Základná škola Tulipánova - Rekonštrukcia pavilónu 3
Zhotovenie diela Základná škola Tulipánova - Rekonštrukcia pavilónu 3 v rozsahu Prílohy súťažných podkladov a projektovej dokumentácie. Predmetom riešenia je učebňový pavilón 3, ktorý je v pôvodnom vyhotovení, v 80-tych rokoch bol rekonštruovaný vykurovací systém. Etapizácia, objektová sústava stavby, členenie na stavebné objekty. SO-01 ...
Stavebné práce podľa požiadaviek Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na roky 2023-2027
Predmetom zákazky sú búracie a demontážne práce, stavebné práce HSV a PSV oprava a bežná údržba objektov UMB, interiérové a terénne úpravy, parkoviská, oprava plochých striech, oprava vonkajších fasád atď.
Nová vstupní a vjezdová zóna západ BVV III
Předmětem tohoto projektu je nová vstupní a vjezdová zóna, která je souborem objektů, které společně a ve spojení se stávajícími objekty výstaviště budou tvořit ucelený komplex v jeho západní části. Západní část areálu zadavatele bude uvolněna pro stavbu nové multifunkční sportovní a kulturní haly, proto je nutné uzavřít výstaviště na nové hranici ...
Základná škola Špačince, pavilón A, B nadstavba
Predmetom zákazky je rozšírenie kapacity budov základnej školy za účelom vytvorenia nových tried s potrebným zázemím a vybavením. Do úvahy pripadajú dva dvojpodlažné výukové pavilóny, na ktoré je možné aplikovať špecifickú nadstavbu jedného podlažia so 6-timi triedami. Nadstavba sa požaduje z kontajnerového systému a v nasledovnom rozsahu: ...
Materská škola Karloveská, Bratislava
Stavebné práce v zmysle Projektovej dokumentácie, ktoré tvoria prílohu č. 7 súťažných podkladov a Výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 8 súťažných podkladov. Stavebné práce budú realizované v etapách: Etapa 1: Búracie práce, Etapa 2: Nový stav, Etapa 3: Vykurovanie, Etapa 4: Vzduchotechnika, chladenie, Etapa 5: Zdravotechnika, Etapa 6: ...
Vytvorenie  parku Strelkova, Bratislava - Rača
Predmetom zákazky je Vytvorenie parku na ul. Strelkova v mestskej časti Bratislava Rača. Po realizácii búracích prác existujúceho objektu bude nasledovať zrekonštruovanie pôvodného parku, zelene s doplnením prepojovacích, nových chodníkov, vytvorenie nových odpočinkových plôch so sedením s príslušným mobiliárom, doplnením verejného osvetlenia a ...
Prodloužení komunikace U Panasoniku
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Prodloužení komunikace U Panasoniku“ v Plzni. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. Demolici stávajících objektů 2. Výstavbu směrově rozdělené dvoupruhové místní komunikace 3. Vybudování okružní křižovatky 4. Výstavbu ...
Rekonstrukce foyer DK  II. etapa
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce včetně všech souvisejících prací a dodávek. Předmět zakázky akce „Rekonstrukce foyer DK II. etapa“ jsou následující části: 1) Provedení protiprachových opatření uvnitř objektu 2) Vybourání stávajícího schodiště a zásobovacího výtahu, vestavba nového únikového schodiště a osobního výtahu v ...
MOÚ Brno - bourací práce v areálu bývalé transfuzní stanice, Tomešova 12
Předmětem veřejné zakázky je provedení bouracích a souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2 (Vzor smlouvy o dílo) a příloze 4 (Projektová dokumentace) zadávací dokumentace.
SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce ručních dílen Polenská
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího objektu budovy dílen a následně výstavba nové haly na jejím místě.
Rekonštrukcia miestnosti aktívneho príjmu a priestorov v okolí miestnosti
Rekonštrukcia a stavebná príprava miestnosti pre vybudovanie aktívneho príjmu a ďalšie búracie a stavebné práce v okolitých interiérových priestoroch servisu v objekte Automobilových opravovní MV SR prevádzka Banská Bystrica.
Demolice domu na Náměstí Míru č. p. 12 v Černé Hoře
Předmětem veřejné zakázky je demolice domu občanské vybavenosti na Náměstí Míru č. p. 12 v Černé Hoře. Jedná se o nevyužívaný objekt s kulturním sálem. Předmětná část domu je ve špatném technickém stavu. Objekt je řadový, je členěn na uliční část, která je přízemní, ukončená sedlovou střechou a část dvorní, která je přízemní s částečným ...
UK - 2. LF - Multifunkční budova, I. Etapa
Příprava území pro budoucí výstavbu Multifunkční budovy 2. LF (zahrnuje bourací práce, skrývku zeminy a přeložky sítí).
Modernizácia zverinca
Predmetom zákazky je úprava dispozície zverinca pri zachovaní účelu využitia v objekte NÚRCH. V súčasnosti riešený priestor slúži totožnému využitiu ako aj po navrhovaných dispozičných zmenách v rámci modernizácie objektu. Zmeny dispozície budú zahŕňať vybúranie časti súčasných nosných a deliacich konštrukcií, podhľadov a odstránenie nášľapných ...
Strategický park Valaliky - odstránenie existujúcich budov a objektov – odstránenie objektov
Verejný obstarávateľ (ďalej len objednávateľ) realizuje významnú investíciu investičný projekt Strategické územie Valaliky (ďalej len Projekt) na základe vydaného Osvedčenia o významnej investícii č. 10455/2022-4270-38187 zo dňa 02. 03. 2022, ktoré bolo vydané na základe uznesenia vlády SR č. 792/2021 zo dňa 22. 12. 2021, rozhodnutia o zmene ...
Strategický park Valaliky - odstránenie existujúcich budov a objektov
Verejný obstarávateľ (ďalej len objednávateľ) realizuje významnú investíciu investičný projekt Strategické územie Valaliky (ďalej len Projekt) na základe vydaného Osvedčenia o významnej investícii č. 10455/2022-4270-38187 zo dňa 02. 03. 2022, ktoré bolo vydané na základe uznesenia vlády SR č. 792/2021 zo dňa 22. 12. 2021, rozhodnutia o zmene ...
Strategický park Valaliky - odstránenie existujúcich budov a objektov
Obstarávateľ realizuje významnú investíciu investičný projekt Strategické územie Valaliky (ďalej len Projekt) na základe vydaného Osvedčenia o významnej investícii č. 10455/2022-4270-38187 zo dňa 02. 03. 2022, ktoré bolo vydané na základe uznesenia vlády SR č. 792/2021 zo dňa 22. 12. 2021, rozhodnutia o zmene osvedčenia o významnej investícii č. ...
Strategický park Valaliky - odstránenie existujúcich budov a objektov – odstránenie objektov
Verejný bstarávateľ realizuje významnú investíciu investičný projekt Strategické územie Valaliky (ďalej len Projekt) na základe vydaného Osvedčenia o významnej investícii č. 10455/2022-4270-38187 zo dňa 02. 03. 2022, ktoré bolo vydané na základe uznesenia vlády SR č. 792/2021 zo dňa 22. 12. 2021, rozhodnutia o zmene osvedčenia o významnej ...
Nástavba MŠ / přístavba ZŠ Troubsko
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ. Zadavatel předpokládá spolufinancování předmětu veřejné zakázky z Dotace. Stručný popis prací: Účelem stavby je rozšířit kapacitu MŠ, navýšit kapacitu stávající kuchyně MŠ a doplnit objekt o nové prostory ZŠ. Nástavba stávajícího ...
Vybudovanie zberného dvora v Nesvadoch
V rámci tohto stavebného projektu budú vykonané nasledovné úpravy: 1. Vyčistenie pozemku a príprava pre realizáciu jednotlivých objektov 2. Odstránenie pôvodného oplotenia 3. Výstavba jednotlivých stavebných objektov, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie 4. Tvorba drenáže a izolácii na stavbe 5. Demontáž a likvidácia všetkých ...
Dlaždičské práce a drobné opravy povrchů na TT a ostatních plochách ve správě DPP
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění dlaždičských prací, asfaltérských prací, dále budou předmětem plnění veřejné zakázky bourací práce, zemní práce, zhotovení základů přístřešků, EIP panelů, laviček, pokládka obrubníků a dodání nových stavebních materiálů na tramvajových tratích a dalších zařízeních ve správě Dopravního podniku hl. ...
Demolice a demontáž technologie kotlů K2 a K3
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění veškerých dodávek, věcí, prací a služeb spojených s přípravou a provedením demolice a demontáže kompletní technologie kotlů K2 a K3 v objektu budovy kotelny K2 a K3, včetně příslušenství a včetně technologie patřící ke kotlům K2 a K3 v přilehlém venkovním prostoru kotelny v areálu Teplárna. Zakázka ...
Demolice budovy B v areálu FN Olomouc
Předmětem plnění veřejné zakázky je odstranění budovy B, tzv. objektu Franze Josefa včetně základových konstrukcí. Odstraňovaná stavba se nachází na pozemcích p. č. st. 202 v k.ú. Nová Ulice.
Velká Hleďsebe - skladovací a manipulační plochy
Zadavatel v rámci této veřejné zakázky poptává stavební práce, které budou spočívat v demolici objektů v areálu bývalých kasáren Klimentov, v rekonstrukci (stavebních úpravách) objektů a v regeneraci (revitalizaci) ploch. Předmět veřejné zakázky je detailně specifikován v zadávací dokumentaci, a zejména pak v jejích přílohách (návrhu smlouvy o ...
Štěpánov - konzervační stanice - rekonstrukce - realizace
Demolice stávajícího objektu "Skladu uhlí v objektu Sklady Štěpánov "a dále provedení stavebních úprav konzervační stanice a trafostanice a provedení novostavby myčky vojenské techniky, a to v rozsahu a podle PD pro provádění stavby , stavebního povolení a povolení odstranění stavby.