Dodávka a plnenie dopravných lietadiel a vrtuľníkov prevádzkovaných Leteckým útvarom Ministerstva vnútra
Predmetom zákazky je dodávka a plnenie dopravných lietadiel a vrtuľníkov prevádzkovaných Leteckým útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky leteckým palivom JET A-l na Letisku M. R. Štefánika Bratislava.
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet v sieti čerpacích staníc (vlastných alebo zmluvných) úspešného uchádzača na území obce konkrétne mesta Galanta v rozsahu ohraničeného územia značkou o začiatku obce (IS 36a) a konci obce (IS 36b), vo všetkých prístupových a výjazdových smeroch obce, ktoré ...
Dodávky motorové nafty se správou technologií čerpacích stanic
Předmětem veřejné zakázky je zajištění soustavných plynulých dodávek motorové nafty a zajištění správy technologií čerpacích stanic zadavatele. Předmětem dodávek bude motorová nafta, a to motorová nafta třídy B, D, F a motorová nafta třídy 2, která splňuje všechny podmínky předepsané obecně platnými předpisy a odpovídá české technické normě ČSN ...
Bezhotovostní odběr pohonných hmot pro Český rozhlas formou platebních palivových karet
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek pohonných hmot bezhotovostním odběrem u čerpacích stanic na celém území České republiky formou odběrových karet pro motorová vozidla Českého rozhlasu po dobu 48 měsíců.
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových karet
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228, motorová nafta podľa normy STN EN 590 (ďalej len PHM) a doplnkových služieb (umývanie osobných motorových vozidiel verejného obstarávateľa) dodávaných na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté PHM a ...
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet
Predmetom verejného obstarávania je bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (motorová nafta a bezolovnatý automobilový benzín s oktánovým číslom minimálne 95) na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté tovary na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača ...
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží pre LPM Ulič, š.p. na rok 2020 - opakované
Predmetom zákazky je dodávka motorovej nafty podľa normy STN EN 590 a benzínu automobilového podľa normy STN EN 228 do automobilovej motorovej techniky a inej motorovej techniky do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa, v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného ...
Rámcová dohoda na dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pohonných hmot - motorové nafty do vlastních úložišť.
Nákup leteckého petroleje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka leteckého petroleje JET A1. Celkový objem odebraného leteckého petroleje JET A1 z Rámcové dohody nepřekročí 175 000 l. Na základě Rámcové dohody budou vybranému Dodavateli zadávány jednotlivé veřejné zakázky podle aktuálních potřeb Zadavatele. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v zadávací ...
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží pre LPM Ulič, š.p. na rok 2020
Predmetom zákazky je dodávka motorovej nafty podľa normy STN EN 590 a benzínu automobilového podľa normy STN EN 228 do automobilovej motorovej techniky a inej motorovej techniky do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa, v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného ...
Nákup pohonných hmôt a doplnkových služieb a tovarov prostredníctvom palivových kariet
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt: 1. bezolovnatého automobilového benzínu, ktorý musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy STN EN 228 (ďalej len benzín) 2. motorovej nafty, ktorá musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne ...
Rámcová dohoda na bezhotovostní odběr pohonných hmot formou karet pro roky  2020 až 2024
Předmětem plnění je zajištění průběžných dodávek pohonných hmot bezhotovostním odběrem u čerpacích stanic na celém území České republiky formou odběrových karet pro motorová vozidla jednotlivých subjektů Ministerstva vnitra (veřejných zadavatelů) po dobu 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti rámcové dohody, jejíž uzavření je cílem zadávacího řízení, ...
Nákup motorovej nafty
Dodanie motorovej nafty podľa STN EN 590:2014 (65 6506) triedy B,D,F vhodnej na celoročné použitie do nádrží umiestnených v areáli obstarávateľa v intervaloch uvedených v zmluve. Doprava nafty má byť realizovaná v autocisternách vybavených prietokomermi ciachovanými štátnym metrologickým ústavom, so samostatným odvzdušňovaním a s automatickým ...
Nákup leteckého petroleje
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka leteckého petroleje JET A1. Dodávaný letecký petrolej JET A1 musí splňovat parametry stanovené technickou normou AFQRJOS last Issue, ASTM D1655, resp. DEF. STAN. 91-091 v platném znění. Celkový objem odebraného leteckého petroleje JET A1 z Rámcové dohody nepřekročí 350.000 l, kdy současně celkový objem ...
Rámcová smlouva na odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou odběrových karet
Záměrem zadavatele je uzavření rámcové smlouvy (dále jen „Smlouva“) na dobu 36 měsíců, na základě které bude zadavatel průběžně čerpat pohonné hmoty (benzin Natural 95 a motorovou naftu) u čerpacích stanic vybraného dodavatele bezhotovostně pomocí karet za platebních podmínek sjednaných ve Smlouvě. Předpokládaný objem čerpaných pohonných hmot je ...
Zabezpečenie dodávania leteckých pohonných hmôt JET A1
Predmetom zákazky je letecký petrolej JET A-1 v súlade s Inšpekčným certifikátom výrobku v súlade s posúdením zhody podľa QC_GP1_SNVUR1 s: SN_0502_00/DEF STAN 91-091/ASTM D1655-19 v objeme maximálne do 5.000.000 l podľa objednávok Kupujúceho.
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet
Predmetom verejného obstarávania je bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (motorová nafta a bezolovnatý automobilový benzín s oktánovým číslom minimálne 95) na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté tovary na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača ...
Motorová nafta pre potreby Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš
Predmetom zákazky je dodávka motorovej nafty pre potreby Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš.Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Palivové karty pre PHM, nákup nafty motorovej do bencalorov, olejov, mazadiel a auto chemikálií
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných látok, nákup nafty motorovej do bencalorov, olejov, mazadiel, auto chemikálií (viac v prílohe č. 3 - opis predmetu zákazky).
Dodávka kapaliny AdBlue pro ČS EuroOil
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové smlouvy na průběžné dodávky činidla na redukci NOx plynů, které se užívá při selektivní katalytické redukci (SCR) v motorových vozidlech s dieselovým motorem a jeho dopravu a stáčení do nádrží na čerpacích stanicích EuroOil.
Rámcová dohoda – nafta 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s účastníkem zajišťujícím dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590 včetně dopravy a stočení dovezené nafty (dále také „zboží“) do zásobníků zadavatele v jeho střediscích v předpokládaném ročním objemu 160 000 litrů.
Rámcová smlouva na odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou odběrových karet
Záměrem zadavatele je uzavření rámcové smlouvy na dobu 36 měsíců, na základě které bude zadavatel průběžně čerpat pohonné hmoty (benzin Natural 95 a motorovou naftu) u čerpacích stanic vybraného dodavatele bezhotovostně pomocí karet za platebních podmínek sjednaných ve Smlouvě. Předpokládaný objem čerpaných pohonných hmot je 5 700 litrů benzinu a ...
Nákup 20 000 tis. l. leteckého petroleje JET A1
Předmětem VZ je nákup 20 000 tis. l leteckého petroleje JET A1 (dále také „letecký petrolej“) do skladu PH Správy státních hmotných rezerv, který bude využíván převážně pro zásobování Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra v jakosti a provedení dle zadávací dokumentace.
Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet
Predmetom tejto zákazky je nákup pohonných látok nafta motorová podľa normy STN EN 590 veľkoodber do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa a na palivové karty a benzín automobilový podľa normy STN EN 228 na palivové karty. Veľkoodber nafty motorovej do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa cisternami v množstvách od 1.000 ...
Dodavatel motorové nafty a AdBlue pro vozidla TSmP
Dodávky motorové nafty třídy B, D a F dle ČSN EN 590 pro vozidla Technických služeb (předpokládaný odběr cca 75.000 litrů/rok) a AdBlue (předpokládaný odběr cca 400litrů/rok) u čerpací stanice uchazeče. Požadujeme dvoukartový systém (nebo jiný, který zabezpečí jednoznačnou identifikaci řidič - SPZ vozidla) z důvodu časté migrace řidičů u ...