Přestupní terminál Šumperk
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě dopravního terminálu Šumperk, který bude obsahovat demolici stávajících objektů v prostoru budoucích parkovacích ploch, parkoviště pro osobní automobily a autobusy, komunikace, chodníky, parkovací věže pro bicykly, autobusové nádraží a související inženýrské sítě.
Most ev.č. 44417-4, Paseka
Předmětem plnění veřejné zakázky je demolice a výstavba nového mostu ev.č. 44417-4 přes potok Tepličku na silnici III/44417 mezi obcemi Paseka a Huzová. Most se nachází na katastrálním území Paseka u Šternberka a leží v extravilánu obce. Bude odstraněna stávající nosná konstrukce a spodní stavba. Nový most je navržen jako přesypaný z vlnitých ...
Hala na skladování potravin - zeleniny
Jde o demolici stávajícího objektu bývalého kravína a to včetně likvidaci suti. Stavbu nové ocelové konstrukce, opláštění PUR panely včetně sedlové střechy, novou podlahu, izolaci tepelnou i proti vlhkosti, elektroinstalaci, vzduchotechniku, nátěry, kanalizaci- odvod dešťové vody. okapy, hromosvody a vrata.
II/448 Laškova - Kandia - hr. okr. Olomouc
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle projektu. Celá stavba zahrnuje: - rekonstrukci silnice II/448 vč. dopravního značení (objekty SO 102, SO 104, SO 165) - demolici a výstavu nového mostu ev. č. 448-001 (objekty SO 101, SO 201, SO 203) - demolici a výstavu nového mostu ev. č. 448-002 (objekty SO 010, SO 202, SO 301)
Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku - Dobruška
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku - Dobruška. Jedná se o provedení a dodávku stavebních a jiných prací v členění: SO 01 - DEMOLICE; SO 02 - OBJEKT VÝUKY; SO 03 - DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA; SO 04 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE. Podrobně viz. ZD.
Spořilov I. – PHS, Praha 4, č.akce 999063
Předmětem plnění je výstavba protihlukové stěny (PHS). Bude provedena demolice stávající a výstavba nové protihlukové stěny a ostatních stavebních objektů. Protihluková stěna je rozdělena na dva úseky. První je před mostem přes ulici Sliačská, kde bude stávající PHS ponechána bez úpravy, a druhý bude navazovat na PHS na mostě v obou případech ...
MŠ Družstevní - rekonstrukce kuchyně a gastro
Rekonstrukce školní kuchyně včetně gastro zařízení, rekonstrukce skladů a zázemí pro personál ve východním křídle v 1. NP MŠ Družstevní ul. Rosická č.p. 157 v Pardubicích. Specifikace prací: bourací práce, stavební úpravy a nové rozvody kanalizace, vody, plynu, slaboproudé elektroinstalace, ústředního topení, instalace vzduchotechniky, silnoproudu ...
Odstranění SEZ BRU2
Předmětem plnění této VZ je provedení prací za účelem opakované likvidace (relikvidace) v minulosti nedostatečně zlikvidované sondy Bruzovice 2 (BRU2). Sonda se nachází v k. ú. Bruzovice. Její ústí je lokalizováno na pozemku parc. č. 250, který je klasifikován jako orná půda. Jedná se o pozemek v intravilánu obce, v okolí pozemku je obytná ...
Rekultivace pozemků p. č. 223 – Butoves II
Předmětem je demolice původního rozestavěného objektu na par. č. 114 kú. Butoves do stavu volné zelené plochy. Betonový odpad bude nadrcen na místě a ponechán v zadní části parcely č. 223, ostatní odpad bude zlikvidován.
Demolice objektu F v areálu AZASS
Předmětem zakázky je provedení stavby spočívající v demolici budovy v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací „Demolice objektu F v areálu AZASS“, zpracovanou projekční kanceláří A-Tendr s.r.o., Choceň, v r. 2018 pod zakázkovým číslem 082018 (dále též jako „projektová dokumentace“). Dílo zahrnuje provedení všech prací a dodávek nutných k ...
Stavba komunitního centra v Židlochovicích II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v novostavbě souboru Komunitního centra v Židlochovicích a stavebních úpravách stávajícího objektu staré radnice, který je kulturní památkou podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Soubor Komunitního centra v Židlochovicích zahrnuje 3 ...
Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku - Dobruška
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku - Dobruška. Jedná se o provedení a dodávku stavebních a jiných prací v členění: SO 01 - DEMOLICE; SO 02 - OBJEKT VÝUKY; SO 03 - DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA; SO 04 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE. Podrobně viz ZD.
BD Tehelná - výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek
Predmetom zákazky je : a) vypracovanie jednoduchej architektonickej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia v súlade s § 22 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov životného prostredia a po jej odsúhlasení b) vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov smerujúcej ku kúpe spracovanej projektovej dokumentácie v ...
Demolice budov v areálu bývalých vojenských kasáren ve městě Rokytnice v Orlických horách
Předmětem veřejné zakázky je demolice bývalé ubytovny SA v Rokytnici v Orlických horách. Objekt určený k demolici se nachází přímo v areálu SA. Jedná se o samostatně stojící budovu bez přímých konstrukčních vazeb na okolí. Demolicí nebudou přímo dotčeny okolní stavby mimo bývalý areál SA. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové ...
Rámcová dohoda na stavební práce – odstranění reklamních zařízení v oblasti 2
Předmětem je zakrytí, odstranění a likvidace reklamních zařízení, včetně právních a administrativních činností s těmito úkoly spjatými.
Rámcová dohoda na stavební práce – odstranění reklamních zařízení v oblasti 1
Předmětem je zakrytí, odstranění a likvidace reklamních zařízení, včetně právních a administrativních činností s těmito úkoly spjatými.
Mestský úrad Leopoldov – búracie práce
Asanácia objektu prístavby MsÚ - búracie práce a práce spojené s vyprataním a uvoľnením parcely č.522 v katastri mesta Leopoldov. Odstraňovaný objekt sa nachádza na parcele č. 522 v centre mesta Leopoldov s dopravným napojením na Hlohovskú cestu. Priestor staveniska je vymedzený zo severnej a východnej strany dvorom MsÚ Leopoldov, zo strany južnej ...
Varhulíkové - revitalizace, Praha 7
Předmětem plnění je odstranění stávajících zpevněných ploch – pozůstatků po původních stavbách a zpevněných plochách. Jedná se o součást přípravných prací pro budoucí výstavbu nových cest pro pěší v zájmovém území. Jedná se o travnatou plochu s cestní sítí bez dlouhodobější údržby s pozůstatky předchozích demolovaných staveb. Předmětem prací je ...
Elsnicovo náměstí - revitalizace, Praha 8
Předmětem plnění je revitalizace území u mostu přes Rokytku od ul. Zenklova po ul. Voctářova, spočívající v odstranění zakrytí toku Rokytky a revitalizaci tím vzniklého prostoru.
Demolice 4 domů v rámci stavby se souhrnným názvem: Rekonstrukce 4 úseků a měnírny na TT Liberec
Předmětem veřejné zakázky je demolice čtyř rodinných domů a terénní úpravy po demolicích. Podrobný technologický postup je uveden v Projektové dokumentaci. Objekty budou před předáním staveniště odpojeny od všech stávajících inženýrských sítí.
NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnami
Předmětem veřejné zakázky je 1. etapa stavby- příprava území pro výstavbu nového pavilonu centrálního urgentního příjmu v areálu Orlickoústecké nemocnice. Součástí této etapy je demolice stávajících objektů patologie, zdrojové stanice O2, stanice medicinálních plynů, trafostanice. Další část stavby spočívá v přeložkách a nových rozvodech ...
MVN Tutleky, obnova vodního díla
Odstranění sedimentů v objemu cca 9 475 m3 a demolice stávajícího požeráku včetně výpustného potrubí, výtokového čela a opevnění odpadního koryta. V místě stávajícího požeráku bude vybudován sdružený objekt včetně odpadní štoly. Součástí akce je i montáž nové ocelové lávky vedoucí z koruny hráze, rozšíření a opevnění odpadního koryta. Těžení ...
Ekologizace TKY II - mokré odsíření - bourací práce
Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem "Ekologizace TKY II - mokré odsíření - bourací práce" je provedení demolic stávajících objektů v areálu společnosti zadavatele, jako příprava staveniště pro realizaci stavby s názvem "Ekologizace TKY II - mokré odsíření".
Rekultivace pozemků 223, st. 114 - Butoves
Objekt se nachází v katastrálním území Butoves na p. č. st. 144 a p. č. 223 v katastrálním území Butoves. Jedná se o částečně podsklepený objekt ve střední části s žb. stropem z předpjatých panelů. Objekt bude před demolicí ručně odstrojen od komunálu, dřeva a železa, poté strojně demolován. Cílový stav je volná zelená plocha.
Demolice stávajícího objektu a výstavba nové budovy
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího objektu a výstavba nové budovy obdélníkového půdorysu. Budova bude nepodsklepená o dvou, resp. třech nadzemních podlažích a bude kryta valbovou střechou. K základnímu půdorysu stavby bude přistavěna vstupní část do pečovatelských bytů se schodištěm a výtahovou šachtou, rovněž zastřešená valbovou ...