Dodávka zemného plynu pre SPU v Nitre
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu podľa potrieb verejného obstarávateľa za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a jej prepravu distribučnou sústavou do odberných ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku ...
Rámcová dohoda na zajištění projekčních prací, inženýringu a stavebních prací
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody se třemi dodavateli (dále jen „Rámcová dohoda“), na jejímž základě budou zadávány dílčí veřejné zakázky, jejichž předmětem bude provedení projekčních, inženýrských a stavebních činností nezbytných pro umožnění instalace dobíjecích stanic a následná instalace a zprovoznění dobíjecích stanic zejména ...
V423 – modernizace na vyšší parametry, I. Etapa, stavebně-montážní práce
V423 – modernizace na vyšší parametry, I. Etapa (P.0451), stavebně-montážní práce
Rozvoj energetických služieb v Meste Zlaté Moravce
Predmetom zákazky je vypracovanie účelových energetických auditov pre objekty verejného obstarávateľa v zmysle platného zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Energetický audit, vypracovaný odborne spôsobilou osobou podľa § 12 ods. 1 alebo § 13 ods.1 alebo ods. 3 zákona č. 321/2014 Z. z. o ...
Združená dodávka energií na obdobie 24 mesiacov
Predmetom zákazky je združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre obstarávateľa na obdobie 24 mesiacov. Podrobnejší opis predmetu zákazky je súčasťou súťažnych podkladov.
Realizace stavby - REKO TN Litvínov
Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem Realizace stavby „REKO TN Litvínov“ je provedení rekonstrukce tepelného napaječe Litvínov, která bude probíhat celkem ve třech částech (etapách), a to v letech 2020 – 2022 a bude spočívat ve výměně stávajícího potrubí 2 x DN 500 za potrubí 2 x DN 400 v pozemním provedení. Celková délka poptávané ...
Dodáva a odber tepla, príprava teplej úžitkovej a doplňovacej vody do odberných miest
Predmetom zákazky je dodávka a odber: a) tepla zo sústavy tepelných zariadení uchádzača/dodávateľa do sústavy tepelných zariadení verejného obstarávateľa/odberateľa, pre účely vykurovania (ďalej len ÚK) a prípravu teplej úžitkovej vody (ďalej len TÚV), b) doplňovacej vody, pre areál Sociálnej poisťovne na ul. Nevädzová 8 a 10 v Bratislave ...
Napojení Merklína na vodovod a kanalizaci Hroznětín
Celá akce zahrnuje výstavbu vodovodu z Hroznětína do Merklína a kanalizačního výtlaku z Merklína do Hroznětína včetně objektů a úprav na obou sítích.
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie v jednotarife vrátane komplexných služieb spojených s bezpečnou stabilnou a komplexnou dodávkou elektrickej energie, to znamená vrátane jej distribúcie a prenosu distribučnou sústavou (prenos elektrickej energie, distribúcia el. energie, systémové služby a ostatné regulované položky) dňa ...
Elektrická energia
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane komplexných služieb spojených s bezpečnou stabilnou a komplexnou dodávkou energií, to znamená vrátane distribúcie a prepravy energií do odberných miest verejného obstarávateľa, vrátane ostatných regulovaných služieb a prevzatie zodpovednosti za odchýlku, a to v kvalite ...
Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice
Předmětem zakázky jsou kompletní stavební práce a dodávky nutné k zajištění kapacity a kvality SV Pardubice sestávající se z následujících podprojektů: a) III. část Intenzifikace ÚV Hrobice, b) II. část intenzifikace prameniště Hrobice, c) část 2.1 zkapacitnění výtlaku z ČS Čeperka, d) etapa 1.1 ČS Oplatil. Předmět zakázky je podrobněji ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově  – V. a VI. etapa - část PS a NZ
Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření.Demontáž stávající ...
HC Nechranice – generální oprava TG 1 a TG 2, HC Nechranice – rozvodna 22 kV a 6 kV
Předmětem zakázky je realizace generální opravy HC Nechranice za účelem zajištění dlouhodobého a bezporuchového provozu v dalších letech: a) oprava technologického zařízení – hydrotechnická zařízení, turbíny a příslušenství, generátory b) výměna 2 ks klapkových uzávěrů DN 2600 c) výměna snímačů MaR soustrojí d) úprava technologické ...
Dodávka elektřiny pro období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021
Předmětem veřejné zakázky je prodej tzv. silové elektřiny zadavateli, coby zákazníkovi, pro období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. Dodávka silové elektřiny bude realizována pro odběrná místa zadavatele (dále také jako „OM“) připojená k distribuční soustavě na úrovni vysokého napětí (dále jen „vn“) a vybavená průběhovým měřením. Celková předpokládaná ...
Mesto Lučenec - dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na odberné miesta (OM) špecifikované verejným obstarávateľom vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v OM a zabezpečenie distribúcie podľa predmetu zákazky v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS.
Poskytování energetických služeb metodou EPC v budově a přilehlém areálu bazénu Hustopeče
Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC v budově a přilehlém areálu bazénu Hustopeče. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb zajištěn návrh, příprava, realizace, financování a vyhodnocování úsporných opatření. Ke splácení nákladů na realizaci budou v maximální možné míře použity úspory ...
Dodávky elektrické energie a zemního plynu 2020
Předmětem prvé části veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1.1.2020 na dobu jednoho roku. Předmětem druhé části veřejné zakázky je dodávka zemního plynu a sdružených služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1.1.2020 od 06:00 hod. do 1.1.2021 do 06:00hod.
Nákup a dodávka elektrickej energie
Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky: Špecifikácia predmetu zákazky a požiadavky naň sú záväzné, v znení v akom sú uvedené v tejto kapitole B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a uchádzač nesmie meniť znenie ani špecifikáciu samotného predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač v rámci ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane komplexných služieb spojených s bezpečnou stabilnou a komplexnou dodávkou energií, to znamená vrátane distribúcie a prepravy energií do odberných miest verejného obstarávateľa, t.j. objektov Technickej univerzity vo Zvolene, vrátane ostatných regulovaných služieb a prevzatie ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově –  ulice Komenského a Palackého
• Rekonstrukce stávajícího podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla, zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase. • Výstavbu nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase. • Ověření zadání a zjištění současného ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - ulice Čechova a Šířava
Rekonstrukci stávajícího podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla, zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase • Výstavbu nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase • Ověření zadání a zjištění současného ...
Generální oprava II. tahu kotle K11
Dodávka a montáž konvekčního přehříváku včetně komor, zavěšení komor konvekčního přehříváku, ekonomizeru včetně komor (EKO, 3 stupně), ohříváku vzduchu (LUVO) včetně všech sovisejících činností blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Dodávka elektriny
Predmetom obstarávania je dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku v súlade s nariadením vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou vrátane zabezpečenia prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, ...
Rokycanská nemocnice, a.s. - Komplexní rekonstrukce kotelny
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kotelny, která je navržena na totožném půdorysu odstraněného objektu původní přípravny teplé vody (výměníkové stanice). Stávající plynová kotelna o instalovaném výkonu 4850 kW bude nahrazena novou plynovou kotelnou, umístěnou do nového objektu, vyzděného v prostoru stávajícího objektu přípravy TV, ...