Externí auditní služby pro Auditní orgán MF ČR
Předmětem Veřejné zakázky je průběžné poskytování auditních služeb po dobu trvání Rámcové dohody na základě Dílčích smluv - provádění kompletních či objednatelem vymezených dílčích částí auditů operací (tj. projektů) dle zadání objednatele u programů spolufinancovaných z prostředků: • Evropských strukturálních a investičních fondů, • Evropského ...
Provádění auditu účetnictví ČD a vybraných dceřiných společností
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek dodavatele, a to ve smyslu a v rozsahu příslušných platných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění ...
Auditor kybernetické bezpečnosti
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, spočívajících v naplnění zákonné povinnosti určit osobu, která bude zastávat bezpečnostní roli auditora kxbernetické bezpečnosti v plném rozsahu, se zaměřením zejména na provoz informačních a komunikačních systémů kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů.
Audítorské služby na auditované obdobie 2022 - 2025
Predmetom zákazky je poskytovanie audítorských služieb súvisiacich s účtovnými výkazmi za príslušný rok pre Hlavné mesto SR Bratislavu (ďalej aj Hlavné mesto) a spoločnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti Hlavného mesta uvedené v bode 1.2. Súťažných podkladov, spočívajúcich najmä v spracovaní overenia ročnej individuálnej účtovnej závierky, overenia ...
Odborná pomoc a poskytování služeb pro DTO
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb a odborné pomoci pro zajištění chodu společnosti EOP Distribuce, a.s., v oblastech účetnictví, kontrolingu a financování, mezd a personalistiky, informačních technologií a systémů, nákupu a výběrových řízení, interní a externí komunikace a řízení a správy společnosti. Dále pak zajištění ...
Audit účetní závěrky a výroční zprávy
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení auditu roční účetní závěrky a výroční zprávy VZP ČR za kalendářní rok 2023, 2024, 2025, 2026, a to v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, Mezinárodními auditorskými standardy, Mezinárodními standardy pro řízení ...
Štatutárny audit účtovnej závierky skupiny SZRB, a. s. za roky 2022 – 2024
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť verejnému obstarávateľovi a jeho dcérskym spoločnostiam audítorské služby a ostatné služby podľa podmienok stanovených v súťažných podkladoch a to za roky končiace sa 31.decembra 2022, 31. decembra 2023 a 31.decembra 2024.
Certifikácia lesov podľa schémy SFCS-PEFC
Predmetom zákazky je vykonanie auditov v certifikačnej schéme PEFC podľa technických dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov (TD SFCS 1002:2014, TD SFCS 1003:2014 a TD SFCS 1005:2014 a ich neskorších revízií) na území Slovenskej republiky v štyroch vytvorených regiónoch (Stred, Sever, Východ a Západ) na jeden certifikačný cyklus 5 rokov.
Hledáme společnost pro zpracování účetnicví
Hledáme společnost pro zpracování účetnicví v okolí Hulína
Přezkoumání hospodaření, audit statutárního města Brna za roky 2022, 2023 a 2024
Přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky statutárního města Brna (Magistrát města Brna + 29 městských částí) za roky 2022, 2023 a 2024, v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, a zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, ...
Statutární audit pro Sdřužení nemocnic Jihočeského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je statutární audit účetních závěrek podle zákona o auditorech a mezinárodních standardů auditu schválených Komorou auditorů ČR a audit výroční zprávy podle § 20b zákona o auditorech. Audit bude proveden za účetní období 2022-2025, a to pro tyto a v těchto subjektech: Nemocnice České Budějovice, a.s., Nemocnice ...
Poptávám účetní služby
Poptávám účetní služby. Doplnění přiznání daně z nemovitosti - darovaná nemovitost.
Služby auditora pro období 2022-2026
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení ověření účetní závěrky a výroční zprávy auditorem (povinný audit) a provedení auditu hospodaření České televize v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace - Závazný obsah a rozsah plnění veřejné zakázky, která se ...
Externí certifikace výdajů projektů CEF
Auditorské služby, po jejichž provedení vydá zhotovitel auditorskou zprávu o věcné správnosti finančních výkazů ve smyslu "Terms of Reference for an Independent Report of Factual Findings on costs declared under a Grant Agreement finaced under the Connesting Europe Facility (CEF).
Audit účetních závěrek a výročních zpráv v letech 2022-2025 a poskytování neauditorských služeb
Účelem veřejné zakázky je provedení auditu účetních závěrek a výročních zpráv v letech 2022 -2025 a poskytování neauditorských služeb.
Framework Agreement for Provision of Audit Services of development and humanitarian aid projects
The aim of the tendering procedure is to conclude a framework agreement with several suppliers to carry out audit services for the purpose of auditing financial reports of humanitarian and development projects (or awards) funded by various institutional donors, mainly the programmes funded by the European Union (i.e. DG INTPA or the ...
Přezkoumání hospodaření, audit statutárního města Brna za roky 2022, 2023 a 2024
Přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky statutárního města Brna (Magistrát města Brna + 29 městských částí) za roky 2022, 2023 a 2024, v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, a zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, ...
Štatutárny audit riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ
Výkon štatutárneho auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky subjektu verejného záujmu s poukazom na ustanovenie § 2 ods. 16 písm. f) zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zostavenej k 31.12.2021, k 31.12.2022 a k 31.12.2023 a vyjadrenie názoru ...
Finančné a audítorské služby - štatutárny audit
Predmetom zákazky je poskytovať finančné a audítorské služby podľa nasledovnej špecifikácie : - posúdenie spoľahlivosti a kvality finančných výkazov verejného obstarávateľa, - preverovanie účtov a preverovanie zostavenej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov, spolupráca pri vypracovaní poznámok k účtovnej závierke a ...
Výber nezávislého externého audítora na štatutárny audit riadnej individuálnej účtovnej závierky NBS
Predmetom zákazky je štatutárny audit riadnej individuálnej účtovnej závierky Národnej banky Slovenska podľa § 38 a § 39 Zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a Čl. 27 ods. 27.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej protokolu o Štatúte ESCB/ECB) na ...
UTB - Provedení auditorských služeb a daňové poradenství pro rok 2021 - 2025 III
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení externích auditorských služeb a daňového poradenství pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Štatutárny audit konsolidovaných účtovných závierok vybraných účtovných jednotiek verejnej správy
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb v nasledovnom rozsahu: overenie (audit) konsolidovaných účtovných závierok vybraných účtovných jednotiek verejnej správy (kapitol štátneho rozpočtu) zostavených za roky 2019, 2020, 2021, overenie (audit) konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy zostavenej za roky 2019, 2020, 2021 a ...
Provedení klinického externího auditu dle § 75 zákona č. 373/2011 Sb.
• Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení klinického externího auditu (dle § 75 zákona č.373/2011) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze v místě sídla zadavatele.
UTB - Provedení auditorských služeb a daňové poradenství pro rok 2021 - 2025 II
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení externích auditorských služeb a daňového poradenství pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry
Predmetom zákazky je zabezpečenie plnenia úloh certifikačného orgánu Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo vzťahu k výdavkom financovaným z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (ďalej len EPZF) a z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len EPFRV) na finančné roky 2022-2024. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky ...