Zlepšenie turistickej infraštruktúry v obci Muráň – Výstavba drobnej turistickej infraštruktúry
V zmysle rozvoja cestovného ruchu v oblasti Muránskej planiny a zatraktívnenia územia obce Muráň pre prichádzajúcich návštevníkov, ale aj stálych obyvateľov, sa obec rozhodla v katastrálnom území vybudovať prvky drobnej infraštruktúry. SO-01 Vstupná brána do Muránskej planiny v Hrdzavej doline, par.č. 1628/1, 1628/101 SO-02 Informačný ...
Všeobecná údržba v meste Prešov
Zabezpečenie zákazky Všeobecná údržba v meste Prešov pozostáva z týchto jednotlivých častí: 1.Údržba a prevádzka mestských fontán. 2.Údržba a realizácia vlajkovej a slávnostnej výzdoby mesta. 3.Údržba a prevádzka mestských hodín. 4.Výroba, osadenie a údržba mestského informačného systému, tabúľ šarišskej špacírky a mestského ...
Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Seredi
Predmetom zákazky je Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Seredi. Predmetná revitalizácia riešeného územia pozostáva predovšetkým z riešenia spevnených plôch, rekonštrukcie verejného osvetlenia, dodávky a montáže detských ihrísk, drobnej architektúry a mestského mobiliáru a sadových úprav. Uvedené úpravy výrazne prispejú k ...
Revitalizácia mestského parku v Sládkovičove
Predmetom zákazky je riešenie krajinno-architektonických úprav parku v Sládkovičove. Park je lokalizovaný pri budove neogotického kaštieľa Kuffnerovcov, vo východnej časti mesta. Výmera riešeného územia je 12 465 m2. Park v Sládkovičove bol v roku 1983 vyhlásený za chránený park a platí v ňom 4. stupeň ochrany. Stavebné práce z veľkej časti ...
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď
Projekt je zameraný na výstavbu nového športového areálu so zameraním na raketové športy, konkrétne tenis. Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom. Projekt obsahuje stavebné práce na stav. objektoch: SO01 Búracie práce a výruby, SO02 Komunikácie a spevnené plochy, SO03 Tenisové kurty, SO04 Sadové úpravy, SO05 Areálové rozvody NN ...
Úprava športového areálu Pod kopcom časť C - etapa II
Predmetom zákazky je vybudovanie časti oddychovej zóny športového areálu Pod kopcom na parcele registra C-KN 998/3 a E-KN 1466/2 v kat. úz Moldava nad Bodvou. Projekt rieši realizáciu dvoch drevených chatiek pod lesom, ktoré sa budú využívať na grilovačky, oslavy, pre možnosť oddychu a posedenia turistov, návštevníkov areálu. Chatky budú mať ...
Inkluzívne detské ihrisko RODINKA
Predmetom zákazky je realizácia detského ihriska a mobiliáru určeného pre všetky vekové kategórie. Súčasťou ihriska je aj mobiliár ako infotabuľa, lavičky a kôš. Viac informácii o zákazke je uvedených v dokumentoch zákazky.
Dodávka odpadkových parkových košov Glasdon Jubilee alebo ekvivalent, Glasdon Stremline
Predmetom zákazky je dodanie 47 ks odpadkových košov Glasdon Jubilee alebo ekvivalent (vizualizácia tvorí prílohu č. 5) a 20 ks odpadkových košov Glasdon Stremline, alebo ekvivalent (vizualizácia tvorí prílohu č. 5) Predmetom zákazky je výmena pôvodných nefunkčných odpadkových košov za nové jednotné koše. Verejný obstarávateľ požaduje dodať ...
Realizácia herných prvkov a mobiliáru
Predmetom zákazky je dodávka a montáž detských herných prvkov, fitnes prvkov, odpočinkových plôch so sedením s príslušným mobiliárom.
Nákup mestského mobiliáru
Predmetom zákazky je výroba a dodávka mestského mobiliáru pre potreby Hlavného mesta. Verejný obstarávateľ má záujem na zjednocovaní prvkov mestského mobiliáru na území Hlavného mesta. Verejný obstarávateľ predpokladá nákup: - lavičiek s operadlom - lavičiek bez operadla - závesných košov - veľkokapacitných košov - veľkých košov na ...
Dodanie a montáž mobiliáru do centrálnej mestskej zóny v Žiari nad Hronom
V rámci revitalizácie centrálnej mestskej zóny v Žiari nad Hronom budú vo vnútroblokových priestoroch zriadené komunikácie pre peších a miesto na oddych. Predmetom tejto zákazky je dodanie mobiliáru, ktorý bude osadený v tejto centrálnej mestskej zóne, konkrétne dodanie 52 ks drevených lavičiek s operadlom a 4 ks okrúhlych drevených lavičiek a 5 ...
Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa - Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka
Jedná se o změnu dokončené stavby, a to o veřejné prostranství, veřejnou zeleň, zpevněné plochy chodníků, místních komunikací, parkoviště, cyklostezky, veřejné osvětlení, instalaci kvalitního mobiliáře a rozšíření kamerového systému.
Zariadenie sociálnych služieb ANTARES - vnútorné a vonkajšie vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného a vonkajšieho vybavenia podľa špecifikácií v Prílohe č. 1.
Gymnázium Jihlava - Revitalizace dvorního traktu
Předmětem VZ je revitalizace dvorního traktu budovy Gymnázia Jihlava a SŠ PTA Jihlava. V rámci revitalizace dvorního traktu bude provedena rekonstrukce sportovních ploch a jejich maximální možné rozšíření, vybudování venkovních odpočinkových ploch pro studenty a vybudování odpadového hospodářství pro provoz gymnázia.
Revitalizácia vnútrobloku s agátovým hájom
Predmetom obstarávania je "Revitalizácia vnútrobloku s agátovým hájom". Uvedená stavba pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov: SO 01 Vlastná stavba SO 02 Agátový hájik - vybavenie detského ihriska SO 03 Sadové úpravy SO 04 Mestský mobiliár SO 05 Kontajnerové stojisko SO 06 Verejné osvetlenie Podrobný opis predmetu obstarávania je ...
Revitalizácia vnútrobloku sklárskeho sídliska – vybudovanie mobiliáru
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Revitalizácia vnútrobloku sklárskeho sídliska ". Predmetom zákazky je vybudovanie prvkov mestského mobiliáru. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto ...
Realizace Náměstí Běchovice
„Realizace Náměstí Běchovice“ vytváří nový urbanistický celek náměstí v městské části, ve které náměstí prozatím chybí. Koncepce živého centra MČ je postavena na vybudování propojeného urbanistického celku setkávání a odpočinku lidí v MČ, jehož součástí se stane i nová kaple s vyhlídkou. Stavba navazuje na Požární rybník - jde o prostor mezi ...
Vytvorenie  parku Strelkova, Bratislava - Rača
Predmetom zákazky je Vytvorenie parku na ul. Strelkova v mestskej časti Bratislava Rača. Po realizácii búracích prác existujúceho objektu bude nasledovať zrekonštruovanie pôvodného parku, zelene s doplnením prepojovacích, nových chodníkov, vytvorenie nových odpočinkových plôch so sedením s príslušným mobiliárom, doplnením verejného osvetlenia a ...
Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavnej ulici v meste Krompachy
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v regenerácii vnútroblokového územia v centrálnej časti mesta Krompachy, výsledkom ktorých bude najmä: -výmena povrchov a doplnenie komunikačných plôch -vytvorenie oddychových zón -vytvorenie bezbariérových prvkov -výmena a doplnenie prvkov verejného osvetlenia -obnova a výsadba ...
Regenerácia vnútrobloku na Sídlisku hrad v Spišskom Podhradí
Predmetom zákazky výber zhotoviteľa diela pre projekt: Regenerácia vnútrobloku na Sídlisku hrad v Spišskom Podhradí, v zmysle položkového rozpočtu a projektovej dokumentácie, ktoré sú súčasťou súťažných podkladoch. Zákazka je delená na dve časti: 1. časť: Regenerácia vnútrobloku na Sídlisku hrad v Spišskom Podhradí - stavebné práce 2. časť: ...
Dodávka mobiliáře, AV techniky a dalšího zařízení k expozici Císařské lázně
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v zajištění výroby, dodávky a instalaci mobiliáře, AV technologie a dalšího zařízení expozice v národní kulturní památce Císařské lázně Karlovy Vary. Mobiliář, AV technologie a další zařízení dle této zadávací dokumentace budou zakomponovány do celkové expozice v národní kulturní památce Císařské ...
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno/Lokalita - Mazorník, MPČĽ
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno/Lokalita - Mazorník, MPČĽ". Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych a parkových prác vrátane rekultivácie trávnika. revitalizácie vnútrobloku. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu ...
Stavba č. 8262 JM I - ukončení Centrálního parku, etapa 0006 - Západ; stavební práce
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení stavebních prací / zhotovení stavby v rozsahu dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro výběr zhotovitele, jejímž předmětem je doplnění vybavenosti parku v centrální ploše parku, terénní úpravy a modelace, vybudování zpevněných ploch, úprava komunikací a cyklostezky, vybudování ...
Dodanie a montáž mobiliáru do centrálnej mestskej zóny v Žiari nad Hronom
V rámci revitalizácie centrálnej mestskej zóny v Žiari nad Hronom budú vo vnútroblokových priestoroch zriadené komunikácie pre peších a miesto na oddych. Predmetom tejto zákazky je dodanie mobiliáru, ktorý bude osadený v tejto centrálnej mestskej zóne, konkrétne dodanie 52 ks drevených lavičiek s operadlom a 4 ks okrúhlych drevených lavičiek a 5 ...
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník, 9. mája – vstup
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník, 9. mája vstup". Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych a parkových prác vrátane rekultivácie trávnika. revitalizácie vnútrobloku. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise ...