Meteorologické systémy pro účely dopravy na území města České Budějovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní řešení 5 systémů meteorologických měřících zařízení – meteostanic pro monitoring meteorologických parametrů a parametrů vozovky ve venkovním prostředí na území města České Budějovice. Data ze všech senzorů budou agregována v centrálním prvku, umístěném v prostorách statutárního města České ...
Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie
Vykonávanie činností potrebných na zaistenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky zariadení cestnej svetelnej signalizácie (ďalej len CSS), elektronických dopravných značiek (ďalej len EDZ) a meračov rýchlosti vo vlastníctve/správe verejného obstarávateľa (ďalej spolu aj zariadenia) - vykonávanie pravidelnej údržby CSS, EDZ a meračov rýchlosti, ...
Velim - Poříčany, BC
Předmětem plnění je zhotovení stavby „Velim – Poříčany, BC“, která je jednou ze staveb programu Blending Call a řeší odstranění úzkých míst na vybraných předdefinovaných úsecích železničních Core Network koridorů v České republice. Cílem stavby je řešení dvojkolejného úseku v km 355,700 – 372,035, což zahrnuje traťový úsek Velim – Pečky, Pečky – ...
Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 4.etapa I.část
Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři dílčí části
Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT 2020
Provádění cyklických oprav a neplánovaných oprav výměnných dílů reléového zabezpečovacího zařízení a výměnných dílů přejezdového zabezpečovacího zařízení v obvodu OŘ Praha - SSZT Praha východ, SSZT Praha západ a SSZT Nymburk.
Výmena centrálneho riadiaceho systému a vizualizácie tunela Sitina
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v súvislosti s realizáciou kompletnej výmeny aplikačného programového vybavenia technologického celku (ďalej len "T") T 429 Centrálny riadiaci systém tunela Sitina (vrátane prislúchajúceho ISD - kamery, premenné dopravné značky a dopravné zariadenia). Výmena spočíva vo vytvorení a nasadení nového aplikačného ...
Nákup automatických sčítačov dopravy
Predmetom zákazky je dodávka, montáž, technický servis a opravy automatických sčítačov dopravy, ktoré pracujú na princípe indukčných slučiek a dodávka, montáž, technický servis a opravy automatických sčítačov dopravy, ktoré pracujú na princípe radaru. Automatické sčítače dopravy budú nainštalované na diaľniciach a rýchlostných cestách vo ...
Bezpečné Úvaly – Instalace dopravních zařízení
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu inteligentních dopravních systémů, tj. inteligentních ukazatelů rychlosti a úsekových detektorů rychlosti, které budou zadavateli sloužit pro provádění měření rychlosti motorových vozidel dle zákona č. 361/2000 Sb. a č. 553/1991 Sb., a dále dodávka obslužného hardwaru a softwaru a ...
Výstavba selektívnej vážnice I/66  Šahy
Predmetom tejto zákazky je vybudovanie systému na nepretržité 24-hodinové monitorovanie dopravy na ceste I/66 - Šahy so zameraním na identifikáciu vozidiel prekračujúcich povolené parametre (nápravový tlak, celková hmotnosť, dĺžka, šírka a výška jazdnej súpravy), identifikáciu vozidiel porušujúcich pravidlá cestnej premávky. Na základe prejazdu ...
Odstranění telematických zařízení z dálnic a silnic I. třídy
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní odstranění elektronických zařízení a související kabeláže ze 48 kontrolních mýtných branách. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dále transport demontovaného Zařízení do prostoru dodavatele, ...
Zajištění servisu a systémové podpory dispečerských terminálů
Dispečerské terminály Zadavatele tvoří technologický soubor železničních telefonních zapojovačů včetně návazných sdělovacích zařízení systémů a zařízení, se kterými je Zadavatel oprávněn hospodařit, které zajišťují služby neveřejných elektronických komunikací a další služby v oblasti provozování železniční dopravní cesty (dále jen „ŽDC“) a ...
Modernizácia plavebného značenia vodnej cesty Dunaj
Predmetom zákazky je poskytnutie služby. Podrobnejší opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Poskytnutie typizovaných služieb prevádzky a údržby informačného systému mostných objektov
Predmetom zákazky je zabezpečiť a poskytovať služby spojené s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou informačného systému mostných objektov verejného obstarávateľa s cieľom zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť informačného systému mostných objektov. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 2. etapa
Veřejná zakázka je rozdělena na šest dílčích částí: 1. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) - dílčí část 1., 2. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) - dílčí část 2., 3. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) - dílčí část 3., 4. DOHLEDOVÝ SUBSYSTÉM - KAMEROVÝ DOHLED SSZ – dílčí část ...
D6 SAP solankou Staré Sedlo - Transmotel
Jedná se o dodání a výstavbu systému pro zabránění vzniku námrazy, resp. systému automatického postřiku solankou na dálničních mostech D6 v km 128,616 (D6-063..3), v km 128,579 (D6-062d.3), v km 128,421 (D6-062c.1 a D6-062c.2), v km 128,345 (D6-062b.3). SAP je nasazován na mostech pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Primární funkcí je ...
Servis, údržba a opravy zariadení IRSD pre stredisko SSÚD 5 P. Bystrica
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Sverepec - Vrtižer - Hričovské Podhradie a D3 Hričovské Podhradie - Žilina (Strážov).
169 ks palubných počítačov do autobusov prímestskej dopravy
Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy. Zákazka je rozdelená na 3 časti: I. časť 169 ks palubných počítačov do autobusov prímestskej dopravy, II. časť 50 ks interiérových informačných tabúľ do autobusov prímestskej dopravy, III. časť 2 ks exteriérových informačných tabúľ na autobusovú stanicu v meste ...
Výkon servisnej činnosti a opráv stavebnej a technologickej časti
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca obchvat mesta I. etapa, technologická časť tunela Horelica, Cesta I/11 Čadca obchvat mesta II. etapa, informačný systém diaľnice pre stredisko SSÚR6 Čadca. Podrobné ...
Úprava a doplnenie tunelového rozhlasu v tuneli Sitina
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a činnosti spojenej s montážou tovaru pre technologický celok T 428.2 Tunelový rozhlas, podľa dokumentácie pre realizáciu stavby Razený tunel Sitina-Západná a východná tunelová rúra, Tunelový rozhlas, ktorá tvorí prílohu č.1 k časti B.1 Opisu predmetu zákazky týchto SP.
Dodávka jednotného systému řízení parkování a efektivního využití volných parkovacích kapacit
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednotného systému řízení parkování a efektivního využití volných parkovacích kapacit na území statutárního města Pardubic. Veřejná zakázka je v rámci jednoho zadávacího řízení členěna na 3 části: Část A: Dodávka kontroly obsazenosti parkovacích míst/lokality; Část B: Dodávka a instalace parkovacích automatů; ...
Parkovací informační a navigační systém v Liberci
Předmětem veřejné zakázky je vybudování, zprovoznění a provozování informačního a navigačního systému parkování v centru Liberce. Jedná se o dynamický dopravně – informační systém, který bude realizován prostřednictvím osazení bezdrátových senzorů na vybraných parkovacích místech ve vlastnictví zadavatele a instalace statických a dynamických ...
Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě
Podstatou projektu bude modernizace a vybudování nových součástí a prvků dopravně - komunikační infrastruktury. Ty pak budou využity pro účely zajištění moderního centrálního řízení dopravy, zvýšení kapacity, dopravního komfortu a atraktivity dopravy, její plynulosti a bezpečnosti. Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje následující oblasti ...
Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích
Předmětem veřejné zakázky je realizace inteligentního řízení dopravy v Pardubicích zahrnující vybudování systému řízení světelné signalizace a dopravní ústředny pro zajištění preference městské hromadné dopravy (MHD) v Pardubicích, které musí splňovat tyto požadavky: - umožnit dynamickou preferenci MHD, kterou lze aktivovat na vybraných místech v ...
Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia
Predmet zákazky pozostáva z funkčných celkov: -Plán udržateľnej mobility (PUM) -Plánu dopravnej obslužnosti (ďalej len PDO) -Strategické environmentálne hodnotenie (ďalej len SEA -Plán implementácie a monitoringu Plánu udržateľnej mobility
Dodávka hybridních C2X jednotek
Zadavatel uvádí, že se jedná o dodávku 11 ks hybridních C2X jednotek, které bude Zadavatel využívat v rámci řešení projektu C-ROADS CZ. Tyto požadované jednotky jsou primárně určeny pro užití ve vozidlech jako On-Board Unit (OBU), musí ale být schopny nasazení do provozu také jako Road Site Unit (RSU), které budou instalovány v blízkosti silnic a ...