Rámcová dohoda na údržbu, opravy a kontroly zařízení LC CP Jaderné elektrárny Temelín
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody s jediným Dodavatelem obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na provádění opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby, oprav a kontrol zařízení LC CP JE Temelín, a to za účelem zajištění požadované funkce tohoto zařízení při ...
Provozování vodovodu a kanalizace ve vlastnictví městyse Štěchovice
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb zajišťujících bezpečné a plynulé provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, které jsou ve vlastnictví veřejného zadavatele, městyse Štěchovice, a to v souladu s národními právními předpisy, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, po dobu od 1.1.2021 do 31.12.2025.
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2021
Predmetom zadania zákazky je dodávka elektrickej energie pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2021.
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2021
Predmetom zadania zákazky je dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2021.
Nákup zemného plynu - CVO 220
Predmetom zákazky je dodávanie plynu do jednotlivých odberných miest verejných obstarávateľov resp. ich právnych subjektov vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodanie tovaru dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu vrátane štruktúrovania a prepravy, pre odberné miesta uvedené v Prílohe č. 1 časti C Opis predmetu zákazky s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie a distribučných služieb na dobu určitú od 01. 01. 2021 00:00 hod. do 31.12.2024 do 24:00 hod. Každý subjekt, pre ktorého verejný ...
Obstaranie elektrickej energie
Predmetom zákazky je obstaranie elektrickej energie, pre odberné miesta uvedené v Prílohe č. 1 časti C Opis predmetu zákazky v uvedený v súťažných podkladoch s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie a distribučných služieb na dobu určitú od 01. 01. 2021 00:00 hod do 31.12.2024 do 24:00 hod. 1.2Pri všetkých odberných ...
Združená dodávka zemného plynu
Dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa, resp. verejných obstarávateľov, vrátane jeho prepravy distribučnou sieťou a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového ...
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Regionálne združenie miest a obcí
Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných ...
8310-Odstranění projektové neshody v průtoku TVD přes výměník SAOZ při LOCA s eu51/ESFAS
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následná realizace díla s názvem „8310 - Odstranění projektové neshody v průtoku TVD přes výměník SAOZ při LOCA s eu51/ESFAS“ v JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných a požadovaných úprav na dotčených zařízeních, ...
Dodávka elektrické energie-postupný nákup
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektrické energie, tzn. dodávka sjednaného množství silové elektrické energie a převzetí odpovědnosti za odchylku dodavatelem podle § 50 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a ve smyslu vyhl. ERÚ č. 541/2005 Sb. v platném znění pro všechna odběrná místa zadavatele v předpokládaném ročním ...
Dodávka zemního plynu pro Správu Pražského hradu od 1. ledna 2021 do 1. ledna 2022
Předmětem této veřejně zakázky je dodávka zemního plynu pro všechny plynárenské dny od dne 1.1.2021 (od 6:00 hod.) do dne 1.1.2022 (do 6:00 hod.) do odběrných míst zadavatele, která jsou specifikována v Zadávací dokumentaci. Dodávkou zemního plynu se rozumí dodávka zemního plynu s převzetím závazku odebrat zemní plyn z distribuční soustavy spolu s ...
Nákup plynu pro objekty provozované SMO, m.a.s. Orlová na roky 2021-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele.
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku ...
Kogenerační zdroj tepla Spořilov - II.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění kogenerační jednotky pro teplárenský provoz (tj. soustrojí jednoho spalovacího pístového motoru, používajícího jako palivo zemní plyn včetně plynové řady, jednoho generátoru a tepelného modulu obsahujícího minimálně spalinový výměník, deskový výměník a potřebná čerpadla) v Benešově o ...
Dodávky elektrické energie a zemního plynu 2021
Předmětem prvé části veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1.1.2021 na dobu jednoho roku. Předmětem druhé části veřejné zakázky je dodávka zemního plynu a sdružených služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1.1.2021 od 06:00 hod. do 1.1.2022 do 06:00hod.
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Obec Mužla
Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných ...
Dodávka plynu pre objekty Slovenskej Pošty, a.s., na roky 2021 - 2023
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie združenej dodávky plynu v kategórii do 641,4 MWh (maloodber) a v kategórii nad 641,4 MWh (stredný odber) vrátane doplnkových služieb.
Nákup elektřiny pro objekty Úřadu vlády ČR na roky 2021 a 2022 - otevřené řízení
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí (NN) a vysokého napětí (VN) v předpokládaném souhrnném množství za celou dobu realizace veřejné zakázky 7427 MWh ve složení 774 MWh v hladině nízkého napětí (NN) a 6654 MWh v hladině vysokého napětí (VN), z toho: • ...
Zpracování typových diagramů dodávky elektřiny
Zpracování typových diagramů dodávek elektřiny pro odběratele bez průběhového měření
Nákup plynu pro objekty Úřadu vlády na roky 2021 a 2022
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběrná místa se spotřebou zemního plynu v předpokládaném souhrnném množství 2 738 MWh pro rok 2021 a 2022, ve složení 1 489 MWh v kategorii maloodběr a 1 249 MWh v kategorii velkoodběr, s převzetím závazku zájemce odebrat zemní plyn z ...
Dodávka elektrickej energie pre organizácie v Meste Stará Turá na roky 2021- 2022
Predmetom časti zákazky č.1 je zabezpečenie plynulých a spoľahlivých dodávok elektrickej energie pre odberné miesta verejného obstarávateľa identifikované v Prílohe č. 1 súťažných podkladov, vrátane zabezpečenia distribúcie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, a to po celú dobu platnosti zmluvy, ktorá bude výsledkom postupu zadávania tejto ...
Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu, na 24 mesiacov, pre odberné miesta Mesta Kolárovo, Kostolné nám. Č. 1, 946 03 Kolárovo v kategórii - odberné miesta s mesačnou fakturáciou a s úrovňou napojenia na VN aj NN časť Predpokladaný odber je 662,50 ...