Dodávka elektrické energie
Předmětem veřejné zakázky je prodej tzv. silové elektřiny zadavateli, coby zákazníkovi, pro období 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025. Dodávka silové elektřiny bude realizována pro odběrná místa zadavatele připojená k distribuční soustavě na úrovni vysokého napětí. a Celková roční předpokládaná dodávka silové elektřiny pro OM připojená k distribuční ...
Energetický audit FN Ostrava
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího ve vypracování Energetického auditu (EA) ve smyslu zákona č. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 140/ 2021 Sb., o energetickém auditu budov a zařízení, a to pro všechny budovy a zařízení, se kterými v souladu s právními ...
Oprava zapúzdrenej rozvodne R 400 kV VE Gabčíkovo po 30 rokoch prevádzky
Predmetom zákazky je vykonať servis, opravu celej zapúzdrenej rozvodne R400 kV VE Gabčíkovo v rozsahu odporúčania výrobcu po 30 ročnej prevádzke, s vypracovaním projektu k oprave. Opravu požadujeme vykonať na všetkých zariadeniach a častiach rozvodne R400 kV VE Gabčíkovo. Súčasťou dodávky je aj dodanie všetkého potrebného materiálu a originálnych ...
Pořízení energetického auditu statutárního města Plzně
Předmětem veřejné zakázky je zajistit provedení energetického auditu na celé energetické hospodářství statutárního města Plzně. Zakázka je řešena jako celek členěný do 4 ucelených částí energetického hospodářství města, přičemž bude postupně předáváno v 6 etapách (1. etapa - plán EA; 2. etapa - organizační složky města; 3 etapa - příspěvkové ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku ...
Dodávka elektrickej energie na roky 2022-2025
Predmetom plnenia bude pravidelne a opakovane dodávať dohodnuté množstvo elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa, vrátane dopravy a distribúcie a vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku.
Dodávka elektřiny formou sdružených služeb dodávky elektřiny pro budovy ÚOHS v letech 2022 až 2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrické energie zadavateli v odběrných místech v Brně a v Praze. Podle odběrných míst je tato veřejná zakázka dělena na 2 části.
Dodávka elektrické energie pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o.
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky elektřiny včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele elektrické energie, a to na základě smlouvy o dodávce elektřiny pro hladinu VN uzavřené na 5 měsíců dle § 50 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom tejto zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť obstarávateľovi združené služby dodávky elektriny, t. j. dodávku silovej elektriny v predpokladanom objeme 389 MWh počas zmluvného obdobia 12 mesiacov vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku za odberné miesto odberateľa.
Dodávka elektrickej energie pre Letisko Poprad – Tatry, a. s. na 24 mesiacov trvania zmluvy
Dodávka elektrickej energie, predpokladané množstvo počas zmluvného obdobia je 1600,50 MWh.
Dodávka elektrické energie pro město Havlíčkův Brod v období od 01.06.2022 do 31.05.2024
- Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb (dále jen dodávka) v době od 1. 6. 2022 do 31.5. 2024 a v předpokládaném rozsahu 2 156 MWh z napěťové hladiny VN a 7 188 MWh z napěťové hladiny NN a převzetí odpovědnosti za odchylku včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb do odběrných míst zadavatele podle ...
Dodávka elektrickej energie pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice 2022
Dodávka silovej elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou sústavou pre objekty verejného obstarávateľa v jednotarife. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Dodávka elektrickej energie RZ
Dodávka elektrickej energie a súvisiacich služieb uvedených v súťažných podkladoch.
Dodávka elektriny 2022
Predmetom zákazky je dodávka,prenos, distribúcia a ostatné služby spojené s dodávkou VN a NN silovej elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržiavaní súvisiacich platných právnych ...
Drobné stavebně montážní práce
Předmětem veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním dle § 161 ZZVZ jsou plánované drobné stavebně montážní práce spojené s údržbou elektrických sítí nn, vn a vvn a elektrických sítí. Zejména se jedná o následující drobné stavebně montážní činnosti: stavební práce a zemní práce, elektro - montážní práce, klempířské, tesařské, ...
Problematika zkušebních a rozběhových tras SAOZ
Předmětem zakázky je vypracování dokumentační části a následná realizace v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav a dalších požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech, jejímž účelem je zajistit spolehlivý a bezpečný provoz armatur zkušebních a rozběhových tras SAOZ s klasifikací ...
Dodávka elektrické energie
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávky elektrické energie pro odběrná místa zadavatele. Specifikace včetně podrobností odběrných míst jsou uvedeny v tabulce číslo 3: „Specifikace odběrných míst elektrické energie města Modřice a jeho organizací“.
Dodávka elektřiny pro období od 00:00 hod. 1.4.2022 do 23:59:59 hod. 31.3.2023
Předmětem této veřejně zakázky je dodávka silové elektřiny do odběrných a předacích míst zadavatele - Pražský hrad a zámek Lány ode dne 1.4.2022 (od 00:00 hod.) do dne 31.3.2023 (do 23:59 hod.). Dodávkou silové elektřiny se rozumí dodávka elektřiny s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy spolu s odpovědností za odchylku. ...
Dodávka elektrickej energie pre mesto Medzilaborce na 12 mesiacov
Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku
Rekonstrukce chladičů vloženého okruhu chlazení generátorů
Předmětem veřejné zakázky je investiční akce „G094 - Rekonstrukce chladičů vloženého okruhu chlazení generátorů 1(2)SS02W001(2)“ spočívající v demontáži stávajících a montáži nových chladičů včetně přípravy jeřábových drážek pro kladkostroje pro demontáž stávajících a montáž nových chladičů v rozsahu veškerých dodávek, prací a služeb pro zhotovení ...
Náhradní přenosová trasa vn, vvn
Předmětem veřejné zakázky je poskytovat zadavateli náhradní přenosovou trasu (dále „NPT“) vn, vvn, zejména: stavba a demontáž základní NPT, pronájem základní NPT, stavba a demontáž dodatečné NPT, pronájem dodatečné NPT, stavba a demontáž náhradního podpěrného bodu, který není součástí základní ani dodatečné NPT, pronájem náhradního podpěrného bodu.
Nákup, dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie
Predmetom zákazky je nákup elektrickej energie vrátane všetkých poplatkov. 1. Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky: Špecifikácia predmetu zákazky a požiadavky naň sú záväzné, v znení v akom sú uvedené v tejto kapitole B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a uchádzač nesmie meniť znenie ani špecifikáciu ...
Nákup elektrické energie na období od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2023
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny v hladině nízkého napětí a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 6 027 MWh v období od 1. 4. 2022 do 31.12. 2023 z elektrizační soustavy do odběrných míst zadavatele, zajištění přístupu k přenosové a distribuční soustavě a zajištění přenosu, distribuce či jiných systémových ...
CUP NPK Předávací stanice chladu a chladící věž
Předmětem plnění této veřejné zakázky je funkční dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s kompletní dodávkou absorpční chladicí jednotky zdroje chladu o požadovaném chladicím výkonu 1 500 kW, oběhových čerpadel vody, přístrojů, armatur, potrubních rozvodů chlazené a chladicí vody, technologie společné chladicí ...
Nákup elektrické energie 2022 - 2024
Předmětem veřejné zakázky bude realizace dodávek elektrické energie v režimu Smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie do stávajících odběrných míst centrálního zadavatele - Města Krupky a jiných zadavatelů - příspěvkových organizací města, a to v období od 16.2.2022 do 15.2.2024. Hodnocení nabídek bude realizováno s využitím ...