Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. V případě naplnění podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít rámcovou dohodu i s menším počtem účastníků. Na ...
Zajištění vzdělávání k rozvoji členů ATOK
Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o poskytnutí služeb s vybraným účastníkem zadávacího řízení v jednotlivých dílčích částech veřejné zakázky a tím zajištění realizace projektu zadavatele s názvem Vzděláváním k rozvoji členů ATOK, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010822, který je financován z finančních prostředků Evropské ...
Poradenské činnosti pro Kraj Vysočina
Předmětem plnění VZ je zajištění realizace poradenských činností (dále jen „PČ“) pro uchazeče a zájemce o zaměstnání (dále jen „účastníci PČ“) ve smyslu § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. VZ je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 7 částí. Účastníci zadávacího řízení mohou ve smyslu § 101 ...
PolyTechBus -  Program polytechnické výchovy pro žáky a pedagogy MŠ a ZŠ
Předmětem veřejné nadlimitní zakázky je poskytnutí specializovaných služeb realizace předepsaného programu polytechnické výchovy pro žáky a pedagogy MŠ, prvního i druhého stupně ZŠ na území Hlavního města Prahy, a to formou tzv. PolyTechBusu.
Oblastní nemocnice Jičín Novostavba pavilonu A pro laboratoře a onkologii, zajištění výkonu TDS
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem Oblastní nemocnice Jičín Novostavba pavilonu A pro laboratoře a onkologii.Příkazník bude provádět svou činnost každý den po celou dobu ...
Odborné vzdělávání v oblasti 3D tisk pro ZČU
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborného vzdělávání pro zaměstnance zadavatele, tj. pro zaměstnance Laboratoře experimentálního obrábění, Regionálního technologického institutu Západočeské univerzity v Plzni, a to v oblasti 3D tisku jak v teoretické, tak praktické rovině na stávajícím zařízení EOS M290, a to v jednotlivých dílčích etapách ...
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu
Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací včetně výkonu koordinátora BOZP včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele.
Vzdělávání zaměstnanců pro zvýšení kvality v BestDrive
Předmětem veřejné zakázky na služby je v rámci realizace projektu „Vzdělávání zaměstnanců pro zvýšení kvality v BestDrive, reg. číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013093“ zajištění profesního vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností (pro část 1) a vzdělávání v oblasti technických dovedností (pro část 2). Bližší informace v Zadávací ...
Část 2 - Zajišťování komplexních činností na úseku BOZP pro Úřad vlády ČR
Předmětem celé VZ je zajišťování veškerých činností v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro zadavatele v souladu se závaznými právními předpisy a technickými normami. VZ je rozdělena na 2 části, které budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních. Předmětem této části veřejné zakázky (tj. části 2) je zajišťování ...
Část 1 - Zajišťování komplexních činností na úseku požární ochrany pro Úřad vlády ČR
Předmětem celé VZ je zajišťování veškerých činností v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro zadavatele v souladu se závaznými právními předpisy a technickými normami. VZ je rozdělena na 2 části, které budou zadávány v samostatných zad. řízeních. Předmětem této části VZ, tj. části 1, je zajišťování veškeré činnosti ...
SEZ - Supervize I. etapy sanace včetně koordinátora BOZP - lokality Koksovny Jan Šverma
Předmětem plnění je provádění supervizní činnosti a koordinace BOZP v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. - zákoníkem práce po dobu realizace veřejné zakázky „SEZ - Koksovna Jan Šverma, společnosti OKK Koksovny, a.s., sanace nesatruované zóny I. etapa“.
Zabezpečení klíčových výstupů projektu II - Rozvoj dobrovolnictví v ČR
Vytvoření doporučeného obsahu vzdělávání pracovníků dobrovolnických center, dobrovolnických organizací a dobrovolníků včetně realizace jejich pilotního profesního vzdělávání a školení. Vzdělávání zaměstnanců dobrovolnických center a školení dobrovolníků. Evaluace pilotního ověření regionálních dobrovolnických center včetně ...
Podnikové vzdělávání ve společnosti GUMOTEX Coating, s.r.o.
Předmětem zakázky je zajištění vzdělávání formou poskytnutí otevřených a uzavřených kurzů, školení či seminářů (dále souhrnně označováno jen jako „kurzy“) vybraným účastníkem zadávacího řízení. Předmětem veřejné zakázky jsou také veškeré další služby spočívající v organizačním zajištění vzdělávacích služeb.
Vzdělávání zaměstnanců ve Středočeském kraji
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod poskytování služeb školení formou kurzů připravených na míru, včetně vytvoření studijních materiálů (v tištěné i elektronické podobě) a zajištění distribuce těchto materiálů, pro zaměstnance fyzických a právnických osob podnikatelů, které jsou členy Krajské hospodářské komory Střední ...
Školení měkkých a manažerských dovedností ve společnosti Zásilkovna s.r.o.
Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů.
Zajištění příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči v Jihomoravském kraji v období 2021 - 2025
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny, speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu a přípravy dětí žijících v rodinách osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny včetně pěstounů na přechodnou dobu, a to podle zákona č. ...
Vzdělávací služby v projektu HR4MUII na MU
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění vzdělávání pro skupiny zaměstnanců Masarykovy univerzity (dále jen „MU“) v Brně s důrazem na specifika akademického prostředí. Předmětem vzdělávacích služeb je kompletní zajištění vzdělávacích aktivit, tedy řešení plánu školení, zajištění lektorů, výukových materiálů a pomůcek v oblasti ...
Zabezpečení klíčových výstupů projektu II - Rozvoj dobrovolnictví v ČR
Vytvoření doporučeného obsahu vzdělávání pracovníků dobrovolnických center, dobrovolnických organizací a dobrovolníků včetně realizace jejich pilotního profesního vzdělávání a školení. Vzdělávání zaměstnanců dobrovolnických center a školení dobrovolníků. Evaluace pilotního ověření regionálních dobrovolnických center včetně ...
Poptávám kurz neinvazivní laserové terapie
Jsem fyzioterapeutka a poptávám kurz neinvazivní laserové terapie. Přístroj máme, nemám s ním zkušenosti.
Poradenské činnosti pro Úřad práce ČR - Krajskou pobočku v Liberci
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace poradenského programu „Pracovat a žít v digitálním světě“ (dále jen „poradenský program“) pro uchazeče a zájemce o zaměstnání ve smyslu § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely této veřejné zakázky se pojmem poradenský program ...
Společný rozvoj lidského potenciálu členů asociace
Profesní vzdělávání zaměstnanců členů ASOCIACE VZDĚLÁVÁNÍ v oblastech: - Obecné IT; - Měkké a manažerské dovednosti.
Vzdělávání zaměstnanců členů HK ČR
Základní cílovou skupinou jsou zaměstnanci firem, kteří budou proškoleni po dohodě se zaměstnavatelem. Poskytovatel definuje pravidla zapojení zaměstnavatelů do přípravy seminářů a školení, aby se zajistila efektivita školení zaměstnanců.Projekt řeší zvyšování úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců firem a přípravu na změny ...
Vzdělávání zaměstnanců členů Moravského leteckého klastru
Předmětem zakázky je vzdělávání zaměstnanců členských organizací zadavatele zapojených do projektu podle jejich aktuálních potřeb.
Vzdělávání zaměstnanců členů Moravského leteckého klastru
Předmětem zakázky je vzdělávání zaměstnanců členských organizací zadavatele zapojených do projektu podle jejich aktuálních potřeb.
Cyklus vzdělávacích kurzů pro zaměstnance NPÚ: Vzdělávací kurz technický modul
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je poskytnutí služby, a to vzdělávacího kurzu technický modul v rozsahu, množství a termínech blíže specifikovaných Smlouvou o provedení vzdělávacího kurzu (dále též „Smlouva“); technický modul dále označován jako Kurz. Předmět plnění této části veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentu ...