Kultivační půdy - Columbia blood agar base, MacConkey agar, Mueller Hinton agar
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné opakující se dodávky dehydrovaných základů pro přípravu pevných kultivačních půd - krevního agaru a jeho variací, MacConkey agaru, Mueller Hinton agaru, Sabouradova agaru s příměsí 4% D-glukózy (dextrózy) a jeho variací, Wilkins-Chalgren agaru pro kultivaci anaerobních bakterií a jeho variací ...
Dodávky spotřebního materiálu pro koagulační systém s fluorimetrickým modulem
• Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu pro koagulační systém s fluorimetrickým modulem pro měření Lupus antikoagulans a změny v generaci trombinu při hodnocení trombofilních stavů (dále jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN). Předmět plnění je blíže specifikován v příloze těchto ...
Diagnostické kity pro single/multiplex diagnostiku s výpůjčkou analyzátoru typu POCT
Předmětem zakázky je uzavření kupní smlouvy, na jejímž základě budou realizovány průběžné dodávky diagnostických kitů pro single/multiplex diagnostiku obsahujících spotřební zdravotnický materiál po dobu 48 měsíců ode dne účinnosti smlouvy. Nedílnou součástí předmětu této VZ je rovněž bezplatná výpůjčka analyzátoru pro Ústřední vojenskou nemocnici ...
Diagnostika pro imunohematologická vyšetření krve - TO - 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro přístrojovou a manuální analýzu imunohematologických vyšetření krve v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4.. Spotřebním materiálem se pro účely této veřejné zakázky rozumí veškeré diagnostické sety, reagencie, systémové roztoky a jiné přípravky sloužící k analýze vzorků, kontrole, ...
Chemikálie vysokej čistoty
Predmetom zákazky je dodanie chemikálií vysokej čistoty, chemikálií pre molekulovú biológiu, chemikálií pre PCR, chemikálií nižšej čistoty, kitov pre DNA, RNA, na sekvenáciu diagnostické kity, kultivačné médiá a aditíva pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach potrebných na nezávislý výskum a vývoj. Predmet zákazky je rozdelený na ...
UPOL/ARTECA - Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
Dodávky kitů pro přípravu knihoven a sekvenování
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů pro přípravu knihoven, pro sekvenování nové generace a pro přípravu DNA knihoven bez PCR a zkumavek pro přípravu ultrazvukem fragmentované DNA. V souladu s ustanovením § 35 ZZVZ je veřejná zakázka rozdělena na čtyři (4) části. Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude ...
Kity a reagencie
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů a reagencií dle konkrétních požadavků Zadavatele, jejichž bližší specifikace je uvedena níže v této zadávací dokumentaci a její Příloze č. 8 a v Příloze č. 1 vzorového textu Rámcové dohody vztahující se ke každé jednotlivé části veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část ...
Dodávka reagencií pro NGS v oblasti HLA metodou hybrid capture
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky reagencií pro NGS v oblasti HLA metodou hybrid capture na platformě MiSeq k účelu testování pacientů indikovaných k transplantaci krvetvorných buněk a výběr vhodných dárců pro pracoviště Oddělení HLA Ústavu hematologie a krevní transfuze, to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace ...
Dodávka reagencií pro PCR diagnostiku SARS-CoV-2
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky diagnostik do konsignačního skladu k provádění testů pro PCR detekci SARS-CoV-2 po dobu 6 měsíců, kompatibilní se všemi otevřenými platformami. Kompatibilita s izolátorem King Fisher.
FNKV - vyšetření transfuzních přípravků metodou NAT
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vyšetření transfuzních přípravků metodou NAT, kompletní dodávky diagnostik včetně kalibračního, kontrolního a navazujícího spotřebního materiálu a bezplatná zápůjčka plně automatického uzavřeného analyzátoru (příp. analyzátorové linky) dle požadovaných technických, jakostních a funkčních vlastností k ...
Reagencie pro průtokovou cytometrii
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s více uchazeči v nadlimitní veřejné zakázce na dodávky protilátek a reagencií k průtokové cytometrie.
Dodávky spotřebního materiálu pro analýzu krevního obrazu s diferenciálním počtem leukocytů
• Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu pro analýzu krevního obrazu a diferenciálního rozpočtu leukocytů pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze . Předmět plnění je blíže specifikován v příloze zadávacích podmínek - Druh a předpokládaný počet. • Vybraný dodavatel bezplatně půjčí zadavateli po dobu ...
Chemikálie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
DNS pro nákup laboratorních chemikálií, spotřebního laboratorního materiálu  a příslušenství
Účelem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) na nákup laboratorních chemikálií, spotřebního laboratorního materiálu a příslušenství pro laboratorní el. přístroje dle níže uvedené klasifikace, a to pro výzkumné a vědecké účely. ...
Nákup kitov na RT – qPCR detekciu COVID-19
Predmetom zákazky je nákup 250 ks kitov na RT-qPCR detekciu COVID-19 na vykonanie cirka 250 000 reakcií na detekciu SARS-CoV-2. Pre vírus SARS-CoV-2 by mali byť použité najmenej 2 ciele genómu ktoré kódujú kľúčové vírusové proteíny podľa odporúčaní WHO a aspoň jeden z cieľov musí byť úplne špecifický pre SARS-CoV-2 vo vzťahu k iným respiračným RNA ...
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro MENDELU a projekt Phytophthora
Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro Mendelovu univerzitu a pro projekt Phytophthora. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění uvedeného v bodě 3.1 zadávací dokumentace včetně požadavků zadavatele na předmět plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace-technické specifikaci.
FN Motol - Dodávka diagnostik pro imunohematologické předtransfuzní vyšetření
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik/souprav diagnostik a kontrolního materiálu k materiálnímu zajištění stanovení imunohematologických parametrů předtransfuzního vyšetření metodou sloupcové aglutinace.
Dodávka reagencií pro sekvenování a chromatografii
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží - reagencií pro sekvenování a chromatografii. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace.
PřF/ITI/2021 - Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu I
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
Dodávky spotřebního materiálu pro imunohistochemická vyšetření s výpůjčkou barvícího automatu
• Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu pro imunochemická vyšetření (dále jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN). Předmět plnění je blíže specifikován v příloze těchto zadávacích podmínek - Druh a předpokládaný počet. • Vybraný dodavatel bezplatně půjčí po dobu trvání Kupní smlouvy na ...
Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro rutinní biochemická a imunochemická stanovení
Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro rutinní biochemická a imunochemická stanovení s výpůjčkou analytického systému
Dodávky spotřebního materiálu pro komplexní analýzu krevního obrazu
• Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu (dále jen zboží) pro komplexní analýzu krevního obrazu, retikulocytů a výzkumných parametrů pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále jen VFN) uvedeného v příloze této zadávací dokumentace. • Vybraný dodavatel bezplatně zapůjčí po dobu trvání Kupní ...
Dodávka reagencií pro genetické analýzy
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky reagencií pro genetické analýzy pro laboratorní pracoviště Ústavu hematologie a krevní transfuze, to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 této zadávací dokumentace.
Spotrebný materiál a reagencie
Predmetom zákazky je dodávka spotrebného materiálu a reagencií pre potreby výskumných aktivít. Jednotlivé požadované tovary budú objednávané samostatne podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa počas trvania rámcovej dohody.