Nemocničná posteľ s integrovanou váhou
Predmetom zákazky je dodávka nemocničného nábytku a technického vybavenia ošetrovateľskej starostlivosti pre SOLIDARITAS n.o., Zdravotno sociálne centrum Sv. Alžbety, Trstice.
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica
Predmetom zákazky je dodávka 24 ks elektricky polohovateľných lôžok pre NsP Považská Bystrica. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, tvorí časť B Opis predmetu zákazky a časť C Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Vybavenie nábytkom, nerezový
Predmetom zákazky je dodávka a montáž nábytku a zdravotníckeho zariadenia pre pracovisko nového pôrodného sálu v NsP Považská Bystrica.
Ultrazvukový prístroj
Predmetom zákazky je dodávka ultrazvukového prístroja vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, ...
Video EEG systém
Predmetom zákazky je dodávka Video EEG systému vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia ...
Parný sterilizátor
Predmetom zákazky je dodanie parného sterilizátora. Bližšia špecifikácia je uvedená v časti B Opis predmetu zákazky.
Iridiový zdroj pre brachyterapeutický prístroj MicroSelectron
Predmetom zákazky je dodanie, výmena a inštalácia náhradných rádionuklidových zdrojov 192-Ir pre brachyterapeutický prístroj MicroSelectron HDR v počte 5 kusov, v 6-mesačných intervaloch resp. podľa prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa. Predmet zákazky musí byť dodaný nový, nerepasovaný a nepoužívaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať ...
Dodávka tovaru - 2-kanálový elektroliečebný prístroj so zabudovanou vákuovou jednotkou
Predmetom zákazky je dodanie prístroja na kombinovanú elektroliečbu s ultrazvukom a zabudovanou vákuovou jednotkou, stolíkom a bezobslužný aplikátor HandsFree Sono - stacionárny aplikátor so zabudovanou technológiou rotujúceho poľa na pracovisko FRO.
Intraoperačný microrecording
Predmetom zákazky je dodanie tovaru: Intraoperatívny neurofyziologický systém na nahrávanie neuronálnej aktivity mozgu (microrecording-MER) a na testovaciu stimuláciu, plne kompatibilný s používanými mikro-makroelektródami a mikrodriverom počas implantácie DBS systému (deep brain stimulation) vo verzii: mobilná stanica s kompletným ...
Dodávka tovaru – prístroj na distančnú elektroterapiu
Predmetom zákazky je nákup a dodanie zdravotníckeho tovaru. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Opise predmetu zákazky.
Kraniotomický vŕtací systém
Predmetom zákazky je dodávka kraniotomického vŕtacieho systému pre ortopedicko-traumatologické oddelenie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.
Špeciálne dozimetrické prístroje
Predmetom zákazky je dodanie špeciálnych dozimetrických prístrojov, ktorých špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 6 Výzvy. Predmet zákazky musí byť uchádzačom dodaný nový, nerepasovaný a nepoužívaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom na území Slovenskej republiky resp. Európskej únie zariadení. Dodanie predmetu ...
Batériová vŕtačka pre operačnú sálu s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia traumatologického oddelenia v zmysle technickej špecifikácie do Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši.
Časť č. 1 Videoendoskopická zostava
Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckej techniky pre potreby gastroenterologickej ambulancie Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby: Doprava na miesto dodania, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaných prístrojov, odovzdanie ...
Výhrevné lôžka
Predmetom zákazky je je dodanie výhrevných lôžok podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky.
Nafukovacie záchrannárske lávky
Predmetom zákazky je nákup nafukovacích záchranárskych lávok s príslušenstvom.
Sterilizátor parný s príslušenstvom
1 ks Sterilizátor parný s príslušenstvom viď opis predmetu zákazky
Ohrev pacienta
Predmetom zákazky je nákup nových, nerepasovaných a nepoužívaných zdravotníckych zariadení: - ohrev pacienta [3 ks] - ohrev pod pacienta [3 ks] - vysokofrekvenčný dýzový ventilátor [1 ks] - chirurgická odsávačka [6 ks] - operačná lampa [7 ks] Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Stropná operačná lampa
Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckych zariadení pre potreby nového OAIM NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby: Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného zariadenia do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, ...
Operačný stôl
Predmetom zákazky je dodanie operačného stola, operačnej lampy a stoličky pre operatéra podľa špecifikácie v SP.
Výmena defibrilačných elektród a batérií na prenosné automatizované defibrilátory AED ZOLL PLUS
Defibrilačné elektródy a batérie sú určené pre prenosné automatizované externé defibrilátory AED ZOLL - PLUS
Modernizácia KNsP Čadca mamografický prístroj
Predmetom zákazky je dodávka tovaru mamografický prístroj s tomosyntézou a digitálnou stereotaxickou biopsiou pre verejného obstarávateľa Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca vrátane dopravy, inštalácie, uvedenia do prevádzky a zaškolenia personálu.
Operačný stôl pre potreby Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku
Predmetom zákazky je dodávka operačných stolov vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaných zariadení, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia ...
Multifunkčný diagnostický prístroj pre skiaskopicko – skiagrafické a intervenčné zákroky
Predmetom zákazky je dodávka prístrojovej techniky, ktorou je Univerzálny jednorovinný skiaskopicko - skiagrafický multifunkčný robotický komplet s maximálnym rozsahom pohybu, plochým detektorom a plnou digitalizáciou obrazu určený pre diagnostiku a intervencie na vaskulárnom a nevaskulárnom systéme, perimyelografie, biopsie, ERCP, PTC, PTD, ...
Umývačka obuvi
Predmetom zákazky je dodanie nových, nerepasovaných a nepoužívaných zariadení v bezchybnom stave, a to umývačiek obuvi (ďalej len tovar) v počte 2 kusov, vrátane súvisiacich služieb - dodávky na miesto určenia, fyzického prevzatia tovaru, odbornej inštalácie, technickej a sprievodnej dokumentácie, odovzdania tovaru do trvalej prevádzky, vykonania ...