Účetnictví, mzdy, ČR

Účetnictví, mzdy, ČR

Jmenuji se Markus Danner, ve Starém Hobzí mám hostinec. Hledám firmu, která mně může dělat účetnictví a mzdy. Pokud by to bylo možné, požádám vás o krátké zavolání na číslo 777 900 588. Bohužel mluvím pouze německy a anglicky. Tisíceré díky. Markus Danner

Vypracovanie podkladov k Správe o dohľade za roky 2016 -2018

Vypracovanie podkladov k Správe o dohľade za roky 2016 -2018

Predmetom zákazky je vypracovanie podkladov k Správe o dohľade za roky 2016 2018, v súvislosti s prípravou stanoviska a správy o dohľade nad plnením akreditačných kritérií a monitorovaní aktivít PPA, ktorú predkladá príslušný orgán na Európsku komisiu.

Provádění auditu účetnictví Českých drah, a.s. a vybraných dceřiných společností

Provádění auditu účetnictví Českých drah, a.s. a vybraných dceřiných společností

Předmětem veřejné zakázky je závazek, a to ve smyslu a v rozsahu příslušných platných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 93/2009 Sb., o ...

Účetnictví, daně, ČR

Účetnictví, daně, ČR

Hledáme následující služby: 1.) Účetnictví Řízení a zpracování úředních dokumentů, požadované pro české daňové orgány; Podávání daňových přiznání {čtvrtletně / ročně?} Pokyny, jak optimalizovat daňové výhody během finančního roku 2.) Vedení účetnictví Vedení účetnictví Rezervace firemních výdajů {měsíčně} Správa výdajů {měsíčně} Podání ...

Poskytnutie audítorských služieb pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko 2

Poskytnutie audítorských služieb pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko 2

Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pre Ministerstvo financií SR ako orgán auditu, vykonávaných v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika Rakúsko 2014 2020 (ďalej aj Program SK AT), a to v predpokladanom trvaní 4 rokov. Požadované audítorské služby súvisia s: 1. overovaním riadneho fungovania systému ...

Finančné a audítorské služby – štatutárny audit

Finančné a audítorské služby – štatutárny audit

Predmetom zákazky je poskytovať finančné a audítorské služby podľa nasledovnej špecifikácie : - overenie účtovnej závierky štatutárny audit (posúdenie spoľahlivosti a kvality finančných výkazov objednávateľa preverovanie účtov a preverovanie zostavenej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov, spolupráca pri vypracovaní poznámok k ...

Štatutárny audit individuálnych účtovných závierok VšZP zostavených za roky 2018 až 2020

Štatutárny audit individuálnych účtovných závierok VšZP zostavených za roky 2018 až 2020

Štatutárny audit individuálnych účtovných závierok VšZP zostavených za roky 2018 až 2020 a názor audítora k Výročným správam VšZP za roky 2018 až 2020.

Poradenské služby v oblasti auditu

Poradenské služby v oblasti auditu

Predmetom zákazky je poskytovanie odborných poradenských služieb v oblasti auditu, posilnenie odborných administratívnych kapacít vo verejnej správe, vypracovanie revíznych správ, overenie, kontrola, posúdenie a vypracovanie štúdií v závislosti od potrieb jednotlivých Prijímateľov. Poskytovateľ odborných poradenských služieb musí disponovať ...

Audit účetní závěrky a výroční zprávy

Audit účetní závěrky a výroční zprávy

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení auditu roční účetní závěrky a výroční zprávy VZP ČR za kalendářní rok 2019, 2020, 2021, 2022, a to v souladu se zákonem č. 299/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, Mezinárodními auditorskými standardy, ...

Poptáváme vedení účetnictví pro SVJ

Poptáváme vedení účetnictví pro SVJ

Poptáváme vedení účetnictví pro SVJ Vedení účetnictví SVJ (24 bytů, Brno) Subjekt: společenství vlastníků jednotek - nezisková organizace Počet bytů: 24 Plátce DPH: NE Počet zaměstnanců: 3 Dohody o provedení práce: ročně cca 3 Počet motorových vozidel: 0 Skladové hospodářství: nemáme Materiál k evidenci (telefon, tiskárna, ...

Finančné a audítorské služby – štatutárny audit

Finančné a audítorské služby – štatutárny audit

Predmetom zákazky je poskytovať finančné a audítorské služby podľa nasledovnej špecifikácie : - overenie účtovnej závierky štatutárny audit (posúdenie spoľahlivosti a kvality finančných výkazov objednávateľa preverovanie účtov a preverovanie zostavenej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov, spolupráca pri vypracovaní poznámok k ...

Přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy za kalendářní roky 2018-2023

Přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy za kalendářní roky 2018-2023

Předmětem veřejné zakázky je provedení obligatorního zákonného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a vyhotovení zprávy auditora o výsledcích tohoto přezkoumání za jednotlivá účetní období kalendářních let 2018 až 2023 v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných ...

Poptávám vedení účetnictví

Poptávám vedení účetnictví

Poptávám vedení účetnictví, mzdové agendy. Evidování faktur přijatých a vydaných, pokladna, banka, příprava a zpracování DPH.

Zabezpečenie audítorských služieb pre Program spolupráce INTERACT III 2014-2020

Zabezpečenie audítorských služieb pre Program spolupráce INTERACT III 2014-2020

Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pre Ministerstvo financií SR ako orgán auditu pre Program spolupráce INTERACT III 2014 2020 vykonávaných v rámci uvedeného programu. Požadované audítorské služby súvisia s overovaním vzorky operácií na základe vykázaných výdavkov u prijímateľov mimo územia Slovenskej republiky a budú vykonávané ...

Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024

Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024

Zabezpečenie kvalitného certifikačného overenia účtov a zákonnosti a správnosti výdavkov Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len PPA) financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v termínoch stanovených príslušnou legislatívou Európskej únie (EÚ) prostredníctvom ...

Statutární audit pro sdružení nemocnic Jihočeského kraje

Statutární audit pro sdružení nemocnic Jihočeského kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je statutární audit účetních závěrek podle zákona o auditorech a mezinárodních standardů auditu schválených Komorou auditorů ČR a audit výroční zprávy podle § 20b zákona o auditorech. Audit bude proveden za účetní období 1-12/2018 a následující, a to pro tyto a v těchto subjektech: Nemocnice České Budějovice, ...

Audit účetních závěrek a výročních zpráv v letech 2018-2021 a poskytování neauditorských služeb

Audit účetních závěrek a výročních zpráv v letech 2018-2021 a poskytování neauditorských služeb

(1)Provedení auditu ročních účetních závěrek včetně průběžného auditu zadavatele za účetní období 2018-2021 s vypracováním zprávy auditora v českém jazyce za jednotlivá účetní období dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění ...

Audit finančných výdavkov poskytnutých dotácií

Audit finančných výdavkov poskytnutých dotácií

Kontrola finančných výdavkov (účtovných dokladov) na realizovaných projektoch. Účtovné doklady sú poskytnuté prijímateľmi dotácie v rámci finančného vyúčtovania projektu. Finančné výdavky je potrebné skontrolovať jednotlivo (každý doklad). Audítor kontroluje výdavky z hľadiska ich formálnych náležitostí a z hľadiska oprávnených nákladov. Pri ...

Hledám extérní účetní

Hledám extérní účetní

Hledám extérní účetní pro firmu, která vyrábí a prodává energy drink v Praze s.r.o., cca 12 zaměstnanců, vedení celého účetnictví a mezd.

Vedení účetnictví a mzdové agendy pro Léčebné lázně Lázně Kynžvart

Vedení účetnictví a mzdové agendy pro Léčebné lázně Lázně Kynžvart

Jedná se o veřejnou zakázku na služby, jejímž hlavním předmětem je: 1. Vedení účetnictví Léčebných lázní Lázně Kynžvart (1. část veřejné zakázky) 2. Vedení a zpracování mzdové agendy Léčebných lázní Lázně Kynžvart (2. část veřejné zakázky).

Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom systémových auditov

Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom systémových auditov

Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pri overovaní riadneho fungovania systému riadenia a kontroly v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 a Operačného programu Výskum a inovácie 2014 - 2020 vykonávaných ako systémový audit, a to prostredníctvom overovania relevantných skutočností, ktorými sa zabezpečí ...

Informace o pracovních a mzdových podmínkách sjednaných v kolektivních smlouvách v letech 2018-2020

Informace o pracovních a mzdových podmínkách sjednaných v kolektivních smlouvách v letech 2018-2020

CPV kód: 79330000-6 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v pravidelném monitorování podnikových kolektivních smluv a kolektivních smluv vyššího stupně v České republice v letech 2018-2020, a to formou výběrového statistického šetření. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 této Zadávací ...

Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom auditov operácií

Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom auditov operácií

Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pri overovaní vzorky operácií, na základe vykázaných výdavkov v rámci čerpania finančných prostriedkov na programoch/operačných programoch financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, vykonávaných ako audit operácií.

Procesně personální audit Magistrátu hl. m. Prahy

Procesně personální audit Magistrátu hl. m. Prahy

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provedení procesně personálního auditu v Magistrátu hlavního města Prahy. Hlavním cílem auditu je zvýšení efektivity fungování úřadu, zhodnocení stávajícího stavu a navržení odpovídajícího personální zajištění chodu úřadu. Procesně personální audit se bude týkat ...

Výber nezávislého externého audítora na štatutárny audit riadnej individuálnej účtovnej závierky NBS

Výber nezávislého externého audítora na štatutárny audit riadnej individuálnej účtovnej závierky NBS

Predmetom zákazky je štatutárny audit riadnej individuálnej účtovnej závierky Národnej banky Slovenska podľa § 38 a § 39 Zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a Čl. 27 ods. 27.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej protokolu o Štatúte ESCB/ECB) na ...

(záznamy 1/25 z 332)  strana 1 / 14