Výměna UPS v datových centrech DC1 a DC2
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nepřerušitelného napájení zařízení IT infrastruktury v datových centrech (DC1 a DC2) pro případ výpadku primárního zdroje elektrické energie, které bezpečně překlene dobu potřebnou pro náběh diesel agregátů. Součástí dodávky musí být také technická a servisní podpora dodavatele a výrobce, implementace ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie a zemného plynu a všetkých komplexných služieb spojených s bezpečnou stabilnou a komplexnou dodávkou energií, distribúcie a prepravy energií do odberných miest verejného obstarávateľa.
Združená dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je združená dodávka elektrickej energie a plynu pre odberné miesta verejného obstarávateľa na prvý polrok 2023 vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu v súlade s vyhláškou č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre ...
Dodávka elektrické energie
Předmětem plnění Veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy na dodávku elektrické energie mezi vybraným dodavatelem a zadavatelem. Předmětem Rámcové smlouvy bude závazek vybraného dodavatele uzavřít s jednotlivými členy Skupiny Veolia smlouvy o sdružené službě dodávky elektřiny a na jejich základě dodávat za podmínek stanovených v Rámcové ...
Dodávky elektrické energie na rok 2023
Předmětem Veřejné zakázky jsou dodávky elektrické energie z napěťové hladiny nízkého napětí (dále jen „NN“) a vysokého napětí (dále jen „VN“) na období od účinnosti smlouvy (ne však dříve než od 1. 1. 2023) do 31. 12. 2023 pro Zadavatele v kvalitě dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“) č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je poskytnúť verejnému obstarávateľovi dodávku elektrickej energie do odberných miest Sociálnej poisťovne, vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou el. energie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Kapitolu B.1 Opis predmetu zákazky a Kapitolu B.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky týchto ...
Dodávka elektrickej energie pre mesto Kolárovo
Predmet zákazky zahŕňa: Predmetom zákazky bude dodávka čistej komodity - silovej el. energie bez spotrebnej dane, bez distribučných poplatkov, distribučných a prenosových poplatkov a poplatkov za systémové služby. Minimálne požiadavky na predmet zákazky: Uchádzač musí spĺňať všetky požiadavky na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ ...
Dětmarovice - výstavba vedení 110 kV
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby IE-12-8005566; Dětmarovice - výstavba vedení 110 kV. Stavební úprava části trasy a nová trasa vzdušného vedení 110kV se zaústěním na portály v rozvodnách včetně zakončení optických částí v rozváděčích v příslušných místnostech rozvoden a kabelové vedení 110kV mezi rozvodnami včetně zakončení včetně ...
Dodávka elektriny pre Úrad BBSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK
Predmetom zákazky je dodávka elektriny (elektrickej energie) pre Úrad BBSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023.
Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina - Sobrance
Práce na stavbe Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina Sobrance v súlade s technickou špecifikáciou a projektovou dokumentáciou budú pozostávať zo zriadenia staveniska a prístupových ciest, zemných výkopových prác, betonážnych a demontážnych prác a montáž oceľovej konštrukcie stožiarov 1x110kV.
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi dodávku a distribúciu elektrickej energie, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v štandardnom zabezpečení ako aj ostatné služby spojené s užívaním sústavy pre všetky odberné miesta uvedené v týchto SP. Predmetom plnenia bude pravidelne a opakovane dodávať Odberateľovi dohodnuté ...
Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty DPP
Náplní veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem dle §10e odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, spočívajících: a) v realizaci předběžných činností; b) ve zpracování potřebné projektové dokumentace na realizaci úsporných opatření; c) v zajištění náležitostí ...
Dodávka elektrickej energie - PSO 822
Predmetom zákazky je dodávanie elektrickej energie do jednotlivých odberných miest verejných obstarávateľov, resp. ich právnych subjektov.
Dodávka elektrickej energie s prevzatím  zodpovednosti za odchýlku
Zabezpečenie nákupu a pravidelnej dodávky elektrickej energie pre (jedno) odberné miesto verejného obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektriny na obdobie prvého kalendárneho polroka 2023 (od 01.01.2023 00:00 SEČ do 30.06.2023 23:59 SEČ) v celkovom predpokladanom množstve odberu 150.000 kWh, vrátane prenesenia zodpovednosti odberateľa na ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávanie elektrickej energie do jednotlivých odberných miest verejného obstarávateľa.
Dodávka elektrickej energie (2023-2025)
Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny Poskytovateľom služieb, ktorý zabezpečí dodávku elektriny podľa konkrétnych potrieb Odberateľa, ako aj komplexné služby spojené s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou elektriny pre 2 odberné miesta (ďalej len "OM") špecifikované odberateľom vrátane prevzatia ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávky elektrickej energie a zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa.
Dodávka elektriny
Predmetom verejnej súťaže je dodávka energií na rok 2023. Časť zákazky č. 1: Dodávka elektriny Predmetom je zabezpečenie dodávky elektriny, distribúcie elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke elektriny. Časť zákazky č. ...
Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici na rok 2023
Predmetom zadania zákazky je dodávka elektrickej energie pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici na rok 2023.
Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem depo Zličín
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou Energy Performance Contracting administrativní budovy A v areálu Depo Zličín, Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je též veškerá inženýrská ...
Dodávka elektriny
Predmetom verejnej súťaže je dodávka energií pre Mesto Dolný Kubín a jeho organizácie na rok 2023. Časť zákazky č. 1: Dodávka elektriny Predmetom je zabezpečenie dodávky elektriny, distribúcie elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi ...
Dodávka elektriny
Predmetom verejnej súťaže je dodávka energií pre Obec Bošany na rok 2023. Časť zákazky č. 1: Dodávka elektriny Predmetom je zabezpečenie dodávky elektriny, distribúcie elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o ...
Dodávka elektrické energie v rámci sdružených služeb na období 2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie v předpokládaném souhrnném množství cca 29.202 MWh pro období roku 2023 (z toho 14.359 MWh v rámci část 1 veřejné zakázky a 14.843 MWh v části 2 veřejné zakázky). Zadavatel požaduje zajistit nákup elektrické energie v období od 1.1.2023 ...
Obchodní zastoupení pro ČEZ ESCO, a.s.
Předmětem Veřejných zakázek zadávaných v zaváděném DNS bude sjednání smlouvy o obchodním zastoupení s vybranými dodavateli, vymezující smluvní podmínky pro činnost obchodního zástupce směřující k uzavírání smluv o dodávkách a o sdružených službách dodávky plynu a elektřiny mezi zadavatelem/zastoupeným a zákazníky, a retenční činnost s působností v ...
Dodávky elektrické energie pro orgány a organizace hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky elektrické energie pro orgány a organizace hl. m. Prahy v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. V souladu s ustanovením § 35 ZZVZ je veřejná zakázka rozdělena na 2 (slovy: dvě) části, a to: • část 1 - sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběry z hladiny nízkého napětí (NN) a část ...