ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. - telematika ve veřejné dopravě
Dodávka a instalace inteligentních zastávek včetně SW pro zajištění vstupních dat a správu informačních panelů.
Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ
Předmětem veřejné zakázky je modernizace jedenácti stávajících světelných signalizačních zařízení ve městě Vyškov, která zahrnuje HW a SW doplnění stávajících řadičů SSZ CROSS RS 4 (zadavatel nepřipouští jejich výměnu), náhradu zastaralých řadičů SSZ CROSS RS-1, RS-2 A RS-3, výměnu světelných zdrojů a aktualizaci dopravních řešení pro dynamické ...
I/11 Šedivec a Suchý Vrch, I/34 Čertovina - Medkovy Kopce, výstavba meteostanic a PDZ
Výstavba 2 nových meteostanic vč. proměnných dopravních značek(PDZ) v lokalitách I/34 Čertovina - Medkovy Kopce a I/11 Šedivec a doplnění dvou proměnných dopravních značek (PDZ) ke stávající SMS v lokalitě I/11 Suchý Vrch dle VD-ZDS vypracované firmou Pontex Praha.
Plán dopravnej obslužnosti Banskobystrického samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie strategického dokumentu Plánu dopravnej obslužnosti Banskobystrického samosprávneho kraja s cieľom zabezpečiť mobilitu ľudí v mestách a regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja, a tým zvýšiť kvalitu ich života, a to zabezpečením previazanosti a kontinuity verejnej osobnej dopravy. ...
Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 4.etapa I.část
Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři dílčí části
I/13 Horní Hrad - PDZ - M
Předmětem je osazení silniční meteostanice (SMS) a proměnného dopravního značení (PDZ) u silnice I/13 na území místních částí Krásný Les a Stráž nad Ohří podle situací na dvou místech. PDZ umožní v závislosti na aktuálním stavu vozovky upozornit na nebezpečí námrazy nebo smyku v daném úseku. Účelem PDZ je možnost varovat řidiče před nebezpečnými ...
Nájem zařízení pro úsekové měření rychlosti, Říčany II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je a) nájem měřících zařízení pro úsekové měření rychlosti v 5 úsecích, b) zajištění provozu měřících zařízení včetně automatizovaného přenosu dat o průjezdech vozidel a o provedeném měření a c) poskytnutí dalších činností a služeb uvedených v přílohách č. 1 a 3 této ZD, a to po dobu 5 let od počátku doby ...
Dodávka stacionárních kamerových systémů a poskytování souvisejících služeb
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na dodávku kamer vhodných pro umístění na mýtné brány, se schopností rozeznání typu vozidla, registrační značky a země registrace vozidla a poskytování souvisejících služeb.
I/25 Horní Žďár - PDZ - M
Předmětem je osazení silniční meteostanice (SMS) a proměnného dopravního značení (PDZ) u silnice I/25 na území místních částí Horní Žďár a Dolní Žďár u města Ostrov nad Ohří podle situací na třech místech. PDZ umožní v závislosti na aktuálním stavu vozovky upozornit na nebezpečí námrazy nebo smyku v daném úseku. Účelem PDZ je možnost varovat ...
ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. - telematika ve veřejné dopravě
Dodávka a instalace inteligentních zastávek včetně SW pro zajištění vstupních dat a správu informačních panelů.
Provoz a údržba měřících systémů Unicam Velocity
Předmětem zakázky je provedení instalace a komplexní zajištění provozu pěti sad systému úsekového měření rychlosti Unicam Velocity v rámci omezení dopravy při dlouhodobých dálničních uzavírkách.
Zpracování plánu udržitelné městské mobility statutárního města Hradec Králové
Předmětem veřejné zakázky je zpracování plánu udržitelné městské mobility statutárního města Hradec Králové. Předmětem veřejné zakázky jsou rovněž navazující služby v průběhu realizace plánu udržitelné městské mobility, a to služby spočívající ve správě a využití dopravního modelu. Tyto služby budou poskytovány na výzvu zadavatele.
Výhled parametrů veřejné hromadné dopravy ve Středočeském kraji v roce 2025
Hlavním cílem Veřejné zakázky je určení vhodných rozvojových kroků v oblasti veřejné hromadné dopravy na území Středočeského kraje (dále jen „SČK“) s cílem reagovat na rostoucí mobilitu občanů SČK ve výhledu do roku 2025. Výstupem plnění Veřejné zakázky bude písemná zpráva obsahující jednak očekávanou úroveň mobility občanů SČK v roce 2025 ...
Zajištění servisu a systémové podpory dispečerských terminálů
Předmětem veřejné zakázky jsou dispečerské terminály, které tvoří technologický soubor železničních telefonních zapojovačů včetně návazných sdělovacích zařízení systémů a zařízení. Železniční telefonní zapojovače jsou z funkčního pohledu členěny do dvou technologických skupin, IPTC a TOP.
Meteorologické systémy pro účely dopravy na území města České Budějovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní řešení 5 systémů meteorologických měřících zařízení – meteostanic pro monitoring meteorologických parametrů a parametrů vozovky ve venkovním prostředí na území města České Budějovice. Data ze všech senzorů budou agregována v centrálním prvku, umístěném v prostorách statutárního města České ...
Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie
Vykonávanie činností potrebných na zaistenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky zariadení cestnej svetelnej signalizácie (ďalej len CSS), elektronických dopravných značiek (ďalej len EDZ) a meračov rýchlosti vo vlastníctve/správe verejného obstarávateľa (ďalej spolu aj zariadenia) - vykonávanie pravidelnej údržby CSS, EDZ a meračov rýchlosti, ...
Velim - Poříčany, BC
Předmětem plnění je zhotovení stavby „Velim – Poříčany, BC“, která je jednou ze staveb programu Blending Call a řeší odstranění úzkých míst na vybraných předdefinovaných úsecích železničních Core Network koridorů v České republice. Cílem stavby je řešení dvojkolejného úseku v km 355,700 – 372,035, což zahrnuje traťový úsek Velim – Pečky, Pečky – ...
Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 4.etapa I.část
Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři dílčí části
Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT 2020
Provádění cyklických oprav a neplánovaných oprav výměnných dílů reléového zabezpečovacího zařízení a výměnných dílů přejezdového zabezpečovacího zařízení v obvodu OŘ Praha - SSZT Praha východ, SSZT Praha západ a SSZT Nymburk.
Výmena centrálneho riadiaceho systému a vizualizácie tunela Sitina
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v súvislosti s realizáciou kompletnej výmeny aplikačného programového vybavenia technologického celku (ďalej len "T") T 429 Centrálny riadiaci systém tunela Sitina (vrátane prislúchajúceho ISD - kamery, premenné dopravné značky a dopravné zariadenia). Výmena spočíva vo vytvorení a nasadení nového aplikačného ...
Nákup automatických sčítačov dopravy
Predmetom zákazky je dodávka, montáž, technický servis a opravy automatických sčítačov dopravy, ktoré pracujú na princípe indukčných slučiek a dodávka, montáž, technický servis a opravy automatických sčítačov dopravy, ktoré pracujú na princípe radaru. Automatické sčítače dopravy budú nainštalované na diaľniciach a rýchlostných cestách vo ...
Bezpečné Úvaly – Instalace dopravních zařízení
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu inteligentních dopravních systémů, tj. inteligentních ukazatelů rychlosti a úsekových detektorů rychlosti, které budou zadavateli sloužit pro provádění měření rychlosti motorových vozidel dle zákona č. 361/2000 Sb. a č. 553/1991 Sb., a dále dodávka obslužného hardwaru a softwaru a ...
Výstavba selektívnej vážnice I/66  Šahy
Predmetom tejto zákazky je vybudovanie systému na nepretržité 24-hodinové monitorovanie dopravy na ceste I/66 - Šahy so zameraním na identifikáciu vozidiel prekračujúcich povolené parametre (nápravový tlak, celková hmotnosť, dĺžka, šírka a výška jazdnej súpravy), identifikáciu vozidiel porušujúcich pravidlá cestnej premávky. Na základe prejazdu ...
Odstranění telematických zařízení z dálnic a silnic I. třídy
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní odstranění elektronických zařízení a související kabeláže ze 48 kontrolních mýtných branách. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dále transport demontovaného Zařízení do prostoru dodavatele, ...
Zajištění servisu a systémové podpory dispečerských terminálů
Dispečerské terminály Zadavatele tvoří technologický soubor železničních telefonních zapojovačů včetně návazných sdělovacích zařízení systémů a zařízení, se kterými je Zadavatel oprávněn hospodařit, které zajišťují služby neveřejných elektronických komunikací a další služby v oblasti provozování železniční dopravní cesty (dále jen „ŽDC“) a ...