Hledám dodavatele plynu a elektřiny
Hledám dodavatele plynu a elektřiny.
Dodávka zemného plynu pre obec Hrnčiarske Zalužany na roky 2024-2026
Kritériá na hodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) ZVO bude vyhodnocovať ponuky na základe koeficientu INDEX SPOT s EUR/MWh bez DPH. Pravidlá uplatnenia kritéria: úspešnou bude ponuka uchádzača, ktorý poskytne verejnému obstarávateľovi najnižšiu cenu.
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je pravidelná opakovaná dodávka zemného plynu do odberných miest LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica s prevzatím zodpovednosti za odchýlku s garanciou dodávky po celú dobu platnosti zmluvy. Predpokladaný objem na 26 mesiacov je 29 411 MWh.
DNS na dodávky zemného plynu pre III. štvrťrok 2023 a roky 2024 a 2025
Verejný obstarávateľ zriaďuje tento DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie zemného plynu počas obdobia III. štvrťroku 2023 a rokov 2024 a 2025. Nakoľko ceny zemného plynu sú momentálne na trhu nepredvídateľné, vyjadruje verejný obstarávateľ predpokladanú hodnotu ...
Dodávka plynu na rok 2024
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu na obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024, vrátane všetkých súvisiacich služieb (najmä služieb súvisiacich s distribúciou a prepravou), s prevzatím zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s plynom, v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, technickými podmienkami a prevádzkovým ...
Dodávka zemného plynu
Dodávka zemného plynu do OM verejného obstarávateľa v období od 1.1.2024 do 31.12.2025 v predpokladanom objeme 1720 MWh na uvádzané obdobie. Dodávka zemného plynu v štruktúre podľa príloh výzvy, vrátane prepravy, distribúcie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku.
Dodávka zemného plynu pre rok 2024
Predmetom zákazky je zabezpečenie združenej dodávky zemného plynu pre potreby vykurovania a technologické účely (výroba pary na ohrev TÚV, pre potreby kuchyne a práčovne) odberateľa, prepravy a distribúcie zemného plynu, poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, vrátane ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé ...
Dodávka zemného plynu pre Základná škola, Kvačany 227 na obdobie od 1.9.2023 do 31.8.2025
Dodávka zemného plynu pre Základná škola, Kvačany 227 na obdobie od 1.9.2023 do 31.8.2025
Dodávka zemného plynu na obdobie 2023 - 2024
Predmetom zákazky je nepretržité zabezpečenie dodávok zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane jeho prepravy distribučnou sústavou a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej len ...
Dodávka zemného plynu pre obec Suchá Hora na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2025
Dodávka zemného plynu pre obec Suchá Hora na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2025.
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodanie zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre jednotlivé odberné miesta (ďalej aj "OM") objednávateľa od 01.01.2024 do ...
Dodávka zemného plynu – Mestská poliklinika Šurany – 21/23 ZP
Pravidelná dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prepravy, skladovania, štruktúrovania, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, distribúcie a spotrebnej dane v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je Dodávka zemného plynu pre Spojená škola Myjava podľa odberných miest v celkovom predpokladanom odbere 198,126 MWh za 24 mesiacov.
Zemný plyn
Predmetom zákazky je zemného plynu vrátane všetkých súvisiacich poplatkov v zmysle platnej legislatívy pre odberné miesta verejného obstarávateľa a odberné miesta v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ predpokladá uzatvorenie zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom na obdobie 24 mesiacov.
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky zemného plynu pre odberné miesta verejného obstarávateľa od 1.9.2023, 0:00 hod. do 31.8.2024, 24:00 hod. vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu v súlade s vyhláškou 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je Dodávka zemného plynu pre Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice - Lieskové 377 podľa odberných miest v celkovom predpokladanom odbere 776,624 MWh za 24 mesiacov.
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, zabez-pečenie distribúcie a poskytnutie služieb súvisiacich s riadnou dodávkou a distribúciou zemného plynu na obdobie na 12 mesiacov, a to od 01. 07. 2023 od 00:00 hod. do 30.06.2024, do 24:00 hod.
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných ...
Dodávka zemného plynu pre Technické služby, príspevková organizácia mesta
Dodávka zemného plynu pre Technické služby, príspevková organizácia mesta na obdobie od 1.7.2023 do 30.6.2025.
Dodávka zemného plynu na rok 2024
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie Obstarávanie zemného plynu pre verejného obstarávateľa a organizácie v jeho zriadovateľskej kompetencii Dodávka zemného plynu v zmysle Zákona o energetike
Dodávka zemného plynu pre Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
Dodávka zemného plynu pre Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2025.
Dodávka zemného plynu pre Zariadenie pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice
Dodávka zemného plynu pre Zariadenie pre seniorov Domov dôchodcov Bojnice na obdobie od 1.8.2023 do 31.7.2025.
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je Dodávka zemného plynu pre Obec Nemčiňany podľa odberných miest v celkovom predpokladanom odbere spotreby 360, 066 MWh za 36 mesiacov.
Dodávka zemného plynu na rok 2024
Predmetom obstarávania je dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prepravy, distribúcie a všetkých služieb spojených s dodávkou zemného plynu, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych ...