Dům v parku Riegrova
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ. Stavba se skládá zejména z PROJEKTU 1 - demolice stávajícího objektu, PROJEKTU 2 - výstavba Altánu, PROJEKTU 3 – výstavba novostavby.
Centrálny park v Rohožníku
Predmetom realizácia je vybudovanie Centrálneho parku v Rohožníku Stavba sa skladá so stavebných objektov: SO 01 Búracie prace SO 02 Vodozádržné opatrenia SO 03 Rekonštrukcia spevnených plôch SO 04 Sadovnícke úpravy SO 05 Automaticky závlahový systém SO 06 Verejne osvetlenie Rozsah stavebných prác je podrobne vymedzený v spracovanom ...
Poptávám demolici bazénu, odvoz sutě a zahradní úpravy
Poptávám zahradní úpravy, posekat trávu a odstranit buxus, porazit a odvézt suchou broskev a odstranit a odvézt zbytky poraženého ořechu vč. drobných větví. Dále odvoz sutě a plastového odpadu. Potřebuji také zlikvidovat nadzemní bazén o průměru 4,5 m (plechový, vnitřní plachta pvc) vč. krycí plachty, podloží bazénu a odvézt zbytky. Vše je na ...
Nová budova koupaliště ve Vratimově
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajících pozemních a podzemních objektů, s následnou výstavbou polyfunkčního sportovního objektu. Součástí této budovy jsou prostory pro návštěvníky koupaliště, návštěvníky fotbalového hřiště, hygienické zázemí pro veřejnost, prostory pro restauraci a společenský sál a prostory pro fotbalový klub. Dále se ...
Drobné stavebné práce objektov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na r. 2019-2023
Počas platnosti rámcovej dohody sa budú vyžadovať búracie a demontážne práce, stavebné práce HSV a PSV oprava a údržba objektov UMB, interiérové a terénne úpravy, parkoviská, oprava plochých striech, oprava vonkajších fasád atď. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v prílohe č. 2 Špecifikácia drobných stavebných prác predmetných súťažných ...
UK FTVS – Demolice nouzových objektů – Kampus Veleslavín
Předmětem této Veřejné zakázky je provedení bouracích prací v areálu Zadavatele. Tyto stavební, resp. bourací práce, budou provedeny v souladu a v rozsahu stanoveném Smlouvou, jejíž závazný návrh tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace a v souladu s Projektovou dokumentací, která tvoří Přílohu č. 3 Zadávací dokumentace.
KŘP Omk – FKSP – ÚZ Plumlov - I. etapa
Předmětem podlimitní veřejné zakázky je realizace stavebních prací v areálu Účelového zařízení Plumlov, v obci Mostkovice, k.ú. Stichovice (699888) dle dokumentace k provedení stavby z 11/2018 (dále jen „DPS“). Náplní díla je příprava území spočívající v demolici stávajících chatek, skrývce ornice, odstranění oplocení a náletových dřevin, dále ...
II/422 Kyjov – Svatobořice, Mistřín
Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/422 v extravilánovém úseku mezi městem Kyjov a obcí Svatobořice - Mistřín v celkové délce 1,131 km kategorii S 7,5. Dále bude provedena demolice mostu ev. č. 422-019 a vybudován most nový. Součástí stavby je i výstavba 3 sjezdů. Budou také zesíleny a upraveny komunikace pro objízdnou trasu.
Stavba č. 43769 Umělecká škola Znojemská; demoliční práce
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je úplné a řádné odstranění stavby Umělecké školy Znojemská v rozsahu dle projektové dokumentace stavby. Rozsah demolice předpokládá kompletní demolici objektů včetně zpevněných ploch a inženýrských sítí na pozemku. Demolované stavby se člení na 3 nízkopodlažní objekty S0 01 (parcela č. 310/93), SO 02 ...
Demolice budovy č.p. 1573 objekt bydlení na pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov
Předmětem plnění veřejné zakázky je demolice původního panelového bytového domu ve vlastnictví zadavatele. Jedná se o vícepodlažní panelovou stavbu s 1 podzemním a 9 nadzemními podlažími. Stavba je provedena z monolitických železobetonových stěn tl. 375mm (1.PP), monolitických železobetonových sloupů (1NP) a železobetonového montovaného skeletu H ...
Spolkové komunitní centrum Vratislavice
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav stávajícího objektu bývalé fary a přístavba nové knihovny s přednáškovým sálem za účelem zřízení Spolkového komunitního centra v Městském obvodu Vratislavice nad Nisou. Objekty budou funkčně propojeny spojovacím krčkem a chodbou. Součástí předmětu je i provedení venkovních úprav, které ...
Multifunkční centrum Dlouhá louka
Předmětem plnění veřejné zakázky je demolice původní Sportovní haly na Dlouhé louce v Českých Budějovicích, včetně likvidace nebezpečného odpadu, a výstavba nového Multifunkčního centra Dlouhá louka na původním místě sportovní haly.
Zřízení služby následné péče
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou bourací a stavební práce.
Protipovodňová opatření II. B etapa - související investice
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, které zahrnují stavební úpravy komunikací a chodníků v ulicích Nábřeží a Blahoslavova, výstavbu nové cyklostezky na levém břehu řeky Moravy, související přeložky inženýrských sítí (vodovod, plynovod, veřejné osvětlení) a demolici stávajícího mostku přes řeku Bystřici. Bližší specifikace předmětu ...
Přestupní terminál Šumperk
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě dopravního terminálu Šumperk, který bude obsahovat demolici stávajících objektů v prostoru budoucích parkovacích ploch, parkoviště pro osobní automobily a autobusy, komunikace, chodníky, parkovací věže pro bicykly, autobusové nádraží a související inženýrské sítě.
Most ev.č. 44417-4, Paseka
Předmětem plnění veřejné zakázky je demolice a výstavba nového mostu ev.č. 44417-4 přes potok Tepličku na silnici III/44417 mezi obcemi Paseka a Huzová. Most se nachází na katastrálním území Paseka u Šternberka a leží v extravilánu obce. Bude odstraněna stávající nosná konstrukce a spodní stavba. Nový most je navržen jako přesypaný z vlnitých ...
Hala na skladování potravin - zeleniny
Jde o demolici stávajícího objektu bývalého kravína a to včetně likvidaci suti. Stavbu nové ocelové konstrukce, opláštění PUR panely včetně sedlové střechy, novou podlahu, izolaci tepelnou i proti vlhkosti, elektroinstalaci, vzduchotechniku, nátěry, kanalizaci- odvod dešťové vody. okapy, hromosvody a vrata.
II/448 Laškova - Kandia - hr. okr. Olomouc
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle projektu. Celá stavba zahrnuje: - rekonstrukci silnice II/448 vč. dopravního značení (objekty SO 102, SO 104, SO 165) - demolici a výstavu nového mostu ev. č. 448-001 (objekty SO 101, SO 201, SO 203) - demolici a výstavu nového mostu ev. č. 448-002 (objekty SO 010, SO 202, SO 301)
Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku - Dobruška
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku - Dobruška. Jedná se o provedení a dodávku stavebních a jiných prací v členění: SO 01 - DEMOLICE; SO 02 - OBJEKT VÝUKY; SO 03 - DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA; SO 04 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE. Podrobně viz. ZD.
Spořilov I. – PHS, Praha 4, č.akce 999063
Předmětem plnění je výstavba protihlukové stěny (PHS). Bude provedena demolice stávající a výstavba nové protihlukové stěny a ostatních stavebních objektů. Protihluková stěna je rozdělena na dva úseky. První je před mostem přes ulici Sliačská, kde bude stávající PHS ponechána bez úpravy, a druhý bude navazovat na PHS na mostě v obou případech ...
MŠ Družstevní - rekonstrukce kuchyně a gastro
Rekonstrukce školní kuchyně včetně gastro zařízení, rekonstrukce skladů a zázemí pro personál ve východním křídle v 1. NP MŠ Družstevní ul. Rosická č.p. 157 v Pardubicích. Specifikace prací: bourací práce, stavební úpravy a nové rozvody kanalizace, vody, plynu, slaboproudé elektroinstalace, ústředního topení, instalace vzduchotechniky, silnoproudu ...
Odstranění SEZ BRU2
Předmětem plnění této VZ je provedení prací za účelem opakované likvidace (relikvidace) v minulosti nedostatečně zlikvidované sondy Bruzovice 2 (BRU2). Sonda se nachází v k. ú. Bruzovice. Její ústí je lokalizováno na pozemku parc. č. 250, který je klasifikován jako orná půda. Jedná se o pozemek v intravilánu obce, v okolí pozemku je obytná ...
Rekultivace pozemků p. č. 223 – Butoves II
Předmětem je demolice původního rozestavěného objektu na par. č. 114 kú. Butoves do stavu volné zelené plochy. Betonový odpad bude nadrcen na místě a ponechán v zadní části parcely č. 223, ostatní odpad bude zlikvidován.
Demolice objektu F v areálu AZASS
Předmětem zakázky je provedení stavby spočívající v demolici budovy v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací „Demolice objektu F v areálu AZASS“, zpracovanou projekční kanceláří A-Tendr s.r.o., Choceň, v r. 2018 pod zakázkovým číslem 082018 (dále též jako „projektová dokumentace“). Dílo zahrnuje provedení všech prací a dodávek nutných k ...
Stavba komunitního centra v Židlochovicích II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v novostavbě souboru Komunitního centra v Židlochovicích a stavebních úpravách stávajícího objektu staré radnice, který je kulturní památkou podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Soubor Komunitního centra v Židlochovicích zahrnuje 3 ...