Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavnej ulici v meste Krompachy
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v regenerácii vnútroblokového územia v centrálnej časti mesta Krompachy, výsledkom ktorých bude najmä: -výmena povrchov a doplnenie komunikačných plôch -vytvorenie oddychových zón -vytvorenie bezbariérových prvkov -výmena a doplnenie prvkov verejného osvetlenia -obnova a výsadba ...
Regenerácia vnútrobloku na Sídlisku hrad v Spišskom Podhradí
Predmetom zákazky výber zhotoviteľa diela pre projekt: Regenerácia vnútrobloku na Sídlisku hrad v Spišskom Podhradí, v zmysle položkového rozpočtu a projektovej dokumentácie, ktoré sú súčasťou súťažných podkladoch. Zákazka je delená na dve časti: 1. časť: Regenerácia vnútrobloku na Sídlisku hrad v Spišskom Podhradí - stavebné práce 2. časť: ...
Dodávka mobiliáře, AV techniky a dalšího zařízení k expozici Císařské lázně
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v zajištění výroby, dodávky a instalaci mobiliáře, AV technologie a dalšího zařízení expozice v národní kulturní památce Císařské lázně Karlovy Vary. Mobiliář, AV technologie a další zařízení dle této zadávací dokumentace budou zakomponovány do celkové expozice v národní kulturní památce Císařské ...
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno/Lokalita - Mazorník, MPČĽ
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno/Lokalita - Mazorník, MPČĽ". Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych a parkových prác vrátane rekultivácie trávnika. revitalizácie vnútrobloku. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu ...
Stavba č. 8262 JM I - ukončení Centrálního parku, etapa 0006 - Západ; stavební práce
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení stavebních prací / zhotovení stavby v rozsahu dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro výběr zhotovitele, jejímž předmětem je doplnění vybavenosti parku v centrální ploše parku, terénní úpravy a modelace, vybudování zpevněných ploch, úprava komunikací a cyklostezky, vybudování ...
Dodanie a montáž mobiliáru do centrálnej mestskej zóny v Žiari nad Hronom
V rámci revitalizácie centrálnej mestskej zóny v Žiari nad Hronom budú vo vnútroblokových priestoroch zriadené komunikácie pre peších a miesto na oddych. Predmetom tejto zákazky je dodanie mobiliáru, ktorý bude osadený v tejto centrálnej mestskej zóne, konkrétne dodanie 52 ks drevených lavičiek s operadlom a 4 ks okrúhlych drevených lavičiek a 5 ...
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník, 9. mája – vstup
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník, 9. mája vstup". Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych a parkových prác vrátane rekultivácie trávnika. revitalizácie vnútrobloku. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise ...
Revitalizácia vnútrobloku sklárskeho sídliska – vybudovanie mobiliáru
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Revitalizácia vnútrobloku sklárskeho sídliska ".Predmetom zákazky je vybudovanie prvkov mestského mobiliáru. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných ...
OPŽP - rekonstrukce naučně zážitkového areálu v Krásné Lípě
Rekonstrukce naučně zážitkového areálu v Krásné Lípě • Odstranění a likvidace původní konstrukce asfaltových ploch, části bazénové konstrukce, kácení dřevin • Vybudování vodního biotopu, květnaté louky • Oplocení z gabionových klecí s kamenivem a výsadbou, branky, dláždění • Elektrorozvody • Ekologické toalety • Výsadby rostlin • Výroba a ...
Revitalizácia - vnútro bloky Dukelská Považská Bystrica
Predmetom zákazky je regenerácia zatrávnenej plochy, výsadba zelene, obnova chodníkov, obnova pôvodného mobiliáru a osadenie nových prvkov drobnej architektúry.
Dopravní terminál Loket Předmostí - II
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na zřízení dopravního terminálu v lokalitě současného autobusového nádraží před mostem do historické části města Loket. Součástí veřejné zakázky jsou bourací práce, odstranění a zajištění skalního masivu, přemístění silnice III. třídy č. 2099, přeložka a výstavba místních komunikací, výstavba parkovišť ...
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár pozostávajúcich z dodania zariadenia ihrísk, mestského mobiliáru spolu s jeho inštaláciou, údržba zelene v danom priestore a vybudovaním hracích plôch a javiska v rozsahu dodávok, služieb a prác bližšie špecifikovaných súťažnými podkladmi k ...
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár pozostávajúcich z dodania zariadenia ihrísk, mestského mobiliáru spolu s jeho inštaláciou, údržba zelene v danom priestore a vybudovaním hracích plôch a javiska v rozsahu dodávok, služieb a prác bližšie špecifikovaných súťažnými podkladmi k ...
Revitalizácia vnútrobloku sklárskeho sídliska
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Revitalizácia vnútrobloku sklárskeho sídliska ". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. 1.Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác revitalizácie vnútrobloku sklárskeho sídliska. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a ...
Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada
Projekt zabezpečí vytvorenie vhodného prostredia pre oddych a relax. Zabezpečí sa jednak zvýšenie ekostabilizujúcej hodnoty riešeného územia, výsadbou novej zelene sa zabezpečí zlepšenie hygienických pomerov územia (zníženie prašnosti, hluku...), navrhované je umiestnenie nových prvkov drobnej architektúry v území- lavičiek, odpadkových košov, ...
Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech  - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je realizace vybraných stavebních objektů revitalizace Husových sadů a Kalvárie s cílem přizpůsobit jej současným potřebám obyvatel. Konkrétně se jedná o tyto stavební objekty: - SO 01 Komunikace a zpevněné plochy, - SO 03 Velká lávka, - SO 04 Malá lávka - SO 05 Lávka pod vyhlídkou - SO 06 Drobná architektura - ...
Obnova mobiliáře ve městě Brně
Předmětem díla je výroba, dodávka a montáž atypického vybavení mobiliáře pro veřejná prostranství ve městě Brně včetně drobných architekturních prvků dle projektové dokumentace vypracované společností PK OSSENDORF s.r.o. ze srpna 2021. Součástí dodávky jsou i práce spojené s rozvody technických sítí souvisejících s usazením mobiliáře na veřejné ...
Zpřístupnění vrcholu Sněžky
Předmětem zakázky je oprava komunikace v lokalitě nejvyšší hory ČR Sněžky. Jedná se o práce v extrémních vysokohorských podmínkách, kdy bude prováděna oprava chodníku od horní stanice lanové dráhy na vrchol Sněžky, oprava a úpravy vyhlídek, osazení mobiliáře a oplocení na vrcholovém plateau. Podrobná specifikace požadovaných prací je součástí ...
Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca
Cieľom revitalizácie vnútrobloku je zveľadenie spoločného priestoru, zvýšenie jeho estetických a kultúrno-spoločenských hodnôt vybudovaním priestoru pre odpočinok a relax, obnovou verejnej zelene, obnovou mestského a parkového mobiliáru, rekonštrukciou existujúcich chodníkov a trás pre peších, obnovou plôch pre pohybové aktivity detí, mládeže a ...
Úprava prostoru parku Klárov - 2. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované obchodní společnosti DIPRO, spol. s.r.o., IČO: 485 92 722, se sídlem Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12, a dle výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v úpravě prostoru parku Klárov, zejm. v odstranění stávajících zpevněných ...
Vonkajšie úpravy areálu UKF v Nitre na Dražovskej 4, Nitra
Predmetom obstarávania je realizácia vonkajších terénnych a sadových úprav a areáli objektu UKF v Nitre. Stavenisko sa nachádza v katastrálnom území Zobor v Nitre v uzatvorenom areáli UKF na Dražovskej ceste 4, Nitra. V súčasnosti sa tu nachádzajú zrekonštruované a novopostavené objekty univerzity. Pozemok, na ktorom je umiestnená stavba je ...
Dodávka souboru exteriérového mobiliáře pro Výstaviště Praha
Předmětem veřejné zakázky je dodání souboru exteriérového mobiliáře pro Výstaviště Praha, který bude tvořen jednou designovou řadou laviček, sedáků a stojanů na kola. Jedná se kombinaci kovových dílců s maximálním použitím hliníkových odlitků a dřeva.
Sadové úpravy Prednádražie v Piešťanoch - 2. časť: SO 03 Parkové lavičky
Predmetom zákazky je výroba, dodávka a montáž 31 ks atypických lavičiek vrátane stavebných prác, osadených na vyznačených plochách a priestranstvách sídliska Prednádražie v Piešťanoch v zmysle projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť EKOLOGIK, Gaštanový rad č. 14, 929 01 Dunajská Streda s dátumom spracovania september 2014 zodpovedný ...
Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho,Nitra
ZÁKLADNÉ KAPACITY ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA: Výmera kvetinovej lúky vo svahu 890m2 Výmera kvetinovej lúky v rovine 1100m2 Výmera trvalkových záhonov vyvýšených 26m2 Výmera trvalkových záhonov na teréne 17m2 Výsadba stromov listnatých 21ks Výsadba stromov ihličnatých 6ks Výsadba trvaliek 344ks Výsadba cibuľovín 430ks Spevnená plocha - dlažba pod ...
Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové - sedací a zahradní nábytek
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž sedacího a zahradního nábytku do pokojů a společných prostor budovy odlehčovací služby, který je blíže specifikován v zadávací dokumentaci uveřejněné včetně příloh na profilu zadavatele.