Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro rok 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého, a to po období od 1. 1. 2021 až do 31. 12. 2021. Klasifikace předmětu veřejné zakázky kódy CPV: Síran železitý 24313122-2 Síran hlinitý 24313123-9
Chemický posypový materiál
Zabezpečenie dodávok chemického posypového materiálu. a) Priemyselná soľ na posyp ciest s rozmrazovacím účinkom minimálne do -6° C s protispekacou prísadou - voľne ložená. b) Vrecovaná vákuová soľ na soľanku v 25 kg PE vreciach.
Nákup a dodávka posypové kamenné soli pro 2021-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení dodávky prosáté posypové kamenné soli o zrnitosti do 5,0 mm a níže specifikovaného podílu NaCl a podílu nerozpustných látek na posyp komunikací při zimní údržbě pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, a to včetně dopravy do míst plnění. Posypová kamenná sůl musí dále ...
Vzorky výbušnín pre kynológov
Časť 1: Vzorky výbušnín pre kynológov 675 ks Časť 2: Trinitrotoluén (TNT) 7 000 kg Časť 3: Pripravené výbušniny 400 ks / 1 920 m Časť 4: Rozbušky 884 ks
Poptávám dodavatele lampového oleje Aladin
Poptávám nejlevnějšího dodavatele lampového oleje Aladin - v 5-ti litrových barelech - nicméně bychom to vždy rádi nakombinoval i s pár lahvemi 1-litrového lampového oleje. Naše spotřeba je cca 50-100l/rok.
Univerzálne syntetické penidlo
Univerzálne syntetické penidlo, ktoré na základe povrchovo aktívnych látok spolu so stabilizátormi peny a látkami zabraňujúcimi zamŕzaniu, tvoria účinný koncentrát penotvorného prostriedku, ktorý sa používa na hasenie požiarov triedy A a B a ako zmáčadlo.
Dodávka chemikálií pro OBO Těchonín
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve smyslu § 14 odst. 1 a § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadávanou v nadlimitním režimu dle § 55 ZZVZ formou otevřeného řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ. Předmětem veřejné zakázky je zajištění trvalých a bezpečných dodávek ...
Nákup posypové soli pro rok 2020-2021
Předmětem plnění této zakázky je zabezpečení dodávky volně ložené prosáté posypové kamenné soli (chlorid sodný) v předpokládaném množství 20 000 tun, o zrnitosti do 5,0 mm a podílu specifikované v zadávací dokumentaci, odpovídající Grade F (fine salt) ve smyslu 4.3 ČSN EN 16811-1, vhodné k posypu komunikací, chemicky ošetřené proti spékavosti a s ...
Nabídka aluminosilikátových mikrosfér, Kazakhstan
Nabídka aluminosilikátových mikrosfér Naše společnost „Belous“ S.P. má schopnost dodávat 250 tun suchých aluminosilikátových mikrosfér měsíčně. Cena - 900 € / t. Vlhkost - až 1%. Srážky - až 2%. Balení - velké tašky. Granularita - až 500 µm. Podmínky dodávky - FCA Nur-Sultan (Kazachstán). Máte-li zájem o naši nabídku, kontaktujte ...
Aplikace koagulantu, rybník Rosnička
Předmět veřejné zakázky spočívá v aplikaci přípravku PAX-LR do tělesa nádrže vždy na výzvu objednatele, a to za podmínek stanovených rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje, OŽPZ - oddělení vodního hospodářství č.j. KrÚ 38058/2019 ze dne 17.5.2019, ve znění rozhodnutí č.j. KrÚ 32119/2020 ze dne 23.4.2020, viz. Příloha č.2. Aplikace ...
Poptávám biocidní dezinfekční prostředek
Poptávám CAS 57028-96-3 Polyhexamethyleneguanidine hydrochloride, PHMG; 99% čistý, ve formě pryskyřice, baleno po cca 20kg. Celkové množství 1 000kg.
Roztok pro čistění odpadních vod
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tekutého směsného přípravku na bázi anorganických solí pro potlačení vláknitého bytnění v aktivačních nádržích, srážení fosforu (dále též je „produkt“), s možností aplikace i při teplotách do -25°C, v předpokládaném objemu 5.750 tun (slovy pět tisíc sedm set padesát tun), včetně dopravy roztoku autocisternou na ...
Dodávky mycí, oplachové a sanitační chemie pro stravovací provozy FN Plzeň
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mycích, oplachových a sanitačních prostředků včetně výpůjčky všech potřebných dávkovacích zařízení, sanitačních hadic, jejich montáže a zprovoznění a vypracování sanitačních plánů pro stravovací provozy zadavatele. Zadavatel uzavře kupní smlouvu na dodávku mycí, oplachové a sanitační chemie a smlouvu o ...
Dodávky odmrazovacích látek pro účely odmrazování letištních ploch
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kapalné odmrazovací látky v předpokládaném rozsahu 4.000.000 kg a pevné odmrazovací látky 120.000 kg na letištní pohybové plochy dle potřeb zadavatele po dobu 4 let od uzavření kupní smlouvy.
Dodávka kapaliny AdBlue pro ČS EuroOil
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové smlouvy na průběžné dodávky činidla na redukci NOx plynů, které se užívá při selektivní katalytické redukci (SCR) v motorových vozidlech s dieselovým motorem a jeho dopravu a stáčení do nádrží na čerpacích stanicích EuroOil.
Rôzne chemické výrobky
Predmetom zákazky je dodanie chemických výrobkov pre potreby opráv vozidiel mestskej hromadnej dopravy osôb a prevádzky obstarávateľskej organizácie. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky tvorí samostanú časť týchto súťažných podkladov.
Oligonukleotidy, rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku syntetizovaných oligonukleotidů bez deklarace QC dle specifikace v Příloze č. 1a zadávací dokumentace a na dodávku syntetizovaných nukleotidů s deklarací QC dle specifikace v Příloze č. 1b zadávací dokumentace, a to pro zajištění provozu zadavatele v rámci projektu SYMBIT (reg. č. ...
Síran 2020 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého a roztoku síranu hlinitého. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části. Část I. Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého rozložená v období 36 měsíců v předpokládaném objemu 7.500 tun (slovy sedm tisíc pět set tun), včetně dopravy roztoku ...
Dodávka chemikálií a spotřebního materiálu část 36
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu a chemických látek. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody.
Dodávka hydrátu vápenatého pro Úpravnu vody Želivka
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hydrátu vápenatého 0/90 ?m splňující podmínky podle normy ČSN EN 12 518 – Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Vápno, a to v rozsahu a v souladu s Technickou specifikací .Předpokládaný celkový objem dodávek po dobu 4 (čtyř) let, počínaje dnem 1.1. 2020 činí 3.600 000 kg ...
PřF/CRH – Dodávka chemikálií II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele.
Dodávka posypové soli s protispékací přísadou - rámcová smlouva
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky posypové soli s protispékací přísadou pro zajištění zimní údržby komunikací, a to včetně dopravy do místa plnění. Předpokládaný odběr v rámci: 1) předzásobení (v období měsíců duben-říjen) je cca 6 000 tun za rok, 2) sezónního odběru (v období měsíců listopad-březen) je cca 500 tun za rok, kdy skutečné ...
Dodávka roztoku síranu železitého pro Novou vodní linku Ústřední čistírny odpadních vod Praha
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého určeného pro čištění odpadních vod při prodlouženém zkušebním provozu Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod Praha (dále jen „NVL“).
PřF/CRH – Dodávka aminokyselin II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka aminokyselin nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen.
Nákup kamenné soli na posyp komunikací pro ZÚ 2020/21 - 2022/23
Nákup kamenné soli (NaCl) na posyp komunikací pro ZÚ 2020/21 - 2022/23