Medicinální a technické plyny
Předmětem veřejné zakázky je dodávka medicinálních a technických plynů včetně kapalného medicinálního kyslíku a dlouhodobý pronájem tlakových lahví a velkokapacitního zásobníku.
Dodávky medicinálních plynů v tlakových lahvích II
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních plynů v tlakových lahvích, včetně pronájmu tlakových láhví, na základě objednávek pro zajištění zásobování jednotlivých pracovišť zadavatele v závislosti na jejich aktuálních provozních potřebách, a to včetně dopravy na místo určení po dobu 48 měsíců.
Dodávky medicinálního kyslíku a vzduchu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka medicinálního kyslíku a vzduchu pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci, bližší specifikace plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.
Dodanie medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v tlakových fľašiach a do zásobníkov
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v tlakových fľašiach a do zásobníkov a dodanie kvapalného dusíka do dewarových nádob, v predpokladaných objemoch a množstvách pre zabezpečenie potrieb verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky resp. jednotlivých častí predmetu zákazky, vrátane ...
Dodávka medicinálnych a technických plynov, prenájom zásobníka vrátane súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je priebežná Dodávka medicinálnych a technických plynov , prenájom zásobníka vrátane súvisiacich služieb pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a to v súlade s platnou právnou úpravou, predovšetkým zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých ...
Dodání medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví
Dodávka medicinálního kyslíku určeného pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, tj. nákup a dodávka medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví v objemu velikosti 2 litry a 10 litrů po dobu čtyř (4) let.
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov, vrátane prenájmu zásobníka
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby. Ide o dodanie medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách umožnenie užívať dodávané oceľové/tlakové fľaše a iné tlakové nádoby počas stanovenej doby /prenájom/ a umožnenie užívať zásobníky ...
Dodávky ostatních plynů v tlakových lahvích
Účelem veřejné zakázky je zajištění dodávek ostatních plynů v tlakových láhvích pro zdravotnické zařízení při stanovení technických požadavků za nejnižší nabídkovou cenu při splnění kvalitativních požadavků dle ZP.
Dodávka medicinálních plynů a kapalného kyslíku
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních plynů včetně kapalného medicinálního kyslíku dle jednotlivých objednávek zadavatele a dlouhodobý pronájem tlakových lahví.
ZZS Pardubického kraje - medicinální kyslík
Zajištění dodávek medicinálního kyslíku plynného, a to včetně nájmu tlakových lahví, ve kterých bude distribuován pro potřeby ZZS PAK
Průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů průběžně dle dílčích požadavků zadavatele a dlouhodobý pronájem tlakových lahví. Bližší specifikace včetně orientačního množství je uvedena ve formuláři Cenová nabídka v příloze č. 1.
Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro nemocnice Jihomoravského kraje 2022-2024
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcových dohod mezi jednotlivými pověřujícími zadavateli a jedním dodavatelem, na základě kterých budou zadávány veřejné zakázky na dodávky léčivého přípravku kapalného medicinálního kyslíku (dále jen „medicinální kyslík“ či „kapalný medicinální kyslík“). Předmětem zadávacího řízení je rovněž uzavření ...
Dodávky technických a medicinálních plynů a kapalin pro Jihočeské nemocnice - 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky technických a medicinálních plynů v lahvích a kapalného medicinálního kyslíku do příslušných zásobníků dle této Zadávací dokumentace pro Jihočeské nemocnice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. ...
Zabezpečenie vodíka a súvisiacich služieb pre vodíkové dopravné prostriedky
Predmetom zákazky je zabezpečenie vodíka a služieb súvisiacich s čerpaním vodíka ako paliva na zabezpečenie mobility vodíkových vozidiel počas platnosti Rámcovej dohody. Predmet zákazky je obstarávaný v rámci Národného projektu Žiť energiou (ďalej len NP ŽE), ktorý sa implementuje na SIEA (ďalej ako verejný obstarávateľ) na základe zmluvy o ...
Zajištění dodávek kapalného dusíku pro CEITEC VUT
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku kapalného dusíku pro Středoevropský technologický institut Vysokého učení technického v Brně (CEITEC VUT) a s tím související nájem technických zařízení sloužících k uskladnění a distribuci dusíku včetně tlakového zásobníku dusíku, odpařovacích stanic, propojovacího potrubí a dalšího ...
Dodávky kapalného dusíku a související nájem odpařovací stanice v UKB
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na zajištění pravidelných dodávek kapalného dusíku a související nájem odpařovací stanice na kapalný dusík v Univerzitním kampusu Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno.
Medicinálne, technické a špeciálne plyny
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v tlakových fľašiach a do zásobníkov, v sortimente a objemoch špecifikovaných v časti B. Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov, vrátane prenájmu tlakových fliaš a prenájmu zásobníkov (kontajnerov) na skvapalnený plyn, vrátane ostatných služieb spojených s ...
Rekonštrukcia urgentného príjmu
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v Nemocnici s poliklinikou Dunajská Streda, a.s., týkajúcich sa rozšírenia a skvalitnenia zdravotníckych služieb na báze nových odborných skúseností. Cieľom riešenia je dosiahnuť vnútorným dispozičným riešením a technickým vybavením úroveň zodpovedajúcu najnovším požiadavkám a princípom nemocničnej ...
Medicinálne plyny 040
Dodávka medicinálnych plynov
Průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů průběžně dle dílčích požadavků zadavatele a dlouhodobý pronájem tlakových lahví. Bližší specifikace včetně orientačního množství je uvedena ve formuláři Cenová nabídka v příloze č. 1.
Dodávky medicinálních a technických plynů
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky medicinálních a technických plynů v kapalné podobě a v tlakových lahvích po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele, dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Součástí veřejné zakázky je i dlouhodobý pronájem lahví, revize a zkoušky těsnosti tlakových nádob umístěných v areálu zadavatele, instalace ...
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky technických plynov, ako aj dodávka ventilov v prípade ich opotrebovania a súvisiacich služieb ako doprava, vykládka a nakládka, prenájom, plnenie fliaš a nádob a revízie (tlaková skúška) nádob/fliaš vo vlastníctve a pre potreby MV SR.
Dodávka medicinálnych, technických plynov, špeciálnych plynov a prenájom oceľových/ tlakových fliaš
Predmetom zákazky je dodávka kvapalného medicinálneho kyslíka pre medicínske účely v čistote podľa STN do zásobníka, ktorý je vlastníctvom objednávateľa, na obdobie 24 mesiacov. Dodávka medicinálnych plynov v oceľových/tlakových fľašiach na odberné miesto určené objednávateľom (sklad plynov), na obdobie 24 mesiacov. Nájom tlakových fliaš ...
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby na obdobie 24 mesiacov
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov vrátane dopravy a ostatných služieb súvisiacich s ich dodávkou pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky.
CATRIN/RCPTM/2022 - dodávka kapalného dusíku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 240 000 kg kapalného dusíku a současně nájem zásobníku kapalného dusíku včetně plnícího potrubí, armatur a telemetrie dle podrobné technické specifikace předmětu plnění uvedené v Zadávací dokumentaci, pro potřeby objektu vysokoškolského ústavu CATRIN - Regionální centrum pokročilých technologií a ...