Jazykové vzdelávanie
Individuálne kurzy cudzích jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk a francúzsky jazyk.
Zabezpečenie skupinového jazykového vzdelávania pre príslušníkov a zamestnancov finančnej správy
Predmetom zákazky je zabezpečenie jazykového vzdelávania - Jazykové vzdelávanie príslušníkov Finančnej správy (FS), zamestnancov FS a manažmentu Finančného riaditeľstva SR, Daňového úradu, Colného úradu a Kriminálneho úradu Finančnej správy v súvislosti s aktívnym zúčastňovaním sa na medzinárodných aktivitách, reprezentovaním finančnej správy v ...
Jazykové vzdělávání zaměstnanců ŘLP ČR, s.p.
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb jazykového vzdělávání anglického jazyka (dále jen „AJ“) kvalifikovanými lektory pro zaměstnance ŘLP ČR, s. p. v rámci zadavatelem specifikovaných kurzů.
Zabezpečenie výučby anglického a francúzskeho jazyka pre zamestnancov odboru Interact, ÚBSK
Predmetom zákazky je zabezpečenie výučby anglického a francúzskeho jazyka pre zamestnancov odboru Interact (časť 1: Individuálne kurzy všeobecnej angličtiny úroveň CEF A2 a CEF C1, časť 2: Individuálne kurzy všeobecnej francúzštiny úroveň CEF A2 a CEF A1.2).
Dlouhodobá jazyková výuka pro zaměstnance ČNB
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výuky anglického, německého, francouzského, italského a českého jazyka pro zaměstnance zadavatele ve skupinových, individuálních prezenčních a online kurzech, dále zajištění testování dosažené úrovně jazykových znalostí a dovedností formou jazykového auditu, zprostředkování e-learningu jako alternativního ...
Vzděláváním k rozvoji Vysočiny II - jazykové vzdělávání
Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby poskytované za účelem dalšího vzdělávání zaměstnanců firem začleněných v hospodářské komoře s cílem zvýšit odbornou úroveň jejich znalostí, dovedností a kompetencí. Zadavatel předpokládá realizaci vzdělávacích kurzů o počtu maximálně 12 osob a min. 6 osob na ...
Jazykové vzdělávání pro zaměstnance API 2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy o poskytování jazykových služeb mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, na jejímž základě bude poskytována výuka cizích jazyků zaměstnancům zadavatele formou individuální nebo skupinové výuky a podpůrných služeb. Součástí předmětu plnění je rovněž dodávka výukových materiálů.
Jazykové vzdělávání zaměstnanců
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody o poskytování služeb jazykové výuky mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou (48 měsíců), na jejímž základě bude poskytována výuka cizích jazyků zaměstnancům zadavatele formou individuální nebo skupinové výuky, příprava a realizace jazykových testů a souvisejících služeb.
Vzdělávání zaměstnanců členských firem Národního strojírenského klastru
Vzdělávání zaměstnanců členů klastru v otevřených a uzavřených kurzech následujícího obsahu: Obecné kurzy IT Ekonomické a účetní kurzy Jazykové kurzy Měkké manažerské dovednosti Technické kurzy
Zajištění jazykové výuky pro zaměstnance CRR ČR na období 2/2022 - 2/2026
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, kterému budou následně zadávány dílčí veřejné zakázky spočívající v jazykovém vzdělávání zaměstnanců zadavatele v anglickém, německém, polském a českém jazyce; součástí plnění bude i dodávka učebnic pro účastníky jednotlivých kurzů. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací ...
Jazykové vzdělávání pracovníků Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu Zaměstnanost
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění jazykového vzdělávání zaměstnanců zadavatele kvalifikovanými lektory dodavatele, a to v individuálních a skupinových kurzech v souladu s požadavky zadavatele. Zajištěno bude studium jazyka anglického, německého a francouzského ve všeobecných i odborných oblastech a v celém spektru jazykových ...
Kurz cizích jazyků - EURES ČR II
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a dodavatelem na zajištění jazykových kurzů (zajištění administrátora kurzu příslušných lektorů) pro zaměstnance Úřadu práce České republiky, kteří prohlubování jazykových znalostí potřebují k výkonu odborné práce. Kurzy budou realizovány v hlavních evropských jazycích (EN, ...
Rámcová dohoda na zajištění vzdělávání zaměstnanců agentury CzechInvest formou videokurzů
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, se kterým zadavatel uzavře rámcovou dohodu na poskytování vzdělávání zaměstnanců zadavatele online/digitální formou (videokurzy) minimálně v oblastech vymezených v zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka je ve smyslu ustanovení § 101 zákona rozdělena na 9 samostatných částí.
Zajištění jazykové výuky pro zaměstnance Ministerstva zemědělství pro období 09/2021 - 08/2024
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění a provádění výuky anglického (AJ), německého (NJ), francouzského (FJ), ruského (RJ), španělského (ŠpJ) a italského (IJ) jazyka pro zaměstnance Ministerstva zemědělství ve skupinových kurzech a v kurzech individuální výuky pro období 09/2021 - 08/2024 kvalifikovanými lektory dodavatele.
Výuka českého jazyka pro Centra na podporu integrace cizinců realizovaná v rámci projektu AMIF/27/01
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování výuky českého jazyka pro klienty Center na podporu integrace cizinců. Více viz zadávací doikumentace.
Výuka českého jazyka pro centra na podporu integrace cizinců
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování výuky českého jazyka pro klienty Center na podporu integrace cizinců. Více viz zadávací doikumentace.
Krajanské kurzy 2021-2025
Předmětem veřejné zakázky je zajištění jazykového a metodického kurzu výuky českého jazyka pro krajany v souladu s usnesením vlády ze dne 14. září 2020 č. 926 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v letech 2021 až 2025 (dále jen „Usnesení vlády“). Každý kurz bude probíhat jednou ročně v období od 1. července do 30. ...
Zajištění tuzemské jazykové výuky pro roky 2021 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výuky anglického a německého jazyka pro zaměstnance Energetického regulačního úřadu pro roky 2021 - 2022. Jedná se o 48 jazykových kurzů (z toho 36 individuálních kurzů a 12 skupinových kurzů). Výuka bude probíhat na pracovištích úřadu v Jihlavě, Praze a Ostravě, případně na žádost zadavatele formou on-line ...
Zajišťování kurzů češtiny pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou na období 2021-2023
Předmětem plnění je zajištění poskytování bezplatné výuky českého jazyka pro až 500 osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany (dále jen „oprávněná osoba“) ročně v rámci naplňování státního integračního programu (dále jen „SIP“) v zařízeních Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (dále jen „SUZ“) i mimo tato ...
Odborné služby překladatelů a jazykového vzdělávání_anglický jazyk
Předmětem části zakázky č. 1 je poskytování odborných služeb překladatelů, spočívajících v překladu odborných textů z českého jazyka do anglického jazyka v rámci projektu „Botanický ústav: příležitosti pro rozvoj kariéry a získávání talentů“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014676 (dále "projekt"). Předmětem části zakázky č. 2 je příprava, ...
Jazykové vzdělávání pro zaměstnance Státního zemědělského intervenčního fondu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění a provádění výuky cizích jazyků pro zaměstnance zadavatele ve skupinových kurzech a kurzech individuální výuky. Cílem zakázky je zvýšení jazykových kompetencí zaměstnanců zadavatele se zaměřením na praktické využití jazyka v profesním kontextu a přípravu na standardizované jazykové zkoušky dle ...
Výuka anglického jazyka v budovách Ministerstva financí
Předmětem plnění Veřejné zakázky je výuka anglického jazyka zaměstnanců Zadavatele, která bude realizovaná ve vyučovacích blocích, kde „1 vyučovací blok“ = 90 minut (2x 45 minut vyučovací hodina). Zadavatel předpokládá výuku v tomto rozsahu: A) Individuální výuka: - 7 zaměstnanců, rozsah 1 vyučovací blok týdně. B) Skupinová výuka (každá ...
Zajištění pravidelné skupinové a individuální výuky anglického jazyka pro zaměstnance FNO
Předmětem plnění je zajištění pravidelné skupinové a individuální výuky anglického jazyka pro zaměstnance zadavatele v prostorách FNO. Rozsah předmětu plnění, včetně rozsahu výukových hodin, je blíže specifikován v cenové tabulce v zadávací dokumentaci.
Zajištění výuky cizích jazyků pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí 2020 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je zajištění jazykové výuky k získání a udržení jazykové kvalifikace pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí (dále jen "MŽP"), složení standardizované jazykové zkoušky na vybraných služebních/pracovních místech, složení jazykového auditu ve smyslu jazykové kvalifikace v návaznosti na předsednictví ČR v Radě EU v ...
Čeština pro cizince se zaměřením na trh práce II
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace bude realizována na základě Rámcové dohody uzavřené pouze s jedním dodavatelem (specifikované v kapitole 2 - Základní ...