Poptávám štěpkovač na podvozku s vlastním pohonem
Poptávám štěpkovač na podvozku s vlastním pohonem, poháněný spalovacím motorem, na zpracování větví do průměru max 20 cm.
Poptávám sloupové ovocné stromky
Prosím máte v prodeji sloupové ovocné stromky ? Mám zájem o jabloň, hušeň a 2 švestko-meruňky - každá jiná. Děkuji.
Obnova Botanickej záhrady SOŠL v Banskej Štiavnici – Vypracovanie krajinno-architektonickej štúdie
Vypracovanie krajinno-architektonickej štúdie obnovy Botanickej záhrady SOŠL v Banskej Štiavnici
Inventarizácia drevín v lokalitách Nivy, Starý Ružinov, Ružová dolina, Prievoz a Trnávka
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentu Inventarizácia drevín v lokalitách Nivy, Starý Ružinov, Ružová dolina, Prievoz a Trnávka a na vybraných lokalitách v mestskej časti Bratislava-Ružinov. Účelom dokumentu je zmapovanie a zhodnotenie stromov a kríkových skupín (ďalej spolu ako dreviny) vo verejnej zeleni a určenie návrhu opatrení ...
Odborné arboristické ošetrenie vzrastlých drevín v Zámockom parku a Starom cintoríne
Predmetom zákazky je odborné arboristické ošetrenie 71 ks vzrastlých drevín v areáli národnej kultúrnej pamiatky Zámocky park a na Starom cintoríne v zmysle: STN 83 7010, Arboristický štandard 1. - Rez stromov. Presný opis drevín určených na ošetrenie (poradové číslo, inventarizačné číslo, sektor, slovenský názov, latinský názov, ošetrenie 1, ...
Stojiská polopodzemných kontajnerov Trenčín
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavby stojísk polopodzemných kontajnerov v Meste Trenčín spojený s výsadbou krov na stojisku S5 Mateja Bela 21 v počte 25 kusov. Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je uvedená v opise predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu č. 9, vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č.1 - 6 a v priloženej projektovej ...
Terénne úpravy v areáli AOS
Predmetom zákazky sú terénne úpravy v areáli AOS, ktoré pozostáva z čistenia trávnatých plôch pred kosením, čistenie žľabov, presun zeminy, rekultivácia plôch, výsadba trávy, úprava triedenie nahromadeného odpadu, jeho vývoz a následná likvidácia, prenájom stavebného stroja s obsluhou.
Poptávám výsadbu a dodání stromů včetně zahradnických prací
Dobrý den, obracím se na Vás se žádostí o vypracování CN na výsadbu a dodání 5 stromů včetně zahradnických prací . Jedná se náhradní výsadbu za pokácené dřeviny dle nařízení MČ P4 a to 2x Javor mleč o obvodu kmene 14-16 cm se zapěstovanou korunou a balem a 3 ovocné stromy - jabloň, třešeň a švestku o obvodu kmene 14-16 cm opět se zapěstovanou ...
Príslušenstvo pre motorové krovinorezy a motorové píly s dopravou
Príslušenstvo pre krovinorezy a motorové píly
Zlepšenie turistickej infraštruktúry v obci Muráň – Výstavba drobnej turistickej infraštruktúry
V zmysle rozvoja cestovného ruchu v oblasti Muránskej planiny a zatraktívnenia územia obce Muráň pre prichádzajúcich návštevníkov, ale aj stálych obyvateľov, sa obec rozhodla v katastrálnom území vybudovať prvky drobnej infraštruktúry. SO-01 Vstupná brána do Muránskej planiny v Hrdzavej doline, par.č. 1628/1, 1628/101 SO-02 Informačný ...
Všeobecná údržba v meste Prešov
Zabezpečenie zákazky Všeobecná údržba v meste Prešov pozostáva z týchto jednotlivých častí: 1.Údržba a prevádzka mestských fontán. 2.Údržba a realizácia vlajkovej a slávnostnej výzdoby mesta. 3.Údržba a prevádzka mestských hodín. 4.Výroba, osadenie a údržba mestského informačného systému, tabúľ šarišskej špacírky a mestského ...
Poptávám Thuje Smaragd
Poptávám Thuje Smaragd ve výšce cca 180 až 200 cm. Děkuji Kupcová
Poptávám zastřešení kulatého nadzemního bazénu
Poptávám zastřešení kulatého nadzemního bazénu ,vyroben z plastu firmou z Třebíče, rozměr bazénu v příloze,. Děkuji za nabídku.
Odburinenie trvalkových a zmiešaných záhonov
Predmetom zákazky odburinenie trvalkových a zmiešaných záhonov v meste. Záhony sú zamulčované štrkom alebo borovicovou kôrou. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ v rámci objednávky poskytne presnú špecifikáciu a polohu záhonov. Súčasťou odburinenia je aj vyzbieranie prípadných odpadkov zo záhonov a odvoz odpadu na skládku FCC Trnava.
Vypracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny v časti mesta Vysoké Tatry  - Tatranská Lomnica
Predmetom zákazky je komplexná inventarizácia a evidencia drevín a tiež vypracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny na území časti mesta Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica mesta Vysoké Tatry, podľa priloženej mapy za účelom implementácie do informačného systému mesta, z dôvodu efektívnejšieho riadenia projektov a starostlivosti o zeleň. ...
Poptávám stříhání živého plotu
Poptávám stříhání živého plotu, 50 m oboustranně, 1m široký.
Obstaranie strojno-technologického vybavenia Zberného dvora v obci Mojmírovce
Predmetom obstarávania je dodávka strojno-technologického vybavenia Zberného dvora v obci Mojmírovce. Predmetom obstarávania sú nasledovné časti: Časť 1 Zberové vozidlo Časť 2 Štiepkovač Časť 3 Kontajnery
Letná údržba verejných priestranstiev a cintorína MČ Myslava
Predmetom zákazky je poskytnutie služby Letná údržba verejných priestranstiev a cintorína MČ Myslava, v súlade s pasportom zelene, ktorý je súčasťou tejto výzvy. Súčasťou letnej údržby je: kosenie, hrabanie, likvidácia zeleného odpadu a výhrabkov, odstránenie pokosenej trávy z chodníkov fúkaním, čistenie hrobov na cintoríne, ktoré boli znečistené ...
Poptávám dovoz vody do bazénu
Poptávám dovoz vody do bazénu, cca 5m3.
Rekonštrukcia  južnej časti múru mestského opevnenia
Rekonštrukcia Mestského opevnenia, jeho statického zabezpečenia a konzervácia. Práce pozostávajú z odstránenia popínavej a náletovej zelene z konštrukcie múru, obnovy a doplnenia kamenného muriva, sanácie trhlín stien hĺbkovým škárovaním, vysekania škár, škárovania muriva, montáže a demontáže lešenia, zabezpečenie dlhodobej ochrany koruny ...
Všeobecná údržba v meste Prešov
Zabezpečenie zákazky Všeobecná údržba v meste Prešov pozostáva z týchto jednotlivých častí: 1.Údržba a prevádzka mestských fontán. 2.Údržba a realizácia vlajkovej a slávnostnej výzdoby mesta. 3.Údržba a prevádzka mestských hodín. 4.Výroba, osadenie a údržba mestského informačného systému, tabúľ šarišskej špacírky a mestského ...
Bazén s vlnobitím
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela na realizáciu stavebných prác pre projekt - Bazén s vlnobitím, RO Kurinec - Zelená voda, Rimavská Sobota Bližšia špecifikácia k realizácii zákazky je podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných.
Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Veľký Lapáš, dve časti
Predmetom zákazky je realizácia projektu je výstavba Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Veľký Lapáš _dve časti.
Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Seredi
Predmetom zákazky je Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Seredi. Predmetná revitalizácia riešeného územia pozostáva predovšetkým z riešenia spevnených plôch, rekonštrukcie verejného osvetlenia, dodávky a montáže detských ihrísk, drobnej architektúry a mestského mobiliáru a sadových úprav. Uvedené úpravy výrazne prispejú k ...
Orezávanie stromov, kosenie trávy, ošetrenie rastlín
Predmetom zákazky je údržba trávnych porastov, drevín a krovín nachádzajúcich sa cestnom telese ciest I. triedy a na ostatných pozemkoch v správe Slovenskej správy ciest (ďalej len SSC). Hlavným zámerom predmetnej údržby je úprava prejazdného profilu ciest I. triedy, ktorý je nevyhnutné zachovať v požadovaných parametroch, aby nedošlo k ...