Poptáváme chvojí
Poptáváme chvojí. Děkujeme Kopčík
Poptávám plachty na zahradní nábytek
Poptávám plachty na zahradní nabytek 2x .....šířka 145 cm, hloubka 75 cm, a výška 65 cm a potom 4x šířka 75 cm, hloubka 75 cm a výška 65 cm, děkuji za nabídku, Stránský
Realizácia vodozádržných opatrení v meste Bánovce nad Bebravou
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác zameraných na výstavbu vodozádržných opatrení v rámci projektu: Realizácia vodozádržných opatrení v meste Bánovce nad Bebravou. Stavebné práce sú zamerané na výstavbu zelenej strechy na budove materskej školy a štyroch vodozádržných spevnených plôch. Z uvedeného dôvodu je predmet zákazky rozdelený ...
Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Zbehy
Predmetom zákazky je realizácia Projektu Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Zbehy
Provedení specifikace ořezů a kontroly provedení ořezů
Předmětem Veřejné zakázky je stanovení nezbytného rozsahu prací pro odstranění a oklešťování stromoví a jiných porostů zejména ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování - „Specifikace“ a provádění kontrolní činnosti v oblasti odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - „Kontrolní činnost“. Detailní informace uvedeny v Zadávací ...
I/16 Hranice Libereckého kraje - Vestřev, oprava silnice
Kácení cca 250 ks stromů, odstranění konstrukčního souvrství do hl.160mm, sanace okrajů vozovky, rekonstrukce, pročištění propustků, pokládka podkladní, ložné a obrrusné vrstvy vozovky, oprava odvodnění, SDZ, VDZ.
Realizace obnovy parku na Vítkově I. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce prvního úseku vrcholové promenády vrchu Vítkova v úseku prostranství před památníkem Vítkov - mostek. Předmětem plnění jsou zejména realizace nových povrchů komunikací, stavba občerstvení - bistra, přeložky stávajících a realizace nových inženýrských sítí, realizace vodních prvků, nové sadové ...
Rámcová dohoda na provádění údržby dřevin - prořezávky a kácení stromů a frézování pařezů
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže na základě, které budou zadávány veřejné zakázky na služby. Předmětem zadávacího řízení je údržba dřevin - prořezávky a kácení stromů a frézování pařezů na pozemcích ve vlastnictví a správě statutárního města České Budějovice. Předmět plnění veřejné zakázky bude ...
Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Veľký Lapáš
Predmetom zákazky výber zhotoviteľa diela pre vybudovanie zelenej infraštruktúry v obci Veľký Lapáš v zmysle položkového rozpočtu a projektovej dokumentácie, ktoré sú súčasťou súťažných podkladoch. Zákazka sa pozostáva z 3 časti: - Športová zóna, časť č. 1 - Parčík oddychu a športu vo Veľkom Lapáši, časť č. 2 - Parčík oddychu a športu vo ...
Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste –  brown field Fiľakovo III
Predmetom zákazky je realizácia výstavby novej priemyselnej zóny v areáli bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove so súvisiacimi obslužnými funkciami. Zámerom je návrh priemyselnej zateplenej haly s dvojpodlažnou administratívnou budovou. Členenie stavby je na nasledujúce prevádzkové súbory a objekty: SO.01. Administratívna budova SO.02. Skladová ...
Poptávám vysazení vzrostlého stromu
Poptávám vysazení vzrostlého stromu - cca 4 m - Kavkazská Jedle na své zahradě - Hustopeče nad Bečvou. Jste tuto zakázku schopni realizovat? Pokud ano, za jakých cenových podmínek a v jakém termínu?
Poptávám dřevěné bedny na brambory
Poptávám 3 dřevěné bedny na brambory o rozměrech, délka vnější 120 cm, výška vnější 75 cm i s nožičkama a šířka vnější 80 cm. Dopravu si zajistím.Dejte vědět včas, kdy to bude asi hotové. S pozdravem Marie Štičková
Poptávám Tibetskou Třešeň
Poptávám strom Prunus serrula (Třešeň tibetská).
Předprostor Domu umění a park Koliště I
Předmětem Soutěže je celý park Koliště I včetně Domu umění a jeho předprostoru a také přilehlé chodníky se stromořadími. Dům umění i s jeho předprostorem byl koncipován jako dům v parku, a proto je s přilehlým parkem neodmyslitelně spojen. Samotný park byl důležitým kompozičním prvkem Malinovského náměstí. Účastníci soutěže by měli navrhnout ...
Výstavba devítitřídní MŠ v MČ Brno-Královo Pole, ZŠ a MŠ Staňkova 14
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a dalších služeb pro novostavbu devítitřídní mateřské školy při ulici Staňkova, Rybníček a Střední. Součástí návrhu stavby pro 225 dětí bude i kuchyně včetně zázemí a zahrady s herními prvky.
Údržba zeleně ve správě města Ústí nad Labem - MO Střekov
Předmětem plnění veřejné zakázky je periodická údržba veřejné zeleně na území statutárního města Ústí nad Labem - Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov, včetně řádného nakládání s odpady dle platné legislativy v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Údržba zeleně MO Střekov
Předmětem plnění veřejné zakázky je periodická údržba veřejné zeleně na území statutárního města Ústí nad Labem - Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov, včetně řádného nakládání s odpady dle platné legislativy v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Nákup kvetín, krov a stromov na revitalizáciu centrálnej mestskej zóny
V rámci revitalizácie centrálnej mestskej zóny v Žiari nad Hronom bude vo vnútroblokových priestoroch tvorená výsadba s nízkoúdržbovou a s vysokou estetickou hodnotou určená pre relax a oddych obyvateľov. Pre doplnenie celkovej kompozície , estetického efektu a ostatných funkcií vysadených stromov a krov sú tieto porasty doplnené zmiešanými ...
Stavba č. 8262 JM I - ukončení Centrálního parku, etapa 0006 - Západ; stavební práce
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení stavebních prací / zhotovení stavby v rozsahu dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro výběr zhotovitele, jejímž předmětem je doplnění vybavenosti parku v centrální ploše parku, terénní úpravy a modelace, vybudování zpevněných ploch, úprava komunikací a cyklostezky, vybudování ...
Revitalizácia okolia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Predmetom verejného obstarávania Revitalizácia okolia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je regenerácia okolia Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne primárne prostredníctvom dopĺňania ekostabilizačných funkcií zelene, dopĺňanie detských ihrísk a športovísk, výmenou povrchov spevnených plôch a celkové definovanie ...
Parkovacie plochy sídlisko F Topoľčany – I
Predmetom zákazky je vyhotovenie nových parkovacích miest, doplnenie nových miest pri existujúcich parkovacích miestach a s tým spojené úpravy miestnych komunikácií a chodníkov na sídlisku F mesta Topoľčany, Ul. Boženy Nemcovej, Ul. Ľudmily Podjavorinskej a Ul. Clementisovej. Nových parkovacích miest bude 85 ks, z toho 4 miesta budú vyhradené pre ...
Mariánské lázně - údržba městské zeleně 2023-2028
Předmětem plnění veřejné zakázky je údržba prvků ploch městské zeleně obvodů I.A a I.B. v Mariánských Lázních. Veřejná zakázka zahrnuje zejména tyto činnosti: 1. údržbu parkových trávníků, 2. údržbu letničkových záhonů, 3. údržbu trvalkových rabat, 4. údržbu keřových porostů, 5. údržbu živých plotů. Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ...
Údržba zeleně na území městského obvodu Plzeň 4, lokality č. 1, 2, 4
Předmětem veřejné zakázky jsou práce při celoroční údržbě a ošetřování veřejné zeleně a činnosti s tím související v místě plnění, a to na území Městského obvodu Plzeň 4. Zejména se jedná o pravidelné sečení travních ploch, provádění výhrabů travnatých ploch se sběrem listí, prořezů a zmlazování keřů, okopávání a pletí, výsadeb keřových a ...
Revitalizace parku Cihelna v Šumperku - zpevněné plochy
Předmětem plnění zakázky je úprava území na přírodní lesopark s důrazem na ochranu životního prostředí a environmentální výchovu. Předmětem plnění jsou terénní úpravy, zpevněné plochy (mlátový chodník), úprava vodních ploch a výroba a osazení mobiliáře v parku Cihelna. Zhotovitel bude své práce koordinovat s dodavatelem kácení a výsadby zeleně.
Poptávám servis jezírkového vysavače
Poptávám servis jezírkového vysavače STREND PRO 30LPSP v ČR