Zajištění pracovně lékařských služeb
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pracovně lékařských služeb, zejména provádění zdravotních prohlídek v režimu pracovně lékařských služeb a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, pravidelná analýza rizik na pracovištích, hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na ...
Posuzování zdravotní způsobilosti leteckého personálu
Hlavním předmětem této veřejné zakázky je provádět jednotlivým příslušníkům leteckého personálu na základě objednávek zadavatele letecko-lékařské vyšetření na územní České republiky.
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti v regióne Žilina
Predmetom zákazky je posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. zabezpečujúcich dopravu na dráhach v regióne Žilina v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Poskytování pracovnělékařských služeb
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování pracovnělékařských služeb dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, a to především: a) hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví na jednotlivých pracovištích, b) provádění pracovnělékařských prohlídek a hodnocení ...
Pracovná zdravotná služba v nemedicínskej oblasti na roky 2022 až 2025
Predmetom zákazky je výkon nemedicínskych činností pre cca 13 200 zamestnancov obstarávateľa, v cca 1 700 objektoch obstarávateľa, v rozsahu ustanovenom v § 30d zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ustanovení. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis ...
Zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Kraje Vysočina
Předmětem veřejné zakázky je zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Kraje Vysočina v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Bližší podrobnosti a požadavky vztahující se ...
Pracovná zdravotná služba 2022 - 2024
Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej služby (PZS) v podmienkach Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. podľa Zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, Vyhlášky č.208/2014 Z. z. o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení ...
Zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje
Předmětem veřejné zakázky je zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Bližší podrobnosti a požadavky vztahující ...
Pracovná zdravotná služba
Predmetom verejného obstarávania je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby (ďalej len PZS) podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a ...
Pracovná zdravotná služba
Predmetom zákazky je obstaranie pracovnej zdravotnej služby. Bližšia špecifikácia sa nachádza v časti B.2 Opis predmetu zákazky a v Prílohe č. 4 Rozsah pracovnej zdravotnej služby v súťažných podkladoch.
Zajištění provozu lékařské a lékárenské pohotovostní služby pro občany městské části Praha 11
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu lékařské služby pro dospělé a lékárenské pohotovostní služby pro občany městské části Praha 11. Bližší specifikace předmětu této veřejné zakázky jsou obsahem příloh příslušné zadávací dokumentace.
Zajištění stálé lékařské služby na LKPR
Předmětem této Veřejné zakázky je provádění činností tzv. Stálé lékařské služby a poskytování doplňkových služeb na Zadavatelem vymezeném území mezinárodního letiště Praha/Ruzyně (dále jen „LKPR“). Stálá lékařská služba je nepřetržitou službou poskytující návštěvníkům LKPR, zaměstnancům Zadavatele, zaměstnancům subjektů působících na LKPR, ...
Hledáme praktického lékaře pro dospělé, obec Hora Svatého Šebestiána
Poptáváme praktického lékaře pro dospělé pro obec Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov, Ústecký kraj. Ordinace je částečně vybavena.
Pracovná zdravotná služba v medicínskej oblasti
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa v jeho 1700 objektoch pre celkom 13 200 zamestnancov objednávateľa medicínske činnosti pracovnej zdravotnej služby v rozsahu: a)vykonávanie vstupných, periodických, mimoriadnych a výstupných lekárskych preventívnych prehliadok zamestnancov vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej ...
Pracovná zdravotná služba
Pracovná zdravotná služba vykonáva všetky činnosti definované zákonom Národnej rady SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej ...
Pracovná zdravotná služba
Predmetom zákazky je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby v podmienkach Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. podľa Zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, Vyhlášky č.208/2014 Z. z. o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ...
Pracovná zdravotná služba
Predmetom zákazky je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby v podmienkach Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. podľa Zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, Vyhlášky č.208/2014 Z. z. o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ...
Pracovná zdravotná služba
Predmetom zákazky je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby v podmienkach Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. podľa Zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, Vyhlášky č.208/2014 Z. z. o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ...
Bratislavský samosprávny kraj
Organizátor bude zabezpečovať vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto vykonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území samosprávneho kraja. (Bratislavsky, Trnavsky, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinsky, Banskobystricky, Prešovsky, Košicky). Verejny obstarávateľ uzatvorí samostatnú zmluvu na každy ...
Poskytování pracovně lékařských služeb
Předmět plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování komplexní pracovnělékařské služby (dále také jen „PLS“) (státním) zaměstnancům zadavatele v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve ...
Poskytování pracovnělékařských služeb
Předmět plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování komplexní pracovnělékařské služby („PLS“) státním zaměstnancům zadavatele v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče a dalšími právními předpisy, dále zajištění dohledu na ...
Zajištění lékařské pohotovostní služby pro dospělé pro město Plzeň a jeho spádové území v roce 2017
Zajištění lékařské pohotovostní služby pro dospělé (dále také jen „LPS“) pro město Plzeň a jeho spádová území v roce 2017, a to na dvou pracovištích umístěných na území města. Z tohoto důvodu bude zakázka rozdělena na 2 části: část 1 – LPS pro městské obvody Plzeň 1 a Plzeň 3 a část 2 – LPS pro městské obvody Plzeň 2 a Plzeň 4. Lékařskou ...
Zajištění provozu lékařské služby první pomoci pro dospělé a pohotovostní lékárenské služby
Předmětem této veřejné zakázky na služby je organizační, provozní a personální zajištění lékařské pohotovostní služby pro dospělé (dále jen „LSPP") v souladu s právními předpisy pro občany městské části Praha 5. LSPP zahrnuje ambulantní lékařské pohotovostní služby péče pro dospělé občany městské části Praha 5, v návaznosti na služby a organizaci ...
Pracovnělékařské služby pro zaměstnance hl. m. Prahy zařazených do Městské policie hl. m. Prahy
Provádění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance hl. m. Prahy zařazených do Městské policie hl. m. Prahy po dobu 4 let, bude uzavřena rámcová smlouva s jedním uchazečem. Předmětem plnění veřejné zakázky podle je provádění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance hl. m. Prahy zařazených do Městské policie hl. m. Prahy. Předmět plnění se v ...
Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. - Jižní Čechy
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pracovnělékařských služeb pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku zadavatele Jižní Čechy v rozsahu platné legislativy (dále také i „PLS“) ve spádových místech pracoviště zaměstnance. PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci ...