Poptávám šedou litinu
Poptávám polotovar šedou litinu podle B.S.2789 grade 420/12 nebo blízký ekvivalent. Rozměr cca. průměr 210 x 45 mm, 5 ks. Děkuji Tomas Pribyl
Medicinální a technické plyny
Dodávka medicinálních a technických plynů v předpokládaném ročním objemu dle přiložené tabulky včetně souvisejících služeb, zejména dopravy, ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí), mýtného a atestu kapaliny. Dlouhodobý pronájem tlakových lahví a zásobníků na kapalné plyny, dále pronájem systému automatického ...
Dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně souvisejících služeb II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále také jen „ÚVN“), a to včetně dopravy a pronájmu tlakových nádob a ostatních služeb v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 48 měsíců ode dne účinnosti kupní ...
Rámcová dohoda na vybavení řídících vozů řady 961 mobilní částí ETCS
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 Zákona, na jejímž základě budou jedinému vybranému účastníku postupem vymezeným v Rámcové dohodě zadávány veřejné zakázky na vybavení typové řady 961 (ABfhpvee 395, Bfhpvee 295), jejíž bližší vymezení tvoří přílohu č. 1 závazného vzoru Rámcové dohody, který je přílohou č. 4 ...
Poptávám desku na kuchyňský stůl
Dobrý den, potřebovala bych desku na kuchyňský stůl ze spárovky buk napojované rozměry 27-30x650x1200mm s lakem případně bez. Děkuji za nabídky.
Dodávky medicinálních plynů pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění průběžných dodávek medicinálního kapalného kyslíku a medicinálních a technických plynů v tlakových nádobách na dobu 48 měsíců v druzích a množstvích odpovídajícím aktuální potřebě zadavatele v daném časovém období na základě dílčích objednávek potřebné k zajištění řádného výkonu ...
Dodávka medicinálních a ostatních plynů pro ÚPMD 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních a speciálních plynů spojené s nájmem tlakových láhví a výpůjčkou technologie pro aplikaci oxidu dusného a dále průběžné dodávky kapalného kyslíku spojené s výpůjčkou zásobníku na kapalný kyslík.
Centrum hydraulického výzkumu - hutní materiál II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hutního materiálu pro budování speciální „horké“ zkušení laboratoře (Horké zkušebny) v průmyslovém areálu SIGMA Lutín. Horká zkušebna je určena pro provádění experimentálních fyzikálních výzkumných testů nově vyvíjených funkčních vzorků čerpadel v plných teplotně tlakových pracovních parametrech, to ...
Plyny technické
Predmetom zákazky je dodávka technických plynov pre technologické zariadenia. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poptávám pororošty
Poptávám 6 ks pororoštů 30/30 100 cm x 60 cm (anebo obdobný, pokud typizovaný).
Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro organizace Jihomoravského kraje 2020-2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod mezi jednotlivými pověřujícími zadavateli a jedním dodavatelem, na základě kterých budou zadávány veřejné zakázky na dodávky léčivého přípravku kapalného medicinálního kyslíku (dále jen „medicinální kyslík“). Předmětem veřejné zakázky je rovněž uzavření smluv, jejichž předmětem bude zajištění ...
Hutní materiál 2 - sanace odkaliště K1 - 3. etapa
Veřejná zakázka je rozdělena na části. Část 1. - Zápory Předmětem části veřejné zakázky je dodávka 2 části Hutního materiálu - zápor pro stavbu Sanace odkaliště K1 - 3. etapa včetně nákladů na dělení materiálu pro přesné délky a dopravy. Část 2. Převázky a rozpěry Předmětem části veřejné zakázky je dodávka 1 části Hutního materiálu - ...
Dodávka zkapalněných uhlovodíkových plynů a pronájem nadzemních zásobníků
Předmětem veřejné zakázky specifikované v zadávací dokumentaci je dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu propanu, celní sazebník 27111294 a propan butanu, celní sazebník 27111297, dále jen ZUP včetně dopravy, přečerpání do nádrží a pronájem skladovacích zásobníků a veškerého vybavení pro fungování dodávek a uskladnění ZUP pro kotelny ...
Poptávám opláštění pergoly
Poptávám cenovou nabídku na opláštění pergoly, případně i zaměření a montáž. 1. boční stěna cca 5 x 3 m 2. boční stěna cca 5 x 3 m + vchod zadní stěna cca 7, 5 m x 2,5 m Místo realizace - Veselská Lhota 37
Dodávky technických a kalibračních plynů, tekutého dusíku a suchého ledu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky technických a kalibračních plynů, tekutého dusíku a suchého ledu pro FLD ČZU. Na předmět plnění bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem dle § 131 zákona, a to na dobu 48 měsíců. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve smlouvě, která je přílohou č. 1 zadávací ...
Pořízení materiálu pro 3D tisk
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na zajištění dodávek materiálu pro 3D tisk ochranné polomasky CIIRC RP95 (dále také jako „dodávky“) pro zadavatele. Podrobnosti včetně technických podmínek a předpokládaného rozsahu dodávek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Dodání předlaminátů s bezkontaktním čipem z polykarbonátu ID1 pro Evropské povolení k pobytu
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky předlaminátů s bezkontaktním čipem z polykarbonátu ID1 pro Pobytové karty ePKP a pro Průkazy totožnosti e-OP.
Rámcová dohoda na dodávky brzdových špalíků
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě bude jedinému vybranému dodavateli zadána veřejná zakázka na dodávku brzdových litinových špalíků pro železniční kolejová vozidla zadavatele do odběrných míst určených zadavatelem, pro období 36 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody, typů UIC 250 II, UIC 320 II, 04 ...
Dodávky medicinálních plynů pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění průběžných dodávek medicinálního kapalného kyslíku a medicinálních a technických plynů v tlakových nádobách na dobu 48 měsíců v druzích a množstvích odpovídajícím aktuální potřebě zadavatele v daném časovém období na základě dílčích objednávek potřebné k zajištění řádného výkonu ...
Plyny technické
Predmetom zákazky je dodávka technických plynov pre technologické zariadenia. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně souvisejících služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále také jen „ÚVN“), a to včetně dopravy a pronájmu tlakových nádob a ostatních služeb v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 48 měsíců ode dne účinnosti kupní ...
Dodávka medicinálnych a technických plynov, prenájom zásobníka vrátane súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je dodanie medicinálnych a technických plynov, prenájom zásobníka vrátane súvisiacich služieb pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a to v súlade s platnou právnou úpravou, predovšetkým zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
Ocelový rošt TMS
Předmětem je dodání celkem 1380 ks ocelových roštů TMS (těžká mostová souprava). Ocelové rošty TMS budou sloužit jako součást mostního provizoria, těžké mostové soupravy TMS pro řešení krizových situací a likvidaci jejich následků, a to v případech, kdy dojde k porušení nebo zničení mostu přírodními vlivy nebo jako náhrada stálých mostů při ...
Poptávám výrobu střechy na zahradní houpačku
Měla bych zájem o střechu na zahradní houpačku - 190 x 118 cm. Prosím o informaci jaká je dodací lhůta a kolik by stála výroba a doprava. Děkuji za odpověď.
Dodávky technických a speciálních plynů pro imisní monitoring od roku 2020
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávky technických a speciálních plynů pro imisní monitoring od roku 2020 po dobu 4 let. Dodávky budou realizovány formou dílčích dodávek dle provozní potřeby zadavatele. Plyny budou dodány v odpovídajících obalech, jejichž pronájem, doprava a všechny další poplatky, spojené s předmětem ...