Rekonstrukce závěsů na VT a ST parovodech bloku A, B, C, D
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce závěsů na vysokotlakém (dále jen VT) parovodu a středotlakém (dále jen ST) parovodu bloku A, B, C a D. Jedná se zejména o dodávku a montáž zadavatelem vybraných závěsů a kontrolu všech závěsů na VT a ST parovodech. Nedílnou součástí je součástí je i zpracování objednatelem požadované dokumentace, ...
Dekarbonizace Teplárny Přerov - Úpravy, parovody a napojení TG3, část Demontáž TG2
Demontáž stávajícího soustrojí turbogenerátoru TG2 včetně souvisejících pomocných zařízení, jako například potrubí, armatury, olejové hospodářství, chlazení, čerpadel, kabelů, izolací a části technologie teplárny související s montáží budoucí TG3 který bude umístěn na stávajícím železobetonovém základu TG2, provedení stavebních úprav podlahy ...
Výroba tepla a zásobování teplem v areálu krytého plaveckého bazénu v České Třebové
Výroba tepla a zásobování teplem v areálu krytého plaveckého bazénu v České Třebové
Poskytování energetických služeb metodou EPC v Nemocnici na Homolce
Předmětem této zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro objekty v Nemocnice na Homolce. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb dopracován návrh energeticky úsporných opatření. Zpracování prováděcí projektové dokumentace na realizaci úsporných opatření, Dodávka a montáž navržených úsporných opatření na ...
Dodávka tepelné energie pro areál IKEM
Předmětem nadlimitní VZ je dodávka tepelné energie pro vytápění a ohřev vody v areálu zadavatele na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč, a to na dobu určitou v délce trvání pěti (5) let ode dne podpisu smlouvy, a to v odhadovaném objemu cca 43.000 GJ/rok pro stávající stav areálu IKEM do konce roku 2023; dále potom zadavatel ...
Potenciál využití odpadního tepla v České republice
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování podkladů a analýz, které přinesou komplexní rozbor potenciálu využití odpadního tepla v ČR včetně možného souvisejícího snížení emisí na stávajících zdrojích znečišťování, identifikace bariér pro využití odpadního tepla (v konkrétních případech) a identifikace vhodných příjemců ...
Rozšíření energetického zdroje KVET Kožichovice
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby pro rozšíření, výstavbu a zprovoznění technologické části kombinované výrobny elektrické energie a tepla „Rozšíření energetického zdroje KVET Kožichovice“ vč. souvisejících technologických zařízení. Součástí Díla je dodávka kogenerační jednotky, vyvedení výkonu, úpravy rozvodny 22kV, dodávka a úpravy ...
Dekarbonizace Teplárny Přerov - Stavební úpravy stávajícího komínu
Zahrnuje zejména rekonstrukci stávajícího komínu formou jeho vyvložkování pro účely provozu nového multipalivového kotle K6 o výkonu 40 MWt. Zadavatel požaduje po dodavateli vypracovat a předat kompletní dodavatelskou dokumentaci dle smlouvy o dílo, Přílohy č. 8 - Dodavatelská dokumentace
Dodávky tepla do objektu Tovární 165, Český Krumlov
Zajištění dodávek tepla do objektu po ukončení stávajícího vytápění lokálním parovodem.
Zajištění dodávek tepla pro město Bechyně
Předmětem zakázky je zajištění dodávek tepelné energie v předpokládaném objemu 25 000 GJ/rok, a to z kotelny na adrese Písecká 761, kterou vítězný dodavatel (Nájemce) v průběhu smluvního kontraktu modernizuje. Modernizace kotelny na adrese Písecká je realizována metodu Design and Build. Termín modernizace kotelny je stanoven do začátku topné ...
Tábor Západ - přestavba parovodu na horkovod
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího v instalaci horkovodního potrubí, které nahradí ztrátové parní potrubí a propojí teplárnu v Táboře s lokálními rozvodnými systémy společnosti BYTES Tábor s.r.o., která zajišťuje dodávky tepla ve městě Tábor a dále s ostatními zákazníky C-Energy Planá s.r.o., kteří jsou ...
Rekonstrukce části tepelné sítě v Lovosicích - 2.etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací „ HORKOVOD - SADY PIONÝRŮ“. Jedná se o dodávku stavby teplovodních rozvodů a objektových předávacích stanic pro zajištění dodávky tepla pro bytové domy a občanskou výstavbu v ulici Sady pionýrů, kde bude osazeno jedenáct objektů předávacími ...
Rekonstrukce výměníkové stanice VS3 ve FN Plzeň BVN
Předmětem zakázky je dodávka a montáž technologie a potrubních rozvodů včetně řídicího systému výměníkové stanice VS3 FN Plzeň v areálu bývalé Vojenské nemocnice. Realizace zakázky je rozdělena dle členění projektové dokumentace, ale tyto části tvoří jeden ucelený funkční celek, proto dodavatelé nemohou podat nabídku na jednotlivé části, ale ...
Optimalizace tepelného hospodářství města Vrbno pod Pradědem
Předmětem plnění veřejné zakázky je teplovod mezi kotelnou K3 (Bezručova) a kotelnou K1 (nám. Sv. Michala), včetně výměníkových stanic tepla, měření a regulace.
Odovzdávacie stanice tepla – vetva V2 Mesto, od bodu 17 po Aupark
Predmetom zákazky je rekonštrukcia súčasných odovzdávacích staníc tepla typu para/voda na odovzdávacie stanice typu horúca voda/voda v objektoch pripojených na systém centrálneho zásobovania teplom. Cieľom zmeny teplonosnej látky používanej pri prevádzkovaní napájača Mesto z pary na horúcu vodu je predovšetkým zníženie veľkých tepelných ...
Správa a servis kotelen
Předmětem veřejné zakázky, je poskytnutí služeb, a to zajištění provozu a údržby tepelného hospodářství v budovách zadavatele.
Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla, prevádzka Levice
Jedná sa o uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa výstavby, modernizácie a rekonštrukcie rozvodov tepla v Leviciach. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: 1.Časť predmetu zákazky: Úprava HVN CVS, Levice Predmetom tejto časti je realizácia stavebných prác na jednom horúcovode, a to na stavbe č.1 s názvom : Úprava HVN CVS od CVS po ul. Na ...
Dodávka tepla pro nemocnici Jilemnice a nemocnici Semily prostřednictvím instalace kogeneračních jednotek
Předmětem zakázky je dodávka tepelné energie zadavateli. Za účelem zajištění dodávky tepla dodavatel nainstaluje a bude provozovat 2 kogenerační jednotky včetně akumulační nádob a dalšího příslušenství (dále také jen „KGJ“) pro MMN, a.s.
Kogenerační zdroj tepla Spořilov - II.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění kogenerační jednotky pro teplárenský provoz (tj. soustrojí jednoho spalovacího pístového motoru, používajícího jako palivo zemní plyn včetně plynové řady, jednoho generátoru a tepelného modulu obsahujícího minimálně spalinový výměník, deskový výměník a potřebná čerpadla) v Benešově o ...
C470 - Úpravy na trasách trvalého odkalu parogenerátorů
Předmětem veřejné zakázky je provedení úprav na trasách trvalého odkalu parogenerátorů včetně zpracování dokumentace, provedení demontážních a montážních prací a dodávek materiálu v rámci plánovaných odstávek HVB na výměnu paliva, včetně zajištění a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech a dále ...
Obsluha tepelno-technických zariadení
Jedná sa o obsluhu tepelno-technických zariadení (7 kotolní) na pevné palivo a plyn v období od 01.09.2020 do 31.08.2024
Žilina, kas. P. Jilemnického - modernizácia vykurovania areálu, I. etapa - R
Predmetom zákazky je zmena systému vykurovania v areáli kasární P. Jilemnického v Žiline a náhrada existujúceho distribučného rozvodu pary novým teplovodným rozvodom a nevyhnutné úpravy vykurovaných systémov vo vykurovaných objektoch. Zmena teplonosného média je vyvolaná prechodom dodávateľa tepla z parného na horúcovodné teplonosné médium v rámci ...
Rekonštrukcia a prepojenie rozvodov tepla v Poprade
Predmetom zákazky je rekonštrukcia vonkajších vykurovacích rozvodov na okruhu kotolne E3/VI, Poprad (E1/VI) a prepojenie vonkajších vykurovacích potrubných rozvodov v novej trase medzi bytovými domami Patria a Labe na okruhu plynovej kotolne E3/VI v Poprade.
Výmena rozvodov ÚK a TV - vetva Západ PK Mier 3, Spišská Nová Ves
Predmetom verejného obstarávania je výmena rozvodov ÚK a TV - vetva Západ PK Mier 3 v Spišskej Novej Vsi. V rámci tejto stavby sa vybuduje nový vykurovací rozvod a rozvod TV a cirkulácie TV v celkovej dĺžke trasy cca 391,60 m podzemného rozvodu, vrátane kompenzátorov, ktorý bude zhotovený z predizolovaných potrubí v bezkanálovom vyhotovení. ...
Teplárna Sever - rekonstrukce zdroje KVET z biomasy
Rekonstrukce stávající technologie KVET z biomasy a modernizace případně výměna navazující technologie bude řešena v budově stávající kotelny.