
Predmetom verejného obstarávania sú práce a dodávky pre realizáciu nového stáleho nočného osvetlenia Grassalkovichovho paláca (ďalej len ako GP) podľa projektovej dokumentácie (ďalej len PD) a výkazu výmer z 08/2018 spracovaných zodpovedným projektantom Ing. arch. P. Vadkertim. Realizácia nového nočného osvetlenia úzko súvisí s naplánovanou ...
Pořízení zdrojové části lokální mikrosítě - vyrovnávací balancer s příslušenstvím
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdrojové části lokální mikrosítě, sestávající z energetického kontejneru s akumulátorovým úložištěm elektrické energie, sestavy fotovoltaických panelů a solárních měničů. Sestava je určena pro napájení průmyslových výrobních hal a podobných objektů. Její provedení musí umožňovat dodatečnou instalaci do ...
Vzduchotechnika Domova seniorů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompletních rozvodů elektroinstalace a zdravotně technických instalací pro technologii vzduchotechniky v prostoru varny kuchyně a pomocných provozů (příprava masa) v objektu domova seniorů Hranice. Součástí akce jsou i stavební úpravy kuchyně, kompletní rozvody elektroinstalace a zdravotně technických instalací ...
Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa na roky 2019 - 2023
stavebné práce, bežná stavebná údržba najmä murárske práce, elektroinštalačné práce, plynoinštalačné práce, obkladanie stien a dlážok, práce na rozvodoch vody a kanalizácie, stolárske a zámočnícke práce, oprava striech, cestných šácht, asfaltovanie, atď.
FN Motol – revizní činnosti elektro 2019 - 2020
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění odborných revizních činností elektrorozvodů (elektrorevize), hromosvodů, plynových rozvodů, komínů – spalinových cest po dobu 24 měsíců v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, ode dne účinnosti Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem nejpozději do 31. 12. 2020.
Hodinové sazby elektromontážních a zemních prací
Realizace liniových staveb NN/VN a DTS, včetně případného zajištění optické infrastruktury s tím související a poskytování související plnění, veřejnoprávní projednání a zřízení VB (včetně zajištění všech souvisejících kroků, zejména uzavření příslušné smlouvy (SoVB/Kupní smlouvy), opatření geometrického plánu, vklad do KN, výplata náhrad atd.), a ...
Administratívna budova v Botanickej záhrade, Košice - rekonštrukcia elektroinštalácie
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie, štruktúrovanej kabeláže, elektro -požiarnej signalizácie a prístupového systému v objekte administratívnej budovy Botanickej záhrady, Mánesova 23, Košice. Podrobný opis je uvedený v projektovej dokumentácií a výkaze výmer.
Výmena koncových elektroinštalačných zariadení
Predmetom zákazky je dodanie nových svietidiel s LED technológiou a výmena za existujúce svetelné zdroje a telesá na izbách, chodbách, vstupných halách a pridružených priestoroch budov študentského domova na Medickej 4 Medickej 6 a vypracovanie východiskovej revíznej správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia ako aj vypracovanie ...
Výsadba příměstské zeleně U Vodojemu, Kyjov - veřejné osvětlení
Předmětem veřejné zakázky je vybudování veřejného osvětlení v lokalitě U Vodojemu v Kyjově. Řešeno je vlastní veřejné osvětlení, jeho napojení a ochrana před nebezpečným dotykem. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Poptáváme realizaci osvětlení společných chodeb pro SVJ
Poptáváme zpracování cenové nabídky na nové osvětlení se senzory do společných chodeb pro SVJ Trávník 10,12,14,16. Jedná se o 4-patrové panelové domy s nástavbou. Realizace rok 2019.
Hranice, rekonstrukce R110kV
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby: Hranice, rekonstrukce rozvodny R110kV.
Úprava ulice Jarkovej, Prešov
Predmetom zákazky sú nasledovné stavebné práce úpravy priestoru Jarkovej ulice - rekonštrukcia vozovky a chodníkov (stavebno-technické usporiadanie celého uličného priestoru vrátane odvodnenia), realizácie nového verejného osvetlenia, slaboprúdových rozvodov, kamerového systému a časti NN rozvodov, výsadba sprievodnej uličnej zelene a realizácia ...
Zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení periodických revizí elektroinstalací
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému (dále jen „DNS“) je provedení periodických revizí elektroinstalací ve stavebních objektech MO spravovaných AHNM dle platných ČSN a vystavení kontrolních osvědčení (revizních zpráv) s cílem jejich bezpečného provozu. Dílo bude prováděno za podmínek stanovených ve smlouvách ...