Dodávky uzavřených radionuklidových zdrojů FN Plzeň 2021 - 2025
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky uzavřených radionuklidových zdrojů (URZ) pro Fakultní nemocnici Plzeň dle specifikace uvedené v Zadávací dokumentaci, v termínech dle Zadavatelem daného časového harmonogramu dodávek v letech 2021 až 2025, včetně dopravy na místo užívání Zadavatelem a zpětného odběru a likvidace všech dodaných URZ po ...
Obměna lineárního urychlovače vč. komunikačního, plánovacího a verifikačního systému
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného lineárního urychlovače včetně komunikačního, plánovacího a verifikačního systému, a následného full servisu po dobu 8 let ode dne uplynutí záruky..
Servis a odborná údržba tandemových hmotnostních spektrometrů
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pozáruční servis a odborná údržba zdravotnických přístrojů umístěných na pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) na dobu určitou dle ostatních zadávacích podmínek. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2.
Plazmový sterilizátor
Dodávka a instalace plazmového sterilizátoru, zabezpečení záručního a pozáručního servisu tohoto přístroje po dobu 10 let a zabezpečení průběžných dodávek spotřebního materiálu.
Spotřební materiál pro koagulometry
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky spotřebního materiálu dle potřeb zadavatele pro Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno s podmínkou bezúplatné výpůjčky souvisejícího přístrojového vybavení po dobu účinnosti rámcové kupní smlouvy a zajištění jeho servisu.
Tkáňová lepidla
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek tkáňových lepidel pro Nemocnici Na Homolce.
FN Motol -  Dodávky cévních uzavíracích systémů k uzavření femorálního arteriálního přístupu
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky cévních uzavíracích systémů k uzavření femorálního arteriálního přístupu.
Nemocničné polohovateľné lôžka elektrické
Predmetom zákazky je dodanie zdravotníckeho zariadenia a vybavenia - nemocničné lôžka, UPV ventilátor, pojazdné RTG, USG pre RDG, USG pre centrálny príjem, laparoskopická veža, PCR analyzátor a PCR cycler. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Digitálny mobilný RTG prístroj
Predmetom zákazky je nákup nového, nerepasovaného a nepoužívaného zdravotníckeho vybavenia v nasledovných častiach: 1. digitálny mobilný RTG prístroj (2 ks) 2. monitor vitálnych funkcií s dokovacou stanicou (6 ks) 3. kompaktný monitor vitálnych funkcií (16 ks, z toho 5 ks bude predmetom opcie) Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú ...
FN Motol - Ultrazvukový přístroj
Dodávka ultrazvukového přístroje.
Operační světlo pro Gynekologicko-porodnické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks operačního světla spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Protéza pro zevní podporu aortálního kořene a ascendentní aorty II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek protézy pro zevní podporu aortálního kořene a ascendentní aorty II pro Nemocnici Na Homolce.
Dodávka spinálního endoskopického setu - NCH - 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) spinálního endoskopického setu ve specifikace dle zadávací dokumentace pro Neurochirurgickou kliniku (NCH) Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň). Součástí věcného plnění zakázky je také následné provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (8 let).
Dodávka skiagrafického přístroje s přímou digitalizací
Dodávka skiagrafického přístroje s přímou digitalizací
Dodávky srdečních chlopní a prstenců II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek srdečních chlopní a prstenců II pro Nemocnici Na Homolce.
Endoskop pro spondylochirurgické operace
Předmětem plnění veřejné zakázky je Dodávka, instalace a uvedení do provozu systému pro provádění spinálních výkonů pod plně endoskopickou kontrolou pro Neurochirurgickou kliniku.
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu pre potreby FNsP Žilina.
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 2a
Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky (anesteziologické prístroje vrátane monitoringu, infúzne pumpy, injekčné dávkovače, monitory vitálnych funkcií, prístroje na umelú ventiláciu pľúc a monitory pre intenzivistické lôžka) pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s., vrátane služieb spojených s dodávkou, ...
Mobilný RTG prístroj
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zobrazovacích zariadení používaných na zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19, vrátane záruky na min. 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej ...
Digitálny skiagrafický RTG prístroj
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zobrazovacích zariadení používaných na zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, vrátane záruky na min. 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej ...
Dodávka modelů pro ošetřovatelství, internu a ARO pro LF OU
Předmětem veřejné zakázky je dodávka modelů pro ošetřovatelství, internu a ARO pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366. Výčet požadovaného plnění včetně specifikace a ...
Dodávky diagnostických rychlotestů SARS-CoV-2 antigenu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky in vitro diagnostických rychlotestů pro kvantitativní stanovení SARS-CoV-2 antigenu v rozsahu a specifikaci dle této zadávací dokumentace po dobu 1 roku, dle potřeb zadavatele.
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Instrumentária pro osteosyntézy kostí II.
Dodání sady instrumentárií pro osteosyntézy kostí pro potřeby Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z., spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Infuzní a dávkovací technika pro LF OU
Předmětem veřejné zakázky je dodávka infuzní a dávkovací techniky pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu OP VVV Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366. Výčet požadované techniky včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.