KNL - Výstavba objektu pro PET/CT
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového objektu, který bude sloužit zdravotnickým účelům, a to pro potřeby centra Nukleární medicíny. Nový objekt bude stát v areálu Krajské nemocnice Liberec, na místě stávajícího kancelářského objektu s označením R, který byl v minulosti využíván jako ředitelství nemocnice. Součástí předmětu veřejné zakázky ...
Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu
Předmětem plnění veřejné zakázky je úplné, řádné a bezvadné zhotovení stavby Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu.
Dům přírody Bílých Karpat  stavební práce
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajících objektů na pozemcích p.č. st. 74 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. st. 75 (zastavěná plocha a nádvoří) a samotná příprava pozemku p.č. 1298 (zahrada), p.č. st. 70 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 46 (zahrada) a úpravy veřejného prostranství p.č. 1010/1 (ostatní plocha), p.č.1010/3 (ostatní ...
Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál
Předmětem zakázky je demolice objektů domova mládeže, stavba víceúčelového hřiště a oprava komunikace. Stavba je rozdělená na stavební objekty: • Odstranění objektů č. pop. 816 a č. pop. 817 na pozemku par. č. 2242 a 2243 v k.ú. Bruntál-město • Novostavba sportovního hřiště včetně zázemí • Oprava účelových komunikací v areálu SPŠ Bruntál II. ...
Projekt D4.7 – Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu
Predmetom zákazky je uskutočnenie špecifického plnenia nevyhnutného pre úspešnú realizáciu Projektu D4.7 Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, podprojekt D4.7.01, vrátane zabezpečenia všetkých súvisiacich aktivít t. j. najmä: - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu, ...
Odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v odstranění níže uvedených stavebních objektů v areálu brněnského výstaviště (BVV) a areálu Dopravního podniku města Brna (DPMB) včetně zpracování sutě, jejího odvozu a uložení a provedení všech činností souvisejících s demolicí objektů a úpravou území nezbytných pro dokončení ...
JU-ZF-Pavilon Chemie
Předmětem zakázky je demolice stávajícího objektu pavilonu Zemědělské fakulty a stavba nové budovy „JU-ZF-Pavilon chemie“. Stavba je navržena v zastavěném území v areálu Jihočeské univerzity, na č. parc. 1296/10, 1296/1 v kat. území České Budějovice 2 včetně inženýrských objektů stavby.
Sanace ohniska kontaminace a monitoring přirozené atenuace v ostatních partiích kontaminačního mraku
Předmětem veřejné zakázky je sanace ohniska kontaminace a monitoring přirozené atenuace v ostatních partiích kontaminačního mraku. V rámci sanace bude provedena zajištěná sanační jáma pro odtěžení nadlimitně kontaminované zeminy z horninového prostředí. Pro provedení sanačního zásahu v nesaturované, ale i v saturované zóně horninového prostředí ...
Poptávám demoliční práce
Poptávám demolici ŽB skeletu, rozměr 12,5 x 70 x 12m výšky, případně včetně recyklace. Děkuji za odpověď.
Rekonstrukce bytových jednotek v Brně-Židenicích 2/2020
Předmětem veřejné zakázky jsou bourací a stavební práce včetně elektroinstalací, jejichž účelem je oprava bytových jednotek v Brně-Židenicích. Celkem proběhnou opravy na 24 místech, a to v jednotlivých bytech dle projektové dokumentace.
Výstavba objektu mateřské školy Jílové, městská část Modrá
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího objektu MŠ a výstavba nového objektu mateřské školy. Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Komunitní centrum Boskovice - Hrádkov
Předmětem zakázky je vybudování nového komunitního centra v místní části města Boskovice - v Hrádkově. Součástí předmětu zakázky je též odstranění původního objektu. Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na realizaci stavby s názvem: Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10. Výstavba je navržena v areálu stávající mateřské školy, přičemž budou postaveny nové pavilony na nezastavěné části areálu mateřské školy, a zároveň proběhne demolice stávající školky a výstavba nového pavilonu na ...
II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího mostního objektu ev.č. 110-008, výstavba provizorního přemostění a výstavba mostu nového ev.č. 110-008. Jedná se o čtyřpolový most z předpjatých nosníků I73. Most je kolmý. Délka přemostění 106,7m. Nosníky jsou uloženy na ocelová ložiska. Opěry i pilíře jsou ze železového betonu a jsou ...
II/152 Želešice, průtah, 1. stavba
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby v rozsahu a podle PROJEKTU, SMLOUVY a POVOLENÍ. Jedná se o rekonstrukci průtahu obce Želešice. Součástí stavby je i nová dešťová kanalizace, vyvolané přeložky inženýrských sítí, oprava mostních objektů v trase průtahu, nové autobusové zastávky, odstranění opěrné zídky ...
Demolice areálu bývalého vepřína v Letech u Písku
Předmětem zakázky je provedení demolice areálu bývalého vepřína v Letech.
ZŠ a MŠ Na Balabence - nástavba - zvýšení kapacity
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve zhotovení stavební nástavby objektu základní školy, zahrnující zejména ubourání stávajících tělocvičen a vybudování tříd ve dvou nových podlažích objektu. Nástavba vznikne na půdorysu stávajících tělocvičen a bude stavebně navazovat na již realizované objekty školy. Podrobněji je předmět ...
Rekonštrukcia Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne – II. etapa
Realizácia stavby sa uskutočňuje v dvoch etapách. I. etapa stavby bola zahájená v roku 2016 a je ukončená. Rekonštrukcia v rámci II. etapy rieši vybúranie deliacich priečok a nové dispozičné riešenie interiéru, statické úpravy konštrukcií objektu, zateplenie fasády, výmenu podláh, ústredné vykurovanie, vzduchotechniku, elektroinštaláciu, ...
Dostavba ZŠ Mnichovice - 3. etapa, školní jídelna a kuchyně
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení bouracích prací stávající kuchyně a jídelny a následně ve výstavbě nové kuchyně a jídelny pro ZŠ Mnichovice. Předmět veřejné zakázky mimo jiné zahrnuje i stavbu spojovacího krčku mezi stávající školou a novou jídelnou, stavba nových rozvodů kanalizace, vodovodu, plynu, elektro a ...
Přestavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP - II.
Předmětem plnění je demolice stávající staré haly a na jejím místě výstavba skladové haly nové. Objekt nové haly bude částečně vytápěný, napojený funkční přípojkou na vodovod, splaškovou kanalizaci a elektro silnoproud a slaboproud. Dešťové vody budou svedeny do kaskády nově vybudovaných podzemních akumulačních nádrží s přepadem do nového ...
Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích 1/2020
Předmětem veřejné zakázky jsou bourací a stavební práce včetně elektroinstalací, jejichž účelem je oprava bytových jednotek v Brně-Židenicích. Celkem proběhnou opravy na 41 místech, a to v jednotlivých bytech dle projektové dokumentace.
Dostavba areálu TPU UK 2. LF - 4. etapa
Provedení demolice stávajících objektů a výstavba nových objektů v areálu teoretických ústavů 2. LF UK, 4. etapa včetně úpravy vnějších zpevněných ploch.
Lávka přes Labe v Hradci Králové
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení díla „Lávka přes Labe v Hradci Králové“. Jedná se o novostavbu veřejné dopravní pozemní komunikace pro pěší a cyklisty překlenující řeku Labe v místě spojnice pravobřežní ulice Škroupovy a levobřežní ulice Collinovy v oblasti mezi Tyršovým a Labským mostem. Součástí stavby je i demolice objektu ...
Most přes ulici Mezibořská v Litvínově
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostního objektu přes ulici Mezibořská v Litvínově. Nosnou konstrukci nového mostu tvoří spojitá deska z předpjatého betonu v levostranném oblouku o 7 polích, na vnitřních podporách je konstrukce uložena na vrubových kloubech, na krajních podporách je uložena na ...
Veřejná zakázka na zajištění stavebních prací včetně demolice - vybudování výcvikových objektů
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nových a modernizace stávajících výcvikových simulátorů a trenažerů pro výcvik členů jednotek požární ochrany (dále jen „JPO“) a složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), včetně demolice.