Servis a podpora UPS
poskytování služeb spočívajících v zabezpečení funkčnosti záložních zdrojů napájení (dále „UPS“) v IKEM, které zahrnuje provádění servisu UPS, tj. profylaxí a oprav jakýchkoli vad, kdy za opravu se bude považovat i výměna vadných baterií nebo baterií s prošlou životností za nové, či odstranění odchylek od technických parametrů zjištěných při ...
Dodávka a montáž technologií dílčí modernizace MR Podolí
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž technologií podrobně specifikované v přílohách této zadávací dokumentace v měnírně Podolí na adrese Praha 4 - Podolí, Na Dolinách 1157/31. Zadavatel uzavře Kupní smlouvu na dodávku a montáž technologií s jedním (1) vybraným dodavatelem. Závazný návrh Kupní smlouvy tvoří Přílohu č. 2 této zadávací ...
Integrace mikropočítačů do osvětlovacích systémů - II
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb k výrobě funkčních vzorků, které inovují osvětlovací systémy v oblasti dostupnosti, konektivity a efektivnosti - návrh technického řešení modulu dekorativního kovového prvku z nanovrstvy, který bude schopný vést elektrický proud.
Rázový generátor 1MV, 100 kJ
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zkušebního impulzního systému 1 000 kV, 100 kJ plnícího požadavky dle norem IEC 60060-1 a IEC 60060-2 pro atmosférické a spínací impulzy (full lightning impulse voltages (LI) and switching impulse voltages (SI)).
Dodávka bateriového systému pro akumulaci elektrické energie včetně měřícího a řídícího systému
Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka a montáž bateriového systému jehož základními funkcemi jsou kumulace energie a snižování/udržení rezervované kapacity a omezení proudových špiček.
Dodání servomotorů a výpočetních jednotek pro vícenohé chodící roboty
Předmětem veřejné zakázky je dodání servomotorů a výpočetních jednotek pro vícenohé chodící roboty. Celková předpokládaná hodnota zakázky je 91 000 EUR.
Materiální vybavení a technologie spolufinancované z IROP
Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace Školního a výcvikového zařízení HZS ČR (ŠVZ HZS ČR) – střediska Zbiroh, s důrazem na vytvoření podmínek pro získání odborných znalostí a nácviků dovedností potřebných k řešení reálných situací. V rámci realizace veřejné zakázky budou do vybudovaných nových a upravených stávajících výcvikových ...
Náhrada integrovaného systému řízení místností
Předmětem veřejné zakázky je výměna všech stávajících regulátorů a prostorových ovladačů sloužících k regulaci vnitřního prostředí kanceláří v objektu ústředí a Plodinové burzy ČNB v Praze. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy vč. jejích příloh, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Power Supply System for COMPASS-U Tokamak - Round 2
Power Supply system of the COMPASS-U tokamak is supposed to fulfill the requirements of the Technical Specifications of the Tender, resulting in the design and development of the equipment, the production of the equipment and its testing and subsequently the installation and commissioning of the Power Supply system for magnetic coils and the other ...
FIT-19-104 – Nákup koncových síťových prvků
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka síťových prvků (dále také „zboží“) v druhu a množství, jakosti a provedení dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 návrhu kupní smlouvy, přičemž nabízené zboží musí splňovat stejné nebo lepší technické parametry, než které jsou v této technické specifikaci uvedeny.
Power Supply System for COMPASS-U Tokamak
Power Supply system of the COMPASS-U tokamak is supposed to fulfill the requirements of the Technical Specifications of the Tender, resulting in the design and development of the equipment, the production of the equipment and its testing and subsequently the installation and commissioning of the Power Supply system for magnetic coils and the other ...
FEL - Komunikační moduly
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 15 ks komunikačních jednotek (modulů) vč. antény a konektorů pro připojení k robotům, splňující technické požadavky zadavatele.
Dodávka komponentů plnícího a uzavíracího zařízení v provedení Ultraclean II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka specifických komponentů dle technické specifikace.
Komponenty pro sestavení aparatury na měření kinetiky scintilační odezvy
Předmětem zakázky je dodávka komponentů pro sestavení aparatury na měření kinetiky scintilační odezvy.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Elektromateriálu
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektromateriálu včetně energonosičů a kabelů a vodičů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Rámcová dohoda – dodávky komponent pro sestavení základního modulu zařízení
Dodávky komponent pro sestavení a testování základního modulu zařízení pro detekci a eliminaci UAV. Předpokládají se dodávky hardware a software dle průběžných požadavků zadavatele, do dodávek hardware se zařazuje hlavně výroba plošných spojů, výroba mechanických prvků, dodávky stavebnicových komponentů pro stavbu prototypu - zejména CNC obrobků, ...
Didaktické pracoviště - pracoviště snímání
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka níže uvedených pracovišť: • pracoviště kontaktního snímání teploty, • pracoviště bezkontaktního snímání teploty, • pracoviště měření tlaku a vlhkosti, • pracoviště snímání polohy, • pracoviště snímání výšky a hladiny a • pracoviště snímání rychlosti a zrychlení (dále jen „pracoviště“). Zadavatel ...
Bezpilotní, dálkově řízený systém, typ kopter, multispektrální kamery a termovize
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks bezpilotních dálkově řízených systémů (UAV), typ kopter, 1 ks multispektrální kamery a 1 ks termovize.
Hmotnostní spektrometr a elektrostatická sonda
Předmětem zakázky je dodávka hmotnostního spektrometru a elektrostatické sondy spolu s řídícím počítačem.
Dodávka transformátoru T104, 63 MVA, 110/23/(6, 3) kV pro transformovnu Praha – Holešovice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka jednoho třífázového olejového regulačního transformátoru s třemi vinutími,110+-8x2%/23/(6,3) kV, trvalým výkonem 63 MVA, zatížením nulového bodu 100 %. Maximální hladina akustického tlaku 55 dB. Třetí vinutí 6,3 kV je kompenzační, vyvedené dvěma průchodkami pro měřící účely. Počet kusů k dodávce: 1 ...
Dodávka a implementace opatření pro zabezpečení sítě LAN
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace opatření pro zabezpečení sítě LAN zadavatele vč. 2leté záruky, která bude obsahovat podporu na software, zahrnující všechny updaty i upgrady vydané výrobcem po celou dobu trvání záruky, a dále bude obsahovat garantovaný servis hardware s výměnou vadného zařízení na místě instalace další pracovní ...
Dodávka a montáž variabilních kompenzačních tlumivek
Dodávka a montáž venkovních variabilních kompenzačních tlumivek (VSR) 420 kV, 60-120 MVAr, s regulací pomocí OLTC
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Elektronický materiál
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (Elektronického materiálu včetně energonosičů, kabelů a vodičů) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.
Nákup technologie RFID pro Městskou knihovnu v Praze
Zakázka spočívá v dodávce RFID technologie v letech 2018 až 2020 pro práci s knihovními jednotkami v síti poboček Městské knihovny v Praze, včetně půjčování a vracení těchto knihovních jednotek. Harmonogram dodání tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace. Bližší specifikace v rámci ZD.
Expanze pro diskové pole Huawei OceanStor 5300 V3 II
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku komponentů pro Huawei OceanStor 5300. Součástí zadávacích podmínek je technická specifikace dodávky (zboží), která je předmětem plnění veřejné zakázky. Přesné parametry požadovaného zboží a dalších požadavků na dodávku, jsou stanoveny v technické specifikaci, která je Přílohou ...