Poptávám dovoz vody do bazénu
Poptávám dovoz vody do bazénu v oblasti Zlatníky-Hodkovice.
Realizace stavby REKO TN Litvínov
Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem „Realizace stavby „REKO TN Litvínov“ je provedení Rekonstrukce tepelného napaječe Litvínov, která bude probíhat celkem ve třech částech (etapách), a to v letech 2020 – 2022 a bude spočívat ve výměně stávajícího potrubí 2 x DN 500 za potrubí 2 x DN 400 v pozemním provedení. Celková délka poptávané ...
Poptávám dodávku vody do bazénu
Poptávám dodávku vody do bazénu 8m3. Lokalita Mezoun u Rudné u Prahy.
Dodávky zemního plynu pro Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze 2019 - 2021
Zadavatel si zadáním této veřejné zakázky klade za cíl zajištění dodávek zemního plynu a sdružených služeb pro objekty Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
Poptávám dovoz vody do bazénu
Poptávám dovoz cca 25 kubíků vody do bazénu ve vesnici Nižbor. Nutné dovézt ji do konce června 2019
Dřevoterm, s.r.o. - nový zdroj tepla, teplovodní rozvody a regulace vytápění - II.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové technologie kotelny včetně souvisejících stavebních prací blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky je podrobněji upraven v čl. III. zadávací dokumentace.
Dodávky plynu
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na komplexní dodávky zemního plynu pro odběrná místa zadavatele.
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodanie tovaru dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé ...
Dodávky elektrické energie
Zadavatel spravuje nemovitosti umístěné na území hl. m. Prahy. K provozu těchto nemovitostí je nutné zajistit dodávky elektrické energie. Tyto dodávky jsou předmětem tohoto zadávacího řízení. Předmětem veřejné zakázky jsou pouze dodávky a ceny silové energie. Ceny regulovaných souvisejících služeb se k ceně automaticky připočtou ve výši upravené ...
Dodávky zemního plynu
Zadavatel spravuje nemovitosti umístěné na území hl. m. Prahy. K provozu těchto nemovitostí je nutné zajistit dodávky zemního plynu. Tyto dodávky jsou předmětem tohoto zadávacího řízení. Předmětem veřejné zakázky jsou pouze dodávky a cena plynu (tj. bez poplatku OTE a ceny za distribuci). Ceny regulovaných souvisejících služeb se k ceně ...
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v SCZT Košice
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v SCZT Košice, a to podľa jednotlivých častí predmetu zákazky uvedených v časti C. súťažných podkladov.
Dodávka elektrickej energie pre objekty LPS SR, š. p.
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberných miest obstarávateľa vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok a zabezpečenie distribučných služieb prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy a prevádzkovateľa prenosovej sústavy, v kvalite stanovenej príslušnými právnymi predpismi a normami do ...
Zapouzdřený rozvaděč 110 kV Brno - sever
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (kabelové vedení), ze dvou polí transformátorových a z pole podélného dělení. Součástí ...
Dodávky elektrické energie pro sklady 2020 - 2021
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny v rámci služeb dodávky elektřiny na napěťové hladině vysokého napětí odpovídající hodnotě od 1 do 52 kV včetně a napěťové hladině velmi vysokého napětí odpovídající hodnotě od 52 kV do 300 kV do odběrných a předacích míst zadavatele, s převzetím závazku dodavatele odebírat elektrickou energii ...
Dodávka a odběr plynu 2020
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání/odběr plynu uchazečem za účelem fyzického vyrovnávání přepravní soustavy v průběhu plynárenského dne. N4G proto hodlá uzavřít s vybraným dodavatelem smlouvu o dodávce a odběru plynu (dále jen „smlouva“) ve smyslu BAL NC a vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem. Smlouva bude využita pouze v případě, že ...
Dodávky zemního plynu 2020 - 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zemního plynu pro všechny plynofikované objekty zadavatele po celé České republice v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023. Přesné požadavky a technické podmínky, včetně seznamu odběrných míst a odběrového harmonogramu, jsou uvedeny ve vzoru rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 5 zadávací ...
Dodávky elektrické energie 2020 - 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky elektrické energie do odběrných míst zadavatele v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023. Přesné požadavky a technické podmínky, včetně seznamu odběrných míst a odběrového harmonogramu, jsou uvedeny ve vzoru rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace.
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku ...
Stavba veřejného vodovodu a VDJ 2x25 m3 pro obec Pochvalov a splašková kanalizace a ČOV 400 EO
Předmětem zakázky je vybudování díla Stavba veřejného vodovodu a VDJ 2x25 m3 pro obec Pochvalov a splašková kanalizace a ČOV 400 EO Pochvalov.
Centralizovaný nákup zemního plynu v období od 1.1.2020 do 1.1.2024
Fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele a pověřujících zadavatelů s převzetím závazku odebrat zemní plyn z distribuční soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle Energetického zákona a dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 349/2015 Sb., o pravidlech trhu s plynem a dalších prováděcích ...
Dodávky elektřiny a zemního plynu pro Českou národní banku
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky elektřiny a zemního plynu pro Českou národní banku za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Združená dodávka zemného plynu
Združená dodávka zemného plynu
Združená dodávka elektrickej energie
Združená dodávka elektrickej energie
Združená dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávanie elektrickej energie pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. vrátane zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku na obdobie od 00:00 hod. SEČ dňa 01.01.2020 do 24:00 hod. SEČ dňa 31.12.2021 v predpokladanom množstve 96 500 MWh (tzn. 48 250 MWh/rok).
Teplárna Sever – rekonstrukce kotle na biomasu, rozvody tepla, DPST, posilovací stanice
rekonstrukce a modernizace kotle na spalování slámy v objektu stávající Teplárny SEVER, výstavba rozvodů tepla pro napojení nových odběratelů v Třebíči, instalaci předávací stanic v napojovaných objektech a instalaci posilovací stanice v souvislosti s rozšiřováním tepelné sítě