Dodávka plynu pro VŠE v Praze na období 1.10.2022 - 30.9.2023
dodávky zemního plynu ve sjednaném množství a termínech do odběrných míst zadavatele, převzetí odpovědnosti za odchylku vztahující se k těmto odběrnými místům a zajištění souvisejících služeb
Energie 2023 - zemní plyn
Předmětem plnění je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro období roku 2023 v předpokládaném množství 8,317 GWh pro oprávněného zákazníka s převzetím závazku odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele.
Výroba biometanu a jeho vtláčení do PDS - ČOV Perknov, Havlíčkův Brod
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologie výroby biometanu a jeho vtláčení do PDS na ČOV Perknov, blíže viz PD.
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prepravy, distribúcie a všetkých služieb spojených s dodávkou zemného plynu, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov ...
Sdružené dodávky zemního plynu pro obec Postřelmov na období let 2023 - 2024 formou postupného nákup
Předmětem veřejné zakázky je: -fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn, -přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický ...
Dodávka plynu v roce 2023
Předmětem této veřejné zakázky je výběr obchodníka, který pro zadavatele zajistí dodávku plynu v roce 2023, a to v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a dle ustanovení § 72 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb. zahrnující: a) dodávku plynu včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na obchodníka, b) zajištění přepravy a uskladnění plynu ...
Dodávka plynu
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 s opciou na obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024, vrátane všetkých súvisiacich služieb (najmä služieb súvisiacich s distribúciou a prepravou), s prevzatím zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s plynom, v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej ...
Dodávka zemného plynu na roky 2022-2023
Predmetom zákazky je Nákup plynu. Predmetom plnenia bude pravidelne a opakovane dodávať dohodnuté množstvo zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa, vrátane dopravy a distribúcie a vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky týchto súťažných ...
Snížení energetické náročnosti a modernizace prádelny Nemocnice Strakonice- dodávka zemního plynu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zemního plynu včetně bezúplatné instalace a provozování odpařovací stanice a zásobníku zkapalněného zemního plynu (LNG).
Dodávka zemného plynu na roky 2022-2025
Predmetom plnenia bude pravidelne a opakovane dodávať dohodnuté množstvo zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa, vrátane dopravy a distribúcie a vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku.
Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu - DNS
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude fyzická dodávka elektrické energie nebo zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávek do odběrných míst zadavatelů. Rozsah a podmínky, hodnotící kritéria, termín, místo plnění, obchodní a platební podmínky jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou vždy specifikovány ve výzvě k ...
Dodávky plynu
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na komplexní dodávky zemního plynu pro odběrná místa zadavatele. Podrobnosti k jednotlivým odběrným místům jsou uvedeny v tabulce: „Seznam odběrných míst“. Roční objem odebraného plynu je: Maloodběr/celkem: 1 800,36 MWh Zadavatel bude odebírat plyn celoročně. Typ měření C. Zadavatel ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je nákup a dodávka zemného plynu pre 10 odberných miest, zabezpečenie distribúcie, prepravných služieb a súvisiacich systémových služieb do odberných miest odberateľa počas celého zmluvného obdobia, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa a v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej ...
Dodávka plynu v letech 2023 a 2024
Předmětem této veřejné zakázky je výběr obchodníka, který pro zadavatele zajistí dodávku plynu v letech 2023 a 2024, a to v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a dle ustanovení § 72 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb. zahrnující: a) dodávku plynu včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na obchodníka, b) zajištění přepravy a uskladnění ...
Zemný plyn
Stručný opis predmetu obstarávania: Predmetom zákazky je pravidelná dodávka zemného plynu v trvaní 12 mesiacov, vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberného miesta odberateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlky v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete za dodržania platných právnych predpisov ...
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Nitrianske regionálne združenie obcí
Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je zabezpečenie združenej dodávky zemného plynu pre potreby vykurovania a technologické účely (výroba pary na ohrev TÚV, pre potreby kuchyne a práčovne) odberateľa, prepravy a distribúcie zemného plynu, poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, vrátane ...
Elektrická energia
Nákup energetických médií Elektrická energia a Zemný plyn
Mesto Lučenec - Dodávka plynu na obdobie od 01.04.2022 do 31.03.2023
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu formou združenej dodávky, zabezpečenie distribučných služieb a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu pre mesto Lučenec.
Združená dodávka plynu na roky 2022 / 2023
Predmetom zákazky je združená dodávka plynu pre odberné miesta verejného obstarávateľa na obdobie od 01.04.2022, 00:00 hod. do 31.03.2023, 24:00 hod. vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu v súlade s vyhláškou č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom tejto zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť obstarávateľovi dodávku zemného plynu v predpokladanom objeme 1 910 MWh počas zmluvného obdobia 12 mesiacov vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku za odberné miesta odberateľa.
Dodávka zemného plynu vrátane doplnkových služieb
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie združenej dodávky plynu v kategórii MO a VO.
Dodávka zemného plynu vrátane doplnkových služieb
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie združenej dodávky plynu v kategórii MO a VO.
Dodávka zemného plynu pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice 2022
Dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je združená dodávka plynu pre odberné miesta verejného obstarávateľa na roky 2022 a 2023 vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu