Nákup energií pre obec Kanianka
Predmetom zákazky je záväzok uchádzača zabezpečiť verejnému obstarávateľovi distribúciu elektrickej energie a zemného plynu v štandardnom zabezpečení a ostatné služby spojené s užívaním sústavy pre všetky odberné miesta. Predmetom plnenia bude pravidelne a opakovane dodávať verejnému obstarávateľovi dohodnuté množstvo elektrickej energie a plynu ...
Dodávka plynu pro r. 2021-2022
Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup zemního plynu zadavatelem pro vlastní spotřebu podle § 58 odst. 1 písm. J) energetického zákona, zejména pro spotřebu kompresorových stanic CS Kouřim, Kralice, Veselí a Břeclav. Smlouva stanovuje povinnost uchazeče dle pokynu zadavatele dodat plyn. Minimální množství plynu za plynárenský den, které ...
Sdružené dodávky plynu pro město Choceň, jeho příspěvkové organizace a společnosti
Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický ...
Dodávka plynu
- dodávka plynu (preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu) do odberných miest, uvedených v Prílohe č. 1 Rámcovej zmluvy (ďalej len "OM"), - prevzatie zodpovednosti za Odberateľa za odchýlky za OM, voči zúčtovateľovi odchýlok, - zabezpečenie distribúcie plynu a ostatné služby spojené s použitím siete (ďalej len distribučné služby) do ...
Dodávka plynu pre obce, ich RO a PO a prevzatie záruky za odchýlku
Predmetom zákazky je DODÁVKA PLYNU PRE OBCE, ich RO a PO A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU.
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Regionálne združenie miest a obcí TEKOV
Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu vrátane dopravy , distribúcie a distribučných služieb do odberných miest pre odberné miesta odberateľa uvedené v prílohách. Dodávka zemného plynu na obdobie 24 mesiacov v predpokladanom objeme 24 782 068 kWh
Zajištění provozních a pohotovostních oprav plynárenských zařízení
Uzavření rámcových dohod s dodavateli na zajištění pohotovostních a provozních oprav plynárenské sítě.
Dodávka zemného plynu
Predmetom obstarávania je dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlky na dodávateľa. Podrobné informácie uvedené v súťažných podkladoch.
Dodanie zemného plynu pre vybrané organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodania predpokladaného množstva zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa Bratislavský samosprávny kraj a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti uvedených v prílohe súťažných podkladov, prevzatie zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok a zabezpečenie služieb prepravy a ...
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2021
Predmetom zadania zákazky je dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2021.
Nákup zemného plynu - CVO 220
Predmetom zákazky je dodávanie plynu do jednotlivých odberných miest verejných obstarávateľov resp. ich právnych subjektov vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodanie tovaru dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu vrátane štruktúrovania a prepravy, pre odberné miesta uvedené v Prílohe č. 1 časti C Opis predmetu zákazky s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie a distribučných služieb na dobu určitú od 01. 01. 2021 00:00 hod. do 31.12.2024 do 24:00 hod. Každý subjekt, pre ktorého verejný ...
Združená dodávka zemného plynu
Dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa, resp. verejných obstarávateľov, vrátane jeho prepravy distribučnou sieťou a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového ...
Dodávka zemního plynu pro Správu Pražského hradu od 1. ledna 2021 do 1. ledna 2022
Předmětem této veřejně zakázky je dodávka zemního plynu pro všechny plynárenské dny od dne 1.1.2021 (od 6:00 hod.) do dne 1.1.2022 (do 6:00 hod.) do odběrných míst zadavatele, která jsou specifikována v Zadávací dokumentaci. Dodávkou zemního plynu se rozumí dodávka zemního plynu s převzetím závazku odebrat zemní plyn z distribuční soustavy spolu s ...
Nákup plynu pro objekty provozované SMO, m.a.s. Orlová na roky 2021-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele.
Dodávky elektrické energie a zemního plynu 2021
Předmětem prvé části veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1.1.2021 na dobu jednoho roku. Předmětem druhé části veřejné zakázky je dodávka zemního plynu a sdružených služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1.1.2021 od 06:00 hod. do 1.1.2022 do 06:00hod.
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Obec Mužla
Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných ...
Dodávka plynu pre objekty Slovenskej Pošty, a.s., na roky 2021 - 2023
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie združenej dodávky plynu v kategórii do 641,4 MWh (maloodber) a v kategórii nad 641,4 MWh (stredný odber) vrátane doplnkových služieb.
Nákup plynu pro objekty Úřadu vlády na roky 2021 a 2022
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběrná místa se spotřebou zemního plynu v předpokládaném souhrnném množství 2 738 MWh pro rok 2021 a 2022, ve složení 1 489 MWh v kategorii maloodběr a 1 249 MWh v kategorii velkoodběr, s převzetím závazku zájemce odebrat zemní plyn z ...
Purchase of gas for hppl 1400 Kateřinský potok - Přimda
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup zemního plynu pro počáteční naplnění nového vysokotlakého plynovodu s rozměrem DN1400 na trase Kateřinský potok - Přimda.
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Dodávka zemného plynu
Dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete. ...