Obstaranie sorpčných prostriedkov
Predmetom zákazky je obstaranie sorpčných prostriedkov -hydrofóbny sypký sorbent, -univerzálny sypký sorbent, -univerzálny sorpčný koberec, -hydrofóbny sorpčný koberec perforovaný, -hydrofóbny sorpčný had, -chemický sorpčný koberec, ktoré sú určené na likvidáciu úniku ropných produktov a ekologických udalostí v železničnej, cestnej, lodnej ...
Rámcová dohoda na dodávky materiálu pro sekvenování lidského genomu
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody je sekvenační chemie, kity pro přípravu celogenomových knihoven a kity pro genomové analýzy pomocí technologie ...
Dodávky reagencií a spotřebního materiálu, vč. bezplatné výpůjčky 2 ks laboratorního analyzátoru
Pravidelné dílčí dodávky reagencií, včetně veškerého spotřebního materiálu, kontrolního materiálu a kalibračního materiálu, potřebného pro jednotlivá laboratorní stanovení v předpokládaném rozsahu a spektru vyšetření, jak je specifikováno v příloze č. 6, po dobu neurčitou s právem výpovědi s 1 měsíční lhůtou; a bezplatná výpůjčka 2ks nových, ...
PřF/ITI - Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu V.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
Chemický posypový materiál na báze MgCl2
Predmetom zákazky je dodanie chemického posypového materiálu na báze chloridu horečnatého s rozmrazujúcim účinkom min. do 34 °C v tuhej forme v predpokladanom množstve cca 1 584 ton a chemický posypový materiál na báze chloridu horečnatého vo forme 30 % roztoku v predpokladanom množstve cca 210 m3 pre jednotlivé cestmajstersvá údržby ciest ...
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro MENDELU - opakované řízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro Mendelovu univerzitu a pro projekt Phytophthora. Bližší specifikace požadovaných látek je uvedena v příloze č. 1 - technická specifikace.
Dodávka reagencií (izolačních kitů) a spotřebního materiálu pro laboratoř molekulární diagnostiky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik, reagencií a spotřebního materiálu k izolaci DNA i RNA bakterií a virů pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami.
Reagencie pro analýzu moči II.
Předmětem zadávacího řízení je dodávka spotřebního materiálu (labochemikálií) pro chemické a mikroskopické vyšetření moče a mikroskopické vyšetření ostatních tělních tekutin, např. mozkomíšního moku pro Oddělení klinické biochemie včetně bezplatného zapůjčení 3 ks analyzátorů po dobu 4 let a zajištění jejich servisu.
Reagencie a spotřební materiál pro imunohematologická vyšetření pro oddělení Krevní banky OKBHI
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro Nemocnici Na Homolce, oddělení Krevní banky OKBHI
Dodávka laboratorních chemikálií
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží - laboratorních chemikálií. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace.
Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro rok 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého, a to po období od 1. 1. 2021 až do 31. 12. 2021. Klasifikace předmětu veřejné zakázky kódy CPV: Síran železitý 24313122-2 Síran hlinitý 24313123-9
DNS - dodávka laboratorního materiálu pro FaF UK v období 2020 - 2024
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou za zadavatelem specifikovaných technických a obchodních podmínek dodávky laboratorního materiálu pro potřeby zadavatele: Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové do konce roku 2024.
DNS - dodávka chemikálií pro FAF UK v období 2020 - 2024
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou za zadavatelem specifikovaných technických a obchodních podmínek dodávky chemikálií pro potřeby zadavatele: Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové do konce roku 2024.
Nákup asfaltového betónu  - Lokalita Smolník, Vyšný Klatov, Malá Ida, Hýľov
Predmetom zákazky je dodanie obaľovanej asfaltovej zmesi - asfaltového betónu určeného na zhotovenie vrstiev vozoviek pozemných komunikácií, t. j. určeného pre opravy výtlkov na povrchu cestných komunikácií za tepla pre pracoviská Správy ciest Košického samosprávneho kraja. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu ...
Chemický posypový materiál
Zabezpečenie dodávok chemického posypového materiálu. a) Priemyselná soľ na posyp ciest s rozmrazovacím účinkom minimálne do -6° C s protispekacou prísadou - voľne ložená. b) Vrecovaná vákuová soľ na soľanku v 25 kg PE vreciach.
Rámcová dohoda na dodávky kontrastních látek gadoliniových
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek kontrastních látek gadoliniových pro Nemocnici Na Homolce a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Reagencie pro radioizotopovou analýzu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek reagenčního setu pro provedení analýzy radioimunoanalytickým principem pro Nemocnici Na Homolce dle aktuálních potřeb zadavatele, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Reagenční set musí být kompletní, tj. obsahovat veškeré nezbytné ...
Kultivačné médiá, aditíva
Predmetom zákazky je dodávka rôznych druhov chemikálií pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorými sú protilátky, ktoré slúžia pre vedecké a experimentálne účely. Predmet zákazky je rozdelený na štyri samostatné časti Časť A:Kultivačné médiá, aditíva Časť B:Diagnostické ...
COVID CENTRUM, vysokokapacitní laboratoř - Izolátor s příslušenstvím
Předmětem plnění této veřejné zakázky dodávka 1 ks izolátoru s příslušenstvím , dodávky izolačních kitů a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodanému izolátoru.
Dodávka spotřebního materiálu pro LF OU - Speciální chemikálie II.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity - speciálních chemikálií v rámci projektů OP VVV "Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii", reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/ 0008440 a „Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v ...
Dodávka laboratorních chemikálií
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží - laboratorních chemikálií. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace.
Nákup a dodávka posypové kamenné soli pro 2021-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení dodávky prosáté posypové kamenné soli o zrnitosti do 5,0 mm a níže specifikovaného podílu NaCl a podílu nerozpustných látek na posyp komunikací při zimní údržbě pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, a to včetně dopravy do míst plnění. Posypová kamenná sůl musí dále ...
Dodávky real-time PCR reagencií a spotřebního materiálu pro laboratoř molekulární diagnostiky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky real-time PCR reagencií a spotřebního materiálu pro laboratoř molekulární diagnostiky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami. Nedílnou součástí předmětu plnění veřejné zakázky je bezplatná výpůjčka nového analyzátoru - ...
Dodávka reagencií a spotřebního materiálu pro laboratoř molekulární diagnostiky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik, reagencií a spotřebního materiálu k izolaci DNA i RNA bakterií, virů a hub pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami.
Vzorky výbušnín pre kynológov
Časť 1: Vzorky výbušnín pre kynológov 675 ks Časť 2: Trinitrotoluén (TNT) 7 000 kg Časť 3: Pripravené výbušniny 400 ks / 1 920 m Časť 4: Rozbušky 884 ks