Dodávka surovin pro výzkum a vývoj kosmetických přípravků
Zadavatel vyhlašuje zadávací řízení na dodávky v režimu otevřeného nadlimitního řízení s názvem Dodávka surovin pro výzkum a vývoj kosmetických přípravků. Předmětem veřejné zakázky je dodávka účinných a pomocných látek potřebných na výrobu kosmetických prototypů. Bližší specifikace předmětu Veřejné zakázky, jsou uvedeny v Příloze č. 1 Zadávací ...
Rámcová dohoda na dodávku anorganického koagulantu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka síranu železitého o hmotnosti cca 400 tun ročně a síranu hlinito-železitého o hmotnosti cca 100 tun ročně pro čištění odpadních vod a zlepšení separačních vlastností aktivovaného kalu, a to včetně dopravy do místa plnění. Specifikace síranu železitého a síranu hlinito-železitého je uvedena v zadávací ...
Dodávka materiálu pro aditivní výrobu
veřejné zakázky je dodávka práškových materiálů určených pro výrobu aditivní technologií dle závazného vzoru rámcové smlouvy a technické specifikace předmětné části veřejné zakázky.
Rámcová dohoda na dodávku síranu hlinitého tekutého pro úpravu pitné vody
Předmětem veřejné zakázky je dodávka síranu hlinitého tekutého pro úpravu pitné vody o hmotnosti cca 2 300 tun ročně, a to včetně dopravy do místa plnění. Skutečně dodané množství síranu hlinitého bude záviset na potřebách a objednávkách zadavatele. Specifikace síranu hlinitého je uvedena v zadávací dokumentaci.
Kaučuk - pořízení a ochraňování
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 000 tun kaučuku a jeho ochraňování. Kaučuk bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 250 tun přírodního kaučuku a 250 tun syntetického kaučuku Část 2: Dodávka a ochraňování 250 tun přírodního ...
Rámcová dohoda na dodávky kryogenních kapalin pro Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců na dodávky kryogenních kapalin (kapalné helium a kapalný dusík) podle technických specifikací zadavatele.
Rámcová dohoda na dodávku polymerního a emulzního flokulantu
Předmětem této zakázky je dodávka polymerního flokulantu pro odvodnění anaerobně stabilizovaného kalu o hmotnosti cca 62 750 kilogramů ročně (tj. cca 125 500 kilogramů za dobu plnění veřejné zakázky) a emulzního flokulantu pro zahuštění přebytečného aktivovaného kalu o hmotnosti cca 15 000 kilogramů ročně (tj. cca 30 000 kilogramů za dobu plnění ...
Dodávky materiálů a surovin pro výzkum a vývoj nových materiálů - Redrock Construction s.r.o
Zadavatel realizuje projekt ADWATEC: Pokročilá technologie výroby konstrukčních desek z komunálního odpadu. Předmětem projektu je výzkum a vývoj nových plošných stavebních prvků (desek), které budou tvořeny tuhým komunálním odpadem modifikovaných speciálními pojivy, plnivy přísadami a příměsemi. Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody s ...
Poptávám chemikálie
Poptávám aktuální cenovou nabídku na tyto věci . Potřebuji se v tom trochu zorientovat .Jde o další prodej . díky moc aceton 700ml a 4litry ředidlo 6001 700ml a 4 litry ředidlo 6006 700ml technický benzin 700ml a 4litry děkuji Sobol
Výbušniny - Rozšíření PVP Bukov II. etapa - 2. dodávka
Předmětem veřejné zakázky je 2. dodávka Důlní skalní trhaviny a bleskovic pro část stavby Rozšíření PVP Bukov II. etapa včetně dopravy.
Dodávky vápna pro elektrárnu Prunéřov 2
Dodávky vápna pro elektránu Prunéřov 2
Rámcová dohoda na dodávky biosložek kvasného lihu bezvodého obecně denaturovaného
Účelem této veřejné zakázky je zajištění dodávek kvasného lihu bezvodého obecně denaturovaného (ethanol vyrobený z biomasy a /nebo biorozkladem odpadu) dle ČSN EN 15376 - Ethanol jako složka automobilových benzinů, v platném znění, které slouží k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění jeho smluvních závazků a obchodních ...
Nákup sorbentu pro snížení obsahu rtuti ve spalinách
Předmětem veřejné zakázky je dodávka aktivního uhlí halogenizovaného, obohaceného bromidy, případně dalšími látkami, sloužícího ke snížení výstupních koncentrací rtuti ve spalinách v souladu s Prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/1442, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady ...
Dodávky kapalného helia III
Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky kapalného helia hluboce zchlazeného o čistotě 99,999 % v nepřetržitém režimu pro zajištění zásobování jednotlivých pracovišť zadavatele v závislosti na jejich aktuálních provozních potřebách, a to včetně dopravy. Prohlídka místa plnění: 25. 10. 2021
Nákup speciální čistící chemie
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek speciálních čistících prostředků pro úklidové práce v běžných prostorech a gastro provozech ZSMV a to na dobu 48 měsíců dle stanovené technické specifikace a v množství uvedeném v Příloze č. 1 Smlouvy.
Posypový materiál na báze chloridu sodného a chloridu horečnatého
Predmetom zákazky je dodávka materiálov na zimnú údržbu komunikácií: posypových materiálov na báze chloridu sodného a chloridu horečnatého pre potreby zimnej údržby Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo Zväzku 2 Súťažných podkladov Opis predmetu zákazky.
Posypová sůl, Rakousko
Vážené dámy a pánové, potřebujeme bezplatnou nabídku na posypovou sůl (4–6 tun) a posypovou drť (2 tuny). Naše sídlo je v Dolním Rakousku, 2201 Gerasdorf poblíž Vídně. Pokud doručujete, sdělte nám prosím také náklady na doručení. S přátelským pozdravem MDS Gebäudereinigung Sladjana Unger
Chemické látky a spotrebný materiál
Predmetom zákazky sú chemické látky, nanočastice a spotrebný materiál
Rámcová dohoda - Dodávky kapaliny AdBlue pro ČS euroOil
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky činidla na redukci NOx plynů, které se užívá při selektivní katalytické redukci (SCR) v motorových vozidlech s dieselovým motorem a jeho dopravu a stáčení do nádrží na čerpacích stanicích EuroOil.
Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období pro rok 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého (dále jen „Letní koagulant“) a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého (dále jen „Zimní koagulant“), a to po období od 1. 1. 2022 (případně od data uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, dojde-li k němu později) až do 31. 12. 2022
Poptávám kyselinu boritou
Poptávám kyselinu boritou.
Dodanie tovaru - chemický posypový materiál
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - Chemický posypový materiál s rozmrazovacou účinnosťou do -6 °C a chlorid horečnatý tuhý (ďalej len "CHPM") pre potreby zabezpečenia zimnej údržby diaľnic a rýchlostných ciest s dodaním na miesta určenia, t. j. na jednotlivé strediska správy a údržby diaľnic (ďalej len "SSÚD") a strediska správy a údržby ...
Posypová sůl pro SÚSPK (2021/2022)
V souladu s § 132 odst. 2 ZZVZ zadavatel uvádí, že cílem realizace veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a maximálně třemi prvními vybranými dodavateli, na základě níž bude následně zadavatel uzavírat průběžně jednotlivé kupní smlouvy v elektronické podobě opatřené podpisy oprávněných osob ve formě zaručeného elektronického ...
Poptávám CN modrého pigmentu ultramarín
Poptávám cenovou nabídku na modrý pigment ultramarín. K.Procházková
Polymérne organické flokulanty
Dodávka organických polymérnych flokulantov pre prevádzky ČOV v správe VVS, a.s., vrátane dopravy na miesto určenia a vykládky tovaru v predpokladanom množstve 325 800 kg (predpokladané množstvo na 2 roky je len orientačné)