Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro nemocnice Jihomoravského kraje 2022-2024
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcových dohod mezi jednotlivými pověřujícími zadavateli a jedním dodavatelem, na základě kterých budou zadávány veřejné zakázky na dodávky léčivého přípravku kapalného medicinálního kyslíku (dále jen „medicinální kyslík“ či „kapalný medicinální kyslík“). Předmětem zadávacího řízení je rovněž uzavření ...
Dodávky technických a medicinálních plynů a kapalin pro Jihočeské nemocnice - 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky technických a medicinálních plynů v lahvích a kapalného medicinálního kyslíku do příslušných zásobníků dle této Zadávací dokumentace pro Jihočeské nemocnice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. ...
Zabezpečenie vodíka a súvisiacich služieb pre vodíkové dopravné prostriedky
Predmetom zákazky je zabezpečenie vodíka a služieb súvisiacich s čerpaním vodíka ako paliva na zabezpečenie mobility vodíkových vozidiel počas platnosti Rámcovej dohody. Predmet zákazky je obstarávaný v rámci Národného projektu Žiť energiou (ďalej len NP ŽE), ktorý sa implementuje na SIEA (ďalej ako verejný obstarávateľ) na základe zmluvy o ...
Zajištění dodávek kapalného dusíku pro CEITEC VUT
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku kapalného dusíku pro Středoevropský technologický institut Vysokého učení technického v Brně (CEITEC VUT) a s tím související nájem technických zařízení sloužících k uskladnění a distribuci dusíku včetně tlakového zásobníku dusíku, odpařovacích stanic, propojovacího potrubí a dalšího ...
Dodávky kapalného dusíku a související nájem odpařovací stanice v UKB
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na zajištění pravidelných dodávek kapalného dusíku a související nájem odpařovací stanice na kapalný dusík v Univerzitním kampusu Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno.
Medicinálne, technické a špeciálne plyny
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v tlakových fľašiach a do zásobníkov, v sortimente a objemoch špecifikovaných v časti B. Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov, vrátane prenájmu tlakových fliaš a prenájmu zásobníkov (kontajnerov) na skvapalnený plyn, vrátane ostatných služieb spojených s ...
Rekonštrukcia urgentného príjmu
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v Nemocnici s poliklinikou Dunajská Streda, a.s., týkajúcich sa rozšírenia a skvalitnenia zdravotníckych služieb na báze nových odborných skúseností. Cieľom riešenia je dosiahnuť vnútorným dispozičným riešením a technickým vybavením úroveň zodpovedajúcu najnovším požiadavkám a princípom nemocničnej ...
Medicinálne plyny 040
Dodávka medicinálnych plynov
Průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů průběžně dle dílčích požadavků zadavatele a dlouhodobý pronájem tlakových lahví. Bližší specifikace včetně orientačního množství je uvedena ve formuláři Cenová nabídka v příloze č. 1.
Dodávky medicinálních a technických plynů
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky medicinálních a technických plynů v kapalné podobě a v tlakových lahvích po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele, dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Součástí veřejné zakázky je i dlouhodobý pronájem lahví, revize a zkoušky těsnosti tlakových nádob umístěných v areálu zadavatele, instalace ...
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky technických plynov, ako aj dodávka ventilov v prípade ich opotrebovania a súvisiacich služieb ako doprava, vykládka a nakládka, prenájom, plnenie fliaš a nádob a revízie (tlaková skúška) nádob/fliaš vo vlastníctve a pre potreby MV SR.
Dodávka medicinálnych, technických plynov, špeciálnych plynov a prenájom oceľových/ tlakových fliaš
Predmetom zákazky je dodávka kvapalného medicinálneho kyslíka pre medicínske účely v čistote podľa STN do zásobníka, ktorý je vlastníctvom objednávateľa, na obdobie 24 mesiacov. Dodávka medicinálnych plynov v oceľových/tlakových fľašiach na odberné miesto určené objednávateľom (sklad plynov), na obdobie 24 mesiacov. Nájom tlakových fliaš ...
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby na obdobie 24 mesiacov
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov vrátane dopravy a ostatných služieb súvisiacich s ich dodávkou pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky.
CATRIN/RCPTM/2022 - dodávka kapalného dusíku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 240 000 kg kapalného dusíku a současně nájem zásobníku kapalného dusíku včetně plnícího potrubí, armatur a telemetrie dle podrobné technické specifikace předmětu plnění uvedené v Zadávací dokumentaci, pro potřeby objektu vysokoškolského ústavu CATRIN - Regionální centrum pokročilých technologií a ...
Technické a medicinálne plyny
Predmetom zákazky je dodávka technických a medicinálnych plynov v oceľových / tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách a umožnenie užívania oceľových / tlakových fliaš a iných tlakových nádob a zásobníkov verejným obstarávateľom počas stanovenej doby (prenájom), vrátane dopravy na miesto určenia, vrátane dovozu, montáže a sprevádzkovania ...
Medicinálne, technické, špeciálne plyny a súvisiace služby
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách, vrátane prenájmu tlakových fliaš a služieb súvisiacich s dodávkou: 1.dodávka kvapalného medicinálneho kyslíka v cisterne do zásobníka v majetku verejného obstarávateľa (640 000 litrov ) 2.dodávka ...
Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek medicinálního kyslíku plynného vč. nájmu tlakových lahví, ve kterých bude distribuován pro potřeby přednemocniční neodkladné péče zadavatele. Výsledkem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dobu 4 let.
Medicinální a technické plyny
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky medicinálních a technických plynů v kapalné podobě a v tlakových lahvích po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele, dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění pro část 1 této veřejné zakázky je dále pronájem manipulačních kontejnerů na kapalný dusík. Předmětem plnění pro část 2 je ...
Dodávka medicinálnych plynov a súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je dodávka medicinálneho kyslíka a syntetického medicinálneho vzduchu, vrátane dopravy na miesto plnenia a súvisiacich služieb (vykládka, nakládka, ADR poplatok, rozvoz na určené odberné miesta a pod.) a nájmu zásobníkov počas trvania rámcovej dohody.
Dodávky oxidu dusnatého v tlakových láhvích
Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky oxidu dusnatého NO - plynu k inhalaci (Inomax), včetně pronájmu tlakových láhví. Předpokládaný počet odběrů činí 160 lahví o objemu 10 litrů a o obsahu 400 ppm MOL/MOL inhalačního plynu jako registrovaného léčivého přípravku, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky. Dodání bude probíhat výměnou ...
Dodávky tlakových lahví s medicinálními a technickými plyny
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tlakových lahví s medicinálními a technickými plyny do areálu zadavatele na základě objednávek zadavatele, včetně zajištění dopravy do místa určení.
Dodávky kapalného medicinálního kyslíku do 2 ks zásobníků dodavatele
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kapalného medicinálního kyslíku do 2 ks zásobníků ve vlastnictví vybraného dodavatele, nainstalovaných v areálu zadavatele. Dodávky budou prováděny na základě dálkového měření stavu kapaliny.
Medicinální a technické plyny II 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky medicinálních a technických plynů a pronájem obalů a dalšího příslušenství.
Medicinální a technické plyny I 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky medicinálních a technických plynů a zároveň pronájem obalů a HW pro snímání čárových kódů a užívání webové aplikace pro sledování obalů.
Medicinálne a technické plyny a služby spojené s dodávkou
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych a technických plynov vrátane dopravy a ostatných služieb súvisiacich s dodávkou pre potreby Záchrannej zdravotnej služby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu ...