Poradenské činnosti pro Královéhradecký kraj 2020 - 2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace poradenských činností pro uchazeče a zájemce o zaměstnání ve smyslu § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod - zajištění TDS a BOZP
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod - stavební práce“ a dále v rámci souvisejících ...
Školení v oblasti ICT a nákup speciálního SW
Předmětem VZ je nákup speciálního SW pro oblast fotogrammetrie a realizace školení v oblasti ICT.
Rekonstrukce a dostavba budov FF UK, Opletalova 47, 49, Praha 1  TDS a BOZP
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci rekonstrukce a dostavby budov FF UK na ulici Opletalova 47, 49, Praha 1.
ETIK Profesní vzdělávání zaměstnanců členských subjektů
Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů, blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, pro zaměstnance členských subjektů zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 a § 101 ZZVZ rozdělena na 5 částí, a to: Část 1 - Obecné IT Část 2 - Měkké a manažerské dovednosti Část 3 - Jazykové vzdělávání Část 4 ...
Rekonstrukce vozovny Slovany - Koordinátor BOZP
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, při realizaci stavby s názvem: „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 - stavební práce“ a dále v ...
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem - stavební práce.“
Cyklus vzdělávacích kurzů pro zaměstnance NPÚ
Zadavatel realizuje vzdělávací projekt s názvem Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ jako nástroj pro zvýšení efektivnosti a péče o kulturní dědictví ČR, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0_0.0_15_025_0009399, realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“), spolufinancovaný z prostředků EU a státního rozpočtu České republiky, v ...
Vzdělávání zaměstnanců NÚKIB v oblasti IT, projektového a jiného řízení
Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace vzdělávacích odborných kurzů v oblasti IT včetně dodání studijních materiálů a certifikace o absolvování daného kurzu po absolvování kurzu. Místem plnění je Brno nebo/a Praha. zadavtel rozdělil zadávací řízení na 8 částí.
Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov II - Svářečské kurzy
Předmětem zakázky je zajištění a realizace vzdělávacích aktivit v oblasti svářečských kurzů dle zadávací dokumentace.
Podnikové vzdělávání II
Předmětem zakázky je zajištění a realizace vzdělávacích aktivit v oblasti Účetní, ekonomické a právní subjekty dle zadávací dokumentace.
Zajišťování služby Leadership akademie
Předmětem této zakázky je realizace vzdělávání za účelem rozvoje kompetencí u stávajících vedoucích pracovníků, a podpora a rozvoj budoucích leaderů v organizaci. Vzdělávací akce budou zaměřeny na práci s týmem, hodnocení, motivaci, zvládání stresových situací, řízení projektů, pokročilé techniky vyjednávání a řízení jednání. Smlouva bude ...
Další vzdělávání zaměstnanců členů KHK Pardubického kraje
Zadavatel vyhlásil Veřejnou zakázku na služby v režimu otevřeného nadlimitního řízení s názvem „Další vzdělávání zaměstnanců členů KHK Pardubického kraje“. Zadavatel rozdělil zadávací řízení na následující části: Dílčí část 1 - IT dovednosti Dílčí část 2 - Měkké a manažerské dovednosti Dílčí část 3 - Jazykové vzdělávání Dílčí část 4 - ...
GŘ EU – Vzdělávací programy v rámci projektu Zvyšování úrovně připravenosti vězeňského personálu
Příprava a realizace vzdělávacích programů, které zahrnuje prezenční vzdělávání a v případě vybraných kurzů, také e-learningové vzdělávání. Zakázka je rozdělena na 5 částí, přičemž pouze na 3 může dodavatel podat nabídku v tomto zadávacím řízení.
Vzdělávání členů JHK 2 - účetní, ekonomické a právní kurzy
Předmětem zakázky je zajištění vzdělávání v uzavřených skupinových kurzech pro zaměstnance společností, které jsou členy Jihočeské hospodářské komory (Jhk) v oblasti účetních, právních a ekonomických dovedností. V rámci projektu zadavatel požaduje proškolení přibližně 93 osob (zaměstnanců členských firem Jhk) na některém ze vzdělávacích kurzů, ...
Asociace pro rozvoj infrastruktury - vzdělávání
Účelem této veřejné zakázky s názvem je uzavření rámcové dohody k zajištění vzdělávání dle potřeb zadavatele s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže) a uzavření smlouvy k zajištění projektového řízení a administrace projektu. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na dvě části, nabídku je možné podat pro jednu či obě ...
Vzdelávanie v odborných metódach na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodine
Predmetom zákazky je akreditované vzdelávanie zamestnancov ÚPSVR a CDaR - mediátor. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Vzdělávání zaměstnanců společnosti NVision Czech Republic a.s. 2020-2021
Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena na osm samostatných částí, účastníci se mohou přihlásit na každou dílčí část samostatně, více částí nebo všechny části veřejné zakázky současně, za předpokladu splnění kvalifikace stanovené ke konkrétní části veřejné zakázky. Každá nabídka však musí splňovat požadavky stanovené k dané části ...
SVAZ KOVÁREN ČR vzdělává své členy
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.
Zajišťování služby koučinku
Předmětem této zakázky je zajištění koučinku vybraných zaměstnanců za účelem jejich rozvoje v souladu s cíli organizace a cíli osobnostního rozvoje jednotlivých zaměstnanců dle kompetenčního modelu. Koučinkem rozumíme proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka ve zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá ...
Realizace projektu Podpora neformálního vzdělávání
Vzdělávací kurzy realizované v rámci projektu
Vzdělávání zaměstnanců členů KČN
Předmětem zakázky je zabezpečení vzdělávání, které bude realizováno formou kurzů, které budou zajištěny dodavatelem vzdělávacích služeb a to formou uzavřených i otevřených kurzů. Projekt realizovaný zadavatelem je zaměřený na rozvoj členských firem Klastru českých nábytkářů, družstvo prostřednictvím realizace dalšího profesního vzdělávání pro ...
Odborné vzdelávanie zamestnancov
Predmetom zákazky je odborné vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov obstarávateľa vo vybraných profesiách v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach, vyhlášky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej ...