Dodávky pasivních antidekubitních matrací pro Krajskou zdravotní a.s.
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pasivních antidekubitních matrací pro jednotlivé odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s., v rozsahu dle přílohy zadávací dokumentace, a to po dobu 24 měsíců.
Diagnostika pro kompletní provedení a vyhodnocení stanovení krevních plynů, iontů, metabolitů
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky diagnostik a navazujícího spotřebního materiálu pro kompletní provedení a vyhodnocení stanovení krevních plynů, iontů, metabolitů včetně oxymetrie dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace (vzor kupní smlouvy). Předmětem veřejné zakázky je dále poskytnutí 2 ks analyzátorů ...
Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava - Operační instrumentárium
Předmětem plnění výše uvedeného zadávacího řízení jsou dodávky nových sad operačního instrumentária včetně veškerých součástí a příslušenství, určeného pro oddělení centrálních operačních sálů Nemocnice Jihlava.
Imobilizačný systém pre rádioterapiu
Predmetom zákazky je dodávka imobilizačných pomôcok k lineárnemu urýchľovaču a CT simulátoru, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, odovzdania dokumentácie v slovenskom/českom jazyku a zaškolenia zamestnancov užívateľa do údržby a obsluhy a ...
Spotřební materiál pro ASK pro Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky spotřebního materiálu dle potřeb zadavatele pro artroskopie (ASK) pro Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště dětské medicíny, Černopolní 9, 613 00 Brno.
Dodávky kontrastních látek – centralizované zadávání
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých prostředků, a to na dobu 12 měsíců, dle přílohy č. 1 Rámcové kupní smlouvy – Specifikace zboží a ceník. V této příloze zadavatel uvádí požadavky na jednotlivé položky Rámcové kupní smlouvy a další podmínky vztahující se k těmto položkám.
FN Motol - Dodávky enterální výživy II
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky enterální výživy, a to po dobu 48 měsíců dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami
Průběžné dodávky kardiostimulátorů včetně příslušenství
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kardiostimulátorů a jejich příslušenství určené pro léčbu pacientů s poruchou srdečního rytmu na oddělení kardiologie, v předpokládaném rozsahu dle aktuálních potřeb zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Dodávky budou probíhat po dobu 3 let od účinnosti smlouvy.
Dodávky injekčních stříkaček a jehel pro Oblastní nemocnice Středočeského kraje
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky injekčních stříkaček a jehel do oblastních nemocnic Středočeského kraje na základě dílčích objednávek po dobu 4 let. Podrobná specifikace injekčních stříkaček a jehel je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předpokládané množství uváděné v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, je pouze ...
FN Motol – Spotřební materiál pro sterilizaci 2
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu pro sterilizaci, a to po dobu 36 měsíců
Dodávky netkané textilie pro zdravotnictví
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek netkané textilie pro zdravotnictví
Totální endoprotézy kyčelních a kolenních kloubů pro Nemocnici Boskovice s.r.o.“
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantátů pro totální náhrady kyčelního a kolenního kloubu. Veřejná zakázka je rozdělena do 4 částí.
Dodávky urologických katetrů a sáčků
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek urologických katetrů a sáčků (dále také jako „zboží“) uvedených v příloze č. 3 této zadávací dokumentace po dobu účinnosti rámcové dohody, včetně jejich přímého závozu do skladů (SZM) v jednotlivých odštěpných závodech uvedených v této zadávací dokumentaci.
Katetrizačně implantované chlopně pro Nemocnici Na Homolce
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek katetrizačně implantovaných chlopní pro Nemocnici Na Homolce.
Dodávka modelů - Simulovaný pacient IV
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka modelů, simulátorů a pomůcek pro vybavení Fakulty zdravotnických studií v rámci projektu OP VVV Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Univerzitě Pardubice, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002413.
Porodní instrumentária
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks souprav instrumentária porodní a 2 ks souprav instrumentária pro císařský řez pro Porodnickou – gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.
FN Motol - Jednorázový materiál - oděv operační pro zdravotnický personál, pacienty a návštěvy
Předmětem plnění této veřejné zakázky, a to po dobu 24 měsíců dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jsou postupné dodávky jednorázového materiálu – operačního oděvu.
Dynamický nákupní systém na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu – sběrné vaky, drenáže
Předmětem zadávacího řízení na zavedení DNS je zavedení DNS na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu – sběrné vaky, drenáže a soupravy dle aktuálních potřeb veřejného zadavatele až do výše předpokládaného finančního limitu, uvedeného v článku IV. DNS je zaveden na čtyři (4) roky v období let 2019 až 2023.
Dodávka spotřebního materiálu pro plně automatický izolační a real time PCR systém
Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek a to v souladu se zadávacími podmínkami. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka plně automatického izolačního a real time PCR systému pro Oddělení klinické mikrobiologie sloužící k diagnostice a kontrole léčby ...
Spotřební materiál pro KARL 100
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro zařízení KARL 100 dle specifikace, v množství a za podmínek uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace (Vzor kupní smlouvy).
Šicí materiál
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dílčí dodávky šicího materiálu pro operační sály na všech pracovištích Fakultní nemocnice Brno.
FN Motol -  Dodávky vnitřních páteřních fixátorů pro léčbu degenerativních onemocnění TL páteře II
Předmětem plnění této veřejné zakázky, a to po dobu 48 měsíců jsou dodávky vnitřních fixátorů, umožňující chirurgickou stabilizaci torakolumbální páteře zadním přístupem při degenerativních onemocněné, které bude dodávané dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Implantáty páteřní 2019
Předmětem zakázky jsou dodávky páteřních implantátů nebo dodávky páteřních implantátů prostřednictvím konsignačních skladů dle zadávací dokumentace po dobu tří let.
Dodávky očních implantátů a spotřebního materiálu k očním operacím 2019
Předmětem zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu k očním operacím a očních implantátů – nitroočních čoček preloadovaných v injekčním systému po dobu dvou let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení.
Spotřební materiál pro urologii 2019
Předmětem zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro urologii dle skupinové specifikace podrobně uvedené v jednotlivých částech.