Úprava a doplnenie tunelového rozhlasu v tuneli Sitina

Úprava a doplnenie tunelového rozhlasu v tuneli Sitina

Predmetom zákazky je dodanie tovaru a činnosti spojenej s montážou tovaru pre technologický celok T 428.2 Tunelový rozhlas, podľa dokumentácie pre realizáciu stavby Razený tunel Sitina-Západná a východná tunelová rúra, Tunelový rozhlas, ktorá tvorí prílohu č.1 k časti B.1 Opisu predmetu zákazky týchto SP.

Dodávka jednotného systému řízení parkování a efektivního využití volných parkovacích kapacit

Dodávka jednotného systému řízení parkování a efektivního využití volných parkovacích kapacit

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednotného systému řízení parkování a efektivního využití volných parkovacích kapacit na území statutárního města Pardubic. Veřejná zakázka je v rámci jednoho zadávacího řízení členěna na 3 části: Část A: Dodávka kontroly obsazenosti parkovacích míst/lokality; Část B: Dodávka a instalace parkovacích automatů; ...

Parkovací informační a navigační systém v Liberci

Parkovací informační a navigační systém v Liberci

Předmětem veřejné zakázky je vybudování, zprovoznění a provozování informačního a navigačního systému parkování v centru Liberce. Jedná se o dynamický dopravně – informační systém, který bude realizován prostřednictvím osazení bezdrátových senzorů na vybraných parkovacích místech ve vlastnictví zadavatele a instalace statických a dynamických ...

Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě

Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě

Podstatou projektu bude modernizace a vybudování nových součástí a prvků dopravně - komunikační infrastruktury. Ty pak budou využity pro účely zajištění moderního centrálního řízení dopravy, zvýšení kapacity, dopravního komfortu a atraktivity dopravy, její plynulosti a bezpečnosti. Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje následující oblasti ...

Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích

Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích

Předmětem veřejné zakázky je realizace inteligentního řízení dopravy v Pardubicích zahrnující vybudování systému řízení světelné signalizace a dopravní ústředny pro zajištění preference městské hromadné dopravy (MHD) v Pardubicích, které musí splňovat tyto požadavky: - umožnit dynamickou preferenci MHD, kterou lze aktivovat na vybraných místech v ...

Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia

Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia

Predmet zákazky pozostáva z funkčných celkov: -Plán udržateľnej mobility (PUM) -Plánu dopravnej obslužnosti (ďalej len PDO) -Strategické environmentálne hodnotenie (ďalej len SEA -Plán implementácie a monitoringu Plánu udržateľnej mobility

Dodávka hybridních C2X jednotek

Dodávka hybridních C2X jednotek

Zadavatel uvádí, že se jedná o dodávku 11 ks hybridních C2X jednotek, které bude Zadavatel využívat v rámci řešení projektu C-ROADS CZ. Tyto požadované jednotky jsou primárně určeny pro užití ve vozidlech jako On-Board Unit (OBU), musí ale být schopny nasazení do provozu také jako Road Site Unit (RSU), které budou instalovány v blízkosti silnic a ...

Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem

Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem

Předmětem plnění veřejné zakázky je správa, údržba, obnova a provozování systémů „světelného signalizačního zařízení“ (dále jen „SSZ“) a části systému preferencí vozidel integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), které jsou majetkem objednatele a systémů SSZ a IZS, které objednatel nabude po dobu plnění této zakázky do svého vlast-nictví. ...

Doplnění vzdálených detektorů pro inteligentní dopravní systémy v Českých Budějovicích

Doplnění vzdálených detektorů pro inteligentní dopravní systémy v Českých Budějovicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní řešení systému strategických detektorů provozu na vybraných měřících profilech pozemních komunikací na katastrálním území města České Budějovice. Jedná se celkem 114 detektorů v 36 profilech. Data o provozu budou agregována v Centrálním prvku, který bude poskytovat výstup pro potřeby dopravní řídící ...

Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Fričovce - Svinia

Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Fričovce - Svinia

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Fričovce Svinia.

Vypracovanie štúdie pre projekt Linking Danube

Vypracovanie štúdie pre projekt Linking Danube

Predmetom zákazky je vypracovanie štúdií, výstupov a analýz, technických a organizačných špecifikácií k multimodálnemu plánovaču ciest, zameraného na prepojenie existujúcich služieb s menej dostupnými (vidieckymi) územiami do TEN-T siete pomocou alternatívnych verejných dopravných služieb a integráciou dopravných údajov do služieb, najmä ...

Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie

Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie

Předmětem veřejné zakázky je dodávka komponent pro vybudování, zprovoznění a provozování informačního dynamického dopravního systému mapujícího meteorologické situace rizikových lokalit v intravilánu města Liberce. Cílem tohoto systému bude prostřednictvím informací o aktuálním stavu snížit nehodovost v daných lokalitách.

Parkovací informační a navigační systém v Liberci

Parkovací informační a navigační systém v Liberci

Předmětem veřejné zakázky je vybudování, zprovoznění a provozování informačního a navigačního systému parkování v centru Liberce. Jedná se o dynamický dopravně – informační systém, který bude realizován prostřednictvím osazení bezdrátových senzorů na vybraných parkovacích místech ve vlastnictví zadavatele a instalace statických a dynamických ...

Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina

Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina

Predmetom zákazky je dodávka zariadení na preferenciu vozidiel VOD na svetelných križovatkách vmeste Žilina. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je včasti (B) Opis predmetu zákazky.

Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem

Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem

Předmětem plnění veřejné zakázky je správa, údržba, obnova a provozování systémů „světelného signalizačního zařízení“ (dále jen „SSZ“) a části systému preferencí vozidel integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), které jsou majetkem objednatele a systémů SSZ a IZS, které objednatel nabude po dobu plnění této zakázky do svého vlast-nictví. ...

Dopravní řídící ústředna Olomouc

Dopravní řídící ústředna Olomouc

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování centrálního řízení dopravy, které umožní efektivnější řízení provozu při zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy (také projekt). Jedná se o vybudování technologického zařízení, které bude zapadat do koncepce Jednotného systému dopravních informací České republiky včetně plné kompatibility se systémem ...

Zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení

Zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení

Cílem, resp. potřebou zadavatele ve vztahu k této veřejné zakázce je zajištění kontinuální poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení dálnice D1 v kilometru od 341,507 do 376,497, včetně tunelu Klimkovice a velínu řízení tunelů SSÚD Ostrava-Přívoz, a tunelu Lysůvky na D48 za účelem zachování bezpečnosti a plynulosti ...

Zajištění servisu, údržby a poruchové služby u tunelů na dálnici D8

Zajištění servisu, údržby a poruchové služby u tunelů na dálnici D8

Cílem, resp. potřebou zadavatele ve vztahu k této veřejné zakázce je zajištění kontinuálního servisu, údržby a poruchové služby u tunelů na dálnici D8, technologického a softwarového vybavení, stavebně-technické části tunelů Panenská, Libouchec, Radejčín, Prackovice a dispečinků Řehlovice a Petrovice, za účelem zachování bezpečnosti a plynulosti ...

Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Č. Budějovicích

Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Č. Budějovicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit systém regulace dopravy v klidu pro vybrané části území města České Budějovice. Hlavní cíl projektu dopravy v klidu je zefektivnění a rozšíření stávajícího systému parkovacích zón do nových území města, zajištění nabídky parkovacích míst nezbytných pro obsluhu území a přiměřená ochrana parkovacích ...

D2 km 2,000 - 60,000 / modernizace IDS, Telematika

D2 km 2,000 - 60,000 / modernizace IDS, Telematika

Splněním VZ bude naplněna potřeba modernizace dálničního informačního systému. Jedná se o položení kompletní telekomunikační trasy ve SDP pro připojení stávajících telematických systémů na dálnici D2 v úseku km 2,000-60,000. Potřeba zadavatele bude naplněna v souladu s právními předpisy upravujícími výkon majetkové správy a technickými podmínkami ...

Údržba Automatizovaného systému řízení dopravy ASŘD v Plzni

Údržba Automatizovaného systému řízení dopravy ASŘD v Plzni

Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy podle § 11 zákona s jedním dodavatelem s následujícím předmětem plnění: Zajišťování bezpečného a spolehlivého provozu a údržby Automatizovaného systému řízení dopravy (ASŘD) v Plzni, tj. světelného signalizačního zařízení na pozemních komunikacích včetně dopravní ústředny a souvisejících ...

Údržba telematického dohledového systému

Údržba telematického dohledového systému

Veřejná zakázka se týká údržby zařízení pořízených v rámci projektu: "Doplnění sběru dopravních informací pro řízení dopravy". V tomto projektu jsou provozována telematická zařízení sběru dopravních informací, videodetekce z otočných kamer a kooperativní systémy pro předávání dat mezi vozidly a řídicím systémem. V rámci údržby bude prováděno: ...

Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020 - Část I., Stavby a rekonstrukce SSZ

Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020 - Část I., Stavby a rekonstrukce SSZ

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukce čtyř světelných signalizačních zařízení křižovatek ve statutárním městě Brně v rozsahu dokumentace pro územní a stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby

Údržba zařízení dokumentace jízdy na červenou s měřením rychlosti v Praze

Údržba zařízení dokumentace jízdy na červenou s měřením rychlosti v Praze

Předmětem plnění je údržba zařízení dokumentace jízdy na červenou s měřením rychlosti. Jedná se o tyto typy zařízení dokumentující přestupky na křižovatkách v Praze: 1. Dokumentace jízdy na červenou - UnicamREDLIGHT 2. Měření okamžité rychlosti - UnicamSPEED 3. Dokumentace jízdy na červenou - UnicamREDCROSS Uchazeč bude vykonávat takové ...

Údržba zařízení dokumentace jízdy na červenou s měřením okamžité rychlosti v Praze

Údržba zařízení dokumentace jízdy na červenou s měřením okamžité rychlosti v Praze

Předmětem plnění je údržba zařízení dokumentace jízdy na červenou s měřením rychlosti. Jedná se o tyto typy zařízení dokumentující přestupky na křižovatkách v Praze: 1. Dokumentace jízdy na červenou - UmcamREDLIGHT 2. Měření okamžité rychlosti - UnicamSPEED 3. Dokumentace jízdy na červenou - UnlcamREDCROSS Uchazeč bude vykonávat takové ...

(záznamy 1/25 z 281)  strana 1 / 12