Dostavba areálu TPU UK 2. LF - 4. etapa
Provedení demolice stávajících objektů a výstavba nových objektů v areálu teoretických ústavů 2. LF UK, 4. etapa včetně úpravy vnějších zpevněných ploch.
Lávka přes Labe v Hradci Králové
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení díla „Lávka přes Labe v Hradci Králové“. Jedná se o novostavbu veřejné dopravní pozemní komunikace pro pěší a cyklisty překlenující řeku Labe v místě spojnice pravobřežní ulice Škroupovy a levobřežní ulice Collinovy v oblasti mezi Tyršovým a Labským mostem. Součástí stavby je i demolice objektu ...
Most přes ulici Mezibořská v Litvínově
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostního objektu přes ulici Mezibořská v Litvínově. Nosnou konstrukci nového mostu tvoří spojitá deska z předpjatého betonu v levostranném oblouku o 7 polích, na vnitřních podporách je konstrukce uložena na vrubových kloubech, na krajních podporách je uložena na ...
Veřejná zakázka na zajištění stavebních prací včetně demolice - vybudování výcvikových objektů
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nových a modernizace stávajících výcvikových simulátorů a trenažerů pro výcvik členů jednotek požární ochrany (dále jen „JPO“) a složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), včetně demolice.
Hokejová akadémia: telocvičňa, priľahlé priestory a kotolňa v školskom areáli Trenčín - Zámostie
Predmetom zákazky je vybúranie a odstránenie stavby jestvujúceho objektu telocvične vrátane priľahlých priestorov v areáli Strednej umeleckej školy v Trenčíne a odstránenie spoločnej kotolne pre SPŠS, SUŠ a internát SŠS v Trenčíne.
Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Cyklotrasa – III. Etapa, Veľké Úľany
Stavba je v zmysle Výkazu výmer rozdelená na nasledovné objekty: SO-01 Búracie práce SO-02 Cyklotrasa architektúra Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch
Rozšíření kapacity mateřské školy Tuchlovice
Stavební práce spočívající ve zvýšení kapacity stávajícího objektu MŠ Tuchlovice, při kterých dojde k dojde k demolici hospodářského pavilonu a k jeho nahrazení novým objektem, který bude v 1. NP obsahovat 2x oddělení pro 16 dětí, v 1. NP kuchyň, jídelnu a administrativní prostory pro MŠ a ve 2. NP jedno oddělení školky pro 24 dětí. ...
Modernizace mostu ev.č. 305-019 - Štěpánov u Skutče
Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího mostu ev.č. 305-019 na silnici II/305. Most převádí silnici přes Anenský potok. Stavba se nachází v extravilánu města Skuteč jižně od obce Štěpánov u Skutče. Modernizace mostu ev.č. 305-019 spočívá v jeho demolici a výstavbě nového. Nový most je navržen jako rámový z monolitického železobetonu. ...
ZŠ TGM přístavba jídelny a školní kuchyně
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívající v přístavbě školní kuchyně, jídelny, spojovacího krčku, stavebních úprav ve stávající budově a odstranění původní přístavby jídelny a kuchyně systémem KORD a dalších stavebních pracích v rámci areálu Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2, 678 01 Blansko. ...
Multifunkčná hala v Hornom Srní
Predmetom zadávania zákazky je vypracovanie dokumentácie realizácie stavby a uskutočnenie stavby: "Multifunkčná hala v Hornom Srní ". Súčasťou zákazky je zbúranie a odstránenie objektu, stojaceho na mieste budúcej haly. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch: časť B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a ...
SŠ PTA Jihlava - Svářečská škola a výukový pavilon
Veřejná zakázka zahrnuje demolici objektu novostavbu dvou nových objektů.
Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav
Odstranění dlouhodobě nevyužívaných objektů podle projektových dokumentací, Rozhodnutí o odstranění stavby a Rozhodnutí o povolení kácení dřevin. Podrobně uvedeno v návrhu smlouvy.
Czech Centre for Competitive Technologies C3T
Předmětem veřejné zakázky je výstavba administrativně-výrobního centra sloužícího k vývoji, výzkumu a zkoušení inovativních technologií, a to včetně dopravní a technické infrastruktury a konečných terénních a sadových úprav. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení je následující: • administrativní budova (SO ...
Škola pre prax, úspech na trhu práce – SOŠ stavebná, Nitra
Stavebné práce: 1. Budova na ulici Nábrežie mládeže 1 v Nitre: búracie práce, navrhované práce 2. Budova dielní na ulici Levická cesta v Nitre: búracie práce, navrhované práce
Sportovní hala Hlinsko
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v demolici staré a následně vybudování nové sportovní haly v rámci areálu Základní školy Resslova ve městě Hlinsko. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Revitalizace hřbitova v Čížkovicích
Předmětem zakázky jsou stavební práce související s revitalizací hřbitova v Čížkovicích, včetně zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického zaměření a součinnosti při kolaudaci stavby. Vlastní stavba je členěna na 4 stavební objekty SO 01: Nová hřbitovní zeď – Celková délka nové hřbitovní zdi je 245 m SO 02: Nové zpevněné ...
Debarierizácia strediska Domadice - JESEŇ ŽIVOTA, ZSS Levice
Predmetom verejného obstarávania sú nasledovné práce: Búracie práce sa týkajú vybúrania určených priečok. Demontované budú určené otvorové konštrukcie v obvodovom plášti budovy. V interiéri budú odstránené určené dverné konštrukcie a všetky povrchové úpravy (nášľapné vrstvy podláh, obklady stien. Omietky budú celoplošne vyspravené. Demontované ...
Demolice havarijních objektů v prostoru Ralsko 2019/2020
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena na dvě části. Předmětem obou částí veřejné zakázky je provedení demolice havarijních objektů, a s nimi souvisejících technologických objektů (šachet v blízkosti objektů, původních přístupových komunikací apod.), odstranění náletové zeleně, stromů a komunálního odpadu (černých skládek ...
CPS a ÚO Most - výstavba
Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele provést stavební práce včetně souvisejících dodávek a služeb v rozsahu odpovídajícím dokumentaci pro odstranění stavby a dokumentaci pro provádění stavby vedené pod názvem „CPS a ÚO Most – výstavba“. Výsledkem bude zhotovení nového objektu centrální požární stanice Most HZS Ústeckého kraje, včetně ...
Částečná demolice objektu garáží v areálu ÚS KHK v Rychnově nad Kněžnou
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v částečné demolici objektu garáží v areálu ÚS KHK v Rychnově nad Kněžnou. Součástí předmětu veřejné zakázky je také zpracování realizační dokumentace stavby, dokumentace skutečného provedení stavby.
Obnova mostu ev.č. 36311-2 Brněnec - Březová nad Svitavou
Navrhovaná akce řeší problematiku obnovu stávajícího mostu. Jedná se o demolici stávajícího mostu ev.č. 36311-2 a výstavbu mostu nového ve stávající poloze. Dále akce řeší problematiku obnovy komunikace III/36311-2 v délce 90,0m. Poloha komunikace a mostu je navržena ve stávající poloze s úpravou tvaru mostu a úpravou osy komunikace III/36311 a ...
Rámcová dohoda na stavební práce - odstranění reklamních zařízení v oblasti 2
Předmětem zakázky je zakrytí, odstranění a likvidace reklamních zařízení, včetně právních a administrativních činností s těmito úkoly spjatými.
Nový areál služeb města Špindlerův Mlýn
Odstranění (demolice), některých objektů v areálu služeb města Špindlerův Mlýn. Nová stavba objektů areálu služeb města Špindlerův Mlýn. Předmět veřejné zakázky zahrnuje také nákladní dopravu, zemní práce, drobné stavební práce a opravy komunikací. Nový objekt (SO-01) obsahuje garáže pro nákladní auta a vozy údržby, dílny a administrativní blok.
PS Cheb - výstavba garáží - stavební práce
Předmětem veřejné zakázky jsou demoliční práce a následně stavební práce související s výstavbou nového provozního objektu garáží s technickým zázemím pro hlavní budovu CPS Cheb. Demoliční práce budou spočívat v odstranění stávajícího starého objektu garáží, části zpevněných ploch a venkovní mycí rampy v rozsahu stanoveném samostatnou projektovou ...