Zajištění dodávek tepla pro město Bechyně
Předmětem zakázky je zajištění dodávek tepelné energie v předpokládaném objemu 25 000 GJ/rok, a to z kotelny na adrese Písecká 761, kterou vítězný dodavatel (Nájemce) v průběhu smluvního kontraktu modernizuje. Modernizace kotelny na adrese Písecká je realizována metodu Design and Build. Termín modernizace kotelny je stanoven do začátku topné ...
Tábor Západ - přestavba parovodu na horkovod
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího v instalaci horkovodního potrubí, které nahradí ztrátové parní potrubí a propojí teplárnu v Táboře s lokálními rozvodnými systémy společnosti BYTES Tábor s.r.o., která zajišťuje dodávky tepla ve městě Tábor a dále s ostatními zákazníky C-Energy Planá s.r.o., kteří jsou ...
Rekonstrukce části tepelné sítě v Lovosicích - 2.etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací „ HORKOVOD - SADY PIONÝRŮ“. Jedná se o dodávku stavby teplovodních rozvodů a objektových předávacích stanic pro zajištění dodávky tepla pro bytové domy a občanskou výstavbu v ulici Sady pionýrů, kde bude osazeno jedenáct objektů předávacími ...
Rekonstrukce výměníkové stanice VS3 ve FN Plzeň BVN
Předmětem zakázky je dodávka a montáž technologie a potrubních rozvodů včetně řídicího systému výměníkové stanice VS3 FN Plzeň v areálu bývalé Vojenské nemocnice. Realizace zakázky je rozdělena dle členění projektové dokumentace, ale tyto části tvoří jeden ucelený funkční celek, proto dodavatelé nemohou podat nabídku na jednotlivé části, ale ...
Optimalizace tepelného hospodářství města Vrbno pod Pradědem
Předmětem plnění veřejné zakázky je teplovod mezi kotelnou K3 (Bezručova) a kotelnou K1 (nám. Sv. Michala), včetně výměníkových stanic tepla, měření a regulace.
Odovzdávacie stanice tepla – vetva V2 Mesto, od bodu 17 po Aupark
Predmetom zákazky je rekonštrukcia súčasných odovzdávacích staníc tepla typu para/voda na odovzdávacie stanice typu horúca voda/voda v objektoch pripojených na systém centrálneho zásobovania teplom. Cieľom zmeny teplonosnej látky používanej pri prevádzkovaní napájača Mesto z pary na horúcu vodu je predovšetkým zníženie veľkých tepelných ...
Správa a servis kotelen
Předmětem veřejné zakázky, je poskytnutí služeb, a to zajištění provozu a údržby tepelného hospodářství v budovách zadavatele.
Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla, prevádzka Levice
Jedná sa o uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa výstavby, modernizácie a rekonštrukcie rozvodov tepla v Leviciach. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: 1.Časť predmetu zákazky: Úprava HVN CVS, Levice Predmetom tejto časti je realizácia stavebných prác na jednom horúcovode, a to na stavbe č.1 s názvom : Úprava HVN CVS od CVS po ul. Na ...
Dodávka tepla pro nemocnici Jilemnice a nemocnici Semily prostřednictvím instalace kogeneračních jednotek
Předmětem zakázky je dodávka tepelné energie zadavateli. Za účelem zajištění dodávky tepla dodavatel nainstaluje a bude provozovat 2 kogenerační jednotky včetně akumulační nádob a dalšího příslušenství (dále také jen „KGJ“) pro MMN, a.s.
Kogenerační zdroj tepla Spořilov - II.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění kogenerační jednotky pro teplárenský provoz (tj. soustrojí jednoho spalovacího pístového motoru, používajícího jako palivo zemní plyn včetně plynové řady, jednoho generátoru a tepelného modulu obsahujícího minimálně spalinový výměník, deskový výměník a potřebná čerpadla) v Benešově o ...
C470 - Úpravy na trasách trvalého odkalu parogenerátorů
Předmětem veřejné zakázky je provedení úprav na trasách trvalého odkalu parogenerátorů včetně zpracování dokumentace, provedení demontážních a montážních prací a dodávek materiálu v rámci plánovaných odstávek HVB na výměnu paliva, včetně zajištění a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech a dále ...
Obsluha tepelno-technických zariadení
Jedná sa o obsluhu tepelno-technických zariadení (7 kotolní) na pevné palivo a plyn v období od 01.09.2020 do 31.08.2024
Žilina, kas. P. Jilemnického - modernizácia vykurovania areálu, I. etapa - R
Predmetom zákazky je zmena systému vykurovania v areáli kasární P. Jilemnického v Žiline a náhrada existujúceho distribučného rozvodu pary novým teplovodným rozvodom a nevyhnutné úpravy vykurovaných systémov vo vykurovaných objektoch. Zmena teplonosného média je vyvolaná prechodom dodávateľa tepla z parného na horúcovodné teplonosné médium v rámci ...
Rekonštrukcia a prepojenie rozvodov tepla v Poprade
Predmetom zákazky je rekonštrukcia vonkajších vykurovacích rozvodov na okruhu kotolne E3/VI, Poprad (E1/VI) a prepojenie vonkajších vykurovacích potrubných rozvodov v novej trase medzi bytovými domami Patria a Labe na okruhu plynovej kotolne E3/VI v Poprade.
Výmena rozvodov ÚK a TV - vetva Západ PK Mier 3, Spišská Nová Ves
Predmetom verejného obstarávania je výmena rozvodov ÚK a TV - vetva Západ PK Mier 3 v Spišskej Novej Vsi. V rámci tejto stavby sa vybuduje nový vykurovací rozvod a rozvod TV a cirkulácie TV v celkovej dĺžke trasy cca 391,60 m podzemného rozvodu, vrátane kompenzátorov, ktorý bude zhotovený z predizolovaných potrubí v bezkanálovom vyhotovení. ...
Teplárna Sever - rekonstrukce zdroje KVET z biomasy
Rekonstrukce stávající technologie KVET z biomasy a modernizace případně výměna navazující technologie bude řešena v budově stávající kotelny.
Realizace vlastního energetického zdroje v Nemocnici Tábor, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je především dodávka a instalace dvou teplovodních plynových kondenzačních kotlů, dodávka a instalace plynové kogenerační jednotky a další technologie, jako je vnější a vnitřní plynovod, měření a regulace a související stavební úpravy prostoru kotelny dle zadávací dokumentace (viz její příslušné přílohy). Předmětem ...
Nemocnice Boskovice – Rekonstrukce tepelného zdroje
Předmětem této veřejné zakázky je dílčí obnova stávajících zařízení pro výrobu tepla umístěných v kotelně Nemocnice Boskovice, a to v souladu s technickými podmínkami definovanými ve všech nezbytných podrobnostech v Příloze č. 1 k zadávací dokumentace, a dále v souladu s obchodními podmínkami dle Přílohy č. 3 k zadávací dokumentaci a v rozsahu ...
Zajištění dodávky tepla oro SŠHL Frýdlant, p. o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tepelné energie včetně rekonstrukce zdroje vytápění a ohřevu vody v areálu SŠHL Frýdlant, na adrese Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant.
Nový zdroj ŽT – PPC 25 MWe
Predmetom zákazky je dodávka a montáž nového zdroja tepla a elektrickej energie, ktorý doplní súčasné výrobné jednotky v Žilinskej teplárenskej, a.s.. Jeho základnými funkciami bude v mimovykurovacom období v plnom rozsahu pokryť výrobu tepla a elektrickej energie v rozsahu nevyhnutnom pre požadovanú dodávku: a)pary premysleným odberateľom a do ...
Rekonštrukcia vykurovania a oceľovej konštrukcie v objekte krytej plavárne
Rekonštrukcia mestskej plavárne prebieha najmä prostredníctvom vlastných kapacít verejného obstarávateľa (aktuálne v rozsahu demolačných prác). Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie len v rozsahu činnosti, ktoré nedokáže vlastnými kapacitami vykonať / zrealizovať, alebo by ich realizácia vlastnými kapacitami bola časovo a personálne ...
Rekonstrukce kotelny Poděbrady, Kunštátská 1100
Předmětem této veřejné zakázky je obnova zdrojové části kotelny Poděbrady, Kunštátská 1100 včetně výstavby nových teplovodů a předávacích stanic. Předmět zakázky je blíže popsán technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - ulice Kainarova
•Rekonstrukci stávajícího podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla, zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase. •Ověření zadání a zjištění současného stavu. •Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby části strojní, elektro, MaR, stavebních a montážních ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově část PS a NZ ulice Kainarova
-Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření. -Demontáž ...
Zajištění dodávky tepla oro SŠHL Frýdlant, p. o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tepelné energie včetně rekonstrukce zdroje vytápění a ohřevu vody v areálu SŠHL Frýdlant, na adrese Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant.