Pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti a služebních cest pro rok 2023 až 2026
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv, a to konkrétně dle čl. 2.3 ZD. Poskytování služeb vzešlých z tohoto zadávacího řízení napomůže ochraně majetku zadavatele proti hrozícím rizikům a zajistí pokrytí případných škod způsobených při činnosti zadavatele. Cílem zadavatele je zajistit pojištění dle jeho aktuálních potřeb tak, ...
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění motorových vozidel
Předmětem plnění je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění motorových vozidel v resortu Ministerstva spravedlnosti
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění motorových vozidel
Předmětem plnění je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění motorových vozidel v resortu Ministerstva spravedlnosti
Komplexní pojištění společnosti
Předmětem veřejné zakázky je soubor služeb pojištění pro zadavatele. Služby pojištění zahrnují pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Pojistná smlouva bude uzavřena mezi zadavatelem (pojistník) a vybraným dodavatelem (pojistitel). Předmětem pojištění ...
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění motorových vozidel
Předmětem plnění je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění motorových vozidel v resortu Ministerstva spravedlnosti
Pojištění majetku a odpovědnosti Města Strakonice včetně jím zřízených nebo založených organizací
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ochrany majetku a odpovědnosti za újmu v souvislosti s předmětem činnosti zadavatele: Pojištění majetku: • pojištění živelní, • pojištění krádeže, loupeže, vandalismu včetně přepravy peněz, cenností a cenin, • pojištění skel, • pojištění elektroniky a elektronických zařízení, Pojištění ...
Poisťovacie služby
Predmetom zákazky je poistenie majetku, strojov a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou motorového vozidla, havarijné poistenie motorových vozidiel na dobu s účinnosťou od 1.1.2023 do 31.12.2026 (oba dni vrátane).
Pojištění vozidel resortu PSV 2023-2025
Předmětem plnění centralizovaně zadávané veřejné zakázky je jak pojištění vozidel, která jsou součástí stávajícího vozového parku spravovaného resortem PSV, dále nově pořízených vozidel v průběhu plnění veřejné zakázky a rovněž reakce na případné změny vozového parku, např. vyřazování vozidel apod., a to dle potřeby centrálního zadavatele a ...
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel
Předmětem plnění je pojištění: a) majetku a odpovědnosti: a. živelní pojištění • požár, výbuch, přímý úder blesku, nárazem nebo pádem letadla, jeho části nebo jeho nákladu, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, ...
Pojištění vozidel VUT 2023 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je havarijní pojištění vybraných vozidel a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel (povinné ručení) vč. zavazadel a úrazového pojištění cestujících. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
Komplexní pojištění ZČU v Plzni
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu způsobenou Zadavatelem, pojištění motorových vozidel, krytí léčebných výloh při pracovních cestách zaměstnanců a studentů Zadavatele do zahraničí (dále jen „cestovní pojištění“) Pojišťovaný majetek se nachází na území ČR, zejména v Plzni, Chebu a v obci Hrad Nečtiny. Mezi ...
Pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti a služebních cest pro rok 2023 až 2026
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv, a to konkrétně dle čl. 2.3 ZD. Poskytování služeb vzešlých z tohoto zadávacího řízení napomůže ochraně majetku zadavatele proti hrozícím rizikům a zajistí pokrytí případných škod způsobených při činnosti zadavatele. Cílem zadavatele je zajistit pojištění dle jeho aktuálních potřeb tak, ...
Poistenie majetku
Predmetom zákazky s názvom Poistenie podniku je poskytovanie poistných služieb v rozsahu príslušných piatich (5) častí predmetu zákazky: Časť 1 - Poistenie majetku Časť 2 - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Časť 3 - Havarijné poistenie motorových vozidiel Časť 4 - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou ...
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění a doplňková pojištění
Předmětem zakázky je poskytování pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem osobních vozidel, jichž je zadavatel vlastníkem a/nebo provozovatelem dle podmínek zadávací dokumentace. Pojištění zahrnuje: - povinné ručení - havarijní pojištění - pojištění obvodových skel - úrazové pojištění přepravovaných osob
Pojištění
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou pojišťovací služby, které vycházejí z Analýzy rizik Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a návrhu koncepce pojistného programu, které zpracoval pojišťovací makléř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě společnost RENOMIA, a.s. na základě Smlouvy o poskytování služeb pojišťovacího makléře ze dne 14. 09. ...
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění pro město Říčany
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění pro město Říčany pro vozidla flotily
Pojištění souboru vozidel, skupinové pojištění úrazu, cestovní pojištění
Sjednání více druhů pojištění souvisejících s činností zadavatele, pojištění souboru vozidel, skupinového pojištění úrazu a cestovního pojištění, podrobněji uvedeno v kapitole č. 2 zadávací dokumentace.
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poskytovanie poisťovacích služieb na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcových dohôd a to v rozsahu: - Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie motorových vozidiel - Skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami - Cestovné poistenie Zákazka je rozdelená na ...
Havarijní pojištění vrtulníku na rok 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění poškození, zničení nebo ztráty 1 kusu vrtulníku lehké hmotnostní kategorie EC 135T2+ zajišťujícího leteckou záchrannou službu (základna Praha) na 1 rok (podrobněji v příloze č. 1 ZD), které se vztahuje i na škody způsobené technickému personálu, zdravotnické posádce a pacientům, záchranářskému týmu, ...
Poisťovacie služby
Predmetom zákazky je zabezpečenie poisťovacích služieb pre obstarávateľa Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o.
Pojištění vozidel v resortu MZe
Předmětem veřejné zakázky je pojištění vozidel a všech dalších vozidel, která budou zadavatelem nebo pověřujícími zadavateli v průběhu trvání smluvního vztahu s vybraným dodavatelem nově pořízena, a poskytování dalších souvisejících služeb.
Pojištění pro MČ Brno-střed
Předmětem zakázky je komplexní pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu pro Statutární město Brno - městskou část Brno-střed. Předmět veřejné zakázky je rozdělen v souladu s ustanovením § 35 Zákona na 2 části: 1. část - Pojištění majetku a odpovědnosti 2. část - Pojištění vozidel Účastník může podat nabídku do jedné nebo ...
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na služby dle § 25 ZZVZ, a to na „Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel pro město Litvínov a jím zřízených a založených organizací“
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
Predmetom tejto zákazky je hromadné povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Motorovými vozidlami sa rozumejú samostatné nekoľajové vozidlá s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlá bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo ...
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Orlová
Předmětem této veřejné zakázky je komplexní pojištění města Orlová, které zahrnuje pojištění movitého a nemovitého majetku a odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel (tzv. „povinné ručení“, havarijní pojištění a pojištění doplňků). Veřejná zakázka je rozdělena do dvou části: 1) Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu 2) Pojištnění ...