Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na služby dle § 25 ZZVZ, a to na „Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel pro město Litvínov a jím zřízených a založených organizací“
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
Predmetom tejto zákazky je hromadné povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Motorovými vozidlami sa rozumejú samostatné nekoľajové vozidlá s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlá bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo ...
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Orlová
Předmětem této veřejné zakázky je komplexní pojištění města Orlová, které zahrnuje pojištění movitého a nemovitého majetku a odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel (tzv. „povinné ručení“, havarijní pojištění a pojištění doplňků). Veřejná zakázka je rozdělena do dvou části: 1) Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu 2) Pojištnění ...
Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění
Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění
Poisťovacie služby
Poistenie majetku proti živelným rizikám, krádeži, vandalizmu, poistenie skla, poistenie strojov a strojových zariadení a elektroniky pre prípad akéhokoľvek poškodenia, zničenia, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám na majetku a zdraví vrátane ušlého zisku spôsobený výkonom činnosti poisteného, poistenie motorových vozidiel pre ...
Vedení agendy a vypořádávání nároků osob poškozených provozem vozidel
Předmětem veřejné zakázky je zajištění činností pojistitele, které jsou spojeny s náhradou újmy způsobené provozem vozidel s výjimkou z pojištění odpovědnosti podle § 11 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Výjimkou disponuje cca 33 tisíc vozidel složek integrovaného záchranného systému, ...
Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření 4 pojistných smluv na níže uvedená rizika: 1. část: Pojištění majetku 2. část: Pojištění podnikatelské odpovědnosti 3. část: Pojištění manažerské odpovědnosti 4. část: Flotilové pojištění služebních vozidel
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlana rok 2022
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobných motorových vozidiel, motocyklov, traktorov a prípojných vozidiel na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže priamo poisťovňou bez účasti sprostredkovateľov v súlade s uznesením vlády SR ...
Vedení agendy a vypořádávání nároků osob poškozených provozem vozidel
Předmětem veřejné zakázky je zajištění činností pojistitele, které jsou spojeny s náhradou újmy způsobené provozem vozidel s výjimkou z pojištění odpovědnosti podle § 11 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Výjimkou disponuje cca 33 tisíc vozidel složek integrovaného záchranného systému, ...
Pojištění vozidel CS ČR na období 2022 - 2026
Předmětem veřejné zakázky je pojištění vozidel zadavatele kategorie A, B a C (tyto kategorie jsou stanoveny pouze pro účely této veřejné zakázky) uvedených v Příloze č. 1 této ZD - Seznam vozidel zadavatele, nabídková cena a dalších vozidel zadavatele nově pořízených zadavatelem v průběhu trvání smluvního vztahu s vybraným dodavatelem a ...
Komplexné poistenie
Predmetom zákazky je komplexné poskytovanie poisťovacích služieb pre Trnavskú univerzitu v Trnave na obdobie 48 mesiacov od účinnosti rámcových dohôd v rozsahu poistenia: Zákazka je rozdelená na časti. 1.Poistenie služobných motorových vozidiel (povinné zmluvné poistenie - PZP, havarijné poistenie KASKO) vo vlastníctve Trnavskej univerzity v ...
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Pardubice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku a odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel a hromadné úrazové pojištění při akcích pořádaných zadavatelem.
Komplexní pojištění VLRZ, p. o.
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečit komplexní pojištění pro VLRZ, p.o.
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel
Predmetom zákazky je poskytovanie poisťovacích služieb služobných motorových vozidiel (povinné zmluvné poistenie - PZP, havarijné poistenie - KASKO) vo vlastníctve Trnavskej univerzity v Trnave. Podrobný opis predmetu zákazky je popísaný v súťažných podkladoch, v časti B - Opis predmetu zákazky.
Zákonné a havarijní pojištění vozidel ČMI
Předmětem veřejné zakázky je poskytování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel, tzv. povinného ručení, včetně pojištění skel (dále v textu taky „POV“) a havarijního pojištění („HAV“) vozidel Českého meteorologického institutu (dále jen „ČMI“). Zakázka bude sjednána na dobu neurčitou. POV se týká celé vozové flotily ČMI, HAV ...
Centrální pojištění majetku a odpovědnosti města Hodonín včetně příspěvkových organizací
Předmětem zakázky je „Centrální pojištění majetku a odpovědnosti Města Hodonín včetně příspěvkových organizací a obchodních společností na období 2022 - 2027“. Pojištění se vztahuje na území České republiky. Podrobný přehled předmětů pojištění včetně jejich specifikace je uveden v příloze č. 1 „Obchodní podmínky pro návrh smlouvy k veřejné zakázce ...
Poistenie motorových vozidiel
Predmetom zákazky s názvom Poistenie motorových vozidiel je poskytovanie poistných služieb v rozsahu príslušných častí predmetu zákazky: t.j. (i) povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a (ii) havarijného poistenia súboru vozidiel, ktorých držiteľom alebo vlastníkom je TIPOS, národná lotériová ...
Havarijné poistenie motorových  a dráhových vozidiel
Predmetom zákazky je havarijné poistenie motorových vozidiel a havarijné poistenie dráhových vozidiel, ktorých držiteľom alebo vlastníkom je Dopravný podnik Bratislava. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v časti B.2 Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu; poistenie motorových vozidiel, ktorých vlastníkom, držiteľom alebo správcom sú verejní obstarávatelia, a to: havarijné poistenie motorových vozidiel (ďalej aj KASKO), poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie osôb prepravovaných v ...
Povinné zmluvné poistenie
Predmetom zákazky je zabezpečenie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v časti B.2 Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Pardubice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku a odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel a hromadné úrazové pojištění při akcích pořádaných zadavatelem.
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja počas obdobia 24 mesiacov. Predmet zákazky pozostáva z poskytovania poistenia uzatvorením poistnej zmluvy pre cca 566 motorových vozidiel a mechanizmov.
Pojišťovací služby pro Národní technické muzeum
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření pojistných smluv, jejichž předmětem bude pojištění movitého a nemovitého majetku zadavatele a pojištění odpovědnosti dále pojištění sbírkových předmětů, pojištění přepravy sbírek, přepravy po vlastní ose a flotily motorových vozidel. Bližší specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 6 Pojistný ...
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění vozidel, cestovní pojištění
Předmětem veřejné zakázky je komplexní pojištění majetku a odpovědnosti Ostravské univerzity, pojištění vozidel Ostravské univerzity, cestovní pojištění zaměstnanců Ostravské univerzity a dalších osob, které vykonávají pracovní činnost na základě uzavřeného smluvního vztahu s Ostravskou univerzitou, pojištění odpovědnosti Ostravské univerzity z ...
Pojištění vozidel Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava
pojištění motorových vozidel zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) a havarijní pojištění vybraných vozidel zadavatele včetně připojištění skel, úrazového pojištění sedadel a nadstandardních asistenčních služeb vybraných vozidel jako celku, jakož i další pojištění a zajištění správy takového ...