Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Pardubice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku a odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel a hromadné úrazové pojištění při akcích pořádaných zadavatelem.
Komplexní pojištění VLRZ, p. o.
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečit komplexní pojištění pro VLRZ, p.o.
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel
Predmetom zákazky je poskytovanie poisťovacích služieb služobných motorových vozidiel (povinné zmluvné poistenie - PZP, havarijné poistenie - KASKO) vo vlastníctve Trnavskej univerzity v Trnave. Podrobný opis predmetu zákazky je popísaný v súťažných podkladoch, v časti B - Opis predmetu zákazky.
Zákonné a havarijní pojištění vozidel ČMI
Předmětem veřejné zakázky je poskytování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel, tzv. povinného ručení, včetně pojištění skel (dále v textu taky „POV“) a havarijního pojištění („HAV“) vozidel Českého meteorologického institutu (dále jen „ČMI“). Zakázka bude sjednána na dobu neurčitou. POV se týká celé vozové flotily ČMI, HAV ...
Centrální pojištění majetku a odpovědnosti města Hodonín včetně příspěvkových organizací
Předmětem zakázky je „Centrální pojištění majetku a odpovědnosti Města Hodonín včetně příspěvkových organizací a obchodních společností na období 2022 - 2027“. Pojištění se vztahuje na území České republiky. Podrobný přehled předmětů pojištění včetně jejich specifikace je uveden v příloze č. 1 „Obchodní podmínky pro návrh smlouvy k veřejné zakázce ...
Poistenie motorových vozidiel
Predmetom zákazky s názvom Poistenie motorových vozidiel je poskytovanie poistných služieb v rozsahu príslušných častí predmetu zákazky: t.j. (i) povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a (ii) havarijného poistenia súboru vozidiel, ktorých držiteľom alebo vlastníkom je TIPOS, národná lotériová ...
Havarijné poistenie motorových  a dráhových vozidiel
Predmetom zákazky je havarijné poistenie motorových vozidiel a havarijné poistenie dráhových vozidiel, ktorých držiteľom alebo vlastníkom je Dopravný podnik Bratislava. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v časti B.2 Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu; poistenie motorových vozidiel, ktorých vlastníkom, držiteľom alebo správcom sú verejní obstarávatelia, a to: havarijné poistenie motorových vozidiel (ďalej aj KASKO), poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie osôb prepravovaných v ...
Povinné zmluvné poistenie
Predmetom zákazky je zabezpečenie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v časti B.2 Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Pardubice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku a odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel a hromadné úrazové pojištění při akcích pořádaných zadavatelem.
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja počas obdobia 24 mesiacov. Predmet zákazky pozostáva z poskytovania poistenia uzatvorením poistnej zmluvy pre cca 566 motorových vozidiel a mechanizmov.
Pojišťovací služby pro Národní technické muzeum
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření pojistných smluv, jejichž předmětem bude pojištění movitého a nemovitého majetku zadavatele a pojištění odpovědnosti dále pojištění sbírkových předmětů, pojištění přepravy sbírek, přepravy po vlastní ose a flotily motorových vozidel. Bližší specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 6 Pojistný ...
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění vozidel, cestovní pojištění
Předmětem veřejné zakázky je komplexní pojištění majetku a odpovědnosti Ostravské univerzity, pojištění vozidel Ostravské univerzity, cestovní pojištění zaměstnanců Ostravské univerzity a dalších osob, které vykonávají pracovní činnost na základě uzavřeného smluvního vztahu s Ostravskou univerzitou, pojištění odpovědnosti Ostravské univerzity z ...
Pojištění vozidel Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava
pojištění motorových vozidel zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) a havarijní pojištění vybraných vozidel zadavatele včetně připojištění skel, úrazového pojištění sedadel a nadstandardních asistenčních služeb vybraných vozidel jako celku, jakož i další pojištění a zajištění správy takového ...
Zabezpečenie poistných služieb pre Mesto Šaľa
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu; havarijné poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorých vlastníkom, držiteľom alebo správcom je verejný obstarávateľ a poistenie osôb prepravovaných v motorových vozidlách v dojednanom rozsahu.
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla -zabezpečenie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel pre motorové vozidlá v dlhodobej prevádzke (dlhodobé poistenie) a krátkodobej prevádzke - uloženej techniky (krátkodobé poistenie) podľa §27 ods. 3 ...
Flotilové havarijní pojištění vozidel SSHR
Předmětem veřejné zakázky je výběr pojistitele pro flotilové havarijní pojištění služebních osobních vozidel a nákladních vozidel zadavatele.
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel města Sokolov
Předmětem veřejné zakázky je výběr pojistitele pro město Sokolov a jím zřízené i založené organizace, který zajistí pojištění nemovitého a movitého majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel. Údaje o pojišťovaném majetku a rozsahu pojištění jsou uvedeny v příloze č. 3 až č. 6 zadávací dokumentace. Součástí zadávací ...
Rámcová dohoda na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění
Předmětem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel (dále jen "zákonné pojištění") a rámcové dohody na zákonné a havarijní pojištění vozidel pro jednotlivé veřejné zadavatele resortu Ministerstva vnitra ČR pro roky 2022 až 2024 s jedním účastníkem zadávacího řízení. Centrální ...
Pojištění majetku společnosti ČEPRO, a.s.
Předmětem zakázky je zajištění pojistné ochrany nemovitého i movitého majetku zadavatele včetně zásob proti hrozícím rizikům.
Pojištění služebních vozidel Správy železnic 2021 - 2025
Předmět plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro veškerá vozidla provozovaná zadavatelem na pojištění v následujícím rozsahu: - pojištění odpovědnosti za újmu způsobené provozem vozidel dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění ...
Pojištění majetku a odpovědnosti
Pojištění majetku, movitých předmětů, tzn. věcí které lze přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty, pojištění nemovitých objektů tzn. budov a staveb včetně stavebních úprav, součástí a příslušenství, zábranných systémů. Pojištění na rizika živelní, odcizení, vandalismus, pojištění skla, strojní rizika, dále pojištění odpovědnosti, ...
Pojištění vozidel města Lovosice
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění vozidel zadavatele. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 - Specifikace pojištění vozidel, včetně seznamu vozidel, uveřejněné na profilu zadavatele.
Pojištění motorových vozidel Ministerstva obrany na roky 2022-2024
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel resortu MO na roky 2022-2024, na které se dle zákona č.168/1999 Sb., pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů vztahuje povinnost uzavřít Pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou ...
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie motorových vozidiel, ktorých vlastníkom, držiteľom alebo správcom sú verejní obstarávatelia, a to havarijné poistenie motorových vozidiel a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v dojednanom rozsahu.