Zajišťování kurzů češtiny pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou na období 2021-2023
Předmětem plnění je zajištění poskytování bezplatné výuky českého jazyka pro až 500 osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany (dále jen „oprávněná osoba“) ročně v rámci naplňování státního integračního programu (dále jen „SIP“) v zařízeních Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (dále jen „SUZ“) i mimo tato ...
Odborné služby překladatelů a jazykového vzdělávání_anglický jazyk
Předmětem části zakázky č. 1 je poskytování odborných služeb překladatelů, spočívajících v překladu odborných textů z českého jazyka do anglického jazyka v rámci projektu „Botanický ústav: příležitosti pro rozvoj kariéry a získávání talentů“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014676 (dále "projekt"). Předmětem části zakázky č. 2 je příprava, ...
Jazykové vzdělávání pro zaměstnance Státního zemědělského intervenčního fondu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění a provádění výuky cizích jazyků pro zaměstnance zadavatele ve skupinových kurzech a kurzech individuální výuky. Cílem zakázky je zvýšení jazykových kompetencí zaměstnanců zadavatele se zaměřením na praktické využití jazyka v profesním kontextu a přípravu na standardizované jazykové zkoušky dle ...
Výuka anglického jazyka v budovách Ministerstva financí
Předmětem plnění Veřejné zakázky je výuka anglického jazyka zaměstnanců Zadavatele, která bude realizovaná ve vyučovacích blocích, kde „1 vyučovací blok“ = 90 minut (2x 45 minut vyučovací hodina). Zadavatel předpokládá výuku v tomto rozsahu: A) Individuální výuka: - 7 zaměstnanců, rozsah 1 vyučovací blok týdně. B) Skupinová výuka (každá ...
Zajištění pravidelné skupinové a individuální výuky anglického jazyka pro zaměstnance FNO
Předmětem plnění je zajištění pravidelné skupinové a individuální výuky anglického jazyka pro zaměstnance zadavatele v prostorách FNO. Rozsah předmětu plnění, včetně rozsahu výukových hodin, je blíže specifikován v cenové tabulce v zadávací dokumentaci.
Zajištění výuky cizích jazyků pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí 2020 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je zajištění jazykové výuky k získání a udržení jazykové kvalifikace pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí (dále jen "MŽP"), složení standardizované jazykové zkoušky na vybraných služebních/pracovních místech, složení jazykového auditu ve smyslu jazykové kvalifikace v návaznosti na předsednictví ČR v Radě EU v ...
Čeština pro cizince se zaměřením na trh práce II
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace bude realizována na základě Rámcové dohody uzavřené pouze s jedním dodavatelem (specifikované v kapitole 2 - Základní ...
ETIK Profesní vzdělávání zaměstnanců členských subjektů
Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů, blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, pro zaměstnance členských subjektů zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 a § 101 ZZVZ rozdělena na 5 částí, a to: Část 1 - Obecné IT Část 2 - Měkké a manažerské dovednosti Část 3 - Jazykové vzdělávání Část 4 ...
Zajištění jazykových kurzů pro zaměstnance státní organizace Správy železnic
Předmětem veřejné zakázky je poskytování a zabezpečení výuky anglického, německého a francouzského jazyka zaměstnancům (dále též „posluchači či uchazeči“) Zadavatele v jazykových kurzech. Zadavatel předpokládá, že po dobu trvání předmětu veřejné zakázky se jazykových kurzů zúčastní 200-300 zaměstnanců rozdělených do 80-120 jazykových kurzů, které ...
Zajištění vzdělávání pro členy AOBP II – Jazykové vzdělávání
Zajištění vzdělávání formou poskytnutí otevřených a uzavřených kurzů, školení či seminářů (dále souhrnně označováno jen jako „kurzy“) vybraným účastníkem zadávacího řízení partnerům zadavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou také veškeré další služby spočívající v organizačním zajištění vzdělávacích služeb. Vzdělávání bude poskytnuto v oblasti: ...
Asociace pro rozvoj infrastruktury - vzdělávání
Účelem této veřejné zakázky s názvem je uzavření rámcové dohody k zajištění vzdělávání dle potřeb zadavatele s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže) a uzavření smlouvy k zajištění projektového řízení a administrace projektu. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na dvě části, nabídku je možné podat pro jednu či obě ...
Vzdělávání zaměstnanců společnosti NVision Czech Republic a.s. 2020 - 2021
Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena na osm samostatných částí, účastníci se mohou přihlásit na každou dílčí část samostatně, více částí nebo všechny části veřejné zakázky současně, za předpokladu splnění kvalifikace stanovené ke konkrétní části veřejné zakázky. Každá nabídka však musí splňovat požadavky stanovené k dané části ...
Čeština pro cizince se zaměřením na trh práce
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace bude realizována na základě Rámcové dohody uzavřené pouze s jedním dodavatelem (specifikované v kapitole 2 - Základní ...
Zajištění vzdělávání zaměstnanců členů spolku SPRP - Spolek pro rozvoj podnikání
Zajištění vzdělávání členů spolku SPRP - Spolek pro rozvoj podnikání
Jazykové vzdělávání
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit v oblasti jazykového vzdělávání.
Vzdělávání členů JHK 2 - jazykové kurzy
Předmětem zakázky je zajištění vzdělávání v uzavřených skupinových kurzech pro zaměstnance společností, které jsou členy Jihočeské hospodářské komory (Jhk) v oblasti jazykových dovedností. V rámci projektu zadavatel požaduje proškolení minimálně 352 osob (zaměstnanců členských firem Jhk) na některém z jazykových kurzů, uvedených v příloze č. 1 ...
Zajištění vzdělávání pro členy AOBP II
Zajištění vzdělávání formou poskytnutí otevřených a uzavřených kurzů, školení či seminářů (dále souhrnně označováno jen jako „kurzy“) vybraným účastníkem zadávacího řízení partnerům zadavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou také veškeré další služby spočívající v organizačním zajištění vzdělávacích služeb. Vzdělávání bude poskytnuto v ...
Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov II
Předmětem zakázky je zajištění a realizace vzdělávacích aktivit dle zadávací dokumentace. Zakázka je dle ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 8 částí: • Část A – Měkké a manažerské dovednosti • Část B – Obecné IT kurzy • Část C – Účetní a právní kurzy • Část D – Jazykové vzdělávání • Část E – Svářečské kurzy • Část F – Technická, odborná a opakovací ...
Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí
Předmětem veřejné zakázky jsou jednotlivé činnosti směřující k vytvoření metodických materiálů a zajištění vzdělávacích aktivit projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0003035. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, které jsou zadávány v ...
Vzděláváním k rozvoji II., dílčí plnění 1-5
Předmětem tohoto výběrového řízení je vzdělávání zaměstnanců v jednotlivých společnostech (členů klastru), v níže uvedených dovednostech a odborných kurzech. Jedná se o tyto okruhy: 1. Měkké a manažerské dovednosti 2. Obecné IT 3. Technické a jiné odborné kurzy 4. Účetní, ekonomické a právní kurzy 5. Jazykové vzdělávání Zadavatel ...
Vzdělávání zaměstnanců členů Krajské hospodářské komory Zlínského kraje II - část 6. Jazykové kurzy
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborného vzdělávání pro členy zadavatele v této oblasti: JAZYKOVÉ KURZY
Vzdělávání zaměstnanců členů Plastikářského klastru
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a realizace vzdělávacích aktivit dle zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je dle ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 4 části: 1. Obecné IT (dále jen „část 1“) 2. Měkké a manažerské dovednosti (dále jen „část 2“) 3. Jazykové vzdělávání (dále jen „část 3“) 4. Technické a jiné odborné kurzy (dále jen „část 4“)
Realizace kurzů českého jazyka a tlumočení pro cizince
Předmětem veřejné zakázky je realizace kurzů českého jazyka a tlumočení pro cizince žijící na území statutárního města Pardubice a kteří na území statutárního města Pardubice pracují. Kurzy českého jazyka a tlumočení pro cizince budou realizovány na základě smlouvy o poskytování služeb s dobou plnění na dobu neurčitou s výpovědním lhůtou v délce ...
Vzdělávání zaměstnanců členských firem Národního strojírenského klastru
Vzdělávání zaměstnanců členů klastru v otevřených a uzavřených kurzech obsahově zaměřených dle preferencí členů klastru.
Učením rosteme
Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.