Liečivá pre muskuloskeletálny systém
Liečivá pre muskuloskeletálny systém pre potreby FNsP.
Dodávky radiofarmak NaF pro pozitronovou emisní tomografii NNH
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek radiofarmak pro Nemocnici Na Homolce.
Dodávka léků - HUMIRA - L04AB04, HULIO - L04AB04 a ADALIMUMAB - L04AB04
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léků HUMIRA - L04AB04, HULIO - L04AB04 a ADALIMUMAB - L04AB04.
Léčivé přípravky s obsahem interferonu beta 1b
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem interferonu beta 1b po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
FN Motol - Trastuzumab
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Trastuzumab, na dobu neurčitou.
Dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Agalsidasa Beta
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Agalsidasa Beta, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace. V Příloze č. 5 je rovněž technická specifikace předmětu plnění. • Předmět plnění veřejné zakázky je i vymezen závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu ...
Dodávka léků - IMFINZI - L01XC28, FASLODEX - L02BA03
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léků IMFINZI - L01XC28, FASLODEX - L02BA03.
Dodávka léků - VOTRIENT - L01XE11
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku VOTRIENT - L01XE11.
Rámcová dohoda na dodávky Vybraných léčivých přípravků II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Nemocnici Na Homolce a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
FN Motol - Heparin
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Heparin.
FN Motol - Deferasirox
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Deferasirox, pro potřeby FN Motol, a to po dobu 48 měsíců, dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží.
FN Motol - Denosumab
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Denosumab. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
FN Motol -  Eltrombopag
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Eltrombopag. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
C01C  Kardiotonika,  parenterální
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků, ATC skupina C01C KARDIOTONIKA, KROMĚ SRDEČNÍCH GLYKOSIDŮ, dle specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace, po dobu 4 let od podpisu smlouvy, nebo do vyčerpání hodnoty vzešlé z VZ.
Lieky ATC skupiny B02BD06
Lieky ATC skupiny B02BD06
Lieky ATC skupiny L04AA34
Lieky ATC skupiny L04AA34
Lieky ATC skupiny L01XX44
Lieky ATC skupiny L01XX44
Lieky ATC skupiny L01BC07
Lieky ATC skupiny L01BC07
Léčivé přípravky s obsahem rituximabu
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem rituximabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Premetom zákazky je dodávka Infúznych roztokov
Premetom zákazky je dodávka Infúznych roztokov pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky DARBEPOETIN ALFA 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky DARBEPOETIN ALFA, v rozsahu dle potřeb zadavatele. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 2 této zadávací dokumentace (Specifikace předmětu veřejné zakázky).
FN Motol - ONASEMNOGENUM  ABEPARVOVECUM
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku pro genovou terapii s účinnou látkou ONASEMNOGENUM ABEPARVOVECUM. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 24 měsíců.
FNKV - Dodávky léčivých přípravků - biologika
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků pro pacienty zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 13 částí ve smyslu ustanovení § 35 zákona. Na každou část podává dodavatel samostatnou nabídku. Podrobná specifikace předmětu plnění a vymezení jednotlivých částí veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 2 ...
Dodávka očkovacích látek pro pravidelná očkování fyzických osob
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dodávky očkovacích látek pro pravidelná očkování fyzických osob, které nejsou pojištěnci podle zákona o veřejném zdravotním pojištění pro rok 2021 (12 měsíců).
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou PARIKALCITOL a ETELKALCETID
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou PARIKALCITOL a ETELKALCETID pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s.