Demolice objektu F v areálu AZASS

Demolice objektu F v areálu AZASS

Předmětem zakázky je provedení stavby spočívající v demolici budovy v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací „Demolice objektu F v areálu AZASS“, zpracovanou projekční kanceláří A-Tendr s.r.o., Choceň, v r. 2018 pod zakázkovým číslem 082018 (dále též jako „projektová dokumentace“). Dílo zahrnuje provedení všech prací a dodávek nutných k ...

Stavba komunitního centra v Židlochovicích II

Stavba komunitního centra v Židlochovicích II

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v novostavbě souboru Komunitního centra v Židlochovicích a stavebních úpravách stávajícího objektu staré radnice, který je kulturní památkou podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Soubor Komunitního centra v Židlochovicích zahrnuje 3 ...

Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku - Dobruška

Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku - Dobruška

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku - Dobruška. Jedná se o provedení a dodávku stavebních a jiných prací v členění: SO 01 - DEMOLICE; SO 02 - OBJEKT VÝUKY; SO 03 - DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA; SO 04 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE. Podrobně viz ZD.

BD Tehelná - výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek

BD Tehelná - výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek

Predmetom zákazky je : a) vypracovanie jednoduchej architektonickej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia v súlade s § 22 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov životného prostredia a po jej odsúhlasení b) vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov smerujúcej ku kúpe spracovanej projektovej dokumentácie v ...

Demolice budov v areálu bývalých vojenských kasáren ve městě Rokytnice v Orlických horách

Demolice budov v areálu bývalých vojenských kasáren ve městě Rokytnice v Orlických horách

Předmětem veřejné zakázky je demolice bývalé ubytovny SA v Rokytnici v Orlických horách. Objekt určený k demolici se nachází přímo v areálu SA. Jedná se o samostatně stojící budovu bez přímých konstrukčních vazeb na okolí. Demolicí nebudou přímo dotčeny okolní stavby mimo bývalý areál SA. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové ...

Rámcová dohoda na stavební práce – odstranění reklamních zařízení v oblasti 2

Rámcová dohoda na stavební práce – odstranění reklamních zařízení v oblasti 2

Předmětem je zakrytí, odstranění a likvidace reklamních zařízení, včetně právních a administrativních činností s těmito úkoly spjatými.

Rámcová dohoda na stavební práce – odstranění reklamních zařízení v oblasti 1

Rámcová dohoda na stavební práce – odstranění reklamních zařízení v oblasti 1

Předmětem je zakrytí, odstranění a likvidace reklamních zařízení, včetně právních a administrativních činností s těmito úkoly spjatými.

Mestský úrad Leopoldov – búracie práce

Mestský úrad Leopoldov – búracie práce

Asanácia objektu prístavby MsÚ - búracie práce a práce spojené s vyprataním a uvoľnením parcely č.522 v katastri mesta Leopoldov. Odstraňovaný objekt sa nachádza na parcele č. 522 v centre mesta Leopoldov s dopravným napojením na Hlohovskú cestu. Priestor staveniska je vymedzený zo severnej a východnej strany dvorom MsÚ Leopoldov, zo strany južnej ...

Varhulíkové - revitalizace, Praha 7

Varhulíkové - revitalizace, Praha 7

Předmětem plnění je odstranění stávajících zpevněných ploch – pozůstatků po původních stavbách a zpevněných plochách. Jedná se o součást přípravných prací pro budoucí výstavbu nových cest pro pěší v zájmovém území. Jedná se o travnatou plochu s cestní sítí bez dlouhodobější údržby s pozůstatky předchozích demolovaných staveb. Předmětem prací je ...

Elsnicovo náměstí - revitalizace, Praha 8

Elsnicovo náměstí - revitalizace, Praha 8

Předmětem plnění je revitalizace území u mostu přes Rokytku od ul. Zenklova po ul. Voctářova, spočívající v odstranění zakrytí toku Rokytky a revitalizaci tím vzniklého prostoru.

Demolice 4 domů v rámci stavby se souhrnným názvem: Rekonstrukce 4 úseků a měnírny na TT Liberec

Demolice 4 domů v rámci stavby se souhrnným názvem: Rekonstrukce 4 úseků a měnírny na TT Liberec

Předmětem veřejné zakázky je demolice čtyř rodinných domů a terénní úpravy po demolicích. Podrobný technologický postup je uveden v Projektové dokumentaci. Objekty budou před předáním staveniště odpojeny od všech stávajících inženýrských sítí.

NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnami

NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnami

Předmětem veřejné zakázky je 1. etapa stavby- příprava území pro výstavbu nového pavilonu centrálního urgentního příjmu v areálu Orlickoústecké nemocnice. Součástí této etapy je demolice stávajících objektů patologie, zdrojové stanice O2, stanice medicinálních plynů, trafostanice. Další část stavby spočívá v přeložkách a nových rozvodech ...

MVN Tutleky, obnova vodního díla

MVN Tutleky, obnova vodního díla

Odstranění sedimentů v objemu cca 9 475 m3 a demolice stávajícího požeráku včetně výpustného potrubí, výtokového čela a opevnění odpadního koryta. V místě stávajícího požeráku bude vybudován sdružený objekt včetně odpadní štoly. Součástí akce je i montáž nové ocelové lávky vedoucí z koruny hráze, rozšíření a opevnění odpadního koryta. Těžení ...

Ekologizace TKY II - mokré odsíření - bourací práce

Ekologizace TKY II - mokré odsíření - bourací práce

Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem "Ekologizace TKY II - mokré odsíření - bourací práce" je provedení demolic stávajících objektů v areálu společnosti zadavatele, jako příprava staveniště pro realizaci stavby s názvem "Ekologizace TKY II - mokré odsíření".

Rekultivace pozemků 223, st. 114 - Butoves

Rekultivace pozemků 223, st. 114 - Butoves

Objekt se nachází v katastrálním území Butoves na p. č. st. 144 a p. č. 223 v katastrálním území Butoves. Jedná se o částečně podsklepený objekt ve střední části s žb. stropem z předpjatých panelů. Objekt bude před demolicí ručně odstrojen od komunálu, dřeva a železa, poté strojně demolován. Cílový stav je volná zelená plocha.

Demolice stávajícího objektu a výstavba nové budovy

Demolice stávajícího objektu a výstavba nové budovy

Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího objektu a výstavba nové budovy obdélníkového půdorysu. Budova bude nepodsklepená o dvou, resp. třech nadzemních podlažích a bude kryta valbovou střechou. K základnímu půdorysu stavby bude přistavěna vstupní část do pečovatelských bytů se schodištěm a výtahovou šachtou, rovněž zastřešená valbovou ...

I/55 Přerov – průtah, 1. etapa, demolice

I/55 Přerov – průtah, 1. etapa, demolice

Pro stavbu I/55 Přerov – průtah 1. etapa byly v dotčeném území vykoupeny a vystěhovány rodinné domy v centru Města Přerova. Pro zamezení znehodnocení, škod a uvolnění staveniště bude provedena jejich demolice a sanace sousedících objektů samostatnou zakázkou. Předpoklad zahájení VŘ na realizaci hlavní stavby je v druhé polovině roku 2019.

Odstránenie objektu ubytovne – UNIMO H

Odstránenie objektu ubytovne – UNIMO H

Predmetom zákazky sú nasledovné práce na objekte Žilinskej univerzity v Žiline: Búracie práce týkajúce sa celého objektu UNIMO-H, podľa bodu 2.1., 2.2 a priloženej projektovej dokumentácie (ďalej len PD), výkazu výmer. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav II

Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav II

Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby „Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav“ zpracované obchodní společností PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY spol. s.r.o., se sídlem Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2, IČO: 453 08 616, a dle výkazu výměr, provést ...

Odstranění stávajícího objektu bývalé pekárny č.p. 18, Zbraslav

Odstranění stávajícího objektu bývalé pekárny č.p. 18, Zbraslav

Demolici objektu – bývalé pekárny, na níž navazuje kůlna a garáž.

Odstranění stávajících objektů garáží, dílen, 	márnice, školícíc místnosti

Odstranění stávajících objektů garáží, dílen, márnice, školícíc místnosti

Předmětem veřejné zakázky je kompletní odstranění objektů garáží, dílen, školící místnosti a prostoru pro výuku v areálu Domova seniorů v Břeclavi včetně odstranění přípojek inženýrských sítí a kácení stromů. Podrobný a přesný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v zadávacích podmínkách, které jsou kompletně uveřejněny na profilu ...

Rekonštrukcia haly CHUB – Hnúšťa

Rekonštrukcia haly CHUB – Hnúšťa

Všeobecný popis prác v riešenom objekte: Búracie práce - Odstránenie nasvetlíkov - Odstránenie obvodových panelov - Zväčšenie otvorov - Odstránenie priečok - Odstránenie časti podlahy - Odstránenie časti strechy - Demontáž zámočníckych výrobkov a nepotrených konštrukcií - Vybúranie nepotrebných stavebných konštrukcií v objekte haly Nové ...

Demolice panelového domu č.p. 100, 101,103 - obec Bečov (blok 11)

Demolice panelového domu č.p. 100, 101,103 - obec Bečov (blok 11)

Bytový dům č.p.100,101 a 103 (blok 11) se nachází v centrální části obce Bečov. Objekt se nachází na st.p.č. 269,270,271, katastrální území Bečov u Mostu. Označení katastrálního území Bečov u Mostu 601233 (okres Most). Stavební parcely jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří.Jedná se o stávající bytový dům, který je v současné době částečně ...

Demolice objektu č.p. 1082 v Čáslavi

Demolice objektu č.p. 1082 v Čáslavi

Jde o demolici objektu bývalé vojenské ubytovny. Objekt je obdélníkového tvaru o velikosti 68,13 x 9,25 m. Objekt je patrový bez podsklepení s půdním prostorem. Jednotlivá patra objektu jsou výškově odstupňována. Zastřešení budovy je sedlovou střechou ve dvou úrovních. Konstrukce kroku je vaznicové soustavy s kleštinami. Stropy nad přízemím a ...

Deinštitucionalizácia DeD Močenok

Deinštitucionalizácia DeD Močenok

Predmetom zákazky je zbúranie starého RD a výstavba nového RD vrátane prípojok.

(záznamy 1/25 z 1064)  strana 1 / 43