Hematologická a močová linka
Předmětem plnění jsou dodávky originálních diagnostik tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění vyšetření kompletního krevního obrazu a vyšetření moče chemicky a morfologicky (chemické vyšetření moče a vyšetření močového sedimentu). Zadavatel požaduje ...
Materiál pro extrakci a purifikaci nukleových kyselin
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné dodávání materiálu pro extrakci a purifikaci nukleových kyselin na základě uzavřené rámcové smlouvy. Na předmět plnění bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem dle § 131 zákona, a to na dobu 48 měsíců.
CRH PřF – Vybavení pro polymerázovou řetězovou reakci v reálném čase
Předmětem zakázky je dodávka zařízení pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR) v reálném čase. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v odst. 2.2 zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda na dodávky souprav pro sekvenování vzorků na přístrojích Illumina
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek souprav pro sekvenování vzorků na přístrojích Illumina pro Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity, podrobně specifikovaných v technických podmínkách zadavatele a provedených za obchodních podmínek specifikovaných v návrhu Rámcové dohody
PřF/CRH – Dodávka kitů pro molekulární biologii II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
Síran 2020 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého a roztoku síranu hlinitého. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části. Část I. Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého rozložená v období 36 měsíců v předpokládaném objemu 7.500 tun (slovy sedm tisíc pět set tun), včetně dopravy roztoku ...
Špeciálna chémia
Predmetom zákazky je dodávka spotrebného laboratórneho materiálu v nasledovných častiach: 1) špeciálna chémia 2) plastový spotrebný materiál 3) chemikálie Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Dodávka reagencií pro sekvenování na přístrojích Illumina MiSeq, NovaSeq a iSeq
Předmětem zakázky jsou dodávky reagencií pro sekvenování na přístrojích Illumina MiSeq, NovaSeq a iSeq.
Dodávka chemikálií a spotřebního materiálu část 36
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu a chemických látek. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody.
Hotové kultivační půdy na Petriho miskách
Veřejná zakázka se vypisuje na období 24 měsíců. Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky hotových kultivačních půd na Petriho miskách.
Dodávka spotřebního materiálu a výpůjčka přístrojů pro automatickou extrakci nukleových kyselin
Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro přístroje pro extrakci nukleových kyselin a to v souladu se zadávacími podmínkami. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka 2 ks přístrojů pro extrakci nukleových kyselin, které budou sloužit k zajištění molekulárně biologického vyšetření ...
Rámcová smlouva na chemikálie pro mikrobiologii
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné dodávání chemikálií pro mikrobiologii.
Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření
Zajištění dodávek diagnostik, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a analýzy krevních nátěrů a provozu nabízených analytických systémů na základě uzavřené Rámcové kupní smlouvy, - bezplatná výpůjčka, instalace a servis analytických systémů dle požadavků této ZD (viz ...
Dodávky spotřebního materiálu pro biochemické analýzy s výpůjčkou analytického systému
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu pro analýzu biochemických vyšetření. Vítězný dodavatel se zavazuje bezplatně zapůjčit po dobu trvání kupní smlouvy na opakující se plnění dodávek spotřebního materiálu plně automatický analytický systém. Blíže viz v zadávací podmínky.
Spotřební laboratorní materiál pro obecnou mikrobiologickou praxi
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné dodávání spotřebního laboratorního materiálu pro obecnou mikrobiologickou praxi na základě uzavřené rámcové dohody.
Chemický spotřební materiál 2019-2020
Jedná se o dodávky spotřebních materiálů pro genetické zkoumání v rámci plnění stanovených cílů.
Dodávka hydrátu vápenatého pro Úpravnu vody Želivka
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hydrátu vápenatého 0/90 ?m splňující podmínky podle normy ČSN EN 12 518 – Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Vápno, a to v rozsahu a v souladu s Technickou specifikací .Předpokládaný celkový objem dodávek po dobu 4 (čtyř) let, počínaje dnem 1.1. 2020 činí 3.600 000 kg ...
PřF/CRH – Dodávka chemikálií II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele.
Dodávka posypové soli s protispékací přísadou - rámcová smlouva
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky posypové soli s protispékací přísadou pro zajištění zimní údržby komunikací, a to včetně dopravy do místa plnění. Předpokládaný odběr v rámci: 1) předzásobení (v období měsíců duben-říjen) je cca 6 000 tun za rok, 2) sezónního odběru (v období měsíců listopad-březen) je cca 500 tun za rok, kdy skutečné ...
Dodávka roztoku síranu železitého pro Novou vodní linku Ústřední čistírny odpadních vod Praha
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého určeného pro čištění odpadních vod při prodlouženém zkušebním provozu Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod Praha (dále jen „NVL“).
PřF/CRH – Dodávka aminokyselin II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka aminokyselin nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen.
Nákup kamenné soli na posyp komunikací pro ZÚ 2020/21 - 2022/23
Nákup kamenné soli (NaCl) na posyp komunikací pro ZÚ 2020/21 - 2022/23
PřF/CRH – Dodávka kitů pro molekulární biologii
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
Rutinní biochemická a imunochemická automatizovaná diagnostika se zápůjčkou přístroje
Předmětem plnění je zajištění rutinní biochemické a imunochemické automatizované diagnostiky s bezplatnou zápůjčkou analytického systému (systémů). Jedná se o postupné dodávky reagencií a navazujícího spotřebního materiálu pro zajištění rutinních biochemických a imunochemických vyšetření na integrovaném analytickém systému (systémech) pro oblast ...
Dodávka validovaných kultivačních médií pro mikrobiologická vyšetření
Jedná se o dodávku kultivačních médií pevných i tekutých pro kultivační mikrobiologická vyšetření pro Laboratoře klinické mikrobiologie Nemocnice České Budějovice, a.s.