Nadměrek pojistného krytí společnosti
Předmětem veřejné zakázky je pojištění nadměrku pojistného krytí pro škodu na věci (nikoli však pro přerušení provozu) způsobenou pojistným nebezpečím FLEXA nad limit dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Bližší informace jsou uvedeny v ZD.
Havarijné poistenie motorových vozidiel a úrazové poistenie osôb
Predmetom zákazky je poistenie verejného obstarávateľa v oblasti havarijného poistenie služobných motorových vozidiel (KASKO) a úrazové poistenie spôsobené nemenovaným osobám prepravovaných služobnými motorovými vozidlami verejného obstarávateľa.
Komplexné poistenie 2023 - 2025
Predmetom zákazky s názvom "Komplexné poistenie 2023 - 2025" je zabezpečenie poistenia pre Úrad vlády Slovenskej republiky na obdobie 24 mesiacov v rozsahu: - poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, - poistenie liečebných nákladov v zahraničí, - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového ...
Pojištění majetku a vozidel společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření 2 pojistných smluv na níže uvedená rizika: 1. část: Pojištění majetku 2. část: Flotilové pojištění služebních vozidel
Výběr poskytovatele služby - pojištění 2023 - 2027
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby pojištění ve smyslu ust. zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v rozsahu vedeném v příloze č. 1 zadávací dokumentace (dále též "ZD"). Jedná se o pojištění majetku provozovaného zadavatelem včetně souvisejících rizik, provozní a profesní odpovědnosti a pojištění motorových vozidel zadavatele.
Komplexní pojištění společnosti II
Předmětem veřejné zakázky je soubor služeb pojištění pro zadavatele. Služby pojištění zahrnují pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli a pojištění nadměrku pojistného krytí. Veřejná zakázka je ve smyslu § 101 ZZVZ rozdělena na 3 části: 1. ...
Pojistný program Janáčkovy akademie múzických umění
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti v minimální délce trvání 48 měsíců, tj. od 01. 04. 2023 do 31. 03. 2027.
Pojištění vozidel Středočeského kraje, jeho příspěvkových organizací a akciových společností
Předmětem veřejné zakázky je pojištění vozidel pro soubor motorových vozidel Středočeského kraje, jeho příspěvkových organizací a akciových společností na dobu od 1. 4. 2023 -31. 03. 2027. Pojištění vozidel bude sjednáno v rozsahu: pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení), havarijní pojištění,doplňková ...
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou súboru motorových vozidiel, ktorých držiteľom, zapísaným v dokladoch vozidla (alebo osobou, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla) je verejný obstarávateľ a ostatných vozidiel, ktoré sú vo vlastníctve verejného obstarávateľa, ktorý je zároveň ich ...
Pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti a služebních cest pro rok 2023 až 2026
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv, a to konkrétně dle čl. 2.3 ZD. Poskytování služeb vzešlých z tohoto zadávacího řízení napomůže ochraně majetku zadavatele proti hrozícím rizikům a zajistí pokrytí případných škod způsobených při činnosti zadavatele. Cílem zadavatele je zajistit pojištění dle jeho aktuálních potřeb tak, ...
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění motorových vozidel
Předmětem plnění je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění motorových vozidel v resortu Ministerstva spravedlnosti
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění motorových vozidel
Předmětem plnění je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění motorových vozidel v resortu Ministerstva spravedlnosti
Komplexní pojištění společnosti
Předmětem veřejné zakázky je soubor služeb pojištění pro zadavatele. Služby pojištění zahrnují pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Pojistná smlouva bude uzavřena mezi zadavatelem (pojistník) a vybraným dodavatelem (pojistitel). Předmětem pojištění ...
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění motorových vozidel
Předmětem plnění je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění motorových vozidel v resortu Ministerstva spravedlnosti
Pojištění majetku a odpovědnosti Města Strakonice včetně jím zřízených nebo založených organizací
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ochrany majetku a odpovědnosti za újmu v souvislosti s předmětem činnosti zadavatele: Pojištění majetku: • pojištění živelní, • pojištění krádeže, loupeže, vandalismu včetně přepravy peněz, cenností a cenin, • pojištění skel, • pojištění elektroniky a elektronických zařízení, Pojištění ...
Poisťovacie služby
Predmetom zákazky je poistenie majetku, strojov a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou motorového vozidla, havarijné poistenie motorových vozidiel na dobu s účinnosťou od 1.1.2023 do 31.12.2026 (oba dni vrátane).
Pojištění vozidel resortu PSV 2023-2025
Předmětem plnění centralizovaně zadávané veřejné zakázky je jak pojištění vozidel, která jsou součástí stávajícího vozového parku spravovaného resortem PSV, dále nově pořízených vozidel v průběhu plnění veřejné zakázky a rovněž reakce na případné změny vozového parku, např. vyřazování vozidel apod., a to dle potřeby centrálního zadavatele a ...
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel
Předmětem plnění je pojištění: a) majetku a odpovědnosti: a. živelní pojištění • požár, výbuch, přímý úder blesku, nárazem nebo pádem letadla, jeho části nebo jeho nákladu, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, ...
Pojištění vozidel VUT 2023 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je havarijní pojištění vybraných vozidel a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel (povinné ručení) vč. zavazadel a úrazového pojištění cestujících. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
Komplexní pojištění ZČU v Plzni
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu způsobenou Zadavatelem, pojištění motorových vozidel, krytí léčebných výloh při pracovních cestách zaměstnanců a studentů Zadavatele do zahraničí (dále jen „cestovní pojištění“) Pojišťovaný majetek se nachází na území ČR, zejména v Plzni, Chebu a v obci Hrad Nečtiny. Mezi ...
Pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti a služebních cest pro rok 2023 až 2026
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv, a to konkrétně dle čl. 2.3 ZD. Poskytování služeb vzešlých z tohoto zadávacího řízení napomůže ochraně majetku zadavatele proti hrozícím rizikům a zajistí pokrytí případných škod způsobených při činnosti zadavatele. Cílem zadavatele je zajistit pojištění dle jeho aktuálních potřeb tak, ...
Poistenie majetku
Predmetom zákazky s názvom Poistenie podniku je poskytovanie poistných služieb v rozsahu príslušných piatich (5) častí predmetu zákazky: Časť 1 - Poistenie majetku Časť 2 - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Časť 3 - Havarijné poistenie motorových vozidiel Časť 4 - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou ...
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění a doplňková pojištění
Předmětem zakázky je poskytování pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem osobních vozidel, jichž je zadavatel vlastníkem a/nebo provozovatelem dle podmínek zadávací dokumentace. Pojištění zahrnuje: - povinné ručení - havarijní pojištění - pojištění obvodových skel - úrazové pojištění přepravovaných osob
Pojištění
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou pojišťovací služby, které vycházejí z Analýzy rizik Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a návrhu koncepce pojistného programu, které zpracoval pojišťovací makléř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě společnost RENOMIA, a.s. na základě Smlouvy o poskytování služeb pojišťovacího makléře ze dne 14. 09. ...
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění pro město Říčany
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění pro město Říčany pro vozidla flotily