Dodávky medicinálních plynů pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění průběžných dodávek medicinálního kapalného kyslíku a medicinálních a technických plynů v tlakových nádobách na dobu 48 měsíců v druzích a množstvích odpovídajícím aktuální potřebě zadavatele v daném časovém období na základě dílčích objednávek potřebné k zajištění řádného výkonu ...
Plyny technické
Predmetom zákazky je dodávka technických plynov pre technologické zariadenia. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně souvisejících služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále také jen „ÚVN“), a to včetně dopravy a pronájmu tlakových nádob a ostatních služeb v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 48 měsíců ode dne účinnosti kupní ...
Dodávka medicinálnych a technických plynov, prenájom zásobníka vrátane súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je dodanie medicinálnych a technických plynov, prenájom zásobníka vrátane súvisiacich služieb pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a to v súlade s platnou právnou úpravou, predovšetkým zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
Dodávky technických a speciálních plynů pro imisní monitoring od roku 2020
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávky technických a speciálních plynů pro imisní monitoring od roku 2020 po dobu 4 let. Dodávky budou realizovány formou dílčích dodávek dle provozní potřeby zadavatele. Plyny budou dodány v odpovídajících obalech, jejichž pronájem, doprava a všechny další poplatky, spojené s předmětem ...
PřF/OP VVV - Dodávka kapalného helia
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 7 200 litrů kapalného helia dle podrobné specifikace předmětu plnění uvedené v příloze č.2.2. zadávací dokumentace pro potřeby RCPTM a CRH.
Dodávka chemikálií a spotřebního materiálu část 22 - plyny B
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka helia. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody.
Dodávka medicinálních, technických a speciálních plynů pro FNKV
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně dodávek kapalného kyslíku dle jednotlivých objednávek zadavatele.
Technické plyny vrátane nájmu fliaš
Predmetom zákazky je dodanie technických plynov na výkon údržbárskych prác a karosárskych opráv dielní údržby cestných motorových vozidiel a autobusov . Bližšia špecifikácia v SP.
Dodávky medicinálního kapalného kyslíku včetně pronájmu zásobníku
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálního kapalného kyslíku do 4 zásobníků v majetku zadavatele umístěných v areálech nemocnic Liberec a Turnov. Dále pak montáž a následné zajištění pronájmu a zásobování plynem jednoho zásobníku v areálu nemocnice Frýdlant. Minimální technické požadavky na tento pronajímaný zásobník jsou ...
Průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů
1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně kapalného medicinálního kyslíku (dále také „zboží“) dle jednotlivých objednávek zadavatele a dlouhodobý pronájem tlakových lahví. Bližší specifikace včetně orientačního množství je uvedena ve formuláři Cenová nabídka v příloze č. 1. ...
Dodávka medicinálnych plynov a súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je dodávka medicinálneho kyslíka a syntetického medicinálneho vzduchu, vrátane dopravy na miesto plnenia a súvisiacich služieb (vykládka, nakládka, ADR poplatok, rozvoz na určené odberné miesta a pod.) a nájmu zásobníkov počas trvania rámcovej dohody.
Dodávky technických a kalibračních plynů pro FAPPZ ČZU
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technických a kalibračních plynů pro FAPPZ ČZU. Na předmět plnění bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem dle § 131 zákona, a to na dobu 48 měsíců.
RCX 1910 Dodávky kapalného dusíku pro pavilony A29SB a A29
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kapalného dusíku pro potřebu centra Recetox Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity po dobu 4 let. Součástí dodávky bude i nájem technických zařízení sloužících pro uskladnění a distribuci dusíku (včetně 3 ks zásobníků) a zařízení pro přeměnu kapalného dusíku na dusík plynný (odpařovací stanice), plnícího ...
Dodávky technických plynů pro VŠCHT Praha
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky technických plynů, redukčních ventilů a bezpečnostního materiálu, pronájem příslušných tlakových lahví, poskytnutí systému evidence tlakových láhví a školení pracovníků Zadavatele v oblasti BOZP, a to dle aktuálních potřeb Zadavatele a za podmínek stanovených v rámcové dohodě uzavřené s vybraným ...
Plyny a pronájem tlakových láhví
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky plynů – medicinálních, technických a zvláštních plynů včetně pronájmu tlakových láhví, kapalného dusíku a argonu (dále jen „zboží“) v mobilních kontejnerech o objemu 230 l, Dewarových nádobách o objemu 25–50 l. Mobilní zásobníky a Dewarovy nádoby jsou vlastnictvím zadavatele. Dodávky plynů, na základě ...
Medicinální a technické plyny 2019
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních a technických plynů a to včetně dopravy s cílem zásobování FN Plzeň. Doprava, atest a ADR bude zahrnuto do ceny produktu - medicinálních a ostatních plynů (kyslík, dusík, vzduch, CO2, oxid dusný, vodík, acetylen, atd). Předmět plnění musí odpovídat svými vlastnostmi a jakostními parametry ...
VRÚ Slapy - dodávky zkapalněných uhlovodíkových plynů a pronájem nadzemních zásobníků
Předmětem veřejné zakázky specifikované v této zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“) je dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu (ZUP) – propanu a propanbutanu včetně dopravy, přečerpání do nádrží a poskytnutí skladovacích zásobníků a veškerého vybavení pro fungování dodávek a uskladnění ZUP pro VRÚ Slapy nad Vltavou.
Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu – propanu pro Dětský domov Krnsko, příspěvková organizace
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné celoroční dodávky zkapalněného uhlovodíkového plynu – propanu (celní sazebník 27111294), včetně dopravy a přečerpání do zásobníků pro vytápění, ohřev TUV a pro vaření, v předpokládaném ročním odběru dle potřeb zadavatele, včetně dopravy a plnění do zásobníků; součástí plnění je tedy rovněž stáčení ...
Medicinální plyny 2019
Průběžné dodávky medicinálního kyslíku a oxidu dusného, pronájem zásobníku na kapalný medicinální kyslík o obsahu 10000 l (instalaci a případné opravy hradí dodavatel) a tlakových lahví o objemu 2l a 10l s integrovaným redukčním ventilem po dobu 4 let. Předmět veřejné zakázky zahrnuje dodávky plynu, pronájem tlakových lahví na dané období, ADR ...
Dodávky medicinálních a ostatních plynů, pronájem zásobníků a tlakových lahví včetně poplatků
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních a ostatních plynů spojené s pronájmem zásobníků a tlakových lahví včetně všech souvisejících poplatků a ostatních nákladů pro vybrané společnosti z koncernu Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. v předpokládaném ročním odběru dle potřeb zadavatele.
Dodávky medicinálních a technických plynů
Předmětem v 1. části zadávacího řízení je dodávka medicinálního plynu a ve 2. části zadávacího řízení jsou předmětem dodávky medicinálních a technických plynů (dále jen „zboží“). Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu - propanu pro Centrum sociálních služeb Tloskov
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné celoroční dodávky zkapalněného uhlovodíkového plynu typu Propan s kódem nomenklatury 27111294 odpovídající ČSN 65 64 81 za účelem výroby tepla, ohřevu TUV a pro vaření v předpokládaném ročním odběru dle potřeb zadavatele, včetně dopravy a přečerpání do zásobníků v majetku zadavatele.
Dodávka kapalného medicinálního kyslíku a pronájem stacionárního zásobníku kapalného kyslíku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kapalného medicinálního kyslíku jako léčivého přípravku určeného pro lékařské účely ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb. v objemu 2.700.000 litrů, a to po částech dle potřeb a požadavků zadavatele, a zároveň pronájem 1 stacionárního zásobníku na kapalný kyslík o objemu 10.000 litrů (+/- 10%) s technickými parametry ...
Dodávky medicinálních a technických plynů pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek medicinálních a technických plynů a dlouhodobého pronájmu tlakových lahví dílčími objednávkami dle aktuálních potřeb zadavatele na základě uzavřené Smlouvy na dodávky medicinálních a technických plynů v lahvích a kontejnerech.