Monitoring - Ochrana důlních vod - opatření PKÚ, s. p. - I. etapa
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování souboru projekčních, legislativních, technických, laboratorních a vyhodnocovacích prací, včetně sledu a řízení, potřebných k eliminaci prognózovaných negativních jevů souvisejících s důsledky zaplavení důlních prostor v Kladensko-rakovnické pánvi a přetoku důlních vod do povrchových vodotečí. ...
Laboratorní služby pro NUDZ
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí uceleného laboratorního servisu pro zajištění potřeb kliniky NUDZ a pro potřeby klinických studií jednotlivých výzkumných programů zadavatele. Jedná se o následující činnosti – zpracování biologického materiálu, poskytování spotřebního materiálu a žádanek, distribuce laboratorních výsledků a ...
Externí služby v projektu - Zavedení vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, se kterým zadavatel uzavře rámcovou dohodu. Předmětem poskytovaných služeb na základě rámcové dohody bude: a) NGS sekvenování b) Zajištění validace kitu pro detekci somatických patogenních variant v normální populaci Rámcová dohoda bude ve smyslu § 132 odst. 2 uzavřena s jedním účastníkem.
Poptávám měření prachu a chemických látek
Chtěla jsem se zeptat, kolik by stálo udělat: měření prachu a chemických látek. Děkuji.
Testovacie služby za účelom registrácie chemickej látky - VUP, a.s.
Predmetom zákazky je vypracovanie vybraných testov podľa nariadenia REACH, príloha VIII pre látku Kyselina dimetylolbutánová [CAS: 10097-02-6, EC: 424-090-1] za účelom registrácie podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v tonáži 10-100 ton/rok.
Rámcová dohoda zajištění sekvenování 2019 – 2022
6.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb v oblasti sekvenování mezi Zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022, součástí plnění jsou činnosti související se zajištěním požadovaných služeb. 6.2. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění uvedeného včetně požadavků Zadavatele na předmět plnění ...
Laboratórne vyšetrenia
Vyšetrenie krvného séra musí zahŕňať tieto vyšetrenia: - ALT - AST - ALP - GMT - Bilirubín celkový - Glukózu - Cholesterol celkový - LDL cholesterol - HDL cholesterol - Triacylglyceroly (TAG) - Kyselina močová - Kreatín v sére - Krvný obraz
Nová vodní linka ÚČOV Praha - laboratorní rozbory odpadních vod a kalů
Předmětem zakázky je zajišťování služeb akreditované laboratoře při provozním vzorkování a rozborech, kontrole míry znečištění odpadních vod a kalů, včetně řízení technologického procesu čištění odpadních vod a dále poradenských služeb v oblasti odpadového hospodářství a nakládání s chemickými látkami a směsmi na Nové vodní lince Ústřední čistírny ...
Zkušební laboratoř, ČR
Hledám českou laboratoř, která může analyzovat a testovat papír z roku 1928.
Monitoring geochemických a fyzikálních procesů
Zadavatel má v úmyslu uzavřít smlouvu o dílo na monitoring abiotických a biotických složek lesních ekosystémů na managementové zásahy v letech 2019 až 2023.
Rámcová dohoda na zajištění sekvenování DNA – rozděleno na části
Rámcová dohoda na zajištění sekvenování DNA – rozděleno na části. Předmětem veřejné zakázky v rozsahu části 1 je poskytování služeb v oblasti sekvenování DNA v souladu s technickou specifikací dle Přílohy 1a. Předmětem veřejné zakázky v rozsahu části 2 je poskytování služeb v oblasti sekvenování RNA v souladu s technickou specifikací dle Přílohy ...
Rámcová dohoda zajištění sekvenování 2019 – 2022
6.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb v oblasti sekvenování mezi Zadavatelem a čtyřmi dodavateli na dobu určitou, a to do 31. 10. 2022, součástí plnění jsou činnosti související se zajištěním požadovaných služeb. 6.2. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění uvedeného včetně požadavků Zadavatele na předmět plnění je ...
Monitoring jakosti podzemních vod 2019 - 2020
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění odběru vzorků (vzorkovací práce) a analýz podzemních vod v jarním a podzimním vzorkovacím období v roce 2019 a v jarním a podzimním vzorkovacím obdobím v roce 2020 v rámci České republiky v 7 oblastech. Hlavními součástmi jsou vzorkovací práce a analytické práce. Podrobná specifikace předmětu ...
Rozbory krve
Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění rozborů krve pro výzkum vlivu znečištění ovzduší na zdraví člověka, prováděný Centrem diagnostiky lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v rámci výzkumného programu č. 4, projektu Healthy Aging in Industrial Environment HAIE. Služba bude hrazena z projektu OP VVV Healthy ...
AMS measurement of 14C graphites
The subject matter of this Public Contract is AMS measurement of 14C in graphites prepared in the CRL laboratory during the RAMSES project ("Services"). Although the Contracting Authority assumes approx. a number of 5 – 70 graphite samples per month to be submitted to the Supplier for measurement, the exact number will depend mainly on the current ...
Mikrobiologické analýzy
Predmetom zákazky sú mikrobiologické analýzy v MSVP - mikrobiologická kontrola vody v bazénoch, vzduchu v MSVP a mikrobiologické analýzy RAO - analýza stanovenia mikroorganizmov v drvine zo vzduchotechnických filtrov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rámcová dohoda na zajištění sekvenování DNA na platformě Illumina – opakované řízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je sekvenace DNA nové generace na přístroji Illumina – NovaSeq nebo HiSeq, PE 150 cycle. Bližší specifikace je obsažena v příloze č. 1_technická specifikace.
Monitoring úložných míst těžebního odpadu – odvalu Hedvika a odvalu Ema
Předmětem plnění VZ je realizace pětiletého teplotního a plynového monitoringu termicky aktivních úložných míst těžebního odpadu - odvalu Hedvika (v katastrálním území Radvanice) a odvalu Ema (v katastrálním území Slezská Ostrava) včetně realizace souvisejících přípravných, terénních, laboratorních a vyhodnocovacích prací.
Dodávka autoklávu a chlazené centrifugy včetně příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodávka autoklávu a chlazené centrifugy včetně příslušenství. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Kontrolní laboratoře 2019 - 2021
Provádění odběrů a rozborů vzorků odpadních vod vypouštěných ze zdroje znečištění za účelem provedení kontroly správnosti sledování vypouštěného znečištění ve vypouštěných odpadních vodách pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 103a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve ...
Odbery a rozbory povrchových, odpadových, podzemných a pitných vôd vo VO Lešť
Vykonanie kontroly kvality vypúšťaných odpadových vôd do povrchových vôd, kvality povrchových vôd, kvality podzemných vôd pred úpravou a kvality pitných vôd po úprave vo VP VO Lešť a v objekte sklady garáže Zábava ( za 4 roky).
Rámcová dohoda na zajištění sekvenování DNA na platformě Illumina
Předmětem veřejné zakázky je masivní paralelní sekvenace DNA na přístroji Illumina - HiSeq 3000 (nebo HiSeq 4000), PE 150 Cycle. Bližší specifikace je obsažena v příloze č. 1_technická specifikace
Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody
Předmětem veřejné zakázky jsou průzkumné práce a analýza rizik provozů a skládky na území městyse Křižanov a v jeho okolí potenciálně ovlivňující kvalitu podzemní a povrchové vody starou ekologickou zátěží.
Monitorovanie vybraných prvkov v povrchových vodách II. - Analýza dioxínov
Predmetom zákazky bude vykonanie analýz dioxínov v telách vybraných druhov rýb. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je potvrdzujúca analýza dioxínov (suma pre polychlórované dibenzodioxíny (PCDD), polychlórované dibenzofurány (PCDF) a dioxínom podobné polychlórované bifenyly (DL-PCB)) podľa smernice 2013/39/EÚ v telách vybraných druhov rýb ...
Poskytnutie (laboratórnych) služieb testovania protilátok   doména ZDRAVIE
Predmetom zákazky je poskytnutie externých služieb (laboratórnych služieb) testovania protilátok určených pre vyšetrenie bioptického materiálu nevyhnutných pre realizáciu výskumno-vývojových častí projektov s názvom: 1. Vývoj rekombinantného detekčného systému novej generácie pre imunohistochemické vyšetrenia bioptického materiálu rakovinových ...