Dodávka asfaltové směsi na vysprávky vozovek pro rok 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je prodej asfaltové směsi na vysprávky vozovek . Preferovanou směsí pro vysprávky vozovek je ACO 11. Pokud tato směs nebude u dodavatele v požadovaném termínu dostupná, může být odběratelem odebrán jiný druh AB směsi.
Dodávka asfaltové emulze na vysprávky vozovek pro rok 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kationaktivní asfaltové emulze pro lokální opravy povrchu vozovek tryskovou metodou do jednotlivých úložných míst (zásobníků) Správy silnic Olomouckého kraje dle požadavků zadavatele.
Dodávka asfaltových směsí - rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky je dodávání asfaltových směsí, které budou zadavatelem odebírány z obalovny vlastními vozidly do sídla provozovny zadavatele: Masná 7, Brno. Jedná se o plnění průběžných dodávek (odběru) asfaltových směsí ACO 8, ACO 11, ACO 11 S, ACO 16+ a ACO 11+ vhodných pro vysprávky vozovek. Asfaltové směsi budou splňovat následující ...
Asfaltové emulze pro SÚSPK 2020
průběžné dodávky (vč. dopravy) asfaltových materiálů - rámcová smlouva na 1 rok
Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování 2019 - 2020
Veřejná zakázka je rozdělena na tři části dle jednotlivých středisek zadavatele. Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky asfaltové směsi pro souvislou údržbu povrchu vozovek strojním a ručním zpracováním pro příslušné středisko zadavatele (cestmistrovství). Průběžné dodávky budou prováděny odběrem asfaltové směsi Zadavatelem v ...
Kationaktivní asfaltová emulze na rok 2019-2020
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku kationaktivní asfaltové emulze rychleštěpné s obsahem pojiva 65% (dále jen KAE 65) na rok 2019-2020 pro technologii vyspravení povrchu vozovky tryskovou metodou. v celkovém množství cca 630 tun.
Revízia kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica - stavebný materiál
Asfaltové zmesi, sanačné malty, penetračné asfaltové a adhézne nátery určené na revíziu Vážskej kaskády.
Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování 2019 - 2021
Veřejná zakázka je rozdělena na devět částí dle jednotlivých středisek zadavatele. Na každou z nich bude uzavřena rámcová dohoda s více účastníky s dobou trvání 24 měsíců. Veřejné zakázky na základě rámcové dohody budou zadány postupem s obnovením soutěže. Předmětem plnění veřejných zakázek zadaných na základě rámcové dohody budou průběžné dodávky ...
Katiónaktívna asfaltová emulzia
Predmetom verejného obstarávania je dodávka tovaru - Katiónaktívnej asfaltovej emulzie C65B3 určenej pre náterové a vysprávkové technológie údržby cestného telesa, vhodnej do stroja TURBO 5000. Ide o rýchloštiepnu emulziu podľa kvalitatívnych parametrov STN EN 13808 (Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na špecifikáciu katiónaktívnych ...
Poptávám drcený asfalt
Poptávám drcený asfalt 12 tun na zpevnění příjezdové cesty. Adresa doručení je Český Těšín - Dolní Žukov.
Lokalita - Smolník, Vyšný Klatov, Malá Ida, Hýľov
Predmetom zákazky je dodanie obaľovanej asfaltovej zmesi - asfaltového betónu určeného na zhotovenie vrstiev vozoviek pozemných komunikácií, t. j. určeného pre opravy výtlkov na povrchu cestných komunikácií za tepla pre jednotlivé lokality špecifikované v predmete zákazky. Doprava bude zabezpečovaná vlastnými dopravnými prostriedkami verejného ...
Rámcová dohoda na dodávku asfaltových směsí pro cestmistrovství Jihlava
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na průběžné dodávky asfaltových směsí ACO 11+ a ACL 16+ vhodných pro výspravu vozovek pro potřeby cestmistrovství Jihlava.
Dodávka teplé obalované směsi 2019
Předmětem veřejné zakázky (dále též"VZ") je dodání teplé obalované směsi (dále též "TOS") v celkovém objemu 28 500 tun, přičemž jednotlivé druhy TOS a předpokládané množství je uvedeno v příloze č. 3 zadávací dokumentace (dále též "ZD"). VZ je rozdělena na 3 části podle místa plnění a to okresy Karlovy Vary (13 200 tun), Sokolov (12 100 tun) a ...
Průběžná dodávka obalovaných asfaltobetonových směsí na rok 2019
Zadavatel je smluvním Správcem místních komunikací statutárního města Frýdek-Místek a jako takový provádí pro jejich vlastníka stavební práce, spočívající ve výstavbě, opravách, rekonstrukcích a údržbě komunikací. Provádění těchto činností je podmíněno dodávkou teplých obalovaných asfaltobetonových směsí zejména typu ACO 8, ACO 11 S, ACP 16 S, ACP ...
Asfaltové směsi pro SÚSPK
průběžné dodávky (odběr bez dopravy) asfaltových směsí ACO 8 a ACO 11 - rámcová smlouva na 1 rok
Rámcová dohoda na dodávku kationaktivní asfaltové emulze v roce 2019
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejných zakázek na základě rámcové dohody jsou průběžné dodávky cca 2 645 tun kationaktivní asfaltové emulze pro lokální výspravy a opravy, spojovací ...
Asfaltové emulze pro SÚSPK
průběžné dodávky (vč. dopravy) asfaltových materiálů - rámcová smlouva na 1 rok
Poptávám hydroizolační asfaltový pás
Poptávám hydroizolační asfaltový pás Elastek 40 Firestop cca 30m2, určený do požárně nebezpečného prostoru.
Obaľované asfaltové kamenivo pre Závod Liptov, stredisko Liptovský Mikuláš
Predmetom zákazky je nákup obaľovaného asfaltového kameniva (asfaltové betóny) vrátane dopravy na miesto realizácie stavebných prác, zabezpečujúcich závodom v Liptove pre: - Závod Liptov - stredisko Liptovský Mikuláš, Ružomberok, - Závod Turiec Turčianské Teplice Jedná sa o asfaltové betóny: AC 11 0, II. Predmet zákazky musí spĺňať ...
SC ŽSK, Závod Horné Považie - stredisko Žilina
Predmetom zákazky je obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). Jedná sa o asfaltové betóny: AC 8 0, I.; , AC 11 0, I.; AC 16 L, I.; AC 22 P, I., pre Správu ciest ŽSK, - Závod Horné Považie - stredisko Žilina, Rajec, Bytča, Belá; - Závod Kysuce - stredisko Čadca, Makov, Kysucké Nové Mesto; - Závod Liptov - stredisko Liptovský Mikuláš, ...
Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy na dobu trvání 12 měsíců s jedním účastníkem na každou část Veřejné zakázky, na jejímž základě bude docházet k dodávkám asfaltové směsi ACO8, ACO11 a na vybraných střediscích ACO11+ pro souvislou údržbu povrchu vozovek strojním a ručním zpracováním pro jednotlivá střediska Zadavatele ...
Kationaktivní asfaltová emulze na rok 2018-2019
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku kationaktivní asfaltové emulze rychleštěpné s obsahem pojiva 65% (dále jen KAE 65) na rok 2018-2019 pro technologii vyspravení povrchu vozovky tryskovou metodou. v celkovém množství cca 535 tun.
Dodávka obalovaných směsí ACO8, ACO11 a ACL16 na rok 2018-2019
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy nejméně se třemi a maximálně s 20 dodavateli na dodávku živičné obalované asfaltobetonové směsí
Materiály na aplikáciu postrekových technológií
Predmetom zákazky sú materiály na aplikáciu postrekových technológií, t.j. dodanie asfaltovej katiónaktívnej emulzie a drveného kameniva frakcie 2-5 mm, spĺňajúce podmienky vzájomnej priľnavosti v zmysle nižšie uvedených špecifikácií, na aplikáciu v zmesi na použitie pri údržbe povrchov vozoviek postrekovými technológiami, vrátane dopravy ...
Dodávka asfaltových směsí pro rok 2018
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné odběry asfaltových směsí, blíže specifikovaných v příloze č. 2 této zadávací dokumentace – Tabulka pro zadání nabídkových cen, z obalovny, vlastními vozidly zadavatele v dosahu 20 km od sídla zadavatele pro souvislou údržbu povrchu vozovek na území statutárního města Ostrava strojním zpracováním v ...