Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu - propanu pro Centrum sociálních služeb Tloskov
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné celoroční dodávky zkapalněného uhlovodíkového plynu typu Propan s kódem nomenklatury 27111294 odpovídající ČSN 65 64 81 za účelem výroby tepla, ohřevu TUV a pro vaření v předpokládaném ročním odběru dle potřeb zadavatele, včetně dopravy a přečerpání do zásobníků v majetku zadavatele.
Dodávka kapalného medicinálního kyslíku a pronájem stacionárního zásobníku kapalného kyslíku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kapalného medicinálního kyslíku jako léčivého přípravku určeného pro lékařské účely ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb. v objemu 2.700.000 litrů, a to po částech dle potřeb a požadavků zadavatele, a zároveň pronájem 1 stacionárního zásobníku na kapalný kyslík o objemu 10.000 litrů (+/- 10%) s technickými parametry ...
Dodávky medicinálních a technických plynů pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek medicinálních a technických plynů a dlouhodobého pronájmu tlakových lahví dílčími objednávkami dle aktuálních potřeb zadavatele na základě uzavřené Smlouvy na dodávky medicinálních a technických plynů v lahvích a kontejnerech.
Dodávka zkapalněných uhlovodíkových plynů a pronájem nadzemních zásobníků
Předmětem VZ je dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu - propanu (celní sazebník 27111294) včetně dopravy, přečerpání do nádrží a poskytnutí skladovacích zásobníků a veškerého vybavení pro fungování dodávek a uskladnění ZUP pro kotelny provozované AS-PO.
Dodávka kapalného plynu
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka kapalného plynu – propanu v jakosti dle normy ČSN 65 6481buď na základě průběžných objednávek zadavatele nebo v rámci povinnosti prodávajícího zajistit, aby zásoba plynu v zásobnících kupujícího neklesla pod 25 % jejich celkového objemu; doprava dodávek plynu a jejich přečerpání do zásobníků pro ...
Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu - propanu pro Centrum sociálních služeb Tloskov
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné celoroční dodávky zkapalněného uhlovodíkového plynu - propanu (celní sazebník 27111294), včetně dopravy a přečerpání do zásobníků pro vytápění, ohřev TUV a pro vaření v předpokládaném ročním odběru dle potřeb zadavatele, včetně dopravy a plnění do zásobníků v majetku zadavatele.
Medicinální plyny včetně pronájmu lahví
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka medicinálních plynů včetně pronájmu lahví. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 2 samostatné části: Část 1 VZ - „Dodávka medicinálního plynu vč. pronájmu lahví“ Část 2 VZ - „Dodávka Entonoxu vč. pronájmu lahví“
Dodávka kapalného helia
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 7 300 litrů kapalného helia dle podrobné specifikace předmětu plnění uvedené v Zadávací dokumentaci, pro potřeby Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.
Dodávky technických plynů včetně pronájmu tlakových láhví
Předmětem této veřejné zakázky s názvem „Dodávky technických plynů včetně pronájmu tlakových láhví“ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže) na dodávky technických plynů a pronájem tlakových láhví. Bližší specifikace je obsažena v přílohách závazného návrhu rámcové dohody, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Medicinální a technické plyny
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky lékařských a průmyslových plynů v tlakových lahvích a pronájem tlakových lahví.
Dodávka technických plynov a súvisiace služby II
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky technických plynov, ako aj dodávka ventilov v prípade ich opotrebovania a súvisiacich služieb (doprava, vykládka a nakládka, prenájom, plnenie fliaš a nádob a revízie (tlaková skúška) nádob / fliaš vo vlastníctve Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR)) pre potreby MV SR, bližšie ...
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov, vrátane prenájmu zásobníka
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby. Ide o dodanie medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách, - umožnenie užívať dodávané oceľové/tlakové fľaše a iné tlakové nádoby počas stanovenej doby /prenájom/ a umožnenie užívať ...
Medicinálne, technické a špeciálne plyny
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v tlakových fľašiach a do zásobníkov, v sortimente a objemoch špecifikovaných v časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov, vrátane prenájmu tlakových fliaš a prenájmu zásobníkov (kontajnerov) na skvapalnený plyn, vrátane ostatných služieb spojených s dodávkou. Neoddeliteľnou ...
Dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně souvisejících služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, a to včetně dopravy a pronájmu tlakových nádob a ostatních služeb v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 12 měsíců ode dne účinnosti kupní smlouvy.
Dodání medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka medicinálního kyslíku určeného pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, tj. nákup a dodávka medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví ve velikosti 2l a 10l po dobu čtyř (4) let. Výsledkem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním (1) vybraným dodavatelem na dobu ...
Dodávka technických plynov a súvisiace služby
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky technických plynov, ako aj dodávka ventilov v prípade ich opotrebovania a súvisiacich služieb (doprava, vykládka a nakládka, prenájom, plnenie fliaš a nádob a revízie (tlaková skúška) nádob / fliaš vo vlastníctve Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR) pre potreby MV SR, bližšie ...
PřF UP – dodávky kapalného dusíku
Předmětem plnění obou částí veřejné zakázky je dodávka kapalného dusíku o čistotě minimálně 5.0 a současně pronájem technických zařízení sloužících pro uskladnění a distribuci kapalného dusíku, plnícího potrubí, armatur a telemetrie, součástí je i doprava na místo plnění dle podrobné specifikace předmětu plnění uvedené níže, pro potřeby výzkumné ...
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II
Predmetom zákazky je dodávanie technických plynov a medicinálnych plynov v požadovanej čistote vrátane ostatných súvisiacich služieb (dodanie, vyloženie, prenájom tlakových fliaš, prepravné, poplatky) pre potreby Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Nákup technických a špeciálnych plynov
Dodávka technických a špeciálnych plynov na laboratórne použitie, vrátane súvisiacich služieb, dlhodobého prenájmu tlakovej oceľovej fľaše s možnosťou užívať dodanú tlakovú oceľovú fľašu počas doby platnosti zmluvy (na nákup plynov 36 mesiacov, prenájom tlakových fliaš na 48 mesiacov) v súvislosti s činnosťami, ktoré objednávateľ vykonáva a na ...
Dodávky medicinálních a ostatních plynů v tlakových láhvích
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky medicin. a ostat.plynů v tlak. láhvích, vč.logistického zajištění dodávek do areálu IKEM, na základě objednávek zadavatele po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání částky, předpoklád. hodnoty pro každou část VZ.Medicin.a ostat. plyny se pro účely této VZ rozumí veškeré položky uvedené v Př.1 ZP, vč. uvedení ...
Plyny technické
Predmetom zákazky je dodávka technických plynov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Medicinálne a technické plyny a služby spojené s dodávkou
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych a technických plynov vrátane dopravy a ostatných služieb súvisiacich s dodávkou pre potreby Záchrannej zdravotnej služby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu ...
Dodávka medicinálnych plynov a súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je dodávka medicinálneho kyslíka a syntetického medicinálneho vzduchu, vrátane dopravy na miesto plnenia a súvisiacich služieb (vykládka, nakládka, ADR poplatok, rozvoz na určené odberné miesta a pod.) a nájmu zásobníkov počas trvania rámcovej dohody.
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je dodávanie technických plynov a medicinálnych plynov v požadovanej čistote vrátane ostatných súvisiacich služieb (dodanie, vyloženie, prenájom tlakových fliaš, prepravné, poplatky) pre potreby Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Plyny technické
Predmetom zákazky je dodávka technických plynov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.