Poptávám přepravu motocyklu do Egypta
Poptávám přepravu motorky H.D. z Prahy do Hurgády, Egypt.
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek a k tomu prislúchajúcich služieb spojených so zahraničnými pracovnými cestami zamestnancov verejného obstarávateľa. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách zmluvy.
Zabezpečenie leteckej prepravy pre zahraničné pracovné cesty predsedu, podpredsedov a zamestnancov
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných a operatívnych služieb spojených so zabezpečením jednosmernej a/alebo spiatočnej leteckej prepravy ako aj technickú a administratívnu podporu a informačné služby pre verejného obstarávateľa t. j. objednávateľa (ďalej len objednávateľ) a osôb určených objednávateľom pri zahraničných pracovných cestách a ...
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách
Predmetom zákazky je poskytnutie služby spočívajúcej v zabezpečení jednosmernej a/alebo spiatočnej leteckej prepravy pre zamestnancov Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky pri zahraničných pracovných cestách z Viedne (letisko Schwechat) do destinácií, do ktorých verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť leteckú prepravu počas trvania rámcovej ...
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb  pri zahraničných pracovných cestách
Predmetom zákazky je zabezpečenie jednosmernej a/alebo spiatočnej leteckej prepravy pre zamestnancov verejného obstarávateľa a ním určených osôb pri zahraničnej pracovnej ceste z Viedne (letisko Schwechat) do ďalších destinácií, do ktorých verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť leteckú prepravu počas trvania Rámcovej dohody. Podrobný opis ...
Vývoz a zvážanie materiálu vrtuľníkom pri oprave turistických značkovaných chodníkov v roku 2023
Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti ochranné obvody, na ktorých sa bude predmet zákazky vykonávať. 1. časť: Doprava materiálu na opravu technických pomôcok na TZCH na Poľský hrebeň ochranný obvod Tatranská Javorina - Ochranný obvod Tatranská Javorina Jedná sa o jeden letový koridor : Lúka v Bielovodskej doline Poľský hrebeň Vývoz: ...
Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách pre potreby MPSVR SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti.
Zabezpečenie leteniek a súvisiacich služieb pre UK - DNS
Predmetom zákazky je poskytovanie bežne dostupných služieb - komplexných služieb súvisiacich so zabezpečením cestovných dokladov - leteniek, pre jednotlivé fakulty a súčasti Univerzity Komenského v Bratislave, prostredníctvom zriadeného DNS, podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa a za účelom zabezpečenia pracovných ciest zamestnancov. ...
Letecké položenie vakcíny na orálnu imunizáciu líšok a psíkov medvedíkovitých proti besnote
Predmetom tejto verejnej súťaže je výber dodávateľa na letecké položenie vakcíny na orálnu imunizáciu líšok a psíkov medvedíkovitých proti besnote na území Slovenskej republiky. Verejný obstarávateľ požaduje letecké položenie vakcíny na orálnu imunizáciu líšok a psíkov medvedíkovitých proti besnote počas trvania rámcovej dohody v rokoch 2023 až ...
Zajištění služeb spojených se zabezpečením služebních/pracovních cest do zahraničí
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na zajištění služeb pro zadavatele spojených se zabezpečením zahraničních služebních/pracovních cest zaměstnanců zadavatele a dalších osob zadavatelem určených (dále jen „služby“). Jedná se o tyto služby: a) Zprostředkování nákupu, rezervace a změn rezervace letenek b) Do momentu ...
Zajištění poskytování služeb plánování letu, organizace technického odbavení letadel
Předmětem plnění tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na zajištění služeb plánování tratí, organizace technického odbavení letadel, ostatních podpůrných služeb a paliva; blíže viz příloha č. 1 rámcové dohody. Rámcová dohoda bude uzavřena bez obnovení soutěže s jedním dodavatelem.
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb  pri zahraničných pracovných cestách
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, spočívajúcej v zabezpečení jednosmernej a/alebo spiatočnej leteckej prepravy pre zamestnancov centrálnej obstarávacej organizácie (ďalej len COO) a verejných obstarávateľov a nimi určených osôb pri zahraničnej pracovnej ceste z Viedne (letisko Schwechat) resp. Bratislavy do ďalších destinácií, do ktorých ...
Zabezpečenie prepravy zásielok na roky 2022-2026
Predmetom verejného obstarávania je komplexné zabezpečovanie medzinárodnej prepravy diplomatických zásielok pre verejného obstarávateľa do a zo zahraničia. Preprava zásielok bude realizovaná cestnou, leteckou, lodnou dopravou, príp. kombinovanou dopravou spôosobom "door to door", vrátane colného prerokovania zásielok a pri preprave osobného ...
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečením leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach
Predmetom zákazky je komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečením leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach, za účelom zabezpečenia tuzemských a zahraničných pracovných ciest zamestnancov, na obdobie 48 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Přeprava osobních věcí zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí České republiky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je při exportu z České republiky do vybraných destinací v zahraničí zajištění (zprostředkování) komerční přepravy osobních věcí zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále jen „MZV“) jednotlivými druhy přepravy (letecká, kombinovaná - námořní, kamionová a silniční) a poskytnutí s tím ...
Přeprava předmětů vybavení domácnosti zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí České republiky
Předmětem veřejné zakázky je přeprava předmětů vybavení domácnosti zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí České republiky včetně zajištění souvisejících služeb
Přeprava předmětů vybavení domácnosti zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí České republiky
Předmětem veřejné zakázky je přeprava předmětů vybavení domácnosti zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí České republiky včetně zajištění souvisejících služeb
Zajišťování letenek a souvisejících služeb pro Úřad průmyslového vlastnictví
Předmětem této veřejné zakázky je zajišťování letenek a souvisejících služeb pro Úřad průmyslového vlastnictví za účelem realizace zahraničních služebních a pracovních cest jeho zaměstnanců.
Prístup a poskytovanie papierových a elektronických leteckých navigačných máp
Predmetom zákazky je prístup a poskytovanie papierových a elektronických leteckých navigačných máp s celosvetovým mapovým pokrytím s pravidelnou aktualizáciou. Pre 4 lietadlá a 3 vrtuľníky, ktoré prevádzkuje LÚ MV SR.
Přeprava diplomatických zásilek a předmětů vybavení domácnosti zaměstnanců
Předmětem veřejné zakázky je přeprava diplomatických zásilek a předmětů vybavení domácnosti zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí České republiky včetně zajištění souvisejících služeb
Zabezpečenie extradícií, eskort a deportácií pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - II
Predmetom zákazky je zabezpečenie extradícií, eskort a deportácií pre potreby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a organizácií v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických požiadaviek je/sú uvedené v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, technické požiadavky týchto súťažných podkladov.
Zabezpečenie extradícií, eskort a deportácií pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Predmetom zákazky je zabezpečenie extradícií, eskort a deportácií pre potreby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a organizácií v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických požiadaviek je/sú uvedené v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, technické požiadavky týchto súťažných podkladov.
Zabezpečení činnosti poštovní překládky na Letišti Václava Havla Praha
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení činnosti letecké poštovní překládky na Letišti Václava Havla Praha, a to bez zajištění přepravy mezi touto překládkou a poštou Praha 120. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena smlouva s jedním dodavatelem na období od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2024.
Poptávám zahraniční přepravu
Poptávám EXW přepravu z USA do ČR pick up: INDEPENDENCE MO 64050 UNITED STATES drop of: Brno 61800, ČR load: 3x pallets (102 x 122 x 229) cm - 420 kg Obsah: proteinový prášek z mléka v plastových dozach. HS code: 2106.10.00 Bez clení: pouze na T1