Dodávky elektrické energie
Zadavatel spravuje nemovitosti umístěné na území hl. m. Prahy. K provozu těchto nemovitostí je nutné zajistit dodávky elektrické energie. Tyto dodávky jsou předmětem tohoto zadávacího řízení. Předmětem veřejné zakázky jsou pouze dodávky a ceny silové energie. Ceny regulovaných souvisejících služeb se k ceně automaticky připočtou ve výši upravené ...
Dodávka elektrickej energie pre objekty LPS SR, š. p.
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberných miest obstarávateľa vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok a zabezpečenie distribučných služieb prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy a prevádzkovateľa prenosovej sústavy, v kvalite stanovenej príslušnými právnymi predpismi a normami do ...
Zapouzdřený rozvaděč 110 kV Brno - sever
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (kabelové vedení), ze dvou polí transformátorových a z pole podélného dělení. Součástí ...
Dodávky elektrické energie pro sklady 2020 - 2021
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny v rámci služeb dodávky elektřiny na napěťové hladině vysokého napětí odpovídající hodnotě od 1 do 52 kV včetně a napěťové hladině velmi vysokého napětí odpovídající hodnotě od 52 kV do 300 kV do odběrných a předacích míst zadavatele, s převzetím závazku dodavatele odebírat elektrickou energii ...
Dodávky elektrické energie 2020 - 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky elektrické energie do odběrných míst zadavatele v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023. Přesné požadavky a technické podmínky, včetně seznamu odběrných míst a odběrového harmonogramu, jsou uvedeny ve vzoru rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace.
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku ...
Dodávky elektřiny a zemního plynu pro Českou národní banku
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky elektřiny a zemního plynu pro Českou národní banku za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Združená dodávka elektrickej energie
Združená dodávka elektrickej energie
Združená dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávanie elektrickej energie pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. vrátane zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku na obdobie od 00:00 hod. SEČ dňa 01.01.2020 do 24:00 hod. SEČ dňa 31.12.2021 v predpokladanom množstve 96 500 MWh (tzn. 48 250 MWh/rok).
V401 – modernizace, stavebně - montážní práce
V401 – modernizace (P.0475), stavebně - montážní práce Část 1 – V401 - modernizace - TR Týnec – st. č. 106 – 1. Etapa Část 2 – V401 – modernizace - St. č. 106 – TR Krasíkov - 2. Etapa
Linie VVN V1911-1914 výměna vedení
Realizace stavby IE-12-6005710 „LINIE VVN V1911-1914 VÝMĚNA VEDENÍ“. Stavba spočívá v demontáži stávajícího vedení velmi vysokého napětí (dále jen VVN) 2x110kV včetně podpěrných bodů (dále jen PB), vybourání jejich základů a výstavbě a montáži nového vedení VVN. Trasa vedení leží mezi TR Kladno Dříň a TR Praha Sever. Přesná trasa vedení je uvedena ...
Sdružené dodávky elektrické energie pro město Třeboň a jím zřizované příspěvkové organizace
Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a ...
Dodávky tepla z nově instalovaného zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tepla (tepelné energie) zadavateli spalováním zemního plynu v zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla nově instalovaného a provozovaného vybraným dodavatelem v centrální kotelně Nemocnice Havlíčkův Brod na základě smlouvy o dodávce tepelné energie a smlouvy o podnájmu uzavřených s vybraným ...
Dodávka silové elektřiny pro odběrná místa metra a tramvaje
Zakázka je zadávána v jednacím řízení s uveřejněním. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky elektrické energie na napěťové hladině vysokého napětí odpovídající hodnotě 1 až 52 kV včetně do odběrných a předacích míst zadavatele, s převzetím závazku dodavatele odebírat elektrickou energii z elektrizační soustavy, včetně odpovědnosti za ...
Příprava a řízení projektu - Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice
Předmětem zadávacího řízení je výběr odborného dodavatele pro přípravu, administraci, řízení realizace, kontrolu a vyhodnocení projektu „Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice“, který zahrnuje opatření metody EPC (Energy Performance Contracting), tj. energetické služby se zárukou a související stavební a technologické ...
Dodávky elektrické energie pro objekty provozované ČUS na 2 roky
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí průběžných fyzických dodávek elektrické energie z napěťové hladiny nízkého a vysokého napětí v režimu Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny do odběrných míst zadavatele v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně odpovědnosti za ...
Dodávky tepla z nově instalovaného zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tepla (tepelné energie) zadavateli spalováním zemního plynu v zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla nově instalovaného a provozovaného vybraným dodavatelem v centrální kotelně Nemocnice Pelhřimov na základě smlouvy o dodávce tepelné energie a smlouvy o podnájmu uzavřených s vybraným ...
Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2020
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů. (Detailní popis veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci)
Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných organizačních jednotkách VS ČR
Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb zaručujících výsledek (úspory provozních nákladů souvisejících s užitím energie), tj. metodou EPC v objektech zadavatele v areálech 5 vybraných věznic. Předmět veřejné zakázky je proto dle ust. § 35 ZZVZ rozdělen na 5 částí. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je též veškerá ...
Projektová dokumentace na obnovu vedení Neznášov - Nová Paka
Předmětem je zpracování realizační projektové dokumentace na kompletní výměnu stožárů, izolátorových závěsů, vodičů a KZL vedení 2x110 kV V1116-17-18 mezi TR Neznášov a TR Nová Paka, mimo odbočky do TR Lipnice.
Projektové dokumentace pro energetiku 1
Projektové dokumentace liniových staveb VN/NN a DTS včetně případné optické infrastruktury s tím související v předpokládané cenové relaci od cca 50.000 Kč do 500.000 Kč za jednotlivou PD; poskytnutí souvisejících služeb jako jsou geodetické práce, případné majetkoprávní projednání, zajištění vkladu věcných břemen do katastru nemovitostí a výplaty ...
Dodávka elektřiny v letech 2020 a 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektřiny na roky 2020 a 2021 v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. V souladu s ustanovením § 35 zákona zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na dvě následující části: Část č. 1 Předmětem této části zakázky je dodávka elektřiny v letech 2020 a 2021 pro odběrná místa NN. Část č. 2 Předmětem ...
Zajištění údržby LC kotelna a odsíření v lokalitě Dětmarovice
Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na poskytování služeb souvisejících s údržbou zařízení LC kotelna a odsíření v EDE, s jedním dodavatelem, jehož nabídka bude pro Vyhlašovatele ekonomicky nejvýhodnější, se stanoveným kritériem hodnocení, kterým je nabídková cena.
Rámcová dohoda na zajištění údržby, oprav a kontrol na zařízení logického celku strojovna
Předmětem veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby, oprav a kontrol zařízení, dále komplexního zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou řízení realizace a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění ...
Dodávka elektrické energie pro Město Havlíčkův Brod od 01.11.2019 do 31.10.2021
Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.11.2019 do 31.10.2021