Dodávky zemního plynu pro Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze 2019 - 2021
Zadavatel si zadáním této veřejné zakázky klade za cíl zajištění dodávek zemního plynu a sdružených služeb pro objekty Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
Dodávky plynu
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na komplexní dodávky zemního plynu pro odběrná místa zadavatele.
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodanie tovaru dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé ...
Dodávky zemního plynu
Zadavatel spravuje nemovitosti umístěné na území hl. m. Prahy. K provozu těchto nemovitostí je nutné zajistit dodávky zemního plynu. Tyto dodávky jsou předmětem tohoto zadávacího řízení. Předmětem veřejné zakázky jsou pouze dodávky a cena plynu (tj. bez poplatku OTE a ceny za distribuci). Ceny regulovaných souvisejících služeb se k ceně ...
Dodávka a odběr plynu 2020
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání/odběr plynu uchazečem za účelem fyzického vyrovnávání přepravní soustavy v průběhu plynárenského dne. N4G proto hodlá uzavřít s vybraným dodavatelem smlouvu o dodávce a odběru plynu (dále jen „smlouva“) ve smyslu BAL NC a vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem. Smlouva bude využita pouze v případě, že ...
Dodávky zemního plynu 2020 - 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zemního plynu pro všechny plynofikované objekty zadavatele po celé České republice v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023. Přesné požadavky a technické podmínky, včetně seznamu odběrných míst a odběrového harmonogramu, jsou uvedeny ve vzoru rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 5 zadávací ...
Centralizovaný nákup zemního plynu v období od 1.1.2020 do 1.1.2024
Fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele a pověřujících zadavatelů s převzetím závazku odebrat zemní plyn z distribuční soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle Energetického zákona a dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 349/2015 Sb., o pravidlech trhu s plynem a dalších prováděcích ...
Dodávky elektřiny a zemního plynu pro Českou národní banku
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky elektřiny a zemního plynu pro Českou národní banku za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Združená dodávka zemného plynu
Združená dodávka zemného plynu
Sdružené dodávky zemního plynu pro město Třeboň a jím zřizované příspěvkové organizace
Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický ...
Dodávky zemního plynu pro objekty provozované ČUS na 3 roky
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí průběžných fyzických dodávek zemního plynu v režimu Smlouvy o sdružených dodávkách plynu do odběrných míst zadavatele od 06:00 hodin 1. 1. 2020 do 05:59 hodin 1. 1. 2023. Předmětem plnění je i zabezpečení přepravy, distribuce a případného uskladnění zemního plynu. Součástí předmětu plnění je rovněž převzetí ...
Sdružené dodávky zemního plynu pro obec Postřelmov na období let 2020 – 2022
Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický ...
Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2020
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů. (detailní popis předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci)
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodanie tovaru dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodanie tovaru dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Dodávka zemního plynu pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o.
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zemního plynu zadavateli (v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu uzavřené na 2 roky) v kvalitě odpovídající garantovaným standardům kvality dodávek plynu a souvisejících služeb dle zvláštních právních předpisů s převzetím závazku zadavatele odebrat zemní plyn z plynárenské ...
Dodávka zemného plynu a súvisiacich služieb s distribúciou pre odberné miesta
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest objednávateľa, ktorými sú jednotlivé Strediská správy a údržby diaľnic (ďalej len SSÚD), Strediská správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej len SSÚR), Investičné odbory (ďalej len IO) a sídlo verejného obstarávateľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (ďalej len GR). Zoznam odberných ...
Centralizovaný nákup zemního plynu v období od 1. 1. 2020 do 1. 1. 2023
fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst Zadavatele s převzetím závazku odebrat zemní plyn z distribuční soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle Energetického zákona a dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 349/2015 Sb., o pravidlech trhu s plynem a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v ...
Dodávka zemního plynu pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace
• fyzická dodávka zemního plynu do odběrných místa zadavatelů viz Příloha č. 1 seznam zadavatelů. • Přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s ...
Sdružené služby dodávek plynu pro LOM PRAHA s.p.
Předmětem veřejné zakázky jsou sdružené služby dodávek plynu včetně distribuce do 4 odběrných míst v době od 1. 9. 2019 do 1. 9. 2021.
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Združená dodávka zemného plynu pre objekty UPJŠ v Košiciach
Dodávka zemného plynu do odberných miest UPJŠ vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej sústavy, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu na ...
Dodávka zemného plynu pre zmluvné obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2020
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka zemného plynu v celkovom predpokladanom objeme 8 700 MWh ( 30% ) na zmluvné obdobie od 00:00 hod.SEČ dňa 01. 05. 2019 do 24:00 hod.SEČ dňa 30. 04.2020 vrátane jeho prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľa a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam ...
HP pipeline DN1400 construction works, node Kateřinský potok - line valve station Malměřice
Předmět veřejné zakázky je výběr generálního zhotovitele pro provedení stavebních prací a služeb souvisejících s vysokotlakým plynovodem DN1400 o délce přibližně 150 km z nově vybudovaného distribučního uzlu Kateřinský potok v Ústeckém kraji až po distribuční uzel Přimda v Plzeňském kraji, včetně stanic s lineárními ventily (LVS) a stanic ...