Účtovné a mzdové služby a poradenstvo pre Národnú koalíciu pre digitálne zručnosti a povolania SR
Podrobná špecifikáciu predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov.
Zabezpečenie externých audítorských služieb pri audite operácií na programe spolupráce INTERACT III
Predmetom zákazky je riadne poskytnutie audítorských služieb pre Ministerstvo financií SR ako orgán auditu pre program spolupráce INTERACT III 2014 - 2020 (ďalej aj PS INTERACT III) vykonávaných v rámci uvedeného programu na auditovaných subjektoch so sídlom mimo územia SR. Predmet zákazky sa bude plniť prostredníctvom Rámcovej dohody na ...
Zabezpečenie audítorských služieb na roky 2023 a 2024 v PSK
Predmetom zákazky je overenie individuálnej účtovnej závierky, overenie konsolidovanej účtovnej závierky, overenie súladu konsolidovanej výročnej správy s individuálnou a konsolidovanou účtovnou závierkou za roky 2023 a 2024, overenie rozpočtového hospodárenia v zmysle §16 ods. 3 Zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení Prešovského samosprávneho ...
Audit na roky 2023,2024 BBSK
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - celoročný priebežný audit účtovníctva BBSK za rok 2023, audit individuálnej účtovnej závierky BBSK za rok 2023, audit konsolidovanej účtovnej závierky BBSK za rok 2023, audit údajov vo výročnej správe BBSK za rok 2023, celoročný priebežný audit účtovníctva BBSK za rok 2024, audit individuálnej účtovnej ...
Účtovné a mzdové poradenstvo pre Národnú koalíciu pre digitálne zručnosti a povolania SR
Podrobná špecifikáciu predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov.
Audit kybernetickej bezpečnosti podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti
Vykonanie troch auditov kybernetickej bezpečnosti objednávateľa v rokoch 2023, 2025 a 2027 podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 69/2018 Z. z.) a v súlade s aktuálne platnou vyhláškou Národného bezpečnostného úradu č. 493/2022 Z. z. o ...
Účtovné služby a mzdová agenda
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a služieb v oblasti mzdovej agendy a personalistiky pre verejného obstarávateľa, v súlade s opisom predmetu zákazky, ktorý je prílohou č. 6 tejto výzvy.
Poskytovanie daňového a účtovného poradenstva
Predmetom zákazky je poskytovanie poradenských daňových a účtovných služieb pre potreby objednávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zabezpečenie audítorských služieb pri audite operácií na programe spolupráce Interreg V-A
Predmetom zákazky je riadne poskytnutie audítorských služieb pre Ministerstvo financií SR ako orgán auditu pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika Rakúsko 2014 2020 (ďalej aj Program SK AT) vykonávaných v rámci uvedeného programu na rakúskej strane programu (predmet zákazky ďalej aj ako audítorské služby). Požadované audítorské ...
Vedení účetní agendy
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na vedení účetnictví Domova pro seniory Ďáblice. Jedná se o zpracování jak finančního účetnictví, tak i zpracování a vedení mzdové agendy.
Hledám účetní pro vedení daňové evidence
Hledám účetní pro vedení daňové evidence, cca 20 hodin měsíčně.
Audítorské služby vzťahujúce sa na Predakreditačné posúdenie platobnej agentúry v programovom období
Predmetom zákazky sú audítorské služby vzťahujúce sa na Predakreditačné posúdenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) v programovom období 2023-2027. Dodanie Záverečnej správy, ktorá bude obsahovať posúdenie všetkých požiadaviek vyplývajúcich z akreditačných kritérií v zmysle príslušných usmernení vydaných Európskou komisiou pre ...
Auditní služby 2023 - 2026
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení auditních služeb pro zadavatele za kalendářní roky 2023 až 2026.
Overenie, posúdenie a opodstatnenosť oprávnených nákladov a výnosov a správnosti preukázanej straty
Overenie, posúdenie a opodstatnenosť ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov (ďalej len EONaV) u zmluvných dopravcov (SAD Prievidza a. s. a SAD Trenčín, a. s.) a správnosti dopravcami vykázanej preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2022 v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo ...
Externí auditní služby pro Auditní orgán MF ČR
Předmětem Veřejné zakázky je průběžné poskytování auditních služeb po dobu trvání Rámcové dohody na základě Dílčích smluv - provádění kompletních či objednatelem vymezených dílčích částí auditů operací (tj. projektů) dle zadání objednatele u programů spolufinancovaných z prostředků: • Evropských strukturálních a investičních fondů, • Evropského ...
Provádění auditu účetnictví ČD a vybraných dceřiných společností
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek dodavatele, a to ve smyslu a v rozsahu příslušných platných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění ...
Auditor kybernetické bezpečnosti
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, spočívajících v naplnění zákonné povinnosti určit osobu, která bude zastávat bezpečnostní roli auditora kxbernetické bezpečnosti v plném rozsahu, se zaměřením zejména na provoz informačních a komunikačních systémů kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů.
Audítorské služby na auditované obdobie 2022 - 2025
Predmetom zákazky je poskytovanie audítorských služieb súvisiacich s účtovnými výkazmi za príslušný rok pre Hlavné mesto SR Bratislavu (ďalej aj Hlavné mesto) a spoločnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti Hlavného mesta uvedené v bode 1.2. Súťažných podkladov, spočívajúcich najmä v spracovaní overenia ročnej individuálnej účtovnej závierky, overenia ...
Odborná pomoc a poskytování služeb pro DTO
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb a odborné pomoci pro zajištění chodu společnosti EOP Distribuce, a.s., v oblastech účetnictví, kontrolingu a financování, mezd a personalistiky, informačních technologií a systémů, nákupu a výběrových řízení, interní a externí komunikace a řízení a správy společnosti. Dále pak zajištění ...
Audit účetní závěrky a výroční zprávy
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení auditu roční účetní závěrky a výroční zprávy VZP ČR za kalendářní rok 2023, 2024, 2025, 2026, a to v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, Mezinárodními auditorskými standardy, Mezinárodními standardy pro řízení ...
Štatutárny audit účtovnej závierky skupiny SZRB, a. s. za roky 2022 – 2024
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť verejnému obstarávateľovi a jeho dcérskym spoločnostiam audítorské služby a ostatné služby podľa podmienok stanovených v súťažných podkladoch a to za roky končiace sa 31.decembra 2022, 31. decembra 2023 a 31.decembra 2024.
Certifikácia lesov podľa schémy SFCS-PEFC
Predmetom zákazky je vykonanie auditov v certifikačnej schéme PEFC podľa technických dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov (TD SFCS 1002:2014, TD SFCS 1003:2014 a TD SFCS 1005:2014 a ich neskorších revízií) na území Slovenskej republiky v štyroch vytvorených regiónoch (Stred, Sever, Východ a Západ) na jeden certifikačný cyklus 5 rokov.
Hledáme společnost pro zpracování účetnicví
Hledáme společnost pro zpracování účetnicví v okolí Hulína
Přezkoumání hospodaření, audit statutárního města Brna za roky 2022, 2023 a 2024
Přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky statutárního města Brna (Magistrát města Brna + 29 městských částí) za roky 2022, 2023 a 2024, v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, a zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, ...
Statutární audit pro Sdřužení nemocnic Jihočeského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je statutární audit účetních závěrek podle zákona o auditorech a mezinárodních standardů auditu schválených Komorou auditorů ČR a audit výroční zprávy podle § 20b zákona o auditorech. Audit bude proveden za účetní období 2022-2025, a to pro tyto a v těchto subjektech: Nemocnice České Budějovice, a.s., Nemocnice ...