Hledám dodavatele plynu a elektřiny
Hledám dodavatele plynu a elektřiny.
Dodávka zemného plynu pre obec Hrnčiarske Zalužany na roky 2024-2026
Kritériá na hodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) ZVO bude vyhodnocovať ponuky na základe koeficientu INDEX SPOT s EUR/MWh bez DPH. Pravidlá uplatnenia kritéria: úspešnou bude ponuka uchádzača, ktorý poskytne verejnému obstarávateľovi najnižšiu cenu.
Dodávka elektrickej energie na obdobie 2023 - 2024
Predmetom zákazky je nepretržité zabezpečenie dodávok elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prepravy, distribúcie a ostatných regulovaných služieb, ako aj vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, a to v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, v súlade s platnými právnymi ...
Elektrická energia
Predmetom zákazky je záväzok uchádzača zabezpečiť verejnému obstarávateľovi distribúciu elektrickej energie a zemného plynu v štandardnom zabezpečení a ostatné služby spojené s užívaním sústavy pre všetky odberné miesta. Predmetom plnenia bude pravidelne a opakovane dodávať verejnému obstarávateľovi dohodnuté množstvo elektrickej energie a plynu ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je pravidelná opakovaná dodávka zemného plynu do odberných miest LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica s prevzatím zodpovednosti za odchýlku s garanciou dodávky po celú dobu platnosti zmluvy. Predpokladaný objem na 26 mesiacov je 29 411 MWh.
Nákup elektriny
Verejný obstarávateľ zriaďuje toto DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie elektriny a zemného plynu pre dodávky počas najbližších 6 rokov. Plnenia na základe tohto DNS budú realizované v Senici a prípadne okrese Senica. DNS je rozdelené na dve kategórie: 1. ...
Dodávka elektrickej energie – mesto Hnúšťa - 24/23 EE
Pravidelná dodávka elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, vrátane zabezpečenia distribúcie, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa ...
Dodávka elektriny pre JAVYS, a.s. na rok 2024
Predmetom zákazky je dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. od 01.01.2024 do 31.12.2024 do odberných miest verejného obstarávateľa ako odberateľa, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok a zabezpečenia služieb distribúcie elektriny prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy ...
DNS na dodávky zemného plynu pre III. štvrťrok 2023 a roky 2024 a 2025
Verejný obstarávateľ zriaďuje tento DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie zemného plynu počas obdobia III. štvrťroku 2023 a rokov 2024 a 2025. Nakoľko ceny zemného plynu sú momentálne na trhu nepredvídateľné, vyjadruje verejný obstarávateľ predpokladanú hodnotu ...
Dodávka plynu na rok 2024
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu na obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024, vrátane všetkých súvisiacich služieb (najmä služieb súvisiacich s distribúciou a prepravou), s prevzatím zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s plynom, v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, technickými podmienkami a prevádzkovým ...
Dodávka elektrickej energie 2023-2024
Predmetom zákazky je nákup elektrickej energie v jednopásmovej tarife (1T) v predpokladanom množstve 350 MWh počas trvania zmluvy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie do sídla verejného obstarávateľa formou združenej dodávky. Odchýlkou je rozdiel medzi predpokladaným množstvom dodávky elektriny ...
Manipulačné práce Hlohovec II
Manipulačné práce s elektromermi. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v časti C.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
Dodávka zemného plynu
Dodávka zemného plynu do OM verejného obstarávateľa v období od 1.1.2024 do 31.12.2025 v predpokladanom objeme 1720 MWh na uvádzané obdobie. Dodávka zemného plynu v štruktúre podľa príloh výzvy, vrátane prepravy, distribúcie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku.
Dodávka zemného plynu pre rok 2024
Predmetom zákazky je zabezpečenie združenej dodávky zemného plynu pre potreby vykurovania a technologické účely (výroba pary na ohrev TÚV, pre potreby kuchyne a práčovne) odberateľa, prepravy a distribúcie zemného plynu, poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, vrátane ...
Dodanie elektrickej energie
Dodanie elektrickej energie pre Národný endokrinologický a diabetologický ústav n. o. v Ľubochni.
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé ...
Dodávka zemného plynu pre Základná škola, Kvačany 227 na obdobie od 1.9.2023 do 31.8.2025
Dodávka zemného plynu pre Základná škola, Kvačany 227 na obdobie od 1.9.2023 do 31.8.2025
Elektrina na rok 2023
Dodávka elektriny na obdobie 2 mesiacov (1.7.2023 - 31.8.2023) formou Zmluvy o dodávke elektriny.
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2024 do 31.12.2025
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej len DNS), na zákazku "Dodávka elektrickej energie od 1.1.2024 do 31.12.2025", v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na dodávku elektrickej energie podľa zatriedenia v Spoločnom slovníku verejného obstarávania 09310000-5 resp. 65300000-6 (CPV).
Dodávka elektrickej energie na obdobie 2024/2025
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku na obdobie od 1.1.2024 31.12.2025 pre odberné miesta verejného obstarávateľa. Celkový objem zákazky na celé obdobie 1.1.2024 - 31.12.2025 je 16 000 MWh.
Dodávka zemného plynu na obdobie 2023 - 2024
Predmetom zákazky je nepretržité zabezpečenie dodávok zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane jeho prepravy distribučnou sústavou a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej len ...
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Regionálne združenie miest a obcí
Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov, od 01.01.2024 do 31.12.2025 na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
Dodávka zemného plynu pre obec Suchá Hora na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2025
Dodávka zemného plynu pre obec Suchá Hora na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2025.
Dodávka elektrickej energie pre obec Suchá Hora - na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2025
Dodávka elektrickej energie pre obec Suchá Hora - na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2025
Dodávka elektrickej energie pre Technické služby, príspevková organizácia mesta
Dodávka elektrickej energie pre Technické služby, príspevková organizácia mesta na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2025.