Tlakové nádoby pro medicinální plyny a potravinářství
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických, potravinářských a technických plynů v potravinářské kvalitě v tlakových nádobách. Dále pak dodávky suchého ledu a závoz mobilní odpařovací stanice (dále jen “plyny“) pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s. po dobu 3 let. Předmět veřejné zakázky rovněž zahrnuje pronájem ...
Medicinální a technické plyny
Dodávka medicinálních a technických plynů v předpokládaném ročním objemu dle přiložené tabulky včetně souvisejících služeb, zejména dopravy, ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí), mýtného a atestu kapaliny. Dlouhodobý pronájem tlakových lahví a zásobníků na kapalné plyny, dále pronájem systému automatického ...
Dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně souvisejících služeb II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále také jen „ÚVN“), a to včetně dopravy a pronájmu tlakových nádob a ostatních služeb v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 48 měsíců ode dne účinnosti kupní ...
Dodávky medicinálních plynů pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění průběžných dodávek medicinálního kapalného kyslíku a medicinálních a technických plynů v tlakových nádobách na dobu 48 měsíců v druzích a množstvích odpovídajícím aktuální potřebě zadavatele v daném časovém období na základě dílčích objednávek potřebné k zajištění řádného výkonu ...
Dodávka medicinálních a ostatních plynů pro ÚPMD 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních a speciálních plynů spojené s nájmem tlakových láhví a výpůjčkou technologie pro aplikaci oxidu dusného a dále průběžné dodávky kapalného kyslíku spojené s výpůjčkou zásobníku na kapalný kyslík.
Plyny technické
Predmetom zákazky je dodávka technických plynov pre technologické zariadenia. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro organizace Jihomoravského kraje 2020-2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod mezi jednotlivými pověřujícími zadavateli a jedním dodavatelem, na základě kterých budou zadávány veřejné zakázky na dodávky léčivého přípravku kapalného medicinálního kyslíku (dále jen „medicinální kyslík“). Předmětem veřejné zakázky je rovněž uzavření smluv, jejichž předmětem bude zajištění ...
Dodávka zkapalněných uhlovodíkových plynů a pronájem nadzemních zásobníků
Předmětem veřejné zakázky specifikované v zadávací dokumentaci je dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu propanu, celní sazebník 27111294 a propan butanu, celní sazebník 27111297, dále jen ZUP včetně dopravy, přečerpání do nádrží a pronájem skladovacích zásobníků a veškerého vybavení pro fungování dodávek a uskladnění ZUP pro kotelny ...
Dodávky technických a kalibračních plynů, tekutého dusíku a suchého ledu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky technických a kalibračních plynů, tekutého dusíku a suchého ledu pro FLD ČZU. Na předmět plnění bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem dle § 131 zákona, a to na dobu 48 měsíců. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve smlouvě, která je přílohou č. 1 zadávací ...
Dodávky medicinálních plynů pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění průběžných dodávek medicinálního kapalného kyslíku a medicinálních a technických plynů v tlakových nádobách na dobu 48 měsíců v druzích a množstvích odpovídajícím aktuální potřebě zadavatele v daném časovém období na základě dílčích objednávek potřebné k zajištění řádného výkonu ...
Plyny technické
Predmetom zákazky je dodávka technických plynov pre technologické zariadenia. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně souvisejících služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále také jen „ÚVN“), a to včetně dopravy a pronájmu tlakových nádob a ostatních služeb v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 48 měsíců ode dne účinnosti kupní ...
Dodávka medicinálnych a technických plynov, prenájom zásobníka vrátane súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je dodanie medicinálnych a technických plynov, prenájom zásobníka vrátane súvisiacich služieb pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a to v súlade s platnou právnou úpravou, predovšetkým zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
Dodávky technických a speciálních plynů pro imisní monitoring od roku 2020
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávky technických a speciálních plynů pro imisní monitoring od roku 2020 po dobu 4 let. Dodávky budou realizovány formou dílčích dodávek dle provozní potřeby zadavatele. Plyny budou dodány v odpovídajících obalech, jejichž pronájem, doprava a všechny další poplatky, spojené s předmětem ...
PřF/OP VVV - Dodávka kapalného helia
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 7 200 litrů kapalného helia dle podrobné specifikace předmětu plnění uvedené v příloze č.2.2. zadávací dokumentace pro potřeby RCPTM a CRH.
Dodávka chemikálií a spotřebního materiálu část 22 - plyny B
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka helia. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody.
Dodávka medicinálních, technických a speciálních plynů pro FNKV
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně dodávek kapalného kyslíku dle jednotlivých objednávek zadavatele.
Technické plyny vrátane nájmu fliaš
Predmetom zákazky je dodanie technických plynov na výkon údržbárskych prác a karosárskych opráv dielní údržby cestných motorových vozidiel a autobusov . Bližšia špecifikácia v SP.
Dodávky medicinálního kapalného kyslíku včetně pronájmu zásobníku
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálního kapalného kyslíku do 4 zásobníků v majetku zadavatele umístěných v areálech nemocnic Liberec a Turnov. Dále pak montáž a následné zajištění pronájmu a zásobování plynem jednoho zásobníku v areálu nemocnice Frýdlant. Minimální technické požadavky na tento pronajímaný zásobník jsou ...
Průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů
1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně kapalného medicinálního kyslíku (dále také „zboží“) dle jednotlivých objednávek zadavatele a dlouhodobý pronájem tlakových lahví. Bližší specifikace včetně orientačního množství je uvedena ve formuláři Cenová nabídka v příloze č. 1. ...
Dodávka medicinálnych plynov a súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je dodávka medicinálneho kyslíka a syntetického medicinálneho vzduchu, vrátane dopravy na miesto plnenia a súvisiacich služieb (vykládka, nakládka, ADR poplatok, rozvoz na určené odberné miesta a pod.) a nájmu zásobníkov počas trvania rámcovej dohody.
Dodávky technických a kalibračních plynů pro FAPPZ ČZU
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technických a kalibračních plynů pro FAPPZ ČZU. Na předmět plnění bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem dle § 131 zákona, a to na dobu 48 měsíců.
RCX 1910 Dodávky kapalného dusíku pro pavilony A29SB a A29
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kapalného dusíku pro potřebu centra Recetox Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity po dobu 4 let. Součástí dodávky bude i nájem technických zařízení sloužících pro uskladnění a distribuci dusíku (včetně 3 ks zásobníků) a zařízení pro přeměnu kapalného dusíku na dusík plynný (odpařovací stanice), plnícího ...
Dodávky technických plynů pro VŠCHT Praha
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky technických plynů, redukčních ventilů a bezpečnostního materiálu, pronájem příslušných tlakových lahví, poskytnutí systému evidence tlakových láhví a školení pracovníků Zadavatele v oblasti BOZP, a to dle aktuálních potřeb Zadavatele a za podmínek stanovených v rámcové dohodě uzavřené s vybraným ...
Plyny a pronájem tlakových láhví
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky plynů – medicinálních, technických a zvláštních plynů včetně pronájmu tlakových láhví, kapalného dusíku a argonu (dále jen „zboží“) v mobilních kontejnerech o objemu 230 l, Dewarových nádobách o objemu 25–50 l. Mobilní zásobníky a Dewarovy nádoby jsou vlastnictvím zadavatele. Dodávky plynů, na základě ...