Združená dodávka elektrickej energie pre DPMK, a.s.
Združená dodávka elektriny v dohodnutom množstve a čase do odberných miest odberateľa vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa v súlade s nariadením vlády č.317/2007 Z.z.
Nákup elektrickej energie na roky 2021 - 2022
Predmetom zakazky je zabezpecenie plynulych a spolahlivych dodavok elektrickej energie pre odberne miesta obstaravatela identifikovane v Prilohe c. 1 Sutaznych podkladov vratane zabezpecenia distribucie a prevzatia zodpovednosti za odchylku, a to po celu dobu platnosti zmluvy, ktora bude vysledkom postupu zadavania tejto zakazky. Obstaravatel ...
Dodávky elektřiny 2020 - 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky elektrické energie do odběrných míst zadavatele v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023. Přesné požadavky a technické podmínky, včetně seznamu odběrných míst a odběrového harmonogramu, jsou uvedeny ve vzoru rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace.
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane komplexných služieb spojených s bezpečnou stabilnou a komplexnou dodávkou energií, to znamená vrátane distribúcie a prepravy energií do odberných miest verejného obstarávateľa, t.j. objektov Technickej univerzity vo Zvolene, vrátane ostatných regulovaných služieb a prevzatie ...
Poskytování energetických služeb metodou EPC v budově a přilehlém areálu bazénu Hustopeče
Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC v budově a přilehlém areálu bazénu Hustopeče. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb zajištěn návrh, příprava, realizace, financování a vyhodnocování úsporných opatření. Ke splácení nákladů na realizaci budou v maximální možné míře použity úspory ...
Dodávka elektriny
Predmetom obstarávania je dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku v súlade s nariadením vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou vrátane zabezpečenia prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, ...
Elektrina
Dodávka silovej elektriny na obdobie od 01. 01. 2020 00:00 hod. do 31. 12. 2022 24:00 hod.
Spracovanie projektovej dokumentácie bez komplexnej inžinierskej činnosti
Predmetom tejto zákazky je vypracovanie viacstupňovej projektovej dokumentácie (dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác , dokumentácia pre realizáciu stavby (ďalej iba PD) pre projektované elektrické zariadenia.
Dodávka elektřiny pro r. 2020
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka elektřiny pro potřeby zadavatele. Jedná se o dodávku silové elektřiny v ročním objemu do 143 GWh / rok v odběrech kategorie A a B (napěťová úroveň vysoké napětí). Předmětem plnění je rovněž převzetí závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy spolu s odpovědností za odchylku dodavatele podle ...
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2020
Predmetom zadania zákazky je dodávka elektrickej energie pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2020.
Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu, na roky 2020 až 2021, pre odberné miesta Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., v kategórii - odberné miesta s mesačnou fakturáciou / cca. 201 OM s úrovňou napojenia na VN aj NN časť / - odberné miesta s ...
Elektrická energia
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou sústavou a distribučných služieb pre odberné miesta verejného obstarávateľa a odberné miesta v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ predpokladá uzatvorenie zmluvného vzťahu s ...
Rámcová dohoda na údržbu, opravy a kontroly zařízení LC CE a CM JE Dukovany
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody s jediným Dodavatelem obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na provádění opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby, oprav a kontrol zařízení LC CE a LC CM JE Dukovany, a to za účelem zajištění požadované funkce tohoto ...
Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania energetického hospodárstva Psychiatrickej nemocnice
Predmetom zákazky je Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania energetického hospodárstva Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela.
Dodávka elektrické energie pro objekty a zařízení spravovaná městem Orlová
Předmětem veřejné zakázky je dodávka (koupě) elektrické energie a zajištění systémových služeb včetně distribuce pro zadavatele dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace od 01/01/2020 00:00:00 hod. do 31/12/2021 23:59:59 hod. s tím, že lhůta pro zahájení dodávek elektrické energie může být s ohledem na průběh zadávacího řízení přiměřeně posunuta.
Dodávka silovej elektriny pre všetky subjekty Mesta Banská Bystrica
Predmetom tejto zákazky je opakované poskytnutie združenej dodávky elektriny, t. j. dodanie dohodnutého množstva silovej elektriny s prevzatou zodpovednosťou za odchýlku, zabezpečenie distribúcie elektriny v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy - prenos elektriny, distribúcia elektriny a poskytovanie ...
Přeložka 3 x vrch. ved. 110kV pro VU a.s.
Realizace stavby: Přeložka 3 x vrch. ved. 110Kv pro Vršanskou uhelnou a.s.
Dodávky elektrické energie na roky 2021 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je nepřetržitá dodávka elektrické energie do odběrných míst dle potřeb zadavatele Letiště Praha, a.s. pro roky 2021 až 2024.
Sdružené dodávky elektrické energie pro společnost VHS SITKA, s.r.o. na období let 2020 – 2023
Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o ...
Sdružené dodávky elektrické energie a zemního plynu pro společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektrické energie a zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka). Přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. Zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a ...
Elektrická energia
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou sústavou a distribučných služieb pre objekty (odberné miesta) podľa prílohy č. 2 súťažných podkladov, pre verejného obstarávateľa a verejných obstarávateľov podľa bodu 14. súťažných podkladov.
Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro roky 2020 – 2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrické energie a dodávka zemního plynu pro město Slavkov u Brna.
Energie 2020
Předmětem plnění je fyzická dodávka silové elektřiny pro období roku 2020 v přepokládaném množství 14,554 GWh pro oprávněného zákazníka s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele.
Združená dodávka elektrickej energie
združená dodávka elektrickej energie na rok 2020 v objeme 2810 MWh
Výběr dodavatele sdružených služeb dodávek silové elektřiny a plynu
Výběr dodavatelů sdružených služeb dodávek silové elektřiny a plynu pro Město Kutná Hora a vybrané společnosti či organizace s jeho majetkovým podílem pro rok 2020.