Prešov, DK - vykurovanie budov č. 1, 2 a 5 - R
Predmetom zákazky je výstavba novej kotolne v budove č. 1, nového vykurovacieho rozvodu a novej plynovej prípojky, vybudovanie novej kotolne v budove č. 5, prevedenie termostatizácie a hydraulického zaregulovania rozvodu ÚK, nová plynová prípojka a v budove č. 2 sa prevedie termostatizácia a hydraulické zaregulovanie rozvodu ÚK a nová teplovodná ...
Realizace stavby REKO TN Litvínov
Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem „Realizace stavby „REKO TN Litvínov“ je provedení Rekonstrukce tepelného napaječe Litvínov, která bude probíhat celkem ve třech částech (etapách), a to v letech 2020 – 2022 a bude spočívat ve výměně stávajícího potrubí 2 x DN 500 za potrubí 2 x DN 400 v pozemním provedení. Celková délka poptávané ...
Dřevoterm, s.r.o. - nový zdroj tepla, teplovodní rozvody a regulace vytápění - II.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové technologie kotelny včetně souvisejících stavebních prací blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky je podrobněji upraven v čl. III. zadávací dokumentace.
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v SCZT Košice
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v SCZT Košice, a to podľa jednotlivých častí predmetu zákazky uvedených v časti C. súťažných podkladov.
Teplárna Sever – rekonstrukce kotle na biomasu, rozvody tepla, DPST, posilovací stanice
rekonstrukce a modernizace kotle na spalování slámy v objektu stávající Teplárny SEVER, výstavba rozvodů tepla pro napojení nových odběratelů v Třebíči, instalaci předávací stanic v napojovaných objektech a instalaci posilovací stanice v souvislosti s rozšiřováním tepelné sítě
Dodávky tepla z nově instalovaného zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tepla (tepelné energie) zadavateli spalováním zemního plynu v zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla nově instalovaného a provozovaného vybraným dodavatelem v centrální kotelně Nemocnice Havlíčkův Brod na základě smlouvy o dodávce tepelné energie a smlouvy o podnájmu uzavřených s vybraným ...
Dodávky tepla z nově instalovaného zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tepla (tepelné energie) zadavateli spalováním zemního plynu v zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla nově instalovaného a provozovaného vybraným dodavatelem v centrální kotelně Nemocnice Pelhřimov na základě smlouvy o dodávce tepelné energie a smlouvy o podnájmu uzavřených s vybraným ...
Vytesnenie pary na kúrenie v areáli Teplárne východ
Predmetom zákazky sú stavebné práce - Vytesnenie pary na kúrenie v areáli Teplárne východ.
Rekonštrukcia parnej turbíny TG2
Predmetom zákazky je rekonštrukcia parnej turbíny TG2 v TEKO a. s. výrobcu: PRVNÍ BRŇENSKÁ STROJÍRNA N.P. BRNO výrobné číslo 5073 z roku 1979, zameraná na zvýšenie účinnosti turbíny v celom rozsahu prevádzkového radenia TG2, od výkonu na svorkách generátora 12 MWe do menovitého výkonu 66 MWe. Pre nedostatočný počet znakov v bode VI.3) ...
Ekologizace lokálních zdrojů - výměna hořáků
Předmět plnění zahrnuje dodání nových monoblokových plynových hořáků v nízkoemisní (ULTRA - LOW NOx) verzi. Celkem se jedná o 29 ks hořáků. Součástí dodávky je kompletní uvedení hořáku do provozu včetně všech potřebných seřízení, zkoušek a autorizovaného měření emisí dle zák. 201/2012 Sb. Po instalaci hořáku musí být splněny požadavky na emise ...
Rekonstrukce centrálního zdroje tepla U Žirafy,  ul. 28. října, Žamberk
Předmětem veřejné zakázky je kompletní demontáž technologicky zastaralého a neefektivního zařízení pro výrobu tepla o celkovém výkonu 7 100 kW. Bude demontováno veškeré stávající zařízení v kotelně i strojovně. Nově bude provedena instalace kogenerační jednotky o výkonu cca 699 kWt (cca 600 kWe) pro využití vysokoúčinné kombinované výroby ...
Rekonstrukce části tepelné sítě v Lovosicích - 1.etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací „ HORKOVOD - Dlouhá“. Jedná se o dodávku stavby teplovodních rozvodů a objektových předávacích stanic pro zajištění dodávky tepla pro bytové domy a občanskou výstavbu v ulicích Dlouhá a Wolkerova. V ulici Dlouhá bude osazeno sedm objektů ...
UK – PF Kotelna
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologie pro plynové kondenzační kotle včetně provedení stavebních úprav kotelny, které spočívají ve výměně stávajících tří plynových kotlů odkouřených třemi nově vyvložkovanými komínovými průduchy nad střešní rovinu. Dále budou vyměněny páteřní rozvody topné vody (přívod a zpátečka) procházející celým ...
Modernizácia zdroja tepla a vyregulovanie rozvodov tepla SOŠ informačných technológií
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia tepelného hospodárstva. Predmetom technického riešenia stavby je rekonštrukcia jestvujúceho centrálneho zdroja tepla nízkotlakovej teplovodnej plynovej kotolne, ďalej vyregulovanie rozvodov tepla, termostatizácia vykurovacích telies v jednotlivých objektoch napojených na jestvujúci ...
Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder
Predmetom zákazky je rekonštrukcia vonkajších rozvodov ústredného vykurovania, ohriatej pitnej vody a cirkulácie ohriatej pitnej vody teplovodu a rozšírenie teplovodu pre nové objekty v časti mesta VEĽKÝ MEDER.
Výstavba zdroja tepla – Nový Ruskov
Časť vykurovanie výstavba obnoviteľného zdroja tepla (zdroj tepelné čerpadlo). Predstavuje objekt, kde sú riešené položky oprávnených nákladov. Rozsah: Zemné hlbinné vrty, rozdeľovacie šachty, rozvody do zemných vrtov, prívody k zemným vrtom, hlavné prívody do strojovne tepelného čerpadla, rozvody od strojovne k objektom, TČ soľanka (zemný vrt) ...
Výmena vonkajších rozvodov ÚK a TV - tepelný okruh Kotolňa Sever, Rajec
Predmetom zákazky sú práce na rekonštrukcii a modernizácii rozvodov CZT - vonkajších teplovodných rozvodov (4- rúrkovy systém), slúžiacich pre vykurovanie a distribúciu TV s cirkuláciou v tepelnom okruhu kotolne Sever (sídlisko Sever) v meste Rajec. Rekonštrukcia výmena rozvodov sa vykonáva na úseku od kotolne Sever smerom k ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - III. a IV.etapa - část PS a NZ
- Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby části strojní, elektro, MaR, stavebních a montážních prací, včetně demontáží, případných provizorií a přeložek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a dle Přílohy č. 5 Smlouvy. -Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. ...
Modernizácia kotolne v ZŠ Holčíkovce
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy pre nové technologické zariadenia v miestnostiach jestvujúcej kotolne na biomasu , ktoré vyplývajú z technologických požiadaviek pre návrh modernizácie kotolne. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti E. súťažných podkladov.
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP pre časť č. 4
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP v Košiciach pre časť č. 4 predmetu zákazky, a to podľa jednotlivých častí predmetu zákazky v časti C. súťažných podkladov. * Obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku ...
Rekonštrukcia a modernizácia primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia a modernizácia primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom, (SCZT) v Košiciach a to podľa jednotlivých častí predmetu zákazky v rozsahu určenom v opise predmetu zákazky v časti C súťažných podkladov. Pre nedostatočný počet znakov v bode VI.3) Doplňujúce informácie, obstarávateľ uvádza nasledovné ...
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné
Predmetom zákazky je realizácia potrubných rozvodov a rozšírenie centrálnej výmenníkovej stanice v areáli Žilinská teplárenská, a.s. Požadovaný rozsah a komplexnosť zákazky zahŕňa: -spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a podrobného rozpočtu; -zabezpečenie právoplatných rozhodnutí umožňujúcich realizáciu a uvedenie predmetu ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - III. a IV.etapa - část PS a NZ
-Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby části strojní, elektro, MaR, stavebních a montážních prací, včetně demontáží, případných provizorií a přeložek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a dle Přílohy č. 5 Smlouvy. -Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. ...
Výměna hořáků horkovodního kotle HK21 teplárny Malešice 3
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla „Výměna hořáků horkovodního kotle HK21 teplárny Malešice 3“. Jedná se o jeden ze dvou kotlů OK 116H s interním označením HK21 umístěný ve špičkovém plynovém zdroji teplárna Malešice 3.
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově –  Nábřeží Dr. E. Beneše - Kopaniny
• Rekonstrukci stávajícího nadzemního a podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase. • Výstavbu nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase. • Realizaci datového přenosu dat a ...