Poptávám dodávku plastového bazénu
Poptávám plastový bazén 6x3x1,2. Nedakonice, okr. Uh. Hradiště.
Revitalizace alejí pro SÚSPK - 1. etapa
Revitalizace alejí v k.ú. Poděvousy, Srbice u Kolovče, Lučice u Chudenic, Bezpravovice, Chudenice. V rámci realizace dojde k ošetření stávajících dřevin a výsadbě nových dřevin mimo zastavěné území obce.
Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna
Předmětem veřejné zakázky je realizace koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna.
Regenerace sídliště B. Šmerala v Prostějově
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce ve smyslu regenerace sídliště B. Šmerala v Prostějově. Jedná se zejména o opravy komunikací, zaústění uličních vpustí do stávajícího kanalizačního systému a do nově navržených vsaků. Součástí zakázky je i rekonstrukce veřejného osvětlení a ozelenění sídliště. V rámci 1. etapy bude řešena výstavba nové ...
Poptávám výrobu plastové vaničky
Sháním kdo by zvládl vyrobit plastovou vaničku o rozměrech 73x140cm (vnější rozměry) a hloubka 10cm z plastu min. 5mm. Na obrázku je kam ji chci vložit a obetonovat, slouží to na umývání psa, vana by byla venku.
Vodozádržné opatrenia v obci Oravská Lesná na prispôsobenie sa zmene klímy
Predmetom zákazky je vybudovanie vodozádržných opatrení v k.ú. obce Oravská Lesná. Lokalizácia jednotlivých stavebných objektov vrátane ich príslušenstva je na pozemkoch vo vlastníctve, resp. v nájme obce Oravská Lesná. Jedná sa o parcely číslo: KN-C:7765/11, 7765/4, 7765/5, 7765/6, 7765/9, 7909/5 a 7915/2. Riešené vodozádržné opatrenia ...
NKP Klášter Kladruby - Život v řádu - stavební úpravy - II.zadání
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávajících objektů, respektive jejich částí, formou stavebních úprav, udržovacích prací a terénních a sadových úprav. V Novém konventu a Starém konventu dojde k plné, respektive částečné, obnově objektů s rozšířením návštěvnických prohlídkových okruhů a instalací včetně zpřístupnění obnoveného Rajského ...
Rámcová dohoda - Kácení stromů a řez dřevin v MSK 2020-2024
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení kácení stromů a ořez dřevin v Moravskoslezském kraji, odstranění pařezů, štěpkování, likvidace dřevní hmoty a veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů a úpravou terénu kolem silnic I. tříd, dálnic II. tříd, silnic pro motorová vozidla a na pozemcích v majetkové ...
Management ZCHÚ KHK 2020
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS je poskytování služeb v oblasti péče o zvláště chráněná území v Královéhradeckém kraji. Péče je rozdělena do dvou kategorií: kosení travních porostů a realizace a obnova značení hranic těchto území. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a ...
Kosenie verejnej zelene v meste Revúca a m.č. Revúčka na obdobie rokov 2020- 2021
Predmetom zákazy je kosenie verejnej zelene, dočisťovanie plôch, použitie techniky na zvoz zelene vo výmere 30 ha v intraviláne mesta a pomocné práce jednoduché a odborné. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná - sadové úpravy
Předmětem veřejné zakázky je vybudování výukové a pobytové zahrady se sadem, se záhony pro ovoce, zeleninu a květiny, a s výukovými biotopy a dodávka venkovní učebny pro environmentální výuku.
Revitalizace lokality Slučí Tah
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Slučí Tah. Jejím cílem je obnova hydrologického režimu nevhodně odvodněných mokřadních biotopů a zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o zablokování ...
Revitalizace lokality Nová Hůrka
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Nová Hůrka. Jejím cílem je obnova narušeného vodního režimu, zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Součástí lokality je ...
Zajištění údržby veřejné zeleně v lokalitě Kladno - Sever
Předmětem plnění je zajištění údržby veřejné zeleně, travnatých ploch, keřových skupin a dřevin vč. jejich výsadby, v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací
Založení krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice II
Předmětem veřejné zakázky je realizace druhé části navržených skladebných částí ÚSES v jihovýchodní části katastru Velké Pavlovice a tím přispět ke zlepšení životního prostředí. V rámci zakázky budou vytvořeny chybějící části tří biokoridorů a čtyř interakčních prvků. Všechny zakládané krajinné prvky budou plnit nejen funkci ekologickou, ale i ...
Správa a údržba městského hřbitova
Předmětem této veřejné zakázky je zabezpečení správy a údržby městského hřbitova, tj. provádění, resp. zajištění činností správy a údržby vymezených v návrhu smlouvy na veřejnou zakázku a za podmínek tam uvedených. Smlouva na veřejnou zakázku bude uzavřena pro období ode dne 1. 1. 2021 do dne 31. 12. 2025.
Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum
Predmetom zákazky sú stavebné práce na stavebných objektoch SO01-SO21, s výnimkou SO10 (sýpka), v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako PD) a zmluvných podmienok. Stavebné práce zahŕňajú celkovú obnovu barokového kaštieľa z 2.pol. 18. storočia, jeho priľahlých pozemkov a záhrady. Jedná sa o samostatný objekt, ktorý ...
Obnova mestskej plavárne v Trebišove – II.etapa, bazénová technológia
Predmetom obstarávania je dodanie inovatívnych stavebno-technologických riešení pre obeh, čistenie a ohrev vody v bazénoch mestskej plavárne v Trebišove, s požiadavkou na zvýšenie ich komplexnej funkčnosti, energetickej úspory a ekologickej efektívnosti. Nový technologický projekt rieši stavebno-technologické úpravy bazéna o dĺžke 10 metrov, 25 ...
Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Belanská štvrť
Stavba rieši revitalizáciu vnútrobloku sídliska Belanská štvrť v Liptovkom Hrádku s akcentom na skvalitnenie životného prostredia, s dôrazom na zeleň, športoviská, detské ihriská, inžinierske siete, potrebné komunikácie a iné plochy. Samotná stavba sa skladá z niekoľkých vzájomne previazaných prevádzkových celkov: - Sadové úpravy-zeleň - ...
Letná údržba
Predmetom zákazky Letná údržba je poskytnutie služieb súvisiacich s komplexnou údržbou verejnej zelene - trávnikov, odstraňovaním buriny z obrubníkov ciest, parkovísk a chodníkov mechanicky a čistením dažďových vpustí v katastrálnom území Vrakuňa. Charakteristika jednotlivých služieb Letná údržba pre potreby tohto verejného obstarávania: ...
Základní škola Povrly
Předmětem je rekonstrukce osvětlení a elektroinstalace, bazénu v areálu základní školy. Stávající bazén je ve špatném technickém stavu, chodníků a schodišť, které jsou v dezolátním stavu.
Údržba veřejné zeleně v sektoru č. 7 – Rožnov, Mladé, Nové Hodějovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění údržby veřejné zeleně v sektoru č. 7 – Rožnov, Mladé, Nové Hodějovice na území statutárního města České Budějovice. Jedná se o sektor s parkovou a doprovodnou zelení. Požadovaná komplexní údržba veřejné zeleně dle Nabídkového listu zahrnuje sečení travnatých ploch, péči o keřové výsadby spočívající v ...
Zajištění údržby ploch silniční zeleně MČ Brno-střed
Předmětem plnění této veřejné zakázky je údržba ploch silniční zeleně podél místních komunikací správního území městské části Brno – střed, lokalita Masarykova čtvrť-Staré Brno, lokalita Staré Brno-Štýřice a lokalita Veveří – Trnitá v rozsahu a podle těchto ZADÁVACÍCH PODMÍNEK, zejména SMLOUVY a její přílohy ve všech jejich částech
Ošetrenie a údržba stromovej vegetácie a služby s tým spojené
Ošetrenie a údržba stromovej vegetácie a služby s tým spojené pre potreby tohto verejného obstarávania predstavuje poskytnutie služieb na zabezpečenie revitalizácie a údržby plôch pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve alebo boli zverené do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a zahŕňa tieto činnosti: - orez stromov (bezpečnostný rez, tvarovací ...
Ľadová plocha - lokalita starý JUH
Stavba je vzhľadom na rozsah prác členená na samostatné stavebné objekty: SO 01 Hlavný objekt ľadová plocha SO 02 Hygienické vybavenie - WC, technické vybavenie garáž pre rolbu, sklad športových potrieb SO 03 Workoutové - fitness ihrisko SO 04 Preložka výtvarného diela SO 05 Spevnené plochy a komunikácie SO 06 Technológia chladenia SO 07 ...