Diagnostika pro imunohematologická laboratorní vyšetření v plně automatickém systému. 2. vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky diagnostik a navazujícího spotřebního materiálu pro imunohematologická laboratorní vyšetření v plně automatickém systému dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2a zadávací dokumentace (vzor kupní smlouvy a smlouvy o výpůjčce). Předmětem veřejné zakázky je dále poskytnutí 1 ks plně automatického ...
Diagnostika PATOLOGIE 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik s certifikací CE-IVD a spotřebního materiálu pro Ústav klinické a molekulární patologie
Sekvenační kity a laboratorní materiál pro Servisní laboratoř funkční genomiky a bioinformatiky
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázka rozdělenou na dvě částí na opakující se dodávky laboratorního spotřebního materiálu, a to zejména sekvenačních kitů plně kompatibilních s platformou Illumina NextSeq 500 550, kitů a čipů pro přípravu knihoven pro single-cell sekvenování plně kompatibilních s 10 x Genomics Chromium Controller, kitů pro ...
Dynamický nákupní systém na dodávky kultivačních médií a doplňků médií
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky kultivačních médií a doplňků médií. Předmět plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS včetně specifikace bude vždy konkrétně a podrobně vymezen v jednotlivých výzvách k podání nabídek podle § 141 ZZVZ. DNS bude zaveden na dobu 24 měsíců. DNS je rozdělen do 4 kategorií podle § 138 odst. 1 ...
Reagenční činidla a spotřební materiál pro vyšetření poruch hemostázy
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro tromboelastograf a agregometr ROTEM pro Nemocnici Na Homolce, oddělení Kardiochirurgie JPRP dle aktuálních potřeb zadavatele, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti
Dodávky detekčního systému pro manuální imunohistochemická vyšetření s výpůjčkou zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu pro imunohistochemická vyšetření (dále jen zboží) pro Všeobecnou fakultní nemocnici (dále jen VFN) uvedeného v příloze této zadávací dokumentace - Druh a předpokládaný počet.
FN Motol -  Reagencie a spotřební materiál pro osmometry Advanced OsmoPRO a osmometr Advanced A2O
Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro osmometry Advanced OsmoPRO a osmometr Advanced A2O
Materiál na výzkum III - Rámcová dohoda
Předmětem plnění veřejné zakázky je sjednání rámcové dohody na dodávky spotřebního materiálu na výzkum pro účely realizace projektu SYMBIT dle specifikace a podmínek uvedených v ZD a jejích přílohách.
Reagenční činidla a spotřební materiál pro stanovení lékových hladin včetně zápůjčky analyzátoru
Předmětem plnění této veřejné zakázky je bezplatná zápůjčka imunochemického analyzátoru pro stanovení lékových hladin a průběžné dílčí dodávky reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro in vitro diagnostiku pro Nemocnici Na Homolce, oddělení Biochemie OKBHI, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Dodávka spotřebního materiálu pro elektroforetický systém - ÚKBH - 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro elektroforetickou analýzu sérových a močových proteinů, pro typizaci paraproteinů a pro izoelektrickou fokusaci mozkomíšního moku v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4.. Spotřebním materiálem se pro účely této veřejné zakázky rozumí veškeré reagencie, systémové roztoky, pufry, ...
Dodávka validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů
Dodávka validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro přístroje pro chemické a morfologické vyšetření moče, které jsou ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s.
Diagnostika pro stanovení infekčních markerů - TO - 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro přístrojovou analýzu infekčních markerů u dárců krve po dobu 6 let v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4.. Spotřebním materiálem se pro účely této veřejné zakázky rozumí veškeré diagnostické sety, reagencie, systémové roztoky a jiné přípravky sloužící k analýze vzorků, ke ...
Dodávky spotřebního materiálu pro projekt Inovativní léčebné metody - chemikálie, kultivační média
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro Lékařskou fakultu a Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity - chemikálií, kultivačních médií a materiálu v rámci projektu OP VVV Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/ 0008441. Součástí předmětu plnění veřejné ...
Rámcová smlouva na nákup reagenčních činidel na vyšetření krevních skupin
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro Nemocnici Na Homolce - oddělení Krevní banky OKBHI, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
FTN -  Soupravy pro průtokovou cytometrii a zapůjčení zařízení pro tuto analýzu
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky reagencií a provozního spotřebního materiálu k zajištění měření buněčných populací a jejich povrchových znaků průtokovou cytometrií pomocí vhodně značených protilátek - blíže viz zadávací dokumentace. Součástí předmětu VZ je i bezplatné zapůjčení a instalace nového CE-IVD analytického systému (průtokový ...
FN Motol -  Dodávka diagnostik a originálního spotřebního materiálu
Dodávka diagnostik a originálního spotřebního materiálu pro stanovení základních koagulačních testů, fibrinových monomerů, hladiny faktoru VIII ,hladiny nových antitrombotik (Fondaparinu) a bezplatné zapůjčení plně automatického koagulačního analyzátoru.
Reagencie pre PCR
Predmetom zákazky je dodanie diagnostických reagencií pre potreby PCR laboratória v rámci Oddelenia klinickej biochémie, hematológie a mikrobiológie FN Trenčín. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Dodávky ZP-IVD pro imunohematologická vyšetření pacientů a dárců krve
Předmětem veřejné zakázky jsou: Dodávky diagnostik a firemního provozního spotřebního materiálu pro: - automatizované stanovení krevní skupiny a screeningu nepravidelných protilátek u dárců krve - automatizované stanovení krevní skupiny a screeningu nepravidelných protilátek u pacientů - manuální vyšetření screeningu ...
Reagencie a spotřební materiál pro koagulační vyšetření
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro provádění koagulačních vyšetření na koagulačním analyzátoru STA R Max od firmy Stago.
Reagenční činidla a spotřební materiál pro vyšetření acidobazické rovnováhy, iontů a metabolitů
I. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro vyšetření acidobazické rovnováhy, iontů a metabolitů včetně bezplatné zápůjčky 10 ks analyzátorů pro in vitro diagnostiku pro Nemocnici Na Homolce oddělení OKBHI, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Reagenční činidla a spotřební materiál pro vyšetření NT-proBNP a dalších analytů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je bezplatná zápůjčka plně automatizovaného imunochemického analyzátoru na vyšetření NT-proBNP a dalších analytů a průběžné dílčí dodávky reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro in vitro diagnostiku pro Nemocnici Na Homolce oddělení biochemie OKBHI, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí ...
Reagenční činidla a spotřební materiál pro vyšetření nádorových markerů a hormonů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro vyšetření nádorových markerů a hormonů včetně bezplatné zápůjčky plně automatizovaného analytického systému pro heterogenní imunoanalýzu včetně příslušenství a SW pro in vitro diagnostiku pro Nemocnici Na Homolce oddělení IA OKBHI, a to po dobu trvání ...
PřF/ITI - Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu VI.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
Reagenční činidla pro automatizované barvení metodami IHC
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky reagencií pro automatizované barvení metodami IHC a bezplatná zápůjčka barvícího automatu pro Nemocnici Na Homolce, oddělení Patologie, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.