ŠD UKF Brezový háj - exteriérová úprava plôch areálu
Predmetom obstarávania je realizácia stavebných prác súvisiacich s terénnymi úpravami, výstavbou nových komunikačných plôch, sadovými úpravami, výstavbou objektov malej architektúry, rekonštrukciou existujúcich chodníkov v areáli a doplnenie súvisiacich inžinierskych sietí. Stavenisko sa nachádza v katastrálnom území Chrenová v Nitre na ul. ...
SPŠ a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická
Provedení stavebních prací v rámci stavební akce „SPŠ a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická“. Jedná se o demolici stávajícího objektu, na jehož místě vznikne budova dílen, učeben a jejich zázemí o třech nadzemních podlažích.
Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm
Předmětem stavby je celková rekonstrukce železniční stanice Rožnov pod Radhoštěm, vybudování bezbariérových nástupišť, oplocení, nových parkovacích míst P+R a K+R, B+R, stavební úpravy a částečná demolice nádražní budovy. Pro výhledovou změnu řízení drážní dopravy ze zjednodušeného řízení dle předpisu SŽDC D3 na řízení a organizování dopravy dle ...
II/268 Klášter-Hradiště n.J., most ev.č.268-007 přes Jizeru před obcí Klášter-Hradiště nad Jizerou
Předmětem veřejné zakázky je odstranění (demolice) původního mostního objektu a výstavba nového silničního mostu. V rámci demolice stávajícího mostního objektu (řeší SO 001) dojde k odbourání horní části pilot na hloubku cca 1,0 m od hlavy piloty. Výztuž v tomto prostoru bude zachována a bude sloužit k provázaní s novým základem pilířů. U všech ...
Rozšíření kapacit MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí a objekt Husova
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v: Část 1 - objekt Masarykovo náměstí rekonstrukci stávající budovy Mateřské školy Hvězdička na Masarykově náměstí za účelem rozšíření kapacit Mateřské školy Hvězdička; Část 2 - objekt Husova demolici stávající nevyužívané budovy a novostavbě nové budovy Mateřské školy Hvězdička na ...
Výstavba polyfunkčního bytového domu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou bourací práce stávající stavby a následné stavební práce spočívající ve výstavbě polyfunkčního bytového domu. Součástí stavebních prací budou rovněž venkovní úpravy, zpevněné parkovací plochy, požární stěna, přípojky technického vybavení, kabelové vedení VO a stavby vodních děl.
UTB - Odstranění objektu U1
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení odstranění stávajícího objektu U1 podle PROJEKTU, POVOLENÍ a podle SMLOUVY. Podrobný rozsah stavebních, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v PROJEKTU a v soupisu prací a výkazu výměr. Další činnosti, které jsou taktéž součástí předmětu díla, jako jsou např. zpracování ...
Školský internát Obchodnej akadémie Veľký Meder – 1. etapa
Predmetom zákazky sú: a) búracie práce ktoré budú realizované v rozsahu jestvujúceho objektu na p.č.2167/12. Celý objekt (SO 01) bude kompletne zbúraný, vrátane prípojok inžinierskych sietí. Nosnú konštrukciu búraného objektu tvorí samonosný oceľový skelet z dutých valcovaných profilov tzv. UNIMO-buniek, ktoré sú pospájané do jedného ...
Výstavba šaten veřejného sportoviště při ZŠ Litvínovská
Předmětem plnění je výstavba souboru pěti trvalých staveb (stavebních objektů) nového šatnového a sociálního zázemí stávajícího sportovního areálu, částečně zapuštěných pod terén; součástí plnění je příprava území, demolice části topného kanálu a dalších drobných objektů, výstavba nových šaten, komunikace, úprava vegetace, sadové úpravy a čisté ...
Revitalizácia interiérových priestorov 3. NP - blok A, B, C
Stavebné práce budú pozostávať predovšetkým z búracích prác vnútorných nenosných priečok, stropov a podláh, interiérových konštrukcií, demontáže výplní otvorov, výmeny elektroinštalácie, montáže zdravotechnických zariadení, klimatizácie, montáže stropov, podláh a výplní otvorov, opráv povrchov, maliarskych a natieračských prác, podľa projektovej ...
Demolice objektu v areálu Borek
Předmětem díla je demolice stávajícího rodinného domu č. p. 34 včetně staveb, které slouží jako příslušenství RD.
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny
Předmětem veřejné zakázky je odstranění samostatně stojící budovy, která byla využívána jako sklad pro různý materiál a truhlářská dílna, v areálu Nemocnice Rychnov nad Kněžnou na pozemku p. č. 2614/4 v katastrálním území Rychnov nad Kněžnou, který je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Pozemek je spíše rovinatý s mírným sklonem směrem k jihu. ...
Demolice areálu bývalého vepřína v Letech u Písku
Předmětem zakázky je provedení demolice areálu bývalého vepřína v Letech.
Revitalizácia vnútrobloku Pádivec: stavebné práce
Predmetom zákazky Revitalizácia vnútrobloku Pádivec je revitalizácia vnútrobloku ohraničeného ulicami Pádivého, Opatovská a Ivana Krasku a to v zmysle projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou Kvitnúce záhrady, s.r.o. V rámci architektonického riešenia je priestor rozdelený na 6 hlavných zón Záhradka, Voda, Pre najmenších, Zvuk, ...
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí Teplice  - Revitalizace Domova důchodců Dubí
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních úprav objektu související s přesunutím hlavního vchodu do jihozápadního průčelí areálu a dále realizace dvoupodlažní nástavby v prostoru nad kotelnou. Na střeše provozních místností kotelny bude nad cca polovinou plochy vybudován skleník. Na prostor jídelny a klubovny bude navazovat nově ...
Dekarbonizace Teplárny Přerov - Manipulace a skladování paliva - Komunikace a zpevněné plochy
Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „Dekarbonizace Teplárny Přerov - Manipulace a skladování paliva - Komunikace a zpevněné plochy“ (dále také jen „Dílo“), které zahrnuje zejména: Zhotovení kompletního stavebního objektu SO 07.01 - Komunikace a zpevněné plochy dle dokumentace pro ...
Demolice depa autocisteren a monitorovacích vrtů Letiště Praha
Předmětem Veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele provést řádně a ve stanovených termínech demolici depa autocisteren, společně se sanačními pracemi a likvidací monitorovacích vrtů.
D8 PHS Všestudy
Jedná se o demolici stávající PHS a výstavbu nové PHS na dálnici D8 v obci Všestudy. Výstavba navržené protihlukové stěny zajistí dodržení hygienického limitu 60 dB v denní době a 55 dB v noční době
Park Střed
Provedení revitalizace a úprav parku Střed dle projektové dokumentace pro stavbu Znovuzrození parku Střed Most, které zahrnují bourací a demoliční práce, výstavbu nových objektů, cest, vodní prvky, sadové a parkové úpravy a další plnění. Podrobně zadávací dokumentace a zejm. její technické přílohy.
Rozvojové území Pod Kalichem, Sušice
Výstavba komunikací, chodníků a inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení) v lokalitě bývalých kasáren, které jsou určeny k budoucí výstavbě rodinných a bytových domů. CPV:45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace, 45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí, 45316100-6 Instalace a montáž ...
Přístavba tělocvičny, Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení demolice stávající tělocvičny školy a výstavba tělocvičny nové. Jedná se o výstavbu jednopodlažní budovy propojenou se stávající budovou gymnázia. Konstrukce je zděná, se zateplením a opláštěním kontaktním zateplovacím systémem s finálním povrchem s imitací pohledového ...
Búracie a rekonštrukčné práce v Priemyselnom parku Utekáč
Predmetom zákazky sú búracie a rekonštrukčné práce v a v tesnej blízkosti Priemyselného parku CLARA v obci Utekáč.
Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova
Předmětem veřejné zakázky je komplexní rekonstrukce a nástavba 5.NP stávající budovy na ulici Máchova, demolice spojovacího traktu do vedlejší budovy na ul. Bezručova, kde bude realizována novostavba 4. podlažní budovy pro poskytování sociální péče vč. přístavby spojovací chodby k opětovnému propojení objektů Máchova a Bezručova. V rámci celého ...
Rekonštrukcia budovy bývalej kláštornej školy na detské jasle v obci Bojná
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom rekonštrukcie prízemného objektu bývalej kláštornej školy na detské jasle s technicko hospodárskym zázemím a s vlastnými prípojkami na inžinierske siete. Stavebné práce pozostávajú z nasledovných objektov: 00 - Búracie práce 01 - Architektúra 02 - Prípojka kanalizácie 03 - Prípojka plynu 04 ...
Centrum sociálních služeb Jiříkov
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby "Centrum sociálních služeb Jiříkov". Stavba obsahuje demolice zahradních objektů, demolice nepůvodních přístavků objektu č. p. 563 - spojovací chodby, vstupního zádveří a dvorního traktu s přístřeškem. V objektu č. p. 563 budou provedeny stavební úpravy - změna dispozice, zateplení obálky objektu, ...