D8 stavba 0805 Lovosice - Řehlovice - dodatečná protihluková opatření
Předmětem zakázky je zajištění monitoringu hluku v chráněném venkovním prostoru objektu č.p. 37 v obci Stadice s projednáním výsledků s KHS a případným návrhem opatření. Součástí zakázky je měření hlučnosti z dopravy při přejíždění přes dilatační závěry pro 8 vytypovaných mostních objektů úseku dálnice D8 0805, které způsobují krátkodobé skokové ...
Celogenómová analýza vzoriek nádorov prsníka
Predmetom zákazky je jednorázová celogenómová analýza pre min. 500 vzoriek s využitím metodiky NGS (next-generation sequencing), ktorá by mala umožňovať simultánnu kvantitatívnu analýzu min. 2549 génov asociovaných s biológiou nádorových buniek. Do analýzy budú zahrnuté kolektované formalínom fixované parafínové (FFPE) tkanivové rezy karcinómov ...
Analýzy vzorků pevných matric v roce 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění analýz vzorků pevných matric odebraných a dodaných zadavatelem v roce 2021. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena přímo v ZD a v přílohách.
Monitoring kvality ovzduší ve vybraných lokalitách města Brna
Předmětem Veřejné zakázky je provedení monitoringu ovzduší, zpracování podrobných rozptylových studií a zpracování SEA pro návrh aktualizace akčního plánu pro vytipované území města Brna. Veřejná zakázka je zadávána v jednacím řízení s uveřejněním v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 b), kdy konkrétní řešení plnění zakázky bude upřesňováno v ...
Monitoring zložiek životného prostredia diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala
Predmetom zákazky je monitoring zložiek životného prostredia (ovzdušie, hluk, kmitanie a otrasy, povrchové a odpadové vody, podzemné vody, pôda, biota) pred obnovením stavebných prác, počas výstavby a po uvedení diaľnice do prevádzky, v úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných ...
Analýzy zušlechťovaných ocelí na transmisním elektronovém mikroskopu 2021
Analýzy zušlechťovaných ocelí na transmisním elektronovém mikroskopu v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací
Poptávám testování protilátek na Covid 19
Poptávám testování protilátek na Covid 19.
Zajištění mikrobiologických rozborů pro SZPI
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb spočívajících v převzetí, svozu a provádění mikrobiologických rozborů úředních vzorků potravin, pokrmů a balených vod a stěrů z výrobního prostředí odebraných zadavatelem v souvislosti s výkonem jeho kontrolní činnosti.
Monitoring zložiek životného prostredia D3 Žilina - Kysucké Nové Mesto
Predmetom zákazky je monitoring vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia - ovzdušie, hluk, kmitanie a otrasy, povrchové a podzemné vody pred výstavbou, počas výstavby a po uvedení diaľnice do prevádzky. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Provádění laboratorních zkoušek a rozborů vzorků pohonných hmot
Předmětem plnění zakázky je poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména se sledováním a monitorováním složení a jakosti pohonných hmot v souladu s platnou legislativou, a to zákonem č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění ...
Zajištění vyšetření analyzátory point of care
Zajištění vyšetření biochemicko-hematologickými analyzátory pro kardiochirurgii typ POCT (point of care) na operačních sálech a jednotkách intenzivní péče
Monitoring jakosti podzemních vod 2021 - 2022
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění odběru vzorků a analýz podzemních vod v jarním a podzimním vzorkovacím období v roce 2021 a v jarním a podzimním vzorkovacím období v roce 2022 v rámci České republiky v 7 oblastech. Hlavními součástmi jsou vzorkovací práce a analytické práce. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky ...
Vypracovanie odborných posudkov
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: 1)Vypracovanie posudkov k lokálnym nízkouhlíkovým statégiám 2) Vypracovanie vybraných častí lokálnych nízkouhlíkových stratégií Predmet zákazky sa delí na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo na obe časti predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je v časti B1. Opis ...
Testovacie služby za účelom registrácie chemickej látky - VUP, a.s. (VO3)
Predmetom zákazky je vypracovanie vybraných testov podľa nariadenia REACH, príloha VIII pre látku Kyselina dimetylolbutánová [CAS: 10097-02-6, EC: 424-090-1] za účelom registrácie podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v tonáži 10-100 ton/rok.
D6 Hořesedly, přeložka a D6 Hořovičky, obchvat - monitoring ŽP
Jedná se o realizaci monitoringu životního prostředí pro stavby D6 Hořesedly, přeložka a D6 Hořovičky, obchvat. Realizací těchto staveb by mohlo dojít k ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí. Pro stanovení reálného dopravu staveb bude prováděn monitoring jednotlivých složek životního prostředí: - monitoring ovzduší - monitoring ...
Doplnění, zkvalitnění a rozvoj emisních faktorů pro fugitivní emise prachu
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je „Sestavení, příprava a realizace měřicího programu pro fugitivní emise prachu u vybraných plošných zdrojů, vyhodnocení získaných emisních faktorů a sestavení metodiky pro pravidelnou územní a časovou disagregaci emisí“ na období 2020 až 2026. Parametry požadovaných služeb jsou popsány v Příloze č. 6 ...
Testování COVID 19
Předmětem plnění veřejné zakázky je testování osob na přítomnost SARS CoV-2 formou vyšetření přímého průkazu infekce stěrem (metoda RT-PCR) v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen ve vzoru Rámcové dohody (dále jen „Dohoda“), který tvoří přílohu zadávací dokumentace. S vybraným dodavatelem bude ...
Parní sterilizátor-autokláv
Předmětem veřejné zakázky je dodávka parního sterilizátoru-autoklávu pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Dodávka laboratorního nábytku pro čisté prostory a jeho montáž
Předmětem této Veřejné zakázky je dodání a montáž laboratorního nábytkového vybavení pro čisté prostory (tj. nábytku, přístrojů a dalšího zařízení) sestávajícího se z laboratorních digestoří s příslušenstvím, sestav laboratorních stolů do čistých prostor k práci ve stoje, laminárních boxů a nábytku do přestupního modulu v určených místnostech ...
Analýzy vzorků pevných matric v roce 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění analýz vzorků pevných matric odebraných a dodaných zadavatelem v roce 2020. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena přímo v ZD a v přílohách.Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku (Common Procurement Vocabulary_dále jen „CPV“): Testování a analýza složení a čistoty ...
Identifikace mikročástic jaderných materiálů pomocí analytických metod FTA-SIMS a APM-SIMS
Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s vybraným dodavatelem, kterým se stane jeden z účastníků zadávacího řízení. Předmětem rámcové dohody je provedení laboratorních analýz a identifikace mikročástic jaderných materiálů a zabezpečení dalších činností spojených s identifikací mikročástic jaderných materiálů. Předmět veřejné ...
Kontrolní měření a analýzy
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním poskytovatelem služeb týkajících se provedení kontrolních měření a analýz. Předmětem zakázky je provádění kontrolních měření a analýz v rámci projektu zadavatele, který řeší využití odpadního materiálu na tvorbu a optimalizaci palivových směsí pro termochemické zpracování.
Genome and metagenome sequencing using NovaSeq platform
The subject of the performance of the procurement is sequencing of Termite Genomes (Shotgun sequencing by using Novaseq platform) and Eukaryotic Genomes and Metagenomes (Library Preparation for Novaseq shotgun sequencing and Shotgun sequencing through Novaseq). The subject of performance is narrowly defined in the award criteria, especially in ...
Rámcová dohoda zajištění sekvenování 2020 – 2022
6.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb v oblasti sekvenování mezi Zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022, součástí plnění jsou činnosti související se zajištěním požadovaných služeb. 6.2. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění uvedeného včetně požadavků Zadavatele na předmět plnění ...
Příprava referenčních vzorků materiálů a změření jejich základních resonančních vlastností II
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb umožňujících studium vývoje mikrostruktury materiálů (hořčíkové, titanové slitiny, intermetalika a jiné) na základě bezkontaktního měření okamžitých mechanických vlastností během mechanického namáhání. Zadavatel požaduje provedení následujících činností, které zároveň představují minimální ...