Výstavba paroplynového teplárenského zdroje 1 v teplárenské lokalitě Mělník
Předmětem veřejné zakázky je navržení a vypracování projektové dokumentace, provedení stavebních prací, výroba, dodání, provedení montáží, uvedení do provozu a vyzkoušení veškerých stavebních objektů, provozních souborů zařízení a technologií paroplynového teplárenského zdroje v elektrárenské lokalitě Mělník a dále zajištění pravidelného, ...
Nový zdroj tepla a elektriny – plynové motory a transformátor T10 v závode Žilina
Predmetom zákazky je realizácia energetického zdroja na výrobu tepla a elektriny na technologickej koncepcii dvoch (2) plynových motorov a ostatného príslušenstva. Súčasťou diela je aj rekonštrukcia distribučného transformátora T10 s dodávkou nového transformátora s príslušenstvom. Pre nedostatočný počet znakov v bode VI.3) Doplňujúce ...
Obnova PTV Adamovská II. etapa a Výměna části potrubí PáTN DN 700 Michle, II. etapa
Předmětem této zakázky je obnova a výměna stávajících tras horkovodů zadavatele v rámci těchto staveb: • Obnova PTV Adamovská II. etapa, • Výměna části potrubí PáTN DN 700 Michle, II. etapa, a to v souladu s Technologickými standardy RTZ PT včetně jejich příloh, které jsou součástí zadávací dokumentace. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Výměna potrubí LEBIT Velkomoravská-Mišákova
Výměnu přívodního a vratného horkovodního potrubí mezi šachtami Š151 v ul. Velkomoravská - Š152d v ul. Ibsenova včetně části napojených přípojek po uzavírací armatury, které jsou součástí díla. Připoložení doprovodného dispečerského rozvodu (chrániček optického vedení a komunikačního kabelu) podél vratného potrubí mezi šachtami 151-152d.
Dodávky energií - Domov u rybníka Víceměřice 2023
Veřejná zakázka je dle ust. § 35 zákona rozdělena na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu nebo obě části. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení těchto zadávacích podmínek pro každou část zakázky. Část 1: Dodávka elektrické energie Část 2: Dodávka plynu
Heat and Power Plant T600 / Teplárna T600
Předmětem veřejné zakázky je výstavba teplárny T600 na klíč a údržba plynových turbín a generátorů plynových turbín. Teplárna T600 bude trvale zásobovat areál zadavatele Chempark parou, vodou a elektrickou energií. Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh, výroba, dodávka, výstavba a montáž, dohled nad montáží, zkoušením a uvedením do provozu ...
Nákup a odběr tepelné energie v bytovém domě Stamicova 11, 623 00
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené s výrobou a dodávkou tepla a teplé užitkové vody do objektu Stamicova 11 a do bazénu, odběrné místo 0800052365 v Brně-Kohoutovicích v rozsahu stanoveném „Smlouvou na dodávku tepelné energie a teplé vody z tepelného zařízení - plynové kotelny - v objektu Stamicova ulice 11 Brno-Kohoutovice“ ...
TDK Horkovodní biomasová kotelna 8 MWt, IT-90-06-01485
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kompletní biomasové horkovodní kotelny o maximálním trvalém tepelném výkonu 8 MWt, a to včetně zpracování veškeré požadované a potřebné dokumentace, napojení zařízení na stávající řídící systémy, odzkoušení a uvedení do provozu s cílem trvale odstavit stávající dožité uhelné kotle K1 a K2 s jejich přidruženou ...
Servis a opravy zariadení kogeneračného zdroja
Predmetom zákazky je poskytovanie servisu a opráv prevádzky zariadení kogeneračného zdroja za účelom zabezpečenia nepretržitej a bezpečnej prevádzky technologického zariadenia kogeneračného zdroja. Servis a opravy budú vykonávané na zariadení KGJ 1,2,3,4 (sústroj motor + generátor) označených: KGJ 1, typ B35: 40V20AG2, výrobca ROLLS-ROYCE ...
Výroba tepla a zásobování teplem a elektřinou, revitalizace kotelny v Rokycanské nemocnici, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tepla (tepelné energie) a částečně elektrické energie po dobu 15ti let. Součástí předmětu zakázky je demolice stávající budovy výměníku, výstavba nové budovy kotelny na půdorysu budovy výměníku, dodávka nového zdroje tepla a kogenerační jednotky.
Přípravné práce - modernizace zdroje Brno-sever pro soustavu zásobování tepelnou energií
Předmětem veřejné zakázky je zvýšení kapacity propojení horkovodů Lesná a Líšeň uvnitř areálu teplárny Brno - sever (na adrese Obřanská 60, 614 00 Brno). Současné potrubní propojení obou horkovodů potrubím dimenze DN350 a DN400 bude nahrazeno dimenzí DN600. Trasa bude upravena s ohledem na požadavky instalace nového zdroje (kotle na dřevní ...
Obnova tepelných napáječů v lokalitách Michle a Malešice - I. etapa
Předmětem této zakázky je obnova stávajících tras horkovodů zadavatele v rámci těchto staveb: Oprava PáTN DN 700 Michle-Jih, I. etapa Oprava PáTN DN350 Michle-Východ Oprava PáTN DN600 TMA-Jih, Teplárenská-Tiskařská Podrobnosti viz zadávací dokumentace
Centralizácia vykurovania a zvyšovanie energetickej efektívnosti CTZ v Komárne
Predmetom zákazky je výstavba teplovodu od kotolne BAURING po plynovú kotolňu na ul. Budovateľskej 8-22 v meste Komárno.
Výběr dodavatele tepla do rozvodné sítě v oblasti Střed města Břeclav
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tepla do rozvodné sítě provozované společností TEPLO Břeclav s.r.o. a to od 1.7.2022. Předpokládaný rozsah ročních dodávek je 28 tis. GJ. Předmětem veřejné zakázky je tedy výběr dodavatele tepla v daném místě, v daném rozsahu GJ a pro definované časové rozmezí. Cílem veřejné zakázky je zabezpečení ...
Konverze Tábor - horkovod Sever a Východ
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího v instalaci horkovodního potrubí, které v několika níže popsaných lokalitách nahradí ztrátové parní potrubí a propojí primární tepelnou síť s lokálními rozvodnými systémy společnosti BYTES Tábor s.r.o., která zajišťuje dodávky tepla ve městě Tábor, a dále s ostatními ...
Rekonstrukce závěsů na VT a ST parovodech bloku A, B, C, D
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce závěsů na vysokotlakém (dále jen VT) parovodu a středotlakém (dále jen ST) parovodu bloku A, B, C a D. Jedná se zejména o dodávku a montáž zadavatelem vybraných závěsů a kontrolu všech závěsů na VT a ST parovodech. Nedílnou součástí je součástí je i zpracování objednatelem požadované dokumentace, ...
Dekarbonizace Teplárny Přerov - Úpravy, parovody a napojení TG3, část Demontáž TG2
Demontáž stávajícího soustrojí turbogenerátoru TG2 včetně souvisejících pomocných zařízení, jako například potrubí, armatury, olejové hospodářství, chlazení, čerpadel, kabelů, izolací a části technologie teplárny související s montáží budoucí TG3 který bude umístěn na stávajícím železobetonovém základu TG2, provedení stavebních úprav podlahy ...
Výroba tepla a zásobování teplem v areálu krytého plaveckého bazénu v České Třebové
Výroba tepla a zásobování teplem v areálu krytého plaveckého bazénu v České Třebové
Poskytování energetických služeb metodou EPC v Nemocnici na Homolce
Předmětem této zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro objekty v Nemocnice na Homolce. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb dopracován návrh energeticky úsporných opatření. Zpracování prováděcí projektové dokumentace na realizaci úsporných opatření, Dodávka a montáž navržených úsporných opatření na ...
Dodávka tepelné energie pro areál IKEM
Předmětem nadlimitní VZ je dodávka tepelné energie pro vytápění a ohřev vody v areálu zadavatele na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč, a to na dobu určitou v délce trvání pěti (5) let ode dne podpisu smlouvy, a to v odhadovaném objemu cca 43.000 GJ/rok pro stávající stav areálu IKEM do konce roku 2023; dále potom zadavatel ...
Potenciál využití odpadního tepla v České republice
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování podkladů a analýz, které přinesou komplexní rozbor potenciálu využití odpadního tepla v ČR včetně možného souvisejícího snížení emisí na stávajících zdrojích znečišťování, identifikace bariér pro využití odpadního tepla (v konkrétních případech) a identifikace vhodných příjemců ...
Rozšíření energetického zdroje KVET Kožichovice
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby pro rozšíření, výstavbu a zprovoznění technologické části kombinované výrobny elektrické energie a tepla „Rozšíření energetického zdroje KVET Kožichovice“ vč. souvisejících technologických zařízení. Součástí Díla je dodávka kogenerační jednotky, vyvedení výkonu, úpravy rozvodny 22kV, dodávka a úpravy ...
Dekarbonizace Teplárny Přerov - Stavební úpravy stávajícího komínu
Zahrnuje zejména rekonstrukci stávajícího komínu formou jeho vyvložkování pro účely provozu nového multipalivového kotle K6 o výkonu 40 MWt. Zadavatel požaduje po dodavateli vypracovat a předat kompletní dodavatelskou dokumentaci dle smlouvy o dílo, Přílohy č. 8 - Dodavatelská dokumentace
Dodávky tepla do objektu Tovární 165, Český Krumlov
Zajištění dodávek tepla do objektu po ukončení stávajícího vytápění lokálním parovodem.
Zajištění dodávek tepla pro město Bechyně
Předmětem zakázky je zajištění dodávek tepelné energie v předpokládaném objemu 25 000 GJ/rok, a to z kotelny na adrese Písecká 761, kterou vítězný dodavatel (Nájemce) v průběhu smluvního kontraktu modernizuje. Modernizace kotelny na adrese Písecká je realizována metodu Design and Build. Termín modernizace kotelny je stanoven do začátku topné ...