Poptávám lék Erdomed
Poptávám lék Erdomed.
PALIVIZUMAB
Predmetom zákazky je dodávka lieku obsahujúceho liečivo Palivizumab, ktorá slúži ako rekombinantná humanizovaná momoklonálna protilátka proti respiračnému syncyciálnemu vírusu na intramusklulárne podanie
Lieky ATC skupiny B02BD06
Lieky ATC skupiny B02BD06
Lieky ATC skupiny S01LA06
Lieky ATC skupiny S01LA06
Infúzne roztoky
Predmetom zákazky zadávanej v DNS sú Infúzne roztoky pre potreby FNsP.
Liečivá na poruchu acidity
Predmetom zákazky je dodávka liekov pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 24 častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 24 častí alebo len na jednu časť predmetu ...
Lieky ATC skupiny L04AA36
Lieky ATC skupiny L04AA36
Kanakinumab
Predmetom zákazky je dodávka lieku obsahujúceho liečivo kanakinumab, monoklonálnu protilátku, ktorá patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory interleukínu. Blokuje aktivitu látky označovanej ako interleukín-1 beta (IL-1 beta) v tele, ktorá sa v nadmernom množstve vyskytuje pri zápalových ochoreniach.
Lieky RVO/1896/2023 v rozsahu Antacidá, Anestetiká Lokálne a Celkové, Antimykotiká
Predmetom zákazky sú "Lieky RVO/1896/2023 v rozsahu ANTACIDÁ, ANESTETIKÁ LOKÁLNE a CELKOVÉ, ANTIMYKOTIKÁ, IMMUNOPREPARÁTA pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Predmet zákazky je rozdelený na častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 46 častí, alebo len na ...
Antianemiká
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka antianemík do Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši.
Lieky ATC skupiny L03AB07
Lieky ATC skupiny L03AB07
Lieky ATC skupiny L01FD01
Lieky ATC skupiny L01FD01
Velmanáza alfa 10 mg prášok na infúzny roztok
Predmetom zákazky je liek Velmanáza alfa 10 mg prášok na infúzny roztok Enzýmová substitučná terapia u pacientov s miernou až stredne závažnou alfa-manozidózou pre liečbu iných ako neurologických prejavov. Doplnok: plv ifo 1x10 mg (liek.inj.skl.) Podanie: intravenózne použitie
Liečivá pre srdcovocievny systém
Predmetom zákazky zadávaní v DNS sú Liečivá pre srdcovocievny systém pre potreby FNsP.
Látky ničiace baktérie na systémové použitie
Obstaranie liekov - antibiotík- pre ústavnú lekáreň
Ľudský fibrinogén
Predmetom zákazky je dodávka liekov dodávka liekov s účinnou látkou ľudský fibrinogén. Podrobný opis predmetu zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie
Predmetom zákazky je dodávka antibiotík pre HNsP Trstená. Zákazka je rozdelená na časti. Každý uchádzač môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť, ale aj na všetky časti zákazky.
Nové antineoplastiká
Predmetom zákazky zadávanej v DNS sú Nové antineoplatiká pre potreby FNsP.
Účinná látka TREPROSTINIL
Predmetom zákazky je dodávka liekov s účinnou látkou TREPROSTINIL a zapožičanie infúznych púmp s príslušenstvom pre podávanie účinnej látky podľa potrieb a nárokov pacienta. Podrobný opis predmetu zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky
Lieky ATC skupiny B02BX06
Lieky ATC skupiny B02BX06
652 mg jodixanolu/ml
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka nízkoosmolárnych nefrotropných RTG-kontrastných látok v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetky 2 ...
Jodovaný povidón
Dermatologiká s účinnou látkou jodovaný povidón. Podrobný opis je vo Výzve na predloženie ponuky zverejnený v IS EVO.
Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy
Jedná sa o dodávanie Liečiv pre funkčné gastrointestinálne poruchy pre nemocničnú lekáreň. Presný opis je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk - Súťažné podklady v tabuľke na strane č. 15.
Fludeoxyglukóza, injekčný roztok
Predmetom zákazky je dodávka predmetu zákazky/zmluvy: Fludeoxyglukóza (18F), injekčný roztok, v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie vrátane dodania na miesto určenia na obdobie 24 mesiacov. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, nakoľko ide o jedno rádiofarmakum rôznej aktivity, avšak je potrebné, aby bolo toto ...
Parenterální výživa IV. 2023
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků ze skupiny infuzních roztoků pro parenterální výživu splňujících požadavky SÚKL