Audítorské služby za rok 2019, 2020 a 2021
Overenie účtovnej závierky za jednotlivé roky 2019, 2020 a 2021 zostavenej vždy k 31. decembru daného roka podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o účtovníctve) a v zmysle účtovných postupov pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky ustanovených vo forme Opatrenia Ministerstva ...
Zajištění auditních služeb - akreditace a certifikace platební agentury 2021 - 2027
Předmětem veřejné zakázky je provedení nezávislého auditu platební agentury k provádění opatření společné zemědělské politiky (dále jen „SZP“) financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (dále jen „EZZF“) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (dále jen „EZFRV“) a dále provádění certifikace účtů akreditované agentury ...
Mapovanie procesov národného projektu - Optimalizácia procesov vo verejnej správe
Predmetom zákazky je tvorba podkladov a výstupov pre podporu reformy verejnej správy, poskytovanie odborných poradenských služieb, vrátane audítorských, poradenských a konzultačných služieb, asistencie, vypracovanie metodických materiálov a štúdií, odborných stanovísk, v zastupovaní klienta v pozícií experta na stretnutiach s tretími osobami a ...
Zabezpečenie plnenia úloh certifikačného orgánu Pôdohospodárskej platobnej agentúry
Zabezpečenie kvalitného certifikačného overenia účtov a zákonnosti a správnosti výdavkov Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len PPA) v termínoch stanovených príslušnou legislatívou Európskej únie (EÚ) prostredníctvom vybraného subjektu, ktorý bude plniť úlohy certifikačného orgánu (ďalej aj CO) pre finančné roky 2020 2021.
Auditorská činnost pro Palivový kombinát Ústí, s. p. na období 2019 - 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování auditorských služeb státnímu podniku Palivový kombinát Ústí, v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů včetně poradenství v rámci provádění auditu, na období 2019 – 2021.
Audítorské služby
Predmetom zákazky je poskytovanie audítorských služieb súvisiacich s účtovnými výkazmi za príslušný rok pre Hlavné mesto SR Bratislavu a spoločnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti Hlavného mesta uvedené v časti I.1) tohto Oznámenia, spočívajúcich najmä v spracovaní overenia ročnej individuálnej účtovnej závierky, overenia ročnej konsolidovanej ...
Účetnictví, mzdy, ČR
Jmenuji se Markus Danner, ve Starém Hobzí mám hostinec. Hledám firmu, která mně může dělat účetnictví a mzdy. Pokud by to bylo možné, požádám vás o krátké zavolání na číslo 777 900 588. Bohužel mluvím pouze německy a anglicky. Tisíceré díky. Markus Danner
Vypracovanie podkladov k Správe o dohľade za roky 2016 -2018
Predmetom zákazky je vypracovanie podkladov k Správe o dohľade za roky 2016 2018, v súvislosti s prípravou stanoviska a správy o dohľade nad plnením akreditačných kritérií a monitorovaní aktivít PPA, ktorú predkladá príslušný orgán na Európsku komisiu.
Provádění auditu účetnictví Českých drah, a.s. a vybraných dceřiných společností
Předmětem veřejné zakázky je závazek, a to ve smyslu a v rozsahu příslušných platných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 93/2009 Sb., o ...
Účetnictví, daně, ČR
Hledáme následující služby: 1.) Účetnictví Řízení a zpracování úředních dokumentů, požadované pro české daňové orgány; Podávání daňových přiznání {čtvrtletně / ročně?} Pokyny, jak optimalizovat daňové výhody během finančního roku 2.) Vedení účetnictví Vedení účetnictví Rezervace firemních výdajů {měsíčně} Správa výdajů {měsíčně} Podání ...
Poskytnutie audítorských služieb pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko 2
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pre Ministerstvo financií SR ako orgán auditu, vykonávaných v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika Rakúsko 2014 2020 (ďalej aj Program SK AT), a to v predpokladanom trvaní 4 rokov. Požadované audítorské služby súvisia s: 1. overovaním riadneho fungovania systému ...
Finančné a audítorské služby – štatutárny audit
Predmetom zákazky je poskytovať finančné a audítorské služby podľa nasledovnej špecifikácie : - overenie účtovnej závierky štatutárny audit (posúdenie spoľahlivosti a kvality finančných výkazov objednávateľa preverovanie účtov a preverovanie zostavenej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov, spolupráca pri vypracovaní poznámok k ...
Štatutárny audit individuálnych účtovných závierok VšZP zostavených za roky 2018 až 2020
Štatutárny audit individuálnych účtovných závierok VšZP zostavených za roky 2018 až 2020 a názor audítora k Výročným správam VšZP za roky 2018 až 2020.
Poradenské služby v oblasti auditu
Predmetom zákazky je poskytovanie odborných poradenských služieb v oblasti auditu, posilnenie odborných administratívnych kapacít vo verejnej správe, vypracovanie revíznych správ, overenie, kontrola, posúdenie a vypracovanie štúdií v závislosti od potrieb jednotlivých Prijímateľov. Poskytovateľ odborných poradenských služieb musí disponovať ...
Audit účetní závěrky a výroční zprávy
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení auditu roční účetní závěrky a výroční zprávy VZP ČR za kalendářní rok 2019, 2020, 2021, 2022, a to v souladu se zákonem č. 299/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, Mezinárodními auditorskými standardy, ...
Poptáváme vedení účetnictví pro SVJ
Poptáváme vedení účetnictví pro SVJ Vedení účetnictví SVJ (24 bytů, Brno) Subjekt: společenství vlastníků jednotek - nezisková organizace Počet bytů: 24 Plátce DPH: NE Počet zaměstnanců: 3 Dohody o provedení práce: ročně cca 3 Počet motorových vozidel: 0 Skladové hospodářství: nemáme Materiál k evidenci (telefon, tiskárna, ...
Finančné a audítorské služby – štatutárny audit
Predmetom zákazky je poskytovať finančné a audítorské služby podľa nasledovnej špecifikácie : - overenie účtovnej závierky štatutárny audit (posúdenie spoľahlivosti a kvality finančných výkazov objednávateľa preverovanie účtov a preverovanie zostavenej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov, spolupráca pri vypracovaní poznámok k ...
Přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy za kalendářní roky 2018-2023
Předmětem veřejné zakázky je provedení obligatorního zákonného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a vyhotovení zprávy auditora o výsledcích tohoto přezkoumání za jednotlivá účetní období kalendářních let 2018 až 2023 v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných ...
Poptávám vedení účetnictví
Poptávám vedení účetnictví, mzdové agendy. Evidování faktur přijatých a vydaných, pokladna, banka, příprava a zpracování DPH.
Zabezpečenie audítorských služieb pre Program spolupráce INTERACT III 2014-2020
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pre Ministerstvo financií SR ako orgán auditu pre Program spolupráce INTERACT III 2014 2020 vykonávaných v rámci uvedeného programu. Požadované audítorské služby súvisia s overovaním vzorky operácií na základe vykázaných výdavkov u prijímateľov mimo územia Slovenskej republiky a budú vykonávané ...
Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024
Zabezpečenie kvalitného certifikačného overenia účtov a zákonnosti a správnosti výdavkov Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len PPA) financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v termínoch stanovených príslušnou legislatívou Európskej únie (EÚ) prostredníctvom ...
Statutární audit pro sdružení nemocnic Jihočeského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je statutární audit účetních závěrek podle zákona o auditorech a mezinárodních standardů auditu schválených Komorou auditorů ČR a audit výroční zprávy podle § 20b zákona o auditorech. Audit bude proveden za účetní období 1-12/2018 a následující, a to pro tyto a v těchto subjektech: Nemocnice České Budějovice, ...
Audit účetních závěrek a výročních zpráv v letech 2018-2021 a poskytování neauditorských služeb
(1)Provedení auditu ročních účetních závěrek včetně průběžného auditu zadavatele za účetní období 2018-2021 s vypracováním zprávy auditora v českém jazyce za jednotlivá účetní období dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění ...
Audit finančných výdavkov poskytnutých dotácií
Kontrola finančných výdavkov (účtovných dokladov) na realizovaných projektoch. Účtovné doklady sú poskytnuté prijímateľmi dotácie v rámci finančného vyúčtovania projektu. Finančné výdavky je potrebné skontrolovať jednotlivo (každý doklad). Audítor kontroluje výdavky z hľadiska ich formálnych náležitostí a z hľadiska oprávnených nákladov. Pri ...
Hledám extérní účetní
Hledám extérní účetní pro firmu, která vyrábí a prodává energy drink v Praze s.r.o., cca 12 zaměstnanců, vedení celého účetnictví a mezd.