Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – TDS a BOZP
Předmětem zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci stavební akce Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově.
Společná cesta k růstu II
Předmětem tohoto výběrového řízení je vzdělávání zaměstnanců v jednotlivých společnostech ( členů firem), v níže uvedených dovednostech a odborných kurzech. Zadavatel umožňuje dílčí plnění v níže uvedených okruzích/částí. Jedná se o tyto okruhy: 1. Manažerské a měkké dovednosti; 2. Jazykové vzdělávání; 3. Účetní, ekonomické; 4 Obecné ...
Asociace českých nábytkářů - společná cesta vzdělávání
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit.
Zajištění TDS a BOZP stavební akce Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl“.
Podnikové vzdělávání
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a realizace vzdělávacích aktivit dle zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je dle ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 6 částí: Část A – Obecné IT Část B – Měkké a manažerské dovednosti Část C – Jazykové vzdělávání Část D – Účetní, ekonomické a právní subjekty Část E – Technické a jiné odborné vzdělávání I Část ...
Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví
Předmětem veřejné zakázky je zapojení 22 peer konzultantů do systému péče o osoby s duševním onemocněním (tj. zapojení peer konzultantů do pracovního procesu v problematice, která je jim známa), která vede k naplnění projektu „Podpora duše II“, jehož cílem je zkvalitnit a rozvíjet služby pro osoby s duševním onemocněním v Moravskoslezském ...
Vzdělávání pracovníků Centra pro regionální rozvoj České republiky v oblasti Soft Skills
Předmětem je uzavření rámcové dohody s jedním vybraným dodavatelem na období 4 let, kterému budou následně zadávány dílčí veřejné zakázky týkající se zajišťování vzdělávání zaměstnanců zadavatele v oblasti Soft Skills. Prostřednictvím výuky v kurzech „soft skills“ bude docházet k udržování a prohlubování úrovně praktických dovedností zaměstnanců ...
Stavíme na vědomostech
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení
Vzdělávací služby pro členy CAFIN IV
Cílem celého projektu je zajištění a realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance členů České asociace pro finanční řízení.Vzdělávání bude realizováno formou kurzů a seminářů.
Vzdělávání v oblasti sociální práce s osobami ohroženými ztrátou bydlení včetně problematiky dávek
CPV: 79632000-3, 80420000-4. Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření metodik pro školení pracovníků Úřadu práce ČR, pracovníků obcí a neziskového sektoru v oblasti sociální práce s osobami ohroženými ztrátou bydlení včetně problematiky dávek na bydlení. Zároveň bude vybraný dodavatel toto školení rovněž realizovat. V rámci zakázky bude ...
Zajištění Vzdělávání členů OHK Vyškov 2 - Měkké a manažerské dovednost
Vzdělávací služby - vzdělávání dospělých - zaměstnanců členských firem OHK Vyškov. Bližší specifikace uvedena v Příloha č. 1 SEZNAM KURZŮ - Vzdělávání členů OHK Vyškov 2
Zajištění Vzdělávání členů OHK Vyškov 2
Vzdělávací služby - vzdělávání dospělých - zaměstnanců členských firem OHK Vyškov. Bližší specifikace uvedena v Příloha č. 1 SEZNAM KURZŮ - Vzdělávání členů OHK Vyškov 2
Konzultační služby v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s 1 dodavatelem, a to na dobu 48 měsíců. Předmětem rámcové dohody je poskytování konzultačních služeb spočívajících ve vypracování analýz a nastavení procesů v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů, týkajících se činností organizačně personálních analýz ...
Moravskoslezský automobilový klastr, z.s. - AUTOKLASTR 110
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit.
Vzdělávací kurzy pro pracovníky služeb pro osoby s duševním onemocněním v rámci klíčové aktivity 1
Předmětem veřejné zakázky je zajištění jednotlivých vzdělávacích kurzů v rámci realizace klíčové aktivity - zvýšení kvalifikace pracovníků služeb pro osoby s duševním onemocněním poskytovaných na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím zvýšení kvalifikace a kompetencí pracovníků těchto služeb v rámci projektu „Podpora duše II“. Předmět ...
Komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen BOZP, PO a OŽP) pro Olomoucký kraj a příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem. Jedná se o zajištění úkolů a povinností v oblasti BOZP, PO a OŽP daných platnými a účinnými právními ...
Inovujeme vzděláním
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit v oblastech měkkých a manažerských dovedností, obecného IT vzdělávání, účetních, ekonomických a právních kurzů.
Vzdělávání nám dává křídla
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.
Vzdělávání členů v KHK v PK
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále také jen „smlouva) s jedním účastníkem pro každou část této veřejné zakázky. Smlouvy na realizaci dílčích veřejných zakázek (dále jen „dílčí smlouvy o dílo“) zadávané na základě této rámcové dohody budou uzavírány postupem podle § 134 zákona, tzn. podle podmínek stanovených v rámcové ...
Vzdělávací služby pro členy CAFIN III
Cílem celého projektu je zajištění a realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance členů České asociace pro finanční řízení.Vzdělávání bude realizováno formou kurzů a seminářů.
Vzdělávání v projektu Cesta k rozvoji
Předmětem veřejné zakázky je realizace školení, v pěti oblastech uvedených níže. Zadavatel předpokládá proškolení cca 42.900 osobohodin, tj. celkem cca 538 školících dnů o počtu maximálně 12 osob na jednom kurzu. Vzdělávání bude realizováno formou kurzů a seminářů, které budou zajištěny dodavatelem vzdělávacích služeb, a to jak formou firemních, ...
Vzdělávání v projektu Vzděláváním k rozvoji
Předmětem veřejné zakázky je realizace školení, v pěti oblastech uvedených níže. Zadavatel předpokládá proškolení cca 80.025 osobohodin, tj. celkem cca 1000 školících dnů o počtu maximálně 12 osob na jednom kurzu. Vzdělávání bude realizováno formou kurzů a seminářů, které budou zajištěny dodavatelem vzdělávacích služeb, a to jak formou firemních, ...
Vzdělávání v projektu AutoSAP - Podpora autoprůmyslu 2
Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance členů Sdružení automobilového průmyslu formou kurzů připravených na míru. Zadavatel předpokládá proškolení cca 69.350 osobohodin, tj. celkem cca 866 školících dnů o počtu maximálně 12 osob na jednom kurzu. Zakázka je ...
Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu sléváren ČR – Informační systém pro plánování a řízení
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem jsou služby spočívající v odborném vzdělávání zaměstnanců zadavatele. Předmět zakázky bude plněn na základě smlouvy uzavřené mezi vybraným dodavatelem a zadavatelem dle závazného návrhu v příloze č. 2 ZD. Účastník nabídne takové plnění, které ...
Vzdělávání v chemickém průmyslu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.