Rekonstrukce výměníkové stanice VS3 ve FN Plzeň BVN
Předmětem zakázky je dodávka a montáž technologie a potrubních rozvodů včetně řídicího systému výměníkové stanice VS3 FN Plzeň v areálu bývalé Vojenské nemocnice. Realizace zakázky je rozdělena dle členění projektové dokumentace, ale tyto části tvoří jeden ucelený funkční celek, proto dodavatelé nemohou podat nabídku na jednotlivé části, ale ...
Inovace bioplynové stanice Zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl
Úprava bioplynu na kvalitu zemního plynu a jeho vtláčení distribučním plynovodem do VTL plynovodu. Plnící stanice CNG. Součástí zakázky je dodávka technologie úpravy bioplynu, dodávka technologie vtláčení biometanu do VTL plynovodu a, výstavba plynovodního připojení výrobny plynu do VTL plynovodu, plnící stanice CNG.
Zpracování typových diagramů dodávky elektřiny
Zpracování typových diagramů dodávky elektřiny pro odběratele bez průběhového měření
Zpracování typových diagramů dodávky plynu
Zpracování typových diagramů dodávky plynu pro odběratele bez průběhového měření
Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie pre verejné osvetlenie mesta Dunajská Streda, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude dodávať do dohodnutých OM odberateľa elektrickú energiu nepretržite od 00.00 hod. dňa 2.4.2021 SEČ do 24.00 hod. dňa 2.4.2023 SEČ za ...
CS20039 - Poskytování náhradního zdroje elektrické energie na hladině nn
Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat služby náhradního napájení části DS, případně náhradní napájení odběrného místa určeného Zadavatelem, na napěťové hladině nn (0,4 kV) ve výkonových pásmech NZEE do 100 kVA včetně, do 160 kVA včetně, do 250 kVA včetně, do 400 kVA včetně a do 630 kVA včetně v režimu Operativní Nasazení ...
V671-674 Albrechtice-ČSM, V671-674 ČSM-ČSA, V673-674 ČSA-Doubrava - projektová dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je zpracování 3 prováděcích projektových dokumentací Stavby spočívajících v rekonstrukci 3 úseků stávajících vedení 110 kV V671/674 Albrechtice-ČSM, V671/674 ČSM-ČSA a V673/674 ČSA-Doubrava. Pro každý úsek bude zpracována samostatná projektová dokumentace. Důvodem rekonstrukce je nevyhovující mechanický stav vodičů, ...
Optimalizace tepelného hospodářství města Vrbno pod Pradědem
Předmětem plnění veřejné zakázky je teplovod mezi kotelnou K3 (Bezručova) a kotelnou K1 (nám. Sv. Michala), včetně výměníkových stanic tepla, měření a regulace.
TR Kralupy - obnova R 110kV, R 22kV, ŘSS_PD
Předmětem veřejné zakázky je zpracování realizační projektové dokumentace na stavbu č. IE-12-6010098 spočívající v rekonstrukci TR 110/22 kV - Kralupy ve Středočeském kraji, k.ú. Veltrusy, v obci okr. Mělník - areál rozvodny R 110/22 kV Kralupy. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, ...
Zpracování typových diagramů dodávky plynu
Zpracování typových diagramů dodávky plynu pro odběratele bez průběhového měření
Provádění obsluhy a údržby vodohospodářských zařízení v letech 2021 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby spočívající v zajištění provozu vybraných vodohospodářských zařízení (dále jen "VHZ") zadavatele včetně vedení provozní dokumentace, provádění obsluhy a údržby, požadovaných technických kontrol a běžných oprav VHZ.
Dodávky elektrické energie pro ČPZP
Předmětem veřejné zakázky je: a) sdružená dodávka elektrické energie (dále i „elektřina“), a to včetně souvisejících služeb, zajištění přenosu, distribuce a systémových služeb dodávky sjednaného množství elektřiny dodavatelem pro zadavatele, b) převzetí zodpovědnosti za odchylku ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o ...
Dodávka elektřiny pro období od 00:00 hod. 1.4.2021 do 23:59:59 hod. 31.3.2022
Předmětem veřejně zakázky je dodávka silové elektřiny do odběrných a předacích míst zadavatele - Pražský hrad a zámek Lány ode dne 1.4.2021 (od 00:00 hod.) do 31.3.2022 (do 23:59 hod.). Dodávkou silové elektřiny se rozumí dodávka elektřiny s převzetím závazku odebrat elektřinu s elektrizační soustavy spolu s odpovědností za odchylku. Zadavatel ...
Elektrická energia
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie a zemného plynu a všetkých komplexných služieb spojených s bezpečnou stabilnou a komplexnou dodávkou energií, distribúcie a prepravy energií do odberných miest verejného obstarávateľa, t. j. objektov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vrátane ostatných regulovaných služieb a prevzatie ...
Opravy strojných zariadení v JAVYS, a.s.
Predmetom zákazky sú plánované a neplánované opravy a údržba strojných zariadení v JAVYS, a.s.. Služby, ktoré budú vykonávané na základe vystavených pracovných príkazov pozostávajú z nasledovných činností : - plánované bežné opravy a údržba - neplánované (korektívne) opravy - dodávka materiálu a náhradných dielov potrebných pre vykonanie opráv ...
Řešení limitů TZL bloků C, D a E (IT-90-18-00762)
Předmětem díla je provedení rekonstrukce 3 ks stávajících elektrických odlučovačů popílku výrobních bloků C, D a E a úprava na filtry využívající pro odlučování TZL tkaninové filtrační elementy, úpravy spalinovodů, skříní elektroodlučovačů, včetně dělící stěny, soustrojí spalinových ventilátorů s příslušenstvím a dopravy popílku, a to včetně ...
Elektrická energia
Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi dodávku a distribúciu elektrickej energie, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v štandardnom zabezpečení ako aj ostatné služby spojené s užívaním sústavy pre všetky odberné miesta uvedené v týchto SP. Predmetom plnenia bude pravidelne a opakovane dodávať Odberateľovi dohodnuté ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávka elektriny/zemného plynu, zabezpečenie distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku na obdobie 48 mesiacov pre odberné miesta verejného obstarávateľa.
Odovzdávacie stanice tepla – vetva V2 Mesto, od bodu 17 po Aupark
Predmetom zákazky je rekonštrukcia súčasných odovzdávacích staníc tepla typu para/voda na odovzdávacie stanice typu horúca voda/voda v objektoch pripojených na systém centrálneho zásobovania teplom. Cieľom zmeny teplonosnej látky používanej pri prevádzkovaní napájača Mesto z pary na horúcu vodu je predovšetkým zníženie veľkých tepelných ...
Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách a soustavě veřejného osvětlení
Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC ve vybraných budovách a na veřejném osvětlení zadavatele. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb zajištěn návrh, příprava, realizace, financování a vyhodnocování úsporných opatření. Ke splácení nákladů na realizaci budou v maximální možné míře ...
Posouzení shody - výkon činnosti autorizované osoby
Předmětem veřejné zakázky je provádění posuzování shody vybraného zařízení autorizovanou osobou s technickými požadavky v souladu s vyhláškou 358/2016 Sb., o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení, v platném znění, v požadované kvalitě, a to s cílem pro zajištění zachování ...
Nákup energií pre obec Kanianka
Predmetom zákazky je záväzok uchádzača zabezpečiť verejnému obstarávateľovi distribúciu elektrickej energie a zemného plynu v štandardnom zabezpečení a ostatné služby spojené s užívaním sústavy pre všetky odberné miesta. Predmetom plnenia bude pravidelne a opakovane dodávať verejnému obstarávateľovi dohodnuté množstvo elektrickej energie a plynu ...
Energetické audity  budov TUKE
Vypracovanie energetických auditov budov TUKE podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
Predmetom zákazky je dodávanie elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do jednotlivých odberných miest verejných obstarávateľov, resp. ich právnych subjektov.
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Obec Dolný Ohaj
Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných ...