Dodávka zemného plynu - Mesto Šaľa - 11/23 ZP
Pravidelná dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prepravy, skladovania, štruktúrovania, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, distribúcie a spotrebnej dane v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a ...
Dodávka plynu
Hľadáme nového dodávateľa plynu od 1. 7. 2023.
Dodávka plynu
Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa na základe podmienok ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom tohto verejného obstarávanie je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej ako "DNS") na zadávanie zákaziek na zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu. Verejný obstarávateľ rozdelil DNS do 2 kategórií: Kategória č. 1: Dodávka elektrickej energie Predmetom zákaziek zadávaných v DNS v rámci 1. kategórie bude ...
Združená dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest odberateľa, resp. právnych subjektov zriaďovaného verejným obstarávateľom uvedeného v prílohe č. 1 Zoznam odberných miest a spotrieb, vrátane zabezpečenia prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je Dodávka zemného plynu pre Základná škola, Starohorská 8, Dulovce, podľa odberných miest v celkovom predpokladanom odbere 429,266 MWh za 24 mesiacov.
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je Dodávka zemného plynu pre obec Obec Kostolište podľa odberných miest v celkovom predpokladanom odbere 402,652 MWh za 24 mesiacov.
Dodávka zemného plynu - mesto Šaľa - 09/23 ZP
Pravidelná dodávka zemného plynu do odberného miesta verejného obstarávateľa vrátane prepravy, skladovania, štruktúrovania, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, vrátane distribúcie a spotrebnej dane v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok ...
Dodanie zemného plynu pre rezort MPSVR SR
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu, vrátane zabezpečenia nákupu komodity, prevzatie zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok, služieb prepravy, skladovania, štruktúrovania a služieb súvisiacich s distribúciou v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete a za dodržania platných právnych ...
Dodávka elektriny
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (Ďalej ako "DNS") bude najmä dodávka energií. Časť zákazky č. 1: Dodávka elektriny Predmetom je zabezpečenie dodávky elektriny, distribúcie elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach verejného obstarávateľa voči ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je Dodávka zemného plynu pre Základná škola, Starohorská 8, Dulovce, podľa odberných miest v celkovom predpokladanom odbere 429,266 MWh za 24 mesiacov.
Dodávka zemného plynu na rok 2024
Opakovaná dodávka zemného plynu do všetkých odberných miest verejného obstarávateľa od 01.01.2024 do 31.12.2024
Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest objednávateľa, ktorými sú jednotlivé Strediská správy a údržby diaľníc (ďalej len "SSÚD"), Strediská správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej len "SSÚR"), investičné odbory (ďalej len "IO") a sídlo verejného obstarávateľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (ďalej len "GR"). Podrobné ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je Dodávka zemného plynu pre Základná škola, Štúrova 1115, Šaštín - Stráže, podľa odberných miest v celkovom predpokladanom odbere 118,588 MWh za 24 mesiacov.
Združená dodávka zemného plynu
Jedná sa o odplatné dodanie zemného plynu pre všetky odberné miesta Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s. v súlade s platnou legislatívou, v množstve a v čase trvania zmluvy (12 mesiacov) do 18 maloodberných miest odberateľa vrátane zabezpečenia nákupu komodity, skladovania, distribúcie, prepravy, štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti ...
Dodávka plynu na rok 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávky plynu na rok 2023 (od 1.3.2023 do 31.12.2023) pro dále uvedená odběrná místa zadavatele (viz. zadávací dokumentace). Celkový předpokládaný celkový objem odebraného plynu je: Koliště 7 - číslo plynoměru: 4053823 148 MWh; Lužánecká 2a - číslo plynoměru: 3553448 86 MWh; Jihlavská 1 ...
Medicinálne, technické a špeciálne plyny a služby súvisiace s dodávkou
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov vrátane dopravy a ostatných služieb súvisiacich s ich dodávkou pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti z dôvodov kompletnosti a neoddeliteľnosti nevyhnutných služieb spojených s ...
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta mesta Vrútky
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, zabezpečenie distribúcie a poskytnutie služieb súvisiacich s riadnou dodávkou a distribúciou zemného plynu na obdobie na 12 mesiacov, a to od 01. 04. 2023 od 00:00 hod. do 31.03.2024, do 24:00 hod. do jednotlivých odberných miest verejného obstarávateľa. Dodávateľ ...
Dodávka zemného plynu na obdobie 10 mesiacov
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka zemného plynu vrátane distribučných a prepravných služieb súvisiacich systémových služieb vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 10 mesiacov, od 01.03.2023 00:00 h do 31.12.2023 23:59 h. Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do pre 15 odberných miest na území mesta Piešťany.
Dodávka elektrickej energie so zabezpečením distribúcie
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie a zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržiavaní súvisiacich platných právnych predpisov Slovenskej republiky, technických podmienok a noriem a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodanie tovaru dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé ...
Dodávka plynu pre odberateľov kategórie veľkoodber a stredný odber
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky zemného plynu pre potreby vykurovania a technologické účely odberateľa, prepravy a distribúcie zemného plynu, poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa. Predpokladaná celková ...
Dodávka plynu a prevzatie záruky za odchýlku
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia nákupu komodity, prevzatie zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok, služieb prepravy, skladovania, štruktúrovania a služieb súvisiacich s distribúciou v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete a za dodržania platných právnych ...
Zabezpečenie dodávky zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku
Predmetom zákazky je zabezpečenie združenej dodávky zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, vrátane jej prepravy distribučnou sústavou a distribučných služieb, pre objekt (odberné miesto) organizácie ako aj komplexné služby spojené s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou zemného plynu pre odberné miesto zemného plynu v budove ...
Dodávka plynu a prevzatie záruky za odchýlku
Predmetom zákazky je dodávka 2102,758 MWh zemného plynu na jeden rok pre verejného obstarávateľa a prevzatie záruky za odchýlku