NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnami

NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnami

Předmětem veřejné zakázky je 1. etapa stavby- příprava území pro výstavbu nového pavilonu centrálního urgentního příjmu v areálu Orlickoústecké nemocnice. Součástí této etapy je demolice stávajících objektů patologie, zdrojové stanice O2, stanice medicinálních plynů, trafostanice. Další část stavby spočívá v přeložkách a nových rozvodech ...

MVN Tutleky, obnova vodního díla

MVN Tutleky, obnova vodního díla

Odstranění sedimentů v objemu cca 9 475 m3 a demolice stávajícího požeráku včetně výpustného potrubí, výtokového čela a opevnění odpadního koryta. V místě stávajícího požeráku bude vybudován sdružený objekt včetně odpadní štoly. Součástí akce je i montáž nové ocelové lávky vedoucí z koruny hráze, rozšíření a opevnění odpadního koryta. Těžení ...

Ekologizace TKY II - mokré odsíření - bourací práce

Ekologizace TKY II - mokré odsíření - bourací práce

Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem "Ekologizace TKY II - mokré odsíření - bourací práce" je provedení demolic stávajících objektů v areálu společnosti zadavatele, jako příprava staveniště pro realizaci stavby s názvem "Ekologizace TKY II - mokré odsíření".

Rekultivace pozemků 223, st. 114 - Butoves

Rekultivace pozemků 223, st. 114 - Butoves

Objekt se nachází v katastrálním území Butoves na p. č. st. 144 a p. č. 223 v katastrálním území Butoves. Jedná se o částečně podsklepený objekt ve střední části s žb. stropem z předpjatých panelů. Objekt bude před demolicí ručně odstrojen od komunálu, dřeva a železa, poté strojně demolován. Cílový stav je volná zelená plocha.

Demolice stávajícího objektu a výstavba nové budovy

Demolice stávajícího objektu a výstavba nové budovy

Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího objektu a výstavba nové budovy obdélníkového půdorysu. Budova bude nepodsklepená o dvou, resp. třech nadzemních podlažích a bude kryta valbovou střechou. K základnímu půdorysu stavby bude přistavěna vstupní část do pečovatelských bytů se schodištěm a výtahovou šachtou, rovněž zastřešená valbovou ...

I/55 Přerov – průtah, 1. etapa, demolice

I/55 Přerov – průtah, 1. etapa, demolice

Pro stavbu I/55 Přerov – průtah 1. etapa byly v dotčeném území vykoupeny a vystěhovány rodinné domy v centru Města Přerova. Pro zamezení znehodnocení, škod a uvolnění staveniště bude provedena jejich demolice a sanace sousedících objektů samostatnou zakázkou. Předpoklad zahájení VŘ na realizaci hlavní stavby je v druhé polovině roku 2019.

Odstránenie objektu ubytovne – UNIMO H

Odstránenie objektu ubytovne – UNIMO H

Predmetom zákazky sú nasledovné práce na objekte Žilinskej univerzity v Žiline: Búracie práce týkajúce sa celého objektu UNIMO-H, podľa bodu 2.1., 2.2 a priloženej projektovej dokumentácie (ďalej len PD), výkazu výmer. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav II

Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav II

Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby „Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav“ zpracované obchodní společností PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY spol. s.r.o., se sídlem Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2, IČO: 453 08 616, a dle výkazu výměr, provést ...

Odstranění stávajícího objektu bývalé pekárny č.p. 18, Zbraslav

Odstranění stávajícího objektu bývalé pekárny č.p. 18, Zbraslav

Demolici objektu – bývalé pekárny, na níž navazuje kůlna a garáž.

Odstranění stávajících objektů garáží, dílen, 	márnice, školícíc místnosti

Odstranění stávajících objektů garáží, dílen, márnice, školícíc místnosti

Předmětem veřejné zakázky je kompletní odstranění objektů garáží, dílen, školící místnosti a prostoru pro výuku v areálu Domova seniorů v Břeclavi včetně odstranění přípojek inženýrských sítí a kácení stromů. Podrobný a přesný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v zadávacích podmínkách, které jsou kompletně uveřejněny na profilu ...

Rekonštrukcia haly CHUB – Hnúšťa

Rekonštrukcia haly CHUB – Hnúšťa

Všeobecný popis prác v riešenom objekte: Búracie práce - Odstránenie nasvetlíkov - Odstránenie obvodových panelov - Zväčšenie otvorov - Odstránenie priečok - Odstránenie časti podlahy - Odstránenie časti strechy - Demontáž zámočníckych výrobkov a nepotrených konštrukcií - Vybúranie nepotrebných stavebných konštrukcií v objekte haly Nové ...

Demolice panelového domu č.p. 100, 101,103 - obec Bečov (blok 11)

Demolice panelového domu č.p. 100, 101,103 - obec Bečov (blok 11)

Bytový dům č.p.100,101 a 103 (blok 11) se nachází v centrální části obce Bečov. Objekt se nachází na st.p.č. 269,270,271, katastrální území Bečov u Mostu. Označení katastrálního území Bečov u Mostu 601233 (okres Most). Stavební parcely jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří.Jedná se o stávající bytový dům, který je v současné době částečně ...

Demolice objektu č.p. 1082 v Čáslavi

Demolice objektu č.p. 1082 v Čáslavi

Jde o demolici objektu bývalé vojenské ubytovny. Objekt je obdélníkového tvaru o velikosti 68,13 x 9,25 m. Objekt je patrový bez podsklepení s půdním prostorem. Jednotlivá patra objektu jsou výškově odstupňována. Zastřešení budovy je sedlovou střechou ve dvou úrovních. Konstrukce kroku je vaznicové soustavy s kleštinami. Stropy nad přízemím a ...

Deinštitucionalizácia DeD Močenok

Deinštitucionalizácia DeD Močenok

Predmetom zákazky je zbúranie starého RD a výstavba nového RD vrátane prípojok.

LT030042 Hoštka, ÚV Malešov - rekonstrukce

LT030042 Hoštka, ÚV Malešov - rekonstrukce

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci úpravny vody Malešov. Areál úpravny vody a související provozní objekty se nacházejí severně od části Malešov obce Hošťka, okres Litoměřice, v mírně svažitém terénu v nadm. výšce 225,00 – 241,00 m n.m. Hlavní provozní objekt úpravny vody se nachází v oploceném ...

Krejcarová lávka

Krejcarová lávka

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Krejcarova lávka přes řeku Ohři, Sokolov“, zpracované 04/2014 společností Kancelář stavebního inženýrství, s.r.o., Botanická 256, 360 02 Karlovy Vary, IČ: 25224581. Předmětem plnění je demolice stávající Krejcarové lávky přes Ohři a výstavba nové lávky pro ...

Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky

Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle projektu, povolení a smlouvy. Předmět díla je specifikován projektem a zahrnuje: 1) Provedení stavby podle stavebního povolení a projektu; 2) Zpracování geodetického zaměření odpovědným geodetem včetně geometrického plánu potvrzeného ...

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci – stavební část

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci – stavební část

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v demolici vstupní části a přístavbě fakultní studovny s knihovnou k objektu „B“ Právnické fakulty UP v Olomouci, včetně provedení vstupního schodiště s rampou a přeložky venkovní kanalizace. Součástí prací jsou i drobné dispoziční úpravy stávajících dotčených prostor a provedení ...

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, demolice budovy č. 1, úprava pozemku

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, demolice budovy č. 1, úprava pozemku

Předmětem zakázky je revitalizace části areálu po nevyužívané budově č.1, která bude odstraněna, včetně provedení přeložky inženýrských sítí. Jedná se zejména o potrubní poštu, kyslík, medicinální plyny, slaboproudé vedení ze serverovny, silnoproudé vedení. Pro vedení těchto sítí je třeba vybudovat kolektor mimo objekt tak, aby bylo možné zahájit ...

Demolice objektu Nemocniční

Demolice objektu Nemocniční

Předmětem zakázky je demolice objektu Nemocniční č.p. 524 ve městě Nový Bor. Bližší podrobnosti týkající se předmětu veřejné zakázky naleznete v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka bude spolufinancována z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, program 117D08 – Podpora revitalizace území, podprogram 117D081 (DT2) – Demolice ...

Demolice ubytovny č. p. 2335, ul. Lounská ve Varnsdorfu

Demolice ubytovny č. p. 2335, ul. Lounská ve Varnsdorfu

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - demolice stávajícího objektu a urovnání terénu pro budoucí využití (parkové úpravy). V současné době se na místě záměru nachází třípodlažní objekt s přízemní přístavbou, která je částečně podsklepená. Konstrukční systém objektu tvoří železobetonový skelet s cihelnými obvodovými stěnami. Zastřešení je ...

Demolice domu č. p. 1307 – 1317 v Karviné – Novém Městě

Demolice domu č. p. 1307 – 1317 v Karviné – Novém Městě

Předmětem plnění této vz je demolice staveb, objektů č. p. 1307 – 1309 na ul. Gustawa Morcinka a domů č. p. 1310 – 1317 na ul. Fučíkova v Karviné – Nové Městě a odstranění přípojek inženýrských sítí. Jedná se o objekty, které jsou ve vlastnictví zadavatele. Pro potřeby při demolici staveb bude proveden zábor přístupových chodníků, zpevněných ...

Sportovní hala Nové Město na Moravě

Sportovní hala Nové Město na Moravě

Demolice stávajícího Tělovýchovného střediska a následná výstavba nové sportovní haly

Asanácia objektu v areáli ZŠ s MŠ M. Gorkého v Trnave

Asanácia objektu v areáli ZŠ s MŠ M. Gorkého v Trnave

Asanácia nevyužívaného objektu, pôvodne slúžiaceho ako školský byt, nachádzajúceho sa v areáli školy na zabezpečenie priestoru (príprava územia) pre budúcu výstavbu objektu materskej školy v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie Asanácia objektu v areáli ZŠ M. Gorkého v Trnave spoločnosťou MS projekt, s.r.o. Piešťany v 05/2018. Predmetom ...

MŠ Na Třísle - rekonstrukce kuchyně a gastro

MŠ Na Třísle - rekonstrukce kuchyně a gastro

Rekonstrukce školní kuchyně včetně gastro zařízení, rekonstrukce skladů a zázemí pro personál v hospodářském pavilonu MŠ Na Třísle č.p. 70 v Pardubicích. Specifikace prací: bourací práce, stavební úpravy a nové rozvody kanalizace, vody, plynu, slaboproudé elektroinstalace, ústředního topení, instalace vzduchotechniky, silnoproudu a měření a ...

(záznamy 1/25 z 1053)  strana 1 / 43