Audítorské služby 2021 - 2023
Predmetom zákazky je: - Overenie účtovnej závierky podľa IFRS za roky 2021, 2022 a 2023 končiace 31. decembrom; - Overenie účtovnej závierky podľa slovenských predpisov účtovania za roky 2021, 2022 a 2023 končiace 31. decembrom; - Overenie správnosti výpočtu základu dane a daňovej povinnosti k dani z príjmov právnických osôb za účtovné obdobie ...
Zajištění nezávislého auditorského orgánu programu Erasmus+ a programu Evropský sbor solidarity
Česká republika je zapojena do programu Erasmus plus a programu Evropský sbor solidarity, jejichž řízení je na národní úrovni založeno na součinnosti zodpovědného vnitrostátního orgánu (národní autority MŠMT) a jeho pracovních struktur, národní agentury (v České republice Dům zahraniční spolupráce) a nezávislého auditorského orgánu. Nezávislý ...
Výběr externího auditora účetní závěrky ČNB
Předmětem veřejné zakázky je poskytování auditorských a souvisejících služeb České národní bance v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o auditorech"). Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací ...
Auditorské činnosti a další služby auditora za kalendářní roky končící  31. prosincem 2021 až 2024
Předmětem Zadavateli požadovaného plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je poskytování auditorských činností a dalších služeb auditora (společně dále jen „auditorské služby“) pro oba zúčastněné Zadavatele, a to za kalendářní roky končící 31. prosincem 2021 až 2024 v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Auditorské služby pro stát ve věci kontroly investora a projektu nového jaderného zdroje
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexní auditorské podpory pro stát (resp. zadavatele) při kontrole investora a projektu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany na základě Rámcové dohody o poskytování poradenských služeb.
Framework Agreement for Provision of Audit Services of projects funded by the United States Agency f
The Contracting Authority is a non-US nongovernmental organisation implementing predominantly humanitarian and development projects. The scope of the Public Contract concerns audit services for the purpose of auditing the Fund Accountability Statements (or otherwise Audit of Financial Statements) of humanitarian and development projects (or ...
Daňové a účtovné poradenstvo a priebežný audit účtovníctva
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb daňového a účtovného poradenstva a uskutočnenie priebežného auditu účtovníctva v rozsahu: 1. Poskytovanie služieb spojených s preverovaním účtov a vykonanie komplexného auditu účtovných dokladov za zdaňovacie obdobie 4. štvrťrok 2020, 2021, 2022 a za 1. až 3. štvrťrok 2023. Previerka bude vykonaná za ...
Audit účtovnej jednotky na roky 2021 - 2024
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb na roky 2021 až 2024 v podmienkach štátneho podniku. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky, F. Obchodné podmienky a v Prílohe č. 1.
Akviziční poradenství
Předmětem veřejné zakázky je zajištění přípravy podkladů nutných pro rozhodnutí o případné akvizici zadavatele. Předměte plnění je blíže specifikován v zadávací dokumentaci. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda se 3 dodavateli, kteří se po provedeném hodnocení umístí na prvních 3 nejlépe hodnocených místech. Rámcová dohoda ...
Auditorské služby 2021 - 2024
Předmětem této zakázky jsou auditorské služby poskytované podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, za roky 2021, 2022, 2023 a 2024.
Poskytování inspekčních služeb v úvěrových případech financovaných ČEB, a.s. II
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování nezávislých inspekčních služeb v úvěrových případech financovaných Zadavatelem pro účely posuzování a monitorování realizace financovaných obchodních případů Zadavatele.
Daňové poradenství při zahraničních aktivitách ČEZ, a. s.
Předmětem veřejné zakázky je poskytování daňového poradenství týkajícího se zahraničních aktivit společnosti ČEZ, a. s., a to v oblasti přiznání k dani z příjmů právnických osob, DPH, kontrolního a souhrnného hlášení a vedení daňové evidence stálých provozoven pro účely daně z příjmů právnických osob, DPH a účetnictví Zadavatele, a v oblasti ...
Audit finančných výdavkov poskytnutých dotácií
Kontrola finančných výdavkov (účtovných dokladov) na realizovaných projektoch. Účtovné doklady sú poskytnuté prijímateľmi dotácie v rámci finančného vyúčtovania projektu. Finančné výdavky je potrebné skontrolovať jednotlivo (každý doklad). Audítor kontroluje výdavky z hľadiska ich formálnych náležitostí a z hľadiska oprávnených nákladov. Pri ...
Poptávám zpracování daňového přiznání
Poptávám zpracování daňového přiznání, OSVČ. Děkuji Stehlíková
Hledám účetní na provádění účetnictví v malé firmě
Hledám účetní na provádění účetnictví v malé firmě s.r.o, sídlo Praha. Znalost problematiky nájmu bytů a účtování ve společenství vlastníků bytů nutná. Firma není plátcem DPH. Účetnictví se zpracovává za rok. Volejte pro bližší informace.
Poskytování ekonomických služeb
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování ekonomických služeb prostřednictvím ekonomického softwarového nástroje Zadavateli.
Forenzní audit společnosti SNEO, a.s.
Provedení forenzního auditu společnosti SNEO, a.s., a to v návaznosti na rozhodnutí jediného společníka SNEO, a.s. - usnesení Rady městské části Praha 6 č. 1392/20 ze dne 01. 04. 2020, které reaguje na zjištění současného vedení společnosti a týká se širšího okruhu oblastí a postupů, za něž byl odpovědný předchozí management společnosti.
Vyhodnocení ohroženosti včetně bezpečnostního auditu u škol a školských zařízení
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, přičemž předmětem plnění je provedení vyhodnocení ohroženosti včetně bezpečnostních auditů u 61 škol (90 měkkých cílů). Vyhodnocení ohroženosti včetně bezpečnostního auditu bude zpracováno pro každý jeden měkký cíl uvedený v seznamu v Příloze č. 2 zadávací ...
Auditorské činnosti a další služby auditora za kalendářní roky končící 31. prosincem 2020 – 2023
Předmětem veřejné zakázky jsou výkon auditorské činnosti a další služby auditora za kalendářní roky končící 31. prosincem 2020 – 2023.
Daňové a účtovné poradenstvo
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb daňového a účtovaného poradenstva podľa potreby a na základe písomnej objednávky obstarávateľa a vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za príslušné zdaňovacie obdobie v súlade so slovenskou daňovou legislatívou, vrátane kalkulácie splatnej a odloženej dane a výkazu cash flow ...
Štatutárny audit konsolidovaných účtovných závierok vybraných účtovných jednotiek verejnej správy
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb v nasledovnom rozsahu: overenie (audit) konsolidovaných účtovných závierok vybraných účtovných jednotiek verejnej správy (kapitol štátneho rozpočtu) zostavených za roky 2019, 2020, 2021, overenie (audit) konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy zostavenej za roky 2019, 2020, 2021 a ...
Auditní služby 2020-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení auditních činností za kalendářní roky 2020, 2021 a 2022.
Výběrové řízení na vedení mzdové agendy MBÚ
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb mzdového účetnictví pro zadavatele s využitím vlastního technického vybavení (software) dodavatele. Součástí je i poskytnutí licence k používanému software pro 10 uživatelů zadavatele k zajišťování součinnosti zadavatele.
Služby auditora pro ČEZ, a. s., a vybrané dceřiné společnosti
Předmětem veřejné zakázky je ověřování účetních závěrek Zadavatele a další služby auditora v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady ...
Štatutárny audit účtovnej závierky skupiny SZRB, a. s. za roky 2020 a 2021
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť verejnému obstarávateľovi a jeho dcérskym spoločnostiam audítorské služby a ostatné služby podľa podmienok stanovených v súťažných podkladoch a to za roky končiace sa 31.decembra 2020 a 31.decembra 2021.