Dodávky kyslíku kapalného medicinálního  pro Nemocnice Pardubického kraje
Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka kyslíku kapalného medicinálního do zásobníků v místech plnění veřejné zakázky podle aktuálních potřeb zadavatele (kupujícího) na základě objednávek zadavatele, tj. jednotlivých pracovišť zadavatele a poskytování dalších služeb spojených s dopravou plynů na místa plnění a podle podmínek. Bližší ...
Dodávky medicinálních a technických plynů pro Fakultní nemocnici Ostrava
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních a technických plynů v kapalné podobě a v tlakových lahvích, a to na základě dílčích objednávek zadavatele. Součástí předmětu plnění je i pronájem lahví, revize a zkoušky těsnosti tlakových lahví a veškeré související služby spojené s dodávkou předmětu plnění, např. doprava do ...
Dodávky medicinálních a ostatních plynů, pronájem zásobníků a tlakových lahví včetně poplatků
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky technických a medicinálních plynů a kapalin pro všechny nemocnice zřizované Plzeňským krajem, a to v souladu s platnou právní úpravou, občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) č.262/2019 Sb., v platném ...
UPOL - Dodávka kapalného helia 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kapalného helia dle podrobné specifikace uvedené v zadávací dokumentaci, pro potřeby vybraných pracovišť Univerzity Palackého v Olomouci. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na dvě samostatné části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné ...
Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně pronájmu tlakových lahví
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek stlačeného medicinálního plynného kyslíku léčivého přípravku pro léčebné účely v rámci zajištění provozu při poskytování neodkladné přednemocniční péče včetně pronájmu obalů (tlakových lahví), ve kterých bude distribuován. Dodávky budou realizovány průběžně v odlehčených tlakových ...
Dodanie medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v tlakových fľašiach a do zásobníkov
Predmetom obstarania je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v tlakových fľašiach a do zásobníkov a dodanie kvapalného dusíka do dewarových nádob, v predpokladaných objemoch a množstvách pre zabezpečenie potrieb verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu obstarania resp. jednotlivých častí predmetu obstarania, vrátane ...
Dodávky technických plynů pro VŠCHT Praha v letech 2023 - 2026
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky technických plynů, pronájem tlakových lahví a poskytnutí systému evidence tlakových láhví, a to dle aktuálních potřeb Zadavatele a za podmínek stanovených v rámcové dohodě uzavřené s vybraným dodavatelem. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v přílohách zadávací dokumentace.
OVZ/044/3/2022 Dodávky technických plynů - 2 části
Předmětem VZ jsou dodávky technických plynů a s tím související dodávky plynových láhví (u části 1 VZ) a pronájem technického zařízení včetně instalace zařízení, jeho zprovoznění a následné zaškolení zadavatele v obsluze tohoto zařízení (u části 2 VZ). Účastník může podat nabídku na jednu část případně na obě části VZ současně
Medicinální a technické plyny 2022
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních a technických plynů a to včetně dopravy s cílem zásobování FN Plzeň v požadované struktuře po dobu 18 měsíců od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Předpokládané celkové množství je 1.147.500 litrů kapalných plynů a 14.778 kusů lahví.
Medicinální plyny ZZS ÚK 2023-2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky medicinálních plynů, léčivých přípravků kyslík, včetně pronájmu jejich obalů, vratných tlakových lahví, po dobu 24 měsíců.
Medicinální a technické plyny
Předmětem veřejné zakázky je dodávka medicinálních a technických plynů v lahvích, dodávka kapalného kyslíku do středotlakého zásobníku a poskytování dalších služeb spojených s dopravou plynů na místo určení a ostatních poplatků. Součástí předmětu veřejné zakázky je i nájem potřebného počtu lahví a dovybavení stávajícího středotlakého zásobníku na ...
Medicinální a technické plyny
Předmětem veřejné zakázky je dodávka medicinálních a technických plynů včetně kapalného medicinálního kyslíku a dlouhodobý pronájem tlakových lahví a velkokapacitního zásobníku.
Dodávky medicinálních plynů v tlakových lahvích II
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních plynů v tlakových lahvích, včetně pronájmu tlakových láhví, na základě objednávek pro zajištění zásobování jednotlivých pracovišť zadavatele v závislosti na jejich aktuálních provozních potřebách, a to včetně dopravy na místo určení po dobu 48 měsíců.
Dodávky medicinálního kyslíku a vzduchu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka medicinálního kyslíku a vzduchu pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci, bližší specifikace plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.
Dodanie medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v tlakových fľašiach a do zásobníkov
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v tlakových fľašiach a do zásobníkov a dodanie kvapalného dusíka do dewarových nádob, v predpokladaných objemoch a množstvách pre zabezpečenie potrieb verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky resp. jednotlivých častí predmetu zákazky, vrátane ...
Dodávka medicinálnych a technických plynov, prenájom zásobníka vrátane súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je priebežná Dodávka medicinálnych a technických plynov , prenájom zásobníka vrátane súvisiacich služieb pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a to v súlade s platnou právnou úpravou, predovšetkým zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých ...
Dodání medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví
Dodávka medicinálního kyslíku určeného pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, tj. nákup a dodávka medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví v objemu velikosti 2 litry a 10 litrů po dobu čtyř (4) let.
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov, vrátane prenájmu zásobníka
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby. Ide o dodanie medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách umožnenie užívať dodávané oceľové/tlakové fľaše a iné tlakové nádoby počas stanovenej doby /prenájom/ a umožnenie užívať zásobníky ...
Dodávky ostatních plynů v tlakových lahvích
Účelem veřejné zakázky je zajištění dodávek ostatních plynů v tlakových láhvích pro zdravotnické zařízení při stanovení technických požadavků za nejnižší nabídkovou cenu při splnění kvalitativních požadavků dle ZP.
Dodávka medicinálních plynů a kapalného kyslíku
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních plynů včetně kapalného medicinálního kyslíku dle jednotlivých objednávek zadavatele a dlouhodobý pronájem tlakových lahví.
ZZS Pardubického kraje - medicinální kyslík
Zajištění dodávek medicinálního kyslíku plynného, a to včetně nájmu tlakových lahví, ve kterých bude distribuován pro potřeby ZZS PAK
Průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů průběžně dle dílčích požadavků zadavatele a dlouhodobý pronájem tlakových lahví. Bližší specifikace včetně orientačního množství je uvedena ve formuláři Cenová nabídka v příloze č. 1.
Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro nemocnice Jihomoravského kraje 2022-2024
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcových dohod mezi jednotlivými pověřujícími zadavateli a jedním dodavatelem, na základě kterých budou zadávány veřejné zakázky na dodávky léčivého přípravku kapalného medicinálního kyslíku (dále jen „medicinální kyslík“ či „kapalný medicinální kyslík“). Předmětem zadávacího řízení je rovněž uzavření ...
Dodávky technických a medicinálních plynů a kapalin pro Jihočeské nemocnice - 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky technických a medicinálních plynů v lahvích a kapalného medicinálního kyslíku do příslušných zásobníků dle této Zadávací dokumentace pro Jihočeské nemocnice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. ...