Výroba panelů mostovky mostního provizoria TMS, včetně PKO a pojezdové vrstvy
Předmětem veřejné zakázky je výroba panelů mostovky mostního provizoria TMS, včetně PKO a pojezdové vrstvy
Zajištění provozu tepelných zařízení 2020 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb při zabezpečení provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla v rozsahu vykonávání obsluhy, průběžné kontroly a údržby těchto zařízení.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Babice u Uherského Hradiště
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Babice u Uherského Hradiště, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. ...
Demolice objektu na parc. č. 1265/6, parc. č. 1265/6, k.ú. Proboštov u Teplic
Předmětem Veřejné zakázky je demolice a odstranění stávajícího objektu. Stávající objekt se skládá ze dvou částí. Celý objekt je proveden z montovaného skeletu MS-71 s keramickým obvodovým pláštěm KER 300, resp. meziokenními dozdívkami z plynosilikátu. V objektu se nachází významná keramická reliéfní mozaika, její sejmutí či budoucí využití bude ...
Malý Šariš, Logistická základňa pre krízové situácie, rekonštrukcia striech
Predmetom zákazky je rekonštrukcia plochých striech na objektoch areálu Logistickej základne pre krízové situácie nachádzajúcich sa vobci Malý Šariš v rozsahu podľa spracovaného projektu stavby.
Komunitné centrum Očová
Jedná sa o zbúranie a výstavbu novej jednopodlažnej budovy so sedlovou strechou. Architektonicky a proporciou hmoty je objekt prispôsobený okolitej zástavbe. Je smerovaný do modernejšieho výrazu, ktorý lepšie spĺňa požiadavky využitia objektu. Interiéry objektu sú presvetlené a vzdušné. Materiálovo sú povrchy stien objektu riešené ako kombinácia ...
Rekonstrukce turistických chodníků 2019
Zadavatel má v úmyslu realizovat rekonstrukce turistických chodníků na území KRNAP a jeho ochranného pásma. Jedná se o rekonstrukce 4 stávajících chodníků, které jsou ve špatném technickém stavu a tím nutí návštěvníky sešlapávat okolí chodníků, které neúměrně rozšiřují a ničí okolní biotop.
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji
Projekt stavby rieši zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu, teda zateplenie predmetných objektov a výmenu všetkych okien a dverí. Projekt ďalej rieši bezbarierizáciu objektu vybudovaním železobetónovej rampy pred hlavným vchodom . Opis predmetu zákazky je podrobne uvedený uvedený v prílohách súťažných podkladov.
Kanalizace a ČOV v obci Úlice
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Úlice a doprovodných objektů“, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Poptávám výrobu dřevěných oken
Poptávám výrobu dřevěných oken/okna , 1-3ks, dle ceny. Specifikace: - okna nahradí stávající dosluhující okna, cenu pokud možno i včetně ceny instalace - měli by být dvojitá v horní části s větracím oknem, podobná stávajícím z důvodu větrání - okna mohou být kvůli snížení ceny navržena i bez horní větrací části - pokud možno, pošlete ...
SEZ – Sanace ČS PHM Vysoké Mýto, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Doprůzkum a projektová dokumentace sanace na lokalitě ČS PHM Vysoké Mýto společnosti BENZINA, s.r.o. – veřejná zakázka malého rozsahu - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SANACE.“, zpracované společností Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. v září 2018, která je ...
Výběr dodavatele na akci - Úspory energií na VÚS a BIOS a SOŠ a SOU Nymburk
Předmětem veřejné zakázky je dokončení rekonstrukce haly BIOS, tj. výměna střechy, včetně některých vazníků, instalaci zateplovacího pláště a oken, opravu vnitřního obložení stěn haly, vybourání a opravu omítek a obložení v šatnách a sprchách, výměnu rozvodů vody, výměnu vzduchotechniky, výměnu rozvodů topení, výměnu dveří, montáž palubovky.
Sanace areálu bývalých Humpoleckých strojíren – část PETRA PLAST s. r. o.
Předmětem veřejné zakázky je realizace nápravných opatření k odstranění kontaminovaných zemin a sanaci povrchových vod na zájmové lokalitě bývalého areálu Humpoleckých strojíren – část PETRA plast s.r.o.
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dub u Nového Jičína
Předmětem veřejné zakázky je: 1. Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu "Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dub u Nového Jičína", "Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Starojická Lhota" a "Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Palačov", včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trojmezí a Pastviny u Studánky
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Trojmezí (s částí katastrálního území Hranice u Aše) a Pastviny u Studánky (s částmi katastrálních území Hranice u Aše a Studánka u Aše) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru ...
Novostavba víceúčelové sportovní haly v areálu Stadionu míru
Demolice stávající haly; novostavba víceúčelové sportovní haly. Objekt je navržen za účelem zřízení víceúčelové moderní haly pro míčové sporty s atletickým koridorem a plnohodnotným hygienickým zázemím jak pro sportovce tak pro diváky haly. Dále jsou zde navrženy prostory pro klubové organizace, rozhodčí a tréninkové prostory včetně posilovny. ...
Odstranění bytových domů v obci Lipová
Předmětem této zakázky je demolice bytových domů.
Dodávka inteligentní elektroinstalace
Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka inteligentní elektroinstalace.
VD Hubenov, přivaděče – rekonstrukce, Jedlovský přivaděč
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v rekonstrukci Jedlovského přivaděče, a to metodou Relining, tzn. vkládáním potrubí menšího vnějšího průměru do sanovaného stávajícího potrubí. Bezvýkopová technologie bude provedena v celé délce trasy na stávajícím betonovém potrubí DN 500 – 700 a ocelovém potrubí DN 500. Součástí stavby ...
Zateplení bytových domů č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu
Předmětem této veřejné zakázky je zateplení bytových domů č. p. 2740 a 2741 ve městě Varnsdorf.
ČOV Nové Hamry, splašková kanalizace Nové Hamry - I. etapa, část kanalizace
Celá akce zahrnuje výstavbu tlakové kanalizace pro obec Nové Hamry.
SEZ, MORA MORAVIA, s.r.o. – lokalita Šternberk
Hlavním cílem sanačního zásahu je provést sanaci znečištěných staveb a podzemních vod až do souladu s limity stanovenými v rozhodnutí ČIŽP. Konkrétně se jedná o konzervaci haly automatárny formou nové podlahy, doplněné o dobudování systému čerpacích a zasakovacích HG objektů a vybudování aplikačních a provzdušňovacích vrtů pro intenzifikaci ...
Oprava striech a terás na hlavnej budove a pavilóne učební v škole v prírode Detský raj
Predmetom zákazky je oprava pozostávajúca z výmeny skladby strešného plášťa, strešnej krytiny a oplechovaní na hlavnej budove, výmeny skladby terás a bleskozvodov na hlavnej budove a pavilóne učební, opravy zábradlí na hlavnej budove, opravy exteriérového schodiska medzi hlavnou budovou a pavilónom učební, výmeny zábradlí a úpravy podhľadu strechy ...
Vodovod Příčovy
Předmětem zakázky je vybudování vodovodu Příčovy, které spočívá v připojení obce na vodovodní systém města Sedlčany. Zdrojem pro vodovod Příčovy bude vodojem Dublovice, který je napojený na přiváděcí řad Benešov – Sedlčany v blízkosti vodojemu Sedlčany II. Vodojem Dublovice o objemu 2 x 150 m3 je umístěn u lesní cesty na severní straně vrchu ...
Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Sukova
Předmětem plnění veřejné zakázky „Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Sukova“ je zejména obnova vodovodu a kanalizace v zastavených částech města Čelákovice.