Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane komplexných služieb spojených s bezpečnou stabilnou a komplexnou dodávkou energií, to znamená vrátane distribúcie a prepravy energií do odberných miest verejného obstarávateľa, t.j. objektov Technickej univerzity vo Zvolene, vrátane ostatných regulovaných služieb a prevzatie ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom obstarávania je dodanie predpokladaného množstva zemného plynu na odberné miesta obstarávateľa vrátane prepravy a distribúcie v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR a to najmä zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých ...
Dodávka zemného plynu na roky 2020-2021
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prepravy, distribúcie a všetkých služieb spojených s dodávkou zemného plynu, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických ...
Zemný plyn
Predmetom zákazky je zemného plynu vrátane všetkých súvisiacich poplatkov v zmysle platnej legislatívy pre odberné miesta verejného obstarávateľa a odberné miesta v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ predpokladá uzatvorenie zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom na obdobie 48 mesiacov s opciou ...
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2020
Predmetom zadania zákazky je dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2019.
Stredná oprava plynových generátorov RB211
Predmetom obstarávania je stredná oprava plynových generátorov RB 211.
Dodanie plynu pre vybrané organizácie v rezorte kultúry
Pravidelná dodávka zemného plynu pre odberné miesta verejného obstarávateľa vrátane prepravy, distribúcie a v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania všeobecne platných právnych predpisov, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete, zodpovednosti za škodu; ...
Věznice Nové Sedlo - Drahonice – dodávka zemního plynu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zemního plynu včetně bezúplatné instalace a provozování odpařovací stanice a zásobníku zkapalněného zemního plynu (LNG) v objektu VSČR Drahonice dodavatelem.
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Sdružené dodávky elektrické energie a zemního plynu pro společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektrické energie a zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka). Přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. Zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a ...
Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro roky 2020 – 2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrické energie a dodávka zemního plynu pro město Slavkov u Brna.
Výběr dodavatele sdružených služeb dodávek silové elektřiny a plynu
Výběr dodavatelů sdružených služeb dodávek silové elektřiny a plynu pro Město Kutná Hora a vybrané společnosti či organizace s jeho majetkovým podílem pro rok 2020.
Dodávka elektrickej energie
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE A ZEMNÉHO PLYNU. Predmet obstarávania je rozdelený na 2. časti, ktoré sa samostatne vyhodnocujú.
Centralizovaný nákup zemního plynu v období od 1. 1. 2021 do 1. 1. 2024
Fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst Zadavatele a pověřujících zadavatelů s převzetím závazku odebrat zemní plyn z distribuční soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle Energetického zákona a dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 349/2015 Sb., o pravidlech trhu s plynem a dalších prováděcích ...
Nákup energií pro město Otrokovice, příspěvkové organizace a obchodní společnosti města
Předmětem veřejné zakázky je centralizovaný nákup elektrické energie a zemního plynu na období od 01.01.2020 do 31.12.2021 pro město Otrokovice a příspěvkové organizace a obchodní společnosti města.
Združená dodávka plynu pre potreby MO SR
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu pre odberné miesta Stredísk prevádzok objektov Ministerstva obrany na roky 2020-2023.
Sdružené dodávky zemního plynu pro statutární město Zlín
Fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) zákazníkovi (dále jen zadavatel), přenesení odpovědnosti za odchylku ve výši ±100 % na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ...
Dodávka plynu pro VŠE v Praze na období 1.10.2019 - 30.9.2022
Dodávky zemního plynu ve sjednaném množství a termínech do odběrných míst zadavatele, převzetí odpovědnosti za odchylku vztahující se k těmto odběrným místům ze strany dodavatele a zajištění souvisejících služeb v plynárenství dle smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, jejíž vzor tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace, a to vše dle ...
Zemný plyn
Dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa, resp. verejných obstarávateľov, vrátane jeho prepravy distribučnou sieťou a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového ...
Dodávky zemního plynu pro Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze 2019 - 2021
Zadavatel si zadáním této veřejné zakázky klade za cíl zajištění dodávek zemního plynu a sdružených služeb pro objekty Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
Dodávky plynu
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na komplexní dodávky zemního plynu pro odběrná místa zadavatele.
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodanie tovaru dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé ...
Dodávky zemního plynu
Zadavatel spravuje nemovitosti umístěné na území hl. m. Prahy. K provozu těchto nemovitostí je nutné zajistit dodávky zemního plynu. Tyto dodávky jsou předmětem tohoto zadávacího řízení. Předmětem veřejné zakázky jsou pouze dodávky a cena plynu (tj. bez poplatku OTE a ceny za distribuci). Ceny regulovaných souvisejících služeb se k ceně ...
Dodávka a odběr plynu 2020
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání/odběr plynu uchazečem za účelem fyzického vyrovnávání přepravní soustavy v průběhu plynárenského dne. N4G proto hodlá uzavřít s vybraným dodavatelem smlouvu o dodávce a odběru plynu (dále jen „smlouva“) ve smyslu BAL NC a vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem. Smlouva bude využita pouze v případě, že ...
Dodávky zemního plynu 2020 - 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zemního plynu pro všechny plynofikované objekty zadavatele po celé České republice v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023. Přesné požadavky a technické podmínky, včetně seznamu odběrných míst a odběrového harmonogramu, jsou uvedeny ve vzoru rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 5 zadávací ...