Pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za újmu.
Pojištění odpovědnosti dopravce na období 2020 - 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s oprávněně prováděnou činností vyplývající z předmětu podnikání zadavatele uvedeného v obchodním rejstříku nebo se vztahy zadavatele z této činnosti vyplývajícími, včetně odpovědnosti zadavatele coby ...
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel LČR
Předmětem této veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel zadavatele, včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.
Poskytnutie poisťovacích služieb na 3 roky
Predmetom zákazky je poskytnutie poisťovacích služieb (poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu a cestovné poistenie, poistenie zoodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV a havarijné poistenie MV) na 3 roky (36 mesiacov). Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobných motorových vozidiel, motocyklov, traktorov a prípojných vozidiel na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže priamo poisťovňou bez účasti sprostredkovateľov v súlade s uznesením vlády SR č. 171/2011.
Havarijné poistenie motorových vozidiel
Predmetom zákazky je komplexné poistenie pre Úrad vlády Slovenskej republiky na obdobie 48 mesiacov od účinnosti zmluvy v rozsahu poistenia: 1. havarijné poistenie motorových vozidiel, 2. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, 3. úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle, 4. poistenie ...
Sjednocené pojištění vozidel Krajské zdravotní, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění vozidel Krajské zdravotní a.s. Pojištění zahrnuje havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a další doplňková pojištění. Více v zadávací dokumentaci.
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa poistných služieb pre Nitriansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Predmetom poistenia bude: - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie
ČASŤ 1: Predmetom poistenia je havarijné poistenie súboru motorových vozidiel, ktorých vlastníkom a držiteľom je BBRSC a.s.. Predmetom poistenia je vozidlo, jeho časť a príslušenstvo tvoriace jeho štandardnú, povinnú a doplnkovú výbavu. Poistenie sa dojednáva pre prípad: -poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie, -odcudzenia celého ...
Zajišťování poštovních služeb
Zajišťování poštovních služeb pro Katastrální úřad pro Vysočinu, včetně jeho pracovišť uvedených v ZD
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja a služby s tým spojené počas 36 mesiacov, v súlade so Zákonom číslo 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých ...
Pojištění vozidel Středočeského kraje, jeho příspěvkových organizací a akciových společností
Předmětem veřejné zakázky je pojištění vozidel pro soubor motorových vozidel Středočeského kraje, jeho příspěvkových organizací a akciových společností na dobu 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022. Pojištění vozidel bude sjednáno v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijního pojištění a doplňkových pojištění. Pojištění se ...
Pojištění vozidel v resoru MZe
Předmětem veřejné zakázky je pojištění vozidel a všech dalších vozidel, která budou zadavatelem nebo pověřujícími zadavateli v průběhu trvání smluvního vztahu s vybraným dodavatelem nově pořízena, a poskytování dalších souvisejících služeb.
Poistná zmluva na poistenie majetku, poistenie všeobec. zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie
Predmetom obstarania je poistná zmluva na poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na obdobie 4 rokov, od 1.1.2019 do 31.12.2022.
Poisťovacie služby
Poistenie majetku proti živelným rizikám, krádeži, vandalizmu, poistenie skla, poistenie strojov a strojových zariadení a elektroniky pre prípad akéhokoľvek poškodenia, zničenia, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám na majetku a zdraví vrátane ušlého zisku spôsobený výkonom činnosti poisteného, poistenie motorových vozidiel pre ...
Obstarávanie poistných služieb - Mesto Vráble
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel (KASKO), poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre verejného obstarávateľa - Mesto Vráble.
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Predmetom zákazky je poskytovanie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a služby s tým spojené. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len PZP) sa bude týkať motorových vozidiel flotily Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ...
Havarijné poistenie ŽKV
Predmetom zákazky je poistenie železničných koľajových vozidiel. Jedná sa o železničné koľajové vozidlá (v zmysle Zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktoré tvoria hnacie koľajové vozidlá (HKV) a železničné (osobné) vozne (ŽV) vo vlastníctve obstarávateľa. Celková výška súčtu ...
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel města Lovosice včetně služeb m
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel města Lovosice, jeho příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části.
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění odpovědnosti zastupitelů, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel statutárního města Liberec a organizací uvedených v příloze č. 7 ZP. Předmět plnění veřejné ...
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Stropkov
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Stropkov a pre ďalšie organizácie pristupujúce k ...
Pojištění motorových vozidel Ministerstva obrany
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel resortu MO na roky 2019-2021, na které se dle zákona č.168/1999 Sb., pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů vztahuje povinnost uzavřít Pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou ...
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel
Předmětem veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vybraných vozidel statutárního města Havířova, všech příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Havířov a všech obchodních společností založených ...
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Orlová
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Orlová a jeho organizačních složek (např. městská policie, sbory dobrovolných hasičů apod.) a příspěvkových organizací. Pojištění se týká následujících druhů pojistných rizik: • Živelní pojištění • Pojištění krádeže, loupeže, přepravy peněz pověřenou osobou • Pojištění vandalismu • Pojištění ...
Pojištění majetku a odpovědnosti
Předmětem veřejné zakázky je pojištění, přičemž se týká následujících druhů rizik: - Živelní pojištění - Pojištění krádeže, loupeže - Pojištění strojů - Pojištění odpovědnosti za škodu - Pojištění přerušení provozu - Havarijní pojištění motorových vozidel