Auditorská činnost pro Palivový kombinát Ústí, s. p. na období 2019 - 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování auditorských služeb státnímu podniku Palivový kombinát Ústí, v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů včetně poradenství v rámci provádění auditu, na období 2019 – 2021.
Audítorské služby
Predmetom zákazky je poskytovanie audítorských služieb súvisiacich s účtovnými výkazmi za príslušný rok pre Hlavné mesto SR Bratislavu a spoločnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti Hlavného mesta uvedené v časti I.1) tohto Oznámenia, spočívajúcich najmä v spracovaní overenia ročnej individuálnej účtovnej závierky, overenia ročnej konsolidovanej ...
Účetnictví, mzdy, ČR
Jmenuji se Markus Danner, ve Starém Hobzí mám hostinec. Hledám firmu, která mně může dělat účetnictví a mzdy. Pokud by to bylo možné, požádám vás o krátké zavolání na číslo 777 900 588. Bohužel mluvím pouze německy a anglicky. Tisíceré díky. Markus Danner
Vypracovanie podkladov k Správe o dohľade za roky 2016 -2018
Predmetom zákazky je vypracovanie podkladov k Správe o dohľade za roky 2016 2018, v súvislosti s prípravou stanoviska a správy o dohľade nad plnením akreditačných kritérií a monitorovaní aktivít PPA, ktorú predkladá príslušný orgán na Európsku komisiu.
Provádění auditu účetnictví Českých drah, a.s. a vybraných dceřiných společností
Předmětem veřejné zakázky je závazek, a to ve smyslu a v rozsahu příslušných platných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 93/2009 Sb., o ...
Účetnictví, daně, ČR
Hledáme následující služby: 1.) Účetnictví Řízení a zpracování úředních dokumentů, požadované pro české daňové orgány; Podávání daňových přiznání {čtvrtletně / ročně?} Pokyny, jak optimalizovat daňové výhody během finančního roku 2.) Vedení účetnictví Vedení účetnictví Rezervace firemních výdajů {měsíčně} Správa výdajů {měsíčně} Podání ...
Poskytnutie audítorských služieb pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko 2
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pre Ministerstvo financií SR ako orgán auditu, vykonávaných v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika Rakúsko 2014 2020 (ďalej aj Program SK AT), a to v predpokladanom trvaní 4 rokov. Požadované audítorské služby súvisia s: 1. overovaním riadneho fungovania systému ...
Finančné a audítorské služby – štatutárny audit
Predmetom zákazky je poskytovať finančné a audítorské služby podľa nasledovnej špecifikácie : - overenie účtovnej závierky štatutárny audit (posúdenie spoľahlivosti a kvality finančných výkazov objednávateľa preverovanie účtov a preverovanie zostavenej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov, spolupráca pri vypracovaní poznámok k ...
Štatutárny audit individuálnych účtovných závierok VšZP zostavených za roky 2018 až 2020
Štatutárny audit individuálnych účtovných závierok VšZP zostavených za roky 2018 až 2020 a názor audítora k Výročným správam VšZP za roky 2018 až 2020.
Poradenské služby v oblasti auditu
Predmetom zákazky je poskytovanie odborných poradenských služieb v oblasti auditu, posilnenie odborných administratívnych kapacít vo verejnej správe, vypracovanie revíznych správ, overenie, kontrola, posúdenie a vypracovanie štúdií v závislosti od potrieb jednotlivých Prijímateľov. Poskytovateľ odborných poradenských služieb musí disponovať ...
Audit účetní závěrky a výroční zprávy
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení auditu roční účetní závěrky a výroční zprávy VZP ČR za kalendářní rok 2019, 2020, 2021, 2022, a to v souladu se zákonem č. 299/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, Mezinárodními auditorskými standardy, ...
Poptáváme vedení účetnictví pro SVJ
Poptáváme vedení účetnictví pro SVJ Vedení účetnictví SVJ (24 bytů, Brno) Subjekt: společenství vlastníků jednotek - nezisková organizace Počet bytů: 24 Plátce DPH: NE Počet zaměstnanců: 3 Dohody o provedení práce: ročně cca 3 Počet motorových vozidel: 0 Skladové hospodářství: nemáme Materiál k evidenci (telefon, tiskárna, ...
Finančné a audítorské služby – štatutárny audit
Predmetom zákazky je poskytovať finančné a audítorské služby podľa nasledovnej špecifikácie : - overenie účtovnej závierky štatutárny audit (posúdenie spoľahlivosti a kvality finančných výkazov objednávateľa preverovanie účtov a preverovanie zostavenej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov, spolupráca pri vypracovaní poznámok k ...
Přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy za kalendářní roky 2018-2023
Předmětem veřejné zakázky je provedení obligatorního zákonného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a vyhotovení zprávy auditora o výsledcích tohoto přezkoumání za jednotlivá účetní období kalendářních let 2018 až 2023 v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných ...
Poptávám vedení účetnictví
Poptávám vedení účetnictví, mzdové agendy. Evidování faktur přijatých a vydaných, pokladna, banka, příprava a zpracování DPH.
Zabezpečenie audítorských služieb pre Program spolupráce INTERACT III 2014-2020
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pre Ministerstvo financií SR ako orgán auditu pre Program spolupráce INTERACT III 2014 2020 vykonávaných v rámci uvedeného programu. Požadované audítorské služby súvisia s overovaním vzorky operácií na základe vykázaných výdavkov u prijímateľov mimo územia Slovenskej republiky a budú vykonávané ...
Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024
Zabezpečenie kvalitného certifikačného overenia účtov a zákonnosti a správnosti výdavkov Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len PPA) financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v termínoch stanovených príslušnou legislatívou Európskej únie (EÚ) prostredníctvom ...
Statutární audit pro sdružení nemocnic Jihočeského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je statutární audit účetních závěrek podle zákona o auditorech a mezinárodních standardů auditu schválených Komorou auditorů ČR a audit výroční zprávy podle § 20b zákona o auditorech. Audit bude proveden za účetní období 1-12/2018 a následující, a to pro tyto a v těchto subjektech: Nemocnice České Budějovice, ...
Audit účetních závěrek a výročních zpráv v letech 2018-2021 a poskytování neauditorských služeb
(1)Provedení auditu ročních účetních závěrek včetně průběžného auditu zadavatele za účetní období 2018-2021 s vypracováním zprávy auditora v českém jazyce za jednotlivá účetní období dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění ...
Audit finančných výdavkov poskytnutých dotácií
Kontrola finančných výdavkov (účtovných dokladov) na realizovaných projektoch. Účtovné doklady sú poskytnuté prijímateľmi dotácie v rámci finančného vyúčtovania projektu. Finančné výdavky je potrebné skontrolovať jednotlivo (každý doklad). Audítor kontroluje výdavky z hľadiska ich formálnych náležitostí a z hľadiska oprávnených nákladov. Pri ...
Hledám extérní účetní
Hledám extérní účetní pro firmu, která vyrábí a prodává energy drink v Praze s.r.o., cca 12 zaměstnanců, vedení celého účetnictví a mezd.
Vedení účetnictví a mzdové agendy pro Léčebné lázně Lázně Kynžvart
Jedná se o veřejnou zakázku na služby, jejímž hlavním předmětem je: 1. Vedení účetnictví Léčebných lázní Lázně Kynžvart (1. část veřejné zakázky) 2. Vedení a zpracování mzdové agendy Léčebných lázní Lázně Kynžvart (2. část veřejné zakázky).
Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom systémových auditov
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pri overovaní riadneho fungovania systému riadenia a kontroly v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 a Operačného programu Výskum a inovácie 2014 - 2020 vykonávaných ako systémový audit, a to prostredníctvom overovania relevantných skutočností, ktorými sa zabezpečí ...
Informace o pracovních a mzdových podmínkách sjednaných v kolektivních smlouvách v letech 2018-2020
CPV kód: 79330000-6 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v pravidelném monitorování podnikových kolektivních smluv a kolektivních smluv vyššího stupně v České republice v letech 2018-2020, a to formou výběrového statistického šetření. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 této Zadávací ...
Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom auditov operácií
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pri overovaní vzorky operácií, na základe vykázaných výdavkov v rámci čerpania finančných prostriedkov na programoch/operačných programoch financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, vykonávaných ako audit operácií.