Reagencie pro analýzu moči II.
Předmětem zadávacího řízení je dodávka spotřebního materiálu (labochemikálií) pro chemické a mikroskopické vyšetření moče a mikroskopické vyšetření ostatních tělních tekutin, např. mozkomíšního moku pro Oddělení klinické biochemie včetně bezplatného zapůjčení 3 ks analyzátorů po dobu 4 let a zajištění jejich servisu.
Reagencie a spotřební materiál pro imunohematologická vyšetření pro oddělení Krevní banky OKBHI
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro Nemocnici Na Homolce, oddělení Krevní banky OKBHI
Dodávka laboratorních chemikálií
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží - laboratorních chemikálií. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace.
DNS - dodávka laboratorního materiálu pro FaF UK v období 2020 - 2024
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou za zadavatelem specifikovaných technických a obchodních podmínek dodávky laboratorního materiálu pro potřeby zadavatele: Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové do konce roku 2024.
DNS - dodávka chemikálií pro FAF UK v období 2020 - 2024
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou za zadavatelem specifikovaných technických a obchodních podmínek dodávky chemikálií pro potřeby zadavatele: Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové do konce roku 2024.
Rámcová dohoda na dodávky kontrastních látek gadoliniových
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek kontrastních látek gadoliniových pro Nemocnici Na Homolce a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Reagencie pro radioizotopovou analýzu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek reagenčního setu pro provedení analýzy radioimunoanalytickým principem pro Nemocnici Na Homolce dle aktuálních potřeb zadavatele, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Reagenční set musí být kompletní, tj. obsahovat veškeré nezbytné ...
Kultivačné médiá, aditíva
Predmetom zákazky je dodávka rôznych druhov chemikálií pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorými sú protilátky, ktoré slúžia pre vedecké a experimentálne účely. Predmet zákazky je rozdelený na štyri samostatné časti Časť A:Kultivačné médiá, aditíva Časť B:Diagnostické ...
COVID CENTRUM, vysokokapacitní laboratoř - Izolátor s příslušenstvím
Předmětem plnění této veřejné zakázky dodávka 1 ks izolátoru s příslušenstvím , dodávky izolačních kitů a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodanému izolátoru.
Dodávka spotřebního materiálu pro LF OU - Speciální chemikálie II.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity - speciálních chemikálií v rámci projektů OP VVV "Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii", reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/ 0008440 a „Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v ...
Dodávka laboratorních chemikálií
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží - laboratorních chemikálií. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace.
Dodávky real-time PCR reagencií a spotřebního materiálu pro laboratoř molekulární diagnostiky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky real-time PCR reagencií a spotřebního materiálu pro laboratoř molekulární diagnostiky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami. Nedílnou součástí předmětu plnění veřejné zakázky je bezplatná výpůjčka nového analyzátoru - ...
Dodávka reagencií a spotřebního materiálu pro laboratoř molekulární diagnostiky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik, reagencií a spotřebního materiálu k izolaci DNA i RNA bakterií, virů a hub pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami.
Spotřební materiál pro nehumánní genetická a sérologická zkoumání - opakované vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je uzevřít mezi zadavatelem a vybranými dodavateli smlouvu na dodávku spotřebního materiálu pro nehumánní genetická a sérologická zkoumání dle přílohy č. 4 zadávací dokumentace.
Materiál na výzkum II - Rámcová dohoda
Předmětem plnění veřejné zakázky je sjednání rámcových dohod na dodávky spotřebního materiálu na výzkum pro účely realizace projektu SYMBIT dle specifikace a podmínek uvedených v této ZD a jejích přílohách č. 1a (Rámcová dohoda s jedním účastníkem - vzor) pro část 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 a 12 VZ) resp. č. 1b (Rámcová dohoda s více účastníky - ...
Dodávka reagencií pro sekvenování na přístroji Illumina NovaSeq
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží - reagencií pro sekvenování na přístroji Illumina NovaSeq. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek
Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek pro Mendelovu univerzitu a pro projekt Phytophthora.
Dodávky kitů a speciálních produktů
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů pro klonování a speciálních produktů pro molekulární a buněčnou biologii a syntézu DNA a RNA. Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu 24 měsíců ...
Koagulace I. 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu pro koagulační stanovení a současně výpůjčka analyzátorů
FN Motol - Dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro imunochemické analyzátory
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro imunochemické analyzátory, a to na dobu neurčitou, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Součástí předmětu plnění je v rámci předmětných částí této veřejné zakázky bezúplatná výpůjčka.
IVD a spotřební materiál pro realizaci vybraných imunoanalytických vyšetření
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky IVD a spotřební materiál pro realizaci vybraných imunoanalytických vyšetření spojené s výpůjčkou imunoanalytického analyzátoru (LEIA) včetně UPS, SW a dalšího potřebného zařízení.
Zajištění imunohistochemických vyšetření pro Fingerlandův ústav patologie FN HK
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií a spotřebního materiálu (včetně podložních skel nejméně ve třech rozlišujících barvách) potřebných pro imunohistochemická vyšetření a in situ hybridizační vyšetření po dobu trvání tohoto smluvního vztahu, vyjma dodávek primární protilátky včetně zapůjčení barvicích automatů pro ...
Dodávka aminokyselin a chemikálií
Předmětem veřejné zakázky je dodávka aminokyselin a chemikálií nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků ...
Dodávka validovaných diagnostik pro vybrané speciální vyšetřovací metody
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky validovaných diagnostik pro vybrané speciální vyšetřovací metody s výpůjčkou plně automatizovaného imunoanalytického analyzátoru pro Centrální laboratoře NCB Laboratoř klinické chemie, hematologie a imunologie, pracoviště klinické chemie. Předmětem výpůjčky je plně automatizovaný imunoanalytický analyzátor.
Dodávka diagnostik pro elektroforetickou separaci proteinů v séru moči a krvi
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávky validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, a kontrolních materiálů pro elektroforetickou separaci proteinů v séru, moči a krvi s následnou imunofixací v séru a moči na zařízeních ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s., Pracoviště klinické chemie.