Poisťovacie služby

Poisťovacie služby

Poistenie majetku proti živelným rizikám, krádeži, vandalizmu, poistenie skla, poistenie strojov a strojových zariadení a elektroniky pre prípad akéhokoľvek poškodenia, zničenia, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám na majetku a zdraví vrátane ušlého zisku spôsobený výkonom činnosti poisteného, poistenie motorových vozidiel pre ...

Obstarávanie poistných služieb - Mesto Vráble

Obstarávanie poistných služieb - Mesto Vráble

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel (KASKO), poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre verejného obstarávateľa - Mesto Vráble.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Predmetom zákazky je poskytovanie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a služby s tým spojené. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len PZP) sa bude týkať motorových vozidiel flotily Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ...

Havarijné poistenie ŽKV

Havarijné poistenie ŽKV

Predmetom zákazky je poistenie železničných koľajových vozidiel. Jedná sa o železničné koľajové vozidlá (v zmysle Zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktoré tvoria hnacie koľajové vozidlá (HKV) a železničné (osobné) vozne (ŽV) vo vlastníctve obstarávateľa. Celková výška súčtu ...

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel města Lovosice včetně služeb m

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel města Lovosice včetně služeb m

Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel města Lovosice, jeho příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části.

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění odpovědnosti zastupitelů, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel statutárního města Liberec a organizací uvedených v příloze č. 7 ZP. Předmět plnění veřejné ...

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Stropkov

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Stropkov

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Stropkov a pre ďalšie organizácie pristupujúce k ...

Pojištění motorových vozidel Ministerstva obrany

Pojištění motorových vozidel Ministerstva obrany

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel resortu MO na roky 2019-2021, na které se dle zákona č.168/1999 Sb., pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů vztahuje povinnost uzavřít Pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou ...

Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel

Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel

Předmětem veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vybraných vozidel statutárního města Havířova, všech příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Havířov a všech obchodních společností založených ...

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Orlová

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Orlová

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Orlová a jeho organizačních složek (např. městská policie, sbory dobrovolných hasičů apod.) a příspěvkových organizací. Pojištění se týká následujících druhů pojistných rizik: • Živelní pojištění • Pojištění krádeže, loupeže, přepravy peněz pověřenou osobou • Pojištění vandalismu • Pojištění ...

Pojištění majetku a odpovědnosti

Pojištění majetku a odpovědnosti

Předmětem veřejné zakázky je pojištění, přičemž se týká následujících druhů rizik: - Živelní pojištění - Pojištění krádeže, loupeže - Pojištění strojů - Pojištění odpovědnosti za škodu - Pojištění přerušení provozu - Havarijní pojištění motorových vozidel

Poistenie majetku

Poistenie majetku

Predmet zákazky Komplexné poistenie je rozdelený do piatich nasledovných častí: Časť č.1 : Poistenie majetku, Časť č.2 : Poistenie zodpovednosti za škodu, Časť č.3 : Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke a nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, Časť č.4 : Poistenie motorových vozidiel, Časť č.5 : Poistenie ...

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla od 1.4.2018

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla od 1.4.2018

Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobných motorových vozidiel, motocyklov, traktorov a prípojných vozidiel na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže priamo poisťovňou bez účasti sprostredkovateľov v súlade s uznesením vlády SR č. 171/2011.

Komplexní pojištění pro Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Komplexní pojištění pro Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pojišťovacích služeb pro Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (VLRZ) na období čtyř let (předpoklad od 1.4.2018 do 31.3.2022). Veřejná zakázka je rozdělena do pěti samostatných částí: pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění profesní odpovědnosti za újmu, pojištění ...

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Nitrianskeho regionálneho združenia obcí ...

Pojištění majetku a odpovědnosti za škody VAK Trutnov, a.s.

Pojištění majetku a odpovědnosti za škody VAK Trutnov, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je pojištění a pojišťovací služby, které pro zadavatele poskytne vybraný dodavatel minimálně v následujícím rozsahu: Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění motorových vozidel Rozsah pojištění požadovaného zadavatelem v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky a vymezení předmětu této ...

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.

Účelem poptávkového řízení je uzavření pojistné smlouvy na POV pojištění vozidel Zadavatele a vybrat takového dodavatele, který podle potřeb Zadavatele zajistí rozsah požadovaného pojištění.

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Fiľakovo

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Fiľakovo

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Fiľakovo a pre organizácie v jeho zriaďovateľskej ...

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Žarnovica a pre ďalšie obce pristupujúce k ...

Komplexné poistenie pre mesto Žilina

Komplexné poistenie pre mesto Žilina

Predmetom zákazky je komplexné poistenie pre Mesto Žilina. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Zabezpečenie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel pre motorové vozidlá v dlhodobej prevádzke (dlhodobé poistenie) a krátkodobej prevádzke - uloženej techniky (krátkodobé poistenie) podľa §27 ods. 3 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú ...

Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu TSK a OvZP TSK na rok 2018

Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu TSK a OvZP TSK na rok 2018

Predmetom zákazky je poskytnutie poisťovacích služieb na rok 2018, ktorý sa skladá z troch častí: Časť 1: Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len TSK) a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len OvZP TSK) na rok 2018. Časť 2: Poistenie ...

Havarijné a majetkové poistenie trolejbusov

Havarijné a majetkové poistenie trolejbusov

Havarijné a majetkové poistenie trolejbusov počas sledovaného obdobia projektu spolufinancovaného z fondov EÚ. Počet trolejbusov je 15 ks, sledované obdobie je 5 rokov.

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí ...

(záznamy 1/25 z 358)  strana 1 / 15