Realizace stavby - REKO TN Litvínov
Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem Realizace stavby „REKO TN Litvínov“ je provedení rekonstrukce tepelného napaječe Litvínov, která bude probíhat celkem ve třech částech (etapách), a to v letech 2020 – 2022 a bude spočívat ve výměně stávajícího potrubí 2 x DN 500 za potrubí 2 x DN 400 v pozemním provedení. Celková délka poptávané ...
Dodáva a odber tepla, príprava teplej úžitkovej a doplňovacej vody do odberných miest
Predmetom zákazky je dodávka a odber: a) tepla zo sústavy tepelných zariadení uchádzača/dodávateľa do sústavy tepelných zariadení verejného obstarávateľa/odberateľa, pre účely vykurovania (ďalej len ÚK) a prípravu teplej úžitkovej vody (ďalej len TÚV), b) doplňovacej vody, pre areál Sociálnej poisťovne na ul. Nevädzová 8 a 10 v Bratislave ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově  – V. a VI. etapa - část PS a NZ
Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření.Demontáž stávající ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově –  ulice Komenského a Palackého
• Rekonstrukce stávajícího podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla, zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase. • Výstavbu nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase. • Ověření zadání a zjištění současného ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - ulice Čechova a Šířava
Rekonstrukci stávajícího podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla, zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase • Výstavbu nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase • Ověření zadání a zjištění současného ...
Generální oprava II. tahu kotle K11
Dodávka a montáž konvekčního přehříváku včetně komor, zavěšení komor konvekčního přehříváku, ekonomizeru včetně komor (EKO, 3 stupně), ohříváku vzduchu (LUVO) včetně všech sovisejících činností blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Rokycanská nemocnice, a.s. - Komplexní rekonstrukce kotelny
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kotelny, která je navržena na totožném půdorysu odstraněného objektu původní přípravny teplé vody (výměníkové stanice). Stávající plynová kotelna o instalovaném výkonu 4850 kW bude nahrazena novou plynovou kotelnou, umístěnou do nového objektu, vyzděného v prostoru stávajícího objektu přípravy TV, ...
Zmena média v parných rozvodoch
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na zhotovenie stavby: Zmena média v parných rozvodoch vo Zvolenskej teplárenskej, a.s.. Zmenou teplonosného média z pary na horúcu vodu dôjde k zvýšeniu účinnosti a efektívnosti dodávky tepla vo verejných rozvodoch tepla. Zároveň dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti dodávok tepla a spresneniu merania ...
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné
Zákazka Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť rieši zmenu teplonosnej látky z pary na horúcu vodu, a to od bodu 6, kde v existujúcej šachte HV3 - Š23 budú v rámci HV napájača Solinky realizované armatúry DN 300 na prívodnom a vratnom potrubí, od ktorých začína realizácia predmetu zákazky, ...
Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou
Predmetom zákazky sú stavebné práce Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou
Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla, prevádzka Levice
Jedná sa o uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa výstavby, modernizácie a rekonštrukcie rozvodov tepla v Leviciach. Ide o nasledovné stavby: Stavba č.1 s názvom : Úprava HVN CVS od CVS po ul. Na Lúkach, Stavba č.2 s názvom : Úprava HVN CVS - ul. Vajanského, Levice a Stavba č.3 s názvom : Rekonštrukcia okruhu OS 82, Levice Rozsah stavieb ...
Rekonštrukcia existujúcich rozvodov v rámci sústavy centrálneho zásobovania teplom, Topoľčany
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa rekonštrukcie úsekov sústavy centrálneho zásobovania teplom v meste Topoľčany, ktoré sú ešte nepredizolované, t.j. ide o rozvody vedené v pôvodných podzemných betónových kanáloch resp. kolektoroch a stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie, ktorej súčasťou je aj modernizácia rozvodov ...
SOŠ Rakovice - Modernizácia zdroja vykurovania s využitím OZE
Predmetom zákazky je modernizácia jestvujúceho zdroja vykurovania ÚVK a prípravy teplej vody TUV s využitím obnoviteľného zdroja energie OZE.
Dodáva a odber tepla, príprava teplej úžitkovej a doplňovacej vody do odberných miest
Predmetom zákazky je dodávka a odber: a) tepla zo sústavy tepelných zariadení uchádzača/dodávateľa do sústavy tepelných zariadení verejného obstarávateľa/odberateľa pre účely vykurovania (ďalej len ÚK) a prípravu teplej úžitkovej vody (ďalej len TÚV), b) doplňovacej vody, pre areál Sociálnej poisťovne na ul. Nevädzová 8 a 10 v Bratislave na ...
Zajištění provozu tepelných zařízení 2020 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb při zabezpečení provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla v rozsahu vykonávání obsluhy, průběžné kontroly a údržby těchto zařízení.
Modernizace EKA K1
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, věcí, prací a služeb spojených s přípravou a provedením modernizace stávajícího ekonomizéru / ohříváku napájecí vody na kotli K1 v areálu Energetika. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, ...
Olomoucko, tepelná zařízení - zajištění havarijní služby, servisních prací, oprav a údržby
Provádění pravidelného servisu a servisních kontrol, zajištění havarijní služby a odstraňování poruch ohrožujících dodávku tepla a teplé užitkové vody v dotčených tepelných zařízeních.
Rekonštrukcia kotolne objektu slobodárne v meste Turany na biomasu
Predmetom zákazky sú stavebné práce: Rekonštrukcia kotolne objektu slobodárne v meste Turany na biomasu, podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zníženie energetickej náročnosti v budove Pivovar KARPAT - Technológia výroby pary
Predmetom zákazky je Stroj na generovanie pary z vody pre technologické účely o pretlaku 1,0 MPa a teplote 190°C s kapacitou min 98 kW a min 130 kg pary/hodina, teplota napájacej vody 105°, návratnosť kondenzátu 30-50%. Vstupné medium sú pelety z mláta, biomasy, drevín alebo poľnohospodárskych produktov Súčasťou stroja je úprava vody a zásobník na ...
Rekonštrukcia rozvodov tepla a teplej vody v Moldave nad Bodvou
Predmetom stavebných prác je rekonštrukcia teplovodných rozvodov - vetva "B" kotolne K3 kde predmetom projektu je nová vetvu primárneho rozvodu vykurovania v strojovni kotolne K3 pre napojenie novo navrhovaného teplovodného rozvodu (rieši SO 01), z ktorého sa napoja domové odovzdávacie stanice tepla (DOST). DOST budú slúžiť pre vykurovanie a ohrev ...
Rekonštrukcia rozvodov tepla – Mesto Nováky
Stavebné práce na rozvodoch tepla a distribučnej výmenníkovej stanice, ktorých cieľom je efektívnejšia prevádzka tepelného hospodárstva v meste Nováky spoločnosťou Benet, s.r.o.. rekonštrukcia CZT v konkrétne dvoch okruhoch pre zásobovanie objektov v SCZT v intraviláne mesta Nováky: Rozvody tepla Fortischem, na ktoré je v nulovom bode napojená ...
Rekonštrukcia rozvodov tepla a zvýšenie účinnosti kogeneračných jednotiek v Komárne
Predmetom zákazky je rekonštrukcia rozvodov tepla a zvýšenie tepelnej účinnosti kogeneračných jednotiek v systéme centrálneho zásobovania teplom v meste Komárno. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
Prešov, DK - vykurovanie budov č. 1, 2 a 5 - R
Predmetom zákazky je výstavba novej kotolne v budove č. 1, nového vykurovacieho rozvodu a novej plynovej prípojky, vybudovanie novej kotolne v budove č. 5, prevedenie termostatizácie a hydraulického zaregulovania rozvodu ÚK, nová plynová prípojka a v budove č. 2 sa prevedie termostatizácia a hydraulické zaregulovanie rozvodu ÚK a nová teplovodná ...
Realizace stavby REKO TN Litvínov
Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem „Realizace stavby „REKO TN Litvínov“ je provedení Rekonstrukce tepelného napaječe Litvínov, která bude probíhat celkem ve třech částech (etapách), a to v letech 2020 – 2022 a bude spočívat ve výměně stávajícího potrubí 2 x DN 500 za potrubí 2 x DN 400 v pozemním provedení. Celková délka poptávané ...
Dřevoterm, s.r.o. - nový zdroj tepla, teplovodní rozvody a regulace vytápění - II.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové technologie kotelny včetně souvisejících stavebních prací blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky je podrobněji upraven v čl. III. zadávací dokumentace.