Správa a údržba řídících dat zón placeného stání, projektování zón placeného stání
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytváření nových řídících dat zón placeného stání v informačním systému Zadavatele, průběžná správa a údržba stávajících a nově vytvořených řídících dat zón placeného stání v informačním systému Zadavatele, zpracování jednotlivých projektů řešení dopravy v klidu formou zón placeného stání pro místní komunikace ...
Implementace dopravní telematiky na území města Mladá Boleslav
Dodávka a implementace moderních telematických systémů řízení dopravy, zejména řadiče řídícího a dohledového systému včetně strategických detektorů, která z dlouhodobého pohledu podpoří trvale udržitelnou mobilitu na území města. Souhrn všech těchto opatření bude po svém uvedení do provozu schopen vyhodnocovat aktuální dopravní data pomocí ...
D7, D6 - kontroly, revize, prohlídky SO 400
Předmětem zakázky je komplexní servisní služba, jejímž cílem je zajištění funkčnosti všech telematických systémů (SOS hlásky, kamerový systém, jednotlivé komunikační bloky, MX skříně, PDZ, ZPI, dohled napájecích bodů, apod.) uvedených v soupise prací.
D10 Výstavba telematických systémů
Předmětem plnění veřejné zakázky je umístění telematických, bezpečnostních a informačních zařízení, včetně pokládky komunikační optické trasy a páteřní napájecí soustavy pro celý úsek dálnice D10 v délce 74 km. Na telematické systémy bude napojeno SSÚD Poříčany a budoucí SSÚD Brodce.
Implementace dopravní telematiky na území města Mladá Boleslav
Dodávka a implementace moderních telematických systémů řízení dopravy, zejména řadiče řídícího a dohledového systému včetně strategických detektorů, která z dlouhodobého pohledu podpoří trvale udržitelnou mobilitu na území města. Souhrn všech těchto opatření bude po svém uvedení do provozu schopen vyhodnocovat aktuální dopravní data pomocí ...
Upgrade detektorů M660
Předmětem zakázky je upgrade stávajících detektorů automatického sčítaní dopravy typu Marksman 660 (M660). Účelem požadovaného upgrade je rozšíření funkčních parametrů sčítače a rozšíření množství sbíraných údajů u dosavadní technologie.
Upgrade detektorů ASD3
Předmětem zakázky je upgrade stávajících detektorů automatického sčítaní dopravy typu ASD3. Účelem požadovaného upgrade je rozšíření funkčních parametrů sčítače a rozšíření množství sbíraných údajů u dosavadní technologie.
Provoz a údržba ASD 2021-2025
Předmětem zakázky jsou služby zajišťující kontrolu provozu stanovišť automatického sčítání dopravy (ASD), sběr dat, jejich dohled a validaci, provádění servisních zásahů včetně odstraňování poruch jak ASD tak smyček a zajištění pravidelných technických kontrol.
Príprava plánov organizácie dopravy
Vypracovanie realizačnej dokumentácie projektov organizácie dopravy na miestnych komunikáciách I. až IV. triedy, prejazdných úsekov ciest a parkovísk v majetku a správe verejného obstarávateľa v zmysle zásad dopravného značenia (zvislé i vodorovné) a druhu regulácie (rezidentná, zmiešaná, návštevnícka, špeciálna) poskytnutých verejným ...
I/23 VMO Brno, Obnova vybraných částí tunelu Pisárky, Hlinky a části navazující komunikace
Předmětem veřejné zakázky je zajištění obnovy vybraných části technologického vybavení tunelu Pisárky a tunelu Hlinky a dále pak opravu vybraných prvků stavební částí tunelu Pisárky, zahrnující i potřebné úpravy provozně technického objektu (lokálního velínu) tunelu Pisárky, a opravu části komunikace I/23 procházející tunelovou troubou B tunelu ...
Správa telematického majetku v Praze
Hlavním účelem veřejné zakázky je nalezení inovativního Systému správy telematického majetku v Praze. Fungující správa telematického majetku je jedním z nezbytných kroků směrem ke komplexnímu řízení dopravy, zvýšení její plynulosti a bezpečnosti. Zadavatel vymezuje obsahové zaměření inovační poptávky po novém Systému správy telematického majetku ...
Oprava stavebně technologické části tunelu Jihlava
Jedná se o sanaci závad na stavební a technologické části tunelu Jihlava. Předmětem veřejné zakázky je oprava stavební části tunelu a úprava svodidel a technologické části (rozvodna NN, kabelové rozvody NN, zdroj nepřerušované dodávky energie, uzemňovací soustava, osvětlení, řídicí systém, dopravní systém, televizní CCTV systém, elektronický ...
Zajištění externích poradenských kapacit ŘSD pro projekty z oblasti dopravní telematiky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dostatečně flexibilních a vysoce odborných externích poradenských kapacit formou služby pro potřeby zadavatele. Služby jsou nezbytné pro odpovědnou a včasnou přípravu strategických a koncepčních dokumentů, projektových záměrů, veřejných zakázek, podpory realizace ale i odborné supervize a podpory projektového ...
ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. - telematika ve veřejné dopravě
Dodávka a instalace inteligentních zastávek včetně SW pro zajištění vstupních dat a správu informačních panelů.
Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ
Předmětem veřejné zakázky je modernizace jedenácti stávajících světelných signalizačních zařízení ve městě Vyškov, která zahrnuje HW a SW doplnění stávajících řadičů SSZ CROSS RS 4 (zadavatel nepřipouští jejich výměnu), náhradu zastaralých řadičů SSZ CROSS RS-1, RS-2 A RS-3, výměnu světelných zdrojů a aktualizaci dopravních řešení pro dynamické ...
I/11 Šedivec a Suchý Vrch, I/34 Čertovina - Medkovy Kopce, výstavba meteostanic a PDZ
Výstavba 2 nových meteostanic vč. proměnných dopravních značek(PDZ) v lokalitách I/34 Čertovina - Medkovy Kopce a I/11 Šedivec a doplnění dvou proměnných dopravních značek (PDZ) ke stávající SMS v lokalitě I/11 Suchý Vrch dle VD-ZDS vypracované firmou Pontex Praha.
Plán dopravnej obslužnosti Banskobystrického samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie strategického dokumentu Plánu dopravnej obslužnosti Banskobystrického samosprávneho kraja s cieľom zabezpečiť mobilitu ľudí v mestách a regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja, a tým zvýšiť kvalitu ich života, a to zabezpečením previazanosti a kontinuity verejnej osobnej dopravy. ...
Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 4.etapa I.část
Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři dílčí části
I/13 Horní Hrad - PDZ - M
Předmětem je osazení silniční meteostanice (SMS) a proměnného dopravního značení (PDZ) u silnice I/13 na území místních částí Krásný Les a Stráž nad Ohří podle situací na dvou místech. PDZ umožní v závislosti na aktuálním stavu vozovky upozornit na nebezpečí námrazy nebo smyku v daném úseku. Účelem PDZ je možnost varovat řidiče před nebezpečnými ...
Nájem zařízení pro úsekové měření rychlosti, Říčany II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je a) nájem měřících zařízení pro úsekové měření rychlosti v 5 úsecích, b) zajištění provozu měřících zařízení včetně automatizovaného přenosu dat o průjezdech vozidel a o provedeném měření a c) poskytnutí dalších činností a služeb uvedených v přílohách č. 1 a 3 této ZD, a to po dobu 5 let od počátku doby ...
Dodávka stacionárních kamerových systémů a poskytování souvisejících služeb
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na dodávku kamer vhodných pro umístění na mýtné brány, se schopností rozeznání typu vozidla, registrační značky a země registrace vozidla a poskytování souvisejících služeb.
I/25 Horní Žďár - PDZ - M
Předmětem je osazení silniční meteostanice (SMS) a proměnného dopravního značení (PDZ) u silnice I/25 na území místních částí Horní Žďár a Dolní Žďár u města Ostrov nad Ohří podle situací na třech místech. PDZ umožní v závislosti na aktuálním stavu vozovky upozornit na nebezpečí námrazy nebo smyku v daném úseku. Účelem PDZ je možnost varovat ...
ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. - telematika ve veřejné dopravě
Dodávka a instalace inteligentních zastávek včetně SW pro zajištění vstupních dat a správu informačních panelů.
Provoz a údržba měřících systémů Unicam Velocity
Předmětem zakázky je provedení instalace a komplexní zajištění provozu pěti sad systému úsekového měření rychlosti Unicam Velocity v rámci omezení dopravy při dlouhodobých dálničních uzavírkách.
Zpracování plánu udržitelné městské mobility statutárního města Hradec Králové
Předmětem veřejné zakázky je zpracování plánu udržitelné městské mobility statutárního města Hradec Králové. Předmětem veřejné zakázky jsou rovněž navazující služby v průběhu realizace plánu udržitelné městské mobility, a to služby spočívající ve správě a využití dopravního modelu. Tyto služby budou poskytovány na výzvu zadavatele.