Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2022 II
dodávka elektrické energie pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace pro rok 2022.
Dodávka elektrickej energie na obdobie rokov 2022 - 2023
Predmetom verejného obstarávania je opakované poskytnutie združenej dodávky elektriny, t. j. dodanie dohodnutého množstva silovej elektriny s prevzatou zodpovednosťou za odchýlku, zabezpečenie distribúcie elektriny v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy - prenos elektriny, distribúcia elektriny a ...
Mesto Lučenec - dodávka elektrickej energie na rok 2022
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na odberné miesta (OM) špecifikované verejným obstarávateľom vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v OM a zabezpečenie distribúcie podľa predmetu zákazky v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS.
Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2024
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka elektrickej energie v predpokladanom objeme 11 490 MWh ( 30 %) pre zmluvné obdobie 01.01.2022 do 31.12.2024 vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberného miesta odberateľa a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za ...
Dodávka elektriny
Predmetom obstarávania je dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku v súlade s nariadením vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou vrátane zabezpečenia prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, ...
Poradenství v oblasti energetických úspor II
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb energetického poradenství pro klienty zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky bude spolufinancován z programu Evropské unie Horizont 2020, z finančního nástroje Evropské investiční banky ELENA (European Local ENergy Assistance). Výstupy plnění veřejné zakázky mohou být využity u projektů ...
Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem
Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem dle §10e odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka bude realizována s využitím metody Energy Performance Contracting (dále jen „EPC“). Jedná se o komplexní zakázku zahrnující přípravu, realizaci a ...
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa města Mnichovo Hradiště
Předmětem plnění této veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do všech odběrných míst zadavatelů dle Přílohy č. 3 této ZD (v režimu smluv o sdružených službách dodávky elektrické energie uzavřených na 24 měsíců) v kvalitě odpovídající garantovaným standardům kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb dle zvláštních právních předpisů s ...
Dodávka elektrické energie
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávky elektřiny do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů (dále též jen „dodávka“) oprávněnému zákazníkovi (dále jen „zadavatel“) s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylky na dodavatele podle energetického ...
Dodávka elektrické energie pro město Hlučín, obchodní společnost a příspěvkové organizace
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektrické silové energie a sdružených služeb pro město Hlučín a jednotlivé pověřující zadavatele (odběratele) uvedené v čl. 1, odst. 1 zadávací dokumentace pro období let 2022 a 2023, a to podle zadávacích podmínek, zejména přílohy č. 2a (Seznam odběrných míst NN a cenová kalkulace) a přílohy č. 2b ...
Dodávky elektřiny pro Českou národní banku
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky elektřiny na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v kvalitě dle platné vyhl. ERU č. 540/2005 Sb., v předpokládaném ročním množství cca 7300 MWh a s tím související závazek odběru elektřiny z elektrizační soustavy a převzetí odpovědnosti dodavatele za odchylku zadavatele vůči operátorovi trhu ve smyslu ...
Združená dodávka elektrickej energie, zabezpečenie distribúcie
Predmetom zákazky je združená dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie pre všetky odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (ďalej len "NDS") na území Slovenskej republiky. Pripojenie je z vysoko napäťovej (ďalej len "VN") a nízko napäťovej (ďalej len "NN") úrovne. Zoznam ...
Dodávka elektrickej energie pre obce, školy a organizácie pristupujúce k verejnému obstarávaniu
Predmetom zákazky je DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE OBCE, ŠKOLY A ORGANIZÁCIE PRISTUPUJÚCE K VEREJNÉMU OBSTARÁVANIU A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU podľa odberných miest v celkovom predpokladanom odbere 6 930,064 MWh za 36 mesiacov.
Provádění odběratelských kontrol pro Jadernou elektrárnu Temelín a pro Jadernou elektrárnu Dukovany
Předmětem veřejné zakázky je provádění odběratelských kontrol při svařování, kontrol dokumentace při svařování, provádění odběratelských kontrol při fyzické a dokumentační části konečných zkoušek a technických kontrol a odběratelské kontroly dodávek zařízení.
Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Psychiatrickej nemocnice
Predmetom zákazky je zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela (ďalej aj ako predmet zákazky). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a jej prílohách.
Združená dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávanie elektrickej energie pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. vrátane zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkovaného poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné ...
Dodávka a distribúcia elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie k 58 odberným miestam (podľa Prílohy č. 1) vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie a distribučných služieb. Dodávka elektrickej energie musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a musí byť v súlade s platnými ...
Dodávka elektrické energie a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny
Předmětem plnění zakázky je dodávka silové elektřiny formou sdružených služeb dodávky elektřiny včetně zajištění distribuce elektřiny a převzetí odpovědnosti za odchylku.
Dodávka elektrické energie pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - opakované řízení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny, systémových služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1.1.2022 na dobu neurčitou, a to v předpokládaném rozsahu 1350 MWh z hladiny 22 kV (VN) v množstvích silové elektřiny za rok a převzetí odpovědnosti za odchylku dodavatelem podle vyhlášky ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávka zemného plkynu a elektrickej energie pre potreby Fakultnej nemocnice Nitra
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektriny pre odberné miesta obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku a prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúcie elektriny, systémové služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny (distribučné služby) od ...
Dodávka elektřiny pro období pro rok 2023
Předmětem veřejné zakázky je prodej tzv. silové elektřiny zadavateli, coby zákazníkovi, pro období 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023. Dodávka silové elektřiny bude realizována za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci pro odběrná místa zadavatele (dále také jako „OM“) připojená k distribuční soustavě na úrovni vysokého napětí (dále jen „vn“) a ...
Dodávka elektřiny pro období pro rok 2024
Předmětem veřejné zakázky je prodej tzv. silové elektřiny zadavateli, coby zákazníkovi, pro období 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024. Dodávka silové elektřiny bude realizována za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci pro odběrná místa zadavatele (dále také jako „OM“) připojená k distribuční soustavě na úrovni vysokého napětí (dále jen „vn“) a ...
Sdružené služby dodávky elektřiny
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky jsou sdružené služby dodávky elektřiny.
Dodávka elektrickej energie na roky 2022-2023
Predmetom obstarávania je dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku v súlade s nariadením vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou vrátane zabezpečenia prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, ...