Vzdělávání nám dává křídla
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.
Vzdělávání členů v KHK v PK
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále také jen „smlouva) s jedním účastníkem pro každou část této veřejné zakázky. Smlouvy na realizaci dílčích veřejných zakázek (dále jen „dílčí smlouvy o dílo“) zadávané na základě této rámcové dohody budou uzavírány postupem podle § 134 zákona, tzn. podle podmínek stanovených v rámcové ...
Vzdělávací služby pro členy CAFIN III
Cílem celého projektu je zajištění a realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance členů České asociace pro finanční řízení.Vzdělávání bude realizováno formou kurzů a seminářů.
Vzdělávání v projektu Cesta k rozvoji
Předmětem veřejné zakázky je realizace školení, v pěti oblastech uvedených níže. Zadavatel předpokládá proškolení cca 42.900 osobohodin, tj. celkem cca 538 školících dnů o počtu maximálně 12 osob na jednom kurzu. Vzdělávání bude realizováno formou kurzů a seminářů, které budou zajištěny dodavatelem vzdělávacích služeb, a to jak formou firemních, ...
Vzdělávání v projektu Vzděláváním k rozvoji
Předmětem veřejné zakázky je realizace školení, v pěti oblastech uvedených níže. Zadavatel předpokládá proškolení cca 80.025 osobohodin, tj. celkem cca 1000 školících dnů o počtu maximálně 12 osob na jednom kurzu. Vzdělávání bude realizováno formou kurzů a seminářů, které budou zajištěny dodavatelem vzdělávacích služeb, a to jak formou firemních, ...
Vzdělávání v projektu AutoSAP - Podpora autoprůmyslu 2
Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance členů Sdružení automobilového průmyslu formou kurzů připravených na míru. Zadavatel předpokládá proškolení cca 69.350 osobohodin, tj. celkem cca 866 školících dnů o počtu maximálně 12 osob na jednom kurzu. Zakázka je ...
Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu sléváren ČR – Informační systém pro plánování a řízení
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem jsou služby spočívající v odborném vzdělávání zaměstnanců zadavatele. Předmět zakázky bude plněn na základě smlouvy uzavřené mezi vybraným dodavatelem a zadavatelem dle závazného návrhu v příloze č. 2 ZD. Účastník nabídne takové plnění, které ...
Vzdělávání v chemickém průmyslu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.
Vzdělávací aktivity Grémium Alarm
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.
Vzdělávání členů Regionální hospodářské komory Brno II
Zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance společností, které jsou členy Regionální hospodářské komory Brno. V rámci projektu dojde ke zhruba 5500 účastem na vzdělávacích kurzech zaměstnanci členských firem, přičemž velká část těchto osob bude tvořena zaměstnanci strojírenských a výrobních firem.
Vzdělávání k rozvoji členských podniků Svazu strojírenské technologie
Předmětem je realizace vzdělávacích aktivit a projektového řízení
FN Plzeň - Specializační vzdělávání sester II
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění teoretických modulů specializačního vzdělávání všeobecných sester v níže uvedených oborech po dobu 4 let. Část VZ Obory specializačního vzdělávání/ název části počet sester za 4 roky předpokládaná hodnota Část 1 Intenzivní péče v pediatrii 6 132.600,- Část 2 Ošetřovatelská péče v ...
Vzdělávání v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
Předmětem veřejné zakázky je zajistit další profesní vzdělávání pracovníků správních úřadů, právnických osob a podnikajících fyzických osob zapojených do systému hospodářských opatření pro krizové stavy (dále také „HOPKS“) formou kurzů na základě povinnosti Správy státních hmotných rezerv vyplývající z: - § 6 odst. 1 písm. f) zákona č. 241/2000 ...
Vzděláváním k rozvoji českého tradičního obchodu
Realizace školení a jejich organizace
Smlouva na poskytování odborných a konzultačních služeb pro systémovou integraci v IS VZP ČR
Předmětem plnění je poskytování odborných a konzultačních služeb pro systémovou integraci v IS VZP ČR. Předmět plnění je rozdělen do dvou částí, a to na: a) Jednorázově poskytnuté odborné a konzultační služby, které zahrnují: • odborné posouzení Standardů IS VZP – NIS vč. jejich příloh; • návrh technické specifikace pro veřejnou zakázku na ...
Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a ...
Vykonávanie činností zameranej na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia
Predmetom zákazky je vykonávanie činnosti zameranej na zabezpečenie ochrany pred požiarmi (ďalej OPP), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP) a civilnej ochrany (ďalej CO) v súlade s platnou legislatívou pre jednotlivé pracoviská Všeobecnej zdravotnej poisťovne (ďalej VšZP) na území Slovenskej republiky. Súčasťou predmetu zákazky je ...
Profesní vzdělávání zamětnanců členů OHL UL
Komplexní cílený vzdělávací program pro zaměstnance členů OHK Ústí nad Labem. Předmětem plnění je realizace všech školení. Školení budou realizována v rámci projektu z Operačního programu zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Struktura školicích aktivit je vymezena sladěním potřeb ...
Kaleidoskop podnikového vzdělávání II
Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance společností, které jsou členy Okresní hospodářské komory Liberec, formou kurzů připravených na míru. V rámci projektu dojde k proškolení cca 74800 osobohodin rozdělených do 5 částí.
Vzdělávání zaměstnanců ÚP ČR v projektech OP Zaměstnanost – I
Předmětem veřejné zakázky je vzdělávání zaměstnanců ÚP ČR v rámci projektu OZP (Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce), reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216. Prostřednictvím kurzů budou proškoleni koordinátoři zaměstnávání OZP, poradci pro OZP.
Profesní vzdělávání zaměstnanců členů OHK UL II
Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena na třicetjedna samostatných částí, účastníci se mohou přihlásit na každou dílčí část samostatně, více částí nebo všechny části veřejné zakázky současně, za předpokladu splnění kvalifikace stanovené ke konkrétní části veřejné zakázky. Každá nabídka však musí splňovat požadavky stanovené k ...
Školení - datové úložiště
Odborné školení obsluh technického personálu pro provozování komplexních technologií datových úložišť vybraných komunikačních a informačních systémů resortu ministerstva obrany.
Školení IT specialistů – Dohledové systémy
Předmětem VZ je pořízení školení, které zabezpečí odborné vzdělání v oblasti administrace, správě provozu a rozvoji komunikačních a informačních systémů resortu Ministerstva obrany. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy.
Vzdělání pro zaměstnance podniků sdružených v Zorieta z.s. v rámci ČR
Předmětem veřejné zakázky Předmětem výběrového řízení je zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance partnerských organizací společnosti Zorieta, z. s. v tematických celcích: • Měkké a manažerské dovednosti • Účetní, ekonomické a právní • Obecné a IT dovednosti
Alternatívny letecký výcvik pilotov na ľahkých vrtuľových lietadlách
Vykonanie základného a zdokonaľovacieho výcviku pilotov na ľahkých vrtuľových lietadlách