Teplárna Sever - rekonstrukce zdroje KVET z biomasy
Rekonstrukce stávající technologie KVET z biomasy a modernizace případně výměna navazující technologie bude řešena v budově stávající kotelny.
Realizace vlastního energetického zdroje v Nemocnici Tábor, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je především dodávka a instalace dvou teplovodních plynových kondenzačních kotlů, dodávka a instalace plynové kogenerační jednotky a další technologie, jako je vnější a vnitřní plynovod, měření a regulace a související stavební úpravy prostoru kotelny dle zadávací dokumentace (viz její příslušné přílohy). Předmětem ...
Nemocnice Boskovice – Rekonstrukce tepelného zdroje
Předmětem této veřejné zakázky je dílčí obnova stávajících zařízení pro výrobu tepla umístěných v kotelně Nemocnice Boskovice, a to v souladu s technickými podmínkami definovanými ve všech nezbytných podrobnostech v Příloze č. 1 k zadávací dokumentace, a dále v souladu s obchodními podmínkami dle Přílohy č. 3 k zadávací dokumentaci a v rozsahu ...
Zajištění dodávky tepla oro SŠHL Frýdlant, p. o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tepelné energie včetně rekonstrukce zdroje vytápění a ohřevu vody v areálu SŠHL Frýdlant, na adrese Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant.
Nový zdroj ŽT – PPC 25 MWe
Predmetom zákazky je dodávka a montáž nového zdroja tepla a elektrickej energie, ktorý doplní súčasné výrobné jednotky v Žilinskej teplárenskej, a.s.. Jeho základnými funkciami bude v mimovykurovacom období v plnom rozsahu pokryť výrobu tepla a elektrickej energie v rozsahu nevyhnutnom pre požadovanú dodávku: a)pary premysleným odberateľom a do ...
Rekonštrukcia vykurovania a oceľovej konštrukcie v objekte krytej plavárne
Rekonštrukcia mestskej plavárne prebieha najmä prostredníctvom vlastných kapacít verejného obstarávateľa (aktuálne v rozsahu demolačných prác). Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie len v rozsahu činnosti, ktoré nedokáže vlastnými kapacitami vykonať / zrealizovať, alebo by ich realizácia vlastnými kapacitami bola časovo a personálne ...
Rekonstrukce kotelny Poděbrady, Kunštátská 1100
Předmětem této veřejné zakázky je obnova zdrojové části kotelny Poděbrady, Kunštátská 1100 včetně výstavby nových teplovodů a předávacích stanic. Předmět zakázky je blíže popsán technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - ulice Kainarova
•Rekonstrukci stávajícího podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla, zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase. •Ověření zadání a zjištění současného stavu. •Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby části strojní, elektro, MaR, stavebních a montážních ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově část PS a NZ ulice Kainarova
-Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření. -Demontáž ...
Zajištění dodávky tepla oro SŠHL Frýdlant, p. o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tepelné energie včetně rekonstrukce zdroje vytápění a ohřevu vody v areálu SŠHL Frýdlant, na adrese Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant.
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – ulice Komenského a Palackého - část PS a NZ
Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření.
Výmena nadzemného tepelného rozvodu a prepojenie systémov CZT
Predmetom zákazky je výmena nadzemných teplovodných rozvodov z objektu kotolne v priemyselnom parku na jestvujúce potrubie, ktoré vstupuje do podzemného rozvodu v Kysuckom Novom Meste. Súbežne s nadzemným rozvodom bude do spoločnej trasy na potrubný most uložená optická sieť pre prenos dát a informácií z OST do dispečerského strediska v centrálnej ...
Dodávka tepelné energie pro ZŠ Seifertova 5, MŠ Seifertova 6 a MŠ Seifertova 4a, Jihlava
Účelem veřejné zakázky je pokrytí spotřeby tepelné energie zadavatele na vytápění a ohřev TV a nahrazení stávajících zdrojů tepla, jež jsou na hranici své životnosti. Předmětem veřejné zakázky je dodávka tepla (tepelné energie) pro vytápění a pro ohřev teplé vody (TV) do níže uvedených budov, které jsou majetkem zadavatele, a to na dobu neurčitou ...
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla K - 2
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v okruhu kotolne K - 2 podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Odovzdávacie stanice tepla – vetva V3 Solinky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia súčasných odovzdávacích staníc výmenou existujúcich parných modulov výmenníkových staníc v úseku vetvy V3 Solinky od bodu 6 po bod 17 v objektoch pripojených na systém centrálneho zásobovania teplom (ďalej len "CZT"). Cieľom zmeny teplonosnej látky používanej pri prevádzkovaní napájača Solinky zpary na horúcu ...
Instalace středotlakých parních plynových kotlů na PŠ
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla „Instalace středotlakých parních plynových kotlů na PŠ“ podle PROJEKTU. Jedná se o instalaci nových středotlakých parních kotlů o tepelném výkonu 2x 35 MW, s výstupní teplotou přehřáté páry 220 °C a tlakem 0,9-1,0 MPa(a), jako náhrada stávajících kotlů s dožitou technologií. Realizace stavby bude ...
Dodávka tepla do vybraných bytových domů statutárního města Kladno, 2020-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tepla do bytových domů a provozování domovních kotelen v roce 2020 - 2022 na adrese: Kladno, V. Lanny 3280, 3282, 3284, 3287, 3289, 3291 Kladno – Švermov, Velvarská 1273 a Velvarská 1417 Kladno – Vrapice, Vrapická 127 a Vrapická 128 Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje následující ...
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť
Zákazka Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť, pokračovanie V2 Mesto rieši zmenu teplonosnej látky z pary na horúcu vodu, a to od bodu č. 17, kde v existujúcej šachte HV2 - Š22 budú v rámci zákazky Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá ...
Realizace stavby - REKO TN Litvínov
Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem Realizace stavby „REKO TN Litvínov“ je provedení rekonstrukce tepelného napaječe Litvínov, která bude probíhat celkem ve třech částech (etapách), a to v letech 2020 – 2022 a bude spočívat ve výměně stávajícího potrubí 2 x DN 500 za potrubí 2 x DN 400 v pozemním provedení. Celková délka poptávané ...
Dodáva a odber tepla, príprava teplej úžitkovej a doplňovacej vody do odberných miest
Predmetom zákazky je dodávka a odber: a) tepla zo sústavy tepelných zariadení uchádzača/dodávateľa do sústavy tepelných zariadení verejného obstarávateľa/odberateľa, pre účely vykurovania (ďalej len ÚK) a prípravu teplej úžitkovej vody (ďalej len TÚV), b) doplňovacej vody, pre areál Sociálnej poisťovne na ul. Nevädzová 8 a 10 v Bratislave ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově  – V. a VI. etapa - část PS a NZ
Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření.Demontáž stávající ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově –  ulice Komenského a Palackého
• Rekonstrukce stávajícího podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla, zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase. • Výstavbu nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase. • Ověření zadání a zjištění současného ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - ulice Čechova a Šířava
Rekonstrukci stávajícího podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla, zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase • Výstavbu nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase • Ověření zadání a zjištění současného ...
Generální oprava II. tahu kotle K11
Dodávka a montáž konvekčního přehříváku včetně komor, zavěšení komor konvekčního přehříváku, ekonomizeru včetně komor (EKO, 3 stupně), ohříváku vzduchu (LUVO) včetně všech sovisejících činností blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Rokycanská nemocnice, a.s. - Komplexní rekonstrukce kotelny
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kotelny, která je navržena na totožném půdorysu odstraněného objektu původní přípravny teplé vody (výměníkové stanice). Stávající plynová kotelna o instalovaném výkonu 4850 kW bude nahrazena novou plynovou kotelnou, umístěnou do nového objektu, vyzděného v prostoru stávajícího objektu přípravy TV, ...