Dodávka elektrickej energie
Dodávka zemného plynu a elektrickej energie do objektov verejného obstarávateľa na rok 2023
Dodávka elektrickej energie na roky 2023 - 2025
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchylku, zabezpečením distribúcie a požadovaných služieb súvisiacich s dodávkou a distribúciou elektriny na obdobie na 36 mesiacov, od 00.00 hod. dňa 01.01.2023 do 24.00 hod. dňa 31.12.2025 do jednotlivých odberných miest obstarávateľa. Podrobnosti sú uvedené v časti B. ...
Centrální nákup elektrické energie pro město Hořice a další organizace
Zajištění dodávek elektrické energie NN a VN v celkovém objemu 2240 MWh, s termínem plnění od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
Dodávky energií - Domov u rybníka Víceměřice 2023
Veřejná zakázka je dle ust. § 35 zákona rozdělena na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu nebo obě části. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení těchto zadávacích podmínek pro každou část zakázky. Část 1: Dodávka elektrické energie Část 2: Dodávka plynu
Dodávka elektrickej energie pre objekty Slovenskej pošty, a.s. na roky 2023 - 2024
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie pre objekty Slovenskej pošty, a.s. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, súťažných podkladov
VZ Měřín - Modernizace 3 ks transformátorů VN v trafostanici
Předmětem této VZ je silnoproudá instalace zahrnující výměnu tří transformátorů 1000kVA 22/0,4kV, výměnu přívodních jističů ARV1633 hlavního rozvaděče RH1 za moderní jističe formou retrofitů, úpravu zapojení kontroly výpadku napětí sítě.
Dodávku elektrické energie pro zadavatele a jeho zřízené příspěvkové organizace
Zadavatel provádí zadávací řízení jako centrální zadavatel pro jím zřízené příspěvkové organizace a pro sebe. Seznam pověřujících zadavatelů je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Jednotliví pověřující zadavatelé jsou tzv. oprávněnými zákazníky ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických ...
Dodávka elektrické energie pro Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy, přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o ...
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR
Predmetom zákazky je nákup a dodávka elektrickej energie podľa konkrétnych potrieb odberateľov rezortu MPSVR SR (cca 55 na rok 2023 a cca 124 na rok 2024) ako aj kompletné služby spojené s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou elektrickej energie pre cca 469 odberných miest elektriny prevažne v budovách administratívneho charakteru na roky ...
Dodávka elektrickej energie na roky 2023 a 2024
Predmetom zákazky je (i) dodávka elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa v požadovanej kvalite a s garanciou dodávky elektriny po celú dobu platnosti zmluvy; (ii) zabezpečenie distribúcie elektriny, regulovaných distribučných služieb od prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta pripojené, zabezpečenie ostatných ...
Dodávka elektrické energie pro Město Havlíčkův Brod v období od 01.01.2023 do 31.12.2023
Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2023 do 31.12.2023
Dodávka elektrické energie pro Město Havlíčkův Brod v období od 01.01.2023 do 31.12.2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb (dále jen dodávka) v době od 01.01. 2023 do 31.12. 2023 a v předpokládaném rozsahu 1 100 MWh z napěťové hladiny VN a 3 600 MWh z napěťové hladiny NN a převzetí odpovědnosti za odchylku včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb do odběrných míst zadavatele
DS G1 R8141 ESt Mierovo – výstavba novej elektrickej stanice - ING
Vybudovanie elektrickej stanice 110/22kV s cieľom zvýšiť spoľahlivosť distribúcie elektrickej energie v lokalite Mierovo - Šamorín a zabezpečiť zásobovanie existujúcich a očakávaných budúcich odberateľov lokality a blízkeho okolia elektrickou energiou. Elektrická stanica je navrhnutá ako rozvodné zariadenie bez trvalej obsluhy. Bude vybavená ...
Sdružené dodávky elektrické energie pro města Uničov a Šternberk a jejich organizace
Sdružené dodávky elektrické energie pro města Uničov a Šternberk a jejich organizace
Dodávka elektrické energie v období 13. 9. 2022 do 31. 12. 2022 pro VO
Předmětem veřejné zakázky je prodej tzv. silové elektřiny zadavateli v rámci provozování veřejného osvětlení na území města Mostu, coby zákazníkovi, pro období od 13. 9. 2022 - 31. 12. 2022. Dodávka silové elektřiny bude realizována za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci pro odběrná místa zadavatele (dále také jako „OM") připojená k ...
Dodávka elektrickej energie 10/2022 až 12/2023
Predmetom plnenia zákazky je dodávanie elektrickej energie do odberného miesta verejného obstarávateľa, vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou elektriny, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania príslušných platných právnych predpisov ...
Dodávka elektrickej energie pre Mesto Komárno na obdobie 09-12/2022
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na obdobie od 01.09.2022 31.12.2022 (4 mesiace) pre odberné miesta verejného obstarávateľa a verejné osvetlenie mesta Komárno, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu.
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2023 – odberné miesto FS KRAO
Predmetom zákazky je dodávka elektriny do odberného miesta odberateľa vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku prostredníctvom priameho vedenia, na ktoré je odberné miesto pripojené. Celkové množstvo: 1 300 MWh. Prevádzkovateľom vedenia sú Slovenské elektrárne, a.s. Doba plnenia (dodávka elektriny) je požadovaná na obdobie od 1.1.2023 do ...
7536 - Rekonstrukce  nástaveb vývodů rozvoden 6kV ZN II. kategorie
Předmětem zakázky je vypracování dokumentační části a následná realizace v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav a dalších požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech, jejímž účelem je komplexní rekonstrukce nadstaveb dotčených polí s cílem co největšího sjednocení filozofie ...
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na rok 2023 – ostatné odberné miesta
Predmetom zákazky je dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. od 01.01.2023 do 31.12.2023 do odberných miest verejného obstarávateľa ako odberateľa, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok a zabezpečenia služieb distribúcie elektriny prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy ...
Nákup elektrické energie na období od 1.1.2023 do 31.12.2023
Předmětem zakázky je prodej silové elektřiny pro období roku 2023 v předpokládaném množství 3,392 GWh pro oprávněného zákazníka s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti odchylky na dodavatele.
Dodávka elektriny
Predmetom zákazky je dodávka elektriny a zabezpečenie jej distribúcie na odberné miesta (ďalej aj OM) verejných obstarávateľov, uvedené v Prílohe č. 1 Návrh rámcovej dohody (Príloha č. 2-1 SP). Súčasťou predmetu zákazky je prevzatie zodpovednosti za odchýlky za OM.
Projektová dokumentace - TR Čebín - modernizace
Zásadní modernizace technologie VVN rozvodny 110 kV, výměna transfrmátoru 110/22 kV (T102), částečná modernizace technologie vlastní spotřeby a modernizace stavebních objektů v areálu transformovny 110/22 kV Čebín. Součástí díla je rovněž zajištění následného výkonu autorského dozoru při provádění stavebních prací na předmětné stavbě, předání ...
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektriny pre odberné miesta obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku a prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúcie elektriny, systémové služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny (distribučné služby) od ...
Dodávka elektriny, prevzatie zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektriny
Predmetom zákazky je dodávka a distribúcia elektrickej energie pre verejné osvetlenie - združená dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o energetike), zákona č. 250/2012 Z. z. o ...