Školenia a tréning v oblasti kybernetickej bezpečnosti
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb vzdelávania (školenie) dištančnou formou za účelom zvyšovania kvalifikácie a odbornosti zamestnancov verejného obstarávateľa.
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbách
Predmetom zákazky je vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbách v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z.
Výber odborných partnerov na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov regionálnych centier podpory
Predmetom zákazky je: - zabezpečenie vzdelávania budúcich zamestnancov/mentorov RCPU v mentoringu pred samotným zahájením činnosti centier v letných mesiacoch 2023 v súlade s 2. kolom výzvy: Učitelia pre 21. storočie - zabezpečenie vzdelávania mentorov RCPU z 2. kola Výzvy v mentoringu v oblasti následnej supervízie individuálnou a skupinovou ...
Obstaranie komplexných služieb pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Komplexné vykonávanie činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v oblasti požiarnej ochrany a v oblasti civilnej ochrany podľa Zmluvy o poskytovaní služby BOZP, OPP, CO
Školenia a tréning v oblasti kybernetickej bezpečnosti
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb vzdelávania (školenie) dištančnou formou za účelom zvyšovania kvalifikácie a odbornosti zamestnancov verejného obstarávateľa.
Alternatívny letecký výcvik pilotov vrtuľníkov - opakovaná
Predmetom zákazky je dodanie služby Alternatívny letecký výcvik pilotov vrtuľníkov. Podrobný opis predmetu zákazky je v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
Zabezpečenie výkonu komplexných služieb a činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Predmetom zákazky je výkon komplexných služieb a činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi (ďalej v texte ako ,,BOZP,, a predchádzanie vzniku požiaru v oblasti ochrany pred požiarmi v ...
Zajištění činnosti koordinátora BOZP na stavbě Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu realizace stavby "Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desná ř. km 12,008 - 14,231".
Realizace vzdělávacích aktivit a procesních auditů v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením
Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace: - vzdělávacích programů, kurzů a podpory externím odborníkem pro pracovníky dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: • přímé péče • sociální pracovníky • vedoucí pracovníky zařízení sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením zřizovaných Zlínským ...
Služby v oblasti BOZP a OPP
Predmetom zákazky je poskytovanie činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o BOZP) a v oblasti ochrany pred požiarmi (ďalej len OPP) podľa vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o OPP v zmysle platných predpisov. Podrobná ...
Alternatívny letecký výcvik pilotov vrtuľníkov
Predmetom zákazky je dodanie služby Alternatívny letecký výcvik pilotov vrtuľníkov. Podrobný opis predmetu zákazky je v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
Poptávám kurz obsluha jeřábu a VZV
Poptávám kurz jeřábu a VZV plus cenu děkuji.
Odborné vzdelávanie IVS
Vzdelávanie v oblasti odbornej spôsobilosti, odborná príprava a overenie vedomostí. Podrobný opis, cieľ a počet kurzov je uvedený v súťažných podkladoch: Opis predmetu zákazky, Cenník jednotlivých školení, Zmluvné podmienky.
Služby na úseku OPP, BOZP, PZS a CO
Predmetom tohto verejného obstarávania je zabezpečenie spracovania, vedenia a aktualizácie dokumentácie a záznamov o plánovaných a zrealizovaných úkonoch ako aj prístup k nim na úseku OPP, BOZP, PZS (pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1 a 2) a na úseku CO (iba školenia). Úplný opis je uvedený vo výzve na predloženie ...
Školenia v oblasti Governance
Predmetom zákazky je dodanie odborných školení v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti v nasledovných kategóriách: školenia v oblasti Governance maximálne 600 školení, technické školenia maximálne 715 školení.
Zajištění výkonu koordinátora BOZP v přípravné fázi staveb
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS bude zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo ...
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro projekty a akce EPC II
Předmětem této Veřejné zakázky jsou služby spočívající ve výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) a činnost koordinátora BOZP před a po dobu realizace stavebních prací pro zadavatele v rámci realizace projektů a akcí EPC II uvedených v přílohách Rámcové dohody.
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění ...
Koordinace BOZP při přípravě a realizaci staveb
- koordinace BOZP při přípravě a realizaci staveb dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. 309/2006 Sb.“), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění ...
Akreditované vzdělávací programy pro Úřad práce ČR - EFES
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění akreditovaných vzdělávacích programů Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (dále jen „vzdělávací programy“) pro zaměstnance Úřadu práce ČR. Jedná se o vzdělávací programy (kurzy) v rámci zajištění tzv. dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v ...
Odborné vzdelávanie
Vzdelávanie v oblasti odbornej spôsobilosti, odborná príprava a overenie vedomostí. Podrobný opis, cieľ a počet kurzov je uvedený v súťažných podkladoch: Opis predmetu zákazky, Cenník jednotlivých školení, Zmluvné podmienky.
Podpora rozvoje gramotností a polytechnického vzdělávání pro projekt iKAP II - Inovace ve vzdělávání
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající ve vytvoření a realizaci modulového vzdělávacího programu a interaktivních workshopů na podporu rozvoje čtenářské, jazykové a digitální gramotnosti pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení v rámci projektu iKAP II - Inovace ve vzdělávání, reg. č. ...
Teoretické a praktické školení techniků údržby letadel Beech B300 2023-2026
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení teoretické a praktické výuky pro techniky údržby letadel na letadlech typu Beech 300 King Air Series (P&WC PT6) ve výcvikové organizaci schválené podle přílohy IV části-147 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, ...
Letecký výcvik pro piloty vrtulníku Enstrom 480B (2022)
Zabezpečení základního výcviku pilotů (bez předchozích zkušeností s létáním) na vrtulníku Enstrom 480B. Letecký výcvik se skládá z teoretické přípravy (teorie PPL(H), seznámení se s vrtulníkem, účelová příprava) a z praktického létání na vrtulníku.
Školenia v oblasti Governance
Predmetom zákazky je dodanie odborných školení v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti v nasledovných kategóriách: Časť 1 školenia v oblasti Governance v počte aspoň 580 školení, Časť 2 technické školenia v počte aspoň 715 školení.