Poptávám demolici garáže a výstavbu nové garáže včetně základů
Demolice stávající garáže včetně základů a výstavbu nové včetně základů. Garáž má rozměry cca 6.5 x 4.5 m a výšku cca 2.5 m. Zdivo by bylo z nějakého pevného tenšího a ne drahého materiálu, např. ytong nebo beton, ne dřevo nebo kov. Měla by dveře na dálkové ovládání a několik malých okének z mléčného skla. V příloze je fotka stávající garáže.
Búranie HB Bukovina
Predmetom je vykonanie búracích prác - hospodárska budova Bukovina - Lesy SR, š.p.,OZ Tríbeč, LS Žarnovica. Práce budú vykonané v zmysle Projektu búracích prác SO-01 Hospodárska budova a v zmysle Rozpočtu demolačných prác Bližšie informácie ako sú uložené v sekcii ,,Dokumenty zákazky.
Zlatná na Ostrove – Kultúrny dom – odstránenie stavby
Predmetom zákazky sú búracie práce pre odstránenie stavby Kultúrneho domu v obci Zlatná na Ostrove. Rozsah je určený projektovou dokumentáciou, ktorá je v prílohe č.1 tejto Výzvy a výkazom výmer, ktorý je v prílohe č.2 Výzvy. Ponuku uchádzač predkladá podľa prílohy č.3 Návrh plnenia kritérií ocenením výkazu výmer. V cene musí byť započítané i ...
Zvýšenie kapacity Základnej školy s materskou školou A. Felcána 4 - ul. M. Benku v Hlohovci
Predmetom zákazky je dvojpodlažný objekt SO-02. Jedná sa o budovu určenú pre školstvo. Po obnove bude na prízemí umiestnená základná škola a kuchyňa s jedálňami, na poschodí materská škola. Objekt bude organizačne pričlenený k základnej škole na ulici A. Felcána v Hlohovci. Obnova zahŕňa nové dispozičné riešenie, nové podlahy a stropné podhľady, ...
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď
Projekt je zameraný na výstavbu nového športového areálu so zameraním na raketové športy, konkrétne tenis. Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom. Projekt obsahuje stavebné práce na stav. objektoch: SO01 Búracie práce a výruby, SO02 Komunikácie a spevnené plochy, SO03 Tenisové kurty, SO04 Sadové úpravy, SO05 Areálové rozvody NN ...
Hájenka Dubovo a hájenka Kľačany, novostavba
Predmetom zákazky sú stavebné práce na budovách v správe Lesov SR, ktoré sú situované mimo hlavnej uličnej zástavby. Jedná sa o demoláciu a následné novostavby dvoch budov ,,Hájeniek" v súlade s projektovou dokumentáciou.
Stavebné práce a opravy
Predmetom zákazky je zabezpečenie stavebných, inštalatérskych, maliarskych, podlahárskych, obkladačských a búracích prác a opráv v rozsahu technickej špecifikácie predmetu zákazky v objektoch a na nehnuteľnom majetku v správe alebo vo vlastníctve verejného obstarávateľa v obci Jaslovské Bohunice.
Rekonštrukcia rozvodov ZTI a UK materskej školy Gelnická
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia rozvodov zdravotechniky a UK budovy materskej školy so súp. č. 7649 na pozemku parcelné číslo 513/28 Bratislava Rača, Gelnická 34. MŠ prešla čiastočnou rekonštrukciou v roku 2014 (výmena okien, zateplenie, výmena zariaďovacích predmetov zdravotechniky a obklady). Súčasná rekonštrukcia rieši potrebné ...
ZŠ Hollého-oprava oplotenia a vstupnej brány od železničnej stanice Ul.M.Rázusa
Predmetom zákazky sú búracie, výkopové, izolačné práce, výstavba oplotenia z betónových tvárnic, zhotovenie vonkajších omietok. Dodanie a montáž koľajovej posuvnej brány a jednokrídlovej kovovej bránky Presnejšie rozdelenie prác viď Príloha č. 2 Výkaz výmer_ zadanie. Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
Oprava AB LS Medzilaborce
V rámci modernizácie stavby oprava AB LS Medzilaborce : Vybúranie ŽB balkónovej dosky, Steny a stropy omietky a maľby,Podlahy - dlažby, Podlahy laminátové vlysky,Kovové doplnkové konštrukcie,Slaboprúd zabezpečenie objektu
Odstránenie stavby – dom súp. č. 470 Plešivec parc. č. 904
Jestvujúci nefunkčný objekt v obci Plešivec súpisné číslo 410, pod parc. číslom 904 bol pôvodne rodinným domom sa bude asanovať až po pôvodné základy. Investor v súčasnej dobe neplánuje využite upraveného pozemku. Stavbu odstraňuje z bezpečnostných dôvodov, pretože severný múr, ktorý tvorí hranicu so susedným pozemkom, na ktorom sa nachádza ...
Rekonštrukcia interiéru jestvujúceho pavilónu MŠ Malacky, Štúrova ul.
Predmetom zákazky je rekonštrukcia 1. nadzemného podlažia jestvujúceho pavilónu MŠ na Štúrovej ulici v Malackách nachádzajúcej sa na parcele č. 3630/85 v k.ú. Malacky. Projekt rieši búracie práce, demontáž pôvodného vykurovania, VZT a TZB rozvodov a zariadení, demontáž pôvodných NN rozvodov a koncových prvkov týchto rozvodov a návrh nových ...
Rekonštrukcia telocvične na multifunkčnú voľnočasovú športovú halu Pliešovce
Členenie na stavebné objekty. SO 01 Búracie práce, súčasný stav SO 02 Rekonštrukcia telocvične SO 03 Vodovodná prípojka SO 04 Kanalizačná prípojka SO 05 Elektrická NN prípojka SO 06 Požiarna nádrž Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Rekonštrukcia časti objektu HB blokov Bachova 7, Mestská časť Bratislava-Ružinov
Predmetom zákazky sú stavebné práce pri rekonštrukcii časti HB bloku Bachova 7, Mestská časť Bratislava-Ružinov, v ktorom je umiestnená knižnica a to na základe projektovej dokumentácie. Rozsah stavebných prác: búracie práce, deliace konštrukcie, podlahy a dlažby, výplňové konštrukcie otvorov - výmena interiérových a vstupných dverí v časti ...
MŠ Vokovická parc.č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ
Demolice a bourání stávajících objektů, herních prvků, inženýrských sítí a zpevněných ploch, výstavba nového hlavního objektu mateřské školy,....
Obnova spŕch - mestské kúpalisko Revúca
V predmetných priestoroch sa navrhujú stavebné úpravy, ktorými sa vylepšia ich súčasné sociálne a hygienické pomery. V šatniach budú osadené montované prezliekacie kabínky. Vstup do objekty sa zabezpečí bezbariérovo pomocou novej rampy. Búracie práce interiér- m.č1.01, 1.02, 1.03 - existujúca omietka - Betónová podlaha cca 50mm - Tehlové ...
Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa Demolice objektu M
Veřejná zakázka „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa“ je rozdělena na čtyři části. Z čehož v samostatném zadávacím řízení byla zadána část zakázky týkající se demolice nevyužívaného objektu K, dále v samostatném zadávacím řízení byla zadána část týkající se rekonstrukce objektu L a bude zadána část zakázky týkající se demolice ...
Demolice objetu č.p. 309 a novostavba služebny obecní policie Lužice
Předmětem jsou stavební práce spočívající v demolici objektu s číslem popisným 309, na parcelním čísle 1374/1 v k.ú. Lužice a dále novostavba služebny obecní policie Lužice, vč. venkovních ploch a připojení objektu na inženýrské sítě.
Revitalizácia verejného priestoru na ulici Dunajská, k.ú. Staré Mesto - Park Dunajská
Predmetom zákazky je revitalizácia verejného priestranstva park Dunajská, ktorej súčasťou je rekonštrukcia oplotenia, vstupnej brány a spevnených plôch, sadové úpravy, výsadby novej zelene, vybudovanie verejného osvetlenia, automatického závlahového systému, vodných prvkov, fontány a zasakovacieho jazierka, búracie práce a napojenie závlah na ...
Denný stacionár Bojná
Predmetom zákazky je výstavba objektu denného stacionáru v Obci Bojná: rekonštrukcia existujúceho stavebného objektu klubu dôchodcov a prístavba k existujúcej budove, v rozsahu: SO-01Búracie práce SO-02Architektura SO-03Zdravotechnika SO-04Výkurovanie SO-05Elektroinštalacia SO-06Kanalizačna prípojka SO-07Odvodenie zo strechy ...
Stavebné úpravy pre robotické pracovisko v pav. 6/1 UNM
Predmetom sú stavebné úpravy pre robotické pracovisko v pav. 6/1 UNM. Bližšie informácie k zákazke sú uvedené v dokumentoch zákazky v profile verejného obstarávateľa na adrese uvedenej v bode I.1.3) tejto výzvy.
Materská škola Karloveská, Bratislava
Stavebné práce v zmysle Projektovej dokumentácie, ktoré tvoria prílohu č. 7 súťažných podkladov a Výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 8 súťažných podkladov. Stavebné práce budú realizované v etapách: Etapa 1: Búracie práce, Etapa 2: Nový stav, Etapa 3: Vykurovanie, Etapa 4: Vzduchotechnika, chladenie, Etapa 5: Zdravotechnika, Etapa 6: ...
Rekonštrukcia balkónov ZpS Jánskeho 7
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Rekonštrukcia balkónov ZpS Jánskeho 7 v rozsahu prác a dodávok stanovenom v súťažných podkladoch k zákazke, projektovej dokumentácii, návrhu zmluvy a výkaze výmer. Búracie práce nemajú vplyv na statiku budovy, nezasahujú do nosných konštrukcií, sústreďujú sa hlavne na odstránenie rôznych stavebných nánosov ...
Asanácia objektov kasární v Kremnici pre výstavbu detenčného ústavu
Asanácia objektov kasární v Kremnici na základe projektovej dokumentácie pre búracie práce v areáli PN Kremnica pre prípravu územia na výstavbu Detenčného ústavu II. v Kremnici. Asanácia prebehne na základe Rozhodnutia Stavebného úradu mesta Kremnica z 13.10.2022, ktoré povoľuje odstránenie stavieb nachádzajúcich sa na ul. Československej ...
Základná škola Tulipánova - Rekonštrukcia pavilónu 3
Zhotovenie diela Základná škola Tulipánova - Rekonštrukcia pavilónu 3 v rozsahu Prílohy súťažných podkladov a projektovej dokumentácie. Predmetom riešenia je učebňový pavilón 3, ktorý je v pôvodnom vyhotovení, v 80-tych rokoch bol rekonštruovaný vykurovací systém. Etapizácia, objektová sústava stavby, členenie na stavebné objekty. SO-01 ...