Dodávka vodného roztoku močoviny AUS 32 včetně výdejního zařízení
Předmětem této veřejné zakázky s názvem „Dodávka vodného roztoku močoviny AUS 32 včetně výdejního zařízení“ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže), jejímž předmětem je zajištění soustavných plynulých dodávek vodného roztoku močoviny AUS 32 dle ISO 22241 (dále také jen „močovina“), dodání, tj. nájem a zajištění ...
Nákup polymérnych organických flokulantov
Dodávka organických polymérnych flokulantov pre prevádzky ČOV v správe VVS, a.s., vrátane dopravy na miesto určenia a vykládky tovaru v predpokladanom množstve: pre časť 1: 114 200 kg práškového flokulantu (množstvo na obdobie 1 roka). pre časť 2: 39 400 kg emulzného flokulantu (množstvo na obdobie 6 mesiacov) a opcii na ďalších 39 400 kg ...
Dodávky posypového materiálu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky posypového materiálu do odběrných míst zadavatele. • Posypová sůl NaCl • Chlorid vápenatý roztok CaCl2 • Chlorid vápenatý vločky CaCl2 • NaCl - balená (vakuová sůl) • NaCl - roztok (vakuová sůl)
Dynamický nákupní systém na dodávky čpavkové vody
Zajištění dodávek čpavkové vody NH4OH (Čpavek vodný roztok 25%) do provozovny zadavatele.
Chemický posypový materiál 2022
Priemyselná soľ na posyp ciest s rozmrazovacím účinkom minimálne do -6° C s protispekacou prísadou - voľne ložená.
Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, IV. etapa 2023-2027-dodávka síranu železitého
Předmětem zakázky je průběžná dodávka min. 40 % vodného roztoku síranu železitého Fe2(SO4)3 určeného ke koagulaci fosforu ve vodní nádrži Brno a vodní nádrži Plumlov, a to včetně dopravy na místa dodání a doložení a předání příslušných dokumentů, za dále popsaných podmínek. Síran železitý bude dodáván postupně v několika dodávkách v letech 2023 - ...
Sírany 2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého a roztoku síranu hlinitého. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části.
Roztok pro čištění odpadních vod
Dodávka tekutého směsného přípravku na bázi anorganických solí pro potlačení vláknitého bytnění v aktivačních nádržích, srážení fosforu, s možností aplikace i při teplotách do -25°C, v předpokládaném objemu 2 400 tun (slovy dva tisíce čtyři sta tun), včetně dopravy roztoku autocisternou na místo plnění.
Dodávka volně ložené posypové soli pro SÚS Pk
Dodávka volně ložené posypové soli pro SÚS Pk
Kaučuk - pořízení a ochraňování
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 000 tun kaučuku a jeho ochraňování. Kaučuk bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 250 tun přírodního kaučuku a 250 tun syntetického kaučuku Část 2: Dodávka a ochraňování 250 tun přírodního ...
Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
Klasifikace předmětu veřejné zakázky kódy CPV Síran železitý 24313122-2 Síran hlinitý 24313123-9 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého, a to po období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.
Rámcová dohoda - Dodávky kapaliny AdBlue pro ČS EuroOil
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky činidla na redukci NOx plynů, které se užívá při selektivní katalytické redukci (SCR) v motorových vozidlech s dieselovým motorem (dále jen také „AdBlue“ nebo také „zboží“) a jeho dopravu a stáčení do nádrží na čerpacích stanicích EuroOil (dále jen také „ČS“) a dalších ...
Chladiaca zmes
Predmetom zákazky je uzatvorenie Rámcovej dohody na dodanie chladiacej zmesi do chladičov vozidiel s nemrznúcou zložkou spĺňajúcej kvalitatívne parametre vyhovujúce normám ASTM D-6210 a CES 14603 pre chladiace systémy spaľovacích motorov pre zmiešaný vozový park, vhodná aj do motorov konštruovaných zo zliatin hliníka, spĺňajúca požiadavky na ich ...
Poptávám Ethanolamin
Poptávám Ethanolamin (monoethanolamin), CAS 141-43-5,
Posypový materiál na báze chloridu sodného a chloridu horečnatého
Predmetom zákazky je dodávka materiálov na zimnú údržbu komunikácií: posypových materiálov na báze chloridu sodného a chloridu horečnatého pre potreby zimnej údržby Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo Zväzku 2 Súťažných podkladov Opis predmetu zákazky.
Kaučuk - pořízení a ochraňování
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 000 tun kaučuku a jeho ochraňování. Kaučuk bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 250 tun přírodního kaučuku a 250 tun syntetického kaučuku Část 2: Dodávka a ochraňování 250 tun přírodního ...
Kyselina dusičná
Zavedení dynamického nákupního systému na dodávky kyseliny dusičné na období do 15. 7. 2026
Chemický posypový materiál NaCl
Dodávka chemického posypového materiálu na posyp ciest; - priemyselnej posypovej soli s protispekacou prísadou, voľne ložená s účinnosťou do - 6 °C; - posypový materiál s rozmrazovacou účinnosťou do - 15 °C; - vrecovaná vákuová soľ na soľanku v 25 kg PE vreciach,
Inertný posypový materiál
Predmetom verejného obstarávanie je dodávka inertného posypového materiálu podľa prílohy č. 7, ktorá je súčasťou súťažných podkladov
Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého, a to po období od 1. 1. 2023 až do 31. 12. 2023. Klasifikace předmětu veřejné zakázky kódy CPV Síran železitý 24313122-2 Síran hlinitý 24313123-9
Chemický posypový materiál na báze NaCl
Dodanie chemického posypového materiálu na báze chloridu sodného vrátane dopravy pre cestmajsterstvá údržby ciest verejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na aplikáciu posypu vozoviek počas zimnej údržby ciest v celkovom objeme cca 30 000 t chloridu sodného, z toho cca 25 100 t návesmi, cca 4 900 t ...
Chemický posypový materiál na báze MgCl2
Predmetom zákazky je dodanie chemického posypového materiálu na báze chloridu horečnatého do cestmajsterstiev v rámci oblastí verejného obstarávateľa na aplikáciu posypu na vozovky počas zimnej údržby ciest, vrátane naloženia, dopravy, vyloženia a všetkých súvisiacich nákladov a zohľadnením rizík a nepredvídateľných skutočností, spojených s ...
Dodávky hmot pro vdz - dvoukomponentní plast modré barvy, s dodatečným posypem
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hmot pro vodorovné dopravní značení - dvoukomponentní plast modré barvy, s dodatečným posypem a dvoukomponentní plast červené barvy, s dodatečným posypem. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě dílčí části: Dílčí část č. 1: Dodávky hmot pro VDZ - dvoukomponentní plast modré barvy, s dodatečným posypem - ...
Kaučuk - pořízení a ochraňování
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 000 tun kaučuku a jeho ochraňování. Kaučuk bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 250 tun přírodního kaučuku a 250 tun syntetického kaučuku Část 2: Dodávka a ochraňování 250 tun přírodního ...
Dynamický nákupní systém na dodávky chemikálií 2022- 2026
Zavedení dynamického nákupního systému na dodávky kyseliny sírové, siřičitanu sodného bezvodého a chloru kapalného elektrolytického na období 4 let.