Nezávislé overenie analýz bezpečnosti a aktualizácia PpBS JZ TSÚ RAO
Predmetom zákazky je: - doplnenie analýz bezpečnosti jadrového zariadenia Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (TSÚ RAO) v požadovanom rozsahu - vypracovanie návrhu nového vydania predprevádzkovej bezpečnostnej správy JZ TSÚ RAO, v rámci ktorého budú doplnené výsledky spracovaných analýz bezpečnosti v zmysle ...
Vypracovanie účelového energetického auditu budov Mesta Banská Bystrica
Predmetom zákazky je vypracovať a dodať účelový energetický audit pre GES - technickú dokumentáciu v rozsahu Energetického audit a Správy z energetického auditu zahŕňajúcich 33 objektov (uvedené v súťažných podkladoch) vo vlastníctve verejného obstarávateľa: Materské školy (MŠ), Základné školy(ZŠ) a ostatné objekty v Banskej Bystrici, za účelom ...
Šumperk-Ráječek - rekonstrukce V595/596
Předmětem díla je kompletní rekonstrukce dvojitého venkovního nadzemního elektrického vedení 2x110 kV V595/596, Šumperk-Ráječek. Rekonstrukce bude provedena dle projektové dokumentace a všech souvisejících norem.
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku ...
Dodatečná opatření pro zvládání TH - zaplavení AZ v TNR a dlouhodobý odvod tepla
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové a ostatní související dokumentace a následné provedení realizace, spočívající v doplnění zařízení v úrovni 4 ochrany do hloubky (DiD4) tak, aby byla co nejvíce posílena nezávislost na nižších úrovních ochrany do hloubky. Doplňované dodatečné, alternativní systémy pro doplňování chladiva do ...
Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 01.07.2021 do 30.06.2023
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka elektrickej energie v predpokladanom objeme 17 000 MWh ( 30 % ) pre zmluvné obdobie od 01.07.2021 do 30.06.2023, vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľa a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, ...
Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice v Dobřanech
Náplní veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření v objektech zadavatele metodou EPC. Jedná se o komplexní veřejnou zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků realizovaných energeticky úsporných opatření (po dobu nejméně 10 let), přičemž dodavatel, se kterým bude uzavřena ...
Nákup elektrické energie na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024
Předmětem veřejné zakázky je postupný nákup elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 17 160 MWh pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024, sestávající ze dvou částí, kdy první část představuje celkovou spotřebu ve výši 11 100 MWh v rámci sdružených ...
Dodávka elektrické energie pro město Havlíčkův Brod v období od 01.11.2021 do 31.10.2023
Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.11.2021 do 31.10.2023 v předpokládaném rozsahu 2 156 MWh z napěťové hladiny VN a 7 188 MWh z napěťové hladiny NN a převzetí odpovědnosti za odchylku včetně ...
Sdružené dodávky elektrické energie pro statutární město Opava, jeho příspěvkové organizace
Předmětem veřejné zakázky je: • fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy, • přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o ...
Dodávky elektrické energie pro statutární město Ostrava a městské organizace na roky 2022 - 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s přenesením odpovědnosti za odchylku ve smyslu § 50 zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění a vyhlášky č. 408/2015 Sb., o ...
Dodanie elektrickej energie pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a vybrané organizácie
Predmetom zákazky je dodanie predpokladaného množstva elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa Bratislavský samosprávny kraj a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti uvedených v Prílohe č. 1 Rámcovej dohody, vrátane prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľa za odchýlku v plnom rozsahu v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. ...
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Písek a s ním sdružené zadavatele
Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o ...
Dodávka elektrické energie 2022
Předmětem veřejné zakázky je prodej tzv. silové elektřiny zadavateli, coby zákazníkovi, pro období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022. Dodávka silové elektřiny bude realizována pro odběrná místa zadavatele připojená k distribuční soustavě na úrovni vysokého napětí (dále jen „VN“) a pro odběrná místa zadavatele připojená k distribuční soustavě na úrovni ...
Dodávka elektrickej energie a prevzatie záruky za odchýlky
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie a prevzatie záruky za odchýlky so všetkými nákladmi do odberných miest uvedených v Prílohe II., vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa vo všetkých odberných miestach a zabezpečenie distribúcie podľa predmetu zákazky v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS. Dodávka ...
Združená dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávanie elektrickej energie pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. vrátane zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkovaného poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné ...
Elektrická energia
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu na 12 mesiacov
Dodávka elektrickej energie 2021-2025
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa. Súčasťou dodávky elektrickej energie je aj zabezpečenie distribúcie a služby spojené s využitím distribučnej sústavy od 00:00 hod. SEČ dňa 01.06.2021 do 24:00 hod. SEČ dňa 31.05.2025
Polička - Svitavy, nové vd 110 kV
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Polička - Svitavy, nové vd 110 kV“.
Pardubice Sever, TR 110/35KV - obnova
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby: Pardubice Sever, TR 110/35kV - obnova. Konkrétně je předmětem díla obnova transformační stanice TR 110/35 kV v obci Pardubice, která spočívá ze dvou dílčích částí plnění, tj. vyhotovení a řádné a včasné předání specifikovaných stupňů projektové dokumentace „Pardubice Sever, TR 110/35kV - obnova“, dle ...
Dodávky elektrické energie a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny
Zadavatel si zadáním této veřejné zakázky klade za cíl zajištění dodávek elektřiny formou sdružených služeb dodávky elektřiny včetně zajištění distribuce elektřiny a převzetí odpovědnosti za odchylku ve smyslu vyhlášky č. 408/2015 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro objekty Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
Dodávka elektrickej energie pre K 13 – Košické kultúrne centrá
Predmetom obstarávanej zákazky je dodávka silovej elektrickej energie do Odberných miest verejného obstarávateľa na území mesta Košice.
Alternatívny obalový súbor
Predmetom zákazky je vývoj a návrh alternatívneho obalového súboru, testovanie alternatívneho obalového súboru, vypracovanie a dodanie licenčnej dokumentácie a súčinnosť pri jej schvaľovaní dotknutými orgánmi štátnej správy, vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie, doplnenie technológie výroby alternatívneho obalového súboru ...
Poskytování energetických služeb metodou EPC v administrativní budově krajské správy ČSÚ v Brně
Náplní veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem dle §10e zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka bude realizována s využitím metody Energy Performance Contracting. Zadavatel předpokládá kofinancování předmětu veřejné zakázky v rámci Operačního programu Životní ...
Poskytování energetických služeb metodou EPC v administrativní budově ústředí ČSÚ v Praze
Náplní veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem dle § 10e odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, za účelem dosažení zvýšení energetické účinnosti a snížení provozních nákladů v objektu zadavatele.