Provedení energetického auditu a vypracování PENB
Předmětem zakázky je provedení energetického auditu dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovení energetického posudku a vypracování průkazů energetické náročnosti budov. Jedná se především o popis a zhodnocení stávajícího stavu, energetické náročnosti a návrh opatření vedoucí ke snížení ...
Dodávka elektrickej energie - FNsP Žilina
Predmetom zákazky je nákup silovej elektrickej energie v pásme vysokej tarify (VT), nízkej tarify (NT) a víkendovej tarify (WT) pre odberné miesta (OM) objednávateľa vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie. Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie, zabezpečenie distribučných služieb a ...
Zavedení systému energetického managementu v areálu VŠB-TUO budova CPIT TL1, CPIT TL3 a další
Předmětem veřejné zakázky je zavedení systému energetického managementu v areálu VŠB-TUO VII etapa. Podrobná technická specifikace předmětu dodávky je uvedena v přílohách č. 1, 1b této zadávací dokumentace.
Dodávka elektrické energie pro město Hlučín, obchodní společnost a příspěvkové organizace
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektrické silové energie a sdružených služeb pro město Hlučín a jednotlivé pověřující zadavatele (odběratele) uvedené v čl. 1, odst. 1 této zadávací dokumentace pro období let 2022 a 2023
Dodávka energií na období 2022-2023
Předmětem zakázky je dodávka silové elektrické energie a zemního plynu pro doběrná místa zadavatele na období 2022-2023
Sdružené služby dodávky elektřiny
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky jsou sdružené služby dodávky elektřiny.
Dlouhodobý odvod tepla z boxu PG
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentační části a následná realizace zakázky v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ , účelem realizace je zajištění dlouhodobého odvodu tepla z boxu PG při těžké havárii s cílem: - Zabránit růstu tlaku v hermetické zóně (HZ) až na hodnotu bezpečnostního limitu HZ (tj. na tlak 350 kPaabs, při kterém by ...
IT-90-15-07832 - Rekonstrukce blokových úsekových rozvaděčů 0,38kV
Předmětem veřejné zakázky IT-90-15-07832 - REKONSTRUKCE BLOKOVÝCH ÚSEKOVÝCH ROZVADĚČŮ 0,38KV je Dílo spočívající ve zpracování dokumentace a realizace kompletní dodávky „na klíč“, která zahrnuje demontáž stávajících zařízení, dodávku a montáž nových rozvaděčů, včetně provedení příslušných technických kontrol, testů a zkoušek a uvedení do provozu. ...
Dodávka kabelu 110 kV Slapy
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávky kabelu 110 kV, provedení šéfmontáže při pokládce kabelů 110 kV, dodávka, provedení montáže a šéfmontáže koncovek vvn. Jedná se o dodávku kabelu 110 kV pro realizaci stavby „TR Slapy-nová BSP, doplnění ochran a ŘS“ včetně dodávky kabelových koncovek a příslušenství. Součástí předmětu veřejné ...
Výměna kabelů s končící kvalifikovanou životností za 2025
Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny typů kabelů KPOSG, KPOBOV/T3, JYTY a 1-CHKE-R s končící kvalifikovanou životností za nové typy kabelů. Výměnou bude zajištěno ověření způsobilosti kabelů plnit bezpečnostní funkce v drsných podmínkách HZ a v havarijních podmínkách prostředí po LOCA nebo HELB. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku ...
Dodávky elektrické energie pro objekty provozované ČUS  na rok 2022
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí průběžných fyzických dodávek elektrické energie z napěťové hladiny nízkého a vysokého napětí v režimu Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny do odběrných míst zadavatele v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně odpovědnosti za ...
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre TVK
Predmetom zákazky je združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre obstarávateľa na obdobie 24 mesiacov (01.01.2022 - 31.12.2023). Podrobnejší opis predmetu zákazky je súčasťou súťažnych podkladov.
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných ...
Výpočtové analýzy vybraných najzávažnejších havárií JZ JAVYS, a.s.
Predmetom zákazky sú výpočtové analýzy vybraných najzávažnejších havárií JZ JAVYS, a.s. a návrh veľkosti oblasti ohrozenia pre jednotlivé JZ a spoločnej veľkosti oblasti ohrozenia pre lokalitu Bohunice v nasledovnom rozsahu: - Spracovanie výpočtových analýz pre stanovenie veľkosti oblastí ohrozenia pre všetky JZ JAVYS, a.s. v lokalitách ...
Realizácia stavby: Výmena vodičov, preizolácia 400 kV vedenia V428 Moldava – Veľké Kapušany
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Výmena vodičov, preizolácia 400 kV vedenia V428 Moldava - Veľké Kapušany (ďalej len dielo) v zmysle Prílohy č.1 Zmluvy o dielo a podľa dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) Výmena vodičov, preizolácia 400 kV vedenia V428 Moldava - Veľké Kapušany, ktorá bude zhotoviteľovi zo strany objednávateľa odovzdaná ...
TR Nejdek - nová transformovna 110/22 kV
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „TR Nejdek - nová transformovna 110/22 kV“.
Elektrická energia
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Nákup, dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie
Elektrická energia v súlade s požiadavkami na predmet zákazky podrobne opísanými v tejto kapitole B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov, pričom predmetom zadávaného predmetu zákazky je dodávka elektrickej energie pre odberné miesta v správe verejného obstarávateľa s predpokladanou spotrebou na 24 mesiacov. Celkový predpokladaný ...
Nákup energií pro město Otrokovice, příspěvkové organizace a obchodní společnosti města
Předmětem veřejné zakázky je centralizovaný nákup elektrické energie a zemního plynu na období od 01.01.2022 do 31.12.2023 pro město Otrokovice a příspěvkové organizace a obchodní společnosti města.
Dodávky elektřiny a zemního plynu pro Českou národní banku
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky elektřiny a zemního plynu pro Českou národní banku za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Dodávka elektrickej energie na obdobie 2023 – 2026 pre objekty NBS
Dodávka elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatia zodpovednosti za odchýlky, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržiavaní súvisiacich platných právnych predpisov Slovenskej republiky, technických podmienok a noriem a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa ...
Rozšíření energetického zdroje KVET Kožichovice
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby pro rozšíření, výstavbu a zprovoznění technologické části kombinované výrobny elektrické energie a tepla „Rozšíření energetického zdroje KVET Kožichovice“ vč. souvisejících technologických zařízení. Součástí Díla je dodávka kogenerační jednotky, vyvedení výkonu, úpravy rozvodny 22kV, dodávka a úpravy ...
7975 - Výměna a oprava podpůrné konstrukce chladících bloků CHV 1-8 a výměna chl. bloků
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentační části a následná realizace díla IT-90-15-07975 - Výměna a oprava podpůrné konstrukce chladících bloků CHV 1-8 a výměna chl. bloků, čímž bude zajištění funkčnosti chladícího systému CHV1-8 do předpokládaného konce provozu EDU v letech 2045-47 a lepší chladící účinek nového chladícího systému
Nákup elektrické energie v roce 2022 a 2023 pro budovu ředitelství VLRZ, p. o. a VRÚ Slapy nad Vltavou
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrické energie pro 2 odběrná místa zadavatele s tím, že zadavatel v každém z těchto odběrných míst vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů pro vlastní potřebu a součástí závazku dodávky elektrické energie pro tato odběrná místa je také závazek budoucího dodavatele k odběru přebytků elektřiny z obnovitelných ...