Systémy pro uzavírání tepenných vstupů po perkutánních cévních výkonech
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky uzavíracích systémů, určených na uzavření místa punkce po perkutánních katetrizačních diagnostických a intervenčních výkonech.
SZM k inzulínovým pumpám a systémy pro monitoraci hladiny glukózy I
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky zdravotnických prostředků ze skupiny spotřebního materiálu k inzulinovým pumpám a systémy pro monitoraci hladiny glukózy.
Monoklonální protilátky upravující hladinu lipidů
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části ve smyslu ustanovení § 35 ZZVZ.
Diagnostické katétry
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky angiografických diagnostických katétrů, k dispozici v různých velikostech (Fr.) a konfiguracích, v kombinaci autraumatického hrotu se splétaným nebo nesplétaným tělem.
Rukavice vyšetřovací
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky vyšetřovacích rukavic dle aktuálních potřeb zadavatele. Průběžné dodávky budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti smlouvy. VZ je rozdělena na 3 části, účastníci VZ jsou oprávněni podat nabídku na jednu či více částí dle jejich výběru.
Dodávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky očkovací látky k provedení mimořádného očkování fyzických osob a zvláštního očkování fyzických osob na roky 2022 - 2023 podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním ...
FN Motol - Tafamidis
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Tafamidis.
Léčivé přípravky s obsahem pemetrexedu II
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem pemetrexedu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků a rozdělení do částí veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci a v příloze číslo 1 této zadávací dokumentace - Cenová nabídka.
Angiografický RTG komplet
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového RTG kompletu pro angiografie, včetně souvisejícího vybavení, pro oddělení zobrazovacích metod Nemocnice Jihlava. Součástí plnění je též bezplatný záruční servis a provádění povinných BTK.
Léčivé přípravky s obsahem kaplacizumabu a plerixaforu
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem kaplacizumabu a plerixaforu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena v zadávací dokumentaci a v příloze číslo 1 této zadávací dokumentace - Cenová nabídka.
J02AA01 lipidový komplex amfotericínu B pre parenterálne podanie
Predmetom zákazky je dodávka Antimykotík, antivírusových prostriedkov a imunoglobulínov. Predmet zákazky je rozdelený do 13 samostatných ucelených častí. Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časť alebo jednu ponuku na viacero ucelených častí alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č. 1 - č. 13). Verejný obstarávateľ si ...
ÚVN - VoFN Praha - Zdravotnická technika - část 2 - nákup, SN - nástroje, chirurgická síta II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha. Zařízení musí být nové, nerepasované, nepoužité a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci,resp. dílčích zadávacích dokumentacích pro každou část VZ, ...
Širokoúhlá fundus kamera
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu širokoúhlé fundus kamery s příslušenstvím pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.
Dodávka polohovatelných nemocničních lůžek s matracemi vč. příslušenství
a) Předmětem plnění 1. části VZ je dodávka až 125 kusů polohovatelných nemocničních lůžek s kovovými postranicemi a s matracemi vč. příslušenství. Součástí předmětu plnění bude mimo jiné také doprava, montáž a uvedení do provozuschopného stavu, zaškolení obsluhy, likvidace odpadů vzniklého při montáži a předání dokladů, které se k předmětnému ...
M01AB55 diklofenak a orfenadríniumcitrát, kombinácia pre parenterálne podanie
Predmetom zákazky je dodávka liečiv pre muskuloskeletárny, dýchací systém, antiparazitárných výrobkov. Predmet zákazky je rozdelený do 16 samostatných ucelených častí. Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časť alebo jednu ponuku na viacero ucelených častí alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č. 1 č. až 16). Verejný ...
Zdravotní vyšetření pokusných zvířat 2021-2023 pro zvěřinec Krč
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dobu 2 let (dvaceti čtyř kalendářních měsíců) nebo do vyčerpání částky, odpovídající předpokládané hodnotě veřejné zakázky (podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve), s jedním vybraným dodavatelem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Rámcová dohoda upraví ...
Biologická léčba 2022-2023
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků 27 ATC skupin dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace.
Dodávky nesterilních vyšetřovacích rukavic 2021
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek ochranných pomůcek pro zdravotnický i nezdravotnický personál.
Elektrická impedanční tomografie plic pro Oblastní nemocnici Náchod
Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu přístroje pro elektrickou impedanční tomografii plic (EIT) pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod. Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. 2 o ...
Ortopedický navigační systém vč. postupných dodávek implantátů kolenního kloubu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky „ortopedického navigačního systému“ pro potřeby ÚVN včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu. Zařízení musí být nové, nerepasované, nepoužité a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci ...
Přístroje pro gastroenterologii
Předmětem VZ jsou dodávky: 1 ks videogastroskopu 4K a 1 ks procesoru 4K a 1 ks videokolonoskopu a 1 ks medicínského monitoru pro pracoviště gastroenterologických metod, vč. zajištění záručního a následného pozáručního servisu. Požadované přístroje umožňují vzhledem ke 4K zobrazovací metodě lepší charakterizaci časných nádorů zažívacího traktu či ...
Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny systém
Táto skupina liekov obsahuje liečivá, ktoré sa používajú na terapiu trombocytopénie, na liečbu krvácania, pri poruchách zrážania krvi, na liečbu nedostatku železa, používajú sa na liečbu anémie, normalizujú srdcový rytmus, liečia všetky formy záchvatov angíny pektoris alebo chránia bunky v ischemických podmienkach.
Dodávky SZM - Dodávky endoskopických katétrů
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to jednorázových sterilních extrakčních balónků, dilatačně biliárních balónkových katétrů, ...
Inkubátor pro transport novorozenců s certifikací pro leteckou záchranou službu
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka inkubátoru pro transport novorozenců všech váhových i gestačních kategorií s možností rozšíření i o malé kojence, s certifikací pro LZS.
Jednorázové soupravy pro odběr plné krve s uchováváním a rozplněním transfuzních přípravků
Předmětem plnění jsou dodávky jednorázových krevních odběrových souprav pro odběr plné krve s deleukotizačním filtrem, s uchováváním a rozplněním transfuzních přípravků-spotřebního zdravotnického materiálu (dále jen „SZM“) a bezplatná výpůjčka zdravotnické techniky-2 kusů automatických krevních lisů (dále jen „ZT“), a to za účelem zajištění odběrů ...