Dodávky zemního plynu pro Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze 2021 - 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky, na kterou bude s vybranými uchazeči uzavřena smlouva, je zajištění dodávek zemního plynu a sdružených služeb pro objekty Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se zahájením plnění od dne 1. 9. 2021 a se skončením plnění dne 31. 8. 2023.
Sdružené dodávky zemního plynu pro statutární město Opava, jeho příspěvkové organizace
Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický ...
Dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace na roky 2022 - 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky plynu ve smyslu § 72 zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění a vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších ...
Sdružené dodávky zemního plynu pro město Písek a s ním sdružené zadavatele
Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický ...
Modernizace TKV - Plynové kotelny K13 a K14
Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „Modernizace TKV - Plynové kotelny K13 a K14“ (dále také jen „Dílo“), které zahrnuje zejména výstavbu plynových kotelen K13 a K14, každá o tepelném výkonu 18,7MW. Zadavatel požaduje po dodavateli vypracovat a předat kompletní dodavatelskou ...
Dodávka zemního plynu pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o.
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zemního plynu zadavateli (v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu uzavřené na 2 roky) v kvalitě odpovídající garantovaným standardům kvality dodávek plynu a souvisejících služeb dle zvláštních právních předpisů s převzetím závazku zadavatele odebrat zemní plyn z plynárenské ...
Sdružené služby dodávek plynu pro LOM PRAHA s.p. (2021)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sdružených služeb dodávek plynu včetně distribuce do 4 odběrných míst v době od 1. 9. 2021 od 6:00 hod do 1. 9. 2023 do 6:00 hod, v předpokládaném objemu 21,2 GWh
Inovace bioplynové stanice Zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl
Úprava bioplynu na kvalitu zemního plynu a jeho vtláčení distribučním plynovodem do VTL plynovodu. Plnící stanice CNG. Součástí zakázky je dodávka technologie úpravy bioplynu, dodávka technologie vtláčení biometanu do VTL plynovodu a, výstavba plynovodního připojení výrobny plynu do VTL plynovodu, plnící stanice CNG.
Zpracování typových diagramů dodávky plynu
Zpracování typových diagramů dodávky plynu pro odběratele bez průběhového měření
Elektrická energia
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie a zemného plynu a všetkých komplexných služieb spojených s bezpečnou stabilnou a komplexnou dodávkou energií, distribúcie a prepravy energií do odberných miest verejného obstarávateľa, t. j. objektov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vrátane ostatných regulovaných služieb a prevzatie ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávka elektriny/zemného plynu, zabezpečenie distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku na obdobie 48 mesiacov pre odberné miesta verejného obstarávateľa.
Nákup energií pre obec Kanianka
Predmetom zákazky je záväzok uchádzača zabezpečiť verejnému obstarávateľovi distribúciu elektrickej energie a zemného plynu v štandardnom zabezpečení a ostatné služby spojené s užívaním sústavy pre všetky odberné miesta. Predmetom plnenia bude pravidelne a opakovane dodávať verejnému obstarávateľovi dohodnuté množstvo elektrickej energie a plynu ...
Dodávka plynu pro r. 2021-2022
Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup zemního plynu zadavatelem pro vlastní spotřebu podle § 58 odst. 1 písm. J) energetického zákona, zejména pro spotřebu kompresorových stanic CS Kouřim, Kralice, Veselí a Břeclav. Smlouva stanovuje povinnost uchazeče dle pokynu zadavatele dodat plyn. Minimální množství plynu za plynárenský den, které ...
Sdružené dodávky plynu pro město Choceň, jeho příspěvkové organizace a společnosti
Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický ...
Dodávka plynu
- dodávka plynu (preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu) do odberných miest, uvedených v Prílohe č. 1 Rámcovej zmluvy (ďalej len "OM"), - prevzatie zodpovednosti za Odberateľa za odchýlky za OM, voči zúčtovateľovi odchýlok, - zabezpečenie distribúcie plynu a ostatné služby spojené s použitím siete (ďalej len distribučné služby) do ...
Dodávka plynu pre obce, ich RO a PO a prevzatie záruky za odchýlku
Predmetom zákazky je DODÁVKA PLYNU PRE OBCE, ich RO a PO A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU.
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Regionálne združenie miest a obcí TEKOV
Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu vrátane dopravy , distribúcie a distribučných služieb do odberných miest pre odberné miesta odberateľa uvedené v prílohách. Dodávka zemného plynu na obdobie 24 mesiacov v predpokladanom objeme 24 782 068 kWh
Zajištění provozních a pohotovostních oprav plynárenských zařízení
Uzavření rámcových dohod s dodavateli na zajištění pohotovostních a provozních oprav plynárenské sítě.
Dodávka zemného plynu
Predmetom obstarávania je dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlky na dodávateľa. Podrobné informácie uvedené v súťažných podkladoch.
Dodanie zemného plynu pre vybrané organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodania predpokladaného množstva zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa Bratislavský samosprávny kraj a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti uvedených v prílohe súťažných podkladov, prevzatie zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok a zabezpečenie služieb prepravy a ...
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2021
Predmetom zadania zákazky je dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2021.
Nákup zemného plynu - CVO 220
Predmetom zákazky je dodávanie plynu do jednotlivých odberných miest verejných obstarávateľov resp. ich právnych subjektov vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodanie tovaru dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé ...