Údržba veřejné zeleně ve městě Kunovice

Údržba veřejné zeleně ve městě Kunovice

1.část:Předmětem plnění VZ je údržba travnatých ploch/pozemků ve vlastnictví města Kunovice,dále pozemků,které má město v nájmu a pozemků,které má město povinnost udržovat v souladu se zákonem o pozemních komunikacích,a to dle mapových podkladů a tabulky ploch včetně skupin a včetně výměry.Celková výměra těchto ploch je 203 710 m2. ...

Nákup kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach

Nákup kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach

Nákup kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach pre mesto Hnúsťa. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Dodanie a výsadba domácich druhov drevín vrátane povýsadbovej starostlivosti a výsev trávnika

Dodanie a výsadba domácich druhov drevín vrátane povýsadbovej starostlivosti a výsev trávnika

Predmetom zákazky je dodanie a výsadba domácich druhov drevín vrátane povýsadbovej starostlivosti a výsev trávnika, v rámci projektu s názvom Chute podunajskej prírody NATUR/DANUBEPARKS, kód projektu SKHU/1601/1.1./258 podporeného z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika Maďarsko, ako je špecifikovaný v časti Zväzok II a za zmluvných ...

Mestský park v Karlovej Vsi (2)

Mestský park v Karlovej Vsi (2)

Predmetom zákazky je zriadenie mestského parku pre účely vytvorenia malej oddychovej zóny v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, na parcele č. 910/13, pozdĺž hlavnej komunikácie Karloveská medzi objektmi čerpacej stanice pohonných hmôt, poisťovne a rodinnými domami. Revitalizáciou pozemku, ktorý v súčasnosti nie je oplotený, zastavaný a ani ...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predmetom verejneho obstaravania je dodanie skatul na kompostovanie, za ucelom predchadzania vzniku biologicky rozlozitelnych komunalnych odpadov. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.

Kompostéry pre Združenie mikroregiónu Údolie smrti

Kompostéry pre Združenie mikroregiónu Údolie smrti

Verejný obstarávateľ Združenie mikroregiónu "Údolie smrti" - požaduje dodanie predmetu zákazky 788 ks kompostérov pre obce Združenia mikroregiónu "Údolie smrti" podľa prehľadu rozdelenia kompostérov v záujme predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci projektu financovaného prostredníctvom nenávratného finančného ...

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Geča

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Geča

Predmet zákazky zahŕňa štyri územia v obci z toho 1 územie jako hlavné námestie před kostolom a kaštieľom a 3 územia zelených verejných plôch medzi cestnou komunikáciou a zástavbou rodinných domov . Projekt sa zameriava na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov, zvýšením estetickej, ...

Kompostéry pre Združenie mikroregiónu KAŠTIELIK

Kompostéry pre Združenie mikroregiónu KAŠTIELIK

Verejný obstarávateľ Združenie mikroregiónu KAŠTIELIK - požaduje dodanie predmetu zákazky 548 ks kompostérov pre obce Združenia mikroregiónu KAŠTIELIK podľa prehľadu rozdelenia kompostérov v záujme predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci projektu financovaného prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z ...

Odborná starostlivosť o zeleň na území mesta Prešov

Odborná starostlivosť o zeleň na území mesta Prešov

Predmetom zákazky je výrub stromov, orez konárov a stromov, výsadba, zber a odvoz vzniknutého odpadu.

Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Predmetom zákazky je ozelenenie lávky pre peších. Projekt navrhuje sústavu tieniacich konštrukcií, ktoré v kombinácii s vegetáciou a drevenými lamelami vytvoria na lávke zatienené miesta a uľahčia pohyb osôb hlavne v čase horúčav. Členenie stavby na stavebné objekty: E.2 Tieniace konštrukcie E.3 Verejné osvetlenie E.4 Záhradná ...

Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy

Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy

Riešené územie sa nachádza vo vnútrobloku bytových domov v centrálnej časti mesta Krompachy. Projekt má za cieľ regeneráciu v súčasnosti nedostatočne riešeného územia s úmyslom vytvoriť kvalitné zázemie pre obyvateľov bytových domov. Plocha revitalizovaného územia:2742,00 m Novo navrhované komunikácie pre peších:176,20 m Projekt sa skladá zo 4 ...

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Vyšná Hutka

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Vyšná Hutka

Predmet zákazky jezameraný na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov, zvýšením estetickej, architektonickej a aj hygienickej hodnoty riešených plôch budovaním prvkov zelenej infraštruktúry spolu so zavedením prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Územia sú rozdelené na niekoľko zón ...

Kompostéry pre Združenie mikroregiónu BESKYD

Kompostéry pre Združenie mikroregiónu BESKYD

Verejný obstarávateľ Združenie mikroregiónu BESKYD - požaduje dodanie predmetu zákazky 1 285 ks kompostérov pre obce Združenia mikroregiónu BESKYD podľa prehľadu rozdelenia kompostérov v záujme predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci projektu financovaného prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z ...

Kompostéry pre Obec Jasenov

Kompostéry pre Obec Jasenov

Verejný obstarávateľ Obec Jasenov - požaduje dodanie predmetu zákazky 521 ks kompostérov pre obec Jasenov v záujme predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci projektu financovaného prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Európskej únie - Operačného OP Kvalita životného prostredia, Prioritná ...

Stavební úpravy v areálech Aquapark a Letního koupaliště Sletiště II

Stavební úpravy v areálech Aquapark a Letního koupaliště Sletiště II

Předmětem plnění je demontáž starých a montáž nových tobogánů včetně stavební úpravy tobogánové věže a dojezdu tobogánu v objektu Aquaparku a dále rekonstrukce bazénové nádrže a výměna stávajících tobogánů v areálu Letního koupaliště Sletiště za demontované tobogány z objektu Aquaparku v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - Margitin park

Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - Margitin park

Predmetom zákazky je Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - Margitin park. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predmetom verejneho obstaravania je dodanie skatul na kompostovanie, za ucelom predchadzania vzniku biologicky rozlozitelnych komunalnych odpadov. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.

Zelená infraštruktúra v obci Špačince

Zelená infraštruktúra v obci Špačince

Predmet zákazky bude pozostávať z viacerých častí. Prvá sa bude týkať lokality pozdĺž hlavnej cesty. Na tejto ploche sa ponechajú súčasne rastúce dreviny. Jednak z dôvodu existencie inžinierskych sietí, ale taktiež vďaka pozitívnej citovej väzbe obyvateľov, ktorí tento drevitý vegetačný porast zakladali. Na tejto lokalite bude odstránený súčasný ...

Odborná starostlivosť o zeleň na území mesta Prešov

Odborná starostlivosť o zeleň na území mesta Prešov

Predmetom zákazky je výrub stromov, orez konárov a stromov, výsadba, zber a odvoz vzniknutého odpadu.

Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Jablonov nad Turňou

Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Jablonov nad Turňou

Predmetom zákazky sú vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Jablonov nad Turňou. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zelená infraštruktúra v obci Hrnčiarovce nad Parnou

Zelená infraštruktúra v obci Hrnčiarovce nad Parnou

Predmetom zákazky je zlepšenia environmentálnych aspektov v obci Hrnčiarovce nad Parnou prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavedenie systémových prvkov, ktorými sa zníži znečistenie ovzdušia a hluku.

Záhradný kompostér

Záhradný kompostér

Predmetom zákazky je dodávka záhradného kompostéra.

Nákup záhradných kompostérov

Nákup záhradných kompostérov

Predmetom zákazky je dodanie škátúľ na kompost pre subjekty obce Oravská Lesná v záujme predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

ZŠ Pohořelice - přístavba

ZŠ Pohořelice - přístavba

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „ZŠ POHOŘELICE - PŘÍSTAVBA“ je přístavba základní školy, která se nachází na adrese Pohořelice, Dlouhá čp. 35 a zahrnuje vybudování čtyřpodlažní novostavby pro rozšíření stávající základní školy, nástavbu stávající kotelny pro propojení stávající a nově vybudované budovy školy, asanaci ...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predmetom verejneho obstaravania je dodanie skatul na kompostovanie, za ucelom predchadzania vzniku biologicky rozlozitelnych komunalnych odpadov. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.

(záznamy 1/25 z 5657)  strana 1 / 227