Rámcová dohoda na nákup pohonných hmot prostřednictvím palivových karet
Celoroční zajištění průběžných dodávek pohonných hmot a souvisejícího zboží a služeb na čerpacích stanicích na celém území České republiky k bezhotovostnímu nákupu prostřednictvím palivových karet po dobu trvání rámcové dohody.
Bezhotovostní odběr pohonných hmot formou karet
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek pohonných hmot a provozních kapalin bezhotovostním odběrem u čerpacích stanic na území České republiky formou odběrových karet pro motorová vozidla zadavatele.
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží pre LPM Ulič, š.p. na rok 2021
Predmetom zákazky je dodávka motorovej nafty podľa normy STN EN 590 a benzínu automobilového podľa normy STN EN 228 do automobilovej motorovej techniky a inej motorovej techniky do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa, v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného ...
Dodávky pohonných hmot (PHM) prostřednictvím palivových karet II.
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování dodávek pohonných hmot (PHM), doplňkových služeb a doplňkového zboží u čerpacích stanic/výdejních míst prostřednictvím palivových karet. Blíže viz zadávací dokumentace.
Dodávky motorové nafty - rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky motorové nafty v předpokládaném množství 360 000 litrů za rok. Jednotlivé odběry budou prováděny na základě dílčí písemné objednávky (s předpokládaným množstvím 15 000 litrů/objednávku). Motorová nafta bude dodávána do podzemní nádrže čerpací stanice provozního areálu Brněnských komunikací a.s. na adrese ...
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 2021 II.
Predmetom verejného obstarávania je bezhotovostný nákup nasledovných tovarov a služieb na palivové karty: bezolovnatý automobilový benzín s minimálnym oktánovým číslom 95, motorová nafta, kvapalina pre zníženie emisií AdBlue (redukčné činidlo), nákup ostatného tovaru súvisiaceho s prevádzkou vozidla (tovar bežne predávaný na čerpacích staniciach ...
Uzavření rámcové dohody na dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590 + A1
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s dodavateli, kteří budou pro zadavatele zajišťovat dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590 + A1 (656506) v letech 2022-2026, a to na základě výzev k podání nabídky a následných objednávek, jež budou vycházet z podmínek rámcové dohody. Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v ...
Zabezpečenie dodávky paliva CNG na pohon autobusov MHD
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky paliva CNG (stlačený zemný plyn) na pohon autobusov MHD s podmienkou vybudovania čerpacej stanice na predmetné palivo v aglomerácii mesta Martin v súlade s STN EN ISO 15403-1 Zemný plyn - Zemný plyn na použitie ako stlačené palivo do vozidiel. CNG musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické ...
Motorová nafta do nádrže
Predmetom zákazky je nákup (dodanie) motorovej nafty podľa STN EN 590 + A1 vhodnej na celoročné použitie ako palivo pre osobné motorové vozidlá, nákladné motorové vozidlá a pracovné stroje vrátane všetkých súvisiacich služieb - dopravy na miesto dodania cisternami, prečerpania do zásobnej nádrže obstarávateľa a kontroly fyzikálnych vlastností ...
Rámcová dohoda na dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť pro roky 2022 až 2024
Předmětem plnění VZ zadávaných na základě uzavřených rámcových dohod jsou průběžné dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť na období 2022 až 2024 pro jednotlivé veřejné zadavatele z resortu Ministerstva vnitra, kdy konkrétní plnění budou poskytována na základě kupních smluv uzavíraných jednotlivými veřejnými zadavateli.
Nákup PHM na palivové karty
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty a bezolovnatého benzínu, ktorý bude realizovaný prostredníctvom kariet vystavených podľa evidenčných čísiel vozidiel Najvyššieho kontrolného orgánu Slovenskej republiky na čerpacích staniciach na území Slovenskej republiky. Uvedené karty budú slúžiť aj na nákup doplnkových tovarov ako destilovaná voda, ...
Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů prostřednictvím železnice
Na základě Rámcové dohody a navazujících smluv, uzavřených na jejím základě, budou zadavateli dodávány minerální oleje dle níže uvedeného předpokládaného množství a druhu: 1. Benzin automobilový BA 95 Super, v kvalitě E5 nebo E10 v předp. max. mn. 1.200.000 m3; 2. Benzin automobilový BA 98 Super Plus, v kvalitě E5 nebo E10 v předp. max. mn. ...
Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů na paritě ITT
Předmětem rámcové dohody s více dodavateli je uzavírání dílčích smluv na dodávky zboží, t.j.: benzínu automobilového BA95 ve variantách: BA 95 Super E5, Preblend BA 95 E5, Preblend BA 95 E10 a BA 95 Super E10) v max. předpokládaném množství 1,8 mil. m3 a nafty motorové třídy B, D, F v max. předpokládaném množství 2,85 m3 na paritě ITT - převodem ...
Nákup pohonných hmot - CNG
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek pohonných hmot - stlačeného zemního plynu CNG dle ČSN 656517 pro potřeby zadavatele u provozovatelů čerpacích stanic v rámci České republiky a dále vydání a správa palivových bezhotovostních karet.
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet a nákup pohonných látok do skladovacích nádrží - benkalorov.
Motorová nafta do nádrží 2021
Predmetom zákazky je dodanie motorovej nafty do nádrží verejného obstarávateľa, ktorá musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle platnej normy STN EN 590+A1, Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a ...
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 2021
Predmetom verejného obstarávania je bezhotovostný nákup nasledovných tovarov a služieb na palivové karty: bezolovnatý automobilový benzín s minimálnym oktánovým číslom 95, motorová nafta, kvapalina pre zníženie emisií AdBlue (redukčné činidlo), nákup ostatného tovaru súvisiaceho s prevádzkou vozidla (tovar bežne predávaný na čerpacích staniciach ...
Smlouva o zajištění prodeje pohonných hmot na servisním plavidle - opakované řízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pohonných hmot (minerálních olejů) na Servisní plavidlo dle definice obsažené v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Dodávky leteckého petroleje JET A-1
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jediným účastníkem na dodávky leteckého petroleje JET A 1
Nákup pohonných hmôt
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup motorovej nafty, motorového benzínu Natural 95 a činidla na redukciu NOx plynov v priebehu 24 mesiacov a to na princípe akceptácie kreditnej palivovej karty uchádzača ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty na čerpacích staniciach uchádzača, resp. čerpacích staniciach pohonných hmôt ...
Nákup PHM na palivové karty
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty a bezolovnatého benzínu, ktorý bude realizovaný prostredníctvom kariet vystavených podľa evidenčných čísiel vozidiel Najvyššieho kontrolného orgánu Slovenskej republiky na čerpacích staniciach na území Slovenskej republiky. Uvedené karty budú slúžiť aj na nákup doplnkových tovarov ako destilovaná voda, ...
20-044 Nákup 20 000 tis. l leteckého petroleje JET A1
Předmětem VZ je dodávka 20 000 tis. l leteckého petroleje JET A1, který bude využíván převážně pro zásobování Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.
Dodávky pohonných hmot prostřednictvím palivových karet
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování dodávek pohonných hmot (PHM), doplňkových služeb a doplňkového zboží u čerpacích stanic/výdejních míst prostřednictvím palivových karet. Blíže viz zadávací dokumentace.
Smlouva o zajištění prodeje pohonných hmot na servisním plavidle
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pohonných hmot (minerálních olejů) na Servisní plavidlo dle definice obsažené v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Dodávka pohonných hmot pro SSÚD
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude nákup pohonných hmot pro střediska správy a údržby dálnic (dále jen „SSÚD“) ve správě zadavatele dle této zadávací dokumentace a jednotlivých výzev k podání nabídek v DNS podle § 141 ZZVZ, kde bude předmět plnění podrobně specifikován včetně technických a smluvních podmínek. Pohonné hmoty ...