FN Motol - Přístroj pro sekvenaci nové generace
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vysokokapacitního analyzátoru k masivnímu paralelnímu sekvenování využívající metodu sekvenování syntézou (SBS).
Servis a odborná údržba PET/CT
Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pozáruční servis a odborná údržba zdravotnických přístrojů umístěných na pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) na dobu neurčitou dle ostatních zadávacích podmínek.
Ultrazvukové přístroje 2
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ultrazvukovy?ch přístrojů pro NPK a.s.
Ultrazvukové přístroje 3
předmětem veřejné zakázky je dodávka ultrazvuků pro interní kardiologické pracoviště zadavatele. Bližší specifikace v rámci ZD.
Ultrazvukové přístroje 1
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ultrazvukových přístrojů pro gynekologicko - porodnické a urologické pracoviště zadavatele. Bližší specifikace v rámci ZD.
Dodávky spotřebního materiálu pro kapilární elektroforetická stanovení
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu pro kapilární elektroforetická stanovení (dále jen zboží) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále jen VFN) uvedeného v příloze této zadávací dokumentace.
Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro metody infekční serologie vč. zápůjčky analyzátoru
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik, reagencií a spotřebního materiálu pro aplikaci laboratorních vyšetřovacích metod infekční serologie pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami. Nedílnou součástí předmětu plnění veřejné zakázky je bezplatná ...
Centrifuga transfuzní velkokapacitní - 4 ks II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks velkokapacitních chlazených centrifug pro transfuzní aplikace (kapacita 12 vaků) a 2 ks velkokapacitních chlazených centrifug pro transfuzní aplikace s minimální kapacitou 12 vaků pro potřeby Oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN (dále jen „zařízení“) v souladu se zadávacími podmínkami včetně ...
FZV/UPOL - dodávka optotypů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů přístroje pro vyšetření zrakové ostrosti - optotypu, pro výuku studentů Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu: „Zkvalitnění studijního prostředí“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v rámci Operačního programu Výzkum, ...
BioAFM mikroskop s vysokým rozlišením pro studium nano-objektů a biomolekul
Předmětem veřejné zakázky je dodávka biologického mikroskopu atomárních sil (bioAFM) s vysokým rozlišením pro studium nano-objektů a biomolekul.
Telemetrické a holterovské monitorování
Předmětem veřejné zakázky je dodávka telemetrických a holterovských přístrojů. Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí. 1.část veřejné zakázky -Telemetrické záznamníky pro Interní oddělení Orlickoústecké nemocnice 2.část veřejné zakázky - Holtery tlaku pro Interní oddělení Orlickoústecké nemocnice 3.část veřekné zakázky - Spirometrický systém ...
Dodávky SZM - Podtlaková a proplachová terapie
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu, a to spotřebního materiálu pro hojení ran metodou podtlakové a proplachové terapie, potřebného k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele. Zadavatel požaduje bezplatné vypůjčení přístrojů pro podtlakovou i proplachovou ...
Sekvenátor
Předmětem je nákup sekvenátoru vč. příslušenství zahrnující ovládací software a hardware (Pc - vyhodnocovací stanice). Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této ZD.
Modernizace vybavení operačních sálů a diagnosticko-léčebného přístrojového parku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnického přístroje - Ultrazvukového přístroje echokardiografického pro kardiologii, včetně záručního servisu a uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu. Nabízený přístroj musí splňovat minimální technické parametry uvedené v Technické specifikaci, příloha č. 2.
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. Endoskopy
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru
Nemocnice Na Bulovce_Obnova ZT a vybavení_2020_bronchoskopické vybavení pro pneumologickou kliniku
Dodávka nových, nepoužitých a nerepasovaných zdravotnických prostředků včetně jejich příslušenství či technologií a to v souladu se zadávacími podmínkami.
Infuzní a transfuzní soupravy včetně doplňkového materiálu k infúzní technice
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky V části 1 Infuzních souprav pro gravitační infúzi V části 2 Infuzních souprav pro přetlakovou infuzi V části 3 Transfuzních souprav V části 4 Doplňkového spotřebního materiálu pro infuzní techniku V části 5 Bezjehlových vstupů - celotransparentních V části 6 Spojovacích infuzních ...
EEG
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho elektroencefalografického přístroje pro Neurologickou kliniku Pardubické nemocnice Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, ...
Monitorovací systém
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka monitorovacího systému vč. SW pro Nefrologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze; blíže viz zadávací podmínky.
Laser
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho laseru pro interní oddělení Pardubické nemocnice. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, která tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto ...
Dodávky - Spinální implantáty
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spinálních implantátů pro Neurochirurgickou a Neuroonkologickou kliniku 1. LF UK a ÚVN v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a jejích přílohách. Součástí plnění veřejné zakázky je i bezplatné zapůjčení instrumentaria pro vybrané části.
Diagnostické barevné monitory, klinické barevné monitory, projektor a příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodání diagnostických barevných monitorů, klinických barevných monitorů, projektoru a příslušenství dle specifikace, v rozsahu a za podmínek uvedených ve vzorech kupních smluv uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Záznamník EKG implantabilní BioMonitor III
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky „záznamník EKG implantabilní BioMonitor III“ dle minimálních technických podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
Mechanické oběhové podpory II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek mechanických oběhových podpor pro Nemocnici Na Homolce.
Vybavenie centra simulátorovej a  virtuálnej medicíny
Predmetom zákazky je dodanie medicínskeho zdravotníckeho vybavenia pre modernizáciu vzdelávacích metód v procese výučby študentov UPJŠ LF s využitím najmodernejších technológii. Predmet zákazky rieši dodanie, umiestnenie, montáž simulátorov, modelov a príslušenstva pre potreby plnohodnotného vzdelávania v lekárskych študijných programoch na UPJŠ ...