Výpůjčka separátorů pro plazmaferézu včetně dodávek spotřebního materiálu
Předmětem VZ jsou dodávky spotřebního materiálu k provedení odběru plazmy pro frakcionaci i ke klinickému použití po dobu 8 let. Nedílnou součástí předmětu VZ je rovněž bezplatná výpůjčka 7 ks nových separátorů pro plazmaferézu včetně příslušenství pro transfuzní oddělení v nemocnici Liberec.
Aferetické sety 2022 II
Předmětem zakázky jsou dodávky aferetických setů ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu čtyř let.
Rouškovací sety pro I. interní kliniku
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky jednorázových, sterilních, zákaznických setů pro zarouškování pacientů na operačním sále I. interní kliniky - kardiologické. Jedná se o průběžné dodávky po dobu 4 let, dle aktuálních potřeb zadavatele.
Dodávky SZM - Dodávky krátkodobé mikroaxilární intrakardiální katétrové mechanické srdeční podpory
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to systémů krátkodobých katétrových srdečních podpor včetně bezplatné výpůjčky 2 řídících konzolí, potřebných k léčbě pacientů na ...
Obstaranie tovarov pre výskumné aktivity CEM SAV
Predmetom zákazky sú: - Základné anorganické a organické chemikálie - Klinické produkty - Laboratórne činidlá - Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky a v Prílohe č.11 Zmluvné podmienky týchto ...
Diagnostika SARS-CoV-2
Předmětem zakázky jsou postupné dodávky diagnostik pro stanovení antigenu koronaviru SARS-CoV-2 (antigenních testů a odběrových setů se zkumavkou s inaktivačním médiem a s odběrovou tyčinkou opatřenou nasopharyngeálním tamponem) dle potřeb jednotlivých účastníků společného zadávání
ZZS Pardubického kraje - dodávky zdravotnického materiálu pro ZZS PAK 2023-2025
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky zdravotnického materiálu. Přesné vymezení a předpokládané roční množství je uvedeno a specifikováno v přílohách této výzvy, jako nedílná součást zadávací dokumentace samostatně pro část A až D
Ochranné pomůcky pro inkontinentní pacienty
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na průběžné opakované dodávky ochranných pomůcek pro inkontinentní pacienty.
Dodávky spotřebního materiálu pro bronchiální termoplastiku s výpůjčkou přístroje
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu pro bronchiální termoplastiku (dále jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN). Předmět plnění je blíže specifikován v příloze těchto zadávacích podmínek č. 2-Ceník a specifikace zboží. Více viz zadávací dokumentace.
ReactEU-98-KV - Infuzní technika
Předmětem plnění veřejné zakázky „ReactEU-98-KV_Infuzní technika“ je dodávka infuzních pump, lineárních dávkovačů a monitorovacích centrál pro KKN, nemocnici v Karlových Varech. Předmět zakázky zahrnuje rovněž dodávky vybraného spotřebního materiálu po dobu 5 let a 5 letý pozáruční kompletní servis.
Tlakové převodníky pro invazivní měření krevního tlaku
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek spotřebního materiálu pro invazivní měření krevního tlaku pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
ReactEU-98-KV - Lůžka pro intenzivní péči
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-98-KV_Lůžka pro intenzivní péči“ zahrnuje dodávku polohovacích lůžek nejvyšší třídy pro KKN, nemocnici v Karlových Varech.
Dodávky spotřebního materiálu pro stanovení kompletního krevního obrazu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu pro stanovení krevního obrazu s šestipopulačním diferenciálním rozpočtem leukocytů, retikulocytů a erytroblastů s kontinuálním zhotovením nátěru a obarvením vzorku a následnou digitální morfologií pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze. Předmět plnění je ...
Spotřební materiál ablační katetry s výpůjčkou generátoru
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na spotřební materiál ablační katetry pro pulzní katetrizační ablaci s podmínkou bezúplatné výpůjčky přístroje - generátoru pulzní ablace, dle stanovené technické specifikace, na dobu neurčitou a zajištění kompletního servisu.
Dodávka katrů a staplerů pro NNF 2022
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek staplerů a katrů pro Nemocnici na Františku, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Noční stolky a lůžka s příslušenstvím včetně pozáručního servisu
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky lůžek (vč. příslušenství) a nočních stolků, a to po dobu 4 let dle potřeb zadavatele. Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění pozáručního servisu na dodaná lůžka a noční stolky na dobu neurčitou. Kód CPV: 33192100-3 Lůžka pro použití ve zdravotnictví 39143123-4 - Noční stolky
Dodávky jednorázových vyšetřovacích podložek pod pacienty pro Krajskou zdravotní, a.s. 2022
Dodávky jednorázových vyšetřovacích podložek pod pacienty v rámci plnění rámcové dohody na 12 měsíců.
SZM pro podtlakovou terapii
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu pro hojení ran metodou podtlakové terapie v požadované struktuře. Spotřební materiál pro hojení ran musí být kompatibilní s přístroji VivanoTec Pro, kterými zadavatel disponuje. Zadavatel požaduje uvedení platného kódu VZP (ZUM) u materiálu, který má VZP (ZUM) přidělen. ...
Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Zdravotnické přístroje - II
Předmětem plnění jsou dodávky zdravotnických přístrojů do Vojenské nemocnice Brno.
Intervenční kardiologie I
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zdravotnických prostředků pro katetrizační diagnostiku a terapii srdečních a některých mimosrdečních onemocnění na konsignační sklad I. Interní kliniky
Nemocniční lůžka
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 50 kusů elektricky polohovatelných lůžek.
Spotřební zdravotnický materiál
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu (dále „Zboží“), který je určen pro poskytování přednemocniční neodkladné péče. Rámcová kupní smlouva s jedním vybraným dodavatelem bude uzavřena na období 2 let. Množství zboží bude objednáváno ze strany zadavatele podle ...
FN Ostrava - Lůžko resuscitační včetně matrace II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového souboru zdravotnické technologie tj. dodávka nového 1 systému lůžka resuscitačního (bariatrické) včetně matrace, příslušenství a vybavení nutného pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz. Předmětem plnění VZ je dále též poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k ...
Lůžka a lehátka II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace do určených místností a uvedení do provozu lůžek a lehátek.
Spotřební materiál k Argonové jednotce II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek SZM k Argonové jednotce pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.