Dodávka tepla pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody pre Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, konkrétne ide o dodávku tepla pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV) pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Dodávka tepla bude konkrétne pre objekty Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Divadelná 1727/3, Zvolen a budova Ubytovne zapísaných na LV ...
Výměna potrubí LEBIT Velkomoravská - Mišákova
Výměna přívodního a vratného horkovodního potrubí mezi šachtami Š151 v ul. Velkomoravská - Š152d v ul. Ibsenova včetně části napojených přípojek po uzavírací armatury, které jsou součástí díla. Připoložení doprovodného dispečerského rozvodu (chrániček optického vedení a komunikačního kabelu) podél vratného potrubí mezi šachtami 151 - 152d
Prevádzkovanie mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií
Predmetom zákazky je prevádzkovanie mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií vo vlastníctve Mesta Trenčín.
Dodávka tepla pre Centrum zdravotnej starostlivosti Turzovka
Predmetom zákazky je dodávka tepla na vykurovanie a na prípravu teplej vody pre Centrum zdravotnej starostlivosti Turzovka.
Výstavba paroplynového teplárenského zdroje 1 v teplárenské lokalitě Mělník
Předmětem veřejné zakázky je navržení a vypracování projektové dokumentace, provedení stavebních prací, výroba, dodání, provedení montáží, uvedení do provozu a vyzkoušení veškerých stavebních objektů, provozních souborů zařízení a technologií paroplynového teplárenského zdroje v elektrárenské lokalitě Mělník a dále zajištění pravidelného, ...
Nový zdroj tepla a elektriny – plynové motory a transformátor T10 v závode Žilina
Predmetom zákazky je realizácia energetického zdroja na výrobu tepla a elektriny na technologickej koncepcii dvoch (2) plynových motorov a ostatného príslušenstva. Súčasťou diela je aj rekonštrukcia distribučného transformátora T10 s dodávkou nového transformátora s príslušenstvom. Pre nedostatočný počet znakov v bode VI.3) Doplňujúce ...
Obnova PTV Adamovská II. etapa a Výměna části potrubí PáTN DN 700 Michle, II. etapa
Předmětem této zakázky je obnova a výměna stávajících tras horkovodů zadavatele v rámci těchto staveb: • Obnova PTV Adamovská II. etapa, • Výměna části potrubí PáTN DN 700 Michle, II. etapa, a to v souladu s Technologickými standardy RTZ PT včetně jejich příloh, které jsou součástí zadávací dokumentace. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Výměna potrubí LEBIT Velkomoravská-Mišákova
Výměnu přívodního a vratného horkovodního potrubí mezi šachtami Š151 v ul. Velkomoravská - Š152d v ul. Ibsenova včetně části napojených přípojek po uzavírací armatury, které jsou součástí díla. Připoložení doprovodného dispečerského rozvodu (chrániček optického vedení a komunikačního kabelu) podél vratného potrubí mezi šachtami 151-152d.
Dodávky energií - Domov u rybníka Víceměřice 2023
Veřejná zakázka je dle ust. § 35 zákona rozdělena na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu nebo obě části. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení těchto zadávacích podmínek pro každou část zakázky. Část 1: Dodávka elektrické energie Část 2: Dodávka plynu
Heat and Power Plant T600 / Teplárna T600
Předmětem veřejné zakázky je výstavba teplárny T600 na klíč a údržba plynových turbín a generátorů plynových turbín. Teplárna T600 bude trvale zásobovat areál zadavatele Chempark parou, vodou a elektrickou energií. Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh, výroba, dodávka, výstavba a montáž, dohled nad montáží, zkoušením a uvedením do provozu ...
Nákup a odběr tepelné energie v bytovém domě Stamicova 11, 623 00
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené s výrobou a dodávkou tepla a teplé užitkové vody do objektu Stamicova 11 a do bazénu, odběrné místo 0800052365 v Brně-Kohoutovicích v rozsahu stanoveném „Smlouvou na dodávku tepelné energie a teplé vody z tepelného zařízení - plynové kotelny - v objektu Stamicova ulice 11 Brno-Kohoutovice“ ...
TDK Horkovodní biomasová kotelna 8 MWt, IT-90-06-01485
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kompletní biomasové horkovodní kotelny o maximálním trvalém tepelném výkonu 8 MWt, a to včetně zpracování veškeré požadované a potřebné dokumentace, napojení zařízení na stávající řídící systémy, odzkoušení a uvedení do provozu s cílem trvale odstavit stávající dožité uhelné kotle K1 a K2 s jejich přidruženou ...
Servis a opravy zariadení kogeneračného zdroja
Predmetom zákazky je poskytovanie servisu a opráv prevádzky zariadení kogeneračného zdroja za účelom zabezpečenia nepretržitej a bezpečnej prevádzky technologického zariadenia kogeneračného zdroja. Servis a opravy budú vykonávané na zariadení KGJ 1,2,3,4 (sústroj motor + generátor) označených: KGJ 1, typ B35: 40V20AG2, výrobca ROLLS-ROYCE ...
Výroba tepla a zásobování teplem a elektřinou, revitalizace kotelny v Rokycanské nemocnici, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tepla (tepelné energie) a částečně elektrické energie po dobu 15ti let. Součástí předmětu zakázky je demolice stávající budovy výměníku, výstavba nové budovy kotelny na půdorysu budovy výměníku, dodávka nového zdroje tepla a kogenerační jednotky.
Přípravné práce - modernizace zdroje Brno-sever pro soustavu zásobování tepelnou energií
Předmětem veřejné zakázky je zvýšení kapacity propojení horkovodů Lesná a Líšeň uvnitř areálu teplárny Brno - sever (na adrese Obřanská 60, 614 00 Brno). Současné potrubní propojení obou horkovodů potrubím dimenze DN350 a DN400 bude nahrazeno dimenzí DN600. Trasa bude upravena s ohledem na požadavky instalace nového zdroje (kotle na dřevní ...
Obnova tepelných napáječů v lokalitách Michle a Malešice - I. etapa
Předmětem této zakázky je obnova stávajících tras horkovodů zadavatele v rámci těchto staveb: Oprava PáTN DN 700 Michle-Jih, I. etapa Oprava PáTN DN350 Michle-Východ Oprava PáTN DN600 TMA-Jih, Teplárenská-Tiskařská Podrobnosti viz zadávací dokumentace
Centralizácia vykurovania a zvyšovanie energetickej efektívnosti CTZ v Komárne
Predmetom zákazky je výstavba teplovodu od kotolne BAURING po plynovú kotolňu na ul. Budovateľskej 8-22 v meste Komárno.
Výběr dodavatele tepla do rozvodné sítě v oblasti Střed města Břeclav
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tepla do rozvodné sítě provozované společností TEPLO Břeclav s.r.o. a to od 1.7.2022. Předpokládaný rozsah ročních dodávek je 28 tis. GJ. Předmětem veřejné zakázky je tedy výběr dodavatele tepla v daném místě, v daném rozsahu GJ a pro definované časové rozmezí. Cílem veřejné zakázky je zabezpečení ...
Konverze Tábor - horkovod Sever a Východ
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího v instalaci horkovodního potrubí, které v několika níže popsaných lokalitách nahradí ztrátové parní potrubí a propojí primární tepelnou síť s lokálními rozvodnými systémy společnosti BYTES Tábor s.r.o., která zajišťuje dodávky tepla ve městě Tábor, a dále s ostatními ...
Rekonstrukce závěsů na VT a ST parovodech bloku A, B, C, D
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce závěsů na vysokotlakém (dále jen VT) parovodu a středotlakém (dále jen ST) parovodu bloku A, B, C a D. Jedná se zejména o dodávku a montáž zadavatelem vybraných závěsů a kontrolu všech závěsů na VT a ST parovodech. Nedílnou součástí je součástí je i zpracování objednatelem požadované dokumentace, ...
Dekarbonizace Teplárny Přerov - Úpravy, parovody a napojení TG3, část Demontáž TG2
Demontáž stávajícího soustrojí turbogenerátoru TG2 včetně souvisejících pomocných zařízení, jako například potrubí, armatury, olejové hospodářství, chlazení, čerpadel, kabelů, izolací a části technologie teplárny související s montáží budoucí TG3 který bude umístěn na stávajícím železobetonovém základu TG2, provedení stavebních úprav podlahy ...
Výroba tepla a zásobování teplem v areálu krytého plaveckého bazénu v České Třebové
Výroba tepla a zásobování teplem v areálu krytého plaveckého bazénu v České Třebové
Poskytování energetických služeb metodou EPC v Nemocnici na Homolce
Předmětem této zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro objekty v Nemocnice na Homolce. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb dopracován návrh energeticky úsporných opatření. Zpracování prováděcí projektové dokumentace na realizaci úsporných opatření, Dodávka a montáž navržených úsporných opatření na ...
Dodávka tepelné energie pro areál IKEM
Předmětem nadlimitní VZ je dodávka tepelné energie pro vytápění a ohřev vody v areálu zadavatele na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč, a to na dobu určitou v délce trvání pěti (5) let ode dne podpisu smlouvy, a to v odhadovaném objemu cca 43.000 GJ/rok pro stávající stav areálu IKEM do konce roku 2023; dále potom zadavatel ...
Potenciál využití odpadního tepla v České republice
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování podkladů a analýz, které přinesou komplexní rozbor potenciálu využití odpadního tepla v ČR včetně možného souvisejícího snížení emisí na stávajících zdrojích znečišťování, identifikace bariér pro využití odpadního tepla (v konkrétních případech) a identifikace vhodných příjemců ...