Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky elektriny a distribúcie elektriny do približne 6 odberných miest podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku.
Energetické úspory metodou EPC v areálu České pošty v Praze - Malešicích
Náplní veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření ve vybraných objektech zadavatele metodou EPC.
Dodávka elektrickej energie
Predmetom tohto verejného obstarávanie je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej ako "DNS") na zadávanie zákaziek na zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu. Verejný obstarávateľ rozdelil DNS do 2 kategórií: Kategória č. 1: Dodávka elektrickej energie Predmetom zákaziek zadávaných v DNS v rámci 1. kategórie bude ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je Dodávka elektrickej energie pre Obec Kostolište podľa odberných miest v celkovom predpokladanom odbere 22,200 MWh za 12 mesiacov.
Dodávka elektrickej energie - Štátne divadlo Košice - 10/23 EE
Pravidelná dodávka elektrickej energie do odberného miesta verejného obstarávateľa s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, vrátane zabezpečenia distribúcie, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je Dodávka elektrickej energie pre Zoologická záhrada Košice, podľa odberných miest v celkovom predpokladanom odbere 237,441 MWh za 4 mesiace.
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je Dodávka elektrickej energie pre obec Obec Mýto pod Ďumbierom podľa odberných miest v celkovom predpokladanom odbere 246,102 MWh za 24 mesiacov.
Modernizace trakčního trolejbusového vedení MHD Teplice - 2023
Předmětem veřejné zakázky je modernizace trakčního trolejového vedení spočívající ve výměně opotřebovaných částí trakčního trolejového vedení a dodávce ostatního materiálu. Předmět zakázky je rozdělen do následujících dvou objektů: 1) SO 0349 - křižovatka ul. Masarykova třída x Školní; 2) SO 0350 - křižovatka ul. Masarykova třída x ...
Silová elektřina pro OM připojená k distribuční soustavě na úrovni NN
Předmětem veřejné zakázky je prodej tzv. silové elektřiny pro odběrná místa zadavatele připojená k distribuční soustavě na úrovni nízkého napětí v období 1.7.2023 až 31.12.2024.
Zabezpečenie dodávky elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberných miest Slovenského filmového ústavu, vrátane prepravy, distribúcie a všetkých služieb spojených s dodávkou elektrickej energie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS), za dodržania platných právnych ...
Dodávka elektrickej energie 2023 - 2
Predmetom zákazky je dodanie elektrickej energie do objektov verejného obstarávateľa v zmysle tejto výzvy a jej príloh na obdobie 12 mesiacov, pričom súčasťou zákazky je aj preprava, distribúcia a všetky služby spojené s dodávkou elektrickej energie, prevzatie zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým ...
Elektrina na rok 2023
Dodávka elektriny na obdobie 1 roka (1.4.2023 - 31.3.2024) formou Zmluvy o dodávke elektriny.
Dodávka elektrickej energie - Štátne divadlo KE - 08/23 EE
Pravidelná dodávka elektrickej energie do odberného miesta verejného obstarávateľa s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, vrátane zabezpečenia distribúcie, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa ...
Dodávka elektriny
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (Ďalej ako "DNS") bude najmä dodávka energií. Časť zákazky č. 1: Dodávka elektriny Predmetom je zabezpečenie dodávky elektriny, distribúcie elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach verejného obstarávateľa voči ...
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Mesto Vráble
Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 12 mesiacov na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
Rekonstrukce TR 110/22 kV Praha - Měcholupy, dodávka nové kompaktní rozvodny 22 kV
Předmětem plnění této zakázky je dodávka nové rozvodny 22 kV, a to v rámci realizace rekonstrukce TR 110/22 kV MĚCHOLUPY. Podrobné informace v ZD.
Dodávka elektrickej energie 2023
Predmetom zákazky je dodanie elektrickej energie do objektov verejného obstarávateľa v zmysle tejto výzvy a jej príloh na obdobie 12 mesiacov, pričom súčasťou zákazky je aj preprava, distribúcia a všetky služby spojené s dodávkou elektrickej energie, prevzatie zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam ...
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy
Predmetom zákazky je navrhnutie a realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti budovy Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave zníženie nákladov elektrickej energie a to prostredníctvom poskytnutia garantovej energetickej služby (ďalej aj GES) v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je Dodávka zemného plynu pre Základná škola, Štúrova 1115, Šaštín - Stráže, podľa odberných miest v celkovom predpokladanom odbere 118,588 MWh za 24 mesiacov.
Úprava hydraulického obvodu ovládání klapky na výtlaku čerpadla BQDV
Dílem je úprava závaží a hydraulického obvodu klapek, dále úpravy v části elektro a modifikace zařízení SKŘ, zahrnující zpracování dokumentační části, dodávku a následnou realizaci díla v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech.
Dodávka elektrickej energie – TS Bojnice - 05/23 EE
Pravidelná dodávka elektrickej energie do odberného miesta verejného obstarávateľa s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, bez zabezpečenia distribúcie, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je Dodávka elektrickej energie pre obec Dolné Srnie podľa odberných miest v celkovom predpokladanom odbere 193,728 MWh za 36 mesiacov.
Dodávka elektrickej energie – obec Očová - 04/23 EE
Pravidelná dodávka elektrickej energie do odberného miesta verejného obstarávateľa s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, bez zabezpečenia distribúcie, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa ...
EDS - modernizace transformátorů T3 A T4
Předmětem zakázky je modernizace odbočkových transformátorů T3 a T4 na elektrárně Dlouhé Stráně
Dodávka elektrické energie na rok 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávky elektrické energie na rok 2023 (od 1.3.2023 do 31.12.2023) pro dále uvedená odběrná místa zadavatele. Koliště 7 - budova C45d; Koliště 7 - výtah C02d; Lužánecká 2a - doprava C02d; Krematorium - budova C26d; Krematorium - tepelná čerpadla C55d; Krematorium - parkoviště ...