Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Predmetom zákazky bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Dobíjacia stanica na bicykle
Ide o nákup, dodanie, inštaláciu a sfunkčnenie nabíjacej stanice na bicykle a jej súčastí nasledovnej technickej špecifikácie: Spotová solárna nabíjacia stanica, vrátane osvetlenia, kompresoru na dofukovanie, bezpečnostnej kamery, bezpečnostného alarmu zvukový s pripojením GSM, 24V DC, vyhrievanie, AED defibrilátor (AED BOX), AED elektródy pre ...
DNS - Nabíjacie stanice automobilov na elektrický pohon a súvisiace elektrotechnické zariadenia
Predmetom zákazky je zriadenie DNS na zadávanie zákaziek na dodanie elektrických zariadení a prístrojov, ktoré sú bežne dostupné na trhu, a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania (ďalej ako CPV) v rozsahu skupiny 316 (Elektrické zariadenia a prístroje). Konkrétne sa DNS zriaďuje za účelom nákupu nabíjacích staníc typu AC a DC pre ...
Bezhotovostní odběr pohonných hmot
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek pohonných hmot a provozních kapalin bezhotovostním odběrem u čerpacích stanic v příslušném území dle vymezení jednotlivých částí zakázky na území České republiky formou odběrových karet nebo čipů pro motorová vozidla zadavatele.
Elektromobil
Predmetom zákazky je dodávka elektromobilu a nabíjacej stanice.
Rámcová dohoda na dodávku dobíjecích stanic
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody se třemi dodavateli, jejímž předmětem budou dodávky níže uvedených typů DS blíže specifikovaných v části 3 zadávací dokumentace. Podrobně viz ZD.
Nákup pohonných hmôt
Predmetom tejto zákazky je: - bezhotovostný nákup pohonných hmôt na čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača a jeho zmluvných partnerov dodávaných na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty na všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača/predávajúceho a jeho ...
Rámcová dohoda - Výkon servisní činnosti a periodické činnosti a údržby na technologii
Provedení výkonu servisní činnosti, údržby a periodické činnosti na technologii čerpacích stanic PHL (dále též jen „ČS“ nebo „ČS PHL“ nebo „ČS EuroOil“) s jedním dodavatelem, tj. stanovení rámcových smluvních podmínek pro jednotlivé dílčí zakázky, jejichž předmětem bude zajištění servisní činnosti a údržby tj. odstraňování neplánovaných závad a ...
Nabíjacie stanice
Predmetom zákazky je dodanie AC a DC nabíjacích staníc, ich montáž a uvedenie do prevádzky. Predmetom zákazky je tiež zabezpečenie správy siete nabíjacích staníc od ich dodania počas celého trvania zmluvy, poskytovanie bezplatného záručného servisu nabíjacích staníc, (plateného) pozáručného servisu nabíjacích staníc a iných súvisiacich služieb.
NDT měření - CTR, Družba, IKL - čerpací stanice
Předmětem zakázky na kontrolní činnosti jsou NDT kontroly potrubí a plechů skladovacích nádrží s cílem zjištění možnosti výskytu plošné a bodové koroze a její kvantifikace ve vzájemné spolupráci s objednatelem ve vazbě na objekty MERO ČR, a.s. na CTR a na trasách ropovodů Družba a IKL.
Dodavatel motorové nafty a AdBlue pro vozidla TSmP
• Dodávky motorové nafty třídy B, D a F dle ČSN EN 590 pro vozidla Technických služeb (předpokládaný odběr cca 75.000 litrů/rok) u čerpací stanice uchazeče • Dodávky AD Blue pro vozidla Technických služeb (předpokládaný odběr cca 400 litrů/rok) u čerpací stanice uchazeče • Místo plnění - Pelhřimov • Dvoukartový systém (nebo jiný, který ...
Bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou karet
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek pohonných hmot, provozních náplní a služeb, bezhotovostním odběrem u čerpacích stanic na celém území České republiky formou odběrových karet pro motorová vozidla Zadavatele. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Rámcová dohoda - Výměna výdejních stojanů na ČS EuroOil
Předmětem jednotlivých dílčích zakázek je dodání, montáž a zprovoznění (uvedení do provozu) výdejních stojanů v sacím provedení pro výdej kapalných paliv s instalací do venkovního prostředí (dále také jen „VS“) na čerpacích stanicích sítě EuroOil provozovaných zadavatelem (dále také jen „ČS“) a likvidace stávajících VS.
Odběr pohonných hmot střediska Sosnová, Nový Bor Okrouhlá, Nová Ves a Liberec
Předmětem každé ze čtyř částí Veřejné zakázky je čerpání pohonných hmot (motorové nafty a Natural 95) u čerpací/ch stanic/e vybraného dodavatele v maximální dojezdové vzdálenosti 10 km (nejkratší možnou trasou pozemních komunikací pro silniční vozidla - viz blíže čl. 1 ZD) od daného střediska, a to bezhotovostně pomocí odběrových karet.
Časť 1: Zabezpečenie vodíkovej čerpacej stanice 350 bar
Predmetom zákazky je zabezpečenie čerpacích staníc na vodík s minimálnym tlakom plnenia 350 bar a čerpacej stanice na vodík s minimálnym tlakom plnenia 700 bar, bližšie špecifikovaných v súťažných podkladoch v opise predmetu zákazky. Čerpacie stanice budú využívané v rámci národného projektu Žiť energiou (ďalej len NP ŽE), implementovaného ...
Provádění pravidelných elektrorevizí a profylaktických kontrol na čerpacích stanicích EuroOil
Rámcová dohoda bude upravovat veškeré podmínky týkající se předmětu plnění spočívajícího v provedení činností shrnutých pod názvem „Provádění pravidelných elektrorevizí a profylaktických kontrol na čerpacích stanicích EuroOil a na čerpacích stanicích určených zadavatelem“, v síti veřejných čerpacích stanic Eurooil a na čerpacích stanicích ...
Dodávky kontejnerů pro výdej AdBlue na ČS EuroOil
Dodávka a montáž včetně zprovoznění kontejnerového zařízení pro výdej AdBlue, kapaliny, chemicky vysoce čistého vodního roztoku močoviny v kvalitě dle normy DIN 70070.
Rekonstrukce čerpací stanice - Farma Božice s.r.o.
Jde o realizaci rekonstrukce čerpací stanice zahrnující dodávky technologie a jednoduché stavební úpravy v objektu čerpací stanice včetně rozvodny, která tvoří součást stavebního objektu ČS..
Dodávka technologie kontejnerové ČS PHM - Servisní centrum Hluboká n.V.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka samoobslužné kontejnerové čerpací stanice s nadzemní nádrží pohonných hmot, charakteru certifikovaného výrobku ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., směrnice EU č. 2014/34/EC a platných norem ČSN 650202 a ČSN 736060, s kapacitou nádrže 2x10 m3, jednostranným výdejním stojanem na benzín a naftu s hadicemi ...
Dodávka dobíjecích stanic pro E.ON páteřní síť
Předmětem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“) se třemi vybranými účastníky. Předmětem této Rámcové dohody budou dodávky rychlodobíjecích stanic včetně instalace na vybudovaný základ (stavební příprava bude předmětem samostatné zakázky), připojení a uvedení do provozu, včetně připojení do backendu Zadavatele ...
Dodávka technologie kontejnerové ČS PHM - Servisní centrum Hluboká n.V.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka samoobslužné kontejnerové čerpací stanice s nadzemní nádrží pohonných hmot, charakteru certifikovaného výrobku ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., směrnice EU č. 2014/34/EC a platných norem ČSN 650202 a ČSN 736060, s kapacitou nádrže 2x10 m3, jednostranným výdejním stojanem na benzín a naftu s hadicemi ...
Výstavba vodíkových plnicích stanic
Zadavatel zamýšlí uvést na český trh novou ekologickou pohonnou hmotu – vodík. V rámci tohoto projektu připravuje výstavbu tří pilotních výdejních míst na stávajících čerpacích stanicích pohonných hmot v Praze, Litvínově a Brně. Cílem projektu je rozšířit využívání vodíkové technologie v České republice.
Opravy a technické prehliadky čerpacích staníc
Vykonanie technických prehliadok, opráv čerpacích staníc, výmena výdajných stojanov a tankovacích automatov na nádržiach pohonných hmôt.
Výstavba vodíkových plnicích stanic
Zadavatel zamýšlí uvést na český trh novou ekologickou pohonnou hmotu – vodík. V rámci tohoto projektu připravuje výstavbu tří pilotních výdejních míst na stávajících čerpacích stanicích pohonných hmot v Praze, Litvínově a Brně. Cílem projektu je rozšířit využívání vodíkové technologie v České republice.
Poptáváme dodavatele pohonných hmot
Nově vznikající firma poptává dodavatele pohonných hmot v rámci celé ČR. Počet vozidel bude vzrůstající, začínající na cca 5 000 vozidel, do půl roku předpoklad 10 000 a více. Hledáme komplexní služby, kvalitní paliva, myčky, obchody. Dlouhodobá spolupráce a vzájemná propagace samozřejmostí.