Dodávka zemného plynu
Predmetom obstarávania je dodanie predpokladaného množstva zemného plynu na obdobie 48 mesiacov: 25 753 MWh na odberné miesta verejného obstarávateľa uvedené v prílohe č. 1 návrhu Rámcovej dohody, vrátane prepravy a distribúcie v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodanie tovaru dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé ...
Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha
Předmětem plnění veřejné zakázky je: (1) Dodávka, instalace a montáž Pilotní jednotky pro úpravu bioplynu ÚČOV, produkovaného z procesu úpravy odpadní vody, na zemní plyn (resp. biometan). (2) Výstavba potrubí těžebního plynovodu a napojení Pilotní jednotky do středotlaké plynovodní sítě, provozované společností Pražská plynárenská Distribuce, ...
Dodávka zemného plynu pre obce, školy a organizácie pristupujúce k verejnému obstarávaniu
Predmetom zákazky je DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU PRE OBCE, ŠKOLY A ORGANIZÁCIE PRISTUPUJÚCE K VEREJNÉMU OBSTARÁVANIU A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávka zemného plkynu a elektrickej energie pre potreby Fakultnej nemocnice Nitra
Dodávka zemného plynu na obdobie 2023 – 2026
Predmetom zákazky je: dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa (1 veľkoodber a 8 maloodberov) vrátane zabezpečenia prepravy a distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového ...
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie miest a obcí Prešov
Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu na odberné miesta verejného obstarávateľa počas obdobia 36 mesiacov od účinnosti Rámcovej dohody / Čiastkových zmlúv o dodávke energie, nepretržite v čase od 00:00:00 hodiny do 24:00:00 hodiny.
Dodávka zemního plynu pro Správu Pražského hradu od 1. ledna 2022 do 1. ledna 2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu pro všechny plynárenské dny od dne 1.1.2022 (od 6:00 hod.) do dne 1.1.2023 (do 6:00 hod.) do odběrných míst zadavatele, která jsou specifikována v Zadávací dokumentaci. Dodávkou zemního plynu se rozumí dodávka zemního plynu s převzetím závazku odebrat zemní plyn z distribuční soustavy spolu s ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa. Podrobnejšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Inovace bioplynové stanice Zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl
Úprava bioplynu na kvalitu zemního plynu a jeho vtláčení distribučním plynovodem do VTL plynovodu. Plnící stanice CNG. Součástí zakázky je dodávka technologie úpravy bioplynu, dodávka technologie vtláčení biometanu do VTL plynovodu a, výstavba plynovodního připojení výrobny plynu do VTL plynovodu, plnící stanice CNG.
Dodávka energií na období 2022-2023
Předmětem zakázky je dodávka silové elektrické energie a zemního plynu pro doběrná místa zadavatele na období 2022-2023
Dodávky plynu II
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na komplexní dodávky zemního plynu pro odběrná místa zadavatele.
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre TVK
Predmetom zákazky je združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre obstarávateľa na obdobie 24 mesiacov (01.01.2022 - 31.12.2023). Podrobnejší opis predmetu zákazky je súčasťou súťažnych podkladov.
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných ...
Nákup energií pro město Otrokovice, příspěvkové organizace a obchodní společnosti města
Předmětem veřejné zakázky je centralizovaný nákup elektrické energie a zemního plynu na období od 01.01.2022 do 31.12.2023 pro město Otrokovice a příspěvkové organizace a obchodní společnosti města.
Dodávky elektřiny a zemního plynu pro Českou národní banku
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky elektřiny a zemního plynu pro Českou národní banku za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2022
Predmetom zadania zákazky je dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2022.
Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2022
dodávka zemního plynu pro Kraj Vysočina a jeho příspěvkové organizace pro rok 2022
Dekarbonizace Teplárny Přerov - Turbogenerátor TG3
Zahrnuje zejména: ? návrh technického řešení díla ? výpočty (tepelné, pevnostní, dilatační apod.) ? výrobu, balení, transport ? montáž, zkoušky a uvedení díla do trvalého bezpečného a spolehlivého provozu ? provedení všech potřebných úprav v teplárně Přerov ? funkční propojení díla do systémů teplárny Přerov ? optimalizaci ...
NDT kontroly Moravia Capacity Extension MCE
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybrat zhotovitele pro provádění defektoskopických kontrol plynárenského zařízení zadavatele v rámci projektu MCE.
Dodávky zemního plynu pro Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze 2021 - 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky, na kterou bude s vybranými uchazeči uzavřena smlouva, je zajištění dodávek zemního plynu a sdružených služeb pro objekty Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se zahájením plnění od dne 1. 9. 2021 a se skončením plnění dne 31. 8. 2023.
Sdružené dodávky zemního plynu pro statutární město Opava, jeho příspěvkové organizace
Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický ...
Dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace na roky 2022 - 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky plynu ve smyslu § 72 zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění a vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších ...
Sdružené dodávky zemního plynu pro město Písek a s ním sdružené zadavatele
Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický ...