Dodávka a instalace 4 ks transportních lehátek vč. příslušenství a servisní smlouvy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace 4 ks nových transportních lehátek včetně příslušenství a uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu. Nabízené zboží musí splňovat minimální technické parametry uvedené v Technické specifikaci, příloha č. 2 ZD.
Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s., část 4 Lůžka a lehátka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 38 ks zdravotnických lůžek včetně příslušenství a 11 ks zdravotnických vyšetřovacích lehátek do nově zrekonstruovaného oddělení psychiatrie v budovách „I“ a „E“ Krajské nemocnice Liberec, a.s. Veškeré technické, jakostní a funkční požadavky zadavatele na jednotlivé položky dodávky jsou podrobně definovány v ...
Dětská lůžka pro Infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 3 ks Dětských lůžek včetně příslušenství a pozáručního servisu na 10 let pro Infekční oddělení Krajské zdravotní, a.s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Dodávka spotřebního materiálu pro hematologické analyzátory - TO - 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro kontrolu kvality transfuzních přípravků a pro měření krevního obrazu a pětipopulačního diferenciálního rozpočtu leukocytů u dárců krve v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4.. Spotřebním materiálem se pro účely této veřejné zakázky rozumí veškeré reagencie, systémové roztoky a ...
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Dětská lůžka I.
Dodání 1 ks inkubátoru a 2 ks vyhřívaných lůžek pro potřeby Dětského a dorostového oddělení, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z., a 1 ks lůžka vyhřívaného resuscitačního a 1 ks lůžka vyhřívaného standardního pro potřeby Dětského a dorostového oddělení, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
Nákup vybavení pro organizaci Nový Domov, příspěvková organizace, Karviná
Předmětem veřejné zakázky je pořízení vybavení pro Nový domov, příspěvkovou organizaci, Karviná v rámci akce „Rekonstrukce ubytovací části a přístavby budovy D“.
Spotřební materiál pro imunochemická stanovení metodou chemiluminiscence
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky spotřebního materiálu dle potřeb zadavatele pro Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno s podmínkou bezúplatné výpůjčky souvisejícího přístrojového vybavení po dobu účinnosti rámcové kupní smlouvy a zajištění jeho servisu.
Zdravotnické trenažéry
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických trenažérů a pomůcek pro simulaci a nácvik různých zdravotnických úkonů. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy zadávací dokumentace.
Dodávka zdravotnických čepic / zesílených plášťů
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky zdravotnických čepic/zesílených plášťů a to v souladu se zadávacími podmínkami.
Operační instrumentária pro COS Nemocnice Teplice, o.z. II.
Předmětem této veřejné zakázky je dodání souboru nových zdravotnických prostředků.
FN Motol - Lékařské rukavice vyšetřovací nitrilové, nesterilní pro jednorázové použití, bez pudru
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky lékařských rukavic vyšetřovacích nitrilových, nesterilních pro jednorázové použití.
Dodávky operačních rukavic
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky operačních rukavic, po dobu 1 roku.
Fixace, krytí a náplasti
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek fixací, krytí a náplastí pro Nemocnici na Homolce.
Dodávky respirátorů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka respirátorů pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN) a Thomayerovu nemocnici (TN) na základě smlouvy o sdruženém nákupu. Každá ze stran sdruženého nákupu uzavře s dodavatelem samostatnou smlouvu na předmět plnění. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen závazným návrhem Kupní smlouvy, která ...
Dodávky IVD a spotřebního materiálu pro realizaci imunoanalytických vyšetření (IIFT, ELISA, WB)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky IVD a spotřebního materiálu pro realizaci imunoanalytických vyšetření (IIFT, ELISA, WB) spojené s výpůjčkou imunoanalytických analyzátorů (ELISA, WB, IIFT) včetně UPS, SW a dalšího potřebného zařízení.
Obvazový materiál pro Nemocnice Plzeňského kraje - 2. vyhlášení
Předmětem plnění VZ jsou průběžné dodávky různých typů a druhů obvazů, obinadel a tamponů (tj. zdravotnického materiálu) pro potřeby jednotlivých nemocnic (zdravotnických zařízení) Plzeňského kraje, které jsou ovládány společností Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., po dobu 48 měsíců a to dle specifikace a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích ...
Dynamický nákupní systém pro nákup osobních ochranných prostředků
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto DNS budou za zadavatelem stanovených obchodních podmínek dodávky osobních ochranných prostředků; klasifikace předmětu veřejné zakázky: 33140000-3 Zdravotnický spotřební materiál 33141420-0 Chirurgické rukavice 18142000-6 Ochranné obličejové masky 18424300-0 Rukavice na jedno použití
Nemocnice Na Bulovce - dodávka chirurgických operačních masek/ústenek
Předmětem plnění této VZ jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu pro NNB, a to v souladu se zadávacími podmínkami.
Modernizace odborných a počítačových učeben - ZŠ Bruntál, Jesenická 10
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení a konektivity a dodávka nábytkového vybavení a schodolezů, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění. Zadavatel rozhodl o rozdělení veřejné zakázky na dvě části. Účastníci zadávacího řízení mohou podávat své nabídky dle podmínek dále uvedených v zadávací dokumentaci, a to v ...
Zdravotnický nábytek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických lůžek, křesel, stolků, vozíků a dalších typů zdravotnického nábytku, jak je uveden a blíže specifikován v Technické specifikaci, která tvoří přílohu zadávací dokumentace. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které ...
Koagulace I. 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu pro koagulační stanovení a současně výpůjčka analyzátorů
Zdravotnické pomůcky pro nácvik punkce
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických pomůcek pro nácvik punkce. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy zadávací dokumentace.
Centrální nákup - dodávky osobních prostředků pro ochranu dýchacích cest
Předmětem plnění VZ zadávané v rámci centralizovaného zadávání jsou jednorázové, jakož i průběžné dodávky osobních prostředků pro ochranu dýchacích cest, konkrétně respirátorů a operačních masek, a to ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších ...
KAZETY Sterrad 100NX pro sterilizační zařízení sterilizačních sáčků a rolí III
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kazet Sterrad 100NX vč. obalového materiálu pro zdravotnické pomůcky (ploché sáčky a role), které se používají na oddělení centrální sterilizace FN Ostrava. Kazety Sterrad 100NX jsou nedílnou součástí Systému Sterrad 100NX, který umožňuje expresní čtyřiadvacetiminutovou povrchovou sterilizaci nejcitlivějších ...
Filtrační polomaska FFP2
Předmětem VZ je dodávka 1 537 000 ks filtračních polomasek (respirátorů) FFP2 bez výdechového ventilu (dále jen „respirátor FFP2“) zakrývajících ústa, nos a bradu a poskytující uživateli náležité utěsnění obličeje od okolního ovzduší - chrání uživatele i okolí. Respirátor FFP2 je určen k ochraně před nebezpečnými částicemi ve formě prachu, ...