Poskytování inspekčních služeb v úvěrových případech financovaných ČEB, a.s. II
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování nezávislých inspekčních služeb v úvěrových případech financovaných Zadavatelem pro účely posuzování a monitorování realizace financovaných obchodních případů Zadavatele.
Daňové poradenství při zahraničních aktivitách ČEZ, a. s.
Předmětem veřejné zakázky je poskytování daňového poradenství týkajícího se zahraničních aktivit společnosti ČEZ, a. s., a to v oblasti přiznání k dani z příjmů právnických osob, DPH, kontrolního a souhrnného hlášení a vedení daňové evidence stálých provozoven pro účely daně z příjmů právnických osob, DPH a účetnictví Zadavatele, a v oblasti ...
Audit finančných výdavkov poskytnutých dotácií
Kontrola finančných výdavkov (účtovných dokladov) na realizovaných projektoch. Účtovné doklady sú poskytnuté prijímateľmi dotácie v rámci finančného vyúčtovania projektu. Finančné výdavky je potrebné skontrolovať jednotlivo (každý doklad). Audítor kontroluje výdavky z hľadiska ich formálnych náležitostí a z hľadiska oprávnených nákladov. Pri ...
Poptávám zpracování daňového přiznání
Poptávám zpracování daňového přiznání, OSVČ. Děkuji Stehlíková
Hledám účetní na provádění účetnictví v malé firmě
Hledám účetní na provádění účetnictví v malé firmě s.r.o, sídlo Praha. Znalost problematiky nájmu bytů a účtování ve společenství vlastníků bytů nutná. Firma není plátcem DPH. Účetnictví se zpracovává za rok. Volejte pro bližší informace.
Poskytování ekonomických služeb
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování ekonomických služeb prostřednictvím ekonomického softwarového nástroje Zadavateli.
Forenzní audit společnosti SNEO, a.s.
Provedení forenzního auditu společnosti SNEO, a.s., a to v návaznosti na rozhodnutí jediného společníka SNEO, a.s. - usnesení Rady městské části Praha 6 č. 1392/20 ze dne 01. 04. 2020, které reaguje na zjištění současného vedení společnosti a týká se širšího okruhu oblastí a postupů, za něž byl odpovědný předchozí management společnosti.
Vyhodnocení ohroženosti včetně bezpečnostního auditu u škol a školských zařízení
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, přičemž předmětem plnění je provedení vyhodnocení ohroženosti včetně bezpečnostních auditů u 61 škol (90 měkkých cílů). Vyhodnocení ohroženosti včetně bezpečnostního auditu bude zpracováno pro každý jeden měkký cíl uvedený v seznamu v Příloze č. 2 zadávací ...
Auditorské činnosti a další služby auditora za kalendářní roky končící 31. prosincem 2020 – 2023
Předmětem veřejné zakázky jsou výkon auditorské činnosti a další služby auditora za kalendářní roky končící 31. prosincem 2020 – 2023.
Daňové a účtovné poradenstvo
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb daňového a účtovaného poradenstva podľa potreby a na základe písomnej objednávky obstarávateľa a vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za príslušné zdaňovacie obdobie v súlade so slovenskou daňovou legislatívou, vrátane kalkulácie splatnej a odloženej dane a výkazu cash flow ...
Štatutárny audit konsolidovaných účtovných závierok vybraných účtovných jednotiek verejnej správy
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb v nasledovnom rozsahu: overenie (audit) konsolidovaných účtovných závierok vybraných účtovných jednotiek verejnej správy (kapitol štátneho rozpočtu) zostavených za roky 2019, 2020, 2021, overenie (audit) konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy zostavenej za roky 2019, 2020, 2021 a ...
Auditní služby 2020-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení auditních činností za kalendářní roky 2020, 2021 a 2022.
Výběrové řízení na vedení mzdové agendy MBÚ
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb mzdového účetnictví pro zadavatele s využitím vlastního technického vybavení (software) dodavatele. Součástí je i poskytnutí licence k používanému software pro 10 uživatelů zadavatele k zajišťování součinnosti zadavatele.
Služby auditora pro ČEZ, a. s., a vybrané dceřiné společnosti
Předmětem veřejné zakázky je ověřování účetních závěrek Zadavatele a další služby auditora v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady ...
Štatutárny audit účtovnej závierky skupiny SZRB, a. s. za roky 2020 a 2021
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť verejnému obstarávateľovi a jeho dcérskym spoločnostiam audítorské služby a ostatné služby podľa podmienok stanovených v súťažných podkladoch a to za roky končiace sa 31.decembra 2020 a 31.decembra 2021.
Overenie a kontrola podkladov na výpočet čistých nákladov univerzálnej služby
Predmetom zákazky je služba spočívajúca v overení a kontrole podkladov na výpočet čistých nákladov univerzálnej služby za roky 2020, 2021 a 2022 a predbežných čistých nákladov univerzálnej služby za rok 2020, 2021 a 2022, správnosť ich výpočtu a posúdenie neprimeranej finančnej záťaže.
Audítorské služby za rok 2019, 2020 a 2021
Overenie účtovnej závierky za jednotlivé roky 2019, 2020 a 2021 zostavenej vždy k 31. decembru daného roka podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o účtovníctve) a v zmysle účtovných postupov pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky ustanovených vo forme Opatrenia Ministerstva ...
Zajištění auditních služeb - akreditace a certifikace platební agentury 2021 - 2027
Předmětem veřejné zakázky je provedení nezávislého auditu platební agentury k provádění opatření společné zemědělské politiky (dále jen „SZP“) financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (dále jen „EZZF“) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (dále jen „EZFRV“) a dále provádění certifikace účtů akreditované agentury ...
Mapovanie procesov národného projektu - Optimalizácia procesov vo verejnej správe
Predmetom zákazky je tvorba podkladov a výstupov pre podporu reformy verejnej správy, poskytovanie odborných poradenských služieb, vrátane audítorských, poradenských a konzultačných služieb, asistencie, vypracovanie metodických materiálov a štúdií, odborných stanovísk, v zastupovaní klienta v pozícií experta na stretnutiach s tretími osobami a ...
Zabezpečenie plnenia úloh certifikačného orgánu Pôdohospodárskej platobnej agentúry
Zabezpečenie kvalitného certifikačného overenia účtov a zákonnosti a správnosti výdavkov Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len PPA) v termínoch stanovených príslušnou legislatívou Európskej únie (EÚ) prostredníctvom vybraného subjektu, ktorý bude plniť úlohy certifikačného orgánu (ďalej aj CO) pre finančné roky 2020 2021.
Auditorská činnost pro Palivový kombinát Ústí, s. p. na období 2019 - 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování auditorských služeb státnímu podniku Palivový kombinát Ústí, v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů včetně poradenství v rámci provádění auditu, na období 2019 – 2021.
Audítorské služby
Predmetom zákazky je poskytovanie audítorských služieb súvisiacich s účtovnými výkazmi za príslušný rok pre Hlavné mesto SR Bratislavu a spoločnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti Hlavného mesta uvedené v časti I.1) tohto Oznámenia, spočívajúcich najmä v spracovaní overenia ročnej individuálnej účtovnej závierky, overenia ročnej konsolidovanej ...
Účetnictví, mzdy, ČR
Jmenuji se Markus Danner, ve Starém Hobzí mám hostinec. Hledám firmu, která mně může dělat účetnictví a mzdy. Pokud by to bylo možné, požádám vás o krátké zavolání na číslo 777 900 588. Bohužel mluvím pouze německy a anglicky. Tisíceré díky. Markus Danner
Vypracovanie podkladov k Správe o dohľade za roky 2016 -2018
Predmetom zákazky je vypracovanie podkladov k Správe o dohľade za roky 2016 2018, v súvislosti s prípravou stanoviska a správy o dohľade nad plnením akreditačných kritérií a monitorovaní aktivít PPA, ktorú predkladá príslušný orgán na Európsku komisiu.
Provádění auditu účetnictví Českých drah, a.s. a vybraných dceřiných společností
Předmětem veřejné zakázky je závazek, a to ve smyslu a v rozsahu příslušných platných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 93/2009 Sb., o ...