Revitalizácia - vnútro bloky Dukelská Považská Bystrica
Predmetom zákazky je regenerácia zatrávnenej plochy, výsadba zelene, obnova chodníkov, obnova pôvodného mobiliáru a osadenie nových prvkov drobnej architektúry.
Dopravní terminál Loket Předmostí - II
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na zřízení dopravního terminálu v lokalitě současného autobusového nádraží před mostem do historické části města Loket. Součástí veřejné zakázky jsou bourací práce, odstranění a zajištění skalního masivu, přemístění silnice III. třídy č. 2099, přeložka a výstavba místních komunikací, výstavba parkovišť ...
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár pozostávajúcich z dodania zariadenia ihrísk, mestského mobiliáru spolu s jeho inštaláciou, údržba zelene v danom priestore a vybudovaním hracích plôch a javiska v rozsahu dodávok, služieb a prác bližšie špecifikovaných súťažnými podkladmi k ...
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár pozostávajúcich z dodania zariadenia ihrísk, mestského mobiliáru spolu s jeho inštaláciou, údržba zelene v danom priestore a vybudovaním hracích plôch a javiska v rozsahu dodávok, služieb a prác bližšie špecifikovaných súťažnými podkladmi k ...
Revitalizácia vnútrobloku sklárskeho sídliska
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Revitalizácia vnútrobloku sklárskeho sídliska ". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. 1.Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác revitalizácie vnútrobloku sklárskeho sídliska. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a ...
Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada
Projekt zabezpečí vytvorenie vhodného prostredia pre oddych a relax. Zabezpečí sa jednak zvýšenie ekostabilizujúcej hodnoty riešeného územia, výsadbou novej zelene sa zabezpečí zlepšenie hygienických pomerov územia (zníženie prašnosti, hluku...), navrhované je umiestnenie nových prvkov drobnej architektúry v území- lavičiek, odpadkových košov, ...
Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech  - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je realizace vybraných stavebních objektů revitalizace Husových sadů a Kalvárie s cílem přizpůsobit jej současným potřebám obyvatel. Konkrétně se jedná o tyto stavební objekty: - SO 01 Komunikace a zpevněné plochy, - SO 03 Velká lávka, - SO 04 Malá lávka - SO 05 Lávka pod vyhlídkou - SO 06 Drobná architektura - ...
Obnova mobiliáře ve městě Brně
Předmětem díla je výroba, dodávka a montáž atypického vybavení mobiliáře pro veřejná prostranství ve městě Brně včetně drobných architekturních prvků dle projektové dokumentace vypracované společností PK OSSENDORF s.r.o. ze srpna 2021. Součástí dodávky jsou i práce spojené s rozvody technických sítí souvisejících s usazením mobiliáře na veřejné ...
Zpřístupnění vrcholu Sněžky
Předmětem zakázky je oprava komunikace v lokalitě nejvyšší hory ČR Sněžky. Jedná se o práce v extrémních vysokohorských podmínkách, kdy bude prováděna oprava chodníku od horní stanice lanové dráhy na vrchol Sněžky, oprava a úpravy vyhlídek, osazení mobiliáře a oplocení na vrcholovém plateau. Podrobná specifikace požadovaných prací je součástí ...
Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca
Cieľom revitalizácie vnútrobloku je zveľadenie spoločného priestoru, zvýšenie jeho estetických a kultúrno-spoločenských hodnôt vybudovaním priestoru pre odpočinok a relax, obnovou verejnej zelene, obnovou mestského a parkového mobiliáru, rekonštrukciou existujúcich chodníkov a trás pre peších, obnovou plôch pre pohybové aktivity detí, mládeže a ...
Úprava prostoru parku Klárov - 2. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované obchodní společnosti DIPRO, spol. s.r.o., IČO: 485 92 722, se sídlem Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12, a dle výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v úpravě prostoru parku Klárov, zejm. v odstranění stávajících zpevněných ...
Vonkajšie úpravy areálu UKF v Nitre na Dražovskej 4, Nitra
Predmetom obstarávania je realizácia vonkajších terénnych a sadových úprav a areáli objektu UKF v Nitre. Stavenisko sa nachádza v katastrálnom území Zobor v Nitre v uzatvorenom areáli UKF na Dražovskej ceste 4, Nitra. V súčasnosti sa tu nachádzajú zrekonštruované a novopostavené objekty univerzity. Pozemok, na ktorom je umiestnená stavba je ...
Dodávka souboru exteriérového mobiliáře pro Výstaviště Praha
Předmětem veřejné zakázky je dodání souboru exteriérového mobiliáře pro Výstaviště Praha, který bude tvořen jednou designovou řadou laviček, sedáků a stojanů na kola. Jedná se kombinaci kovových dílců s maximálním použitím hliníkových odlitků a dřeva.
Sadové úpravy Prednádražie v Piešťanoch - 2. časť: SO 03 Parkové lavičky
Predmetom zákazky je výroba, dodávka a montáž 31 ks atypických lavičiek vrátane stavebných prác, osadených na vyznačených plochách a priestranstvách sídliska Prednádražie v Piešťanoch v zmysle projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť EKOLOGIK, Gaštanový rad č. 14, 929 01 Dunajská Streda s dátumom spracovania september 2014 zodpovedný ...
Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho,Nitra
ZÁKLADNÉ KAPACITY ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA: Výmera kvetinovej lúky vo svahu 890m2 Výmera kvetinovej lúky v rovine 1100m2 Výmera trvalkových záhonov vyvýšených 26m2 Výmera trvalkových záhonov na teréne 17m2 Výsadba stromov listnatých 21ks Výsadba stromov ihličnatých 6ks Výsadba trvaliek 344ks Výsadba cibuľovín 430ks Spevnená plocha - dlažba pod ...
Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové - sedací a zahradní nábytek
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž sedacího a zahradního nábytku do pokojů a společných prostor budovy odlehčovací služby, který je blíže specifikován v zadávací dokumentaci uveřejněné včetně příloh na profilu zadavatele.
Rozvoj Šrobárovho námestia a priľahlého okolia, Bratislava – I. Etapa
Predmetom zákazky v zmysle Projektovej dokumentácie je revitalizácia Šrobárovho námestia a priľahlého okolia. Jej súčasťou je odstránenie pôvodných spevnených plôch, pozostatku základových konštrukcií pôvodného objektu, rekonštrukcia a rozšírenie spevnených plôch, revitalizácia vegetačných plôch, doplnenie vzrastlej zelene, výmena mestského ...
Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou, 07/21
Zámerom je riešené územie využiť na polyfunkčný priestor trávenia voľného času pre šport, hry a krátkodobý oddych obyvateľov okolitých obytných blokov. Celkové riešenie vychádza z požiadaviek na vytvorenie podmienok pre hry detí oddelených vekových kategórií a športovania formou fitness zóny a vytvorenie miesta pre posedenie s výhľadom na dvor. ...
Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek, Třebíč - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou služby, spočívající ve vybudování ovocného sadu - edukativní zahrady. Předmětem veřejné zakázky je kácení a řez stávajících stromů a keřů, výsadba ovocných a alejových stromů, vybudování vyvýšených trvalkových záhonů, dodávka mobiliáře a stavební práce (výšková úprava kanalizačních šachet). Předmětem veřejné zakázky ...
Výroba a dodávky vybraných prvků městského mobiliáře
Předmětem veřejné zakázky je zejména dodávka prvků mobiliáře tj. zastávkových přístřešků, velkokapacitních košů a zábradlí. Předmětem veřejné zakázky jsou rovněž dodávky náhradních dílů k prvkům mobiliáře a výpůjčka montážních rámů pro sestavení zastávkového přístřešku. Zadavatel se v rámcové dohodě zaváže k minimálnímu odběru prvků mobiliáře (500 ...
Úprava zeleně a mobiliáře
Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava zeleně a dodávka mobiliáře v okolí přístavby základní školy.
Sadové úpravy Prednádražie v Piešťanoch
Predmetom zákazky sú sadové úpravy sídliska Prednádražie v Piešťanoch a výroba, dodávka a montáž 31 ks atypických lavičiek vrátane stavebných prác, osadených v uvedenej lokalite v zmysle projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť EKOLOGIK, Gaštanový rad č. 14, 929 01 Dunajská Streda s dátumom spracovania september 2014 - zodpovedný ...
Dodávky prvků pražského mobiliáře - uliční vybavení
Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcových dohod na část 1 a část 2 veřejné zakázky dle § 131 a násl. zákona mezi vybranými dodavateli a zadavateli na dodávku prvků pražského mobiliáře na území hl. m. Prahy - uliční vybavení (dále jen „rámcové dohody“). Rámcové dohody budou s vybranými dodavateli uzavřeny na dobu 4 let ode dne jejich ...
Transformace PO Nové Zámky-II. a III. etapa -vybavení nábytkem
Předmět dodávky je domácí nábytek do obývacích pokojů, ložnic, jídelen, koupelen; zahradní nábytek; kancelářský nábytek a pracovní nábytek.
Projekt TreBuCHET - Mobiliár
Predmetom zákazky je dodanie a rozmiestnenie mobiliáru do priestoru Čerešňového sadu v Trenčíne. V tomto priestore, ktorý momentálne slúži ako oddychový priestor bez bližšieho špecifického určenia, sa navrhujú aktivity, ktoré by umožnili jeho nielen občasné, ale aj dlhodobé zmysluplné využitie a náplň nielen pre obyvateľov mesta Trenčín, ale aj ...