Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou
Predmetom zákazky sú stavebné práce Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou
Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla, prevádzka Levice
Jedná sa o uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa výstavby, modernizácie a rekonštrukcie rozvodov tepla v Leviciach. Ide o nasledovné stavby: Stavba č.1 s názvom : Úprava HVN CVS od CVS po ul. Na Lúkach, Stavba č.2 s názvom : Úprava HVN CVS - ul. Vajanského, Levice a Stavba č.3 s názvom : Rekonštrukcia okruhu OS 82, Levice Rozsah stavieb ...
Rekonštrukcia existujúcich rozvodov v rámci sústavy centrálneho zásobovania teplom, Topoľčany
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa rekonštrukcie úsekov sústavy centrálneho zásobovania teplom v meste Topoľčany, ktoré sú ešte nepredizolované, t.j. ide o rozvody vedené v pôvodných podzemných betónových kanáloch resp. kolektoroch a stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie, ktorej súčasťou je aj modernizácia rozvodov ...
SOŠ Rakovice - Modernizácia zdroja vykurovania s využitím OZE
Predmetom zákazky je modernizácia jestvujúceho zdroja vykurovania ÚVK a prípravy teplej vody TUV s využitím obnoviteľného zdroja energie OZE.
Dodáva a odber tepla, príprava teplej úžitkovej a doplňovacej vody do odberných miest
Predmetom zákazky je dodávka a odber: a) tepla zo sústavy tepelných zariadení uchádzača/dodávateľa do sústavy tepelných zariadení verejného obstarávateľa/odberateľa pre účely vykurovania (ďalej len ÚK) a prípravu teplej úžitkovej vody (ďalej len TÚV), b) doplňovacej vody, pre areál Sociálnej poisťovne na ul. Nevädzová 8 a 10 v Bratislave na ...
Zajištění provozu tepelných zařízení 2020 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb při zabezpečení provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla v rozsahu vykonávání obsluhy, průběžné kontroly a údržby těchto zařízení.
Modernizace EKA K1
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, věcí, prací a služeb spojených s přípravou a provedením modernizace stávajícího ekonomizéru / ohříváku napájecí vody na kotli K1 v areálu Energetika. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, ...
Olomoucko, tepelná zařízení - zajištění havarijní služby, servisních prací, oprav a údržby
Provádění pravidelného servisu a servisních kontrol, zajištění havarijní služby a odstraňování poruch ohrožujících dodávku tepla a teplé užitkové vody v dotčených tepelných zařízeních.
Rekonštrukcia kotolne objektu slobodárne v meste Turany na biomasu
Predmetom zákazky sú stavebné práce: Rekonštrukcia kotolne objektu slobodárne v meste Turany na biomasu, podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zníženie energetickej náročnosti v budove Pivovar KARPAT - Technológia výroby pary
Predmetom zákazky je Stroj na generovanie pary z vody pre technologické účely o pretlaku 1,0 MPa a teplote 190°C s kapacitou min 98 kW a min 130 kg pary/hodina, teplota napájacej vody 105°, návratnosť kondenzátu 30-50%. Vstupné medium sú pelety z mláta, biomasy, drevín alebo poľnohospodárskych produktov Súčasťou stroja je úprava vody a zásobník na ...
Rekonštrukcia rozvodov tepla a teplej vody v Moldave nad Bodvou
Predmetom stavebných prác je rekonštrukcia teplovodných rozvodov - vetva "B" kotolne K3 kde predmetom projektu je nová vetvu primárneho rozvodu vykurovania v strojovni kotolne K3 pre napojenie novo navrhovaného teplovodného rozvodu (rieši SO 01), z ktorého sa napoja domové odovzdávacie stanice tepla (DOST). DOST budú slúžiť pre vykurovanie a ohrev ...
Rekonštrukcia rozvodov tepla – Mesto Nováky
Stavebné práce na rozvodoch tepla a distribučnej výmenníkovej stanice, ktorých cieľom je efektívnejšia prevádzka tepelného hospodárstva v meste Nováky spoločnosťou Benet, s.r.o.. rekonštrukcia CZT v konkrétne dvoch okruhoch pre zásobovanie objektov v SCZT v intraviláne mesta Nováky: Rozvody tepla Fortischem, na ktoré je v nulovom bode napojená ...
Rekonštrukcia rozvodov tepla a zvýšenie účinnosti kogeneračných jednotiek v Komárne
Predmetom zákazky je rekonštrukcia rozvodov tepla a zvýšenie tepelnej účinnosti kogeneračných jednotiek v systéme centrálneho zásobovania teplom v meste Komárno. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
Prešov, DK - vykurovanie budov č. 1, 2 a 5 - R
Predmetom zákazky je výstavba novej kotolne v budove č. 1, nového vykurovacieho rozvodu a novej plynovej prípojky, vybudovanie novej kotolne v budove č. 5, prevedenie termostatizácie a hydraulického zaregulovania rozvodu ÚK, nová plynová prípojka a v budove č. 2 sa prevedie termostatizácia a hydraulické zaregulovanie rozvodu ÚK a nová teplovodná ...
Realizace stavby REKO TN Litvínov
Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem „Realizace stavby „REKO TN Litvínov“ je provedení Rekonstrukce tepelného napaječe Litvínov, která bude probíhat celkem ve třech částech (etapách), a to v letech 2020 – 2022 a bude spočívat ve výměně stávajícího potrubí 2 x DN 500 za potrubí 2 x DN 400 v pozemním provedení. Celková délka poptávané ...
Dřevoterm, s.r.o. - nový zdroj tepla, teplovodní rozvody a regulace vytápění - II.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové technologie kotelny včetně souvisejících stavebních prací blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky je podrobněji upraven v čl. III. zadávací dokumentace.
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v SCZT Košice
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v SCZT Košice, a to podľa jednotlivých častí predmetu zákazky uvedených v časti C. súťažných podkladov.
Teplárna Sever – rekonstrukce kotle na biomasu, rozvody tepla, DPST, posilovací stanice
rekonstrukce a modernizace kotle na spalování slámy v objektu stávající Teplárny SEVER, výstavba rozvodů tepla pro napojení nových odběratelů v Třebíči, instalaci předávací stanic v napojovaných objektech a instalaci posilovací stanice v souvislosti s rozšiřováním tepelné sítě
Dodávky tepla z nově instalovaného zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tepla (tepelné energie) zadavateli spalováním zemního plynu v zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla nově instalovaného a provozovaného vybraným dodavatelem v centrální kotelně Nemocnice Havlíčkův Brod na základě smlouvy o dodávce tepelné energie a smlouvy o podnájmu uzavřených s vybraným ...
Dodávky tepla z nově instalovaného zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tepla (tepelné energie) zadavateli spalováním zemního plynu v zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla nově instalovaného a provozovaného vybraným dodavatelem v centrální kotelně Nemocnice Pelhřimov na základě smlouvy o dodávce tepelné energie a smlouvy o podnájmu uzavřených s vybraným ...
Vytesnenie pary na kúrenie v areáli Teplárne východ
Predmetom zákazky sú stavebné práce - Vytesnenie pary na kúrenie v areáli Teplárne východ.
Rekonštrukcia parnej turbíny TG2
Predmetom zákazky je rekonštrukcia parnej turbíny TG2 v TEKO a. s. výrobcu: PRVNÍ BRŇENSKÁ STROJÍRNA N.P. BRNO výrobné číslo 5073 z roku 1979, zameraná na zvýšenie účinnosti turbíny v celom rozsahu prevádzkového radenia TG2, od výkonu na svorkách generátora 12 MWe do menovitého výkonu 66 MWe. Pre nedostatočný počet znakov v bode VI.3) ...
Ekologizace lokálních zdrojů - výměna hořáků
Předmět plnění zahrnuje dodání nových monoblokových plynových hořáků v nízkoemisní (ULTRA - LOW NOx) verzi. Celkem se jedná o 29 ks hořáků. Součástí dodávky je kompletní uvedení hořáku do provozu včetně všech potřebných seřízení, zkoušek a autorizovaného měření emisí dle zák. 201/2012 Sb. Po instalaci hořáku musí být splněny požadavky na emise ...
Rekonstrukce centrálního zdroje tepla U Žirafy,  ul. 28. října, Žamberk
Předmětem veřejné zakázky je kompletní demontáž technologicky zastaralého a neefektivního zařízení pro výrobu tepla o celkovém výkonu 7 100 kW. Bude demontováno veškeré stávající zařízení v kotelně i strojovně. Nově bude provedena instalace kogenerační jednotky o výkonu cca 699 kWt (cca 600 kWe) pro využití vysokoúčinné kombinované výroby ...
Rekonstrukce části tepelné sítě v Lovosicích - 1.etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací „ HORKOVOD - Dlouhá“. Jedná se o dodávku stavby teplovodních rozvodů a objektových předávacích stanic pro zajištění dodávky tepla pro bytové domy a občanskou výstavbu v ulicích Dlouhá a Wolkerova. V ulici Dlouhá bude osazeno sedm objektů ...