Modernizácia plavebného značenia vodnej cesty Dunaj
Predmetom zákazky je poskytnutie služby. Podrobnejší opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Poskytnutie typizovaných služieb prevádzky a údržby informačného systému mostných objektov
Predmetom zákazky je zabezpečiť a poskytovať služby spojené s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou informačného systému mostných objektov verejného obstarávateľa s cieľom zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť informačného systému mostných objektov. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 2. etapa
Veřejná zakázka je rozdělena na šest dílčích částí: 1. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) - dílčí část 1., 2. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) - dílčí část 2., 3. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) - dílčí část 3., 4. DOHLEDOVÝ SUBSYSTÉM - KAMEROVÝ DOHLED SSZ – dílčí část ...
D6 SAP solankou Staré Sedlo - Transmotel
Jedná se o dodání a výstavbu systému pro zabránění vzniku námrazy, resp. systému automatického postřiku solankou na dálničních mostech D6 v km 128,616 (D6-063..3), v km 128,579 (D6-062d.3), v km 128,421 (D6-062c.1 a D6-062c.2), v km 128,345 (D6-062b.3). SAP je nasazován na mostech pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Primární funkcí je ...
Servis, údržba a opravy zariadení IRSD pre stredisko SSÚD 5 P. Bystrica
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Sverepec - Vrtižer - Hričovské Podhradie a D3 Hričovské Podhradie - Žilina (Strážov).
169 ks palubných počítačov do autobusov prímestskej dopravy
Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy. Zákazka je rozdelená na 3 časti: I. časť 169 ks palubných počítačov do autobusov prímestskej dopravy, II. časť 50 ks interiérových informačných tabúľ do autobusov prímestskej dopravy, III. časť 2 ks exteriérových informačných tabúľ na autobusovú stanicu v meste ...
Výkon servisnej činnosti a opráv stavebnej a technologickej časti
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca obchvat mesta I. etapa, technologická časť tunela Horelica, Cesta I/11 Čadca obchvat mesta II. etapa, informačný systém diaľnice pre stredisko SSÚR6 Čadca. Podrobné ...
Úprava a doplnenie tunelového rozhlasu v tuneli Sitina
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a činnosti spojenej s montážou tovaru pre technologický celok T 428.2 Tunelový rozhlas, podľa dokumentácie pre realizáciu stavby Razený tunel Sitina-Západná a východná tunelová rúra, Tunelový rozhlas, ktorá tvorí prílohu č.1 k časti B.1 Opisu predmetu zákazky týchto SP.
Dodávka jednotného systému řízení parkování a efektivního využití volných parkovacích kapacit
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednotného systému řízení parkování a efektivního využití volných parkovacích kapacit na území statutárního města Pardubic. Veřejná zakázka je v rámci jednoho zadávacího řízení členěna na 3 části: Část A: Dodávka kontroly obsazenosti parkovacích míst/lokality; Část B: Dodávka a instalace parkovacích automatů; ...
Parkovací informační a navigační systém v Liberci
Předmětem veřejné zakázky je vybudování, zprovoznění a provozování informačního a navigačního systému parkování v centru Liberce. Jedná se o dynamický dopravně – informační systém, který bude realizován prostřednictvím osazení bezdrátových senzorů na vybraných parkovacích místech ve vlastnictví zadavatele a instalace statických a dynamických ...
Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě
Podstatou projektu bude modernizace a vybudování nových součástí a prvků dopravně - komunikační infrastruktury. Ty pak budou využity pro účely zajištění moderního centrálního řízení dopravy, zvýšení kapacity, dopravního komfortu a atraktivity dopravy, její plynulosti a bezpečnosti. Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje následující oblasti ...
Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích
Předmětem veřejné zakázky je realizace inteligentního řízení dopravy v Pardubicích zahrnující vybudování systému řízení světelné signalizace a dopravní ústředny pro zajištění preference městské hromadné dopravy (MHD) v Pardubicích, které musí splňovat tyto požadavky: - umožnit dynamickou preferenci MHD, kterou lze aktivovat na vybraných místech v ...
Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia
Predmet zákazky pozostáva z funkčných celkov: -Plán udržateľnej mobility (PUM) -Plánu dopravnej obslužnosti (ďalej len PDO) -Strategické environmentálne hodnotenie (ďalej len SEA -Plán implementácie a monitoringu Plánu udržateľnej mobility
Dodávka hybridních C2X jednotek
Zadavatel uvádí, že se jedná o dodávku 11 ks hybridních C2X jednotek, které bude Zadavatel využívat v rámci řešení projektu C-ROADS CZ. Tyto požadované jednotky jsou primárně určeny pro užití ve vozidlech jako On-Board Unit (OBU), musí ale být schopny nasazení do provozu také jako Road Site Unit (RSU), které budou instalovány v blízkosti silnic a ...
Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem
Předmětem plnění veřejné zakázky je správa, údržba, obnova a provozování systémů „světelného signalizačního zařízení“ (dále jen „SSZ“) a části systému preferencí vozidel integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), které jsou majetkem objednatele a systémů SSZ a IZS, které objednatel nabude po dobu plnění této zakázky do svého vlast-nictví. ...
Doplnění vzdálených detektorů pro inteligentní dopravní systémy v Českých Budějovicích
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní řešení systému strategických detektorů provozu na vybraných měřících profilech pozemních komunikací na katastrálním území města České Budějovice. Jedná se celkem 114 detektorů v 36 profilech. Data o provozu budou agregována v Centrálním prvku, který bude poskytovat výstup pro potřeby dopravní řídící ...
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Fričovce - Svinia
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Fričovce Svinia.
Vypracovanie štúdie pre projekt Linking Danube
Predmetom zákazky je vypracovanie štúdií, výstupov a analýz, technických a organizačných špecifikácií k multimodálnemu plánovaču ciest, zameraného na prepojenie existujúcich služieb s menej dostupnými (vidieckymi) územiami do TEN-T siete pomocou alternatívnych verejných dopravných služieb a integráciou dopravných údajov do služieb, najmä ...
Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka komponent pro vybudování, zprovoznění a provozování informačního dynamického dopravního systému mapujícího meteorologické situace rizikových lokalit v intravilánu města Liberce. Cílem tohoto systému bude prostřednictvím informací o aktuálním stavu snížit nehodovost v daných lokalitách.
Parkovací informační a navigační systém v Liberci
Předmětem veřejné zakázky je vybudování, zprovoznění a provozování informačního a navigačního systému parkování v centru Liberce. Jedná se o dynamický dopravně – informační systém, který bude realizován prostřednictvím osazení bezdrátových senzorů na vybraných parkovacích místech ve vlastnictví zadavatele a instalace statických a dynamických ...
Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina
Predmetom zákazky je dodávka zariadení na preferenciu vozidiel VOD na svetelných križovatkách vmeste Žilina. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je včasti (B) Opis predmetu zákazky.
Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem
Předmětem plnění veřejné zakázky je správa, údržba, obnova a provozování systémů „světelného signalizačního zařízení“ (dále jen „SSZ“) a části systému preferencí vozidel integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), které jsou majetkem objednatele a systémů SSZ a IZS, které objednatel nabude po dobu plnění této zakázky do svého vlast-nictví. ...
Dopravní řídící ústředna Olomouc
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování centrálního řízení dopravy, které umožní efektivnější řízení provozu při zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy (také projekt). Jedná se o vybudování technologického zařízení, které bude zapadat do koncepce Jednotného systému dopravních informací České republiky včetně plné kompatibility se systémem ...
Zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení
Cílem, resp. potřebou zadavatele ve vztahu k této veřejné zakázce je zajištění kontinuální poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení dálnice D1 v kilometru od 341,507 do 376,497, včetně tunelu Klimkovice a velínu řízení tunelů SSÚD Ostrava-Přívoz, a tunelu Lysůvky na D48 za účelem zachování bezpečnosti a plynulosti ...
Zajištění servisu, údržby a poruchové služby u tunelů na dálnici D8
Cílem, resp. potřebou zadavatele ve vztahu k této veřejné zakázce je zajištění kontinuálního servisu, údržby a poruchové služby u tunelů na dálnici D8, technologického a softwarového vybavení, stavebně-technické části tunelů Panenská, Libouchec, Radejčín, Prackovice a dispečinků Řehlovice a Petrovice, za účelem zachování bezpečnosti a plynulosti ...