Dodávky leteckého paliva včetně zajištění palivového hospodářství na letišti Přerov
Dodávky dvou druhů leteckého paliva (JET-A1 a AVGAS 100 LL na letišti Přerov LKPO, včetně vybudování palivového hospodářství pro oba 2 druhy leteckého paliva.
Motorová nafta na období 2019-2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka letní a zimní motorové nafty dle ČSN EN 590 v objemu cca 860 000 litrů na období 2019 - 2020 pro střediska a cestmistrovství Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci.
Palivové karty - bezhotovostný nákup pohonných hmôt
Palivové karty - bezhotovostný nákup pohonných hmôt: benzín automobilový BA95N, nafta motorová NM a kvapalina pre zníženie emisií AdBlue
Nákup pohonných látok do skladovacích nádrží - benkalorov
Predmetom zákazky je nákup (dodanie) motorovej nafty podľa STN EN 590 + A1:2018 triedy B, D, a F vhodnej na celoročné použitie ako palivo pre nákladné motorové vozidlá a mechanizmy, vrátane súvisiacich služieb - dopravy na miesta dodania cisternami, prečerpania do zásobných nádrží verejného obstarávateľa a kontroly fyzikálnych vlastností stáčaného ...
Dodávky motorové nafty pro období 2020 – 2023
Účelem veřejné zakázky s názvem „Dodávky motorové nafty pro období 2020 – 2023“ je výběr dodavatele motorové nafty pro potřeby zadavatele (České dráhy, a.s.) na období od ukončení stávajícího kontraktu zadavatele na dodávky motorové nafty (nastane v období první poloviny r. 2020, nejpozději však uplynutím dne 30.6.2020) do 30.6.2023, a to v ...
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt (ďalej len "PHM") do služobných motorových vozidiel (ďalej len "SMV") verejného obstarávateľa prostredníctvom palivových kariet, ktoré akceptujú čerpacie stanice uchádzača alebo jeho zmluvných partnerov na území Slovenskej republiky (ďalej len "SR"). Predmet zákazky zahŕňa: a) nákup ...
Rámcová smlouva na odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou odběrových karet
Záměrem zadavatele je uzavření rámcové smlouvy na dobu 36 měsíců, na základě které bude zadavatel průběžně čerpat pohonné hmoty (benzin Natural 95 a motorovou naftu) u čerpacích stanic vybraného dodavatele bezhotovostně pomocí karet za platebních podmínek sjednaných ve Smlouvě. Předpokládaný objem čerpaných pohonných hmot je 5 700 litrů benzinu a ...
Nákup pohonných hmôt palivovými kartami pre motorové vozidlá
Predmetom zákazky je nákup tovaru - pohonných hmôt (motorovej nafty a bezolovnatého benzínu) a ich dodanie do motorových vozidiel na princípe akceptácie palivovej karty, ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch, v časti B. Opis predmetu zákazky.
Verejné výberové konanie - plnenie lietadiel
Predmetom verejného výberového konania je výber dvoch (2) poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy - kategória: plnenie lietadiel na letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Vyhlasovateľ sa zaväzuje za podmienok a spôsobom uvedeným v Podmienkach verejného výberového konania vybrať dve (2) ponuky alebo len jednu (1) ponuku alebo má právo odmietnuť ...
Pořízení leteckého petroleje JET A1
Předmětem VZ je dodávka 20 000 tis. l leteckého petroleje JET A-1, který bude využíván pro zásobování Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra v jakosti a provedení dle zadávací dokumentace.
Nákup rafinérskych produktov – pohonných hmôt v rámci komplexného palivového hospodárstva
Predmetom zákazky je nákup rafinérskych produktov pohonných hmôt v rámci komplexného palivového hospodárstva pre potreby Správy ciest ŽSK a jej organizačných jednotiek. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Rámcová dohoda na dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť pro roky 2020 a 2021
Předmětem plnění VZ zadávaných na základě uzavřených rámcových dohod jsou průběžné dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť na období 2020-2021 pro jednotlivé veřejné zadavatele z resortu Ministerstva vnitra, kdy konkrétní plnění budou poskytována na základě kupních smluv uzavíraných jednotlivými veřejnými zadavateli.
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228 +A1:2018 s minimálnym oktánovým číslom 95 vrátane prémiového a motorová nafta podľa normy STN EN 590 +A1:2018 s minimálnym oktánovým číslom 51 vrátane prémiovej, dodávaných na princípe akceptácie palivovej karty uchádzača ako prostriedku ...
Nákup 10 000 tis. l nafty motorové Arktic 2
Předmětem VZ je dodávka nákup 10 000 tis. l nafty motorové pro arktické nebo extrémně zimní klima třídy 2 dle ČSN EN 590 + A1 bez obsahu biosložek v jakosti a provedení dle zadávací dokumentace.
Dodávky pohonných hmot
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek pohonných hmot (motorová nafta třídy B, D a F dle ČSN EN 590+A1 a automobilový benzin BA95N dle ČSN EN 228+A1) pro potřeby zadavatele v rámci celé ČR ve vymezených lokalitách. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 72 měsíců.
Dodávka pohonných hmot – motorové nafty do nadzemních nádrží
Předmětem plnění v rámci zadávacího řízení, které bude realizováno na základě rámcové dohody, jsou průběžné dodávky pohonných hmot – motorové nafty do nadzemních nádrží (bencalor) zadavatele včetně dopravy do všech areálů zadavatele. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem zadávacího řízení. Dodávaný předmět plnění musí splňovat požadavky ...
Nákup 10 000 tis. l nafty motorové Arktic 2
Předmětem VZ je dodávka nákup 10 000 tis. l nafty motorové pro arktické nebo extrémně zimní klima třídy 2 dle ČSN EN 590 + A1 bez obsahu biosložek v jakosti a provedení dle zadávací dokumentace.
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup motorovej nafty spĺňajúcej požiadavky normy STN EN 590, automobilového bezolovnatého benzínu BA 95 spĺňajúcej požiadavky normy STN EN 228 a chemické aditíva - prísady AdBlue (norma ISO 22241-1:2006) na čerpacích staniciach na území Slovenskej republiky a v zahraničí, minimálne: Česká republika, Maďarsko, ...
Nákup a dodávka rafinérských produktov
Predmetom zákazky je nákup a dodávka rafinérských produktov automobilový benzín s oktanovým číslom 95 BA 95 natural, kvalita STN EN 228 a motorová nafta DIESEL, kvalita STN EN 590:2014(65 6506) vrátane služieb spojených s ich dopravou a prečerpaním PHM do nádrží na pohonné hmoty, na základe písomných objednávok zaslaných elektronickou poštou.
Nákup rafinérskych produktov – pohonných hmôt v rámci komplexného palivového hospodárstva
Predmetom zákazky je nákup rafinérskych produktov pohonných hmôt v rámci komplexného palivového hospodárstva pre potreby Správy ciest ŽSK a jej organizačných jednotiek. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Dodávky leteckého paliva včetně zajištění palivového hospodářství na Letišti Přerov
Předmětem veřejné zakázky je dodávka leteckého paliva JET-A1 a AVGAS 100 LL a dále skladování leteckého paliva F-34, dodávaného zadavatelem, na letišti Přerov LKPO, včetně vybudování palivového hospodářství pro všechny 3 druhy leteckého paliva
Dodávka pohonných hmot prostřednictvím palivových karet
Cílem veřejné zakázky je v souladu se zadávací dokumentací uzavřít mezi zadavatelem jako budoucím objednatelem a nejúspěšnějším uchazečem jako budoucím dodavatelem smlouvu o prodeji pohonných hmot za zvýhodněnou cenu prostřednictvím palivových karet. Prodej pohonných hmot bude probíhat na čerpací stanici nebo čerpacích stanicích dodavatele.
Poptáváme dodavatele služeb a zboží
Nová asistenční firma poptává dodavatele služeb a zboží, pro nákup vozidel všech kategorií (vč. servisu), nákup pohonných hmot (vč. služeb), síť autoškol, jízdních kol, telefonní a internetové služby, náhradní díly (pro všechny značky vozidel), odtahové služby pro vozidla, pojištění vozidel, el. energie, plynu pro firmy a domácnosti, síť lékáren a ...
Rámcová smlouva na odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou odběrových karet
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek pohonných hmot (dále také jen „PHM“), maziv, provozních kapalin, nákup souvisejícího zboží a poskytování služeb mytí vozidel dle specifikace uvedené v příloze č. 5 rámcové smlouvy na čerpacích stanicích rozmístěných na celém území České republiky pro ústředí a střediska zadavatele, a to ...
Poptáváme dodavatele pohonných hmot
Nově vznikající firma poptává dodavatele pohonných hmot v rámci celé ČR. Počet vozidel bude vzrůstající, začínající na cca 5 000 vozidel, do půl roku předpoklad 10 000 a více. Hledáme komplexní služby, kvalitní paliva, myčky, obchody. Dlouhodobá spolupráce a vzájemná propagace samozřejmostí.