Dodávka elektrickej energie 2022
Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny Poskytovateľom služieb, ktorý zabezpečí dodávku elektriny podľa konkrétnych potrieb Odberateľa, ako aj komplexné služby spojené s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou elektriny pre 2 odberné miesta (ďalej len "OM") špecifikované odberateľom vrátane prevzatia ...
Dodávka zemného plynu na roky 2022-2025
Predmetom plnenia bude pravidelne a opakovane dodávať dohodnuté množstvo zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa, vrátane dopravy a distribúcie a vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku.
Problematika zkušebních a rozběhových tras SAOZ
Předmětem zakázky je vypracování dokumentační části a následná realizace v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav a dalších požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech, jejímž účelem je zajistit spolehlivý a bezpečný provoz armatur zkušebních a rozběhových tras SAOZ s klasifikací ...
Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu - DNS
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude fyzická dodávka elektrické energie nebo zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávek do odběrných míst zadavatelů. Rozsah a podmínky, hodnotící kritéria, termín, místo plnění, obchodní a platební podmínky jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou vždy specifikovány ve výzvě k ...
Dodávka silové elektřiny pro odběrná místa metra, tramvaje a ostatní velkoodběr  pro roky 2024 a 202
Zakázka je zadávána v jednacím řízení s uveřejněním. Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou dodávky elektrické energie na napěťové hladině vysokého napětí odpovídající hodnotě 1 až 52 kV (52 kV včetně) do odběrných a předacích míst (dále jen „OPM“) zadavatele, s převzetím závazku dodavatele odebírat elektrickou energii z elektrizační soustavy, ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie pre obce, školy a organizácie pristupujúce k verejnému obstarávaniu a prevzatie záruky dodávateľa za odchýlku odberateľa podľa odberných miest v celkovom predpokladanom odbere 18 892,099 MWh za 42 mesiacov.
Nákup elektrické energie na období od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2024 v hladině nízkého napětí
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí z elektrizační soustavy do odběrných míst Zadavatele, zajištění přístupu k přenosové a distribuční soustavě a zajištění přenosu, distribuce či jiných systémových služeb včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle Energetického zákona a ...
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2022
Predmetom zákazky je združená dodávka elektrickej energie pre odberné miesta verejného obstarávateľa na obdobie od 01.07.2022, 00:00 hod. do 31.12.2022, 24:00 hod. vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu v súlade s vyhláškou č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky podľa súťažných podkladov je dodávka elektrickej energie do odberných miest Ekonomickej univerzity v Bratislave vrátane zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlky, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, ...
KII-IT-90-06-01449 - EPO TG1 zavedení kondenzace do ŘS
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce řízení kondenzace, tzn. výměna či náhrada armatur a jejich elektro pohonů, včetně jejich nového zavedení do stávajícího řídicího systému SPPA T 3000 na TG1 v Elektrárně Poříčí.
8286 - Rekonstrukce ÚR 0,4kV SZN4 xEN01,11
Předmětem zakázky „8286 - Rekonstrukce ÚR 0,4kV SZN4 xEN01,11“ v JE Dukovany je zpracování dokumentace a provedení realizace , kdy úsekové rozvaděče budou osazeny novými moderními prvky lepších parametrů oproti předešlému projektovému stavu s dostatečná rezervou pro budoucí rozšíření. Bližší specifikace předmětu je uvedena v zadávací dokumentaci.
Zdvojení vedení, stavebně-montážní práce
Stavebně-montážní práce u akce "V403/803 - zdvojení vedení (P.0439)" Zakázka je rozdělena na 3. části
Nákup a odběr tepelné energie v bytovém domě Stamicova 11, 623 00
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené s výrobou a dodávkou tepla a teplé užitkové vody do objektu Stamicova 11 a do bazénu, odběrné místo 0800052365 v Brně-Kohoutovicích v rozsahu stanoveném „Smlouvou na dodávku tepelné energie a teplé vody z tepelného zařízení - plynové kotelny - v objektu Stamicova ulice 11 Brno-Kohoutovice“ ...
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie
Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny Poskytovateľom služieb, ktorý zabezpečí dodávku elektriny podľa konkrétnych potrieb Najvyššieho kontrolného úradu SR, ako aj komplexné služby spojené s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou elektriny pre odberné miesta uvedené v Tab. č. 1 SP.
Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech města Havířov
Předmětem této zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (úspory provozních nákladů souvisejících s užitím energií - dále jen služby) pro objekty Ve vlastnictví města Havířov. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb dopracován návrh energeticky úsporných opatření. Realizace energeticky úsporných opatření ve smyslu ...
VaK Hodonín - Dodávky elektrické energie 2023 - 2025
Účelem veřejné zakázky je pokrýt spotřebu elektrické energie v odběrných místech zadavatele, a to zejména při jeho výkonu relevantní činnosti dle zákona.
Dodávka elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí pro období 7/2022 -12/2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny pro odběrné místo zadavatele v napěťové hladině vysokého napětí (dále jen „VN“) v režimu smlouvy o dodávce elektřiny včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích ...
Poskytování energetických služeb metodou EPC pro snížení energetické náročnosti zimního stadionu
Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC pro zimní stadion Velké Popovice v majetku zadavatele, na adrese Ringhofferova 336, Velké Popovice, 251 69. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků zavedených energeticky úsporných opatření, přičemž ...
Dodávky plynu
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na komplexní dodávky zemního plynu pro odběrná místa zadavatele. Podrobnosti k jednotlivým odběrným místům jsou uvedeny v tabulce: „Seznam odběrných míst“. Roční objem odebraného plynu je: Maloodběr/celkem: 1 800,36 MWh Zadavatel bude odebírat plyn celoročně. Typ měření C. Zadavatel ...
Poptávám dovoz vody do bazénu
Potřebuj dodat vodu do bazénu - 5400 litrů na zahrádku v kolonii Kněževes u Prahy, Poptávám cisternu velikosti Avie s delší hadicí, kvůli užším uličkám v kolonii, nejmíň 20m. Děkuji
Dodávka elektrické energie pro město Havlíčkův Brod v období od 01.10.2022 do 31.12.2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb (dále jen dodávka) v době od 1. 10. 2022 do 31.12. 2023 a v předpokládaném rozsahu 1 300 MWh z napěťové hladiny VN a 4 100 MWh z napěťové hladiny NN a převzetí odpovědnosti za odchylku včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb do odběrných míst zadavatele podle ...
Dodávka silové elektřiny pro odběrná místa metra, tramvaje a ostatní velkoodběr
Zakázka je zadávána v jednacím řízení s uveřejněním. Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou dodávky elektrické energie na napěťové hladině vysokého napětí odpovídající hodnotě 1 až 52 kV (52 kV včetně) do odběrných a předacích míst (dále jen „OPM“) zadavatele, s převzetím závazku dodavatele odebírat elektrickou energii z elektrizační soustavy, ...
Združená dodávka elektriny vrátane zodpovednosti za odchýlku pre potreby tretích osôb
Predmetom zákazky s názvom "Združená dodávka elektriny vrátane zodpovednosti za odchýlku pre potreby tretích osôb na obdobie od 22.06.2022 do 31.12.2022" je: - dodávka elektriny do odberných miest obstarávateľa, podľa potreby obstarávateľa uvedenej v odberovom diagrame v požadovanej kvalite a s garanciou dodávky elektriny po celú dobu platnosti ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je nákup silovej elektrickej energie v pásme vysokej tarify (VT) a nízkej tarify (NT) na odberných miestach verejného obstarávateľa vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a súčasne zabezpečenie distribúcie elektrickej energie. Verejný obstarávateľ požaduje: -dodávku elektrickej energie formou združenej ...
Obec Vyskytná nad Jihlavou, Okres Jihlava, VDJ + ÚV Hlávkov, zapojení vrtů H1, H1-A
novostavba úpravny vody a akumulace s označením ÚV + VDJ Hlávkov II, v areálu stávajícího věžového VDJ Hlávkov I, s technologií pro úpravu vody a zapojení vrtů H1, H2-A a HV-1, výstavba účelové komunikace pro zajištění obslužnosti vodojemu