Rekonštrukcia elektroinštalácie v celom objekte MAGNÓLIA, ZSS Hurbanovo
Zámerom je rekonštrukcia elektroinštalácie v celom objekte zariadenia "Magnólia", ZSS Hurbanovo. V tomto objekte sa nachádza hlavná budova, prístavba a hospodárska časť. Táto projektová dokumentácia rieši novú elektroinštaláciu v pôvodnej (hlavnej) budove v 1.NP, 2.NP a 3.NP, taktiež je v tejto časti zahrnutá jedáleň. V prístavbe sa rieši nová ...
Servis UPS a klimatizací MR Barrandov, MR Hlubočepy, MR Radlická, Centrální dispečink Na Bojišti
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění servisu záložních napájecích zdrojů (dále jen „UPS“) a klimatizačních a chladicích zařízení, a to dle aktuálních potřeb Zadavatele. Povinností vybraného dodavatele bude provádět servis UPS a klimatizací v měnírnách Zadavatele. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 ...
Revize technologických celků RP Brno
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Revize technologických celků Ústředí
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Revize technologických celků RP Hradec Králové
je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených tlakových zařízení, ...
Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov
Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba nové dopravní infrastruktury (dvoupruhové obousměrné komunikace), vodovodu, splaškové kanalizace, plynovodu, přípojky NN a veřejného osvětlení. Zadavatel si však vyhrazuje právo neuskutečnit realizaci přípojek a chodníků.
IS a komunikace pro výstavbu RD v obci Sedlejov
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci technické infrastruktury pro nové rodinné domy v obci Sedlejov, jedná se o komunikace, chodníky, vodovod, přeložky vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace, provedení plynovodu a veřejného osvětlení. Předmětem veřejné zakázky je úplné, funkční a bezvadné provedení všech ...
ZŠ Mikulova 159, rekonstrukce školní výdejny stravy
Předmětem veřejné zakázky je modernizace a rozšíření (navýšení) kapacity gastroprovozu. Jedná se o rekonstrukci a modernizaci stávající výdejny stravy, souvisejících provozů a zázemí výdejny stravy základní školy Mikulova 1594, 149 00 Praha 4, s navýšením kapacity výdeje stravy a mytí stolního nádobí stávajícího gastroprovozu na cca 800 jídel ...
Vypracovanie energetického auditu pre budovy vo vlastníctve PSK
Predmetom zákazky je vypracovanie účelového energetického auditu za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby a predloženie správy z energetického auditu vybraných objektov Prešovského samosprávneho kraja.
Rámcová smlouva na revize a opravy elektroinstalace a hromosvodů středisek KSÚS
Kontroly a revize elektroinstalačních zařízení a hromosvodů. Opravy po revizních kontrolách na střediscích KSÚS
Rekonstrukce divadelní techniky OSTRAVAR ARÉNY
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce divadelní techniky, spočívající ve výměně technologického zařízení horní sféry a motorových tahů vč. elektrozařízení a řídících systémů a souvisejících dodávek a služeb.
Výměna svítidel v rámci projektu Zateplení objektu Řepy - OPŽP
Výměna stávajících svítidel za LED svítidla pro docílení úspory energie.
MIL - nová R 420 kV, stavebně-montážní práce
MIL - nová R 420 kV (P.0465), stavebně-montážní práce
Nájem, obnova, provoz a správa veřejného osvětlení obce Velké Losiny
Předmětem veřejné zakázky je nájem, obnova, provoz a správa veřejného osvětlení obce Velké Losiny.
IKEM Praha – rozšíření energocentra
Předmětem zakázky je rozšíření stávajícího energocentra prostřednictvím výstavby nového objektu energocentra v areálu zadavatele na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč, na pozemku parc. č. 2261/5, katastrální území Krč, obec Praha, navazujícího na stávající energocentrum zadavatele a dodávka transformátorů a náhradních zdrojů dle ...
Rozšírenie služby zabezpečenia verejného osvetlenia v obci Matúškovo
Predmetom zákazky je rozšírenie služby zabezpečenia verejného osvetlenia o nové technológie vrátane doplnenia prvkov SMART City technológií. Za týmto účelom dodávateľ vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nainštaluje v priestoroch obce vlastnú osvetľovaciu sústavu a iné potrebné technológie na základe požiadaviek stanovených obcou. ...
Realizace energetických úspor v objektech města O/Lutyně, objekt čp. 762 – MŠ Kpt. Jaroše
Jedná se o zateplení obvodových stěn stávající stavby, výměnu dřevěných oken za plastové, zateplení střech, provedení nového hromosvodu, odstranění a opravu teras, opravu venkovních zídek, provedení vzduchotechnických jednotek v hernách. Rekonstrukce bude probíhat na těchto objektech: SO 01 – Výměna otvorových výplní a dveří SO 02 – Zateplení ...
Rekonstrukce LAN
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v: a) drobných opravách stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí; b) úpravách a drobném rozvoji stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí; c) rekonstrukcích stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí; d) budování nových LAN a ...
Obnova a rekonštrukcia vnútorných priestorov strojovej dielne SOŠ strojníckej v Skalici
1. časť: Výmena elektroinstalačnych rozvodov, rozvodných skríň a osvetlenia Predpokladaná hodnota zákazky pre 1. časť bez DPH: 72 451,02 € 2. časť: Výmena podláh dielni Predpokladaná hodnota zákazky pre 2. časť bez DPH: 102 478,67 € 3. časť: Rekonštrukcia vzduchotechniky s rekuperáciou vzduchu Predpokladaná hodnota zákazky pre 3. časť bez ...
Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj – etapa č.2
Predmetom zákazky je riešené napojenie NN rozvodov v objekte JIS na energocentrum a výmenu náhradného zdroja spĺňajúce súčasne legislatívne požiadavky a požiadavky na jeho výkon vrátane stavebných úprav pre jeho osadenie. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa elektrifikácie trate vrátane predelektrifikačných úprav na stavbe s názvom "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto". Okrem elektrifikácie a predelektrifikačných úprav budú realizované aj ďalšie práce v zmysle projektovej dokumentácie k tejto stavbe. ...
Realizácia stavby - Výmena vodičov, preizolácia 400 kV vedenia V424 Križovany – št. hranica SR/ČR
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Výmena vodičov, preizolácia 400 kV vedenia V424 Križovany št. hranica SR/ČR (ďalej len dielo) v zmysle Prílohy č.1 Zmluvy o dielo a podľa dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) Výmena vodičov, preizolácia 400 kV vedenia V424 Križovany št. hranica SR/ČR, ktorá bude zhotoviteľovi zo strany objednávateľa ...
Technická infrastruktura pro výstavbu RD, Zvole - Luhy
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce podle projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby zpracované; Ing. Jarmila Najmanová (Hlavní inženýr projektu); IČO: 876 46 137. Součástí veřejné zakázky je také provedení úpravy stávajícího retenčního příkopu. Blíže viz ZD.
Dodávka fotovoltaické elektrárny
Zadávací řízení řeší dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny a její napojení do elektroinstalace objektu. Elektrárna bude vybudovaná na střeše objektu haly ležící na parcele č. 961 v areálu zadavatele. Fotovoltaická elektrárna bude tvořena maximálně 330 ks fotovoltaických panelů o výkonu 300 Wp s ohledem na požadovanou topologii ...
Odborné prehliadky, odborné skúšky vyhradených technických zariadení
Odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v objektoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rámci Bratislavského a Košického kraja.