Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt pre vozový park verejného obstarávateľa prostredníctvom palivových kariet. Opis, rozsah a obchodné podmienky predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Návrh Rámcovej dohody.
Dynamický nákupní systém nafta motorová 2023-2026
Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (DNS) na nákupy motorové nafty. Předmětem zakázek zadávaných v DNS budou dodávky motorové nafty a splnění dalších s tím spojených závazků. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek vymezen vždy ve ...
Nákup pohonných hmôt na r. 2023-2026
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty v sieti čerpacích staníc.
Odběr pohonných hmot - střediska Liberec, Nový Bor - Okrouhlá, Nová Ves a Rychnov u J. n. N.
Předmětem každé části Veřejné zakázky je čerpání pohonných hmot (motorové nafty a Natural 95 (resp. Benzin BA95)) u čerpací/ch stanic/e vybraného dodavatele v maximální dojezdové vzdálenosti 10 km (blíže viz čl. 1 této Zadávací dokumentace) od daného střediska, a to bezhotovostně pomocí odběrových karet. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 ...
Dodávky motorové nafty pro období 1. 7. 2023 - 30. 6. 2026
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky motorové nafty vyhovující platné normě EN 590, pro organizační složky zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami.
Rámcová dohoda na doplňkové zásobování ČS EuroOil pohonnými látkami
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a více dodavatel, na základě které budou zadávány jednotlivé dílčí zakázky, jejichž předmětem nákladní automobilová přeprava nebezpečných látek, zejména benzínu automobilového a nafty motorové mezi lokalitami v České republice.
Nákup pohonných hmôt pre NsP, n.o. Revúca - 2022
Predmetom zákazky je nákup automobilového bezolovnatého benzínu E5 v objeme cca 150 litrov/36mesiacov, podľa platnej normy STN EN 228+A1 a motorovej nafty B7 v objeme cca 140 000 litrov/36mesiacov podľa normy STN EN 590+A1, pre tankovanie do motorových vozidiel verejného obstarávateľa.
22-146 Nákup 4 500 tis. l benzinu automobilového Preblend BA 9
Předmětem VZ je dodávka 4 500 tis. l benzinu automobilového Preblend BA 95 do skladu pohonných hmot ČEPRO, a. s.
Nafta v roce 2023
Předmětem zakázky je dodávka nafty včetně dopravy a přečerpání do cisterny pro Středisko dopravy v Dolní Rožínce, Středisko RD Jeseník ve Zlatých Horách a pracoviště v lokalitě Mydlovary o. z. GEAM Dolní Rožínka.
Dodávka pohonných hmot pro SSÚD
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude nákup pohonných hmot pro střediska správy a údržby dálnic (dále jen „SSÚD“) ve správě zadavatele dle této zadávací dokumentace a jednotlivých výzev k podání nabídek v DNS podle § 141 ZZVZ, kde bude předmět plnění podrobně specifikován včetně technických a smluvních podmínek. Pohonné hmoty ...
Rámcová dohoda - Dodávky kapaliny AdBlue pro ČS EuroOil
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky činidla na redukci NOx plynů, které se užívá při selektivní katalytické redukci (SCR) v motorových vozidlech s dieselovým motorem (dále jen také „AdBlue“ nebo také „zboží“) a jeho dopravu a stáčení do nádrží na čerpacích stanicích EuroOil (dále jen také „ČS“) a dalších ...
RD - Dodávka motorové nafty
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZVZ s jedním účastníkem na průběžnou dodávku motorové nafty v roce 2023 pro potřeby jednotlivých organizačních jednotek zadavatele. Zadavatel se v souladu s § 101 ZVZ rozhodl rozdělit předmět veřejné zakázky na 4 části.
22-147 Nákup 20 000 tis. l leteckého petroleje Jet A1
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 000 tis. l leteckého petroleje JET A1, který bude využíván převážně pro zásobování Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.
Nákup pohonných hmôt
Predmetom tejto zákazky je: - bezhotovostný nákup pohonných hmôt na čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača a jeho zmluvných partnerov dodávaných na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty na všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača/predávajúceho a jeho ...
Nafta 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s uchazečem zajišťujícím dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590 včetně dopravy a stočení dovezené nafty (dále také „zboží“) do zásobníku zadavatele (kapacita nádrže je 40 000l, součástí je i stáčecí čerpadlo o kapacitě cca 530 - 550 l/min, na vstupu je rychlospojka typu Gössler 3“) v ...
Dodávky nafty pro TSM Litoměřice
Uzavření rámcové dohody podle § 131 ZZVZ na dodávky motorové nafty mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu 4 let.
Dodávka pohonných hmot
Předmětem veřejné zakázky je dodávka motorové nafty dle ČSN EN 590+A1 a benzínu automobilového bezolovnatého Natural 95 (N95) dle normy ČSN EN 228. Bližší informace v ZD
DNS - Dodávky motorové nafty
Zadavatel provede zavedení dynamického nákupního systému (dále jen DNS). Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky motorové nafty. Předmět, technické podmínky, hodnotící kritéria, termín a místo plnění, obchodní a platební podmínky jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS bude vždy specifikován ve Výzvě k podání nabídek dle § 141 zákona č. ...
Dodanie motorovej nafty do čerpacích staníc obstarávateľa železničnou cisternou
Dodanie trakčnej motorovej nafty Diesel (MN triedy B,D,F a tr. 2) do čerpacích staníc obstarávateľa na území Slovenskej republiky, ktorá sa bude používať ako palivo na pohon dráhových vozidiel a na kúrenie v prívesných motorových vozňoch, prostredníctvom železničných cisterien, ktorých uplatnenie v konkrétnych čerpacích staniciach určí ...
Nafta - nové
Předmětem zakázky je dodávka nafty včetně dopravy a přečerpání do cisterny pro Středisko dopravy v Dolní Rožínce, Středisko RD Jeseník ve Zlatých Horách a pracoviště v lokalitě Mydlovary o. z. GEAM Dolní Rožínka.
Odběr pohonných hmot - středisko Semily
Předmětem Veřejné zakázky je čerpání pohonných hmot (motorové nafty a Natural 95 (resp. Benzin BA95)) u čerpací/ch stanic/e vybraného dodavatele v maximální dojezdové vzdálenosti 10 km od daného střediska (oběma směry, tj. jak ze střediska k provozovně, tak od provozovny ke středisku), a to bezhotovostně pomocí odběrových karet poskytnutých ...
Zabezpečení dodávek pohonných hmot pro roky 2022 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy na zabezpečení dodávek pohonných hmot pro zadavatele včetně dopravy do místa plnění veřejné zakázky a uložení pohonných hmot do úložiště pohonných hmot v místě plnění veřejné zakázky. Pohonnými hmotami se rozumí látka dle ČSN EN 590 v následující komoditě: motorová nafta (dále i jen NM); ...
Ropa
Předmětem VZ je dodání jednoho druhu ropy do Centrálního tankoviště ropy společnosti MERO ČR, a.s. v Nelahozevsi. Ropa bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Celkové dodané množství bude odpovídat dodávce v hodnotě USD 52 250 000 bez DPH dle nabídnuté jednotkové ceny a množství v celých jednotkách tun. Dodavatel ve své nabídce ...
Dodávky motorové nafty
Předmět veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky pohonných hmot - motorové nafty. Motorová nafta bude dodávána do vlastního úložiště s max. obsahem 32.000 litrů. Zásobník není vybaven přečerpávacím zařízením, dodavatel musí být schopen zajistit naplnění tohoto zásobníku. Zadavatel nerozděluje veřejnou zakázku v DNS do jednotlivých ...
Dodanie motorovej nafty do čerpacích staníc obstarávateľa
Dodanie trakčnej motorovej nafty Diesel (MN triedy B,D,F a tr. 2) do čerpacích staníc obstarávateľa na území Slovenskej republiky, a osobitne v čerpacej stanici v Komárne a okolí, ktorá sa bude používať ako palivo na pohon dráhových vozidiel a na kúrenie v prívesných motorových vozňoch, prostredníctvom automobilových a železničných cisterien, ...