Laparoskopická věž 4K s modulem ICG
Předmětem zadávacího řízení je: - dodávka 1 ks laparoskopické věže včetně příslušenství pro Chirurgickou kliniku, Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, - dodávky jednorázového spotřebního materiálu dle potřeb zadavatele na základě rámcové kupní smlouvy uzavřené na dobu 4 let, - dodávky ...
VN Brno - obměna a nákup zdravotechniky pro odborná oddělení - 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž zdravotnické přístrojové techniky (dále jen „přístroje“) podle SPECIFIKACE, a sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby.
Léčivé přípravky s obsahem kyseliny ursodeoxycholové a kyseliny obeticholové
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem kyseliny ursodeoxycholové a kyseliny obeticholové, po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Dynamický nákupní systém pro nákup osobních ochranných a zdravotnických prostředků
Předmět plnění veřejných zakázek zadávaných na základě DNS bude pro nákup osobních ochranných a zdravotnických prostředků v rámci oblastí obsažených v kategoriích DNS: Kategorie č. 1 - Filtrační polomasky třídy FFP1 Kategorie č. 2 - Filtrační polomasky třídy FFP2 Kategorie č. 3 - Filtrační polomasky třídy FFP3 Kategorie č. 4 - Antigenní testy ...
Dodávky očkovací látky proti virové hepatitidě B k provedení zvláštního očkování
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky očkovacích látek k provedení zvláštního očkování fyzických osob pro roky 2021 - 2023 proti virové hepatitidě typu B v souladu s vyhláškou č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Součástí plnění je i zajištění ...
Pouzdra zaváděcí - Intervenční radiologie
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zaváděcích pouzder pro Radiologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.
Samoexpandibilní stenty do tepen dolních končetin
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky samoexpandibilních stentů do tepen dolních končetin pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu.
LP s obsahem Nivolumabu 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky nivolumab.
Antivirotika k léčbě infekce HCV II. 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL.
Poskytovanie služby komplexnej veterinárnej starostlivosti pre Národnú zoologickú záhradu Bojnice
Predmetom zákazky je poskytnutie kompletnej veterinárnej starostlivosti pre približne 400 druhov zvierat rôznych systematických skupín, najmä: -ryby -obojživelníky -plazy -vtáky - bežce, dravce, letce (najmä spevavce, papagáje, hrabavce) -cicavce - vačkovce (najmä kengurovité); placentovce najmä šelmy, párnokopytníky, nepárnokopytníky, ...
Dodávky léčivých přípravků pro kardiovaskulární systém - společné zadávání
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou plynulé dodávky léčivých přípravků pro kardiovaskulární systém níže uvedené specifikace na základě Smluv o obchodní spolupráci, které budou uzavřeny mezi jednotlivými zadavateli - osobami zúčastněnými na společném zadávání, dle níže uvedené identifikace, a vybraným dodavatelem dle potřeb jednotlivých ...
Léčivý přípravek s obsahem dexmedetomidinu
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem dexmedetomidinu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Brodalumab
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s léčivou látkou Brodalumab pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha a Vojenské nemocnice Olomouc v souladu se zadávacími podmínkami.
Lamivudin a dolutegravir
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s léčivou látkou Lamivudin a dolutegravir pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami.
Kyselina aminolevulová
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s léčivou látkou Kyselina aminolevulová pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami.
Zdravotní připojištění pro zaměstnance v zahraničí
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění zdravotního připojištění pro zaměstnance v zahraničí v souladu s ust. § 53 zákona č. 150/2017 S., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě).
Dodávka  pasivní antidekubitní matrace
Předmětem veřejné zakázky je jednorázová dodávka 40 ks pasivních antidekubitních matrací.
Telemetrické a holterovské monitorování znovuvyhlášení spiroergometrický systém
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spiroergometrického systému pro Interní oddělení Svitavské nemocnice.
Zdravotnícke technológie pre vozidlá ZZS
Predmetom zákazky je dodanie zdravotníckej technológie pre vozidlá ZZS
Dodávka a instalace RTG digitálního skiagrafického přístroje včetně pozáručního servisu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace RTG digitálního skiagrafického přístroje včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu na dobu neurčitou. Nabízený přístroj musí splňovat minimální technické parametry uvedené v technické specifikaci.
Dodávky břišních roušek operačních
Předmětem této VZ jsou opakované průběžné dodávky břišních roušek operačních, a to v souladu se zadávacími podmínkami.
Navigační systém pro neurochirurgické pracoviště
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka navigačního systému pro neurochirurgické pracoviště včetně příslušenství dle minimálních technických požadavků zadavatele. Musí jít o nový nerepasovaný přístroj a zařízení. Součástí dodávky přístrojů je i kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže.
FN Motol - Dodávky implantabilních epizodních záznamníků EKG včetně příslušenství II
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantabilních epizodních záznamníků EKG včetně příslušenství pro FN Motol.
Implantabilní kardiovertry - defibrilátory
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek implantabilních kardiovertrů - defibrilátorů pro Nemocnici Na Homolce.
Staplery
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky staplerů a příslušných náhradních zásobníku pro I. Chirurgickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc