Dodávka zemného plynu pre Technické služby, príspevková organizácia mesta
Dodávka zemného plynu pre Technické služby, príspevková organizácia mesta na obdobie od 1.7.2023 do 30.6.2025.
Dodávka elektriny pre objekty OS Čierna Voda, OS Krasňany, Voderady, Trenčín
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu v súlade s vyhláškou č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a zabezpečenie distribúcie elektriny, vrátane ostatných ...
Dodávka zemného plynu na rok 2024
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie Obstarávanie zemného plynu pre verejného obstarávateľa a organizácie v jeho zriadovateľskej kompetencii Dodávka zemného plynu v zmysle Zákona o energetike
Dodávka zemného plynu pre Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
Dodávka zemného plynu pre Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2025.
Dodávka elektrickej energie pre Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
Dodávka elektrickej energie pre Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice - na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2025
Energetické poradenstvo v tepelnej energetike
Energetické poradenstvo v tepelnej energetike - zabezpečenie výkonu funkcie zodpovedného zástupcu pre NsP Pov. Bystrica v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení jeho zmien a doplnkov a zabezpečenie všetkých s tým súvisiacich činností a komplexné zabezpečenie služieb energetického poradenstva v zmysle zákona č. 657/2004 o ...
Dodávka elektrickej energie pre Zariadenie pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice
Dodávka elektrickej energie pre Zariadenie pre seniorov Domov dôchodcov Bojnice na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2025.
Dodanie elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 12 mesiacov pre organizácie na základe podmienok stanovených v súťažných podkladoch. Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, ...
Dodávka zemného plynu pre Zariadenie pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice
Dodávka zemného plynu pre Zariadenie pre seniorov Domov dôchodcov Bojnice na obdobie od 1.8.2023 do 31.7.2025.
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je Dodávka zemného plynu pre Obec Nemčiňany podľa odberných miest v celkovom predpokladanom odbere spotreby 360, 066 MWh za 36 mesiacov.
Dodávka zemného plynu na rok 2024
Predmetom obstarávania je dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prepravy, distribúcie a všetkých služieb spojených s dodávkou zemného plynu, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych ...
Dodávka elektrickej energie a prevzatie záruky za odchýlky 2023-2024
Predmetom zákazky je (i) dodávka elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa v požadovanej kvalite a s garanciou dodávky elektriny po celú dobu platnosti zmluvy; (ii) zabezpečenie distribúcie elektriny, regulovaných distribučných služieb od prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta pripojené, zabezpečenie ostatných ...
Dodávka zemného plynu pre Kultúrne centrum Bojnice, príspevková organizácia mesta na obdobie
Dodávka zemného plynu pre Kultúrne centrum Bojnice, príspevková organizácia mesta na obdobie od 1.7.2023 do 30.6.2025.
Dodávka elektrickej energie pre Kultúrne centrum Bojnice, príspevková organizácia mesta
Dodávka elektrickej energie pre Kultúrne centrum Bojnice, príspevková organizácia mesta na obdobie od 1.7.2023 do 30.6.2025
Dodávka zemného plynu pre obec Lisková na obdobie od 1.7.2023 do 30.6.2025
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu pre obec Lisková na obdobie od 1.7.2023 do 30.6.2025.
Dodávka elektrickej energie pre obec Lisková - na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2025
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie pre obec Lisková - na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2025.
Dodávka zemného plynu pre mesto Bojnice na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2025
Dodávka zemného plynu pre mesto Bojnice na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2025
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je Dodávka zemného plynu pre obec Obec Kaplna podľa odberných miest v celkovom predpokladanom odbere 135,320 MWh za 24 mesiacov.
Dodávka elektrickej energie
Predmetom je zabezpečenie dodávky elektriny, distribúcie elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odbernom mieste verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke elektriny.
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je Dodávka zemného plynu pre Základná škola Andreja Radlinského podľa odberných miest v celkovom predpokladanom odbere 185,000 MWh za 15 mesiacov.
Dodávka elektrickej energie
Predmetom je zabezpečenie dodávky elektriny, distribúcie elektriny do odberného miesta verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odbernom mieste verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke elektriny.
Dodávka zemného plynu pre Mesto Rajecké Teplice
1. Predmet zákazky : Predmetom zákazky je výber dodávateľa na dodávku zemného plynu v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete na 24 mesiacov do odberného miesta (odberných miest) špecifikovaného odberateľom, vrátane zodpovednosti za odchýlku odberateľa a zabezpečiť u prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre ...
Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie 2024-2025
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka elektrickej energie v predpokladanom objeme 5620 MWh pre zmluvné obdobie 01.01.2024 do 31.12.2025 vrátane zabezpečenia nákupu komodity, distribúcie, prepravy, a prevzatia zodpovednosti za odchýlku za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a garancia dodávky po celú dobu platnosti ...
Dodávka zemného plynu na zmluvné obdobie 2024 - 2026
Predmetom zákazky je dádávka zemného plynu pre potreby SPU. Podrobný popis je uvedený v súťažných podkladoch.
Obec Marcelová – Základná škola, Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Obec Marcelová Základná škola, Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto ...