FN Brno - Rekonstrukce prostor pracoviště JIP Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství
Předmětem veřejné zakázky je provádění činnosti technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci veřejné zakázky na stavební práce „FN Brno - Rekonstrukce prostor pracoviště Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství JIP“.
Zajištění školení ATM pro ŘLP ČR, sp - III - Doplnění
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění školení ATM pro ŘLP ČR, sp související s ATCO (EU) 2015/340 a další ATM kurzy.
Služby školení a vzdělávání
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb školení a vzdělávání, a to odborná školení administrativních pracovníků, manažerské vzdělávání pro vedoucí pracovníky a vzdělávání v oblastech nastavení vnitřního hodnocení vědy a výzkumu.
Školení v oblasti ICT a tvorba instruktážních videospotů
Realizace školení v oblasti ICT a výroba instruktážních videospotů v rámci projektu "Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských zdrojů II"
Výkon činnosti koordinátora BOZP pro realizaci stavby pro akci - Rekonstrukce KD Slavie
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb ...
Cyklus vzdělávacích kurzů pro zaměstnance NPÚ: Vzdělávací kurz Správa sbírkových fondů a depositářů
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je poskytnutí služby, a to vzdělávacího kurzu Správa sbírkových fondů a depositářů v rozsahu, množství a termínech blíže specifikovaných Smlouvou o provedení vzdělávacího kurzu. Předmět plnění této části veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentu Specifikace předmětu a v závazném návrhu smlouvy.
PolyTechBus iKAP 2
Předmětem veřejné nadlimitní zakázky je poskytnutí specializovaných služeb realizace předepsaného programu polytechnické výchovy pro žáky a pedagogy MŠ, prvního i druhého stupně ZŠ na území Hlavního města Prahy, a to formou tzv. PolyTechBusu.
Zajištění služeb v oblasti PO a BOZP
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti požární ochrany („PO“) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („BOZP“) pro provozovny/pracoviště zadavatele (jedná se o provozovny/pracoviště zadavatele ve správě odboru služeb, celkem 20 provozoven/pracovišť) v rozsahu plnění povinností zadavatele na úseku PO a BOZP ...
Revalidační školení na letadle Beechcraft Super KingAir 350 model B300 2022-2025
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení revalidačního školení/přezkoušení typové kvalifikace dlečl. FCL.740.A nařízení Komise 1178/2011, pro 6 pilotů zadavatele během čtyř (4) let zakončených závěrečnouzkouškou podle pravidel EASA opravňující piloty létat vícepilotní lety s modelem Beechcraft Super King Air350 B300 z levého a pravého ...
Rámcová dohoda na zajištění vzdělávání a certifikace v oblasti projektového managementu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování vzdělávání na míru zadavateli, které bude pokrývat přípravný kurz Projektového managementu vč. certifikační zkoušky pro zaměstnance zadavatele, a to ve dvou úrovních - základní a pokročilé.
Vzdělávání zaměstnanců ve Středočeském kraji
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb školení formou kurzů připravených na míru, včetně vytvoření studijních materiálů (v tištěné i elektronické podobě) a zajištění distribuce těchto materiálů, pro zaměstnance fyzických a právnických osob podnikatelů, které jsou členy Krajské hospodářské komory Střední Čechy. Veřejná zakázka je v ...
IKT vzdelávanie
Predmetom zákazky je vzdelávanie zamestnacov v oblasti Informačno komunikačných technológií ukončené vystavením osvedčenia o absolvovaní a pri niektorých školeniach aj certifikačnou skúškou v zmysle podrobnej špecifikácie uvedenej v opise kurzu.
Rámcová dohoda na zajištění vzdělávání v oblasti koučinku
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, se kterým zadavatel uzavře rámcovou dohodu na poskytování konzultací metodou koučinku zaměstnanců zadavatele.
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ - část D Polytechnické vzdělávání a programování
Předmětem je realizace vzdělávacích aktivit pro pedagogy ZŠ a SŠ ve Středočeském kraji v oblasti polytechnické výchovy a programování jako součást zvýšení kvality odborného vzdělávání.
Zahraniční stáže pedagogických pracovníků Pardubického kraje - Itálie
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní organizace odborné zahraniční stáže pořádané zadavatelem pro středoškolské pedagogické pracovníky v Itálii za účelem profesního rozvoje středoškolských pedagogických pracovníků a za účelem rozvoje jejich pedagogických kompetenci při práci s žáky vedoucí k eliminaci předčasného ukončení školní docházky. ...
Zahraniční stáž pedagogických pracovníků Pardubického kraje - Finsko II
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní organizace pětidenní odborné zahraniční stáže pořádané zadavatelem ve Finsku pro středoškolské pedagogické pracovníky za účelem profesního rozvoje středoškolských pedagogických pracovníků a za účelem rozvoje jejich pedagogických kompetencí při práci s žáky vedoucí k eliminaci předčasného ukončení ...
Alternatívny letecký výcvik pilotov na ľahkých vrtuľových lietadlách
Predmetom zákazky je dodanie služby Alternatívny letecký výcvik pilotov na ľahkých vrtuľových lietadlách. Podrobný opis predmetu zákazky je v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
Komplexní přístup k prevenci a potírání obchodování s dětmi
Předmětem veřejné zakázky je komplexní přístup k řešení problematiky obchodování s dětmi, který spočívá ve vypracování studie, vytvoření metodiky identifikace a poskytnutí pomoci dětským obětem obchodování s lidmi, vzdělávacího programu k identifikaci a poskytnutí pomoci dětským obětem obchodování s lidmi a alespoň jednoho typového preventivního ...
Provádění výuky a výcviku ve školeních pro zkušební komisaře II.
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v provádění dílčích činností v rámci zdokonalovacího školení zkušebních komisařů dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 247/2000 Sb.“).
Teoretické a praktické školení techniků údržby letadel Beech B300 2022-2025
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení teoretické a praktické výuky pro techniky údržby letadel na letadlech typu Beech 300 King Air Series (P&WC PT6) ve výcvikové organizaci schválené podle přílohy IV části-147 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, ...
Pronájem prostor a občerstvení - Odborný panel
Předmětem veřejné zakázky bude uspořádání konference v hybridním modelu (prezenčně + distančně online) určené primárně ředitelům škol z celé ČR.
ETIK Profesní vzdělávání zaměstnanců členských subjektů - měkké a manažerské dovednosti
Předmětem této veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů pro tzv. měkké a manažerské dovednosti, blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, pro zaměstnance členských subjektů zadavatele.
ETIK Profesní vzdělávání zaměstnanců členských subjektů - měkké a manažerské dovednosti
Předmětem této veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů pro tzv. měkké a manažerské dovednosti, blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, pro zaměstnance členských subjektů zadavatele.
Vzdělávání zaměstnanců ve Středočeském kraji
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb školení formou kurzů připravených na míru, včetně vytvoření studijních materiálů (v tištěné i elektronické podobě) a zajištění distribuce těchto materiálů, pro zaměstnance fyzických a právnických osob podnikatelů, které jsou členy Krajské hospodářské komory Střední Čechy. Veřejná zakázka je v ...
Interaktívne vzdelávanie pre rozvoj mäkkých zručností
Predmetom zákazky je zabezpečenie realizácie prevádzkového vzdelávania pre rozvoj mäkkých zručností, ktoré sa zameriava na osobnostný rozvoj zamestnancov rezortu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej ako MS SR) v oblasti komunikačných zručností, zvládania stresu a záťažových situácií, ako aj špecificky náročnej písomnej a ...