Zkušební laboratoř, ČR
Hledám českou laboratoř, která může analyzovat a testovat papír z roku 1928.
Monitoring geochemických a fyzikálních procesů
Zadavatel má v úmyslu uzavřít smlouvu o dílo na monitoring abiotických a biotických složek lesních ekosystémů na managementové zásahy v letech 2019 až 2023.
Rámcová dohoda na zajištění sekvenování DNA – rozděleno na části
Rámcová dohoda na zajištění sekvenování DNA – rozděleno na části. Předmětem veřejné zakázky v rozsahu části 1 je poskytování služeb v oblasti sekvenování DNA v souladu s technickou specifikací dle Přílohy 1a. Předmětem veřejné zakázky v rozsahu části 2 je poskytování služeb v oblasti sekvenování RNA v souladu s technickou specifikací dle Přílohy ...
Rámcová dohoda zajištění sekvenování 2019 – 2022
6.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb v oblasti sekvenování mezi Zadavatelem a čtyřmi dodavateli na dobu určitou, a to do 31. 10. 2022, součástí plnění jsou činnosti související se zajištěním požadovaných služeb. 6.2. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění uvedeného včetně požadavků Zadavatele na předmět plnění je ...
Monitoring jakosti podzemních vod 2019 - 2020
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění odběru vzorků (vzorkovací práce) a analýz podzemních vod v jarním a podzimním vzorkovacím období v roce 2019 a v jarním a podzimním vzorkovacím obdobím v roce 2020 v rámci České republiky v 7 oblastech. Hlavními součástmi jsou vzorkovací práce a analytické práce. Podrobná specifikace předmětu ...
Rozbory krve
Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění rozborů krve pro výzkum vlivu znečištění ovzduší na zdraví člověka, prováděný Centrem diagnostiky lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v rámci výzkumného programu č. 4, projektu Healthy Aging in Industrial Environment HAIE. Služba bude hrazena z projektu OP VVV Healthy ...
AMS measurement of 14C graphites
The subject matter of this Public Contract is AMS measurement of 14C in graphites prepared in the CRL laboratory during the RAMSES project ("Services"). Although the Contracting Authority assumes approx. a number of 5 – 70 graphite samples per month to be submitted to the Supplier for measurement, the exact number will depend mainly on the current ...
Mikrobiologické analýzy
Predmetom zákazky sú mikrobiologické analýzy v MSVP - mikrobiologická kontrola vody v bazénoch, vzduchu v MSVP a mikrobiologické analýzy RAO - analýza stanovenia mikroorganizmov v drvine zo vzduchotechnických filtrov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rámcová dohoda na zajištění sekvenování DNA na platformě Illumina – opakované řízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je sekvenace DNA nové generace na přístroji Illumina – NovaSeq nebo HiSeq, PE 150 cycle. Bližší specifikace je obsažena v příloze č. 1_technická specifikace.
Monitoring úložných míst těžebního odpadu – odvalu Hedvika a odvalu Ema
Předmětem plnění VZ je realizace pětiletého teplotního a plynového monitoringu termicky aktivních úložných míst těžebního odpadu - odvalu Hedvika (v katastrálním území Radvanice) a odvalu Ema (v katastrálním území Slezská Ostrava) včetně realizace souvisejících přípravných, terénních, laboratorních a vyhodnocovacích prací.
Dodávka autoklávu a chlazené centrifugy včetně příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodávka autoklávu a chlazené centrifugy včetně příslušenství. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Kontrolní laboratoře 2019 - 2021
Provádění odběrů a rozborů vzorků odpadních vod vypouštěných ze zdroje znečištění za účelem provedení kontroly správnosti sledování vypouštěného znečištění ve vypouštěných odpadních vodách pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 103a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve ...
Odbery a rozbory povrchových, odpadových, podzemných a pitných vôd vo VO Lešť
Vykonanie kontroly kvality vypúšťaných odpadových vôd do povrchových vôd, kvality povrchových vôd, kvality podzemných vôd pred úpravou a kvality pitných vôd po úprave vo VP VO Lešť a v objekte sklady garáže Zábava ( za 4 roky).
Rámcová dohoda na zajištění sekvenování DNA na platformě Illumina
Předmětem veřejné zakázky je masivní paralelní sekvenace DNA na přístroji Illumina - HiSeq 3000 (nebo HiSeq 4000), PE 150 Cycle. Bližší specifikace je obsažena v příloze č. 1_technická specifikace
Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody
Předmětem veřejné zakázky jsou průzkumné práce a analýza rizik provozů a skládky na území městyse Křižanov a v jeho okolí potenciálně ovlivňující kvalitu podzemní a povrchové vody starou ekologickou zátěží.
Monitorovanie vybraných prvkov v povrchových vodách II. - Analýza dioxínov
Predmetom zákazky bude vykonanie analýz dioxínov v telách vybraných druhov rýb. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je potvrdzujúca analýza dioxínov (suma pre polychlórované dibenzodioxíny (PCDD), polychlórované dibenzofurány (PCDF) a dioxínom podobné polychlórované bifenyly (DL-PCB)) podľa smernice 2013/39/EÚ v telách vybraných druhov rýb ...
Poskytnutie (laboratórnych) služieb testovania protilátok   doména ZDRAVIE
Predmetom zákazky je poskytnutie externých služieb (laboratórnych služieb) testovania protilátok určených pre vyšetrenie bioptického materiálu nevyhnutných pre realizáciu výskumno-vývojových častí projektov s názvom: 1. Vývoj rekombinantného detekčného systému novej generácie pre imunohistochemické vyšetrenia bioptického materiálu rakovinových ...
Služby spojené se zajištěním provozu vodárenské infrastruktury Káraný – část umělá infiltrace
Potřebou zadavatele – provozovatele vodárenské infrastruktury ve vlastnictví společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s., je zajišťovat odborné a specializované služby nutné pro řádný, plynulý a bezpečný provoz této infrastruktury v souladu s provozním řádem, rozhodnutími správních úřadů a s požadavky příslušných zákonů a jejich prováděcích ...
Kontrola jakosti vody
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kontroly kvality vody v průběhu procesu úpravy vody a distribuce odběratelům, tj. vlastníkům, resp. provozovatelům provozně souvisejících vodovodů, dále zajištění kontroly kvality surové vody a upravené vody, kontroly odpadní vody a kalů, které jsou produkovány v procesu úpravy vody a to v souladu s ...
Emisné dáta z dopravy
Predmetom zákazky je dodanie priestorovo a časovo alokovaných emisných dát z cestných komunikácií s vysokým rozlíšením pre celé územie Slovenskej republiky v dvoch úrovniach: úroveň 1 celé územie SR a úroveň 2 krajské mestá a mestá v oblastiach riadenia kvality ovzdušia. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladov.
Nitrátová směrnice - monitoring vod na období 2018 - 2021
Předmětem plnění této veřejné zakázky je nastavení provázaného monitoringu vod k vyhodnocení účinnosti jednotlivých opatření akčního programu a zajištění podkladů k naplnění závazku vůči Evropské komisi ve smyslu hodnocení výsledku implementace evropské směrnice.
Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru v oceli s obsahom bóru a jej zvarových spojoch
Predmetom zákazky je zabezpečenie metalografického overenia a merania distribúcie bóru v oceli ATABOR, resp. NEUTRONIT, resp. RADIONOX vo vzorkách z vybraných tavieb plechov vrátane aplikácie zvarových spojov metódami použitými pri samotnej výrobe absorpčných puzdier KZ-48. Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru v puzdrách kompaktných ...
Zabezpečenie odberu, transportu, analýz vzoriek palív a s nimi súvisiace služby
Výber zhotoviteľa služby: odber, transport a analýzy vzoriek automobilového benzínu, motorovej nafty, skvapalneného ropného plynu - LPG, lodných palív, vykurovacieho oleja ťažkého, vykurovacieho plynového oleja.
Poptáváme stanovení prašnosti výrobků
Poptáváme stanovení prašnosti našich výrobků (sypkých materiálů) - mleté váno a vápenný hydrát.
Poptávám provedení rozboru vody
Dobrý den, dovoluji si Vás oslovit s dotazem na rozbor vody v nádrži, kterou zvažujeme jako potenciálně použitelnou pro chov ryb/rybolov. Nádrž má rozlohu 30.567 m2 a nachází se na Zbraslavi v areálu golfového hřiště. Prosím o návrh řešení rozboru, případně kalkulaci. Předem děkuji. S pozdravem, Filip Juhaniak