Dodávka stacionárních kamerových systémů a poskytování souvisejících služeb
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na dodávku kamer vhodných pro umístění na mýtné brány, se schopností rozeznání typu vozidla, registrační značky a země registrace vozidla a poskytování souvisejících služeb.
I/25 Horní Žďár - PDZ - M
Předmětem je osazení silniční meteostanice (SMS) a proměnného dopravního značení (PDZ) u silnice I/25 na území místních částí Horní Žďár a Dolní Žďár u města Ostrov nad Ohří podle situací na třech místech. PDZ umožní v závislosti na aktuálním stavu vozovky upozornit na nebezpečí námrazy nebo smyku v daném úseku. Účelem PDZ je možnost varovat ...
ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. - telematika ve veřejné dopravě
Dodávka a instalace inteligentních zastávek včetně SW pro zajištění vstupních dat a správu informačních panelů.
Provoz a údržba měřících systémů Unicam Velocity
Předmětem zakázky je provedení instalace a komplexní zajištění provozu pěti sad systému úsekového měření rychlosti Unicam Velocity v rámci omezení dopravy při dlouhodobých dálničních uzavírkách.
Zpracování plánu udržitelné městské mobility statutárního města Hradec Králové
Předmětem veřejné zakázky je zpracování plánu udržitelné městské mobility statutárního města Hradec Králové. Předmětem veřejné zakázky jsou rovněž navazující služby v průběhu realizace plánu udržitelné městské mobility, a to služby spočívající ve správě a využití dopravního modelu. Tyto služby budou poskytovány na výzvu zadavatele.
Výhled parametrů veřejné hromadné dopravy ve Středočeském kraji v roce 2025
Hlavním cílem Veřejné zakázky je určení vhodných rozvojových kroků v oblasti veřejné hromadné dopravy na území Středočeského kraje (dále jen „SČK“) s cílem reagovat na rostoucí mobilitu občanů SČK ve výhledu do roku 2025. Výstupem plnění Veřejné zakázky bude písemná zpráva obsahující jednak očekávanou úroveň mobility občanů SČK v roce 2025 ...
Zajištění servisu a systémové podpory dispečerských terminálů
Předmětem veřejné zakázky jsou dispečerské terminály, které tvoří technologický soubor železničních telefonních zapojovačů včetně návazných sdělovacích zařízení systémů a zařízení. Železniční telefonní zapojovače jsou z funkčního pohledu členěny do dvou technologických skupin, IPTC a TOP.
Meteorologické systémy pro účely dopravy na území města České Budějovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní řešení 5 systémů meteorologických měřících zařízení – meteostanic pro monitoring meteorologických parametrů a parametrů vozovky ve venkovním prostředí na území města České Budějovice. Data ze všech senzorů budou agregována v centrálním prvku, umístěném v prostorách statutárního města České ...
Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie
Vykonávanie činností potrebných na zaistenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky zariadení cestnej svetelnej signalizácie (ďalej len CSS), elektronických dopravných značiek (ďalej len EDZ) a meračov rýchlosti vo vlastníctve/správe verejného obstarávateľa (ďalej spolu aj zariadenia) - vykonávanie pravidelnej údržby CSS, EDZ a meračov rýchlosti, ...
Velim - Poříčany, BC
Předmětem plnění je zhotovení stavby „Velim – Poříčany, BC“, která je jednou ze staveb programu Blending Call a řeší odstranění úzkých míst na vybraných předdefinovaných úsecích železničních Core Network koridorů v České republice. Cílem stavby je řešení dvojkolejného úseku v km 355,700 – 372,035, což zahrnuje traťový úsek Velim – Pečky, Pečky – ...
Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 4.etapa I.část
Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři dílčí části
Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT 2020
Provádění cyklických oprav a neplánovaných oprav výměnných dílů reléového zabezpečovacího zařízení a výměnných dílů přejezdového zabezpečovacího zařízení v obvodu OŘ Praha - SSZT Praha východ, SSZT Praha západ a SSZT Nymburk.
Výmena centrálneho riadiaceho systému a vizualizácie tunela Sitina
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v súvislosti s realizáciou kompletnej výmeny aplikačného programového vybavenia technologického celku (ďalej len "T") T 429 Centrálny riadiaci systém tunela Sitina (vrátane prislúchajúceho ISD - kamery, premenné dopravné značky a dopravné zariadenia). Výmena spočíva vo vytvorení a nasadení nového aplikačného ...
Nákup automatických sčítačov dopravy
Predmetom zákazky je dodávka, montáž, technický servis a opravy automatických sčítačov dopravy, ktoré pracujú na princípe indukčných slučiek a dodávka, montáž, technický servis a opravy automatických sčítačov dopravy, ktoré pracujú na princípe radaru. Automatické sčítače dopravy budú nainštalované na diaľniciach a rýchlostných cestách vo ...
Bezpečné Úvaly – Instalace dopravních zařízení
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu inteligentních dopravních systémů, tj. inteligentních ukazatelů rychlosti a úsekových detektorů rychlosti, které budou zadavateli sloužit pro provádění měření rychlosti motorových vozidel dle zákona č. 361/2000 Sb. a č. 553/1991 Sb., a dále dodávka obslužného hardwaru a softwaru a ...
Výstavba selektívnej vážnice I/66  Šahy
Predmetom tejto zákazky je vybudovanie systému na nepretržité 24-hodinové monitorovanie dopravy na ceste I/66 - Šahy so zameraním na identifikáciu vozidiel prekračujúcich povolené parametre (nápravový tlak, celková hmotnosť, dĺžka, šírka a výška jazdnej súpravy), identifikáciu vozidiel porušujúcich pravidlá cestnej premávky. Na základe prejazdu ...
Odstranění telematických zařízení z dálnic a silnic I. třídy
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní odstranění elektronických zařízení a související kabeláže ze 48 kontrolních mýtných branách. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dále transport demontovaného Zařízení do prostoru dodavatele, ...
Zajištění servisu a systémové podpory dispečerských terminálů
Dispečerské terminály Zadavatele tvoří technologický soubor železničních telefonních zapojovačů včetně návazných sdělovacích zařízení systémů a zařízení, se kterými je Zadavatel oprávněn hospodařit, které zajišťují služby neveřejných elektronických komunikací a další služby v oblasti provozování železniční dopravní cesty (dále jen „ŽDC“) a ...
Modernizácia plavebného značenia vodnej cesty Dunaj
Predmetom zákazky je poskytnutie služby. Podrobnejší opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Poskytnutie typizovaných služieb prevádzky a údržby informačného systému mostných objektov
Predmetom zákazky je zabezpečiť a poskytovať služby spojené s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou informačného systému mostných objektov verejného obstarávateľa s cieľom zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť informačného systému mostných objektov. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 2. etapa
Veřejná zakázka je rozdělena na šest dílčích částí: 1. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) - dílčí část 1., 2. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) - dílčí část 2., 3. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) - dílčí část 3., 4. DOHLEDOVÝ SUBSYSTÉM - KAMEROVÝ DOHLED SSZ – dílčí část ...
D6 SAP solankou Staré Sedlo - Transmotel
Jedná se o dodání a výstavbu systému pro zabránění vzniku námrazy, resp. systému automatického postřiku solankou na dálničních mostech D6 v km 128,616 (D6-063..3), v km 128,579 (D6-062d.3), v km 128,421 (D6-062c.1 a D6-062c.2), v km 128,345 (D6-062b.3). SAP je nasazován na mostech pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Primární funkcí je ...
Servis, údržba a opravy zariadení IRSD pre stredisko SSÚD 5 P. Bystrica
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Sverepec - Vrtižer - Hričovské Podhradie a D3 Hričovské Podhradie - Žilina (Strážov).
169 ks palubných počítačov do autobusov prímestskej dopravy
Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy. Zákazka je rozdelená na 3 časti: I. časť 169 ks palubných počítačov do autobusov prímestskej dopravy, II. časť 50 ks interiérových informačných tabúľ do autobusov prímestskej dopravy, III. časť 2 ks exteriérových informačných tabúľ na autobusovú stanicu v meste ...
Výkon servisnej činnosti a opráv stavebnej a technologickej časti
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca obchvat mesta I. etapa, technologická časť tunela Horelica, Cesta I/11 Čadca obchvat mesta II. etapa, informačný systém diaľnice pre stredisko SSÚR6 Čadca. Podrobné ...