Poptávám kyselinu boritou
Poptávám kyselinu boritou.
Dodanie tovaru - chemický posypový materiál
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - Chemický posypový materiál s rozmrazovacou účinnosťou do -6 °C a chlorid horečnatý tuhý (ďalej len "CHPM") pre potreby zabezpečenia zimnej údržby diaľnic a rýchlostných ciest s dodaním na miesta určenia, t. j. na jednotlivé strediska správy a údržby diaľnic (ďalej len "SSÚD") a strediska správy a údržby ...
Posypová sůl pro SÚSPK (2021/2022)
V souladu s § 132 odst. 2 ZZVZ zadavatel uvádí, že cílem realizace veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a maximálně třemi prvními vybranými dodavateli, na základě níž bude následně zadavatel uzavírat průběžně jednotlivé kupní smlouvy v elektronické podobě opatřené podpisy oprávněných osob ve formě zaručeného elektronického ...
Poptávám CN modrého pigmentu ultramarín
Poptávám cenovou nabídku na modrý pigment ultramarín. K.Procházková
Polymérne organické flokulanty
Dodávka organických polymérnych flokulantov pre prevádzky ČOV v správe VVS, a.s., vrátane dopravy na miesto určenia a vykládky tovaru v predpokladanom množstve 325 800 kg (predpokladané množstvo na 2 roky je len orientačné)
CATRIN/CRH/2021 - Dodávka rozpouštěděl
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rozpouštědel nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele, ...
CATRIN/CRH/2021 - Dodávka chemikálií
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele, ...
FN Motol - Detergenty pro mycí automaty Oddělení centrální sterilizace
Předmětem plnění jsou pravidelné dodávky detergentů pro mycí automaty pro potřeby Oddělení centrální sterilizace a Oddělení automatizovaných dopravních systémů FN Motol.
Dodávka kamenné soli NaCl na posyp komunikací pro zimní období 2021 - 2022
Veřejná zakázka je dle ust. § 35 zákona rozdělena na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu, více či všechny části. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení těchto zadávacích podmínek pro každou část zakázky. Jednotlivé části zakázky tvoří: - Část A středisko Bruntál a jeho cestmistrovství: Bruntál, Rýmařov, Krnov, Jindřichov - Část B ...
Různé další speciální chemické látky a prostředky
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky speciálních chemických látek a prostředků určených k monitorování radiační a chemické situace jednotkami AČR při bojové ...
Náhradní díly a spotřební materiál pro mobilní analizátor
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky spotřebního materiálu a náhradních dílů pro zabezpečení funkčnosti a provozu přenosného a ručního detekčního zařízení určeného ...
Dusičnan amonný, Itálie
Chtěl bych vědět, zda vyrábíte dusičnan amonný z 26% dusíku a 32% síry. Děkuji
Dodávka posypové soli pro zajištění zimní údržby silnic
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky posypové soli v rámci zimního období 2021/2022 a letního předzásobení v roce 2021 a 2022 včetně dopravy do jednotlivých skladů zadavatele.
Síran železitý
Predmetom zákazky je dodávka tovaru, vodného roztoku síranu železitého Fe2(SO4)3 v cca 40% až 43 % váhovej koncentrácii, vrátane dokladov vzťahujúcich sa na tovar a súvisiacich služieb, t.j. dopravy tovaru cisternami do miesta plnenia v súlade s platnými predpismi a vykládky tovaru v mieste plnenia prečerpaním do zásobníkovej nádrže obstarávateľa. ...
Dodávka materiálu II.  Aplikace ALLIGARD s.r.o.
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na každou část této veřejné zakázky na dodávku: 1) uhlíkového vlákna 3200 tex 2) čedičového vlákna 2400 tex 3) impregnační chemie 4) vlákna Polykyseliny mléčné (PLA)
Dodávka materiálu II.  Aplikace ALLIGARD s.r.o.
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na každou část této veřejné zakázky na dodávku: 1) uhlíkového vlákna 3200 tex 2) čedičového vlákna 2400 tex 3) impregnační chemie 4) vlákna Polykyseliny mléčné (PLA)
Chemické prípravky na ochranu lesa a lesných porastov
Predmetom zákazky je dodávka chemických prípravkov a materiálu na ochranu lesa a lesných porastov na miesto určenia priebežne počas trvania Rámcovej dohody v množstvách a v kvalite/technických vlastnostiach podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobne bude uvedené v Súťažných podkladoch, Zväzok III. Opis predmetu zákazky. Predmet ...
Chemikálie prevádzkové
Predmetom zákazky je dodanie prevádzkových chemikálií v zmysle požadovanej špecifikácie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poptávám Ethyl 4- Hydroxybenzoate
Poptávám Ethyl 4- Hydroxybenzoate.
PřF/CRH/2020 - Dodávka rozpouštěděl II.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rozpouštědel nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele, ...
Dodávka materiálu Aplikace ALLIGARD s.r.o.
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dodávku: 1) uhlíkového vlákna 3200 tex 2) čedičového vlákna 2400 tex 3) impregnační chemie 4) vlákna Polykyseliny mléčné (PLA)
Nákup výrobnej receptúry
Predmetom nákupu je know-how v podobe výrobného receptu na produkciu plastisolu, vhodného pre výrobu koberčekov do áut. Viac informácií je uvedených v súťažných podkladoch.
V 00504 - Aplikovaný výzkum antikorozních vlastností nátěrových hmot VITON s.r.o. - dodávka materiálu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 8 druhů materiálů pro výrobu barev dle v zadávací dokumetnacei uvedené specifikaci.
Obstaranie sorpčných prostriedkov
Predmetom zákazky je obstaranie sorpčných prostriedkov -hydrofóbny sypký sorbent, -univerzálny sypký sorbent, -univerzálny sorpčný koberec, -hydrofóbny sorpčný koberec perforovaný, -hydrofóbny sorpčný had, -chemický sorpčný koberec, ktoré sú určené na likvidáciu úniku ropných produktov a ekologických udalostí v železničnej, cestnej, lodnej ...
Chemický posypový materiál na báze MgCl2
Predmetom zákazky je dodanie chemického posypového materiálu na báze chloridu horečnatého s rozmrazujúcim účinkom min. do 34 °C v tuhej forme v predpokladanom množstve cca 1 584 ton a chemický posypový materiál na báze chloridu horečnatého vo forme 30 % roztoku v predpokladanom množstve cca 210 m3 pre jednotlivé cestmajstersvá údržby ciest ...