Dopravní a tech. infrastr. pro výstavbu RD, k.ú. Spálov II.etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu RD dle projektové dokumentace zpracované společností Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o., se sídlem Bezručova 879, 742 13 Studénka, IČO:03692485. Blíže viz zadávací dokumentace.
Bratrušovský potok, Bratrušov - oprava toku v úseku ř. km 7,980 - 10,350, vč. přehrážky nad obcí
Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací stavby „Bratrušovský potok, Bratrušov - oprava toku v úseku ř. km 7,980 - 10,350, vč. přehrážky nad obcí“, spočívající zejména v opravě toku v předmětném úseku, tzn. kácení dřevin, těžba sedimentu, oprava zdí a příčných objektů, dále ...
Rekonštrukcia sociálnych zariadení buniek
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou sociálnych zariadení a výmenou poškodených rozvodov vody a kanalizácie v objekte Strednej odbornej školy kaderníctva a vizážistiky na Svätoplukovej ulici v Bratislave.
Výmena rozvodov ÚK a TV - vetva Západ PK Mier 3, Spišská Nová Ves
Predmetom verejného obstarávania je výmena rozvodov ÚK a TV - vetva Západ PK Mier 3 v Spišskej Novej Vsi. V rámci tejto stavby sa vybuduje nový vykurovací rozvod a rozvod TV a cirkulácie TV v celkovej dĺžke trasy cca 391,60 m podzemného rozvodu, vrátane kompenzátorov, ktorý bude zhotovený z predizolovaných potrubí v bezkanálovom vyhotovení. ...
Objekt R-technologie válcových dynamometrů
Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávající vozidlové zkušebny pro automobily a traktory spočívající v rekonstrukci elektrovýzbroje a řízení včetně software. Jedná se o výměnu stávajících měničů a rozvaděčů elektřiny, instalace filtrů harmonického zkreslení pro lepší fungování v rámci univerzitní sítě a odhlučnění a klimatizaci velínu ...
Výstavba TNS Stéblová
TNS je budována jako dočasně stejnosměrná DC 3 kV s přípravou pro přechod na střídavou AC 25kV, 50Hz a to buď s použitím klasické technologie, nebo statických měničů. Rozvodna AEA 110 kV je použitelná po konverzi na střídavou jednofázovou trakční soustavu 25 kV AC bez složitých úprav. Dispoziční a prostorové uspořádání a vybavení přístroji bude ...
Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení za nízkoemisné v budovách Spojenej školy
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác, ktorých predmetom bude náhrada zastaraných spaľovacích zariadení za nízkoemisné v budovách Spojenej školy Zimná 96, Dobšiná. Stavebnými prácami sa budú rekonštruovať dve budovy verejného obstarávateľa. Prvým objektom je objekt Strednej odbornej školy, ul. Zimná 96, Dobšiná, ktorá bude ...
Rekonstrukce měnírny a distribuční transformovny ve stanici Želivského
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky technologických zařízení a provádění souvisejících stavebních a dalších rekonstrukčních prací spočívající v rekonstrukci a modernizaci měnírny a distribuční transformovny (dále jen „MDT“) na stanici metra Želivského. Rekonstrukce MDT bude probíhat za provozu MDT. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací ...
Cyklotrasa – III. Etapa, Veľké Úľany
Stavba je v zmysle Výkazu výmer rozdelená na nasledovné objekty: SO-01 Búracie práce SO-02 Cyklotrasa architektúra Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch
Poskytovaní energetických služeb metodou EPC v objektu Krajského úřadu Středočeského kraje
Předmětem této zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (úspory provozních nákladů souvisejících s užitím energií ) pro objekt Krajského úřadu Středočeského kraje.
Komplexní pozemkové úpravy Starov a Zechovice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen "KoPÚ") v katastrálních územích Starov a Zechovice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Rozsah řešeného území: k.ú. Starov - celková výměra území 156 ...
Poskytovaní energetických služeb metodou EPC v  nemocnici Kutná Hora
Předmětem této zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (úspory provozních nákladů souvisejících s užitím energií ) pro objekty nemocnice Kutná Hora.
Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na Hučák
Předmětem díla je obnova stávajících tras a vytvoření tras nových pro snadnější pohyb pěších a cyklistů. Účelem stavby je obnova plochy mezi Jiráskovými sady, Křižíkovou ulicí, třídou ČSA, Komenského ulicí, lávkou přes Orlici a zimním stadionem.
Revitalizace bytových domů v obci Milín III. a V. etapa - dodávky
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a nového zdroje a rozvodů tepla pro dosažení energetických úspor bytových domech v obci Milín, blíže specifikovaného zadávací dokumentací a jejími přílohami
Revitalizace bytových domů v obci Milín III. a V. etapa - stavební práce
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních úprav bytových domů vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektů - výměna výplní otvorů a zateplení obvodových konstrukcí, blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami
Poskytovaní energetických služeb metodou EPC v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav
Předmětem této zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (úspory provozních nákladů souvisejících s užitím energií ) pro objekt Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
Revitalizace rybníku Černá Řepů a Černá Fuksů
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v užším řízení, jejímž předmětem je revitalizace stávajících rybníků Černá Řepů a Černá Fuksů, které se nachází v chráněné krajinné oblasti. V rámci oprav dojde k odbahnění rybníků, opravě ...
OS Ostrava - Výměna koberců a malování
výměna koberců v jednotlivých místnostech budovy zadavatele Okresního soudu v Ostravě. Vymalování všech kanceláří budovy soudu, jednacích síní, veřejných prostor a nouzových schodišť
Revitalizace území staré skládky v k.ú. Mezná u Hřenska
Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená podle projektové dokumentace a soupisu prací - úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále ...
GO-A, B-AE, GO-D - Rekonstrukce blokových transformátorů - A1BAT91, B1BAT91 a D1BAT91
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stávajících blok. transformátorů A1BAT91, B1BAT91 a D1BAT91, což zahrnuje zejména demontáž, dodávky a instalaci jednoltivých částí zařízení. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále provedení všech diagnost.měření a analýz, zkoušek, uvedení zař. do trvalého provozu a zprac. požadované ...
Výmena a montáž určených meradiel II
Predmetom zákazky sú pracovné výkony výmeny t.j. demontáž a montáž elektromerov a prijímačov HDO, rozdelené do šiestich častí v rámci pôsobnosti Západoslovenskej distribučnej, a.s. nasledovne: Časť 1: Pracovné výkony výmeny demontáž a montáž elektromerov a prijímačov HDO oblasť Bratislava (Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava ...
Cyklokomunikácia Cútove
Predmetom zákazky je realizácia stavby CYKLOKOMUNIKÁCIA CÚTOVE", Jedná sa o výstavbu cyklistickej komunikácie na existujúcej komunikácii bez krytu značne poškodenej (koľaje). Súčasná komunikácia predstavuje poľnú cestu. Navrhovaný cyklistický chodník bude napojený na existujúcu komunikáciu z obce Čierny Balog časť Krám a pokračuje v smere mesto ...
Rozšíření kapacity mateřské školy Tuchlovice
Stavební práce spočívající ve zvýšení kapacity stávajícího objektu MŠ Tuchlovice, při kterých dojde k dojde k demolici hospodářského pavilonu a k jeho nahrazení novým objektem, který bude v 1. NP obsahovat 2x oddělení pro 16 dětí, v 1. NP kuchyň, jídelnu a administrativní prostory pro MŠ a ve 2. NP jedno oddělení školky pro 24 dětí. ...
D35 SSÚD Městec, zemní práce pro ZAV
Předmětem zakázky je provedení zemních prací pro záchranný archeologický výzkum. Zakázka zahrnuje vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, odstranění všech překážek, sejmutí kulturních vrstev dle projektu Valbek a.s. 11/2019 ( sondážních rýhy o šířce 2m, celoplošná skrývka v rozsahu max 50% plochy bude provedena pouze v případě ...
Cyklotrasy Šaštín - Nechory
Stavebné práce pre jednotlivé časti predmetu zákazky sú zamerané na dva stavebné objekty nasledovne: pre časť 1 predmetu zákazky: stavebný objekt rieši rekonštrukciu existujúcej komunikácie bez riadnych parametrov od mostného objektu na Hviezdoslavovej ul. okolo záhradkárskej osady až po premostenie rieky Myjava v smere toku za vzdúvacím ...