Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie stretnutia
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie stretnutia: Program inovačného vzdelávania učiteľského vzdelávania a Porada k úlohám plánu K7 POO SR v termíne 18.7.-21.7.2023.
Zabezpečenie leteckej prepravy pre zahraničné pracovné cesty predsedu, podpredsedov a zamestnancov
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných a operatívnych služieb spojených so zabezpečením jednosmernej a/alebo spiatočnej leteckej prepravy ako aj technickú a administratívnu podporu a informačné služby pre verejného obstarávateľa t. j. objednávateľa (ďalej len objednávateľ) a osôb určených objednávateľom pri zahraničných pracovných cestách a ...
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie školenia Mid Term I.
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie školenia Mid Term I. v termíne 30.6.-3.7.2023.
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie konferencie SolidExpo
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie konferencie SolidExpo v termíne 26.6.-27.6.2023.
Hledám ubytování pro studentku, Brno
Hledám ubytovaní pro svoji vnučku, která zahajuje studium v Brně v novém školník roce. Děkuji.
Organizovanie podujatí v cestovnom ruchu – famtripov a presstripov
Predmetom zákazky je organizovanie podujatí poznávacích ciest po Slovensku pre účastníkov zo Slovenska a zahraničia: Famtripy - podujatia najmä pre zahraničných nákupcov, zahraničné outgoingové cestovné kancelárie, MICE buyerov, zástupcov profesijných zväzov, štátnych inštitúcií, korporátov a ostatných odborníkov (cieľom je pozývať zahraničných ...
Zabezpečenie logistických, organizačných, personálnych, materiálno-technických, ubytovacích a stravovacích služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie logistických, organizačných personálnych, materiálno-technických, ubytovacích a stravovacích služieb počas prípravnej, realizačnej a ukončovacej fázy Folklórneho festivalu Východná 2023. Podrobný opis zákazky je uvedený v prílohe č. 3A súťažných podkladov.
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie akreditačného školenia v termíne 15.6.-18.6.2023.
Organizačné-logistické zabezpečenie FAM tripu 7 - 10/08/2023
Predmetom zákazky je organizačné zabezpečenie FAM tripu v termíne 7-10/08/2023. Opis predmetu zákazky je špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto výzvy.
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie školenia Europe Goes
Predmetom zákazky je zabezpečenie Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie školenia Europe Goes Local v termíne 15.6.-18.6.2023.
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci pracovnej porady a vzdelávania
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci pracovnej porady a vzdelávania POO v termíne 27.6.-30.6.2023.
Hotelové a cateringové služby pre zabezpečenie odborného stretnutia opytovateľov a supervízorov
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravovania a konferenčných priestorov a ďalších služieb pre účastníkov odborného stretnutia opytovateľov a supervízorov - Debriefingu v termíne 15.6.-16.6.2023.
Realizácia workshopu s civilnými mediátormi v Banskej Bystrici v rámci projektu MSSR
Predmetom zákazky je zrealizovanie workshopu s civilnými mediátormi za účelom interaktívneho sprostredkovania dobrej praxe mediátorov, ktorí poskytovali mediačné služby v rámci projektu. Súčasťou workshopu bude taktiež oboznámenie mediátorov s výsledkami projektu, navrhovanými zmenami legislatívy, odporúčanými postupmi, vytvorenými v rámci ...
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie školenia
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie školenia Kľúč k udržateľnému podnikaniu v termíne 7.6.-10.6.2023.
Konferencie, prezentácie a pracovné stretnutia
V zmysle napĺňania cieľov a z nich vyplývajúcich akčných plánov SLOVAKIA TRAVEL je organizovanie prezentačných a odborných podujatí (odborných konferencií a pracovných stretnutí, tlačových konferencií, prezentácií, B2C podujatí pre verejnosť, a iných podujatí) kľúčovým marketingovým nástrojom pre oslovenie slovenskej odbornej a širokej verejnosti, ...
Zabezpečenie služieb pre podujatie NP PKSD
Služba 1 podujatie v rozsahu 2 dní. Realizácia je plánovaná na základe písomne objednávky a následnej fakturácie. Viď. Príloha č.1 - Opis predmetu zákazky.
Škola v prírode 4. ročník ZŠ
Predmetom zákazky je zabezpečenie školy v prírode pre žiakov 4. ročníka ZŠ. Bližšie informácie sú uvedené v dokumentoch zákazky.
Zabezpečenie výročnej porady
Predmetom zákazky sú ubytovacie, stravovacie služby, zabezpečenie rokovacích miestností s vybavením na troj-dňovom podujatí výročnej porade, ktorá sa uskutoční v pracovných dňoch v termíne medzi 05.06.2023 a 14.07.2023 pre maximálne 75 účastníkov Podrobný opis je uvedený v Prílohe č. 1 výzvy.
Prenájom konferenčných priestorov a organizačno-technické zabezpečenie podujatia COINTT 2023
Predmetom zákazky je priestorové, technické, organizačné, stravovacie, ubytovacie a personálne zabezpečenie dvojdňovej konferencie COINTT 2023 v priestoroch konferenčného hotela v rámci lokality Bratislava.
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie vzdelávacej aktivity
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie vzdelávacej aktivity Stretnutie s regionálnou sieťou NIVaM v termíne 15.5.-17.5.2023.
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie školenia školiteľov
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie školenia školiteľov v termíne 18.5.-21.5.2023.
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie pracovnej porady
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie pracovnej porady NP POP, NP POP II v termíne 17.5.-19.5.2023.
Pracovné stretnutie širšieho tímu národného projektu Kvalita sociálnych služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie podujatia podľa podrobnej špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.
Zabezpečenie služieb pre podujatia v Trenčíne 01
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb pre podujatia v Trenčíne. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky
Prenájom priestorov na komplexné zabezpečenie podujatia a služby spojené s prenájmom 2023
Predmetom zákazky je komplexné priestorové zabezpečenie realizácie podujatia Cena za vedu a techniku, ktoré sa koná dňa 10. 11. 2023. Podujatie je zároveň aj televíznou produkciou (televíznou výrobou) a pod priestorovým zabezpečením sa rozumie poskytnutie prenajímateľa nájomcovi za odplatu priestory podľa špecifických požiadaviek, a to ...