Dodávka a odber technických plynov v tlakových fľašiach
Predmetom zákazky je priebežná dodávka technických plynov vo fľašiach a zväzkoch a špeciálnych plyny vo fľašiach, vrátane zabezpečenia dopravy a ADR poplatkov a tiež súvisiacich služieb vrátane zabezpečenia prenájmu fliaš a zväzkov fliaš na základe čiastkových objednávok v kvalite a množstve určenom v opise predmetu tejto zákazky.
Technické a medicinálne plyny
Predmetom zákazky je dodávka technických a medicinálnych plynov v oceľových / tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách a umožnenie užívania oceľových / tlakových fliaš a iných tlakových nádob a zásobníkov verejným obstarávateľom počas stanovenej doby (prenájom), vrátane dopravy na miesto určenia, vrátane dovozu, montáže a sprevádzkovania ...
Dodávky léčivého přípravku - medicinálního kyslíku plynného
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení jsou průběžné dodávky léčivého přípravku, stlačeného plynného medicinálního kyslíku, a to 2, 5 a 10 litrových lahví odlehčených s integrovaným ventilem, vč. nájmu tlakových lahví a distribuce předmětu plnění do jednotlivých míst plnění.
Dodávka medicinálního plynu vč. pronájmu lahví
Předmětem plnění je uzavření rámcové smlouvy na dodávky medicinálního plynu - kyslíku včetně pronájmu lahví s příslušenstvím. Blíže uvedeno v zadávací dokumentaci (dále „ZD").
Dodávky technických a speciálních plynů pro ČHMÚ
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku technických a speciálních plynů, kterou bude zajišťováno pro zadavatele na období 2 let a dle jeho provozních potřeb, pravidelné dodávání technických a speciálních plynů, pronájem obalů a jejich následný odvoz a svoz na vymezená místa plnění. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné ...
Dodávka medicinálního plynu vč. pronájmu lahví
Předmětem plnění je uzavření rámcové smlouvy na dodávky medicinálního plynu Entonoxu, příp. jiného medicinálně obdobného analgetika, blíže specifikováno v zadávací dokumentaci (dále „ZD") včetně pronájmu lahví s příslušenstvím. Součástí plnění jsou i dodávky jednorázového spotřebního materiálu, který je nutný pro aplikaci medicinálního plynu.
Dodanie kvapalného dusíka a prenájom zásobníka na kvapalný dusík
Predmetom zákazky je dodanie kvapalného dusíka a poskytnutie k prenájmu zásobník na kvapalný dusík a poskytnutie súvisiacich služieb.
Dodávky dusíku pro JE
dodávky kapalného dusíku 5.0 v autocisternách do jaderných elektráren
DNS - Dodávky plynů
Předmětem plnění je zajištění průběžných dodávek plynů dle níže uvedených CPV kódů. Předmět plnění bude realizován dle požadavků zadavatele specifikovaných v jednotlivých veřejných zakázkách zadávaných v rámci DNS na elektronickém profilu zadavatele. Prostřednictvím DNS budou kvalifikovaní dodavatelé vyzýváni k předložení nabídek podle bližší ...
Dodávky běžných, speciálních, CRM plynů a netypických kalibračních plynů v malých objemech
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou se dodávky plynů běžných, speciálních, CRM a netypických kalibračních (dále také „zboží“) v objemu dle provozních potřeb zadavatele a jeho pracovišť v Ostravě, Olomouci, Brně, Jihlavě a Karviné. Požadované dodávky plynů slouží k realizaci poskytovaných služeb z povahy zákonem vymezené působnosti ...
Zajištění dodávek medicinálních a technických plynů  a dlouhodobý pronájem distribučních prostředků
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávek stlačených a zkapalněných plynů a pronájem příslušných distribučních prostředků, včetně zajišťování nezbytných servisních služeb. Druhy a průměrná spotřeba stlačených a zkapalněných plynů, jejichž dodávka je předmětem této veřejné zakázky, specifikace distribučních prostředků, které jsou ...
Technické plyny
Predmetom zákazky bude dodanie technických plynov podľa špecifikácie uvedenej v tabuľke, v prílohe č. 1 tejto výzvy. Obstarávateľ požaduje dodržanie technickej špecifikácie uvedenej pod tabuľkou v prílohe č. 1. Každú zmenu/ odchýlku od požadovanej špecifikácie je potrebné odkonzultovať odsúhlasiť. Cena za 1 ks fľaše s technickým plynom musí ...
PřF UP - dodávky kapalného dusíku 2023-2025
Předmětem plnění obou částí veřejné zakázky je dodávka kapalného dusíku o čistotě minimálně 5.0 a současně nájem technických zařízení sloužících pro uskladnění a distribuci kapalného dusíku, plnícího potrubí, armatur a telemetrie, součástí je i doprava na místo plnění dle podrobné specifikace předmětu plnění uvedené v zadávací dokumentaci, pro ...
Medicinálne, technické, špeciálne plyny a súvisiace služby
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov vrátane dopravy a ostatných služieb súvisiacich s ich dodávkou pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov v nasledovnom rozsahu: - dodávka kvapalného medicinálneho kyslíka v cisterne do zásobníka v majetku verejného obstarávateľa - dodávka ...
Nákup kapalného dusíku a pronájem kryogenního zásobníku
Předmětem veřejné zakázky je koupě kapalného dusíku, nájem kryogenního zásobníku, dodávky kapalného dusíku do pronajatého kryogenního zásobníku v množství stanoveném za sjednaných podmínek a poskytnutí dalších souvisejících služeb.
Dodávka medicinálních, technických a speciálních plynů pro FNKV
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně dodávek kapalného kyslíku dle jednotlivých objednávek zadavatele.
Dodávky kyslíku kapalného medicinálního  pro Nemocnice Pardubického kraje
Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka kyslíku kapalného medicinálního do zásobníků v místech plnění veřejné zakázky podle aktuálních potřeb zadavatele (kupujícího) na základě objednávek zadavatele, tj. jednotlivých pracovišť zadavatele a poskytování dalších služeb spojených s dopravou plynů na místa plnění a podle podmínek. Bližší ...
Dodávky medicinálních a technických plynů pro Fakultní nemocnici Ostrava
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních a technických plynů v kapalné podobě a v tlakových lahvích, a to na základě dílčích objednávek zadavatele. Součástí předmětu plnění je i pronájem lahví, revize a zkoušky těsnosti tlakových lahví a veškeré související služby spojené s dodávkou předmětu plnění, např. doprava do ...
Dodávky medicinálních a ostatních plynů, pronájem zásobníků a tlakových lahví včetně poplatků
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky technických a medicinálních plynů a kapalin pro všechny nemocnice zřizované Plzeňským krajem, a to v souladu s platnou právní úpravou, občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) č.262/2019 Sb., v platném ...
UPOL - Dodávka kapalného helia 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kapalného helia dle podrobné specifikace uvedené v zadávací dokumentaci, pro potřeby vybraných pracovišť Univerzity Palackého v Olomouci. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na dvě samostatné části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné ...
Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně pronájmu tlakových lahví
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek stlačeného medicinálního plynného kyslíku léčivého přípravku pro léčebné účely v rámci zajištění provozu při poskytování neodkladné přednemocniční péče včetně pronájmu obalů (tlakových lahví), ve kterých bude distribuován. Dodávky budou realizovány průběžně v odlehčených tlakových ...
Dodanie medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v tlakových fľašiach a do zásobníkov
Predmetom obstarania je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v tlakových fľašiach a do zásobníkov a dodanie kvapalného dusíka do dewarových nádob, v predpokladaných objemoch a množstvách pre zabezpečenie potrieb verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu obstarania resp. jednotlivých častí predmetu obstarania, vrátane ...
Dodávky technických plynů pro VŠCHT Praha v letech 2023 - 2026
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky technických plynů, pronájem tlakových lahví a poskytnutí systému evidence tlakových láhví, a to dle aktuálních potřeb Zadavatele a za podmínek stanovených v rámcové dohodě uzavřené s vybraným dodavatelem. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v přílohách zadávací dokumentace.
OVZ/044/3/2022 Dodávky technických plynů - 2 části
Předmětem VZ jsou dodávky technických plynů a s tím související dodávky plynových láhví (u části 1 VZ) a pronájem technického zařízení včetně instalace zařízení, jeho zprovoznění a následné zaškolení zadavatele v obsluze tohoto zařízení (u části 2 VZ). Účastník může podat nabídku na jednu část případně na obě části VZ současně