Zajištění mikrobiologických rozborů pro SZPI
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb spočívajících v převzetí, svozu a provádění mikrobiologických rozborů úředních vzorků potravin, pokrmů a balených vod a stěrů z výrobního prostředí odebraných zadavatelem v souvislosti s výkonem jeho kontrolní činnosti.
Monitoring zložiek životného prostredia D3 Žilina - Kysucké Nové Mesto
Predmetom zákazky je monitoring vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia - ovzdušie, hluk, kmitanie a otrasy, povrchové a podzemné vody pred výstavbou, počas výstavby a po uvedení diaľnice do prevádzky. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Provádění laboratorních zkoušek a rozborů vzorků pohonných hmot
Předmětem plnění zakázky je poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména se sledováním a monitorováním složení a jakosti pohonných hmot v souladu s platnou legislativou, a to zákonem č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění ...
Zajištění vyšetření analyzátory point of care
Zajištění vyšetření biochemicko-hematologickými analyzátory pro kardiochirurgii typ POCT (point of care) na operačních sálech a jednotkách intenzivní péče
Monitoring jakosti podzemních vod 2021 - 2022
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění odběru vzorků a analýz podzemních vod v jarním a podzimním vzorkovacím období v roce 2021 a v jarním a podzimním vzorkovacím období v roce 2022 v rámci České republiky v 7 oblastech. Hlavními součástmi jsou vzorkovací práce a analytické práce. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky ...
Vypracovanie odborných posudkov
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: 1)Vypracovanie posudkov k lokálnym nízkouhlíkovým statégiám 2) Vypracovanie vybraných častí lokálnych nízkouhlíkových stratégií Predmet zákazky sa delí na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo na obe časti predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je v časti B1. Opis ...
Testovacie služby za účelom registrácie chemickej látky - VUP, a.s. (VO3)
Predmetom zákazky je vypracovanie vybraných testov podľa nariadenia REACH, príloha VIII pre látku Kyselina dimetylolbutánová [CAS: 10097-02-6, EC: 424-090-1] za účelom registrácie podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v tonáži 10-100 ton/rok.
D6 Hořesedly, přeložka a D6 Hořovičky, obchvat - monitoring ŽP
Jedná se o realizaci monitoringu životního prostředí pro stavby D6 Hořesedly, přeložka a D6 Hořovičky, obchvat. Realizací těchto staveb by mohlo dojít k ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí. Pro stanovení reálného dopravu staveb bude prováděn monitoring jednotlivých složek životního prostředí: - monitoring ovzduší - monitoring ...
Doplnění, zkvalitnění a rozvoj emisních faktorů pro fugitivní emise prachu
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je „Sestavení, příprava a realizace měřicího programu pro fugitivní emise prachu u vybraných plošných zdrojů, vyhodnocení získaných emisních faktorů a sestavení metodiky pro pravidelnou územní a časovou disagregaci emisí“ na období 2020 až 2026. Parametry požadovaných služeb jsou popsány v Příloze č. 6 ...
Testování COVID 19
Předmětem plnění veřejné zakázky je testování osob na přítomnost SARS CoV-2 formou vyšetření přímého průkazu infekce stěrem (metoda RT-PCR) v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen ve vzoru Rámcové dohody (dále jen „Dohoda“), který tvoří přílohu zadávací dokumentace. S vybraným dodavatelem bude ...
Parní sterilizátor-autokláv
Předmětem veřejné zakázky je dodávka parního sterilizátoru-autoklávu pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Dodávka laboratorního nábytku pro čisté prostory a jeho montáž
Předmětem této Veřejné zakázky je dodání a montáž laboratorního nábytkového vybavení pro čisté prostory (tj. nábytku, přístrojů a dalšího zařízení) sestávajícího se z laboratorních digestoří s příslušenstvím, sestav laboratorních stolů do čistých prostor k práci ve stoje, laminárních boxů a nábytku do přestupního modulu v určených místnostech ...
Analýzy vzorků pevných matric v roce 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění analýz vzorků pevných matric odebraných a dodaných zadavatelem v roce 2020. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena přímo v ZD a v přílohách.Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku (Common Procurement Vocabulary_dále jen „CPV“): Testování a analýza složení a čistoty ...
Identifikace mikročástic jaderných materiálů pomocí analytických metod FTA-SIMS a APM-SIMS
Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s vybraným dodavatelem, kterým se stane jeden z účastníků zadávacího řízení. Předmětem rámcové dohody je provedení laboratorních analýz a identifikace mikročástic jaderných materiálů a zabezpečení dalších činností spojených s identifikací mikročástic jaderných materiálů. Předmět veřejné ...
Kontrolní měření a analýzy
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním poskytovatelem služeb týkajících se provedení kontrolních měření a analýz. Předmětem zakázky je provádění kontrolních měření a analýz v rámci projektu zadavatele, který řeší využití odpadního materiálu na tvorbu a optimalizaci palivových směsí pro termochemické zpracování.
Genome and metagenome sequencing using NovaSeq platform
The subject of the performance of the procurement is sequencing of Termite Genomes (Shotgun sequencing by using Novaseq platform) and Eukaryotic Genomes and Metagenomes (Library Preparation for Novaseq shotgun sequencing and Shotgun sequencing through Novaseq). The subject of performance is narrowly defined in the award criteria, especially in ...
Rámcová dohoda zajištění sekvenování 2020 – 2022
6.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb v oblasti sekvenování mezi Zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022, součástí plnění jsou činnosti související se zajištěním požadovaných služeb. 6.2. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění uvedeného včetně požadavků Zadavatele na předmět plnění ...
Příprava referenčních vzorků materiálů a změření jejich základních resonančních vlastností II
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb umožňujících studium vývoje mikrostruktury materiálů (hořčíkové, titanové slitiny, intermetalika a jiné) na základě bezkontaktního měření okamžitých mechanických vlastností během mechanického namáhání. Zadavatel požaduje provedení následujících činností, které zároveň představují minimální ...
Sekvenování a syntéza oligonukleotidů
Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaných služeb. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 6 zadávací dokumentace.
Biochemicko-imunologické rozbory pro výzkumný program č. 1
Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění rozborů krve pro výzkum vlivu znečištění ovzduší na zdraví člověka, prováděného Centrem epidemiologického výzkumu Lékařské fakulty Ostravské univerzity, v rámci výzkumného programu č. 1 projektu Healthy Aging in Industrial Environment HAIE. Služba bude hrazena z projektu OP VVV Healthy ...
Poptáváme testy na alergii pro občana Slovenské republiky
Poptávám pro občana Slovenské republiky testy na alergii (na různé druhy antibiotik, penicilín, cefalosporiny, cifin....).
Rádiochemické analýzy vzoriek RAO, aerosólov, vôd a zemín
Predmetom zákazky je zabezpečenie rádiochemických analýz vzoriek RAO, aerosólov, vôd a zemín, ktoré vyplývajú zo zákonov, vyhlášok a nariadení vlády SR, dozorných a kontrolných orgánov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Monitoring - Ochrana důlních vod - opatření PKÚ, s. p. - I. etapa
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování souboru projekčních, legislativních, technických, laboratorních a vyhodnocovacích prací, včetně sledu a řízení, potřebných k eliminaci prognózovaných negativních jevů souvisejících s důsledky zaplavení důlních prostor v Kladensko-rakovnické pánvi a přetoku důlních vod do povrchových vodotečí. ...
Laboratorní služby pro NUDZ
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí uceleného laboratorního servisu pro zajištění potřeb kliniky NUDZ a pro potřeby klinických studií jednotlivých výzkumných programů zadavatele. Jedná se o následující činnosti – zpracování biologického materiálu, poskytování spotřebního materiálu a žádanek, distribuce laboratorních výsledků a ...
Externí služby v projektu - Zavedení vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, se kterým zadavatel uzavře rámcovou dohodu. Předmětem poskytovaných služeb na základě rámcové dohody bude: a) NGS sekvenování b) Zajištění validace kitu pro detekci somatických patogenních variant v normální populaci Rámcová dohoda bude ve smyslu § 132 odst. 2 uzavřena s jedním účastníkem.