Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice v Dobřanech
Náplní veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření v objektech zadavatele metodou EPC. Jedná se o komplexní veřejnou zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků realizovaných energeticky úsporných opatření (po dobu nejméně 10 let), přičemž dodavatel, se kterým bude uzavřena ...
Nákup elektrické energie na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024
Předmětem veřejné zakázky je postupný nákup elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 17 160 MWh pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024, sestávající ze dvou částí, kdy první část představuje celkovou spotřebu ve výši 11 100 MWh v rámci sdružených ...
Dodávka elektrické energie pro město Havlíčkův Brod v období od 01.11.2021 do 31.10.2023
Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.11.2021 do 31.10.2023 v předpokládaném rozsahu 2 156 MWh z napěťové hladiny VN a 7 188 MWh z napěťové hladiny NN a převzetí odpovědnosti za odchylku včetně ...
Dodávky zemního plynu pro Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze 2021 - 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky, na kterou bude s vybranými uchazeči uzavřena smlouva, je zajištění dodávek zemního plynu a sdružených služeb pro objekty Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se zahájením plnění od dne 1. 9. 2021 a se skončením plnění dne 31. 8. 2023.
Sdružené dodávky zemního plynu pro statutární město Opava, jeho příspěvkové organizace
Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický ...
Sdružené dodávky elektrické energie pro statutární město Opava, jeho příspěvkové organizace
Předmětem veřejné zakázky je: • fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy, • přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o ...
Dodávky elektrické energie pro statutární město Ostrava a městské organizace na roky 2022 - 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s přenesením odpovědnosti za odchylku ve smyslu § 50 zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění a vyhlášky č. 408/2015 Sb., o ...
Dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace na roky 2022 - 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky plynu ve smyslu § 72 zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění a vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších ...
Dodanie elektrickej energie pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a vybrané organizácie
Predmetom zákazky je dodanie predpokladaného množstva elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa Bratislavský samosprávny kraj a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti uvedených v Prílohe č. 1 Rámcovej dohody, vrátane prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľa za odchýlku v plnom rozsahu v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. ...
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Písek a s ním sdružené zadavatele
Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o ...
Sdružené dodávky zemního plynu pro město Písek a s ním sdružené zadavatele
Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický ...
Dodávka elektrické energie 2022
Předmětem veřejné zakázky je prodej tzv. silové elektřiny zadavateli, coby zákazníkovi, pro období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022. Dodávka silové elektřiny bude realizována pro odběrná místa zadavatele připojená k distribuční soustavě na úrovni vysokého napětí (dále jen „VN“) a pro odběrná místa zadavatele připojená k distribuční soustavě na úrovni ...
Dodávka elektrickej energie a prevzatie záruky za odchýlky
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie a prevzatie záruky za odchýlky so všetkými nákladmi do odberných miest uvedených v Prílohe II., vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa vo všetkých odberných miestach a zabezpečenie distribúcie podľa predmetu zákazky v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS. Dodávka ...
Modernizace TKV - Plynové kotelny K13 a K14
Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „Modernizace TKV - Plynové kotelny K13 a K14“ (dále také jen „Dílo“), které zahrnuje zejména výstavbu plynových kotelen K13 a K14, každá o tepelném výkonu 18,7MW. Zadavatel požaduje po dodavateli vypracovat a předat kompletní dodavatelskou ...
Združená dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávanie elektrickej energie pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. vrátane zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkovaného poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné ...
Elektrická energia
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu na 12 mesiacov
Dodávka elektrickej energie 2021-2025
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa. Súčasťou dodávky elektrickej energie je aj zabezpečenie distribúcie a služby spojené s využitím distribučnej sústavy od 00:00 hod. SEČ dňa 01.06.2021 do 24:00 hod. SEČ dňa 31.05.2025
Dodávka zemního plynu pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o.
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zemního plynu zadavateli (v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu uzavřené na 2 roky) v kvalitě odpovídající garantovaným standardům kvality dodávek plynu a souvisejících služeb dle zvláštních právních předpisů s převzetím závazku zadavatele odebrat zemní plyn z plynárenské ...
Polička - Svitavy, nové vd 110 kV
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Polička - Svitavy, nové vd 110 kV“.
Pardubice Sever, TR 110/35KV - obnova
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby: Pardubice Sever, TR 110/35kV - obnova. Konkrétně je předmětem díla obnova transformační stanice TR 110/35 kV v obci Pardubice, která spočívá ze dvou dílčích částí plnění, tj. vyhotovení a řádné a včasné předání specifikovaných stupňů projektové dokumentace „Pardubice Sever, TR 110/35kV - obnova“, dle ...
Dodávky elektrické energie a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny
Zadavatel si zadáním této veřejné zakázky klade za cíl zajištění dodávek elektřiny formou sdružených služeb dodávky elektřiny včetně zajištění distribuce elektřiny a převzetí odpovědnosti za odchylku ve smyslu vyhlášky č. 408/2015 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro objekty Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
Sdružené služby dodávek plynu pro LOM PRAHA s.p. (2021)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sdružených služeb dodávek plynu včetně distribuce do 4 odběrných míst v době od 1. 9. 2021 od 6:00 hod do 1. 9. 2023 do 6:00 hod, v předpokládaném objemu 21,2 GWh
Dodávka elektrickej energie pre K 13 – Košické kultúrne centrá
Predmetom obstarávanej zákazky je dodávka silovej elektrickej energie do Odberných miest verejného obstarávateľa na území mesta Košice.
Alternatívny obalový súbor
Predmetom zákazky je vývoj a návrh alternatívneho obalového súboru, testovanie alternatívneho obalového súboru, vypracovanie a dodanie licenčnej dokumentácie a súčinnosť pri jej schvaľovaní dotknutými orgánmi štátnej správy, vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie, doplnenie technológie výroby alternatívneho obalového súboru ...
Poskytování energetických služeb metodou EPC v administrativní budově krajské správy ČSÚ v Brně
Náplní veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem dle §10e zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka bude realizována s využitím metody Energy Performance Contracting. Zadavatel předpokládá kofinancování předmětu veřejné zakázky v rámci Operačního programu Životní ...