Zajištění servisní a poruchové služby u tunelů Panenská, Libouchec, Radejčín, Prackovice
Jedná se o služby na zajištění servisní a poruchové služby pro tunely na dálnici D8, technologického a softwarového vybavení a stavebně-technické části tunelů Panenská, Libouchec, Radejčín a Prackovice, včetně řídících dispečinků tunelů v objektech SSÚD Řehlovice, SSÚD Řehlovice pracoviště Petrovice a souvisejících objektů na trase D8.
Nájem zařízení pro měření rychlosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je nájem zařízení v počtu 15 kusů pro úsekové měření rychlosti se zabezpečením provozu najatých zařízení včetně automatizovaného přenosu dat o provedeném měření a zajištění provozu potřebných softwarových aplikací. Měřící zařízení má být umístěno v lokalitách v okolí Turnova.
Dynamická doprava
Súčasťou projektu SMART plán mesta Senica je implementácia smart prvkov na meranie intenzity dopravy, smart prvkov pre statickú dopravu a pre bezpečnosť. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky, minimálna technická špecifikácia tovarov/zariadení ( samostatné príloha súťažných podkladov pre každú časť predmetu ...
Inteligentná križovatka
Súčasťou projektu SMART plán mesta Senica je implementácia smart prvkov na inteligentné riadenie kritickej križovatky, inštalácia smart prvkov zvyšujúcich bezpečnosť chodcov na 12 priechodoch pre chodcov a systém merania rýchlosti informačnými radarmi a fotoradarmi. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky, ...
Vytěžování dopravních dat na základě vstupu do Centrálního registru vozidel a dalších databází
Účelem veřejné zakázky je nalezení inovativního systému na vytěžování dopravních dat na základě vstupu do centrálního registru vozidel a dalších databází na základě analýzy dat. Zakázka vychází z potřeby získávat podrobnější a přesnější informace o dopravním proudu ze silniční dopravy. Tyto údaje jsou důležité pro plánování rozvoje města a celé ...
STC kraj - Údržba telematických zařízení 2022-2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je servis, údržba a revize telematických zařízení, jež jsou příslušenstvím dálnic D4, D6, D7 a silnice I/3. Jedná se o SOS hlásky, kamerový systém, meteostanice, automatické sčítače dopravy, informační portály (ZPI a PDZ), rozvaděče, napájecí body a dálkový dohled.
Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 6. etapa II
Předmětem veřejné zakázky jsou rekonstrukce světelných signalizačních zařízení (SSZ) křižovatek ve statutárním městě Brno.
Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov - II. etapa: Stavebné práce
Stavebné práce zahŕňajú stavebné úpravy samotného pruhu zastávok, nástupných plôch s vytvorením bezbariérového prístupu v zmysle platnej legislatívy, vybavenie zastávok oznamovacími prostriedkami, riešenie prechodov pre chodcov s prvkami pre nevidiacich a príslušného osvetlenia prechodov pre chodcov, spätná úprava dotknutých plôch, vodorovné ...
Provoz a údržba ASD typu ASD3 a ASD3u
Předmětem zakázky jsou služby zajišťující kontrolu provozu stanovišť automatického sčítání dopravy (ASD) typu ASD3 a ASD3u, sběr dat, jejich dohled a validaci, provádění servisních zásahů včetně odstraňování poruch ASD a zajištění pravidelných technických kontrol.
Provoz a údržba ASD typu M660 a M680
Předmětem zakázky jsou služby zajišťující kontrolu provozu stanovišť automatického sčítání dopravy (ASD) typu M660 a M680, sběr dat, jejich dohled a validaci, provádění servisních zásahů včetně odstraňování poruch ASD a zajištění pravidelných technických kontrol.
Jednotný systém řízení dopravy za pomoci multiagentních a adaptivních systémů
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření systému řízení dopravy za pomoci multiagentních a adaptivních systémů s prvky umělé inteligence: • bude vycházet při řízení dopravy ne z dopravních stupňů ale z reálných počtů vozidel v oblasti a stanovení intenzit dopravy a směrovosti v dopravních uzlech. • nebude založen pouze na předpřipravených ...
D6 SO 400 - kontroly, revize, údržba, prohlídky 2022 - 2024
Jedná se o provedení komplexní servisní služby, jejímž cílem je zajištění bezporuchové funkčnosti telematických systémů (SOS hlásky, kamerový systém, jednotlivé komunikační bloky, MX skříně, PDZ, ZPI, dohled napájecích bodů apod).
Správa a údržba řídících dat zón placeného stání, projektování zón placeného stání
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytváření nových řídících dat zón placeného stání v informačním systému Zadavatele, průběžná správa a údržba stávajících a nově vytvořených řídících dat zón placeného stání v informačním systému Zadavatele, zpracování jednotlivých projektů řešení dopravy v klidu formou zón placeného stání pro místní komunikace ...
Implementace dopravní telematiky na území města Mladá Boleslav
Dodávka a implementace moderních telematických systémů řízení dopravy, zejména řadiče řídícího a dohledového systému včetně strategických detektorů, která z dlouhodobého pohledu podpoří trvale udržitelnou mobilitu na území města. Souhrn všech těchto opatření bude po svém uvedení do provozu schopen vyhodnocovat aktuální dopravní data pomocí ...
D7, D6 - kontroly, revize, prohlídky SO 400
Předmětem zakázky je komplexní servisní služba, jejímž cílem je zajištění funkčnosti všech telematických systémů (SOS hlásky, kamerový systém, jednotlivé komunikační bloky, MX skříně, PDZ, ZPI, dohled napájecích bodů, apod.) uvedených v soupise prací.
D10 Výstavba telematických systémů
Předmětem plnění veřejné zakázky je umístění telematických, bezpečnostních a informačních zařízení, včetně pokládky komunikační optické trasy a páteřní napájecí soustavy pro celý úsek dálnice D10 v délce 74 km. Na telematické systémy bude napojeno SSÚD Poříčany a budoucí SSÚD Brodce.
Implementace dopravní telematiky na území města Mladá Boleslav
Dodávka a implementace moderních telematických systémů řízení dopravy, zejména řadiče řídícího a dohledového systému včetně strategických detektorů, která z dlouhodobého pohledu podpoří trvale udržitelnou mobilitu na území města. Souhrn všech těchto opatření bude po svém uvedení do provozu schopen vyhodnocovat aktuální dopravní data pomocí ...
Upgrade detektorů M660
Předmětem zakázky je upgrade stávajících detektorů automatického sčítaní dopravy typu Marksman 660 (M660). Účelem požadovaného upgrade je rozšíření funkčních parametrů sčítače a rozšíření množství sbíraných údajů u dosavadní technologie.
Upgrade detektorů ASD3
Předmětem zakázky je upgrade stávajících detektorů automatického sčítaní dopravy typu ASD3. Účelem požadovaného upgrade je rozšíření funkčních parametrů sčítače a rozšíření množství sbíraných údajů u dosavadní technologie.
Provoz a údržba ASD 2021-2025
Předmětem zakázky jsou služby zajišťující kontrolu provozu stanovišť automatického sčítání dopravy (ASD), sběr dat, jejich dohled a validaci, provádění servisních zásahů včetně odstraňování poruch jak ASD tak smyček a zajištění pravidelných technických kontrol.
Príprava plánov organizácie dopravy
Vypracovanie realizačnej dokumentácie projektov organizácie dopravy na miestnych komunikáciách I. až IV. triedy, prejazdných úsekov ciest a parkovísk v majetku a správe verejného obstarávateľa v zmysle zásad dopravného značenia (zvislé i vodorovné) a druhu regulácie (rezidentná, zmiešaná, návštevnícka, špeciálna) poskytnutých verejným ...
I/23 VMO Brno, Obnova vybraných částí tunelu Pisárky, Hlinky a části navazující komunikace
Předmětem veřejné zakázky je zajištění obnovy vybraných části technologického vybavení tunelu Pisárky a tunelu Hlinky a dále pak opravu vybraných prvků stavební částí tunelu Pisárky, zahrnující i potřebné úpravy provozně technického objektu (lokálního velínu) tunelu Pisárky, a opravu části komunikace I/23 procházející tunelovou troubou B tunelu ...
Správa telematického majetku v Praze
Hlavním účelem veřejné zakázky je nalezení inovativního Systému správy telematického majetku v Praze. Fungující správa telematického majetku je jedním z nezbytných kroků směrem ke komplexnímu řízení dopravy, zvýšení její plynulosti a bezpečnosti. Zadavatel vymezuje obsahové zaměření inovační poptávky po novém Systému správy telematického majetku ...
Oprava stavebně technologické části tunelu Jihlava
Jedná se o sanaci závad na stavební a technologické části tunelu Jihlava. Předmětem veřejné zakázky je oprava stavební části tunelu a úprava svodidel a technologické části (rozvodna NN, kabelové rozvody NN, zdroj nepřerušované dodávky energie, uzemňovací soustava, osvětlení, řídicí systém, dopravní systém, televizní CCTV systém, elektronický ...
Zajištění externích poradenských kapacit ŘSD pro projekty z oblasti dopravní telematiky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dostatečně flexibilních a vysoce odborných externích poradenských kapacit formou služby pro potřeby zadavatele. Služby jsou nezbytné pro odpovědnou a včasnou přípravu strategických a koncepčních dokumentů, projektových záměrů, veřejných zakázek, podpory realizace ale i odborné supervize a podpory projektového ...