Poptáváme dodávky technických plynů
V rámci výběrového řízení pro svářečskou školu AŘP u Vás poptáváme dodávky technických plynů v předpokládaném měsíčním objemu dle tabulky, viz níže, včetně souvisejících služeb, zejména pronájmu tlakových lahví, dopravy, ADR, mýtného apod. Délka doby odezvy na dílčí objednávku maximálně 48 hodin. S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová ...
Dodávka kapalného medicinálního kyslíku a nájem zásobníku kyslíku s odpařovací stanicí
Dodávka kapalného medicinálního kyslíku jako léčivého přípravku určeného pro lékařské účely ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v předpokládaném objemu 50 000 kg za rok, a to po částech podle potřeb zadavatele a nájem zásobníku kyslíku s odpařovací stanicí na dobu ...
Dodávky technických a speciálních plynů pro imisní monitoring ČHMÚ
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření Smlouvy na dodávku technických a speciálních plynů na období 2 let.
Průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně kapalného medicinálního kyslíku (dále také „zboží“) dle jednotlivých objednávek zadavatele a dlouhodobý pronájem tlakových lahví. Bližší specifikace včetně orientačního množství je uvedena ve formuláři Cenová nabídka v příloze č. 1. Účastníci ...
Medicinálne plyny
Dodávka medicinálnych plynov
Dodávky medicinálních a technických plynů
Zabezpečení průběžných dílčích dodávek medicinálních a technických plynů včetně bezplatného zapůjčení automatického sledovacího systému k identifikaci poskytnutého předmětu plnění a jeho evidenci zadavatelem.
Dodávky medicinálních a technických plynů - Oblastní nemocnice Trutnov a. s. II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Oblastní nemocnice Trutnov.
Dodávky medicinálních a technických plynů - Oblastní nemocnice Jičín a. s. II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Oblastní nemocnice Jičín, Nemocnice Nový Bydžov.
Opakující se dodávky technických plynů a chladicích medií II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky technických plynů a chladicích medií včetně nájmu nádob a závozu.
Medicinální a technické plyny pro Nemocnici Havlíčkův Brod
Předmětem veřejné zakázky je dodávka medicinálních a technických plynů v lahvích, dodávka kapalného kyslíku do středotlakého zásobníku a poskytování dalších služeb spojených s dopravou plynů na místo určení a ostatních poplatků. Součástí předmětu veřejné zakázky je i nájem potřebného počtu lahví a dovybavení stávajícího středotlakého zásobníku na ...
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v tlakových / oceľových fľašiach a v iných nádobách a do zásobovacej stanice vrátane dopravy a s tým súvisiacich služieb, nájom týchto fliaš a nájom zásobovacej stanice pre FN Nitra. Plyny dodávané pre účely zdravotníckeho zariadenia s nepretržitou prevádzkou.
Nákup plynu na vykurovanie DPB, a.s. 2021
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest obstarávateľskej organizácie, vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou plynu, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a ...
Medicinálne, technické a špeciálne plyny a služby súvisiace s dodávkou
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách, vrátane prenájmu tlakových fliaš a služieb súvisiacich s dodávkou: 1.dodávka kvapalného medicinálneho kyslíka v cisterne do zásobníka v majetku verejného obstarávateľa (160 000 litrov ) 2.dodávka ...
Dodávky medicinálních a technických plynů vč.nájmu tlakových lahví
Cílem této veřejné zakázky je zajištění dodávek technických a medicinálních plynů na základě objednávek průběžně dle potřeby zadavatele, vč. dopravy až do místa určení zadavatelem, vč. všech nákladů spojeních s plněním, manipulací, dopravou atd. po dobu trvání kupní smlouvy, uzavřené na 4 roky s 1 dodavatelem (závazný vzor kupní smlouvy je ...
Opakující se dodávky technických plynů a chladicích medií
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky technických plynů a chladicích medií včetně nájmu nádob a závozu.
Dodávky medicinálních a technických plynů - Oblastní nemocnice Jičín a. s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Oblastní nemocnice Jičín, Nemocnice Nový Bydžov.
Dodávky medicinálních a technických plynů - Oblastní nemocnice Trutnov a. s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Oblastní nemocnice Trutnov.
Dodávky medicinálních a technických plynů - Městská nemocnice, a. s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Městské nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem.
Dodávky medicinálních a technických plynů - Oblastní nemocnice Náchod a. s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Oblastní nemocnice Náchod, Nemocnice Rychnov nad ...
Zabezpečenie nepretržitej dodávky paliva CNG na pohon autobusov MHD
Zabezpečenie nepretržitej dodávky paliva CNG na pohon autobusov MHD v predpokladanom množstve 1 670 000 kg v období 36 mesiacov. Súčasťou cenovej ponuky musí byť aj zabezpečenie dodávky zemného plynu do odberného miesta uchádzača a zabezpečenie funkčnej plniacej stanice (ďalej len PS CNG). Obstarávateľ nedisponuje plniacou stanicou plynu ani ...
Tlakové nádoby pro medicinální plyny a potravinářství
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických, potravinářských a technických plynů v potravinářské kvalitě v tlakových nádobách. Dále pak dodávky suchého ledu a závoz mobilní odpařovací stanice (dále jen “plyny“) pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s. po dobu 3 let. Předmět veřejné zakázky rovněž zahrnuje pronájem ...
Medicinální a technické plyny
Dodávka medicinálních a technických plynů v předpokládaném ročním objemu dle přiložené tabulky včetně souvisejících služeb, zejména dopravy, ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí), mýtného a atestu kapaliny. Dlouhodobý pronájem tlakových lahví a zásobníků na kapalné plyny, dále pronájem systému automatického ...
Dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně souvisejících služeb II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále také jen „ÚVN“), a to včetně dopravy a pronájmu tlakových nádob a ostatních služeb v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 48 měsíců ode dne účinnosti kupní ...
Dodávky medicinálních plynů pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění průběžných dodávek medicinálního kapalného kyslíku a medicinálních a technických plynů v tlakových nádobách na dobu 48 měsíců v druzích a množstvích odpovídajícím aktuální potřebě zadavatele v daném časovém období na základě dílčích objednávek potřebné k zajištění řádného výkonu ...
Dodávka medicinálních a ostatních plynů pro ÚPMD 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních a speciálních plynů spojené s nájmem tlakových láhví a výpůjčkou technologie pro aplikaci oxidu dusného a dále průběžné dodávky kapalného kyslíku spojené s výpůjčkou zásobníku na kapalný kyslík.