Dodávka tepla pro nemocnici Jilemnice a nemocnici Semily prostřednictvím instalace kogeneračních jednotek
Předmětem zakázky je dodávka tepelné energie zadavateli. Za účelem zajištění dodávky tepla dodavatel nainstaluje a bude provozovat 2 kogenerační jednotky včetně akumulační nádob a dalšího příslušenství (dále také jen „KGJ“) pro MMN, a.s.
Kogenerační zdroj tepla Spořilov - II.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění kogenerační jednotky pro teplárenský provoz (tj. soustrojí jednoho spalovacího pístového motoru, používajícího jako palivo zemní plyn včetně plynové řady, jednoho generátoru a tepelného modulu obsahujícího minimálně spalinový výměník, deskový výměník a potřebná čerpadla) v Benešově o ...
C470 - Úpravy na trasách trvalého odkalu parogenerátorů
Předmětem veřejné zakázky je provedení úprav na trasách trvalého odkalu parogenerátorů včetně zpracování dokumentace, provedení demontážních a montážních prací a dodávek materiálu v rámci plánovaných odstávek HVB na výměnu paliva, včetně zajištění a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech a dále ...
Obsluha tepelno-technických zariadení
Jedná sa o obsluhu tepelno-technických zariadení (7 kotolní) na pevné palivo a plyn v období od 01.09.2020 do 31.08.2024
Žilina, kas. P. Jilemnického - modernizácia vykurovania areálu, I. etapa - R
Predmetom zákazky je zmena systému vykurovania v areáli kasární P. Jilemnického v Žiline a náhrada existujúceho distribučného rozvodu pary novým teplovodným rozvodom a nevyhnutné úpravy vykurovaných systémov vo vykurovaných objektoch. Zmena teplonosného média je vyvolaná prechodom dodávateľa tepla z parného na horúcovodné teplonosné médium v rámci ...
Rekonštrukcia a prepojenie rozvodov tepla v Poprade
Predmetom zákazky je rekonštrukcia vonkajších vykurovacích rozvodov na okruhu kotolne E3/VI, Poprad (E1/VI) a prepojenie vonkajších vykurovacích potrubných rozvodov v novej trase medzi bytovými domami Patria a Labe na okruhu plynovej kotolne E3/VI v Poprade.
Výmena rozvodov ÚK a TV - vetva Západ PK Mier 3, Spišská Nová Ves
Predmetom verejného obstarávania je výmena rozvodov ÚK a TV - vetva Západ PK Mier 3 v Spišskej Novej Vsi. V rámci tejto stavby sa vybuduje nový vykurovací rozvod a rozvod TV a cirkulácie TV v celkovej dĺžke trasy cca 391,60 m podzemného rozvodu, vrátane kompenzátorov, ktorý bude zhotovený z predizolovaných potrubí v bezkanálovom vyhotovení. ...
Teplárna Sever - rekonstrukce zdroje KVET z biomasy
Rekonstrukce stávající technologie KVET z biomasy a modernizace případně výměna navazující technologie bude řešena v budově stávající kotelny.
Realizace vlastního energetického zdroje v Nemocnici Tábor, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je především dodávka a instalace dvou teplovodních plynových kondenzačních kotlů, dodávka a instalace plynové kogenerační jednotky a další technologie, jako je vnější a vnitřní plynovod, měření a regulace a související stavební úpravy prostoru kotelny dle zadávací dokumentace (viz její příslušné přílohy). Předmětem ...
Nemocnice Boskovice – Rekonstrukce tepelného zdroje
Předmětem této veřejné zakázky je dílčí obnova stávajících zařízení pro výrobu tepla umístěných v kotelně Nemocnice Boskovice, a to v souladu s technickými podmínkami definovanými ve všech nezbytných podrobnostech v Příloze č. 1 k zadávací dokumentace, a dále v souladu s obchodními podmínkami dle Přílohy č. 3 k zadávací dokumentaci a v rozsahu ...
Zajištění dodávky tepla oro SŠHL Frýdlant, p. o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tepelné energie včetně rekonstrukce zdroje vytápění a ohřevu vody v areálu SŠHL Frýdlant, na adrese Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant.
Nový zdroj ŽT – PPC 25 MWe
Predmetom zákazky je dodávka a montáž nového zdroja tepla a elektrickej energie, ktorý doplní súčasné výrobné jednotky v Žilinskej teplárenskej, a.s.. Jeho základnými funkciami bude v mimovykurovacom období v plnom rozsahu pokryť výrobu tepla a elektrickej energie v rozsahu nevyhnutnom pre požadovanú dodávku: a)pary premysleným odberateľom a do ...
Rekonštrukcia vykurovania a oceľovej konštrukcie v objekte krytej plavárne
Rekonštrukcia mestskej plavárne prebieha najmä prostredníctvom vlastných kapacít verejného obstarávateľa (aktuálne v rozsahu demolačných prác). Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie len v rozsahu činnosti, ktoré nedokáže vlastnými kapacitami vykonať / zrealizovať, alebo by ich realizácia vlastnými kapacitami bola časovo a personálne ...
Rekonstrukce kotelny Poděbrady, Kunštátská 1100
Předmětem této veřejné zakázky je obnova zdrojové části kotelny Poděbrady, Kunštátská 1100 včetně výstavby nových teplovodů a předávacích stanic. Předmět zakázky je blíže popsán technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - ulice Kainarova
•Rekonstrukci stávajícího podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla, zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase. •Ověření zadání a zjištění současného stavu. •Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby části strojní, elektro, MaR, stavebních a montážních ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově část PS a NZ ulice Kainarova
-Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření. -Demontáž ...
Zajištění dodávky tepla oro SŠHL Frýdlant, p. o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tepelné energie včetně rekonstrukce zdroje vytápění a ohřevu vody v areálu SŠHL Frýdlant, na adrese Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant.
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – ulice Komenského a Palackého - část PS a NZ
Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření.
Výmena nadzemného tepelného rozvodu a prepojenie systémov CZT
Predmetom zákazky je výmena nadzemných teplovodných rozvodov z objektu kotolne v priemyselnom parku na jestvujúce potrubie, ktoré vstupuje do podzemného rozvodu v Kysuckom Novom Meste. Súbežne s nadzemným rozvodom bude do spoločnej trasy na potrubný most uložená optická sieť pre prenos dát a informácií z OST do dispečerského strediska v centrálnej ...
Dodávka tepelné energie pro ZŠ Seifertova 5, MŠ Seifertova 6 a MŠ Seifertova 4a, Jihlava
Účelem veřejné zakázky je pokrytí spotřeby tepelné energie zadavatele na vytápění a ohřev TV a nahrazení stávajících zdrojů tepla, jež jsou na hranici své životnosti. Předmětem veřejné zakázky je dodávka tepla (tepelné energie) pro vytápění a pro ohřev teplé vody (TV) do níže uvedených budov, které jsou majetkem zadavatele, a to na dobu neurčitou ...
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla K - 2
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v okruhu kotolne K - 2 podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Odovzdávacie stanice tepla – vetva V3 Solinky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia súčasných odovzdávacích staníc výmenou existujúcich parných modulov výmenníkových staníc v úseku vetvy V3 Solinky od bodu 6 po bod 17 v objektoch pripojených na systém centrálneho zásobovania teplom (ďalej len "CZT"). Cieľom zmeny teplonosnej látky používanej pri prevádzkovaní napájača Solinky zpary na horúcu ...
Instalace středotlakých parních plynových kotlů na PŠ
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla „Instalace středotlakých parních plynových kotlů na PŠ“ podle PROJEKTU. Jedná se o instalaci nových středotlakých parních kotlů o tepelném výkonu 2x 35 MW, s výstupní teplotou přehřáté páry 220 °C a tlakem 0,9-1,0 MPa(a), jako náhrada stávajících kotlů s dožitou technologií. Realizace stavby bude ...
Dodávka tepla do vybraných bytových domů statutárního města Kladno, 2020-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tepla do bytových domů a provozování domovních kotelen v roce 2020 - 2022 na adrese: Kladno, V. Lanny 3280, 3282, 3284, 3287, 3289, 3291 Kladno – Švermov, Velvarská 1273 a Velvarská 1417 Kladno – Vrapice, Vrapická 127 a Vrapická 128 Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje následující ...
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť
Zákazka Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť, pokračovanie V2 Mesto rieši zmenu teplonosnej látky z pary na horúcu vodu, a to od bodu č. 17, kde v existujúcej šachte HV2 - Š22 budú v rámci zákazky Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá ...