Nákup pohonných látok do skladovacích nádrží - benkalorov organizačných jednotiek
Predmetom zákazky je zabezpečenie Nákupu rafinérskych produktov pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet v rámci komplexného palivového hospodárstva pre potreby Správy ciest ŽSK a jej organizačných jednotiek na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody (ďalej len zmluva resp. RD) a nákup motorovej nafty vrátane jej ...
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom bezhotovostného platobného styku
Obstaranie pohonných hmôt prostredníctvom bezhotovostného platobného styku v rozsahu dodatočných CPV kódov.
Nákup PHM pre cestmajsterstvo Nitrianske Rudno
Predmetom zákazky bude záväzok dodávateľa dodávať pohonné hmoty, a to motorovú naftu a benzín do vozidiel SC TSK pre cestmajsterstve Nitrianske Rudno.
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom bezhotovostného platobného styku
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom bezhotovostného platobného styku v rozsahu CPV.
Nákup rafinérskych produktov
Predmetom zákazky je nákup a dodávka rafinérskych produktov automobilový benzín s oktánovým číslom 95 natural BA 95 natural, kvalita STN EN 228 a motorová nafta DIESEL, kvalita STN EN 590:2014(65 6506) vrátane služieb spojených s ich dodávkou a prečerpaním PHM do nádrží na pohonné hmoty, na základe písomných objednávok zaslaných elektronickou ...
Nákup pohonných hmôt pre potreby TSM 2023 -2025
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty a jej dodanie do miesta sídla verejného obstarávateľa a zároveň jej prečerpanie do veľkokapacitnej nádrže. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Motorová nafta s dopravou na miesto plnenia
Motorová nafta s dopravou na miesto plnenia.
Nákup PHM prostredníctvom bezhotovostného platobného styku
1. Predmetom zákazky je zabezpečenie pohonných hmôt bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228 (ďalej len benzín) a motorová nafta podľa normy STN EN 590 (ďalej len nafta). 2. Dodávanie predmetu zákazky bude na princípe akceptácie platobnej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady vo výdajných miestach uchádzača. 3. Verejný ...
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt motorovej nafty a bezolovnatého automobilového benzínu, t. j. benzínu natural 95 oktánového (ďalej spolu len pohonné hmoty alebo PHM") prostredníctvom palivových kariet v sieti čerpacích staníc (vlastných alebo zmluvných) úspešného uchádzača na celom území Slovenskej republiky, ktoré umožňujú ...
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom bezhotovostného platobného styku
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt a prevádzkových kvapalín do motorových vozidiel a strojov so spaľovacím motorom Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice: bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228 motorová nafta podľa normy STN EN 590 vodný roztok močoviny AdBlue podľa normy STN ISO ...
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt do služobných motorových vozidiel verejného obstarávateľa, prostredníctvom palivových kariet. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Kapitolu B.1 Opis predmetu zákazky a Kapitolu B.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky súťažných podkladov.
Nákup PHM na palivové karty
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet bezhotovostne pre služobné vozidlá vo vlastníctve a v správe Comorra Servis Komárno v rámci siete čerpacej stanice na území mesta Komárno.
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom bezhotovostného platobného styku
Nákup PHM prostredníctvom platobných kariet: - bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228 - motorová nafta podľa normy STN EN 590
Bezhotovostný nákup PHM
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup nasledujúcich pohonných hmôt (PHM) prostredníctvom palivových kariet v rámci siete čerpacích staníc na území SR. 1.Bezolovnatý benzín podľa normy STN EN 228 +A1: 2018-3(65 6505) 2.Motorová nafta podľa normy STN EN 590 + A1: 2018 (65 6506)
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Predmetom zákazky bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Smlouva o zajištění prodeje pohonných hmot na servisním plavidle
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávat na Servisní plavidlo pohonné hmoty (minerální oleje) a ve spolupráci s Vlastníkem servisního plavidla uskutečňovat jejich prodej konečným zákazníkům za podmínek stanovených v návrhu Smlouvy.
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet - opakované vyhlásenie verejného obstarávania
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných látok - automobilových palív: automobilový benzín s okt. Č. EVO 95s (podľa STN EN 228) predpokladané množstvo 3 500 litrov a motorová nafta EVO Diesel (podľa STN EN 590) predpokladané množstvo 6 500 litrov počas 24-mesačnej platnosti zmluvy (úspešný uchádzač predloží návrh štandardných obchodných ...
Dodávka a plnenie dopravných lietadiel a vrtuľníkov prevádzkovaných Leteckým útvarom
Predmetom zákazky je dodávka a plnenie dopravných lietadiel a vrtuľníkov prevádzkovaných Leteckým útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky leteckým palivom JET A-l na Letisku M. R. Štefánika Bratislava.
Dodávky AdBlue do vozidel ČP
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky produktu AdBlue do provozoven zadavatele.
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Predmetom zadania zákazky je nákup pohonných hmôt dodávaných na princípe akceptácie palivovej karty uchádzača ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty na čerpacích staniciach uchádzača a jeho zmluvných partnerov vrátane vystavenia a dodania palivových kariet, zúčtovania dodaných pohonných hmôt, poskytovania finančných a ...
Nákup motorovej nafty z čerpacej stanice v Komárne do HKV obstarávateľa
Dodávka trakčnej motorovej nafty priamo do nádrží železničných vozidiel kupujúceho triedy B,D, F a 2 (v závislosti od ročnej doby a poveternostných podmienok) najmä pre pohon trakčných naftových motorov v súlade s STN EN 590:2014 (65 6506) obohatenú o biozložku metylester s minimálnym podielom objemu v zmysle platnej legislatívy.
Motorová nafta
Predmetom zákazky je dodanie motorovej nafty podľa STN EN 590:2014-05 triedy B, D, a F vhodnej na celoročné použitie ako palivo pre nákladné motorové vozidlá a mechanizmy vrátane súvisiacej služby - doprava na miesta dodania cisternami určených verejným obstarávateľom, prečerpanie do zásobných nádrží verejného obstarávateľa a kontrola fyzikálnych ...
Rámcová dohoda nafta motorová 2023 2026
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (smlouvy) s více účastníky na následné dodávky motorové nafty v období let 2023 až 2026 za obchodních podmínek a požadavků specifikovaných v příloze č. 2 zadávacích podmínek.
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 2023
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na roky 2023 - 2027 podľa kvalitatívnej a kvantitatávnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch
Nafta motorová
Předmětem VZ je dodání nafty motorové v množství do vyčerpání celkové hodnoty 1.000.000.000 Kč bez DPH, v dělení na příslušné části VZ. Nafta bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR.