Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie stretnutia
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie stretnutia: Program inovačného vzdelávania učiteľského vzdelávania a Porada k úlohám plánu K7 POO SR v termíne 18.7.-21.7.2023.
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie školenia Mid Term I.
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie školenia Mid Term I. v termíne 30.6.-3.7.2023.
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie konferencie SolidExpo
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie konferencie SolidExpo v termíne 26.6.-27.6.2023.
Zabezpečenie logistických, organizačných, personálnych, materiálno-technických, ubytovacích a stravovacích služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie logistických, organizačných personálnych, materiálno-technických, ubytovacích a stravovacích služieb počas prípravnej, realizačnej a ukončovacej fázy Folklórneho festivalu Východná 2023. Podrobný opis zákazky je uvedený v prílohe č. 3A súťažných podkladov.
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie akreditačného školenia v termíne 15.6.-18.6.2023.
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie školenia Europe Goes
Predmetom zákazky je zabezpečenie Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie školenia Europe Goes Local v termíne 15.6.-18.6.2023.
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci pracovnej porady a vzdelávania
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci pracovnej porady a vzdelávania POO v termíne 27.6.-30.6.2023.
Hotelové a cateringové služby pre zabezpečenie odborného stretnutia opytovateľov a supervízorov
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravovania a konferenčných priestorov a ďalších služieb pre účastníkov odborného stretnutia opytovateľov a supervízorov - Debriefingu v termíne 15.6.-16.6.2023.
Realizácia workshopu s civilnými mediátormi v Banskej Bystrici v rámci projektu MSSR
Predmetom zákazky je zrealizovanie workshopu s civilnými mediátormi za účelom interaktívneho sprostredkovania dobrej praxe mediátorov, ktorí poskytovali mediačné služby v rámci projektu. Súčasťou workshopu bude taktiež oboznámenie mediátorov s výsledkami projektu, navrhovanými zmenami legislatívy, odporúčanými postupmi, vytvorenými v rámci ...
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie školenia
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie školenia Kľúč k udržateľnému podnikaniu v termíne 7.6.-10.6.2023.
Konferencie, prezentácie a pracovné stretnutia
V zmysle napĺňania cieľov a z nich vyplývajúcich akčných plánov SLOVAKIA TRAVEL je organizovanie prezentačných a odborných podujatí (odborných konferencií a pracovných stretnutí, tlačových konferencií, prezentácií, B2C podujatí pre verejnosť, a iných podujatí) kľúčovým marketingovým nástrojom pre oslovenie slovenskej odbornej a širokej verejnosti, ...
Zabezpečenie služieb pre podujatie NP PKSD
Služba 1 podujatie v rozsahu 2 dní. Realizácia je plánovaná na základe písomne objednávky a následnej fakturácie. Viď. Príloha č.1 - Opis predmetu zákazky.
Prenájom konferenčných priestorov a organizačno-technické zabezpečenie podujatia COINTT 2023
Predmetom zákazky je priestorové, technické, organizačné, stravovacie, ubytovacie a personálne zabezpečenie dvojdňovej konferencie COINTT 2023 v priestoroch konferenčného hotela v rámci lokality Bratislava.
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie vzdelávacej aktivity
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie vzdelávacej aktivity Stretnutie s regionálnou sieťou NIVaM v termíne 15.5.-17.5.2023.
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie školenia školiteľov
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie školenia školiteľov v termíne 18.5.-21.5.2023.
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie pracovnej porady
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie pracovnej porady NP POP, NP POP II v termíne 17.5.-19.5.2023.
Pracovné stretnutie širšieho tímu národného projektu Kvalita sociálnych služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie podujatia podľa podrobnej špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.
Zabezpečenie služieb pre podujatia v Trenčíne 01
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb pre podujatia v Trenčíne. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky
Prenájom priestorov na komplexné zabezpečenie podujatia a služby spojené s prenájmom 2023
Predmetom zákazky je komplexné priestorové zabezpečenie realizácie podujatia Cena za vedu a techniku, ktoré sa koná dňa 10. 11. 2023. Podujatie je zároveň aj televíznou produkciou (televíznou výrobou) a pod priestorovým zabezpečením sa rozumie poskytnutie prenajímateľa nájomcovi za odplatu priestory podľa špecifických požiadaviek, a to ...
Zabezpečenie záverečnej konferencie NP TOS
Predmetom zákazky je zabezpečenie podujatia podľa podrobnej špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie konferencie
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie konferencie k implementačnému plánu rozvoja v termíne 25.4.-27.4.2023.
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie vzdelávacej aktivity
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie vzdelávacej aktivity v Trnave v termíne 20.4.-23.4.2023.
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie vzdelávacej aktivity
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie vzdelávacej aktivity II. Rákóczi Ferenc n. o. v termíne 13.-15.4. 2023.
Organizačné zabezpečenie Konferencie slovenských centier transferu technológií 2023
Predmetom zákazky je priestorové, technické, organizačné, stravovacie, ubytovacie a personálne zabezpečenie trojdňového podujatia Konferencia slovenských centier transferu technológií 2023 (ďalej len konferencia alebo podujatie).
Koordinačná porada sekcie riadenia projektov, 2. kvartál 2023
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečením Koordinačnej porady Sekcie riadenia projektov Ministerstva dopravy SR v termíne 2. až 3. mája 2023. Koordinačná porada sa uskutoční v niektorom z hotelov v okresoch Pezinok, Trnava, Dunajská Streda, Senec, Galanta, Komárno, Piešťany, Topoľčany. Zabezpečenie porady zahŕňa ...