Dodávky ZP-IVD souprav pro expresní molekulární diagnostiku respiračních patogenů
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky originálních reagencií a firemního provozního spotřebního materiálu pro zajištění expresní molekulární diagnostiky respiračních patogenů. Nedílnou součástí zakázky součásti předmětu plnění je bezplatná zápůjčka přístroje ( nový nebo repasovaný) pro automatické vyhodnocování molekulární diagnostiky.
Antitrombotiká
Antitrombotické činidlá pre potreby FNsP.
Dodávka reagencií pro automatizované barvení metodami IHC a výpůjčka barvícího automatu
Předmětem veřejné zakázky budou opakující se postupné dodávky spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek a bezplatná výpůjčka barvícího automatu.
Dodávky reagencií s výpůjčkou analyzátoru
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky originálních diagnostik, tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění vyšetření moče chemicky a morfologicky (chemické vyšetření moče a morfologická analýza moči). Jako součást předmětu plnění je zadavatelem požadována ...
Diagnostika a laboratorní činidla pro stanovení CDT a HbA1c
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky diagnostik a laboratorních činidel pro stanovení karbohydrát deficientního transferinu (CDT) a glykovaného hemoglobinu (HbA1c) pro Oddělení klinické biochemie dle potřeb zadavatele s podmínkou bezúplatné výpůjčky souvisejího přístrojového vybavení po dobu účinnosti rámcové ...
Reagenční činidla a spotřební materiál na stanovení PCT a detekci vrozených vývojových vad
Předmětem plnění této veřejné zakázky je bezplatná zápůjčka plně automatizovaného analyzátoru na principu technologie TRACE časově rozlišená zesílená fluorescence, SW a zabezpečení průběžných dílčích dodávek reagenčních činidel a spotřebního materiálu na stanovení PCT a detekci vrozených vývojových vad a dodávka imunochromatografických testů pro ...
Dodávky ZP-IVD - Soupravy pro průtokovou cytometrii a zapůjčení zařízení pro tuto analýzu
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky reagencií a provozního spotřebního materiálu k zajištění měření buněčných populací a jejich povrchových znaků průtokovou cytometrií + bezplatné zapůjčení a instalace nového CE-IVD analytického systému - blíže v zadávací dokumentaci.
Reagenční činidla a spotřební materiál pro vyšetření hormonů a protilátek štítné žlázy
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek reagencií pro vyšetření hormonů a protilátek štítné žlázy a markerů kostního metabolismu pro Nemocnici Na Homolce, oddělení OKBHI IA metody a bezplatná výpůjčka plně automatizovaného analytického sytému pro heterogenní imunoanalýzu včetně příslušenství, SW a ...
LF/UPOL - Dodávka molekulárně-genetického kitu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks molekulárně-genetického kitu, který se používá k analýze počtů kopií genomu metodou hybridizační SNP microarray, a to pro potřeby projektu „ENIGMA CZ - Etalon Národní Interpretované Genomové Mapy ČR“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010360 v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro ...
PřF/CRH - Kity pro molekulární biologii 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kitů pro molekulární biologii nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry ...
Rámcová dohoda na dodávky materiálu pro sekvenování lidského genomu
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody je sekvenační chemie, kity pro přípravu celogenomových knihoven a kity pro genomové analýzy pomocí technologie ...
Dodávky reagencií a spotřebního materiálu, vč. bezplatné výpůjčky 2 ks laboratorního analyzátoru
Pravidelné dílčí dodávky reagencií, včetně veškerého spotřebního materiálu, kontrolního materiálu a kalibračního materiálu, potřebného pro jednotlivá laboratorní stanovení v předpokládaném rozsahu a spektru vyšetření, jak je specifikováno v příloze č. 6, po dobu neurčitou s právem výpovědi s 1 měsíční lhůtou; a bezplatná výpůjčka 2ks nových, ...
PřF/ITI - Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu V.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro MENDELU - opakované řízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro Mendelovu univerzitu a pro projekt Phytophthora. Bližší specifikace požadovaných látek je uvedena v příloze č. 1 - technická specifikace.
Dodávka reagencií (izolačních kitů) a spotřebního materiálu pro laboratoř molekulární diagnostiky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik, reagencií a spotřebního materiálu k izolaci DNA i RNA bakterií a virů pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami.
Reagencie pro analýzu moči II.
Předmětem zadávacího řízení je dodávka spotřebního materiálu (labochemikálií) pro chemické a mikroskopické vyšetření moče a mikroskopické vyšetření ostatních tělních tekutin, např. mozkomíšního moku pro Oddělení klinické biochemie včetně bezplatného zapůjčení 3 ks analyzátorů po dobu 4 let a zajištění jejich servisu.
Reagencie a spotřební materiál pro imunohematologická vyšetření pro oddělení Krevní banky OKBHI
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro Nemocnici Na Homolce, oddělení Krevní banky OKBHI
Dodávka laboratorních chemikálií
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží - laboratorních chemikálií. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace.
DNS - dodávka laboratorního materiálu pro FaF UK v období 2020 - 2024
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou za zadavatelem specifikovaných technických a obchodních podmínek dodávky laboratorního materiálu pro potřeby zadavatele: Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové do konce roku 2024.
DNS - dodávka chemikálií pro FAF UK v období 2020 - 2024
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou za zadavatelem specifikovaných technických a obchodních podmínek dodávky chemikálií pro potřeby zadavatele: Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové do konce roku 2024.
Rámcová dohoda na dodávky kontrastních látek gadoliniových
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek kontrastních látek gadoliniových pro Nemocnici Na Homolce a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Reagencie pro radioizotopovou analýzu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek reagenčního setu pro provedení analýzy radioimunoanalytickým principem pro Nemocnici Na Homolce dle aktuálních potřeb zadavatele, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Reagenční set musí být kompletní, tj. obsahovat veškeré nezbytné ...
Kultivačné médiá, aditíva
Predmetom zákazky je dodávka rôznych druhov chemikálií pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorými sú protilátky, ktoré slúžia pre vedecké a experimentálne účely. Predmet zákazky je rozdelený na štyri samostatné časti Časť A:Kultivačné médiá, aditíva Časť B:Diagnostické ...
COVID CENTRUM, vysokokapacitní laboratoř - Izolátor s příslušenstvím
Předmětem plnění této veřejné zakázky dodávka 1 ks izolátoru s příslušenstvím , dodávky izolačních kitů a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodanému izolátoru.
Dodávka spotřebního materiálu pro LF OU - Speciální chemikálie II.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity - speciálních chemikálií v rámci projektů OP VVV "Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii", reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/ 0008440 a „Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v ...