Realizace vzdělávacích aktivit a procesních auditů v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením
Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace: - vzdělávacích programů, kurzů a podpory externím odborníkem pro pracovníky dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: • přímé péče • sociální pracovníky • vedoucí pracovníky zařízení sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením zřizovaných Zlínským ...
Služby v oblasti BOZP a OPP
Predmetom zákazky je poskytovanie činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o BOZP) a v oblasti ochrany pred požiarmi (ďalej len OPP) podľa vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o OPP v zmysle platných predpisov. Podrobná ...
Alternatívny letecký výcvik pilotov vrtuľníkov
Predmetom zákazky je dodanie služby Alternatívny letecký výcvik pilotov vrtuľníkov. Podrobný opis predmetu zákazky je v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
Poptávám kurz obsluha jeřábu a VZV
Poptávám kurz jeřábu a VZV plus cenu děkuji.
Odborné vzdelávanie IVS
Vzdelávanie v oblasti odbornej spôsobilosti, odborná príprava a overenie vedomostí. Podrobný opis, cieľ a počet kurzov je uvedený v súťažných podkladoch: Opis predmetu zákazky, Cenník jednotlivých školení, Zmluvné podmienky.
Služby na úseku OPP, BOZP, PZS a CO
Predmetom tohto verejného obstarávania je zabezpečenie spracovania, vedenia a aktualizácie dokumentácie a záznamov o plánovaných a zrealizovaných úkonoch ako aj prístup k nim na úseku OPP, BOZP, PZS (pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1 a 2) a na úseku CO (iba školenia). Úplný opis je uvedený vo výzve na predloženie ...
Školenia v oblasti Governance
Predmetom zákazky je dodanie odborných školení v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti v nasledovných kategóriách: školenia v oblasti Governance maximálne 600 školení, technické školenia maximálne 715 školení.
Zajištění výkonu koordinátora BOZP v přípravné fázi staveb
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS bude zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo ...
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro projekty a akce EPC II
Předmětem této Veřejné zakázky jsou služby spočívající ve výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) a činnost koordinátora BOZP před a po dobu realizace stavebních prací pro zadavatele v rámci realizace projektů a akcí EPC II uvedených v přílohách Rámcové dohody.
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění ...
Koordinace BOZP při přípravě a realizaci staveb
- koordinace BOZP při přípravě a realizaci staveb dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. 309/2006 Sb.“), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění ...
Akreditované vzdělávací programy pro Úřad práce ČR - EFES
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění akreditovaných vzdělávacích programů Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (dále jen „vzdělávací programy“) pro zaměstnance Úřadu práce ČR. Jedná se o vzdělávací programy (kurzy) v rámci zajištění tzv. dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v ...
Odborné vzdelávanie
Vzdelávanie v oblasti odbornej spôsobilosti, odborná príprava a overenie vedomostí. Podrobný opis, cieľ a počet kurzov je uvedený v súťažných podkladoch: Opis predmetu zákazky, Cenník jednotlivých školení, Zmluvné podmienky.
Podpora rozvoje gramotností a polytechnického vzdělávání pro projekt iKAP II - Inovace ve vzdělávání
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající ve vytvoření a realizaci modulového vzdělávacího programu a interaktivních workshopů na podporu rozvoje čtenářské, jazykové a digitální gramotnosti pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení v rámci projektu iKAP II - Inovace ve vzdělávání, reg. č. ...
Teoretické a praktické školení techniků údržby letadel Beech B300 2023-2026
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení teoretické a praktické výuky pro techniky údržby letadel na letadlech typu Beech 300 King Air Series (P&WC PT6) ve výcvikové organizaci schválené podle přílohy IV části-147 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, ...
Letecký výcvik pro piloty vrtulníku Enstrom 480B (2022)
Zabezpečení základního výcviku pilotů (bez předchozích zkušeností s létáním) na vrtulníku Enstrom 480B. Letecký výcvik se skládá z teoretické přípravy (teorie PPL(H), seznámení se s vrtulníkem, účelová příprava) a z praktického létání na vrtulníku.
Školenia v oblasti Governance
Predmetom zákazky je dodanie odborných školení v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti v nasledovných kategóriách: Časť 1 školenia v oblasti Governance v počte aspoň 580 školení, Časť 2 technické školenia v počte aspoň 715 školení.
Školenie Microsoft
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb vzdelávania (školenie) dištančnou, alebo prezenčnou formou (preferovaná je dištančná forma vzdelávania) za účelom zvyšovania kvalifikácie a odbornosti zamestnancov verejného obstarávateľa v nižšie uvedených častiach. Školenia budú realizované v rámci verejne dostupných termínov školení úspešného uchádzača, ...
Manažerská akademie a profesní rozvoj vedoucích zaměstnanců v Ministerstvu zdravotnictví
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření a zajištění realizace souboru vzdělávacích aktivit tzv. Manažerské akademie pro státní zaměstnance a zaměstnance Ministerstva zdravotnictví na pozicích představený ve smyslu zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě / vedoucí ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, popřípadě jejich zástupce. ...
Rámcová dohoda - odborný rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, HEV, digitalizace, projektové řízení
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním účastníkem o poskytování služeb - expertní technická pomoc v oblasti odborného rozvoje a vzdělávání zaměstnanců především v oblastech hodnocení ekonomické výhodnosti, digitalizace a standardů projektového řízení, včetně implementace na konkrétních projektech.
Zajištění vzdělávání v sociální oblasti
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS je poskytování služeb spočívajících v zajištění vzdělávání zejména pracovníků sociálních služeb, vedoucích pracovníků sociálních služeb, sociálních pracovníků obecních úřadů, pracovníků v oblasti SPOD. Služby jsou rozděleny do 4 kategorií.
Revalidační školení na letadle Beechcraft Super KingAir 350 model B300 2023-2025
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení revalidačního školení/přezkoušení typové kvalifikace dle čl. FCL.740.A nařízení Komise 1178/2011, pro piloty zadavatele během 3 let zakončených závěrečnou zkouškou podle pravidel EASA opravňující piloty létat vícepilotní lety s modelem Beechcraft SuperKing Air350 B300 z levého a pravého sedadla.
Odborná školení a manažerské vzdělávání
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb odborných školení administrativních pracovníků a manažerského vzdělávání pro vedoucí pracovníky.
Medzinárodná konferencia ZNEČISTENÉ ÚZEMIA/CONTAMINATED SITES 2022
Predmetom zákazky je technicko-organizačné zabezpečenie podujatia Medzinárodná konferencia ZNEČISTENÉ ÚZEMIA/CONTAMINATED SITES 2022
Zvýšení znalosti pracovníků resortu MŽP v oblasti procesů řízení informatiky a modelování
Předmětem veřejné zakázky je školení IT specialistů MŽP a resortních organizací v oblastech: Archimate 3 Foundation (L1), Archimate 3 Practitioner (L2), TOGAF 9 Foundation (L1), TOGAF 9 Certified (L2), ITIL4 Foundation Level, ISO 20000 (ITSM) Foundation, M_o_R Foundation, IT4IT Foundation, a to včetně provedení následných zkoušek a certifikace ...