Kity a chemikálie pro molekulární biologii
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního spotřebního materiálu a chemikálií nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
Dodávky reagencií pro průtokovou cytometrii
pravidelné dodávky reagencií pro průtokovou cytometrii
FN Motol-Dodávky diagnostik a originálního spotřebního materiálu pro stanovení koagulačních testů
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky diagnostik, kalibrátorů, kontrolního materiálu, diluentů, pracovních, promývacích roztoků a originálního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění stanovení koagulačních testů na koagulačním analyzátoru ACL TOP 700 CTS pro Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice v Motole, ...
Dodávka speciálních chemikálií pro LF OU III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka speciálních chemikálií pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu OP VVV s názvem Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii, reg. č. CZ.02.1.01./0.0/0.0/17_049/0008440 a v rámci projektu OP PIK s názvem Výzkum a vývoj potravinového doplňku ...
Reagencie pro statimovou HLA typizaci se zápůjčkou real-time cykleru II
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky laboratorních diagnostik a dalšího navazujícího spotřebního materiálu pro imunogenetická vyšetření systémem, který je založen na principu real-time PCR, tedy detekci produktů polymerázové řetězové reakce v reálném čase. Systém bude využíván pro provádění HLA typizace na úrovni tzv. „Single assay ...
Dodávky reagencií pro provoz imunochemického analyzátoru
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií pro provoz imunochemického analyzátoru pro provádění imunochemických vyšetření se zahrnutím všech souvisejících nákladů spojených s plněním této veřejné zakázky a s podmínkou bezplatného vypůjčení 1 kusu imunochemického analyzátoru včetně jeho připojení do laboratorního informačního systému ...
Dodávky reagencií pro Oddělení klinické hematologie
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií pro provoz stávajících analyzátorů BC S XP pro Oddělení klinické hematologie. S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová kupní smlouva na 4 roky.
Spotřební materiál pro hematologické vyšetření pro OKH
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky spotřebního materiálu - reagencií (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele s podmínkou bezúplatné výpůjčky hematologického analyzátoru a nátěrového a barvícího automatu a zajištění jejich servisu.
Průběžné dodávky reagencií a výpůjčka 2 ks identických analyzátorů krevních plynů na dobu 6 let
Předmětem veřejné zakázky je výpůjčka a instalace 2 ks nových laboratorních přístrojů včetně příslušenství a uzavření smlouvy na průběžné dodávky spotřebního materiálu. Předpokládaný počet testů za 6 let celkem: 90 000. Nabízené přístroje musí splňovat minimální technické parametry uvedené v technické specifikaci, příloha č. 2 ZD.
Kity a materiál pro testování
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka materiálu pro testování, kultivačních médií a kitů. Na předmět plnění bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem dle § 131 zákona, a to na dobu 12 měsíců.
Dodávka reagencií, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro biochemická a imunochemická vyšetření, nutných k provádění požadovaných biochemických a imunochemických vyšetření, spojené s bezplatnou výpůjčkou biochemického a imunochemického analyzátoru včetně jejich instalace, ...
Nákup spotřebního materiálu na analýzy DNA
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup spotřebního materiálu určeného pro přístroj sloužící k analýze a vyhodnocování vzorků DNA pro KŘP Ústeckého kraje.
Reagencie pro statimovou HLA typizaci využívající interkalačních činidel
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky laboratorních diagnostik a dalšího navazujícího spotřebního materiálu pro imunogenetická vyšetření systémem, který je založen na principu real-time PCR, tedy detekci produktů polymerázové řetězové reakce v reálném čase. Systém bude využíván pro provádění HLA typizace na úrovni tzv. „Single assay ...
Výpůjčka analyzátorů a dodávka diagnostik pro zajištění vyšetření moče chemicky a morfologicky
Cílem zadávacího řízení je uzavření těchto dvou smluv mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem: a) Rámcová kupní smlouva na dodávky diagnostik, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění vyšetření moče chemicky a morfologicky a provozu nabízených analytických systémů na základě uzavřené smlouvy dle § 131 odst. 1 ...
Krevní deriváty (defibrinovaná koňská krev a koňské sérum) 2022 II.
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky krevních derivátů (specifikovaných níže) určených k medicínským, resp. diagnostickým účelům pro zadavatele dle provozních potřeb zadavatele. Součástí dodávky je i doprava do místa plnění, balné, pojistné za pojištění dodávek během dopravy a roznos v místě plnění, celní, daňové a případné ...
Protilátky pre prietokové cytometre vrátane výpožičky dvoch cytometrov
Predmetom zákazky je dodávka protilátok k prietokovému cytometru na 3 roky prostredníctvom objednávok (na základe uzatvorenej rámcovej dohody). Súčasťou zákazky je bezodplatná výpožička 2 ks prietokových cytometrov (podľa špecifikácie pre každý cytometer) na 3 roky, inštalácia prístrojov na pracovisku, zaškolenie personálu a servis prístroja. ...
Laboratorní chemikálie, spotřební materiál, potřeby a služby
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému je komplexní dodávka laboratorních chemikálií, laboratorního spotřebního materiálu a laboratorních potřeba a komplexní poskytnutí laboratorních služeb pro účely provádění vědeckého výzkumu zadavatelem. Součástí předmětu plnění jednotlivých veřejných zakázek je, nestanoví-li ...
Dodávka chemikálií - II
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka chemikálií. Na předmět plnění bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem dle § 131 zákona, a to na dobu 12 měsíců.
Standardy a další referenční materiály
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka chemikálií, resp. standardů a dalších referenčních materiálů. Na předmět plnění bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem dle § 131 zákona, a to na dobu 12 měsíců.
Chemikálie
Predmetom zákazky je obstaranie tovarov pre projekt BIOVID. Predmet zákazky je rozdelený na tri časti a to v nasledovnom rozsahu: 1.časť predmetu zákazky chemikálie. Podrobný opis a požadovaná minimálna technická špecifikácia pre 1. časť predmetu zákazky chemikálie sú uvedené v Prílohe č. 7 k SP Výkaz položiek pre jednotlivé časti predmetu ...
Chemikálie
Predmetom zákazky je obstaranie spotrebného materiálu pre aktivitu In vivo a in vitro výskum patofyziologických mechanizmov v chronických civilizačných ochoreniach a starnutí. Predmet zákazky je rozdelený na tri časti a to v nasledovnom rozsahu: 1.časť predmetu zákazky chemikálie. Podrobný opis a požadovaná minimálna technická špecifikácia pre ...
Dodávky diagnostik pro vyšetřování proteinů validovanými metodami
Předmětem jsou dodávky diagnostik pro vyšetřování proteinů validovanými metodami s výpůjčkou plně automatizovaného analyzátoru na principu nefelometrie pro Centrální laboratoře NCB laboratoř klinické chemie, hematologie a imunologie, pracoviště imunologie.
Dodávka speciálních chemikálií pro LF OU II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka speciálních chemikálií pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvy: - Healthy Aging in Industrial Environment HAIE, reg. č. ...
Dodávky činidel a spotřebního materiálu pro konfirmační metodu stanovení specifických protilátek
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky činidel a spotřebního materiálu pro konfirmační metodu stanovení specifických protilátek jednotlivých tříd IgG, IgA, IgM blotovací technikou a výpůjčka tří (3) kusů příslušného přístrojového zařízení, včetně příslušenství a SW pro jeho následné vyhodnocování dat.
Reagencie pro PCR diagnostiku SARS-CoV-2
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky diagnostik do konsignačního skladu k provádění testů pro PCR detekci SARS-CoV-2 po dobu 24 měsíců, kompatibilní se všemi otevřenými platformami. Kompatibilní s přístrojovým vybavením laboratoře (magnetickým izolátorem King Fisher, 96wp systém, Biorad CFX cycler) Platforma - 96 jamkové destičky. Plnění ...