Mobilný digitálny RTG prístroj s C - ramenom
Predmetom zákazky sú mobilné digitálne RTG prístroje s C ramenom - 2 ks. Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných ucelených častí, pričom uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Časť č. 1 Mobilný digitálny RTG prístroj s C - ramenom pre oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie FNsP J. A. ...
Laparoskopická zostava - 2 ks
Predmetom zákazky je laparoskopická zostava v počte 2 ks a insuflátor pre laparoskopickú vežu v počte 2 ks pre Oddelenie chirurgie FNsP J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných ucelených častí, pričom uchádzač môže predložiť ponuku na jednu ucelenú časť predmetu zákazky alebo na celý predmet zákazky. Časť 1: ...
Dodávka spotřebního materiálu vč. 10 ks pulzních oxymetrů pro měření oxymetrie
Předmětem plnění je dodávka 10 ks pulzních oxymetrů pro měření oxymetrie pro Oddělení neonatologie s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz, poskytování záručních a pozáručních servisních služeb a dodávky spotřebního zdravotnického materiálu k dodaným pulzním oxymetrům. Blíže viz zadávací dokumentace.
Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks plicních ventilátorů pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, v souladu s technickou specifikací předmětu plnění v příloze této výzvy.
RTG skiaskopicko-skiagrafický komplet pro vyšetření a intervence v oblasti GIT
Obnova RTG skiaskopicko-skiagrafického kompletu pro vyšetření a intervenční výkony pacientů v oblasti GIT na pracovišti radiodiagnostiky a intervenční radiologie ZRIR. Předmět plnění spočívá: - v dodávce nového RTG skiaskopicko-skiagrafického kompletu pro vyšetření a intervence v oblasti GIT v souladu s požadavky stanovenými v technické ...
FN Motol - Přenosné elastometrické infusory
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky elastometrických infusorů, a to po dobu 48 měsíců dle přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží s jednotkovými cenami, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávky spinálních implantátů vč. preparačních nástrojů
předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky spinálních implantátů vč. preparačních nástrojů. Dodávky předmětu plnění budou probíhat prostřednictvím konsignačního skladu, který bude umístěn a provozován na pracovišti Neurochirurgické Kliniky FN Ostrava;
Nákup ultrazvukových přístrojů/sond pro oddělení KCH a KAR
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého přístrojového vybavení, detailně specifikovaného v příloze č. 2 ZD (tj. v rozsahu checklistu, který je nedílnou přílohou této zadávací dokumentace) a zabezpečení záručního a pozáručního servisu tohoto přístroje po dobu 8 let (2 roky + 6 let).
Dodávka liposukčního přístroje včetně spotřebního materiálu 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) liposukčního přístroje s příslušenstvím dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro Oddělení plastické chirurgie (OPCH) Fakultní nemocnice Plzeň, včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (8 let). Součástí předmětu ...
Dodávka mamografického RTG přístroje pro RDG oddělení SZZ Krnov
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Mamografického RTG přístroje s digitálním detektorem, stereotaktickou jednotkou, mamografickou pracovní stanicí, včetně 6letého pozáručního servisu, vše blíže popsané v technické specifikaci uvedené v příloze č. 5 - Minimální technické podmínky pro RDG oddělení zadavatele.
Prístroje pre oftalmologické oddelenie FNsP Nové Zámky
Predmetom zákazky je dodanie nasledovného prístrojového vybavenie pre Oftalmologické oddelenie: automatický bezkontaktný tonometer s pachymetrom, ručný aplanačný tonometer, štrbinová lampa, digitálna fotoštrbinová lampa, ručná štrbinová lampa, plnoautomatický refraktokeratometer, vyšetrovacia jednotka a kreslo, YAG laser, Foroptor, automatický ...
Ultrazvukový chirurgický aspirátor - 2 ks
Dodávka přístrojového vybavení, zajištění záručního a pozáručního servisu přístrojového vybavení a dodávky spotřebního materiálu k přístrojovému vybavení pro oddělení neurochirurgie.
Dodávka diagnostických souprav pro vyšetřování prenatálního screeningu
Předmětem plnění této veřejné zakázky, a to po dobu 24 měsíců jsou průběžné dodávky diagnostických souprav pro biochemický analyzátor KRYPTOR COMPACT PLUS pro potřeby Ústavu biologie a lékařské genetiky FN Motol.
Fibrobronchoskop
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka fibrobronchoskopu pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických ...
Plazmový sterilizátor
Predmetom zákazky je dodanie Plazmového sterilizátora podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu A súťažných podkladov.
Endoprotézy bedrového kĺbu a kolenného kĺbu
Predmetom zákazky je dodávka tovaru Endoprotézy bedrového kĺbu a kolenného kĺbu. Predmet zákazky je rozdelený do 12 častí. Členenie predmetu zákazky na časti a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 1 súťažných podkladov. V Rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky ...
Poskytování servisních služeb pro MR Achieva 1,5T
Předmětem veřejné zakázky je provádění celoroční údržby a servisu prostředku zdravotnické techniky MR Achieva 1,5T, případně jeho dílčích částí v rozsahu a dle požadavku zadavatele, a to po dobu 5 let s možností výpovědi.
FN Motol - Zajištění oprav a servisu přístrojů Toshiba - Canon, NRT - Nordisk, PLANMED
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby na zajištění servisu, oprav, pravidelné údržby a preventivních kontrol přístrojů Toshiba – Canon, NRT – Nordisk, PLANMED, BARCO, a to na dobu neurčitou.
LF HK – Přístroj pro ultrasonografické vyšetření a analyzační software
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je dodávka přístroje pro ultrasonografické vyšetření a software pro zpracování a pokročilé analýzy zobrazovacích metod. Předmět plnění příslušné části veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace výběrového ...
Echokardiograf
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu echokardiografu "high-end" vč. sond pro ambulanci Kliniky kardiovaskulární chirurgie v souladu s požadavky stanovenými v technické specifikaci a servisního zajištěn v souladu s požadavky na servisní zajištění.
Spotřební materiál pro intervenční radiologii 2019
Předmětem zakázky jsou dodávky balónkových katétrů, stentů, protektivního zařízení ke karotickému stentingu, kaválních filtrů, embolilzačních částic, inflačního zařízení, zařízení k uzavření místa vpichu, žilního port-katétrové systému, zaváděcího systému pro periferní a nevaskulární intervence, trombotického systému periferního, ...
FN Motol – Dodávky implantabilních kardiovertrů – defibrilátorů včetně příslušenství
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky implantabilních kardiovertrů – defibrilátorů (ICD) určených k zajištění léčby srdečních arytmií a prevence náhlé srdeční smrti po potřeby Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, a to po dobu 24 měsíců dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami, v rozsahu a v souladu se ...
Endoskopické věže včetně poskytování záručního a pozáručního servisu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových, nepoužitých a nerepasovaných zdravotnických prostředků včetně jejich příslušenství. Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění pozáručního servisu na dobu neurčitou pro dodané zdravotnické prostředky.
FN Motol – Dodávky kardiostimulátorů včetně příslušenství
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky kardiostimulátorů včetně příslušenství určených k zajištění léčby poruch srdečního rytmu po potřeby Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, a to po dobu 48 měsíců dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Součástí ...
Pořízení a modernizace přístrojového vybavení pro zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Boskovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž lékařské přístrojové techniky (dále také „PŘÍSTROJE“) podle Technické specifikace. Zakázka je rozdělena do 10 částí.