Mobilný digitálny RTG prístroj s C - ramenom
Predmetom zákazky sú mobilné digitálne RTG prístroje s C ramenom - 2 ks. Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných ucelených častí, pričom uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Časť č. 1 Mobilný digitálny RTG prístroj s C - ramenom pre oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie FNsP J. A. ...
Laparoskopická zostava - 2 ks
Predmetom zákazky je laparoskopická zostava v počte 2 ks a insuflátor pre laparoskopickú vežu v počte 2 ks pre Oddelenie chirurgie FNsP J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných ucelených častí, pričom uchádzač môže predložiť ponuku na jednu ucelenú časť predmetu zákazky alebo na celý predmet zákazky. Časť 1: ...
Zajištění PBTK koncových zařízení rozvodů medicinálních plynů
Předmětem zakázky je zajištění pravidelných bezpečnostně technických kontrol (dále jen „PBTK“) koncových zařízení rozvodů medicinálních plynů ve FN Plzeň po celou dobu trvání smlouvy. PBTK zdravotnických zdrojových napájecích jednotek a ostatních zdravotnických prostředků budou prováděny plně v souladu s vnitřními předpisy a postupy výrobce (kde ...
Selektivní imunosupresiva Ustekinumab I
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků s obsahem monoklonální protilátky ustekinumab (ATC skupina L04AC05) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
Dodávka spotřebního materiálu vč. 10 ks pulzních oxymetrů pro měření oxymetrie
Předmětem plnění je dodávka 10 ks pulzních oxymetrů pro měření oxymetrie pro Oddělení neonatologie s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz, poskytování záručních a pozáručních servisních služeb a dodávky spotřebního zdravotnického materiálu k dodaným pulzním oxymetrům. Blíže viz zadávací dokumentace.
Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks plicních ventilátorů pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, v souladu s technickou specifikací předmětu plnění v příloze této výzvy.
RTG skiaskopicko-skiagrafický komplet pro vyšetření a intervence v oblasti GIT
Obnova RTG skiaskopicko-skiagrafického kompletu pro vyšetření a intervenční výkony pacientů v oblasti GIT na pracovišti radiodiagnostiky a intervenční radiologie ZRIR. Předmět plnění spočívá: - v dodávce nového RTG skiaskopicko-skiagrafického kompletu pro vyšetření a intervence v oblasti GIT v souladu s požadavky stanovenými v technické ...
FN Motol - Přenosné elastometrické infusory
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky elastometrických infusorů, a to po dobu 48 měsíců dle přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží s jednotkovými cenami, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávky spinálních implantátů vč. preparačních nástrojů
předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky spinálních implantátů vč. preparačních nástrojů. Dodávky předmětu plnění budou probíhat prostřednictvím konsignačního skladu, který bude umístěn a provozován na pracovišti Neurochirurgické Kliniky FN Ostrava;
Léčivé přípravky z ATC N04BC - Agonisté dopaminu 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
Zabezpečení provozu Útulku pro zvířata v nouzi Zlín - Vršava, v letech 2020 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je: a) provozování útulku v souladu s platnými právními předpisy, zejm. se zákonem č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů a s Provozním řádem útulku. b) provádět odborné zabezpečení zvířat umístěných v útulku, včetně zajištění odpovídajícího veterinárního ošetření a zajištění vhodným ...
Kontrastní látky 2020 - 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků 6 ATC skupin dle specifikace uvedené v příloze č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a za podmínek dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace (Vzor kupní smlouvy).
Inhibitory proteinkináz III 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
Nákup ultrazvukových přístrojů/sond pro oddělení KCH a KAR
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého přístrojového vybavení, detailně specifikovaného v příloze č. 2 ZD (tj. v rozsahu checklistu, který je nedílnou přílohou této zadávací dokumentace) a zabezpečení záručního a pozáručního servisu tohoto přístroje po dobu 8 let (2 roky + 6 let).
Dodávka liposukčního přístroje včetně spotřebního materiálu 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) liposukčního přístroje s příslušenstvím dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro Oddělení plastické chirurgie (OPCH) Fakultní nemocnice Plzeň, včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (8 let). Součástí předmětu ...
Dodávka mamografického RTG přístroje pro RDG oddělení SZZ Krnov
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Mamografického RTG přístroje s digitálním detektorem, stereotaktickou jednotkou, mamografickou pracovní stanicí, včetně 6letého pozáručního servisu, vše blíže popsané v technické specifikaci uvedené v příloze č. 5 - Minimální technické podmínky pro RDG oddělení zadavatele.
Prístroje pre oftalmologické oddelenie FNsP Nové Zámky
Predmetom zákazky je dodanie nasledovného prístrojového vybavenie pre Oftalmologické oddelenie: automatický bezkontaktný tonometer s pachymetrom, ručný aplanačný tonometer, štrbinová lampa, digitálna fotoštrbinová lampa, ručná štrbinová lampa, plnoautomatický refraktokeratometer, vyšetrovacia jednotka a kreslo, YAG laser, Foroptor, automatický ...
Dodávka výukových pomůcek a zdravotnických prostředků
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků a výukových pomůcek dle technické specifikace v příloze č. 3 zadávací dokumentace, která je volně dostupná na výše uvedeném profilu zadavatele.
Ultrazvukový chirurgický aspirátor - 2 ks
Dodávka přístrojového vybavení, zajištění záručního a pozáručního servisu přístrojového vybavení a dodávky spotřebního materiálu k přístrojovému vybavení pro oddělení neurochirurgie.
Dodávka diagnostických souprav pro vyšetřování prenatálního screeningu
Předmětem plnění této veřejné zakázky, a to po dobu 24 měsíců jsou průběžné dodávky diagnostických souprav pro biochemický analyzátor KRYPTOR COMPACT PLUS pro potřeby Ústavu biologie a lékařské genetiky FN Motol.
ROACTEMRA 2019, Tocilizumab
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody, bude dodávka léčivých přípravků.
Rouškovací sady pro Urologickou kliniku VFN
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky rouškovacích sad pro Urologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 6 a 7 těchto zadávacích podmínek.
Fibrobronchoskop
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka fibrobronchoskopu pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických ...
Léčivé přípravky s obsahem kertolizumabu a golimumabu
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem kertolizumabu (certolizumabu) a golimumabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Plazmový sterilizátor
Predmetom zákazky je dodanie Plazmového sterilizátora podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu A súťažných podkladov.