Zariadenie sociálnych služieb ANTARES - vnútorné a vonkajšie vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného a vonkajšieho vybavenia podľa špecifikácií v Prílohe č. 1.
Gymnázium Jihlava - Revitalizace dvorního traktu
Předmětem VZ je revitalizace dvorního traktu budovy Gymnázia Jihlava a SŠ PTA Jihlava. V rámci revitalizace dvorního traktu bude provedena rekonstrukce sportovních ploch a jejich maximální možné rozšíření, vybudování venkovních odpočinkových ploch pro studenty a vybudování odpadového hospodářství pro provoz gymnázia.
Revitalizácia vnútrobloku s agátovým hájom
Predmetom obstarávania je "Revitalizácia vnútrobloku s agátovým hájom". Uvedená stavba pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov: SO 01 Vlastná stavba SO 02 Agátový hájik - vybavenie detského ihriska SO 03 Sadové úpravy SO 04 Mestský mobiliár SO 05 Kontajnerové stojisko SO 06 Verejné osvetlenie Podrobný opis predmetu obstarávania je ...
Revitalizácia vnútrobloku sklárskeho sídliska – vybudovanie mobiliáru
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Revitalizácia vnútrobloku sklárskeho sídliska ". Predmetom zákazky je vybudovanie prvkov mestského mobiliáru. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto ...
Realizace Náměstí Běchovice
„Realizace Náměstí Běchovice“ vytváří nový urbanistický celek náměstí v městské části, ve které náměstí prozatím chybí. Koncepce živého centra MČ je postavena na vybudování propojeného urbanistického celku setkávání a odpočinku lidí v MČ, jehož součástí se stane i nová kaple s vyhlídkou. Stavba navazuje na Požární rybník - jde o prostor mezi ...
Vytvorenie  parku Strelkova, Bratislava - Rača
Predmetom zákazky je Vytvorenie parku na ul. Strelkova v mestskej časti Bratislava Rača. Po realizácii búracích prác existujúceho objektu bude nasledovať zrekonštruovanie pôvodného parku, zelene s doplnením prepojovacích, nových chodníkov, vytvorenie nových odpočinkových plôch so sedením s príslušným mobiliárom, doplnením verejného osvetlenia a ...
Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavnej ulici v meste Krompachy
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v regenerácii vnútroblokového územia v centrálnej časti mesta Krompachy, výsledkom ktorých bude najmä: -výmena povrchov a doplnenie komunikačných plôch -vytvorenie oddychových zón -vytvorenie bezbariérových prvkov -výmena a doplnenie prvkov verejného osvetlenia -obnova a výsadba ...
Regenerácia vnútrobloku na Sídlisku hrad v Spišskom Podhradí
Predmetom zákazky výber zhotoviteľa diela pre projekt: Regenerácia vnútrobloku na Sídlisku hrad v Spišskom Podhradí, v zmysle položkového rozpočtu a projektovej dokumentácie, ktoré sú súčasťou súťažných podkladoch. Zákazka je delená na dve časti: 1. časť: Regenerácia vnútrobloku na Sídlisku hrad v Spišskom Podhradí - stavebné práce 2. časť: ...
Dodávka mobiliáře, AV techniky a dalšího zařízení k expozici Císařské lázně
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v zajištění výroby, dodávky a instalaci mobiliáře, AV technologie a dalšího zařízení expozice v národní kulturní památce Císařské lázně Karlovy Vary. Mobiliář, AV technologie a další zařízení dle této zadávací dokumentace budou zakomponovány do celkové expozice v národní kulturní památce Císařské ...
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno/Lokalita - Mazorník, MPČĽ
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno/Lokalita - Mazorník, MPČĽ". Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych a parkových prác vrátane rekultivácie trávnika. revitalizácie vnútrobloku. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu ...
Stavba č. 8262 JM I - ukončení Centrálního parku, etapa 0006 - Západ; stavební práce
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení stavebních prací / zhotovení stavby v rozsahu dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro výběr zhotovitele, jejímž předmětem je doplnění vybavenosti parku v centrální ploše parku, terénní úpravy a modelace, vybudování zpevněných ploch, úprava komunikací a cyklostezky, vybudování ...
Dodanie a montáž mobiliáru do centrálnej mestskej zóny v Žiari nad Hronom
V rámci revitalizácie centrálnej mestskej zóny v Žiari nad Hronom budú vo vnútroblokových priestoroch zriadené komunikácie pre peších a miesto na oddych. Predmetom tejto zákazky je dodanie mobiliáru, ktorý bude osadený v tejto centrálnej mestskej zóne, konkrétne dodanie 52 ks drevených lavičiek s operadlom a 4 ks okrúhlych drevených lavičiek a 5 ...
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník, 9. mája – vstup
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník, 9. mája vstup". Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych a parkových prác vrátane rekultivácie trávnika. revitalizácie vnútrobloku. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise ...
Revitalizácia vnútrobloku sklárskeho sídliska – vybudovanie mobiliáru
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Revitalizácia vnútrobloku sklárskeho sídliska ".Predmetom zákazky je vybudovanie prvkov mestského mobiliáru. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných ...
OPŽP - rekonstrukce naučně zážitkového areálu v Krásné Lípě
Rekonstrukce naučně zážitkového areálu v Krásné Lípě • Odstranění a likvidace původní konstrukce asfaltových ploch, části bazénové konstrukce, kácení dřevin • Vybudování vodního biotopu, květnaté louky • Oplocení z gabionových klecí s kamenivem a výsadbou, branky, dláždění • Elektrorozvody • Ekologické toalety • Výsadby rostlin • Výroba a ...
Revitalizácia - vnútro bloky Dukelská Považská Bystrica
Predmetom zákazky je regenerácia zatrávnenej plochy, výsadba zelene, obnova chodníkov, obnova pôvodného mobiliáru a osadenie nových prvkov drobnej architektúry.
Dopravní terminál Loket Předmostí - II
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na zřízení dopravního terminálu v lokalitě současného autobusového nádraží před mostem do historické části města Loket. Součástí veřejné zakázky jsou bourací práce, odstranění a zajištění skalního masivu, přemístění silnice III. třídy č. 2099, přeložka a výstavba místních komunikací, výstavba parkovišť ...
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár pozostávajúcich z dodania zariadenia ihrísk, mestského mobiliáru spolu s jeho inštaláciou, údržba zelene v danom priestore a vybudovaním hracích plôch a javiska v rozsahu dodávok, služieb a prác bližšie špecifikovaných súťažnými podkladmi k ...
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár pozostávajúcich z dodania zariadenia ihrísk, mestského mobiliáru spolu s jeho inštaláciou, údržba zelene v danom priestore a vybudovaním hracích plôch a javiska v rozsahu dodávok, služieb a prác bližšie špecifikovaných súťažnými podkladmi k ...
Revitalizácia vnútrobloku sklárskeho sídliska
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Revitalizácia vnútrobloku sklárskeho sídliska ". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. 1.Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác revitalizácie vnútrobloku sklárskeho sídliska. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a ...
Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada
Projekt zabezpečí vytvorenie vhodného prostredia pre oddych a relax. Zabezpečí sa jednak zvýšenie ekostabilizujúcej hodnoty riešeného územia, výsadbou novej zelene sa zabezpečí zlepšenie hygienických pomerov územia (zníženie prašnosti, hluku...), navrhované je umiestnenie nových prvkov drobnej architektúry v území- lavičiek, odpadkových košov, ...
Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech  - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je realizace vybraných stavebních objektů revitalizace Husových sadů a Kalvárie s cílem přizpůsobit jej současným potřebám obyvatel. Konkrétně se jedná o tyto stavební objekty: - SO 01 Komunikace a zpevněné plochy, - SO 03 Velká lávka, - SO 04 Malá lávka - SO 05 Lávka pod vyhlídkou - SO 06 Drobná architektura - ...
Obnova mobiliáře ve městě Brně
Předmětem díla je výroba, dodávka a montáž atypického vybavení mobiliáře pro veřejná prostranství ve městě Brně včetně drobných architekturních prvků dle projektové dokumentace vypracované společností PK OSSENDORF s.r.o. ze srpna 2021. Součástí dodávky jsou i práce spojené s rozvody technických sítí souvisejících s usazením mobiliáře na veřejné ...
Zpřístupnění vrcholu Sněžky
Předmětem zakázky je oprava komunikace v lokalitě nejvyšší hory ČR Sněžky. Jedná se o práce v extrémních vysokohorských podmínkách, kdy bude prováděna oprava chodníku od horní stanice lanové dráhy na vrchol Sněžky, oprava a úpravy vyhlídek, osazení mobiliáře a oplocení na vrcholovém plateau. Podrobná specifikace požadovaných prací je součástí ...
Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca
Cieľom revitalizácie vnútrobloku je zveľadenie spoločného priestoru, zvýšenie jeho estetických a kultúrno-spoločenských hodnôt vybudovaním priestoru pre odpočinok a relax, obnovou verejnej zelene, obnovou mestského a parkového mobiliáru, rekonštrukciou existujúcich chodníkov a trás pre peších, obnovou plôch pre pohybové aktivity detí, mládeže a ...