Revitalizace Palackého sadů II.
Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace sadů, spočívající především v kácení suchých a usychajících, podúrovňových, nevitálních či jinak narušených stromů. Součástí plnění je dále odborné arboristické ošetření stromů a realizace nové výsadby, a to nové výsadby ve stávajících volných plochách i nové výsadby v plochách po odkácených ...
Budování zelené infrastruktury v Ostravě - Radvanicích a Bartovicích - etapa B
Předmětem veřejné zakázky jsou pěstební zásahy a regenerace zeleně na vybraných plochách na území městského obvodu Radvanice a Bartovice. Celkem je vybráno 7 ploch na celém území městského obvodu, na kterých je navrženo kácení, pěstební opatření na stávajících stromech a nové výsadby. V lokalitách ulic Třanovského, Karvinská a Dalimilova je ...
Poptávám trávníkový substrát
Mám zájem o trávníkový substrát v množství 1tuna. Jaká by byla cena včetně dopravy do města Orlova. Děkuji.
Verejná zeleň
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb projekčnej kancelárie v dvoch častiach (verejná zeleň a cestná zeleň) pre vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa konkrétneho zadania. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v ...
Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce - PD+IČ+AD
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby "Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce" v k.ú. Nová Ves u Ostravy, k.ú. Mariánské Hory a k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava. Rozsah plnění: vypracování dokumentace pro vydání územního ...
Komplexné arboristické ošetrenie a výrub stromov v lokalite Sadu Janka Kráľa
Komplexné arboristické ošetrenie stromov vrátane výrubov v lokalite Sadu Janka Kráľa v Bratislave Petržalke, vrátane odvozu a zhodnotenia odpadu. Účelom je zlepšenie zdravotného stavu, vitality drevín a prevádzkovej bezpečnosti v danej lokalite NKP Sad Janka Kráľa.
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě - etapa A2
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě - etapa A2
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě - etapa A2
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě-etapa A2
Poptávám sečení venkovních zelených ploch
Ráda bych se zeptala na možnost domluvení sečení venkovních zelených ploch o velikosti cca 1500m2 na Praze 9 (Vozovna Hloubětín).
Revitalizace veřejného parku na Moravském náměstí
Předmětem plnění veřejné zakázky je úplné, řádné a bezvadné zhotovení stavby Park na Moravském náměstí v Brně.
Protierozní opatření a ÚSES v k.ú. Stará Ves u Přerova
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace prioritních prvků plánu společných zařízení - protierozní mez PM1, lokální biokoridor LBK 9 a LBK 10 a zalesnění L1 navržených komplexní pozemkovou úpravou v k. ú. Stará Ves u Přerova, včetně následné 3-leté péče o vysazenou zeleň.
Výsadba remízů a doprovodné výsadby kolem tůní v katastru obce Nepomuk pod Třemšínem
Předmětem zakázky je výsadba remízů složeného z domácích stromů s podsadbou keřů. V těchto remízech budou ponechány palouky pro hnízdění ptactva. Dále bude navržena doprovodná rozvolněná výsadba stromů a keřů podél tůní a květnatá „motýlí“ louka. CPV: 77310000-6 Služby vysazování a údržby zelených ploch, 77315000-1 Vysazování, 77300000-3 ...
Poptávám náhradní díl na sekačku
Poptávám plastové koleno od koše k sekacímu listu na sekačku Husqvarna R 145 sv.
Stavebné práce – muničné sklady Pekná cesta
Predmetom zákazky Stavebné práce MUNIČNÉ SKLADY, PEKNÁ CESTA sú stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok. Predmetom stavesných prác je: stavba dreveného altánku so sedlovou strechou a príslušenstvom spevnené plochy krajinárske úpravy územia Upozorňujeme ...
Zajištění údržby v Sítenském údolí
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění péče o travnaté plochy, keře, dřeviny, vodní prvky, cestní síť, můstky a dřevěné prvky, zajištění čistoty všech ploch a odvozu anorganického i organického odpadu v Sítenském údolí, Kladno
Revitalizace parku Cihelna v Šumperku - zeleň
Předmětem plnění zakázky je kácení, výsadba zeleně, pěstební a biologická opatření a následná pětiletá péče zeleně v parku Cihelna v Šumperku. V rámci této zakázky budou na určených stromech osazeny ptačí budky, vč. větších budek pro netopýry a sovy.
Revitalizácia parku Motýlia lúka
Predmetom zákazky je rekonštrukcia verejného priestranstva Motýlia lúka - Pri Kríži (mestská časť Dúbravka), vrátane spevnených plôch, výsadby novej zelene, závlahového systému a mobiliáru.
Obnova závlahového systému, Skorkov, Otradovice
Předmětem zakázky jsou stavební práce na projekt Obnovy závlahového systému (Skorkov, Otradovice)
Zelené srdce Podunajských Biskupíc - úsek H
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a revitalizácia časti centrálnej zóny MČ Podunajské Biskupice v Bratislave. Práce budú pozostávať z rekonštrukcie chodníkov a iných spevnených plôch, vybudovania detského ihriska, rekonštrukcie a vysadenia novej zelene a doplnenia mobiliáru. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
Biocentrum Záblatská - tůně a výsadby
Projekt je realizován na katastrálním území města Velké Pavlovice v lokalitě Záblatská. Cílem projektu je vytvořit vodní plochy s litorálními zónami a množstvím vodních a mokřadních biotopů. Ty budou podporovat biodiverzitu a vyšší ekologickou stabilitu krajiny. V rámci projektu půjde o výstavbu tůní, terénní modelace, které budou doplněny o ...
Revitalizácia vnútrobloku – sídlisko Stred v Tornali
Stavba rieši revitalizáciu vnútrobloku sídliska STRED v meste Tornaľa s akcentom na skvalitnenie životného prostredia, s dôrazom na zeleň, športoviská, detské ihriská, inžinierske siete, potrebné komunikácie a iné plochy. Samotná stavba sa skladá z niekoľkých vzájomne previazaných prevádzkových celkov: - Sadové úpravy-zeleň - Exteriérové ...
Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou, 07/21
Zámerom je riešené územie využiť na polyfunkčný priestor trávenia voľného času pre šport, hry a krátkodobý oddych obyvateľov okolitých obytných blokov. Celkové riešenie vychádza z požiadaviek na vytvorenie podmienok pre hry detí oddelených vekových kategórií a športovania formou fitness zóny a vytvorenie miesta pre posedenie s výhľadom na dvor. ...
Zastrešenie bazéna pre vodné pólo kúpaliska Červená hviezda - opakovanie
Predmetom zákazky je zastrestrešenie bazéna pre vodné pólo, kúpalisko Červená hviezda v Košiciach, zabezpečenie zdroja tepla pre dotknuté objekty areálu. Bazén pre vodné pólo je jestvujúci. V rámci tohto projektu bude urobený nový základ okolo bazéna pre jeho nové prestrešenie, objekt bazéna bude prekrytý a vykurovaný VZT jednotkou. K bazénu bude ...
Dostavba a revitalizace Parku Přátelství
Stavební práce na dostavbě parku, zahrnující rekonstrukci a revitalizaci části parku v intravilánu města s veřejnou zelení, zahradami a odpočinkovými zónami, a doplňkově též s nimi související práce a služby, báňské práce, sadové práce (výsadba), realizace a revitalizace zeleně, realizace vodních ploch, retenčních nádrží, realizace veřejného ...
Studie sídelní zeleně a revitalizace sídelní zeleně v Bakově nad Jizerou
Předmětem plnění veřejné zakázky je úspěšná realizace Projektu spočívající v zakládání a regeneraci zeleně v k. ú. Bakov nad Jizerou, Buda, Horka u Bakova nad Jizerou, Zvířetice, Chudoplesy a Malá Bělá. V rámci realizace dojde k ošetření a výsadbě dřevin včetně tříleté následné péče, k terénním úpravám za účelem stabilizace svahů v obnovních ...