Provádění obsluhy a údržby vodohospodářských zařízení v letech 2021 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby spočívající v zajištění provozu vybraných vodohospodářských zařízení (dále jen "VHZ") zadavatele včetně vedení provozní dokumentace, provádění obsluhy a údržby, požadovaných technických kontrol a běžných oprav VHZ.
Provozování vodovodu a kanalizace ve vlastnictví městyse Štěchovice
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb zajišťujících bezpečné a plynulé provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, které jsou ve vlastnictví veřejného zadavatele, městyse Štěchovice, a to v souladu s národními právními předpisy, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, po dobu od 1.1.2021 do 31.12.2025.
Poptávám dovoz vody do bazénu
Poptávám dodávku vody do bazénu (3,05x0.75) na adresu Vranov u Stříbra E-210.
Poptávám dovoz vody do bazénu
Mám bazén vířivku. Objem cca 1000 litrů. Můžete nabídnout dovoz vody a naplnění? Vzdálenost cca 20 metrů. Není-li k dispozici tak dlouhá hadice, přenosím v 50 l nádobách. Přesné místo Pravčice, okr. Kroměříž.
Křivoklát - vodovod
Celá akce zahrnuje výstavbu vodovodu v městysu Křivoklát včetně objektů a úprav na stávající síti.
Napojení Merklína na vodovod a kanalizaci Hroznětín
Celá akce zahrnuje výstavbu vodovodu z Hroznětína do Merklína a kanalizačního výtlaku z Merklína do Hroznětína včetně objektů a úprav na obou sítích.
Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice
Předmětem zakázky jsou kompletní stavební práce a dodávky nutné k zajištění kapacity a kvality SV Pardubice sestávající se z následujících podprojektů: a) III. část Intenzifikace ÚV Hrobice, b) II. část intenzifikace prameniště Hrobice, c) část 2.1 zkapacitnění výtlaku z ČS Čeperka, d) etapa 1.1 ČS Oplatil. Předmět zakázky je podrobněji ...
Vodárna Káraný – specializované práce údržby vodohospodářských zařízení 2020 - 2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování specializovaných prací preventivní údržby a drobných oprav a odstraňování poruch na vodohospodářském majetku včetně zajištění pohotovosti a revizí podléhajících státnímu odbornému dozoru.
Posílení vodovodního systému a výstavba vodojemu Hněvotín
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového vodojemu, který zajistí větší akumulaci pitné vody pro obec Hněvotín. Postaven bude vedle stávajícího vodojemu, který bude po vybudování nového odstraněn. Součástí projektu je také napojení nového vodojemu na stávající inženýrské sítě obce Hněvotín. Bližší technický a technologický popis jednotlivých ...
Brno, Vinohrady – propojovací vodovodní řad DN 300 a rekonstrukce vodovodu v kolektoru
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodního řad DN 300 mm v délce 449,4 m mezi ulicí Čejkovická a vodovodním řadem DN 600 mm na ulici Vlkova. Současně s tím bude provedena rekonstrukce vodovodu v kolektoru Vinohrady, a to včetně armatur a přípojky pro nemovitost Mikulovská 9. Vodovod bude v kolektoru rekonstruován v profilu DN 300 a v délce ...
Poptávám dovoz vody do bazénu
Poptávám dovoz vody do bazénu v oblasti Zlatníky-Hodkovice.
Poptávám dodávku vody do bazénu
Poptávám dodávku vody do bazénu 8m3. Lokalita Mezoun u Rudné u Prahy.
Poptávám dovoz vody do bazénu
Poptávám dovoz cca 25 kubíků vody do bazénu ve vesnici Nižbor. Nutné dovézt ji do konce června 2019
Stavba veřejného vodovodu a VDJ 2x25 m3 pro obec Pochvalov a splašková kanalizace a ČOV 400 EO
Předmětem zakázky je vybudování díla Stavba veřejného vodovodu a VDJ 2x25 m3 pro obec Pochvalov a splašková kanalizace a ČOV 400 EO Pochvalov.
Vodovod Černíky
Výstavba vodovodu obce Černíky zahrnuje výstavbu vodovodu napojeného na stávající vodovod Kounice pomocí ATS. Rozsah stavby: Vodovod - vodovodní řady DN 100 1 713,4 m DN 80 1 445,1 m - automatická čerpací stanice 4,0 l/sec - přípojka NN k ATS 300 m
Zhotovenie stavby priemyselná zóna Obce Utekáč
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, a to zhotovenie inžinierskej stavby v rámci priemyselnej zóny nachádzajúcej sa na území obce Utekáč. Stavba, ktorá je predmetom zákazky pozostáva z týchto stavebných objektov: a) SO 02 Areálové cestné komunikácie komunikácie sú navrhnuté s asfaltovým dvojvrstvovým kobercom, b) SO 04 Areálová ...
Areál vodárne Závod – rozšírenie akumulácie vodojem 1 x100 m3
Účelom stavby je návrh rozšírenia existujúcej akumulácie pitnej vody o 2 x 100 m3 v areáli VZ obce Závod. Tieto práce budú realizované v existujúcom areáli VZ bez zvláštnych požiadaviek na architektonické, či urbanistické riešenia.
Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa
Predmetom zákazke je realizácia vodovodu obce Dolná Ždaňa. Obec bude napojená zo spoločného existujúceho vodojemu 2x150 m3 pre obce Horná a Dolná Ždaňa v k.ú. Horná Ždaňa.
Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča
Predmetom zákazke je realizácia vodovodu obce Lovča. V rámci stavby bude vybudovaný vodojem, prívodné potrubie do vodojemu, zásobné a rozvodné potrubia v celej obci, vrátane odbočení po hranicu pozemku vlastníka nehnuteľnosti.
Poptávám dovoz vody na stavbu
Potřebuji asi 8 kubíků vody na stavbu, místo Brno - Žebětín.
Výstavba vodovodu a vodojemu Stará Oleška
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodu a vodojemu Stará Oleška v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech ...
Provozování tepelného zařízení – plynové kotelny v objektu Stamicova ulice, Brno - Kohoutovice
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené s výrobou a dodávkou tepla a teplé užitkové vody do objektu Stamicova 11 a do bazénu, odběrné místo 0800052365 v Brně-Kohoutovicích v rozsahu stanoveném „Smlouvou na dodávku tepelné energie a teplé vody z tepelného zařízení – plynové kotelny – v objektu Stamicova ulice 11 Brno-Kohoutovice“ ...
Rozšíření vodovodu a kanalizace Hranice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodních a kanalizačních řadů pro lokalitu v intravilánu města Hranice, jedná se o ulice Na Vyhlídce, Americká, Alešova, Vilová, Zahradní, Luční, Jiráskova, Vítězná, Ašská, Nad Tratí, Dobrovského, Karlova, U Starého nádraží, Ruská, Šumavská, Pramenní, Tylova a Pastvinská. V předmětných ulicích se nacházejí ...
Brno, kolektor Nový Lískovec – rekonstrukce vodovodu, etapa I
Výměna stávajícího vodovodu v kolektoru a částečně v otevřeném výkopu, kde dojde k napojení vodovodu z kolektoru na stávající vodovod. Součástí bude i výměna podzemních hydrantů H1 – H5, jednoho nového hydrantu H6 a zřízení osmi montážních jam s provizorními příjezdy a zpevněnými plochami.Veškeré stávající ocelové potrubí, včetně armatur a ...
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Moravská
Předmětem podlimitní veřejné zakázky je realizace stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Moravská“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provedení stavby, zpracované společností SHB, akciová společnost, IČO: ...