Rámcová dohoda na údržbu, opravy a kontroly zařízení LC CP Jaderné elektrárny Temelín
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody s jediným Dodavatelem obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na provádění opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby, oprav a kontrol zařízení LC CP JE Temelín, a to za účelem zajištění požadované funkce tohoto zařízení při ...
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2021
Predmetom zadania zákazky je dodávka elektrickej energie pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2021.
Obstaranie elektrickej energie
Predmetom zákazky je obstaranie elektrickej energie, pre odberné miesta uvedené v Prílohe č. 1 časti C Opis predmetu zákazky v uvedený v súťažných podkladoch s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie a distribučných služieb na dobu určitú od 01. 01. 2021 00:00 hod do 31.12.2024 do 24:00 hod. 1.2Pri všetkých odberných ...
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Regionálne združenie miest a obcí
Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných ...
8310-Odstranění projektové neshody v průtoku TVD přes výměník SAOZ při LOCA s eu51/ESFAS
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následná realizace díla s názvem „8310 - Odstranění projektové neshody v průtoku TVD přes výměník SAOZ při LOCA s eu51/ESFAS“ v JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných a požadovaných úprav na dotčených zařízeních, ...
Dodávka elektrické energie-postupný nákup
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektrické energie, tzn. dodávka sjednaného množství silové elektrické energie a převzetí odpovědnosti za odchylku dodavatelem podle § 50 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a ve smyslu vyhl. ERÚ č. 541/2005 Sb. v platném znění pro všechna odběrná místa zadavatele v předpokládaném ročním ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku ...
Dodávky elektrické energie a zemního plynu 2021
Předmětem prvé části veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1.1.2021 na dobu jednoho roku. Předmětem druhé části veřejné zakázky je dodávka zemního plynu a sdružených služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1.1.2021 od 06:00 hod. do 1.1.2022 do 06:00hod.
Nákup elektřiny pro objekty Úřadu vlády ČR na roky 2021 a 2022 - otevřené řízení
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí (NN) a vysokého napětí (VN) v předpokládaném souhrnném množství za celou dobu realizace veřejné zakázky 7427 MWh ve složení 774 MWh v hladině nízkého napětí (NN) a 6654 MWh v hladině vysokého napětí (VN), z toho: • ...
Zpracování typových diagramů dodávky elektřiny
Zpracování typových diagramů dodávek elektřiny pro odběratele bez průběhového měření
Dodávka elektrickej energie pre organizácie v Meste Stará Turá na roky 2021- 2022
Predmetom časti zákazky č.1 je zabezpečenie plynulých a spoľahlivých dodávok elektrickej energie pre odberné miesta verejného obstarávateľa identifikované v Prílohe č. 1 súťažných podkladov, vrátane zabezpečenia distribúcie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, a to po celú dobu platnosti zmluvy, ktorá bude výsledkom postupu zadávania tejto ...
Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu, na 24 mesiacov, pre odberné miesta Mesta Kolárovo, Kostolné nám. Č. 1, 946 03 Kolárovo v kategórii - odberné miesta s mesačnou fakturáciou a s úrovňou napojenia na VN aj NN časť Predpokladaný odber je 662,50 ...
Dodávka elektřiny formou sdružených služeb dodávky elektřiny pro budovy ÚOHS v roce 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektrické energie zadavateli v odběrných místech zadavatele v Brně a v Praze. Podle odběrných míst je tato zakázka dělena na 2 části. ČÁST A veřejné zakázky: DODÁVKA ELEKTŘINY FORMOU SDRUŽENÝCH SLUŽEB DODÁVKY ELEKTŘINY PRO BUDOVY ÚOHS NA TŘÍDĚ KPT. JAROŠE 7 A 7a V BRNĚ V ROCE 2021 ČÁST B veřejné ...
Rekonstrukce kondenzátorů KO61, KO62
Předmětem plnění ZAKÁZKY „REKONSTRUKCE KONDENZÁTORŮ KO61, KO62“ je DÍLO spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s provedením výměny kondenzátorů pod označením KO61, KO62 turbíny TG6. ZAKÁZKA bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a ...
Dodávka elektrickej energie
Zákazka Dodávka elektrickej energie je odplatné dodanie elektrickej energie pre všetky odberné miesta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s platnou legislatívou. Dodávka elektrickej energie v množstve a v čase trvania zmluvy do veľkoodberných miest a maloodberných miest odberateľa vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku ...
Betónové kioskové transformačné stanice VN/NN - ACON a PCI projekty
Predmetom zákazky sú betónové kioskové transformačné stanice VN/NN (ďalej len transformačné stanice) 1. do 1000kVA s vnútorným ovládaním 2. do 630kVA s vonkajším ovládaním, zložené z betónového telesa, rozvádzača NN, distribučného transformátora a rozvádzača VN. Rozvádzač NN je súčasťou predmetu tejto súťaže. Distribučný transformátor a ...
Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Zábřeh, jeho příspěvkové organizace
Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o ...
Opravy, výměny a servis baterií, usměrňovačů a měničů
Předmětem veřejné zakázky jsou opravy, výměny a servis baterií, usměrňovačů a měničů. Rámcová dohoda bude uzavřena maximálně s jedním Účastníkem. Detailnější popis veřejné zakázky je uveden v Zadávací dokumentaci.
Dodávka elektrickej energie pre organizácie v meste Topoľčany na roky 2021- 2023
Predmetom časti 1 zákazky je zabezpečenie plynulých a spoľahlivých dodávok elektrickej energie pre odberné miesta verejného obstarávateľa identifikované v Prílohe č. 1 súťažných podkladov vrátane zabezpečenia distribúcie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, a to po celú dobu platnosti zmluvy, ktorá bude výsledkom postupu zadávania tejto zákazky. ...
Dodávka elektriny pre rok 2021
Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektriny pre odberné miesta obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 13 vyhlášky Úradu pre ...
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Obec Mužla
Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných ...
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
Predmetom zákazky je dodávanie elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do jednotlivých odberných miest verejných obstarávateľov, resp. ich právnych subjektov.
V424 - modernizace  (P.0472), stavebně - montážní práce
V424 - modernizace (P.0472), stavebně-montážní práce Část 1 - V424 - modernizace - TR SOK - st. č. 81, I. Etapa Část 2 - V424 - modernizace - st. č. 81 - st. č. 171, II. Etapa
Dodávka silové elektrické energie v letech 2021-2022 pro SmVaK Ostrava a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka silové elektrické energie pro odběrná místa Zadavatele jako oprávněného zákazníka v rozsahu dle Přílohy č. 2 - Technické údaje odběrů, dle § 3 odst.1 a 3 zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen energetický zákon) č. 458/2000 ...
Poptáváme položení VVN kabelu
Předmětem poptávky je položení VVN kabelu o délce cca 330 m dle projektové dokumentace, včetně osazení srovnávacích ochran. Vše je popsáno v PD. Místo realizace Dolní Benešov. Termínem zhotovení je II.polovina roku 2021 v návaznosti na podmínky připojení.