Chemický posypový materiál ( 2023 )
Priemyselná soľ na posyp ciest s rozmrazovacím účinkom minimálne do -6° C s protispekacou prísadou - voľne ložená.
Komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody
Predmetom zákazky je komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody, dodávka dávkovacieho systému na ošetrenie vody, dodávka chemikálií a analyzátora, analýza kvality vody, nastavenie dávkovania chemických prípravkov podľa výsledkov pravidelných analýz, servis a údržba dávkovacieho zariadenia. V rámci predmetu zákazky je potrebné vykonať : - ...
Komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody
Predmetom zákazky je komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody, dodávka dávkovacieho systému na ošetrenie vody, dodávka chemikálií a analyzátora, analýza kvality vody, nastavenie dávkovania chemických prípravkov podľa výsledkov pravidelných analýz, servis a údržba dávkovacieho zariadenia. V rámci predmetu zákazky je potrebné vykonať : - ...
Nákup a dodanie priemyselného posypového materiálu – voľne loženej posypovej soli
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je nákup a dodávka voľne loženej posypovej soli.
Výbušniny - PVP Bukov - 3. dodávka - 2. část
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Důlní skalní trhaviny a bleskovic pro část stavby PVP Bukov - Rozšíření PVP Bukov II. etapa (ražba).
21-166.7 Kaučuk - pořízení a ochraňování
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 000 tun kaučuku a jeho ochraňování. Kaučuk bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 250 tun přírodního kaučuku a 250 tun syntetického kaučuku Část 2: Dodávka a ochraňování 250 tun přírodního ...
Dodávky síranu hlinitého tekutého pro úpravnu vody v Plzni
Předmětem veřejné zakázky je dodávka síranu hlinitého tekutého pro úpravu pitné vody (dále jen „síran hlinitý“) o hmotnosti cca 2 200 tun ročně, a to včetně dopravy do místa plnění. Skutečně dodané množství síranu hlinitého bude záviset na potřebách a objednávkách zadavatele.
Dodávky anorganického koagulantu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka síranu železitého o hmotnosti cca 400 tun ročně a síranu hlinito-železitého o hmotnosti cca 100 tun ročně pro čištění odpadních vod a zlepšení separačních vlastností aktivovaného kalu, a to včetně dopravy do místa plnění.
Dynamický nákupní systém na dodávky aktivního uhlí  pro čistírnu lagunových vod
Účelem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (DNS). Předmětem zakázek zadávaných v DNS budou dodávky práškového aktivního uhlí (dále také „AU“) pro čistírnu lagunových vod ( v areálu „Laguny OSTRAMO“, a to vždy v rámci jedné dodávky po deseti (10) tunách v cisterně. Předmět veřejné zakázky zahrnuje rovněž dopravu AU do ...
Nákup a likvidace pěnidla na CTR
Předmětem zakázky je nákup 20 tun hasiva typu AFFF pro 1 % přimísení pro přímou aplikaci na povrch hořlavých kapalin nemísitelných s vodou mobilními velkoobjemovými monitory (1. část zakázky) a ekologická likvidace 23,5 tuny pěnidla z CTR dle specifikace, která je přílohou č. 1 smlouvy (2. část zakázky). Zakázka je rozdělená na části pouze pro ...
Kaučuk - pořízení a ochraňování
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 000 tun kaučuku a jeho ochraňování. Kaučuk bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 250 tun přírodního kaučuku a 250 tun syntetického kaučuku Část 2: Dodávka a ochraňování 250 tun přírodního ...
Dodávka vodného roztoku močoviny AUS 32 včetně výdejního zařízení
Předmětem této veřejné zakázky s názvem „Dodávka vodného roztoku močoviny AUS 32 včetně výdejního zařízení“ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže), jejímž předmětem je zajištění soustavných plynulých dodávek vodného roztoku močoviny AUS 32 dle ISO 22241 (dále také jen „močovina“), dodání, tj. nájem a zajištění ...
Nákup polymérnych organických flokulantov
Dodávka organických polymérnych flokulantov pre prevádzky ČOV v správe VVS, a.s., vrátane dopravy na miesto určenia a vykládky tovaru v predpokladanom množstve: pre časť 1: 114 200 kg práškového flokulantu (množstvo na obdobie 1 roka). pre časť 2: 39 400 kg emulzného flokulantu (množstvo na obdobie 6 mesiacov) a opcii na ďalších 39 400 kg ...
Dodávky posypového materiálu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky posypového materiálu do odběrných míst zadavatele. • Posypová sůl NaCl • Chlorid vápenatý roztok CaCl2 • Chlorid vápenatý vločky CaCl2 • NaCl - balená (vakuová sůl) • NaCl - roztok (vakuová sůl)
Dynamický nákupní systém na dodávky čpavkové vody
Zajištění dodávek čpavkové vody NH4OH (Čpavek vodný roztok 25%) do provozovny zadavatele.
Chemický posypový materiál 2022
Priemyselná soľ na posyp ciest s rozmrazovacím účinkom minimálne do -6° C s protispekacou prísadou - voľne ložená.
Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, IV. etapa 2023-2027-dodávka síranu železitého
Předmětem zakázky je průběžná dodávka min. 40 % vodného roztoku síranu železitého Fe2(SO4)3 určeného ke koagulaci fosforu ve vodní nádrži Brno a vodní nádrži Plumlov, a to včetně dopravy na místa dodání a doložení a předání příslušných dokumentů, za dále popsaných podmínek. Síran železitý bude dodáván postupně v několika dodávkách v letech 2023 - ...
Sírany 2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého a roztoku síranu hlinitého. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části.
Roztok pro čištění odpadních vod
Dodávka tekutého směsného přípravku na bázi anorganických solí pro potlačení vláknitého bytnění v aktivačních nádržích, srážení fosforu, s možností aplikace i při teplotách do -25°C, v předpokládaném objemu 2 400 tun (slovy dva tisíce čtyři sta tun), včetně dopravy roztoku autocisternou na místo plnění.
Dodávka volně ložené posypové soli pro SÚS Pk
Dodávka volně ložené posypové soli pro SÚS Pk
Kaučuk - pořízení a ochraňování
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 000 tun kaučuku a jeho ochraňování. Kaučuk bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 250 tun přírodního kaučuku a 250 tun syntetického kaučuku Část 2: Dodávka a ochraňování 250 tun přírodního ...
Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
Klasifikace předmětu veřejné zakázky kódy CPV Síran železitý 24313122-2 Síran hlinitý 24313123-9 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého, a to po období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.
Rámcová dohoda - Dodávky kapaliny AdBlue pro ČS EuroOil
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky činidla na redukci NOx plynů, které se užívá při selektivní katalytické redukci (SCR) v motorových vozidlech s dieselovým motorem (dále jen také „AdBlue“ nebo také „zboží“) a jeho dopravu a stáčení do nádrží na čerpacích stanicích EuroOil (dále jen také „ČS“) a dalších ...
Chladiaca zmes
Predmetom zákazky je uzatvorenie Rámcovej dohody na dodanie chladiacej zmesi do chladičov vozidiel s nemrznúcou zložkou spĺňajúcej kvalitatívne parametre vyhovujúce normám ASTM D-6210 a CES 14603 pre chladiace systémy spaľovacích motorov pre zmiešaný vozový park, vhodná aj do motorov konštruovaných zo zliatin hliníka, spĺňajúca požiadavky na ich ...
Poptávám Ethanolamin
Poptávám Ethanolamin (monoethanolamin), CAS 141-43-5,