Zabezpečení klíčových výstupů projektu II - Rozvoj dobrovolnictví v ČR
Vytvoření doporučeného obsahu vzdělávání pracovníků dobrovolnických center, dobrovolnických organizací a dobrovolníků včetně realizace jejich pilotního profesního vzdělávání a školení. Vzdělávání zaměstnanců dobrovolnických center a školení dobrovolníků. Evaluace pilotního ověření regionálních dobrovolnických center včetně ...
Podnikové vzdělávání ve společnosti GUMOTEX Coating, s.r.o.
Předmětem zakázky je zajištění vzdělávání formou poskytnutí otevřených a uzavřených kurzů, školení či seminářů (dále souhrnně označováno jen jako „kurzy“) vybraným účastníkem zadávacího řízení. Předmětem veřejné zakázky jsou také veškeré další služby spočívající v organizačním zajištění vzdělávacích služeb.
Vzdělávání zaměstnanců ve Středočeském kraji
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod poskytování služeb školení formou kurzů připravených na míru, včetně vytvoření studijních materiálů (v tištěné i elektronické podobě) a zajištění distribuce těchto materiálů, pro zaměstnance fyzických a právnických osob podnikatelů, které jsou členy Krajské hospodářské komory Střední ...
Školení měkkých a manažerských dovedností ve společnosti Zásilkovna s.r.o.
Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů.
Zajištění příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči v Jihomoravském kraji v období 2021 - 2025
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny, speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu a přípravy dětí žijících v rodinách osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny včetně pěstounů na přechodnou dobu, a to podle zákona č. ...
Vzdělávací služby v projektu HR4MUII na MU
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění vzdělávání pro skupiny zaměstnanců Masarykovy univerzity (dále jen „MU“) v Brně s důrazem na specifika akademického prostředí. Předmětem vzdělávacích služeb je kompletní zajištění vzdělávacích aktivit, tedy řešení plánu školení, zajištění lektorů, výukových materiálů a pomůcek v oblasti ...
Zabezpečení klíčových výstupů projektu II - Rozvoj dobrovolnictví v ČR
Vytvoření doporučeného obsahu vzdělávání pracovníků dobrovolnických center, dobrovolnických organizací a dobrovolníků včetně realizace jejich pilotního profesního vzdělávání a školení. Vzdělávání zaměstnanců dobrovolnických center a školení dobrovolníků. Evaluace pilotního ověření regionálních dobrovolnických center včetně ...
Poptávám kurz neinvazivní laserové terapie
Jsem fyzioterapeutka a poptávám kurz neinvazivní laserové terapie. Přístroj máme, nemám s ním zkušenosti.
Poradenské činnosti pro Úřad práce ČR - Krajskou pobočku v Liberci
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace poradenského programu „Pracovat a žít v digitálním světě“ (dále jen „poradenský program“) pro uchazeče a zájemce o zaměstnání ve smyslu § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely této veřejné zakázky se pojmem poradenský program ...
Společný rozvoj lidského potenciálu členů asociace
Profesní vzdělávání zaměstnanců členů ASOCIACE VZDĚLÁVÁNÍ v oblastech: - Obecné IT; - Měkké a manažerské dovednosti.
Vzdělávání zaměstnanců členů HK ČR
Základní cílovou skupinou jsou zaměstnanci firem, kteří budou proškoleni po dohodě se zaměstnavatelem. Poskytovatel definuje pravidla zapojení zaměstnavatelů do přípravy seminářů a školení, aby se zajistila efektivita školení zaměstnanců.Projekt řeší zvyšování úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců firem a přípravu na změny ...
Vzdělávání zaměstnanců členů Moravského leteckého klastru
Předmětem zakázky je vzdělávání zaměstnanců členských organizací zadavatele zapojených do projektu podle jejich aktuálních potřeb.
Vzdělávání zaměstnanců členů Moravského leteckého klastru
Předmětem zakázky je vzdělávání zaměstnanců členských organizací zadavatele zapojených do projektu podle jejich aktuálních potřeb.
Cyklus vzdělávacích kurzů pro zaměstnance NPÚ: Vzdělávací kurz technický modul
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je poskytnutí služby, a to vzdělávacího kurzu technický modul v rozsahu, množství a termínech blíže specifikovaných Smlouvou o provedení vzdělávacího kurzu (dále též „Smlouva“); technický modul dále označován jako Kurz. Předmět plnění této části veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentu ...
Společný rozvoj lidského potenciálu členů asociace
Profesní vzdělávání zaměstnanců členů ASOCIACE VZDĚLÁVÁNÍ v oblastech: - Obecné IT - Měkké a manažerské dovednosti
K znalostní prosperitě 3 - Specializované IT
Bližší specifikace předmětu Veřejné zakázky - technické podmínky, jsou uvedeny v Příloze č. 1 Specifikace předmětu plnění této Zadávací dokumentace.
Vzděláváním k rozvoji Vysočiny II
Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby poskytované za účelem dalšího vzdělávání zaměstnanců firem začleněných v hospodářské komoře s cílem zvýšit odbornou úroveň jejich znalostí, dovedností a kompetencí. Aktivitami projektu jsou otevřené i uzavřené kurzy zaměřené na celé portfolio podporované oblasti, ...
Manažérske vzdelávania riadiacich pracovníkov
Predmetom zákazky je manažérske vzdelávanie formou interaktívnych workshopov rozdelených do nasledovných modulov: Modul 1)Manažérska rola Modul 2)Manažérska komunikácia Modul 3)Osobná efektivita Modul 4)Vedenie tímu Modul 5)Rozhodovanie a riešenie problémov Pre zabezpečenie reálnych potrieb účastníkov (riadiacich pracovníkov rezortu ...
KB - vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti
Předmětem veřejné zakázky je vzdělávání a školení zaměstnanců zadavatele v oblasti kybernetické bezpečnosti, které je určeno pro rozdílné skupiny zaměstnanců zadavatele. Podrobněji je popis předmětu plnění veřejné zakázky popsán a vyspecifikován v příloze č. 1 závazného návrhu smlouvy - Předmět plnění (závazný návrh smlouvy je přílohou č. 4 ...
Školení v projektu Neformální vzdělávání v Junáku
Zajištění a realizace vzdělávacích akcí - dále jen "školení" dle příloh č. 2 a 3 tohoto Oznámení. Pro části A1-A6 se zajištěním a realizací rozumí dodání školicího personálu i organizační a administrativní zajištění průběhu každého školení, včetně místa realizace, kde všichni účastníci budou vysláni zadavatelem (školení na klíč). Pro části ...
TDS, BOZP a dotační management pro stavbu základní školy na Komenského náměstí, Říčany
činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a činnost dotačního managementu při realizaci stavby Základní škola na Komenského náměstí, Říčany
Vzdělávání v projektu Vzděláváním k rozvoji
Předmětem veřejné zakázky je realizace školení, v pěti oblastech uvedených níže. Zadavatel předpokládá proškolení cca 80.025 osobohodin, tj. celkem cca 1.243 školících dnů o počtu maximálně 12 osob na jednom kurzu. Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 5 ...
Zajišťování komplexních činností na úseku BOZP pro Úřad vlády ČR
Předmětem celé VZ je zajišťování veškerých činností v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) pro zadavatele v souladu se závaznými právními předpisy a technickými normami. VZ je rozdělena na 2 části, které budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních. Předmětem této části VZ je zajišťování ...
Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
Na základě tohoto zadávacího řízení dojde k uzavření rámcové dohody na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji včetně související technické pomoci (dále jen „Rámcová dohoda“); zmiňuje-li se v této zadávací dokumentaci Rámcová dohoda , míní se tím Rámcová dohoda včetně veškerých ...
Zajišťování komplexních činností na úseku požární ochrany pro Úřad vlády ČR
Předmětem celé VZ je zajišťování veškerých činností v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro zadavatele v souladu se závaznými právními předpisy a technickými normami. VZ je rozdělena na 2 části, které budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních. Předmětem této části veřejné zakázky, tj. části 1, je ...