Auditní služby 2016 - 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou auditní služby v rozsahu zadávacích podmínek a v souladu s nimi (dále také "auditní služby")
Poradenské služby v oblasti riadenia - poskytovanie neaudítorských služieb
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb, ktorých predmetom sú poradenské služby v oblasti riadenia a s nimi súvisiace služby a poskytovanie neaudítorských služieb, pri ktorých je kvalita ich poskytnutia závislá najmä od kvalifikácie a skúseností fyzickej osoby, ktorá ich poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva. ...
Poskytování daňových a auditorských služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky bude: 1. poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní a poplatků, tzn. zpracování a podání všech daňových hlášení včetně zastupování a provádění právních úkonů jménem klienta před správcem daně ve všech záležitostech. 2. provedení auditu ročních účetních závěrek v souladu s platnými ...
Hledáme mzdovou účetní pro dočasnou výpomoc
Hledáme mzdovou účetní. Zpracování mezd - dočasná výpomoc v mzdové účtárně, Liberec.
Poskytování daňových a auditorských služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky bude: 1. poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní a poplatků, tzn. zpracování a podání všech daňových hlášení včetně zastupování a provádění právních úkonů jménem klienta před správcem daně ve všech záležitostech. 2. provedení auditu ročních účetních závěrek v souladu s platnými ...
Poradenství v oblasti daňového a finančního práva
Předmětem plnění rámcové smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení je poskytování poradenství především v oblasti daňového a finančního práva v podobě systematické odborné pomoci v daňových a finančních záležitostech, týkajících se všech platných daní na území České republiky, poradenství při zdaňování v mezinárodním kontextu a dopadu ...
Audítorské služby
Predmetom zákazky je audit spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava (ďalej len "Spoločnosť") podľa medzinárodných audítorských štandardov vydaných Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC), s nimi súvisiacich vyhlásení a štandardov vzťahujúcich na výkon auditu a za podmienok ustanovených zákonom č. ...
Poradenství v oblasti daňového a finančního práva
Předmětem plnění rámcové smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení je poskytování poradenství především v oblasti daňového a finančního práva v podobě systematické odborné pomoci v daňových a finančních záležitostech, týkajících se všech platných daní na území České republiky, poradenství při zdaňování v mezinárodním kontextu a dopadu ...
Poradenství v oblasti daňového a finančního práva
Poradenství v oblasti daňového a finančního práva
Realizácia recertifikačného auditu ISM a následných periodických auditov
Predmetom zákazky je : nestranné posúdenie zhody ISM formou recertifikačného auditu a následných periodických auditov ISM s požiadavkami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 v spoločnosti, výkon auditu v súlade s požiadavkami normy ISO 19011:2011, ktorá špecifikuje nároky na auditovanie, vystavenie certifikátu zhody integrovaného ...
Revize technologických celků poboček RP Plzeň na 4 roky
Kompletní revize technologických celků objektů klientských pracovišť RP Plzeň
Poptáváme audit systému Haccp pro potravinářský provoz
Poptávám audit Haccp za účelem dotace.Děkuji Jiří Šebek.
Finančné a audítorské služby – štatutárny audit, Daňové a účtovné konzultácie – priebežný audit
Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: Časť 1: Finančné a audítorské služby štatutárny audit Časť 2: Daňové a účtovné konzultácie priebežný audit Časť 1 predmetu zákazky "Finančné a audítorské služby štatutárny audit": Predmetom zákazky je poskytovať finančné a audítorské služby štatutárny audit podľa špecifikácie plnenia : 1. ...
Výkon auditu účtovných závierok a výročných správ VšZP za roky 2015 až 2017
Predmetom zákazky je: preverenie priebežných účtovných závierok v rokoch 2015 až 2017, štatutárny audit riadnej individuálnej účtovnej závierky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (ďalej len VšZP) za roky končiace k 31.12.2015, k 31.12.2016 a k 31.12.2017 a overenie súladu údajov vo Výročných správach VšZP za roky 2015 až 2017 s vecne a časovo ...
Zajištění nezávislého auditorského orgánu programu Erasmus+ v České republice pro roky 2016 až 2021
Předmětem veřejné zakázky je vypracování auditorských stanovisek (a s tím souvisejících auditních zpráv) za roky 2015 až 2020, tedy do 15. března každého roku mezi lety 2016 až 2021. Realizací veřejné zakázky splní Česká republika své závazky vyplývající z implementace programu Erasmus+. Cílem této zakázky je uzavřít rámcovou smlouvu s jedním ...
Auditorské služby, Bangladéš
V současné době poskytujeme následující služby auditů / standardů v Bangladéši. 1. C-TPAT Certifikační audit 2. Požární bezpečnost 3. Stavební Bezpečnost 4. Elektrická bezpečnost 5. ETI Code základna audit 6. Hodnocení ukazatele kontroly 7. Posouzení kontrolních štítků 8. Hodnocení požární ochrany 9. GOT Certifikace 10.OCS ...
Vykonanie auditu za rok 2015 a rok 2016 pre ŽSK
Predmetom obstarávania je poskytnutie služby zahrňujúcej vykonanie auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015 a za rok 2016 pre ŽSK , ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
Audit vnitřních procesů a smluvních vztahů v resortu MPSV
Předmětem plnění této Veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení auditů (Audit movitého a nemovitého majetku, Audit zásadních dodavatelsko-odběratelských vztahů a Audit vnitřních aktů řízení) v resortních organizacích MPSV. Audit bude zaměřen na úřad MPSV, na ústřední orgány organizačních složek státu, tzn. na ústředí České správy ...
Audit vnitřních procesů a smluvních vztahů v resortu MPSV
Předmětem plnění této Veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení auditů (Audit movitého a nemovitého majetku, Audit zásadních dodavatelsko-odběratelských vztahů a Audit vnitřních aktů řízení) v resortních organizacích MPSV. Audit bude zaměřen na úřad MPSV, na ústřední orgány organizačních složek státu, tzn. na ústředí České správy ...
Audítorske služby
Predmetom zákazky je poskytovanie audítorských služieb po dobu trvania zmluvného vzťahu 4 (slovom: štyri) roky, pričom od uchádzača sa požaduje, aby mu počas a v súvislosti s realizáciou predmetnej zákazky poskytol audítorské služby v nasledovnom rozsahu: -Audit individuálnej účtovnej závierky štátneho podniku k 31. 12. 2015; 31. 12. 2016; 31. ...
Realizácia recertifikačného auditu ISM a následných periodických auditov
Predmetom zákazky je : nestranné posúdenie zhody ISM formou recertifikačného auditu a následných periodických auditov ISM s požiadavkami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 v spoločnosti, výkon auditu v súlade s požiadavkami normy ISO 19011:2011, ktorá špecifikuje nároky na auditovanie, vystavenie certifikátu zhody integrovaného ...
Poskytnutie audítorských služieb
Predmetom zákazky je záväzok audítora poskytnúť klientovi po dobu trvania zmluvného vzťahu audítorské služby v rozsahu špecifikovanom v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Forenzní audit
Provedení forenzního auditu za období od 1.1.2011 do 31.12.2013 u obchodních společností Dopravní podnik Ostrava a.s.; VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.; OVA!!!CLOUD.net a.s.; Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, s.r.o.; Dům kultury města Ostravy, a.s.; Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.; Ostravské komunikace, a.s.; OVANET a.s.; EKOVA ...
Poptávám zpracování daňového přiznání
Poptávám firmu nebo OSVČ pro zpracování daňového přiznání za rok 2015.
Poskytování auditorských služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení auditu ročních účetních závěrek za roky 2015 - 2019, audit konsolidované účetní závěrky za roky 2015 -2019, průběžný auditorský dohled, účast auditora na inventurách, kontrola účetnictví a účetních dokladů, kontrola dodavatelských faktur, účetní poradenství a zpracování daňového přiznání k dani z ...