Statutární audit pro Sdřužení nemocnic Jihočeského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je statutární audit účetních závěrek podle zákona o auditorech a mezinárodních standardů auditu schválených Komorou auditorů ČR a audit výroční zprávy podle § 20b zákona o auditorech. Audit bude proveden za účetní období 2022-2025, a to pro tyto a v těchto subjektech: Nemocnice České Budějovice, a.s., Nemocnice ...
Poptávám účetní služby
Poptávám účetní služby. Doplnění přiznání daně z nemovitosti - darovaná nemovitost.
Služby auditora pro období 2022-2026
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení ověření účetní závěrky a výroční zprávy auditorem (povinný audit) a provedení auditu hospodaření České televize v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace - Závazný obsah a rozsah plnění veřejné zakázky, která se ...
Externí certifikace výdajů projektů CEF
Auditorské služby, po jejichž provedení vydá zhotovitel auditorskou zprávu o věcné správnosti finančních výkazů ve smyslu "Terms of Reference for an Independent Report of Factual Findings on costs declared under a Grant Agreement finaced under the Connesting Europe Facility (CEF).
Audit účetních závěrek a výročních zpráv v letech 2022-2025 a poskytování neauditorských služeb
Účelem veřejné zakázky je provedení auditu účetních závěrek a výročních zpráv v letech 2022 -2025 a poskytování neauditorských služeb.
Framework Agreement for Provision of Audit Services of development and humanitarian aid projects
The aim of the tendering procedure is to conclude a framework agreement with several suppliers to carry out audit services for the purpose of auditing financial reports of humanitarian and development projects (or awards) funded by various institutional donors, mainly the programmes funded by the European Union (i.e. DG INTPA or the ...
Přezkoumání hospodaření, audit statutárního města Brna za roky 2022, 2023 a 2024
Přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky statutárního města Brna (Magistrát města Brna + 29 městských částí) za roky 2022, 2023 a 2024, v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, a zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, ...
Štatutárny audit riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ
Výkon štatutárneho auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky subjektu verejného záujmu s poukazom na ustanovenie § 2 ods. 16 písm. f) zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zostavenej k 31.12.2021, k 31.12.2022 a k 31.12.2023 a vyjadrenie názoru ...
Finančné a audítorské služby - štatutárny audit
Predmetom zákazky je poskytovať finančné a audítorské služby podľa nasledovnej špecifikácie : - posúdenie spoľahlivosti a kvality finančných výkazov verejného obstarávateľa, - preverovanie účtov a preverovanie zostavenej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov, spolupráca pri vypracovaní poznámok k účtovnej závierke a ...
Výber nezávislého externého audítora na štatutárny audit riadnej individuálnej účtovnej závierky NBS
Predmetom zákazky je štatutárny audit riadnej individuálnej účtovnej závierky Národnej banky Slovenska podľa § 38 a § 39 Zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a Čl. 27 ods. 27.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej protokolu o Štatúte ESCB/ECB) na ...
UTB - Provedení auditorských služeb a daňové poradenství pro rok 2021 - 2025 III
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení externích auditorských služeb a daňového poradenství pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Štatutárny audit konsolidovaných účtovných závierok vybraných účtovných jednotiek verejnej správy
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb v nasledovnom rozsahu: overenie (audit) konsolidovaných účtovných závierok vybraných účtovných jednotiek verejnej správy (kapitol štátneho rozpočtu) zostavených za roky 2019, 2020, 2021, overenie (audit) konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy zostavenej za roky 2019, 2020, 2021 a ...
Provedení klinického externího auditu dle § 75 zákona č. 373/2011 Sb.
• Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení klinického externího auditu (dle § 75 zákona č.373/2011) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze v místě sídla zadavatele.
UTB - Provedení auditorských služeb a daňové poradenství pro rok 2021 - 2025 II
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení externích auditorských služeb a daňového poradenství pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry
Predmetom zákazky je zabezpečenie plnenia úloh certifikačného orgánu Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo vzťahu k výdavkom financovaným z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (ďalej len EPZF) a z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len EPFRV) na finančné roky 2022-2024. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky ...
Poptávám účetní služby
Poptávám účetní služby. Zpracování daňového přiznání, podvojné učetnictví.
Audítorské služby 2021 - 2023
Predmetom zákazky je: - Overenie účtovnej závierky podľa IFRS za roky 2021, 2022 a 2023 končiace 31. decembrom; - Overenie účtovnej závierky podľa slovenských predpisov účtovania za roky 2021, 2022 a 2023 končiace 31. decembrom; - Overenie správnosti výpočtu základu dane a daňovej povinnosti k dani z príjmov právnických osôb za účtovné obdobie ...
Zajištění nezávislého auditorského orgánu programu Erasmus+ a programu Evropský sbor solidarity
Česká republika je zapojena do programu Erasmus plus a programu Evropský sbor solidarity, jejichž řízení je na národní úrovni založeno na součinnosti zodpovědného vnitrostátního orgánu (národní autority MŠMT) a jeho pracovních struktur, národní agentury (v České republice Dům zahraniční spolupráce) a nezávislého auditorského orgánu. Nezávislý ...
Výběr externího auditora účetní závěrky ČNB
Předmětem veřejné zakázky je poskytování auditorských a souvisejících služeb České národní bance v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o auditorech"). Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací ...
Auditorské činnosti a další služby auditora za kalendářní roky končící  31. prosincem 2021 až 2024
Předmětem Zadavateli požadovaného plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je poskytování auditorských činností a dalších služeb auditora (společně dále jen „auditorské služby“) pro oba zúčastněné Zadavatele, a to za kalendářní roky končící 31. prosincem 2021 až 2024 v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Auditorské služby pro stát ve věci kontroly investora a projektu nového jaderného zdroje
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexní auditorské podpory pro stát (resp. zadavatele) při kontrole investora a projektu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany na základě Rámcové dohody o poskytování poradenských služeb.
Framework Agreement for Provision of Audit Services of projects funded by the United States Agency f
The Contracting Authority is a non-US nongovernmental organisation implementing predominantly humanitarian and development projects. The scope of the Public Contract concerns audit services for the purpose of auditing the Fund Accountability Statements (or otherwise Audit of Financial Statements) of humanitarian and development projects (or ...
Daňové a účtovné poradenstvo a priebežný audit účtovníctva
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb daňového a účtovného poradenstva a uskutočnenie priebežného auditu účtovníctva v rozsahu: 1. Poskytovanie služieb spojených s preverovaním účtov a vykonanie komplexného auditu účtovných dokladov za zdaňovacie obdobie 4. štvrťrok 2020, 2021, 2022 a za 1. až 3. štvrťrok 2023. Previerka bude vykonaná za ...
Audit účtovnej jednotky na roky 2021 - 2024
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb na roky 2021 až 2024 v podmienkach štátneho podniku. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky, F. Obchodné podmienky a v Prílohe č. 1.
Akviziční poradenství
Předmětem veřejné zakázky je zajištění přípravy podkladů nutných pro rozhodnutí o případné akvizici zadavatele. Předměte plnění je blíže specifikován v zadávací dokumentaci. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda se 3 dodavateli, kteří se po provedeném hodnocení umístí na prvních 3 nejlépe hodnocených místech. Rámcová dohoda ...