Dodávky medicinálních a technických plynů - Oblastní nemocnice Trutnov a. s. II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Oblastní nemocnice Trutnov.
Dodávky medicinálních a technických plynů - Oblastní nemocnice Jičín a. s. II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Oblastní nemocnice Jičín, Nemocnice Nový Bydžov.
Opakující se dodávky technických plynů a chladicích medií II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky technických plynů a chladicích medií včetně nájmu nádob a závozu.
Medicinální a technické plyny pro Nemocnici Havlíčkův Brod
Předmětem veřejné zakázky je dodávka medicinálních a technických plynů v lahvích, dodávka kapalného kyslíku do středotlakého zásobníku a poskytování dalších služeb spojených s dopravou plynů na místo určení a ostatních poplatků. Součástí předmětu veřejné zakázky je i nájem potřebného počtu lahví a dovybavení stávajícího středotlakého zásobníku na ...
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v tlakových / oceľových fľašiach a v iných nádobách a do zásobovacej stanice vrátane dopravy a s tým súvisiacich služieb, nájom týchto fliaš a nájom zásobovacej stanice pre FN Nitra. Plyny dodávané pre účely zdravotníckeho zariadenia s nepretržitou prevádzkou.
Nákup plynu na vykurovanie DPB, a.s. 2021
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest obstarávateľskej organizácie, vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou plynu, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a ...
Medicinálne, technické a špeciálne plyny a služby súvisiace s dodávkou
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách, vrátane prenájmu tlakových fliaš a služieb súvisiacich s dodávkou: 1.dodávka kvapalného medicinálneho kyslíka v cisterne do zásobníka v majetku verejného obstarávateľa (160 000 litrov ) 2.dodávka ...
Dodávky medicinálních a technických plynů vč.nájmu tlakových lahví
Cílem této veřejné zakázky je zajištění dodávek technických a medicinálních plynů na základě objednávek průběžně dle potřeby zadavatele, vč. dopravy až do místa určení zadavatelem, vč. všech nákladů spojeních s plněním, manipulací, dopravou atd. po dobu trvání kupní smlouvy, uzavřené na 4 roky s 1 dodavatelem (závazný vzor kupní smlouvy je ...
Opakující se dodávky technických plynů a chladicích medií
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky technických plynů a chladicích medií včetně nájmu nádob a závozu.
Dodávky medicinálních a technických plynů - Oblastní nemocnice Jičín a. s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Oblastní nemocnice Jičín, Nemocnice Nový Bydžov.
Dodávky medicinálních a technických plynů - Oblastní nemocnice Trutnov a. s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Oblastní nemocnice Trutnov.
Dodávky medicinálních a technických plynů - Městská nemocnice, a. s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Městské nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem.
Dodávky medicinálních a technických plynů - Oblastní nemocnice Náchod a. s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Oblastní nemocnice Náchod, Nemocnice Rychnov nad ...
Zabezpečenie nepretržitej dodávky paliva CNG na pohon autobusov MHD
Zabezpečenie nepretržitej dodávky paliva CNG na pohon autobusov MHD v predpokladanom množstve 1 670 000 kg v období 36 mesiacov. Súčasťou cenovej ponuky musí byť aj zabezpečenie dodávky zemného plynu do odberného miesta uchádzača a zabezpečenie funkčnej plniacej stanice (ďalej len PS CNG). Obstarávateľ nedisponuje plniacou stanicou plynu ani ...
Tlakové nádoby pro medicinální plyny a potravinářství
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických, potravinářských a technických plynů v potravinářské kvalitě v tlakových nádobách. Dále pak dodávky suchého ledu a závoz mobilní odpařovací stanice (dále jen “plyny“) pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s. po dobu 3 let. Předmět veřejné zakázky rovněž zahrnuje pronájem ...
Medicinální a technické plyny
Dodávka medicinálních a technických plynů v předpokládaném ročním objemu dle přiložené tabulky včetně souvisejících služeb, zejména dopravy, ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí), mýtného a atestu kapaliny. Dlouhodobý pronájem tlakových lahví a zásobníků na kapalné plyny, dále pronájem systému automatického ...
Dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně souvisejících služeb II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále také jen „ÚVN“), a to včetně dopravy a pronájmu tlakových nádob a ostatních služeb v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 48 měsíců ode dne účinnosti kupní ...
Dodávky medicinálních plynů pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění průběžných dodávek medicinálního kapalného kyslíku a medicinálních a technických plynů v tlakových nádobách na dobu 48 měsíců v druzích a množstvích odpovídajícím aktuální potřebě zadavatele v daném časovém období na základě dílčích objednávek potřebné k zajištění řádného výkonu ...
Dodávka medicinálních a ostatních plynů pro ÚPMD 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních a speciálních plynů spojené s nájmem tlakových láhví a výpůjčkou technologie pro aplikaci oxidu dusného a dále průběžné dodávky kapalného kyslíku spojené s výpůjčkou zásobníku na kapalný kyslík.
Plyny technické
Predmetom zákazky je dodávka technických plynov pre technologické zariadenia. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro organizace Jihomoravského kraje 2020-2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod mezi jednotlivými pověřujícími zadavateli a jedním dodavatelem, na základě kterých budou zadávány veřejné zakázky na dodávky léčivého přípravku kapalného medicinálního kyslíku (dále jen „medicinální kyslík“). Předmětem veřejné zakázky je rovněž uzavření smluv, jejichž předmětem bude zajištění ...
Dodávka zkapalněných uhlovodíkových plynů a pronájem nadzemních zásobníků
Předmětem veřejné zakázky specifikované v zadávací dokumentaci je dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu propanu, celní sazebník 27111294 a propan butanu, celní sazebník 27111297, dále jen ZUP včetně dopravy, přečerpání do nádrží a pronájem skladovacích zásobníků a veškerého vybavení pro fungování dodávek a uskladnění ZUP pro kotelny ...
Dodávky technických a kalibračních plynů, tekutého dusíku a suchého ledu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky technických a kalibračních plynů, tekutého dusíku a suchého ledu pro FLD ČZU. Na předmět plnění bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem dle § 131 zákona, a to na dobu 48 měsíců. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve smlouvě, která je přílohou č. 1 zadávací ...
Dodávky medicinálních plynů pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění průběžných dodávek medicinálního kapalného kyslíku a medicinálních a technických plynů v tlakových nádobách na dobu 48 měsíců v druzích a množstvích odpovídajícím aktuální potřebě zadavatele v daném časovém období na základě dílčích objednávek potřebné k zajištění řádného výkonu ...
Plyny technické
Predmetom zákazky je dodávka technických plynov pre technologické zariadenia. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.