Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Náměstí Míru a Želivského
Předmět plnění této veřejné zakázky sestává z Modernizace silových rozvodu mezi stanicemi Náměstí Míru a Želivského - součást plnění (A) a Modernizace osvětlení mezi stanicemi Náměstí Míru a Želivského - součást plnění (B). Předmětem plnění je realizace stavebních prací dle projektové dokumentace pro provádění stavby, která tvoří přílohu č. 2 ...
Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica - Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Revize elektrických instalací, spotřebičů a vybraných zdravotnických prostředků
Předmětem této veřejné zakázky je provádění pravidelných revizních činností elektrických instalací, elektrických spotřebičů a elektrických připojení vybraných zdravotnických prostředků pevně připojených do elektrické instalace (vč. zdravotnických prostředků s napájením medicinálních plynů), (dále jen „ revize“), v rozsahu a termínech dle ČSN 33 ...
Regenerace sídliště B. Šmerala v Prostějově
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce ve smyslu regenerace sídliště B. Šmerala v Prostějově. Jedná se zejména o opravy komunikací, zaústění uličních vpustí do stávajícího kanalizačního systému a do nově navržených vsaků. Součástí zakázky je i rekonstrukce veřejného osvětlení a ozelenění sídliště. V rámci 1. etapy bude řešena výstavba nové ...
Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce ulice Kodešova ve Frýdlantu. Veřejná zakázka je zadávána společně zadavateli Město Frýdlant, Liberecký kraj a Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., a to na základě Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky uzavřené dne 3.12.2019. S ohledem na vlastnictví a s tím spojené financování je ...
Odborné prehliadky, odborné skúšky a revízie elektrických zariadení
Predmetom zákazky je výkon odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) elektrických, revízií elektrospotrebičov a elektrického ručného náradia podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, ...
Rekonstrukce budovy sokolovny ve městě Kamenický Šenov
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí budovy sokolovny ve městě Kamenický Šenov. Jde zejména o: provedení kontaktní zateplovací systém z certifikovaného fasádního systému ETICS, provedení svislé hydroizolace suterénního zdiva, zateplení střešní konstrukce (ploché střechy, šikmé s plechovou ...
Výstavba přesuvné trafostanice DT68 pro Lom DNT
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového stanoviště přesuvné trafostanice označené DT68 pro zajištění spolehlivého napájení těžebních technologií v Lomu Doly Nástup Tušimice. Předmět veřejné zakázky zahrnuje dále prodloužení přívodních linek VN pro napájení přesuvné trafostanice DT68, zhotovení odvodnění, dodávku a montáž oplocení a osvětlení ...
Poptávám zhotovení elektroměrového pilíře
Poptávám zhotovení el. pilíře, změnu z jednorázového na třífázový, příprava pro stavební firmu. Povolení od ČEZu mám.
Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor bytových domů
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce elektroinstalace společných prostor bytových domů Dunajská 37, 39, 41, 43, 45, Labská 29, 31, 33, 35, 37, Sevastopolská 1, 3, 5, 7, 9, 11, Kurská 2, 4, 6, 8, Kyjevská 1, 3, Vltavská 2, Kosmonautů 17, 19, 23, v Brně - Starém Lískovci v rozsahu a podle PROJEKTU a SMLOUVY.
Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně
Předmětem veřejné zakázky je uzavření 3 rámcových dohod (na každou z částí veřejné zakázky bude uzavřena samostatná rámcová dohoda) za účelem zajištění obnovy veřejného osvětlení v určených lokalitách města Brna, kde je veřejné osvětlení v havarijním, resp. technicky nevyhovujícím stavu. Konkrétní plnění (obnovy veřejného osvětlení) budou vždy ...
Příprava projektové dokumentace pro E.ON páteřní síť
Předmětem zakázky je provedení projektových a inženýrských prací nezbytných pro umožnění instalace dobíjecích stanic zejména: • zpracování veškeré dokumentace, podkladů, souhlasů či vyjádření nezbytných pro umístění a povolení výstavby dobíjecích stanic (včetně elektrické přípojky a vyhrazených parkovacích stání (je na dodavateli, aby na základě ...
GO-2_Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti Grafobal
Výstavba fotovoltaickej elektrárne a rekonštrukcia priemyselného osvetlenia. Zákazka realizovaná v systéme EVO ver. 18.0
Výměna výkonových prvků energocentra ČNB
Předmětem veřejné zakázky je výměna všech stávajících výkonových vypínačů, jističů, relé, měřících přístrojů, převodníků, svodičů přepětí a příslušenství v rozvaděčích energocentra ČNB v objektu ústředí a Plodinové burzy ČNB v Praze. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy vč. jejích příloh, který tvoří ...
Základní škola Povrly
Předmětem je rekonstrukce osvětlení a elektroinstalace, bazénu v areálu základní školy. Stávající bazén je ve špatném technickém stavu, chodníků a schodišť, které jsou v dezolátním stavu.
Opravy a údržba LRNS - záložní zdroje energií
Závazek poskytovatele provádět pravidelné zákonné revize,preventivní údržby, profylaktické prohlídky, zátěžové testy, defektace a odstraňování závadf nepřerušitelných zdrojů energie.
Rekonstrukce rozvaděčů MaR v ústředí ČNB
Předmětem této veřejné zakázky je celková obnova stávajících rozvaděčů měření a regulace (dále také MaR) do stávajících rozvaděčových skříní v objektu ústředí a Plodinové burzy ČNB v Praze. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy vč. jejích příloh, který tvoří přílohu č. 1 této ZD.
Zvýšení výkonu na trafostanici ÚUL o nová trafa 6/0.5 kV - realizace
Zvýšení výkonu na trafostanici Úpravny uhlí v Ledvicích (ÚUL) o nové suché transformátory 2x 3 MVA pro budoucí napájení odsávání objektů ÚUL, včetně stavebních úprav, dodání vzduchotechniky, dodání a instalace stavební a silové elektroinstalace (14 rozváděčových polí 500V, nová kabeláž), rozšíření a oživení hlídačů EPS a zajištění automatizovaného ...
Výber poskytovateľa garantovanej energetickej služby pre sústavu verejného osvetlenia v obci Prašice
Predmetom zákazky je návrh a realizácia opatrení, ktoré povedú k zvyšeniu energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v obci Prašice. Jednotlivé opatrenia budú realizované prostredníctvom poskytnutia garantovanej energetickej služby (ďalej len GES) podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti.
Borský Svätý Jur - výstavba novej elektrickej stanice - ACON
Predmetom obstarávania je výstavba novej elektrickej stanice v Borskom Svätom Jure. Rozsah predmetu obstarávania je podrobne definovaný v súťažných podkladoch a v prílohách súťažných podkladov.
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti Grafobal
Výstavba fotovoltaickej elektrárne a rekonštrukcia priemyselného osvetlenia.
Dodávka dobíjecích stanic pro E.ON páteřní síť
Předmětem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“) se třemi vybranými účastníky. Předmětem této Rámcové dohody budou dodávky rychlodobíjecích stanic včetně instalace na vybudovaný základ (stavební příprava bude předmětem samostatné zakázky), připojení a uvedení do provozu, včetně připojení do backendu Zadavatele ...
Nemocnice Třebíč - rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje
Předmětem veřejné zakázky je úplná rekonstrukce objektu sloužícího jako energetické centrum nemocnice, ve kterém jsou instalovány trafostanice a náhradní zdroje zásobující nemocnici energiemi. Rekonstrukcí těchto objektů vznikne druhé energocentrum, které bude obsahovat nové dvě trafostanice s příslušnou VN rozvodnou, dále pak nový náhradní zdroj ...
Rekonstrukce elektroinstalace hlavní budovy školy
Předmětem zakázky je celková rekonstrukce elektro instalace hlavní budovy školy. Stavba bude realizována ve dvou etapách.