Zajištění prohlídek těl zemřelých na území MSK v letech 2019 a 2020
Předmětem veřejné zakázky je zajištění plnění zákonných povinností Moravskoslezského kraje, které mu vyplývají z ustanovení § 110 odst. 1 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zajištění prohlídek těl zemřelých za účelem zjištění smrti osoby, pravděpodobného ...
Doplňkové preventivní zdravotnické programy – formou rekondiční relaxační péče pro období 2019-2020
Předmětem zakázky je zajištění doplňkových preventivních zdravotnických programů na podporu zdravého způsobu života a zdraví pojištěnců zadavatele formou rekondiční relaxační péče.
Poptávám služby plastické chirurgie
Hledám v Brně, či poblíž mého bydliště plast.chirurga, který provádí operaci (browlifting). Domnívám se, že je lepší vést řez u okraje vlasů a pozvednout tím kůži v koutcích očí, než řezat přímo v oblasti očí. Za fundovanou odpověď předem děkuji. H.P.
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území Banskobystrického samosprávneho kraja.
Pracovná zdravotná služba
Zabezpečenie činnosti pracovnou zdravotnou službou pre cca 1010 zamestnancov. Požaduje sa ponuka komplexných služieb poskytovaných pracovnou zdravotnou službou v súlade s platnou legislatívou, najmä príslušných ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení.
Hledám ordinaci stomatologické chirurgie
Hledám zubní chirurgii, kraj Vysočina.
Poptávám stomatologické služby
Poptávám stomatologické služby.
Poptávám nákup zavedené oční ordinace i s klienty
Poptávám odkup zavedené oční ordinace s.r.o i s klienty. Okres Teplice .
Pracovná zdravotná služba
Predmetom zákazky je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby v podmienkach Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. podľa Zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, Vyhlášky č.208/2014 Z. z. o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ...
Bratislavský samosprávny kraj
Organizátor bude zabezpečovať vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území samosprávneho kraja. (Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický). Verejný obstarávateľ uzatvorí samostatnú zmluvu na každy ...
Rehabilitačně rekondiční aktivity ambulantní formou 2018-2021
Předmětem veřejné zakázky je zajištění rehabilitačně rekondičních aktivit v rámci zdravotnických preventivních programů ambulantní formou v období čtyř let 2018-2021 pro zaměstnance organizací-pojištěnce ČPZP (dále jen ambulantní rehabilitačně rekondiční péče) zaměstnané na pracovištích se zvýšeným fyzickým a psychickým zatížením, v organizacích, ...
Poptávám stomatologické služby
Poptávám služby stomatologie k ošetření stavajícího stavu mého chrupu a k provedení zubní protézy. Nejraději v Ostravě - Porubě.
Externí administrátor pro projekt Pražský voucher na inovační projekty
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytnutí služeb, v rámci kterých bude Administrátor v průběhu realizace projektu Pražský voucher na inovační projekty a projektu Specializované vouchery (dále jen projekt) zajišťovat věcnou a finanční administraci celého projektu, odborné vzdělávání realizačního týmu a ...
Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb
Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti zamestnancov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. zabezpečujúcich dopravu na dráhach v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 514/2009 Z.z, vyhlášky 245/2010 Z. z., vyhlášky 205/2010 Z. z. formou vstupných, periodických a mimoriadnych lekárskych prehliadok, vstupných a mimoriadnych ...
ZZS ZK – Poskytování přednemocniční neodkladné péče 2017
Předmětem veřejné zakázky je poskytování přednemocniční neodkladné péče ve výjezdových skupinách záchranné služby RLP nebo RV v souladu se zákonem č. 374/2011 Sb. v platném znění lékaři dodavatele splňujícími právními předpisy a zadávací dokumentací stanovené podmínky odborné způsobilosti.
Kondiční pobyty zaměstnanců pro rok 2018
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění kondičních pobytů pro zaměstnance zadavatele pro rok 2018 v rozsahu dle níže uvedené specifikace a členění v zařízeních na území České republiky a Slovenské republiky. Kondičním pobytem se rozumí preventivně ozdravný program lázeňského typu se zajištěným ubytováním a stravováním ve smyslu níže ...
Pracovná zdravotná služba
Predmetom verejného obstarávania je: je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby (ďalej iba ako PZS) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon č. 124/2006 Z. z.), v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z. o ...
Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby (dále také jen „LPS“) a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Plzeňského kraje v roce 2018 až 2020. Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění ...
Přepravní služby
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravních a přepravních zdravotnických služeb pro společnost Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v platném znění a dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a ...
Poptávám kosmetický zákrok
Poptávám lifting obličeje pomocí speciálních nití.
Poskytování pracovnělékařských služeb
Předmět plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování komplexní pracovnělékařské služby („PLS“) státním zaměstnancům zadavatele v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče a dalšími právními předpisy, dále zajištění dohledu na ...
Poptávám stomatologické služby
Poptávám stomatologické služby.
Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění zdravotní péče pacientům na území statutárního města Ostravy po ukončení ordinačních hodin praktických lékařů pro děti a dorost, všeobecných praktických lékařů a zubních lékařů v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění, kdy se nejedná o případy vyžadující neodkladnou ...
Hledám sponzory na zaplacení kurzu do Indie
Hledám sponzory na zaplacení kurzu do Indie - jako lékařka foniatrie a ORL nabízím celoroční VIP péči v této oblasti! Jsem lékařka foniatrie a ORL. Dělám klasickou i alternativní medicínu. Kromě jiného pracuji i s léčivou energií. Jsem dikšadávající. lékařka foniatrie a ORL Dávám požehnání na blízko i na dálku. Na uzdravení zdravotního stavu, na ...