Rámcová dohoda zajištění sekvenování 2020 – 2022
6.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb v oblasti sekvenování mezi Zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022, součástí plnění jsou činnosti související se zajištěním požadovaných služeb. 6.2. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění uvedeného včetně požadavků Zadavatele na předmět plnění ...
Příprava referenčních vzorků materiálů a změření jejich základních resonančních vlastností II
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb umožňujících studium vývoje mikrostruktury materiálů (hořčíkové, titanové slitiny, intermetalika a jiné) na základě bezkontaktního měření okamžitých mechanických vlastností během mechanického namáhání. Zadavatel požaduje provedení následujících činností, které zároveň představují minimální ...
Sekvenování a syntéza oligonukleotidů
Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaných služeb. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 6 zadávací dokumentace.
Biochemicko-imunologické rozbory pro výzkumný program č. 1
Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění rozborů krve pro výzkum vlivu znečištění ovzduší na zdraví člověka, prováděného Centrem epidemiologického výzkumu Lékařské fakulty Ostravské univerzity, v rámci výzkumného programu č. 1 projektu Healthy Aging in Industrial Environment HAIE. Služba bude hrazena z projektu OP VVV Healthy ...
Poptáváme testy na alergii pro občana Slovenské republiky
Poptávám pro občana Slovenské republiky testy na alergii (na různé druhy antibiotik, penicilín, cefalosporiny, cifin....).
Rádiochemické analýzy vzoriek RAO, aerosólov, vôd a zemín
Predmetom zákazky je zabezpečenie rádiochemických analýz vzoriek RAO, aerosólov, vôd a zemín, ktoré vyplývajú zo zákonov, vyhlášok a nariadení vlády SR, dozorných a kontrolných orgánov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Monitoring - Ochrana důlních vod - opatření PKÚ, s. p. - I. etapa
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování souboru projekčních, legislativních, technických, laboratorních a vyhodnocovacích prací, včetně sledu a řízení, potřebných k eliminaci prognózovaných negativních jevů souvisejících s důsledky zaplavení důlních prostor v Kladensko-rakovnické pánvi a přetoku důlních vod do povrchových vodotečí. ...
Laboratorní služby pro NUDZ
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí uceleného laboratorního servisu pro zajištění potřeb kliniky NUDZ a pro potřeby klinických studií jednotlivých výzkumných programů zadavatele. Jedná se o následující činnosti – zpracování biologického materiálu, poskytování spotřebního materiálu a žádanek, distribuce laboratorních výsledků a ...
Externí služby v projektu - Zavedení vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, se kterým zadavatel uzavře rámcovou dohodu. Předmětem poskytovaných služeb na základě rámcové dohody bude: a) NGS sekvenování b) Zajištění validace kitu pro detekci somatických patogenních variant v normální populaci Rámcová dohoda bude ve smyslu § 132 odst. 2 uzavřena s jedním účastníkem.
Poptávám měření prachu a chemických látek
Chtěla jsem se zeptat, kolik by stálo udělat: měření prachu a chemických látek. Děkuji.
Testovacie služby za účelom registrácie chemickej látky - VUP, a.s.
Predmetom zákazky je vypracovanie vybraných testov podľa nariadenia REACH, príloha VIII pre látku Kyselina dimetylolbutánová [CAS: 10097-02-6, EC: 424-090-1] za účelom registrácie podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v tonáži 10-100 ton/rok.
Rámcová dohoda zajištění sekvenování 2019 – 2022
6.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb v oblasti sekvenování mezi Zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022, součástí plnění jsou činnosti související se zajištěním požadovaných služeb. 6.2. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění uvedeného včetně požadavků Zadavatele na předmět plnění ...
Laboratórne vyšetrenia
Vyšetrenie krvného séra musí zahŕňať tieto vyšetrenia: - ALT - AST - ALP - GMT - Bilirubín celkový - Glukózu - Cholesterol celkový - LDL cholesterol - HDL cholesterol - Triacylglyceroly (TAG) - Kyselina močová - Kreatín v sére - Krvný obraz
Nová vodní linka ÚČOV Praha - laboratorní rozbory odpadních vod a kalů
Předmětem zakázky je zajišťování služeb akreditované laboratoře při provozním vzorkování a rozborech, kontrole míry znečištění odpadních vod a kalů, včetně řízení technologického procesu čištění odpadních vod a dále poradenských služeb v oblasti odpadového hospodářství a nakládání s chemickými látkami a směsmi na Nové vodní lince Ústřední čistírny ...
Zkušební laboratoř, ČR
Hledám českou laboratoř, která může analyzovat a testovat papír z roku 1928.
Monitoring geochemických a fyzikálních procesů
Zadavatel má v úmyslu uzavřít smlouvu o dílo na monitoring abiotických a biotických složek lesních ekosystémů na managementové zásahy v letech 2019 až 2023.
Rámcová dohoda na zajištění sekvenování DNA – rozděleno na části
Rámcová dohoda na zajištění sekvenování DNA – rozděleno na části. Předmětem veřejné zakázky v rozsahu části 1 je poskytování služeb v oblasti sekvenování DNA v souladu s technickou specifikací dle Přílohy 1a. Předmětem veřejné zakázky v rozsahu části 2 je poskytování služeb v oblasti sekvenování RNA v souladu s technickou specifikací dle Přílohy ...
Rámcová dohoda zajištění sekvenování 2019 – 2022
6.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb v oblasti sekvenování mezi Zadavatelem a čtyřmi dodavateli na dobu určitou, a to do 31. 10. 2022, součástí plnění jsou činnosti související se zajištěním požadovaných služeb. 6.2. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění uvedeného včetně požadavků Zadavatele na předmět plnění je ...
Monitoring jakosti podzemních vod 2019 - 2020
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění odběru vzorků (vzorkovací práce) a analýz podzemních vod v jarním a podzimním vzorkovacím období v roce 2019 a v jarním a podzimním vzorkovacím obdobím v roce 2020 v rámci České republiky v 7 oblastech. Hlavními součástmi jsou vzorkovací práce a analytické práce. Podrobná specifikace předmětu ...
Rozbory krve
Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění rozborů krve pro výzkum vlivu znečištění ovzduší na zdraví člověka, prováděný Centrem diagnostiky lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v rámci výzkumného programu č. 4, projektu Healthy Aging in Industrial Environment HAIE. Služba bude hrazena z projektu OP VVV Healthy ...
AMS measurement of 14C graphites
The subject matter of this Public Contract is AMS measurement of 14C in graphites prepared in the CRL laboratory during the RAMSES project ("Services"). Although the Contracting Authority assumes approx. a number of 5 – 70 graphite samples per month to be submitted to the Supplier for measurement, the exact number will depend mainly on the current ...
Mikrobiologické analýzy
Predmetom zákazky sú mikrobiologické analýzy v MSVP - mikrobiologická kontrola vody v bazénoch, vzduchu v MSVP a mikrobiologické analýzy RAO - analýza stanovenia mikroorganizmov v drvine zo vzduchotechnických filtrov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rámcová dohoda na zajištění sekvenování DNA na platformě Illumina – opakované řízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je sekvenace DNA nové generace na přístroji Illumina – NovaSeq nebo HiSeq, PE 150 cycle. Bližší specifikace je obsažena v příloze č. 1_technická specifikace.
Monitoring úložných míst těžebního odpadu – odvalu Hedvika a odvalu Ema
Předmětem plnění VZ je realizace pětiletého teplotního a plynového monitoringu termicky aktivních úložných míst těžebního odpadu - odvalu Hedvika (v katastrálním území Radvanice) a odvalu Ema (v katastrálním území Slezská Ostrava) včetně realizace souvisejících přípravných, terénních, laboratorních a vyhodnocovacích prací.
Dodávka autoklávu a chlazené centrifugy včetně příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodávka autoklávu a chlazené centrifugy včetně příslušenství. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.