Dialýza - Spotřební materiál včetně výpůjčky dialyzačních monitorů
Předmětem plnění zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu včetně bezplatné výpůjčky 26 kusů hemodialyzačních přístrojů (monitorů) pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové po dobu osmi let. Kód CPV: 33181200-4 Filtry pro dialýzu 33181100-3 Přístroje pro hemodialýzu 33141000-0 Zdravotnické nechemické spotřební ...
Infuzní sety pro podávání cytotoxických léčiv 2022
Předmětem zakázky jsou dodávky infuzních setů pro podávání cytotoxických léčiv dle následující specifikace: Infuzní sety pro podávání cytotoxických léčiv PŘEDPOKLÁDANÝ ROČNÍ POČET KUSŮ - Sety na ředění 70 500 - Sety na aplikaci (hlavní sety) 35 709 Jako součást dodávek spotřebního materiálu požaduje zadavatel zápůjčku 166 ks infuzních pump ...
Špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiofrekvenčnú abláciu
Predmetom zákazky je dodanie špeciálneho zdravotníckeho materiál podľa špecifikácie uvedenej v SP.
Endoskopická věž a endoskop
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks endoskopické věže a 1 ks endoskopu s dalším příslušenstvím a zajištění záručního servisu.
Totální endoprotéza kolene II
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky Totální endoprotézy kolene (TEP kolene) formou konsignačního skladu. S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová konsignační smlouva na období 2 let.
Videolaryngoskop a bronchoskop intubační znovuvyhlášení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka videolaryngoskopu a intubačního bronchoskopu pro ARO Svitavské nemocnice v souladu s medicínským účelem a s technickými podmínkami.
Paramagnetické kontrastní látky 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL
Experimentální magnetická rezonance - systém 7T
Předmětem veřejné zakázky je pořízení experimentální magnetické rezonance 7T pro pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie Prohlídka místa plnění: 12. 12. 2022 v 9.30 hodin
Operační stoly
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého přístrojového vybavení, operačních stolů.
Kryochirurgický ablační systém včetně SZM
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks Kryochirurgického ablačního systému, zajištění záručního a následného pozáručního servisu a opakované dodávky kryoablačních katétrů ke kryochirurgickému ablačnímu systému/spotřebního zdravotnického materiálu pro nabízený přístroj. Spotřební zdravotnický materiál musí být kompatibilní s daným přístrojem. ...
Zevní drenážní systémy pro neurochirurgii
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek drenážních systémů pro Nemocnici Na Homolce.
Balónkové katetry II
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky balónkových katetrů formou konsignačního skladu po dobu 2 let.
REACT-EU 98 - Anesteziologický přístroj do MR prostředí včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní
Dodání 1 ks anesteziologického přístroje do prostředí magnetické rezonance pro potřeby ARO oddělení, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z., spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Pozáruční servis na 96 měsíců.
Dodávky nitroočních čoček z hydrofobního akrylátu
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu a to konkrétně nitroočních čoček z hydrofobního akrylátu pro oddělení Oftalmologie po dobu 36 měsíců.
Spotřební materiál a pozáruční servis pro elektroforetický analyzátor Hydrasys 2 Scan Focusing
Předmětem veřejné zakázky uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu a smlouvy na průběžné dodávky spotřebního materiálu pro elektroforetický analyzátor Hydrasys 2 Scan Focusing.
Léčivé přípravky s obsahem metforminu, semaglutidu, sitagliptinu a linagliptinu
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem metforminu, semaglutidu, sitagliptinu a linagliptinu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání.
Dodávka léčiv dle ATC skupiny L01FF01 NIVOLUMAB
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny L01FF01 NIVOLUMAB pro Nemocnici České Budějovice, a.s. v souladu s platnou právní úpravou.
FNKV - dodávky LP - antivirotika
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků pro pacienty zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části ve smyslu ustanovení § 35 zákona. Na každou část podává dodavatel samostatnou nabídku. Podrobná specifikace předmětu plnění a vymezení jednotlivých částí veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze ZD č. 2 ...
LP s obsahem sarilumabu 2022 - sdružený nákup
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky sarilumab.
Nástroje chirurgické pro kliniky FNOL V
Předmětem veřejné zakázky je jednorázová dodávka chirurgických nástrojů pro Fakultní nemocnici Olomouc.
Defibrilátory vyššej a strednej triedy
Predmetom zákazky je dodávka defibrilátorov na použitie pri zabezpečovaní prevencie, diagnostiky a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je dodávka sprievodnej dokumentácie, doprava do miesta plnenia, inštalácie v mieste plnenia, odskúšanie a spustenie do prevádzky, poučenia a zaškolenia ...
Lieky ATC skupiny J01-Antibiotiká na systémové použitie
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka tovarov: Lieky ATC skupiny J01-Antibiotiká na systémové použitie , vrátane dopravy na miesto plnenia do nemocničnej lekárne verejného obstarávateľa v postavení kupujúceho na základe vystavených objednávok a za podmienok uvedených v rámcovej dohode počas jej trvania. Lieky, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ...
Dodávky - Břišní roušky a Tampony stáčené
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zdravotnického materiálu dle technické specifikace a to po dobu 24 měsíců od účinnosti Kupní smlouvy.
Zostava zariadení na analýzu proteínov
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 ZVO obstaranie prístrojov a zariadení pre dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít.