Výmena fasádnych parapetov SjF
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Strojníckej fakulty, ktoré sa týkajú výmeny (rekonštrukcia) parapetnej časti a sanácia stĺpikovej fasády na uličnej a dvorovej strane hlavnej budovy Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorá je v zlom technickom stave a nevyhovuje z hľadiska tepelno-technického posúdenia obvodovej konštrukcie.
Dodávky kolejnic - třída oceli R260
dodávky kolejnic tvarů kolejnic 49E1, 60E2 a R65 z oceli třídy R260 do organizačních složek zadavatele na území České republiky pro zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty, pro opravu a údržbu tratí dle požadavků organizačních jednotek zadavatele (dále jen „kolejnice R260“ nebo „materiál“). Kolejnice budou dodávány v obvykle ...
Poptáváme panely
Poptávám 200ks panelů 620/800-22. Nájezdové lišty je možné objednat až po pokládce?
Poptáváme svařovanou rohož
Poptávám svařovanou rohož oka 15x15x8 (vel. 6 x2,4m) v množství 115 ks. Zajímá nás cena bez DPH, termín dodání. Děkuji, Ovesný
Rovinné konzoly a oceľové súčasti III. - PCI projekty
Predmetom zákazky sú rovinné konzoly a oceľové súčasti, ktoré slúžia ako nosné, kotviace a upevňovacie prvky vzdušného vedenia nízkeho (NN) a vysokého (VN) napätia. Sú vyrobené z ocele s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním.
Svařovaný díl zkušebního zařízení - LOWA Rods
Předmětem plnění veřejné zakázky je svařovaný díl zkušebního zařízení "LOWA Rods" pro zkoušky krytu trysky pomocného motoru Ariane 6.
Výměna dřevěných pražců za železobetonové v tunelech na trati metra A a C
Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna starých dřevěných pražců za nové železobetonové (celé nebo dělené - ve stanicích a u stykových transformátorů)
Poptáváme plechové parapety
Poptávám dodání venkovních parapetů plechových v barvě Antracit. Rozměry jsou v cm. Koncovky plastové a šrouby s krytkou. Prosím o cenovou nabídku a termín dodání. š 30 dl 148,5 ks 3 š 30 dl 1480 ks 1 š 30 dl 147,5 ks 1 š 23 dl 148 ks 1 š 24 dl 142,5 ks 1 š 24 dl ...
Drobné válcované kolejivo 2020
Uzavření rámcové dohody na dodávky drobného válcovaného kolejiva pro opravy a údržbu železniční dopravní cesty.
Rámcová dohoda na vybavení řídících vozů řady 961 mobilní částí ETCS
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 Zákona, na jejímž základě budou jedinému vybranému účastníku postupem vymezeným v Rámcové dohodě zadávány veřejné zakázky na vybavení typové řady 961 (ABfhpvee 395, Bfhpvee 295), jejíž bližší vymezení tvoří přílohu č. 1 závazného vzoru Rámcové dohody, který je přílohou č. 4 ...
Poptávám pororošty
Poptávám 6 ks pororoštů 30/30 100 cm x 60 cm (anebo obdobný, pokud typizovaný).
Ocelový rošt TMS
Předmětem je dodání celkem 1380 ks ocelových roštů TMS (těžká mostová souprava). Ocelové rošty TMS budou sloužit jako součást mostního provizoria, těžké mostové soupravy TMS pro řešení krizových situací a likvidaci jejich následků, a to v případech, kdy dojde k porušení nebo zničení mostu přírodními vlivy nebo jako náhrada stálých mostů při ...
Poptávám pochozí rošt
Prosím o cenu pochozího roštu o rozměrech 2x2m. Děkuji.
Svařovaný horní díl zkušebního zařízení/Upper Cover-Pallet-Ariane 6
Předmětem plnění veřejné zakázky je svařovaný horní díl zkušebního zařízení/ Upper Cover - Pallet pro zkoušky krytu trysky pomocného motoru Ariane 6.
Dodávka drobného kolejiva a spojovacího materiálu pro opravy TT
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky drobného kolejiva a spojovacího materiálu pro opravy tramvajových tratí. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.
Dodávka nerezových krytů topení pro tramvajové vozy
Účelem této veřejné zakázky s názvem „Dodávka nerezových krytů topení pro tramvajové vozy“ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže). Předmětem veřejné zakázky je dodávka nerezových krytů topení pro tramvajové vozy zadavatele, a to v rozsahu blíže určeném v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
Svařovaný spodní díl zkušebního zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky má být dodávka svařovaného spodního dílu zkušebního zařízení/ Lower Cover - SRM pro zkoušky krytu pomocného motoru Ariane 6.
Poptávám kari sítě
Poptávám kari sítě, rozměr 2/3m, oka 15/15cm, dráty 4mm.
Dodávky tabulek registračních značek
Předmětem veřejné zakázky je: a) výroba a dodávání tabulek registračních značek (dále též „Tabulky RZ“) na silniční motorová vozidla, zvláštní vozidla a přípojná vozidla; b) označení Tabulek RZ pro účely balení a následná distribuce Tabulek RZ, to vše v rozsahu, za podmínek a v souladu s Rámcovou smlouvou o dílo „Dodávky tabulek registračních ...
Dodávky kolejnic – třída oceli R350HT 2020-2022
Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) jsou dodávky kolejnic tvarů kolejnic 49 E1 a 60 E2 z oceli třídy R350HT do organizačních složek zadavatele na území České republiky pro zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty, pro opravu a údržbu tratí dle požadavků organizačních ...
Poptávám čisté profily
Poptávám čisté profily, 30m.
Cestné oceľové zvodidlá - systém NH4
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových cestných oceľových zvodidiel a ich príslušenstva, ktoré sú určené na zvýšenie bezpečnosti ciest. Cestné zvodidlá musia v plnom rozsahu spĺňať technické a kvalitatívne parametre v zmysle platnej STN EN 1317 - Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách a TP 010 Zvodidlá na pozemných ...
Drobné válcované kolejivo 2019-2021
Dodávky drobného válcovaného kolejiva pro zabezpečení provozuschopnosti dopravní cesty, a to do dvou středisek svrškového materiálu zadavatele uvedených v čl. 5.2 zadávací dokumentace.
Dodávka nových kolejnic tvaru 49E1/R260 EN 13674-1 - II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cca 17,30 tun / 14 ks nových kolejnic tvaru 49E1/R260 EN 13674-1 v délkách á 25 m, oboustranně děrovaných pro spojku T4 (pr. 32 mm, v. 62,5 mm, vzd. 50x250 mm). Bližší specifikace předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Poptávám kotec pro psa
Poptávám kotec pro psa. Rozměry 2x3 m, zadní stěna krytá, boky rovněž, mohou být ale s průhledem. Dveře v přední části. Kotec by měl mít pevnou konstrukci a hladké vnitřní stěny, bez jakýchkoli vyčnívajících částí, včetně podlahy, střechy. Karlovarský kraj.