Hledám dodavatele plynu a elektřiny
Hledám dodavatele plynu a elektřiny.
Dodávka elektrickej energie na obdobie 2023 - 2024
Predmetom zákazky je nepretržité zabezpečenie dodávok elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prepravy, distribúcie a ostatných regulovaných služieb, ako aj vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, a to v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, v súlade s platnými právnymi ...
Elektrická energia
Predmetom zákazky je záväzok uchádzača zabezpečiť verejnému obstarávateľovi distribúciu elektrickej energie a zemného plynu v štandardnom zabezpečení a ostatné služby spojené s užívaním sústavy pre všetky odberné miesta. Predmetom plnenia bude pravidelne a opakovane dodávať verejnému obstarávateľovi dohodnuté množstvo elektrickej energie a plynu ...
Nákup elektriny
Verejný obstarávateľ zriaďuje toto DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie elektriny a zemného plynu pre dodávky počas najbližších 6 rokov. Plnenia na základe tohto DNS budú realizované v Senici a prípadne okrese Senica. DNS je rozdelené na dve kategórie: 1. ...
Dodávka elektrickej energie – mesto Hnúšťa - 24/23 EE
Pravidelná dodávka elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, vrátane zabezpečenia distribúcie, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa ...
Dodávka elektriny pre JAVYS, a.s. na rok 2024
Predmetom zákazky je dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. od 01.01.2024 do 31.12.2024 do odberných miest verejného obstarávateľa ako odberateľa, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok a zabezpečenia služieb distribúcie elektriny prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy ...
Dodávka elektrickej energie 2023-2024
Predmetom zákazky je nákup elektrickej energie v jednopásmovej tarife (1T) v predpokladanom množstve 350 MWh počas trvania zmluvy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie do sídla verejného obstarávateľa formou združenej dodávky. Odchýlkou je rozdiel medzi predpokladaným množstvom dodávky elektriny ...
Manipulačné práce Hlohovec II
Manipulačné práce s elektromermi. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v časti C.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
Dodanie elektrickej energie
Dodanie elektrickej energie pre Národný endokrinologický a diabetologický ústav n. o. v Ľubochni.
Elektrina na rok 2023
Dodávka elektriny na obdobie 2 mesiacov (1.7.2023 - 31.8.2023) formou Zmluvy o dodávke elektriny.
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2024 do 31.12.2025
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej len DNS), na zákazku "Dodávka elektrickej energie od 1.1.2024 do 31.12.2025", v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na dodávku elektrickej energie podľa zatriedenia v Spoločnom slovníku verejného obstarávania 09310000-5 resp. 65300000-6 (CPV).
Dodávka elektrickej energie na obdobie 2024/2025
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku na obdobie od 1.1.2024 31.12.2025 pre odberné miesta verejného obstarávateľa. Celkový objem zákazky na celé obdobie 1.1.2024 - 31.12.2025 je 16 000 MWh.
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Regionálne združenie miest a obcí
Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov, od 01.01.2024 do 31.12.2025 na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
Dodávka elektrickej energie pre obec Suchá Hora - na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2025
Dodávka elektrickej energie pre obec Suchá Hora - na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2025
Dodávka elektrickej energie pre Technické služby, príspevková organizácia mesta
Dodávka elektrickej energie pre Technické služby, príspevková organizácia mesta na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2025.
Dodávka elektrickej energie pre objekty LPS SR, š. p.
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou sústavou a distribučných a regulovaných služieb do odberných miest obstarávateľa LPS SR, š.p na obdobie od 19.09.2023 od 00:00 hod. do 18.09.2024 do 24:00 hod s opciou na ďalší 1 rok od 19.9.2024 od 00:00 hod. do 18.09.2025 do ...
Energetický audit objektov Liptovskej nemocnice s poliklinikou Liptovský Mikuláš
Predmetom zákazky je vypracovanie účelových energetických auditov budov, ktoré budú slúžiť pre účely identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti vybraných budov v zmysle platného zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uchádzač je povinný vypracovať výstupy z energetického ...
Dodávka elektrickej energie - Základná škola, Nejedlého 8, 84102 Bratislava
Dodávka elektrickej energie do Základná škola, Nejedlého 8, 84102 Bratislava
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku ...
Elektrická energia 2023
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie pre Kanceláriu ÚS SR vrátane prepravy, distribúcie a všetkých služieb spojených s dodávkou elektrickej energie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS), za dodržania platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ...
Dodávka elektrickej energie
Zabezpečenie realizácie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky Dodávka elektrickej energie
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu. Presný rozsah dodávky elektrickej energie je uvedený v identifikácii odberných miest, ktorý tvorí prílohu č. 6 SP Opis predmetu obstarávania a v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky. Celkový ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávka elektriny do odberných miest v požadovanej kvalite, s garanciou dodávky elektriny po celú dobu platnosti zmluvy; zabezpečenie distribúcie elektriny, regulovaných distribučných služieb od prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta pripojené, zabezpečenie ostatných súvisiacich služieb; prevzatie ...
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektriny pre odberné miesta obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku a prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúcie elektriny, systémové služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny (distribučné služby) od ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je Dodávka elektrickej energie pre Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice - Lieskové 377 podľa odberných miest v celkovom predpokladanom odbere 93,580 MWh za 24 mesiacov.