Poradenské činnosti pro Plzeňský kraj IV
Předmětem plnění VZ je zajištění poradenských činností dle § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a účastníky pracovní rehabilitace Poradenské činnosti jsou zaměřené na vyhledávání zaměstnání a na další aktivity směřující k pracovnímu uplatnění fyzických ...
Návrh na vyhlášení veřejné zakázky na technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „II/298 Opočno, obchvat - II. etapa“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení ...
PI18018 Modernizace ÚVŽ, 3. stavba - Správce stavby
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je výkon Správce stavby a koordinátora BOZP, při přípravě, zhotovení a vyhodnocení stavby s názvem „PI18018 Modernizace ÚVŽ, 3. stavba (rekonstrukce F1)".
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavební akci II/298 Opočno, obchvat - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „II/298 Opočno, obchvat - II. etapa“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení ...
Zabezpečenie zavedenia systému riadenia kvality - CAF
Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: Časť 1: Zabezpečenie zavedenia systému riadenia kvality - CAF Časť 2: Vzdelávanie zamestnacov SMART PSK Bližšie informácie o predmete obidvoch častí zákazky sú súčasťou súťažných podkladov
Společný depozitář v Pelhřimově - projektová dokumentace
Předmětem plnění veřejné zakázky vypracování projektové dokumentace na odstranění stavby, pro povolení stavby a pro provádění stavby a dále vykonávání činnosti koordinátora BOZP v přípravné fázi výstavby, autorského dozoru po dobu výstavby a další činnosti v rozsahu dle závazného návrhu smlouvy na veřejnou zakázku.
Systém vzdělávání pro implementační strukturu EU fondů - odborné kurzy
Předmětem veřejné zakázky (dále rovněž „VZ“) je technicko-organizační a lektorské zajištění odborných vzdělávacích akcí a administrativní podpora systému vzdělávání v aplikacích monitorovacího systému období 2014-2020 i 2021-2027 (dále jen „MS“). S účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, bude uzavřena rámcová dohoda. Plnění ...
Kvalifikační kurz pro Osoby odpovědné za dodržování právních předpisů dle nařízení EU 2017/745
Předmětem veřejné zakázky je pro Zadavatele odborně a organizačně zajistit realizaci tříletého kvalifikačního vzdělávacího kurzu „Osoby odpovědné za dodržování právních předpisů“ dle nařízení EU 2017/745 (dále jen „MDR“) a nařízení EU 2017/746 (dále jen „IVDR“) v počtu 1 x 30 účastníků a zajistit vytvoření sbírky všech MDCG dokumentů dle MDR a ...
Zajišťování služby koučinku
Předmětem této zakázky je zajištění koučinku vybraných zaměstnanců za účelem jejich rozvoje v souladu s cíli organizace a cíli osobnostního rozvoje jednotlivých zaměstnanců dle kompetenčního modelu. Účelem koučinku je podpořit hledání individuálních řešení a rozvoj člověka ve zvolené oblasti. Kouč společně s koučovaným hledá řešení a jejich vztah ...
Instructor of theoretical and practical training with specialization in Aerodrome Control Instrument
The subject of this Agreement is the provision of ATM training for the Client according to COMMISSION REGULATION (EU) 2015/340 of 20 February 2015 laying down technical requirements and administrative procedures relating to air traffic controllers' licences and certificates pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of ...
Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové - stavební práce“ a dále v rámci ...
Cyklus vzdělávacích kurzů pro zaměstnance NPÚ: Vzdělávací kurz technický modul
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je poskytnutí služby, a to vzdělávacího kurzu technický modul v rozsahu, množství a termínech blíže specifikovaných Smlouvou o provedení vzdělávacího kurzu technický modul. Předmět plnění této části veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentu Specifikace předmětu a v závazném návrhu smlouvy.
Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s. - Generální TDS a koordinátor BOZP
Předmětem plnění zakázky je výkon generálního technického dozoru stavebníka při zpracování projektové dokumentace a realizaci všech v rámci areálu Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a.s. a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích.
Opava - garáže č. 39 - výstavba - PD a Opava - budova č. 42 - výstavba - PD
Předmětem VZ je: dle návrhu Smlouvy o dílo č. 6440 OŘS3 2021 93: projektová dokumentace pro odstranění stavby, projektová dokumentace pro vodoprávní stavební povolení, projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby pro stavbu Opava výstavba garáže č. 39 PD s cílem zabezpečení řádného garážování ...
Výkon TDS a výkon koordinátora BOZP
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborného technického dozoru (TDS) a provádění výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při realizaci stavby Stavební úpravy - nové vnější opláštění administrativní budovy Mírové náměstí 3129/36, Ústí nad Labem. Výkon TDS zahrnuje průběžný dozor nad přípravou a realizací stavby s ...
Rámcová dohoda na zajištění vzdělávání zaměstnanců agentury CzechInvest
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele/ů, se kterým/i zadavatel uzavře rámcové dohody na poskytování vzdělávání v oblasti tzv. měkkých dovedností, v oblasti mediálního tréninku, v oblasti počítačových kurzů a na poskytování konzultací metodou koučinku zaměstnanců zadavatele.
Zajišťování služby Leadership akademie
Předmětem této zakázky je realizace vzdělávání za účelem rozvoje kompetencí u stávajících vedoucích pracovníků, a podpora a rozvoj budoucích leaderů v organizaci. Organizační struktura Technologické agentury ČR je maticová. Vedle pevné vertikální struktury členěné do sekcí, odborů, oddělení a úseků fungují i pružné horizontální prvky v podobě ...
Systémová podpora škol s vyšší koncentrací žáků z odlišného sociálně-kulturního prostředí
Předmětem této Veřejné zakázky je zvýšení kompetence pedagogů v oblasti inovativních vzdělávacích metod, a to prostřednictvím systémové intervence na vybraných základních školách na území Středočeského kraje. Do aktivit budou zapojeni nejen pedagogové, ale celé třídy (případně školy). Požadovanou službou je dodání komplexního systému služeb pro ...
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ
Předmětem této veřejné zakázky je realizace vzdělávacích aktivit pro pedagogy ZŠ a SŠ ve Středočeském kraji jako součást zvýšení kvality odborného vzdělávání.
Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro pozemní stavby - DNS
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na pozemních stavbách, která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění a v rozsahu a v souladu se zadávacími ...
Výběr dodavatele služeb v oblasti BOZP a výkonu požární ochrany
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění prací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a provádění výkonu požární ochrany (dále jen „PO“), a to v následujícím rozsahu: a) Činnost technika BOZP b) Činnost osoby OZO v oboru PO c) Provádění odborných školení a revizí objektů a zařízení d) Zadavatel dále požaduje ...
Poptávám vzdělávací kurz
Poptávám základní kurz ADR plus cisternové přepravy tříd 3,4.1,4.2,6.1,8,9.Zavolejte mi prosím na uvedené telefonní číslo.Předem děkuji S pozdravem Ladislav Maček.
SAKO Brno, a.s. - Dotřiďovací linka - TDI a koordinátor BOZP
Předmětem plnění zakázky je výkon technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP v rámci stavby s názvem „Dotřiďovací linka“ (příloha č. 3 ZD), jejímž předmětem je zhotovení nové haly pro automatickou dotřiďovací linku a dohled nad instalací (tj. montáž a umístění) technologie do této haly, určené primárně ke zpracování plastu a papíru.
Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Rekonstrukce objektu 11 - výkon funkce TDS
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborného technického dozoru stavby („TDS“) a funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („BOZP“) při přípravě a realizaci akce „Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Rekonstrukce objektu č. 11“. Předmět veřejné zakázky zahrnuje zejména: Činnosti TDS v průběhu projektové přípravy - kontrola ...
Poptávám obnovení vyhlášky
Poptávám obnovení vyhlášky 50 § 6. Lubomír Druhan