Chladiaca zmes
Predmetom zákazky je uzatvorenie Rámcovej dohody na dodanie chladiacej zmesi do chladičov vozidiel s nemrznúcou zložkou spĺňajúcej kvalitatívne parametre vyhovujúce normám ASTM D-6210 a CES 14603 pre chladiace systémy spaľovacích motorov pre zmiešaný vozový park, vhodná aj do motorov konštruovaných zo zliatin hliníka, spĺňajúca požiadavky na ich ...
Poptávám Ethanolamin
Poptávám Ethanolamin (monoethanolamin), CAS 141-43-5,
Posypový materiál na báze chloridu sodného a chloridu horečnatého
Predmetom zákazky je dodávka materiálov na zimnú údržbu komunikácií: posypových materiálov na báze chloridu sodného a chloridu horečnatého pre potreby zimnej údržby Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo Zväzku 2 Súťažných podkladov Opis predmetu zákazky.
Kaučuk - pořízení a ochraňování
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 000 tun kaučuku a jeho ochraňování. Kaučuk bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 250 tun přírodního kaučuku a 250 tun syntetického kaučuku Část 2: Dodávka a ochraňování 250 tun přírodního ...
Kyselina dusičná
Zavedení dynamického nákupního systému na dodávky kyseliny dusičné na období do 15. 7. 2026
Chemický posypový materiál NaCl
Dodávka chemického posypového materiálu na posyp ciest; - priemyselnej posypovej soli s protispekacou prísadou, voľne ložená s účinnosťou do - 6 °C; - posypový materiál s rozmrazovacou účinnosťou do - 15 °C; - vrecovaná vákuová soľ na soľanku v 25 kg PE vreciach,
Inertný posypový materiál
Predmetom verejného obstarávanie je dodávka inertného posypového materiálu podľa prílohy č. 7, ktorá je súčasťou súťažných podkladov
Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého, a to po období od 1. 1. 2023 až do 31. 12. 2023. Klasifikace předmětu veřejné zakázky kódy CPV Síran železitý 24313122-2 Síran hlinitý 24313123-9
Chemický posypový materiál na báze NaCl
Dodanie chemického posypového materiálu na báze chloridu sodného vrátane dopravy pre cestmajsterstvá údržby ciest verejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na aplikáciu posypu vozoviek počas zimnej údržby ciest v celkovom objeme cca 30 000 t chloridu sodného, z toho cca 25 100 t návesmi, cca 4 900 t ...
Chemický posypový materiál na báze MgCl2
Predmetom zákazky je dodanie chemického posypového materiálu na báze chloridu horečnatého do cestmajsterstiev v rámci oblastí verejného obstarávateľa na aplikáciu posypu na vozovky počas zimnej údržby ciest, vrátane naloženia, dopravy, vyloženia a všetkých súvisiacich nákladov a zohľadnením rizík a nepredvídateľných skutočností, spojených s ...
Dodávky hmot pro vdz - dvoukomponentní plast modré barvy, s dodatečným posypem
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hmot pro vodorovné dopravní značení - dvoukomponentní plast modré barvy, s dodatečným posypem a dvoukomponentní plast červené barvy, s dodatečným posypem. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě dílčí části: Dílčí část č. 1: Dodávky hmot pro VDZ - dvoukomponentní plast modré barvy, s dodatečným posypem - ...
Kaučuk - pořízení a ochraňování
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 000 tun kaučuku a jeho ochraňování. Kaučuk bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 250 tun přírodního kaučuku a 250 tun syntetického kaučuku Část 2: Dodávka a ochraňování 250 tun přírodního ...
Dynamický nákupní systém na dodávky chemikálií 2022- 2026
Zavedení dynamického nákupního systému na dodávky kyseliny sírové, siřičitanu sodného bezvodého a chloru kapalného elektrolytického na období 4 let.
Dodávka posypové soli pro ZÚS na období  červen 2022 až březen 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka průmyslové posypové soli dle parametrů a předpokládaného množství v zadávací dokumentaci.
Nákup posypové soli pro rok 2022-2023
Předmětem plnění této zakázky je zabezpečení dodávky volně ložené posypové kamenné soli (NaCl) v kvalitě specifikované v zadávací dokumentaci a určené k posypu komunikací a k výrobě solanky, chemicky ošetřené proti spékavosti a s možností použití se zkrápěním i bez zkrápění při zimní údržbě, a to včetně dopravy.
Nákup a dodávka posypové kamenné soli pro rok 2022-2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení dodávky prosáté posypové kamenné soli o zrnitosti do 5,0 mm a níže specifikovaného podílu NaCl a podílu nerozpustných látek na posyp komunikací při zimní údržbě pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, a to včetně dopravy do míst plnění. Posypová kamenná sůl musí dále ...
Dodávka č. 2 - Dodávka technologií pro RTM laminaci
Dodávka č. 2 - Dodávka technologií pro RTM laminaci - materiál pro „Výzkum a vývoj vysoce odolných hybridních laminátů.“
Rámcová dohoda na dodávku volně ložené posypové soli na zimní údržbu 2022/2024 okres Třebíč
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky cca 16.400 tun volně ložené posypové soli granulace F, včetně dopravy na jednotlivá cestmistrovství a střediska ...
Dodávka č. 1 - Dodávka lepícího systému pro lamináty
Předmětem zakázky je dodávka materiálu. Podrobný seznam materiálu je uveden v příloze č. 4 Podrobný seznam materiálu této Zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda na dodávku anorganického koagulantu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka síranu železitého o hmotnosti cca 400 tun ročně a síranu hlinito-železitého o hmotnosti cca 100 tun ročně pro čištění odpadních vod a zlepšení separačních vlastností aktivovaného kalu, a to včetně dopravy do místa plnění. Specifikace síranu železitého a síranu hlinito-železitého je uvedena v zadávací ...
Dodávka rozpouštědel
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rozpouštědel nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků Zadavatele, ...
Nákup rozmrazovacích prostředků pro letiště 2022 - 2025
Předmětem plnění VZ je nákup speciálních rozmrazovacích prostředků UREA a nákup rozmrazovacího prostředku na bázi octanu sodného nebo mravenčanu v pevném a kapalném skupenství, používaných pro údržbu letištních ploch PS 0004 Kbely, PS 0112 Čáslav, PS 0620 Sedlec Vícenice a PS 0529 Pardubice.
Kaučuk - pořízení a ochraňování
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 000 tun kaučuku a jeho ochraňování. Kaučuk bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 250 tun přírodního kaučuku a 250 tun syntetického kaučuku Část 2: Dodávka a ochraňování 250 tun přírodního ...
Poptávám fenolitickou pryskyřici
Poptávám fenolitickou pryskyřici pro výrobu brusných pláten.
Oxid vápenatý 2022
Předmětem plnění této soutěže o veřejnou zakázku jsou dodávky oxidu vápenatého CaO v rozsahu 65- 72 tun, podrobnější specifikace je součástí zadávací dokumentace.