Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie

Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie

ČASŤ 1: Predmetom poistenia je havarijné poistenie súboru motorových vozidiel, ktorých vlastníkom a držiteľom je BBRSC a.s.. Predmetom poistenia je vozidlo, jeho časť a príslušenstvo tvoriace jeho štandardnú, povinnú a doplnkovú výbavu. Poistenie sa dojednáva pre prípad: -poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie, -odcudzenia celého ...

Zajišťování poštovních služeb

Zajišťování poštovních služeb

Zajišťování poštovních služeb pro Katastrální úřad pro Vysočinu, včetně jeho pracovišť uvedených v ZD

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja a služby s tým spojené počas 36 mesiacov, v súlade so Zákonom číslo 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých ...

Pojištění vozidel Středočeského kraje, jeho příspěvkových organizací a akciových společností

Pojištění vozidel Středočeského kraje, jeho příspěvkových organizací a akciových společností

Předmětem veřejné zakázky je pojištění vozidel pro soubor motorových vozidel Středočeského kraje, jeho příspěvkových organizací a akciových společností na dobu 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022. Pojištění vozidel bude sjednáno v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijního pojištění a doplňkových pojištění. Pojištění se ...

Pojištění vozidel v resoru MZe

Pojištění vozidel v resoru MZe

Předmětem veřejné zakázky je pojištění vozidel a všech dalších vozidel, která budou zadavatelem nebo pověřujícími zadavateli v průběhu trvání smluvního vztahu s vybraným dodavatelem nově pořízena, a poskytování dalších souvisejících služeb.

Poistná zmluva na poistenie majetku, poistenie všeobec. zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie

Poistná zmluva na poistenie majetku, poistenie všeobec. zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie

Predmetom obstarania je poistná zmluva na poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na obdobie 4 rokov, od 1.1.2019 do 31.12.2022.

Poisťovacie služby

Poisťovacie služby

Poistenie majetku proti živelným rizikám, krádeži, vandalizmu, poistenie skla, poistenie strojov a strojových zariadení a elektroniky pre prípad akéhokoľvek poškodenia, zničenia, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám na majetku a zdraví vrátane ušlého zisku spôsobený výkonom činnosti poisteného, poistenie motorových vozidiel pre ...

Obstarávanie poistných služieb - Mesto Vráble

Obstarávanie poistných služieb - Mesto Vráble

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel (KASKO), poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre verejného obstarávateľa - Mesto Vráble.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Predmetom zákazky je poskytovanie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a služby s tým spojené. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len PZP) sa bude týkať motorových vozidiel flotily Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ...

Havarijné poistenie ŽKV

Havarijné poistenie ŽKV

Predmetom zákazky je poistenie železničných koľajových vozidiel. Jedná sa o železničné koľajové vozidlá (v zmysle Zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktoré tvoria hnacie koľajové vozidlá (HKV) a železničné (osobné) vozne (ŽV) vo vlastníctve obstarávateľa. Celková výška súčtu ...

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel města Lovosice včetně služeb m

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel města Lovosice včetně služeb m

Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel města Lovosice, jeho příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části.

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění odpovědnosti zastupitelů, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel statutárního města Liberec a organizací uvedených v příloze č. 7 ZP. Předmět plnění veřejné ...

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Stropkov

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Stropkov

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Stropkov a pre ďalšie organizácie pristupujúce k ...

Pojištění motorových vozidel Ministerstva obrany

Pojištění motorových vozidel Ministerstva obrany

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel resortu MO na roky 2019-2021, na které se dle zákona č.168/1999 Sb., pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů vztahuje povinnost uzavřít Pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou ...

Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel

Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel

Předmětem veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vybraných vozidel statutárního města Havířova, všech příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Havířov a všech obchodních společností založených ...

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Orlová

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Orlová

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Orlová a jeho organizačních složek (např. městská policie, sbory dobrovolných hasičů apod.) a příspěvkových organizací. Pojištění se týká následujících druhů pojistných rizik: • Živelní pojištění • Pojištění krádeže, loupeže, přepravy peněz pověřenou osobou • Pojištění vandalismu • Pojištění ...

Pojištění majetku a odpovědnosti

Pojištění majetku a odpovědnosti

Předmětem veřejné zakázky je pojištění, přičemž se týká následujících druhů rizik: - Živelní pojištění - Pojištění krádeže, loupeže - Pojištění strojů - Pojištění odpovědnosti za škodu - Pojištění přerušení provozu - Havarijní pojištění motorových vozidel

Poistenie majetku

Poistenie majetku

Predmet zákazky Komplexné poistenie je rozdelený do piatich nasledovných častí: Časť č.1 : Poistenie majetku, Časť č.2 : Poistenie zodpovednosti za škodu, Časť č.3 : Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke a nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, Časť č.4 : Poistenie motorových vozidiel, Časť č.5 : Poistenie ...

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla od 1.4.2018

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla od 1.4.2018

Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobných motorových vozidiel, motocyklov, traktorov a prípojných vozidiel na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže priamo poisťovňou bez účasti sprostredkovateľov v súlade s uznesením vlády SR č. 171/2011.

Komplexní pojištění pro Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Komplexní pojištění pro Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pojišťovacích služeb pro Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (VLRZ) na období čtyř let (předpoklad od 1.4.2018 do 31.3.2022). Veřejná zakázka je rozdělena do pěti samostatných částí: pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění profesní odpovědnosti za újmu, pojištění ...

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Nitrianskeho regionálneho združenia obcí ...

Pojištění majetku a odpovědnosti za škody VAK Trutnov, a.s.

Pojištění majetku a odpovědnosti za škody VAK Trutnov, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je pojištění a pojišťovací služby, které pro zadavatele poskytne vybraný dodavatel minimálně v následujícím rozsahu: Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění motorových vozidel Rozsah pojištění požadovaného zadavatelem v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky a vymezení předmětu této ...

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.

Účelem poptávkového řízení je uzavření pojistné smlouvy na POV pojištění vozidel Zadavatele a vybrat takového dodavatele, který podle potřeb Zadavatele zajistí rozsah požadovaného pojištění.

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Fiľakovo

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Fiľakovo

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Fiľakovo a pre organizácie v jeho zriaďovateľskej ...

(záznamy 1/25 z 364)  strana 1 / 15