Dodanie zemného plynu pre vybrané organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia prepravy, štruktúrovania a distribúcie do odberných miest obstarávateľa Nitriansky samosprávny kraj a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti uvedených v Prílohe č. 1 rámcovej dohody, a prevzatie zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok a zabezpečenie služieb ...
Dodávka zemného plynu 2023-2026
Predmetom zákazky je zabezpečenie združenej dodávky zemného plynu pre potreby vykurovania a technologické účely (výroba pary na ohrev TÚV, pre potreby kuchyne a práčovne) odberateľa, prepravy a distribúcie zemného plynu, poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, vrátane ...
Dodávka elektrickej energie na roky 2023 a 2024
Predmetom zákazky je (i) dodávka elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa v požadovanej kvalite a s garanciou dodávky elektriny po celú dobu platnosti zmluvy; (ii) zabezpečenie distribúcie elektriny, regulovaných distribučných služieb od prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta pripojené, zabezpečenie ostatných ...
Dodávka elektrickej energie II
Predmetom tejto zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť objednávateľovi združené služby dodávky elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, t. j. dodávku dohodnutého množstva silovej elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy prenos ...
Združená dodávka elektriny vrátane zodpovednosti za odchýlku pre potreby tretích osôb
Predmetom zákazky s názvom Združená dodávka elektriny vrátane zodpovednosti za odchýlku pre potreby tretích osôb na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 je: dodávka elektriny do odberných miest obstarávateľa, podľa potreby obstarávateľa uvedenej v odberovom diagrame v požadovanej kvalite a s garanciou dodávky elektriny po celú dobu platnosti ...
Dodávka plynu na 24 mesiacov pre Letisko Poprad – Tatry
Dodávka plynu, predpokladané množstvo počas zmluvného obdobia je 3 000 MWh.
Revize, opravy, modernizace a výměny výkonových transformátorů VVN/VN a VN/VN
Předmětem veřejné zakázky je závazek vybraných Dodavatelů poskytovat Zadavateli služby, jejichž předmětem budou revize, opravy, modernizace a výměny výkonových transformátorů VVN/VN a VN/VN. Přesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení, včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou uvedeny v ...
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Obec Mužla
Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných ...
Dodávka zemného plynu na rok 2023
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa (1 strednoodber SO a 2 maloodbery MO), zabezpečenie prepravy a distribúcie do odberných miest, vrátane ostatných regulovaných služieb spojených s dodávkou plynu a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v kvalite zodpovedajúcej technickým ...
Dodávka elektriny na rok 2023
Predmetom zákazky je dodanie elektriny, prenos, distribúcia a ostatné služby spojené s dodávkou VN a NN silovej elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa (Hlboká cesta č. 2 Bratislava, Pražská ulica č. 1 Bratislava) vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa ...
Dodávka elektrickej energie na rok 2023
Predmetom zákazky s názvom "Dodávka elektrickej energie na rok 2023" je: - dodávka elektriny do odberného miesta verejného obstarávateľa v požadovanej kvalite a s garanciou dodávky elektriny po celú dobu platnosti zmluvy; - zabezpečenie distribúcie elektriny, regulovaných distribučných služieb od prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ...
Dodávka zemného plynu a prevzatie záruky za odchýlku 2023 II
Predmetom zákazky je dodávka 2 276,7 MWh zemného plynu za jeden rok a prevzatie záruky za odchýlky so všetkými nákladmi do odberných miest uvedených v prílohe súťažných podkladov od 01.01.2023 (00:00:00 hod.) do 31.12.2023 (23:59:59 hod.) vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa vo všetkých odberných miestach a zabezpečenie ...
Elektrická energia na rok 2023
Predmetom zákazky je (i) dodávka elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa v požadovanej kvalite a s garanciou dodávky elektriny po celú dobu platnosti zmluvy; (ii) zabezpečenie distribúcie elektriny, regulovaných distribučných služieb od prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta pripojené, ...
Dodávka elektrickej energie na rok 2023
Predmetom je dodanie elektrickej energie do odberného miesta vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlky a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie na rok 2023.
Dodávka zemného plynu na roky 2023 - 2024
Predmetom zákazky s názvom "Dodávka zemného plynu na roky 2023 - 2024" je: - dodávka zemného plynu do odberného miesta verejného obstarávateľa, podľa potreby verejného obstarávateľa, v požadovanej kvalite a s garanciou dodávky zemného plynu po celú dobu platnosti zmluvy; - zabezpečenie distribúcie zemného plynu, služieb spojených s dodávkou ...
Elektrická energia
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie a zemného plynu. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti.
Zemný plyn
Predmetom zákazky je zabezpečenie plynulých dodávok zemného plynu pre všetky odberné miesta ÚKSÚP. Cieľom obstarávania je zabezpečiť vykurovanie (teplo) všetkých administratívnych a iných priestorov v rámci ÚKSÚP.
SPZ Triangle - přezbrojení regulačních stanic plynu
Předmětem plnění je přezbrojení technologické části pro stávající stavbu regulační stanice zemního plynu (dále jen RS) o výkonu Q = RS 20 000 (n)m3/h určenou pro regulaci tlaku plynu z VTL na STL pro potřeby SPZ Triangle v Žatci. Technologické zařízení bude uchyceno na ocelových rámech a s nimi umístěno do stávající montované budovy s valbovou ...
Dodávka elektřiny a plynu pro Město Hrušovany nad Jevišovkou pro rok 2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrické energie a dodávka zemního plynu.
Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektu sportovní haly v majetku města
-zpracování projektové dokumentace a zajištění dalších činností pro zajištění stavebních povolení na realizaci úsporných opatření, budou-li dle nabídky účastníka s ohledem na navrhovaná opatření nezbytná a nebyly-li podklady poskytnuty zadavatelem, -veškerá inženýrská činnost, zejména vyřízení náležitostí spojených se získáním stavebního ...
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Byterm Rýmařov v letech 2023-2024 formou fixní ceny
1.fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatelů s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy, 2. přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele, 3. zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, 4. zajištění fakturace regulovaných i ...
Realizácia stavby Zaslučkovanie 400 kV vedenia V424 do ESt Senica
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Zaslučkovanie 400 kV vedenia V424 do ESt Senica (ďalej len "dielo") v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo. Rozsah diela je uvedený v bode II. 2.4) tohto oznámenia.
Dodávka zemného plynu pre Spojenú školu internátnu
Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi distribúciu zemného plynu v štandardnom zabezpečení a ostatné služby spojené s užívaním sústavy pre všetky odberné miesta. Predmetom plnenia bude pravidelne a opakovane dodávať Odberateľovi dohodnuté množstvo zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa, vrátane dopravy a ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je pravidelná opakovaná dodávka elektrickej energie do odberného miesta budovy Krajského súdu v Nitre na rok 2023.
Združená dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je združená dodávka elektrickej energie a plynu pre odberné miesta verejného obstarávateľa na rok 2023 vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu v súlade s vyhláškou č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie ...