Realizace biocentra LBC 89 Padělky
Konkrétním předmětem veřejné zakázky je vytvoření tůně napájené srážkovou vodou a provedení výsadeb krajinné zeleně a zatravnění. Jedná se o dva samostatné stavební objekty: SO-01 Tůň SO-02 Vegetační úpravy Součástí SO-01 Tůň jsou i terénní úpravy v okolí vodního prvku, součástí SO-02 Vegetační úpravy je ptačí pozorovatelna umístěná v blízkosti ...
Hledáme dodavatele výsadbového materiálu
Hledáme dodavatele výsadbového materiálu. Chystáme na podzim výsadbu stromů v obci, na základě zpracovaného projektu a hledáme dodavatele výsadbového materiálu. Proto si Vás dovoluji oslovit a požádat o nabídku na nákup stromů v počtech, druzích a velikostech dle přiložených seznamů na realizaci dvou etap výsadeb. V případě, že některý ...
Založení části regionálního biocentra ÚSES Žebračka v lokalitě Křivá (k.ú. Přerov)
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření hodnotného biocentra, tedy výsadby regionálně původních dřevin na již dříve zalučněném poli. Zalučnění zájmové plochy proběhlo v roce 2017 regionální luční směsí. Projekt tak navazuje na toto opatření s cílem zvýšit biologickou a ekologickou hodnotu lokality. Vzniklá plocha bude součástí prvků ÚSES, konkrétně ...
Novostavba MŠ Teplická -Stavba MŠ
Predmetom súťaže sú stavebné objekty SO 01 Objekt MŠ, SO 02 napojenie vodovodu, SO 03 Napojenie kanalizácie, SO 04 - Napojenie elektro (vrátane preložky VN), SO 05 - Oplotenie. (Stavebné objekty SO 06 Detské ihriská, SO 07 Areálová zeleň, SO 08 Komunikácie a spevnené plochy sú predmetom inej súťaže. Je potrebné počítať pri výstavbe s ...
Litorál u rybníka Blatec v k.ú. Příbraz CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010860
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v užším řízení, jejímž předmětem je výstavba vodních tůní a výsadba stromů v k.ú. Příbraz.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Myjava
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: 1) Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Myjava 2) Zabezpečenie údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 3) Správa a údržba verejnej zelene vrátane cintorínov v meste Myjava Predmet zákazky sa delí na 3 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu, kombináciu akýchkoľvek častí alebo na ...
Založení vybraných prvků ÚSES v k.ú. Vranovice
Předmětem veřejné zakázky je realizací prvků ÚSES na katastru obce Vranovice. V ploše stávající orné půdy je navrženo několik nových prvků, které společně plní významnou krajinotvornou, ekologickou a protierozní funkci. Všechny prvky jsou součástí ÚSES (biocentra a biokoridory). V ploše nynější orné půdy bude doplňována autochtonní dřevinná i ...
Doplnění zeleně v polní trati Padělky ode Drah, Drahy, Hrubé pasečky, Vyhnašov, Mrchoviště
Předmětem veřejné zakázky je založení krajinné zeleně, interakčních prvků a segmentů lokálních biokoridorů v k.ú. Tupesy na Moravě. V podstatě jde o rekonstrukci krajinného rázu ve významné lokalitě Přírodního parku Chřiby, vytvoření protierozních prvků v krajině a zvýšení ekologické stability území. Projekt je zaměřen na regeneraci rozsáhlého ...
Transformace PO Nové Zámky-II. a III. etapa -vybavení nábytkem
Předmět dodávky je domácí nábytek do obývacích pokojů, ložnic, jídelen, koupelen; zahradní nábytek; kancelářský nábytek a pracovní nábytek.
Revitalizácia verejných priestranstiev – ulica Slanská
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa revitalizuje verejné priestranstvo, čím sa zabezpečí jednak vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry, posilnenie ekologickej stability, kvality ovzdušia a zlepšenie sídelného prostredia.
Regenerace parku sady Bedřicha Smetany a vybraných součástí systému zeleně lázeňského města
Předmětem zakázky je regenerace zeleně na vybraných plochách ve Františkových Lázních. Celkem je vybráno 17 ploch po celém městě, na kterých jsou navrženo kácení, pěstební opatření na stávajících stromech a nové výsadby. U sadů Bedřicha Smetany je navržena kompletní regenerace parku. Všechny plochy se nachází v zastavěném území obce a jsou ...
Letné kúpalisko v Rožňave - rekonštrukcia a úprava plaveckého bazéna
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho letného bazéna, ktorej cieľom je úprava dna a povrchu plaveckého bazéna, zmena jeho celkovej hĺbky, jeho rozdelenie na dve časti, každú s odlišným režimom prevádzky a úprava a doplnenie bazénovej technológie.
Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy
nákup přepravníku na přepravu koní, nákup učebních pomůcek do odborné učebny mechanizace a mechanizační dílny a nákup vybavení do výukové zahrady.
Park u vody, Praha 7-Holešovice
Předmětem plnění této soutěže o návrh je zpracování urbanisticko-krajinářského návrhu parku u vody v Praze 7-Holešovicích. Cílem revitalizace prostoru je znovunavázání vztahu s řekou na levém vltavském břehu, posílení jedinečného charakteru parku se zachovalou stopou průmyslového provozu a využití potenciálu jednoho z mála veřejných míst v městské ...
Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zařízení na nich umístěných na území městské části Praha 4
Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zařízení na nich umístěných na území městské části Praha 4, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zadávací dokumentací a zejména pak její Částí 2: Návrh smlouvy.
Revitalizace zeleně v areálu Domova důchodců Sloup v Čechách, p. o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava parku (původní zámecký park) v rámci areálu Domova důchodců Sloup v Čechách, p. o. Konkrétně bude provedena komplexní revitalizace dřevin rostoucích v parku spočívající v kácení 81 ks stromů a odfrézování 82 ks pařezů, dále ošetření 89 ks stromů a výsadbě 116 ks stromů resp. keřů vč. zajištění následné ...
Zelený pás Sedlečko u Soběslavě
Předmětem veřejné zakázky je výsadba interakčního prvku na valu mezi dálnicí D3 a IV. železničním koridorem na parcelách č. 1374, 1394/2, 790/4 , k.ú. Sedlečko u Soběslavě z důvodu snížení negativního vlivu liniových staveb na zemědělskou krajinu a krajinný ráz. Celková délka pásu činí 280m, průměrná šířka 50 m, výška valu 11m, celková plocha ...
Udržitelné hospodaření v krajině Bílých Karpat II
Před vymezením řešeného území bylo provedeno terénní šetření v krajině a krajinná analýza zájmových katastrů Jestřabí, Štítná nad Vláří-Popov, Brumov, Bylnice a Návojná. Celková plocha, na které budou realizována opatření činí 15,5 ha. Z toho na 6,2 ha proběhnou výsadby a realizace tůní, na 9,3 ha proběhne odstraňování náletu a management ...
Modernizace plovárny ve Slaném
Předmětem této veřejné zakázky je realizace stavebních prací. Jedná se o změnu dokončené stavby, plovárny města Slaný, která slouží v letních měsících ke koupání, rekreaci a odpočinku obyvatelů. Předmětem projektu je oprava a modernizace stávajících bazénů a stávající technologie. Stavba přispěje ke zlepšení vybavenosti relaxační a sportovní ...
Odborná starostlivosť o zeleň na území mesta Prešov v rokoch 2021
Výrub stromov, orez konárov stromov bez plošiny, orez konárov pomocou plošiny, alebo stromolezecky, orez stromov na čapik, orez krov a ruží, zmladenie krov, rez a tvarovanie živých plotov s vyčistením a odburiňovaním, výsadba kvetín, letničiek, dvojročných kvetín, výsadba krov s balom, výsadba stromov s balom, založenie záhonu, založenie trávnika, ...
Revitalizace LBC C07 v k.ú. Běhařovice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v revitalizaci lokálního biocentra C07 Za kostelem v k.ú. Běhařovice. Pro zvýšení biologické rozmanitosti krajinářsky cenného území lokality v jinak monotónní krajině, chudé na drobné vodní a mokřadní plochy, bude vybudována soustava průtočných a neprůtočných mokřadů, malá vodní nádrž a ...
Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici-II.etapa
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici II. etapa, ktorá sa skladá z troch častí: -Časť A. Stavebné práce -Časť B. Obnova a výsadba zelene -Časť C. Detské ihriská a športové prvky Predmetom je realizácia stavebných prác na regenerácii vnútrobloku ...
Obec Šanov - Realizace LBK2, LBK3, LBK5, LBK12, LBK14
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení díla s názvem: Obec Šanov - Realizace LBK2, LBK3, LBK5, LBK12, LBK14. Veřejná zakázka zahrnuje realizaci projektu spočívající v založení chybějících biokoridorů v k.ú. Šanov. V rámci realizace dojde k výsadbě nových dřevin včetně tříleté následné péče a zatravnění. Výsledkem zadávacího ...
Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici-I.etapa
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici I. etapa, ktorá sa skladá z troch častí: -Časť A. Stavebné práce -Časť B. Obnova a výsadba zelene -Časť C. Detské ihriská a športové prvky Predmetom je realizácia stavebných prác na regenerácii vnútrobloku ...
Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice
Predmetom obstarávania sú vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice. Riešené vodozádržné opatrenia predstavujú tri rôzne aktivity: - vybudovanie podpovrchových retenčných systémov na zachytenie zrážkovej vody (SO2 a SO3) - náhrada spevnených plôch zatrávneníma zatrávňovacími dlaždicami (SO1, SO6 a SO7) - vybudovanie dažďových ...