Motorová nafta do nádrží 2021
Predmetom zákazky je dodanie motorovej nafty do nádrží verejného obstarávateľa, ktorá musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle platnej normy STN EN 590+A1, Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a ...
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 2021
Predmetom verejného obstarávania je bezhotovostný nákup nasledovných tovarov a služieb na palivové karty: bezolovnatý automobilový benzín s minimálnym oktánovým číslom 95, motorová nafta, kvapalina pre zníženie emisií AdBlue (redukčné činidlo), nákup ostatného tovaru súvisiaceho s prevádzkou vozidla (tovar bežne predávaný na čerpacích staniciach ...
Smlouva o zajištění prodeje pohonných hmot na servisním plavidle - opakované řízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pohonných hmot (minerálních olejů) na Servisní plavidlo dle definice obsažené v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Dodávky leteckého petroleje JET A-1
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jediným účastníkem na dodávky leteckého petroleje JET A 1
Nákup pohonných hmôt
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup motorovej nafty, motorového benzínu Natural 95 a činidla na redukciu NOx plynov v priebehu 24 mesiacov a to na princípe akceptácie kreditnej palivovej karty uchádzača ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty na čerpacích staniciach uchádzača, resp. čerpacích staniciach pohonných hmôt ...
Nákup PHM na palivové karty
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty a bezolovnatého benzínu, ktorý bude realizovaný prostredníctvom kariet vystavených podľa evidenčných čísiel vozidiel Najvyššieho kontrolného orgánu Slovenskej republiky na čerpacích staniciach na území Slovenskej republiky. Uvedené karty budú slúžiť aj na nákup doplnkových tovarov ako destilovaná voda, ...
20-044 Nákup 20 000 tis. l leteckého petroleje JET A1
Předmětem VZ je dodávka 20 000 tis. l leteckého petroleje JET A1, který bude využíván převážně pro zásobování Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.
Dodávky pohonných hmot prostřednictvím palivových karet
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování dodávek pohonných hmot (PHM), doplňkových služeb a doplňkového zboží u čerpacích stanic/výdejních míst prostřednictvím palivových karet. Blíže viz zadávací dokumentace.
Smlouva o zajištění prodeje pohonných hmot na servisním plavidle
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pohonných hmot (minerálních olejů) na Servisní plavidlo dle definice obsažené v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Dodávka pohonných hmot pro SSÚD
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude nákup pohonných hmot pro střediska správy a údržby dálnic (dále jen „SSÚD“) ve správě zadavatele dle této zadávací dokumentace a jednotlivých výzev k podání nabídek v DNS podle § 141 ZZVZ, kde bude předmět plnění podrobně specifikován včetně technických a smluvních podmínek. Pohonné hmoty ...
Kreditné karty na nákup pohonných hmôt
Nákup BA Natural 95 35 000,- litrov, NM 160 000,- litrov
20-137 Nákup 10 000 tis. l nafty motorové Arktic 2
Předmětem VZ je dodávka nákup 10 000 tis. l nafty motorové pro arktické nebo extrémně zimní klima třídy 2 dle ČSN EN 590 +A1 bez obsahu biosložek v jakosti a provedení dle zadávací dokumentace
Bezhotovostní odběr pohonných hmot pro Český rozhlas formou platebních palivových karet
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek pohonných hmot bezhotovostním odběrem u čerpacích stanic na celém území České republiky formou odběrových karet pro motorová vozidla Českého rozhlasu po dobu 48 měsíců.
Motorová nafta pre potreby Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty a jej dodanie aj stočenie pre potreby Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávka motorové nafty 2021 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZVZ s jedním účastníkem na průběžnou dodávku motorové nafty v letech 2021 - 2022 pro potřeby jednotlivých organizačních jednotek zadavatele. Zadavatel se rozhodl rozdělit předmět veřejné zakázky na 5 částí, které budou plněny samostatně.
Bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou odběrových karet
Předmětem plnění veřejné zakázky je bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou karet pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze.
Odběr pohonných hmot
Předmětem každé z deseti částí Veřejné zakázky je čerpání pohonných hmot (motorové nafty a Natural 95) u čerpací/ch stanic/e vybraného dodavatele v maximální dojezdové vzdálenosti 10 km (nejkratší možnou trasou pozemních komunikací pro silniční vozidla - viz blíže čl. 1 ZD) od daného střediska, a to bezhotovostně pomocí odběrových karet.
Dodávka pohonných hmot prostřednictvím odběrových karet
Předmětem plnění veřejné zakázky je bezhotovostní prodej pohonných hmot za zvýhodněnou cenu a doplňkově poskytování dalších produktů a služeb souvisejících s provozem vozidel, a to prostřednictvím odběrových karet. Akceptace odběrových karet musí být možná na celém území České republiky. Předmětem je dále prodej provozních kapalin do automobilů, ...
Nafta 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s uchazečem zajišťujícím dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590 včetně dopravy a stočení dovezené nafty (dále také „zboží“) do zásobníku zadavatele (kapacita nádrže je 40 000l, součástí je i stáčecí čerpadlo o kapacitě cca 530 - 550 l/min, na vstupu je rychlospojka typu Gössler 3“) v ...
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá
Predmetom zákazky s názvom Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá je bezhotovostný nákup pohonných hmôt bezolovnatý benzín základnej produktovej rady s minimálnym oktánovým číslom 95 v predpokladanom objeme 165.000 l (slovom: stošesťdesiatpäťtisíc litrov), spĺňajúci minimálne funkčné, prevádzkové a ...
Rámcová dohoda na dodávky motorové nafty do podzemních a nadzemních nádrží v roce 2021
Průběžné dodávky motorové nafty do nadzemních a podzemních nádrží. Zboží bude odebíráno průběžně, dle potřeb kupujícího, s dodáním pro určená cestmistrovství a střediska Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Nákup pohonných hmôt-2020
Predmetom zákazky je nákup automobilového bezolovnatého benzínu E5 v objeme cca 120 litrov, podľa platnej normy STN EN 228+A1 a motorovej nafty B7 v objeme cca 82 000 litrov podľa normy STN EN 590+A1, pre tankovanie do motorových vozidiel verejného obstarávateľa a nákup doplnkového tovaru na princípe akceptácie palivových kariet v počte 8 kusov, ...
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb pre služobné motorové vozidlá RTVS
Predmetom plnenia je bezhotovostný nákup pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb dodávaných na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača/predávajúceho a jeho zmluvných partnerov vrátane vystavenia a dodania palivových ...
Motorová nafta na období 2020-2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka letní a zimní motorové nafty dle ČSN EN 590 v objemu cca 760 000 litrů na období 2020 - 2021 pro střediska a cestmistrovství Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci.
Dodávka a plnenie dopravných lietadiel a vrtuľníkov prevádzkovaných Leteckým útvarom Ministerstva vnútra
Predmetom zákazky je dodávka a plnenie dopravných lietadiel a vrtuľníkov prevádzkovaných Leteckým útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky leteckým palivom JET A-l na Letisku M. R. Štefánika Bratislava.