Dodávka validovaných specifických monoklonálních protilátek
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky validovaných specifických monoklonálních protilátek pro imunofenotypizaci leukocytárních populací pro imunologická a hematologická vyšetření pomocí průtokové cytometrie pro přístroje ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice.
Vyšetření krevního obrazu u dárců krve a vzorků transfuzních přípravků s výpůjčkou přístrojů III.
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu a současně výpůjčka 2 vzájemně zastupitelných analyzátorů (zastupitelných pro vyšetření č. 1) včetně příslušenství, která je platná po dobu platnosti smlouvy o dodávkách diagnostik, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu ...
Obstaranie tovarov pre výskumné aktivity CEM SAV
Predmetom zákazky sú: - Základné anorganické a organické chemikálie - Klinické produkty - Laboratórne činidlá - Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky a v Prílohe č.11 Zmluvné podmienky týchto ...
Technologické posílení laboratoří ÚVN-VoFN, Izolátor nukleových kyselin II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 ks Izolátoru nukleových kyselin, pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, včetně kompletní instalace dodávaného přístroje, jakož i jeho uvedení do provozu. Nedílnou součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zboží - spotřebního materiálu a ...
Výpůjčka imunohematologického analyzátoru včetně dodávky reagencií
1) Pravidelné dílčí dodávky reagencií, kontrolního a spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorních vyšetření v oblasti spektra vyšetření uvedeného v zadávací dokumentaci včetně zajištění přepravy tohoto materiálu do místa určení - Hematogicko-transfuzní oddělení Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní ...
PřF/ITI/2022 - Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu IV.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
Diagnostika pro rutinní vyšetření v laboratoři krevních skupin a speciální vyšetření
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky laboratorních diagnostik pro rutinní vyšetření v laboratoři krevních skupin a speciální vyšetření v referenční laboratoři pro imunohematologii prováděná v laboratořích ÚHKT, a to v předpokládaném množství a skladbě dle položkového ceníku uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace.
Dodávky materiálů pro provoz laboratoře a provádění biochemických a imunochemických testů
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení pravidelných dodávek diagnostik pro provádění biochemických testů, imunologických testů, diagnostik pro stanovení krevních obrazů a diagnostik pro chemickou analýzu moči.
Dynamický nákupní systém na dodávky spotřebního laboratorního materiáli
zavedení dynemického nákupního systému na dodávky laboratorního materiálu ze skla a plastů, běžných chemikálií, reagencií a kitůn pro SZÚ.
Čisté a rôzne chemikálie
Predmetom zákazky je dodávka chemikálií a substancií pre vedeckovýskumné účely vrátane vykládky a dopravy na požadované miesto dodania a v rozsahu podľa technickej špecifikácie definovanej v Prílohe č. 1 Rámcovej dohody "Špecifikácia s cenovou kalkuláciou". Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady vynaložené v súvislosti s plnením ...
Visual Coaching Device pro lineární urychlovače TrueBeam výrobce Varian Medical Systems
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení Visual Coaching Device pro tři lineární urychlovače kupujícího - 1 ks Varian TrueBeam a 2 ks Varian TrueBeam STx - dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2 (Vzor smlouvy) zadávací dokumentace.
Dodávky spotřebního materiálu pro PCR diagnostiku vybraných pohlavně přenosných nemocí
• Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu pro stanovení nukleových kyselin vybraných patogenů v diagnostice pohlavně přenosných nemocí (STD) (dále jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN). Předmět plnění je blíže specifikován v příloze těchto zadávacích podmínek - Druh a ...
Dodávky ZP-IVD - Materiální zajištění pro imunochemické stanovení koncentrace vybraných parametrů
Dodávky reagencií a firemního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění pro imunochemické stanovení koncentrace vybraných parametrů v biologickém materiálu - blíže viz ZD vč. bezplatného zapůjčení a instalace analytického systému - plně automatického analyzátoru pro imunochemickou analýzu včetně řídícího počítače a tiskárny, se ...
Dodávky činidel a spotřebního materiálu pro stanovení parametrů acidobazické rovnováhy
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro stanovení testů ABR (dále jen „SM“) a bezplatná výpůjčka zdravotnické techniky - 10 kusů acidobazických analyzátorů typu cartridge (dále jen „ZT“), včetně SW pro vzdálenou správu a s možnostmi propojení k stávajícímu systému NIS/LIS. Testem ABR se rozumí pH, pCO2, pO2, Na+, ...
Dodávky diagnostické soupravy Hemosil HIT-Ab s výpůjčkou analytického systému
• Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostické soupravy Hemosil HIT Ab (PF4 H) (dále jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN). Předmět plnění je blíže specifikován v příloze těchto zadávacích podmínek č. 2 - Druh a předpokládaný počet. • Vybraný dodavatel bezplatně půjčí po dobu trvání Kupní smlouvy na ...
Dodávka reagencií pro genetické analýzy II
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky reagencií pro genetické analýzy pro laboratorní pracoviště Ústavu hematologie a krevní transfuze, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci po dobu 24 měsíců na základě kupní smlouvy s jedním dodavatelem.
NPO - Obecné chemikálie
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka obecných chemikálií pro výzkum PřF UK.
Chemikálie
Predmetom zákazky je dodanie chemikálií, chemikálií pre biologické testovanie, špeciálnych chemikálií a spotrebného materiálu z rôznych materiálov, potrebného na realizáciu výskumu definovaného v projekte Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19 (NANOVIR), pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v ...
Chemické výrobky vysoké jakosti
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky chemických výrobků a bioreagencií pro pracoviště ÚHKT, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace.
FN Motol - Dodávka vyšetřovacích kitů pro vyšetřování cystické fibrózy a trombofilních mutací
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vyšetřovacích kitů pro Ústav biologie a lékařské genetiky FN Motol.
Poptávám Ethanolamin
Poptávám Ethanolamin (monoethanolamin), CAS 141-43-5,
Dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro potřeby centrálních laboratoří FNB
Fakultní nemocnice Bulovka (dále jen „zadavatel“) zavádí dynamický nákupní systém na dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro použití v laboratorních provozech zadavatele (dále jen „DNS“). Jako součást diagnostik může zadavatel požadovat i bezplatnou výpůjčku zařízení k požadovaným diagnostikám a případný související spotřební materiál. ...
Dodávka reagencií včetně výpůjčky diagnostických prostředků
průběžné dodávky reagencií, kalibrátorů, materiálů vnitřní kontroly kvality, systémových roztoků a veškerého spotřebního materiálu (dálejen „diagnostika“), nutných k provádění požadovaných biochemických a imunochemických vyšetření, spojené s bezplatnou výpůjčkou plněautomatické linky a data manageru (middleware), včetně jejich instalace, uvedení ...
Reagencie pro PCR diagnostiku SARS CoV-2
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro izolaci a detekci SARS-Cov-2 (bez odběrového materiálu) včetně výpůjčky 1ks automatického izolátoru a 1ks cycleru.
Perfusní systém pro inkubaci buněk včetně spotřebního materiálu
Předmětem zakázky je dodávka perfusního systému pro inkubaci buněk a opakované průběžné dodávky spotřebního materiálu k dodanému přístroji, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace a položkového ceníku uvedené v zadávací dokumentaci.