Pracovná zdravotná služba v medicínskej oblasti
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa v jeho 1700 objektoch pre celkom 13 200 zamestnancov objednávateľa medicínske činnosti pracovnej zdravotnej služby v rozsahu: a)vykonávanie vstupných, periodických, mimoriadnych a výstupných lekárskych preventívnych prehliadok zamestnancov vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej ...
Pracovná zdravotná služba
Pracovná zdravotná služba vykonáva všetky činnosti definované zákonom Národnej rady SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej ...
Poptávám služby plastické chirurgie
Hledám v Brně, či poblíž mého bydliště plast.chirurga, který provádí operaci (browlifting). Domnívám se, že je lepší vést řez u okraje vlasů a pozvednout tím kůži v koutcích očí, než řezat přímo v oblasti očí. Za fundovanou odpověď předem děkuji. H.P.
Pracovná zdravotná služba
Zabezpečenie činnosti pracovnou zdravotnou službou pre cca 1010 zamestnancov. Požaduje sa ponuka komplexných služieb poskytovaných pracovnou zdravotnou službou v súlade s platnou legislatívou, najmä príslušných ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení.
Pracovná zdravotná služba
Predmetom zákazky je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby v podmienkach Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. podľa Zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, Vyhlášky č.208/2014 Z. z. o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ...
Pracovná zdravotná služba
Predmetom zákazky je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby v podmienkach Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. podľa Zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, Vyhlášky č.208/2014 Z. z. o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ...
Bratislavský samosprávny kraj
Organizátor bude zabezpečovať vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto vykonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území samosprávneho kraja. (Bratislavsky, Trnavsky, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinsky, Banskobystricky, Prešovsky, Košicky). Verejny obstarávateľ uzatvorí samostatnú zmluvu na každy ...
Poskytování pracovně lékařských služeb
Předmět plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování komplexní pracovnělékařské služby (dále také jen „PLS“) (státním) zaměstnancům zadavatele v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve ...
Pracovná zdravotná služba
Predmetom verejného obstarávania je: je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby (ďalej iba ako PZS) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon č. 124/2006 Z. z.), v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z. o ...
Poskytování pracovnělékařských služeb
Předmět plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování komplexní pracovnělékařské služby („PLS“) státním zaměstnancům zadavatele v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče a dalšími právními předpisy, dále zajištění dohledu na ...
Zdravotnícke služby
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa na zabezpečenie služby s názvom Zdravotnícke služby. Služby zdravotnej starostlivosti zabezpečuje obstarávateľ v súlade s platnou legislatívou pre svojich zamestnancov, z dôvodu zaistenia bezpečnosti železničnej dopravy a ochrany zdravia pri práci tak, aby pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska ...
Poptávám pronájem prostor ve zdravotnickém zařízení
Poptávám pronájem prostor pro občerstvení ve zdravotnickém zařízení. Pouze Praha a okolí (cca 30km).
Poptávám léčbu křečových žil radiofrekvenční sondou
Poptávám léčbu křečových žil radiofrekvenční sondou.
Zajištění lékařské pohotovostní služby pro dospělé pro město Plzeň a jeho spádové území v roce 2017
Zajištění lékařské pohotovostní služby pro dospělé (dále také jen „LPS“) pro město Plzeň a jeho spádová území v roce 2017, a to na dvou pracovištích umístěných na území města. Z tohoto důvodu bude zakázka rozdělena na 2 části: část 1 – LPS pro městské obvody Plzeň 1 a Plzeň 3 a část 2 – LPS pro městské obvody Plzeň 2 a Plzeň 4. Lékařskou ...
Zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice na území Plzeňského kraje v roce 2017 - 2018
Předmětem veřejné zakázky je zajištění nepřetržitého provozování protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v rozsahu min. 10 lůžek pro počet ošetření cca 1700 osob/rok a jejich následný pobyt v záchytné stanici a v jejím rámci poskytování služeb v souladu s platnou legislativou, tj. aktuálně v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., o ...
Zajištění provozu lékařské služby první pomoci pro dospělé a pohotovostní lékárenské služby
Předmětem této veřejné zakázky na služby je organizační, provozní a personální zajištění lékařské pohotovostní služby pro dospělé (dále jen „LSPP") v souladu s právními předpisy pro občany městské části Praha 5. LSPP zahrnuje ambulantní lékařské pohotovostní služby péče pro dospělé občany městské části Praha 5, v návaznosti na služby a organizaci ...
Poskytování odborné zdravotní neodkladné péče v oblasti Přeštic 2017 - 2020
Zajištění poskytování přednemocniční neodkladné péče výjezdovou skupinou rychlé zdravotnické pomoci na části území Plzeňského kraje, kde je nutné zabezpečit dodržení dojezdové doby do 20 minut od přijetí pokynu k provedení výjezdu výjezdovou skupinou od zdravotnické záchranné služby v souladu se zákonem č. 374/2011 Sb. Zadavatel v dané lokalitě ...
ZZS ZK - zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění prohlídek těl osob zemřelých na území Zlínského kraje mimo zdravotnická zařízení v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zdravotních službách").
Pracovnělékařské služby pro zaměstnance hl. m. Prahy zařazených do Městské policie hl. m. Prahy
Provádění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance hl. m. Prahy zařazených do Městské policie hl. m. Prahy po dobu 4 let, bude uzavřena rámcová smlouva s jedním uchazečem. Předmětem plnění veřejné zakázky podle je provádění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance hl. m. Prahy zařazených do Městské policie hl. m. Prahy. Předmět plnění se v ...
Poptávám služby plastické chirurgie
Poptávám úpravu horních víček. Jaká je čekací doba a cena?
Poptávám služby estetické chirurgie
Poptávám odstranění několika bradavic na zádech.
Poptávám kosmetický zákrok
Mám zájem o zákrok podobný lyposukci, kterou nemohu údajně absolvovat z důvodu kardiostimulátoru. Stimulátor mám již několik let, opakovaná výměna bez problémů. V břišní partii jsem hrozně silná, dieta se nedaří. Odpověď jen z odborného zdravotnického zařízení (státní nebo soukromé). Přijedu kamkoliv.
Plastika břicha, prsou, Velká Británie
Chtěla bych znát cenu za plastiku břicha a prsou nebo prsních implantátů.
Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. - Jižní Čechy
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pracovnělékařských služeb pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku zadavatele Jižní Čechy v rozsahu platné legislativy (dále také i „PLS“) ve spádových místech pracoviště zaměstnance. PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci ...
Poptávám lékařské vyšetření
Poptávám vyšetření cév. Mám problémy s nohama - žíly - tromby.