Výsadba a údržba zeleně v areálu DC Zeleneč
Předmětem veřejné zakázky je odstranění stávajících dřevin, výsadba nové zeleně a následná pětiletá péče a práce s ní spojené (kontroly a opravy kotvení dřevin, mulčování, závlaha apod.) v areálu datového centra Zeleneč.
Rekonštrukcia rehabilitačného bazéna Špecializovaného liečebného ústavu Marína, š.p.
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác diela s názvom : Rekonštrukcia rehabilitačného bazéna Špecializovaného liečebného ústavu Marína". Špecifikácia predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii a rozpočte (výkaze výmer) s názvom Rekonštrukcia rehabilitačného bazéna Špecializovaného liečebného ústavu Marína" autora AG ATELIER - ...
Zelená infraštruktúra Železničnej ulice
Predmetom zákazky je úprava prostredia Železničnej ulice a okolia, vnútroblokov bytových domov. Predmet zákazky je rozdelený do dvoch etáp realizácie. Podrobnejšie v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.
Aquapark, venkovní bazén – rekonstrukce včetně zatraktivnění – dodavatel stavby
Předmětem zakázky je rekonstrukce včetně zatraktivnění – aquaparku, venkovního bazénu. Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Poptávám náhradní díl na křovinořez
Poptávám náhradní díl na křovinořez, B 422X Partner elektrolux. Potřebuji náhradní díl startovací kolečko.
Údržba vinice Grébovka
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb údržby vinice Grébovka nacházející se na Praze 2. Součástí údržby je zejména provádění řezu révy, vyvazování keřů, výměny kůlů, kontroly révy, osečkování, postřik plevele, provádění postřiků a ošetření, hnojení, kypření půdy, souvisejícího úklid a sklizně hroznů. V podrobnostech jsou jednotlivé ...
Údržba zeleně rajonů v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním poskytovatelem na poskytování služeb kompletní údržby zeleně na pozemcích svěřených Městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky v rajonech A, B, C, D, E, G, H, I a J. Jedná se o pravidelné provádění údržby travnatých ploch. Zejména se jedná o jarní a podzimní vyhrabávání listí, běžné a ...
Údržba a starostlivosť o verejnú zeleň
Predmetom zákazky sú nasledujúce služby: Údržba verejnej zelene, vrátane výsadby a ošetrovania zelene a porastov, realizácia novej zelene. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce
Predmetom zákazky je regenerácia medziblokového priestoru na ulici Jána Švermu v meste Michalovce, ktorá má prispieť k vytvoreniu podmienok pre aktívne trávenie voľného času obyvateľov rôznych vekových kategórií, tak pre detí ako aj dospelých. Je navrhnuté vybudovanie nových spevnených plôch, fitnes zóny, multifunkčného ihriska, detského ...
D0 Sečení ručně - SDP, svahy, příkopy
Ruční sečení, vyhrabání posečené trávy a stařiny, nakládka, odvoz a uložení na skládku. Sběr odpadků nakládka, odvoz a uložení na skládku.
Revitalizace zeleně v parku SŠHL Frýdlant v Hejnicích
Předmětem plnění veřejné zakázky je kácení 160 ks stromů, ošetření 130 ks stromů a 3 skupin keřů, výsadba 25 ks stromů a 2 ks solitérních keřů vč. zajištění následné péče po dobu 3 let od výsadby. To vše v parku Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant v Hejnicích, který se nachází v Lázeňské ul. 349 v Hejnicích na pozemcích p. p. č. 796/1, ...
Poptávám sazenice pro zalesnění
Poptávám sazenice: BK pro zalesnění zničené plochy, počet : 270 kusů, druh : LO/VLS 12/4.
Údržba veřejné zeleně na území městské části Brno-sever - opakované řízení
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky na služby je zabezpečení údržby veřejné zeleně na území městské části Brno-sever, konkrétně v části Lesná – vnější část (ohraničení konec ul. Merhautovy, Okružní, Třískalova, Divišova čtvrť), Soběšice, Černá Pole. Zabezpečení údržby bude probíhat na celkové ploše 236 181 m2.
Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajišťování správy ploch veřejné zeleně na území městské části Praha 10. Konkrétně se jedná zejména o pravidelnou celoroční údržbu travnatých a zpevněných ploch veřejné zeleně, úklid vymezených ploch, údržbu mobiliáře na plochách a provádění dalších souvisejících činností. Provádění údržby ploch veřejné ...
Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ – Snina, II. etapa
Predmetom zákazky je stavba Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina, II. etapa. Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina, II. etapa bude realizovaná na území za Veľkým Kaštieľom. Riešená lokalita je ohraničená areálom Nemocnice z jednej strany, z druhej strany riekou Cirochou (na ktorej je umiestnená lávka pre peších) a jestvujúcim ...
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Hronsek
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác budovanie prvkov zelenej infraštruktúry podľa Výzvy na predloženie ponuky a Súťažných podkladov vrátane príloh, prípadne ďalších informácií alebo dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom na svojom profile v zmysle bodu I.1)
CRH – Materiál na pěstování rostlin
Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálu určeného pro pěstování rostlin, spolu se zahradnickým náčiním. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Zboží musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a ...
Liniová výsadba podél komunikací v k. ú. Roudná nad Lužnicí
Předmětem plnění veřejné zakázky je liniová výsadba podél účelových komunikací v k. ú. Roudná nad Lužnicí. Součástí projektu je i následná péče po dobu 3 let.
Pořízení technologií závlah ve skleníku na farmě Tušimice
Předmětem zakázky je dodávka systému tří navzájem propojených venkovních retenčních nádrží pro závlahovou dešťovou vodu, který bude napojen na venkovní dešťovou kanalizaci a na systém vnitřních nádrží. Systém bude doplněn zařízením pro ošetření dešťové vody na principu UV-záření. V rámci realizace zakázky budou provedeny rovněž stavební práce ...
Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2019,2020 - ST Břeclav
Výřez náletových dřevin (keře, stromy). Kácení kolizních stromů. Manipulace s materiálem a likvidace vytěžené dřevní hmoty (drcení, pálení).
Údržba veřejné zeleně v sektoru číslo II, Třinec
Předmětem veřejné zakázky je údržba veřejně přístupné zeleně v sektoru č. II v Třinci, a to vybraných vegetačních bodových a plošných prvků.
Údržba veřejné zeleně v sektoru číslo I, Třinec
Předmětem veřejné zakázky je údržba veřejně přístupné zeleně v sektoru č. I v Třinci, a to vybraných vegetačních bodových a plošných prvků.
Výsadba interakčního prvku kolem dálnice D3 a IV. železničního koridoru a liniové výsadby
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je výsadba interakčního prvku kolem dálnice D3 a IV. železničního koridoru z důvodu snížení negativního vlivu liniových staveb na zemědělskou krajinu a krajinný ráz. Celková délka pásu činí 550 m, průměrná šířka 20 m. Délka liniových výsadeb podél cest HC7, HC12 a VC7 činí 962 m. Volba ...
Obstaranie záhradných kompostérov
Predmetom zákazky je: Obstaranie záhradných kompostérov je dodanie škatúľ na kompost pre obce Mikroregiónu Hlinické Pohronie v záujme predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Bližšie infomácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Ozelenění tramvajové trati na ulici Dr. Martínka
Poskytnutí dodávek, prací a služeb nezbytných k realizaci suchomilného vegetačního krytu na těleso dvoukolejné tramvajové trati pro úsek v délce cca 691 m na ulici Dr. Martínka v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava. Součástí plnění je zpracování technické dokumentace, následná péče o předmětnou zeleň po dobu 2 let od ukončení realizace, úpravy a dosypání ...