Demolácia výškovej budovy na Námestí SNP v Partizánskom
Predmetom zákazky je demolácia výškovej budovy vrátane prípravných projektových prác /zabezpečenie projektovej dokumentácie pre búracie povolenie/, vybavenia potrebných povolení /búracie povolenie, povolenia dopravných obmedzení počas demolácie/, vypratania budovy od nábytku a ďalších zariaďovacích predmetov, odpojenia a odstránenia všetkých ...
Priemyselná zóna Hnúšťa - príprava územia, demolácie
Predmetom zákazky je príprava územia pre ďalšie využitie tohto územia. Pozostáva z odstránenia jestvujúcich prekážok pre využitie priestoru v priemyselnej zóne, t.j. prekážok situovaných na ploche tohto územia. Záujmové územie, na ktorom sa má realizovať príprava územia v priemyselnej zóne Hnúšťa sa nachádza v severnej časti areálu bývalých ...
Demolice objektu na parc. č. 1265/6, parc. č. 1265/6, k.ú. Proboštov u Teplic
Předmětem Veřejné zakázky je demolice a odstranění stávajícího objektu. Stávající objekt se skládá ze dvou částí. Celý objekt je proveden z montovaného skeletu MS-71 s keramickým obvodovým pláštěm KER 300, resp. meziokenními dozdívkami z plynosilikátu. V objektu se nachází významná keramická reliéfní mozaika, její sejmutí či budoucí využití bude ...
Komunitné centrum Očová
Jedná sa o zbúranie a výstavbu novej jednopodlažnej budovy so sedlovou strechou. Architektonicky a proporciou hmoty je objekt prispôsobený okolitej zástavbe. Je smerovaný do modernejšieho výrazu, ktorý lepšie spĺňa požiadavky využitia objektu. Interiéry objektu sú presvetlené a vzdušné. Materiálovo sú povrchy stien objektu riešené ako kombinácia ...
Novostavba víceúčelové sportovní haly v areálu Stadionu míru
Demolice stávající haly; novostavba víceúčelové sportovní haly. Objekt je navržen za účelem zřízení víceúčelové moderní haly pro míčové sporty s atletickým koridorem a plnohodnotným hygienickým zázemím jak pro sportovce tak pro diváky haly. Dále jsou zde navrženy prostory pro klubové organizace, rozhodčí a tréninkové prostory včetně posilovny. ...
Odstranění bytových domů v obci Lipová
Předmětem této zakázky je demolice bytových domů.
Přestavba učiliště v Litni na základní školu – část B) - demolice
Jedná se o demolici dvou budov v areálu bývalého učiliště. Po přestavbě bude sloužit jako základní škola
Odstranění reklamních zařízení - oblast 1
Předmětem je zakrytí, odstranění a likvidace reklamních zařízení, včetně právních a administrativních činností s těmito úkoly spjatými.
Dům v parku Riegrova
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ. Stavba se skládá zejména z PROJEKTU 1 - demolice stávajícího objektu, PROJEKTU 2 - výstavba Altánu, PROJEKTU 3 – výstavba novostavby.
Centrálny park v Rohožníku
Predmetom realizácia je vybudovanie Centrálneho parku v Rohožníku Stavba sa skladá so stavebných objektov: SO 01 Búracie prace SO 02 Vodozádržné opatrenia SO 03 Rekonštrukcia spevnených plôch SO 04 Sadovnícke úpravy SO 05 Automaticky závlahový systém SO 06 Verejne osvetlenie Rozsah stavebných prác je podrobne vymedzený v spracovanom ...
Poptávám demolici bazénu, odvoz sutě a zahradní úpravy
Poptávám zahradní úpravy, posekat trávu a odstranit buxus, porazit a odvézt suchou broskev a odstranit a odvézt zbytky poraženého ořechu vč. drobných větví. Dále odvoz sutě a plastového odpadu. Potřebuji také zlikvidovat nadzemní bazén o průměru 4,5 m (plechový, vnitřní plachta pvc) vč. krycí plachty, podloží bazénu a odvézt zbytky. Vše je na ...
Nová budova koupaliště ve Vratimově
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajících pozemních a podzemních objektů, s následnou výstavbou polyfunkčního sportovního objektu. Součástí této budovy jsou prostory pro návštěvníky koupaliště, návštěvníky fotbalového hřiště, hygienické zázemí pro veřejnost, prostory pro restauraci a společenský sál a prostory pro fotbalový klub. Dále se ...
Drobné stavebné práce objektov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na r. 2019-2023
Počas platnosti rámcovej dohody sa budú vyžadovať búracie a demontážne práce, stavebné práce HSV a PSV oprava a údržba objektov UMB, interiérové a terénne úpravy, parkoviská, oprava plochých striech, oprava vonkajších fasád atď. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v prílohe č. 2 Špecifikácia drobných stavebných prác predmetných súťažných ...
UK FTVS – Demolice nouzových objektů – Kampus Veleslavín
Předmětem této Veřejné zakázky je provedení bouracích prací v areálu Zadavatele. Tyto stavební, resp. bourací práce, budou provedeny v souladu a v rozsahu stanoveném Smlouvou, jejíž závazný návrh tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace a v souladu s Projektovou dokumentací, která tvoří Přílohu č. 3 Zadávací dokumentace.
KŘP Omk – FKSP – ÚZ Plumlov - I. etapa
Předmětem podlimitní veřejné zakázky je realizace stavebních prací v areálu Účelového zařízení Plumlov, v obci Mostkovice, k.ú. Stichovice (699888) dle dokumentace k provedení stavby z 11/2018 (dále jen „DPS“). Náplní díla je příprava území spočívající v demolici stávajících chatek, skrývce ornice, odstranění oplocení a náletových dřevin, dále ...
II/422 Kyjov – Svatobořice, Mistřín
Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/422 v extravilánovém úseku mezi městem Kyjov a obcí Svatobořice - Mistřín v celkové délce 1,131 km kategorii S 7,5. Dále bude provedena demolice mostu ev. č. 422-019 a vybudován most nový. Součástí stavby je i výstavba 3 sjezdů. Budou také zesíleny a upraveny komunikace pro objízdnou trasu.
Stavba č. 43769 Umělecká škola Znojemská; demoliční práce
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je úplné a řádné odstranění stavby Umělecké školy Znojemská v rozsahu dle projektové dokumentace stavby. Rozsah demolice předpokládá kompletní demolici objektů včetně zpevněných ploch a inženýrských sítí na pozemku. Demolované stavby se člení na 3 nízkopodlažní objekty S0 01 (parcela č. 310/93), SO 02 ...
Demolice budovy č.p. 1573 objekt bydlení na pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov
Předmětem plnění veřejné zakázky je demolice původního panelového bytového domu ve vlastnictví zadavatele. Jedná se o vícepodlažní panelovou stavbu s 1 podzemním a 9 nadzemními podlažími. Stavba je provedena z monolitických železobetonových stěn tl. 375mm (1.PP), monolitických železobetonových sloupů (1NP) a železobetonového montovaného skeletu H ...
Spolkové komunitní centrum Vratislavice
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav stávajícího objektu bývalé fary a přístavba nové knihovny s přednáškovým sálem za účelem zřízení Spolkového komunitního centra v Městském obvodu Vratislavice nad Nisou. Objekty budou funkčně propojeny spojovacím krčkem a chodbou. Součástí předmětu je i provedení venkovních úprav, které ...
Multifunkční centrum Dlouhá louka
Předmětem plnění veřejné zakázky je demolice původní Sportovní haly na Dlouhé louce v Českých Budějovicích, včetně likvidace nebezpečného odpadu, a výstavba nového Multifunkčního centra Dlouhá louka na původním místě sportovní haly.
Zřízení služby následné péče
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou bourací a stavební práce.
Protipovodňová opatření II. B etapa - související investice
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, které zahrnují stavební úpravy komunikací a chodníků v ulicích Nábřeží a Blahoslavova, výstavbu nové cyklostezky na levém břehu řeky Moravy, související přeložky inženýrských sítí (vodovod, plynovod, veřejné osvětlení) a demolici stávajícího mostku přes řeku Bystřici. Bližší specifikace předmětu ...
Přestupní terminál Šumperk
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě dopravního terminálu Šumperk, který bude obsahovat demolici stávajících objektů v prostoru budoucích parkovacích ploch, parkoviště pro osobní automobily a autobusy, komunikace, chodníky, parkovací věže pro bicykly, autobusové nádraží a související inženýrské sítě.
Most ev.č. 44417-4, Paseka
Předmětem plnění veřejné zakázky je demolice a výstavba nového mostu ev.č. 44417-4 přes potok Tepličku na silnici III/44417 mezi obcemi Paseka a Huzová. Most se nachází na katastrálním území Paseka u Šternberka a leží v extravilánu obce. Bude odstraněna stávající nosná konstrukce a spodní stavba. Nový most je navržen jako přesypaný z vlnitých ...
Hala na skladování potravin - zeleniny
Jde o demolici stávajícího objektu bývalého kravína a to včetně likvidaci suti. Stavbu nové ocelové konstrukce, opláštění PUR panely včetně sedlové střechy, novou podlahu, izolaci tepelnou i proti vlhkosti, elektroinstalaci, vzduchotechniku, nátěry, kanalizaci- odvod dešťové vody. okapy, hromosvody a vrata.