Rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek 2019-2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek: • Část 1: Polymeráza • Část 2: Reagencie a kity pro gelovou elektroforézu, pro molekulární klonování, pro kvantifikaci a izotermální amplifikaci nukleových kyselin, kity a reagencie různé. Modifikující enzymy. • Část 3: Kity a reagencie ...
Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
Diagnostika OKB II. 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro Oddělení klinické biochemie
FN MOTOL - Dodávka souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro rutinní biochemické analýzy
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou postupné dodávky souprav diagnostik, kalibrátorů a originálního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění požadovaného spektra analytů pro rutinní biochemické analýzy. Dále je předmětem plnění veřejné zakázky na základě Smlouvy o výpůjčce i bezplatné zapůjčení a instalace tří kompatibilních ...
ZUUL – dodávka látek pro diagnostické metody 2019 - první etapa
postupná dodávka diagnostických přípravků pro činnost klinických imunologických laboratoří zadavatele podle jeho aktuální potřeby, na jeho jednotlivá pracoviště v kvalitě odpovídející požadavkům na zdravotnické prostředky in-vitro v souladu se zákonem 268/2014 Sb. a právními předpisy souvisejícími a v souladu se zadávacími podmínkami pro ...
PřF/CRH – Dodávka rozpouštědel
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rozpouštědel nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele.
PřF/CRH – Dodávka chemikálií I
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
Dodávka enzymů a kitů pro izolaci RNA, DNA
Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného zboží - enzymů a kitů pro izolaci RNA, DNA. Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v technické specifikaci zakázky, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace, která je vydávána zdarma v dálkovém přístupu na výše uvedené internetové adrese profilu zadavatele.
Dodávka chemikálií a spotřebního materiálu část 16 - enzymy E
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka enzymů. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody.
Dodávka chemikálií a spotřebního materiálu část 14 - enzymy A
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka enzymů. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody.
Dodávka chemikálií a spotřebního materiálu část 15 - enzymy B
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka enzymů. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody.
Dodávka chemikálií a spotřebního materiálu část 32 - tkáňová média A
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tkáňových médií. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody.
Dodávka chemikálií a spotřebního materiálu část 33 - tkáňová média D
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tkáňových médií. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody.
Dodávka chemikálií a spotřebního materiálu část 34 - tkáňová média E
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tkáňových médií. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody.
Rámcové dohody na dodávky chemikálií
Veřejná zakázka je rozdělena na 6 částí.Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky chemikálií. Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu 24 měsíců trvání Rámcové dohody.Účastník může podat nabídku na všech šest (6) částí veřejné ...
PřF/ITI – Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
Dodávka chemikálií a spotřebního materiálu část 1 - diagnostické kity A
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka diagnostických kitů. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody. Podrobně viz ZD.
Dodávka chemikálií a spotřebního materiálu část 27 - protilátky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka protilátek. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody. Podrobně viz ZD.
Dodávka chemikálií a spotřebního materiálu část 12 - diagnostické kity B
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka diagnostických kitů. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody. Podrobně viz ZD.
Dodávka chemikálií a spotřebního materiálu část 13 - diagnostické kity C
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka diagnostických kitů. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody. Podrobně viz ZD.
Nákup účinných a pomocných látek
Součástí předmětu zakázky je nákup účinných kosmetických surovin, účinných a pomocných látek pro výzkumně vývojové aktivity. Bližší specifikace předmětu Veřejné zakázky – technické podmínky, jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace. Příloha s názvem Specifikace dodávky.
Průběžné dodávky reagencií a zapůjčení 2 ks analyzátorů s biochemickým a imunochemickým modulem
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií pro imunochemické a biochemické analýzy včetně bezplatného zapůjčení 2 ks integrovaných analytických systémů s biochemickým a imunochemickým modulem
FN Motol - Dodávka souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro speciální biochemické analýzy
Předmětem plnění této veřejné zakázky, a to po dobu neurčitou jsou dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro speciální biochemické analýzy a bezplatné zapůjčení plně automatického analyzátoru, který bude sloužit k poskytování širokého spektra biochemických vyšetření sloužící k diagnostice a kontrole léčby ve všech medicínských oborech ...
FN Motol - Dodávka souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro stolní analyzátor
Předmětem plnění jsou dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro stolní analyzátor pro klinickou biochemii a zapůjčení plně automatického analyzátoru, který bude sloužit k zajištění analýz turbidimetrií a k poskytování širokého spektra biochemických vyšetření sloužící k diagnostice a kontrole léčby ve všech medicínských oborech v ...
Reagencie a spotřební materiál pro IHC barvení včetně výpůjčky přístroje
Předmětem plnění je zajištění dodávek veškerého spotřebního materiálu pro automatické imunohistochemické barvení s podmínkou bezplatného zapůjčení 1 přístroje - analyzátoru pro automatické barvení, včetně náhradního zdroje UPS (se sortimentem a požadavky podle specifikace v Příloze č. 4 a č. 9 ZP) na dobu 5 let za podmínek uvedených v ZP v čl. 2. ...