Kultivační půdy - Columbia blood agar base, MacConkey agar, Mueller Hinton agar
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné opakující se dodávky dehydrovaných základů pro přípravu pevných kultivačních půd - krevního agaru a jeho variací, MacConkey agaru, Mueller Hinton agaru, Sabouradova agaru s příměsí 4% D-glukózy (dextrózy) a jeho variací, Wilkins-Chalgren agaru pro kultivaci anaerobních bakterií a jeho variací ...
Asfaltový betón pre oblasť Bardejov
Dodanie asfaltového betónu (ďalej "AB") podľa určených druhov pre potreby jednotlivých oblastí verejného obstarávateľa, členenie VO na sedem častí podľa oblastí verejného obstarávateľa s uzavretím siedmych Rámcových dohôd.
Dodávky spotřebního materiálu pro koagulační systém s fluorimetrickým modulem
• Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu pro koagulační systém s fluorimetrickým modulem pro měření Lupus antikoagulans a změny v generaci trombinu při hodnocení trombofilních stavů (dále jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN). Předmět plnění je blíže specifikován v příloze těchto ...
Poptáváme vyasfaltování garážového dvora
SVJ poptává vyasfaltování garážového dvora cca 200 m2.Prohlídka místa možná ihned,pak nabídka.Kontakt výše.Děkujeme.
Diagnostické kity pro single/multiplex diagnostiku s výpůjčkou analyzátoru typu POCT
Předmětem zakázky je uzavření kupní smlouvy, na jejímž základě budou realizovány průběžné dodávky diagnostických kitů pro single/multiplex diagnostiku obsahujících spotřební zdravotnický materiál po dobu 48 měsíců ode dne účinnosti smlouvy. Nedílnou součástí předmětu této VZ je rovněž bezplatná výpůjčka analyzátoru pro Ústřední vojenskou nemocnici ...
Diagnostika pro imunohematologická vyšetření krve - TO - 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro přístrojovou a manuální analýzu imunohematologických vyšetření krve v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4.. Spotřebním materiálem se pro účely této veřejné zakázky rozumí veškeré diagnostické sety, reagencie, systémové roztoky a jiné přípravky sloužící k analýze vzorků, kontrole, ...
Chemikálie vysokej čistoty
Predmetom zákazky je dodanie chemikálií vysokej čistoty, chemikálií pre molekulovú biológiu, chemikálií pre PCR, chemikálií nižšej čistoty, kitov pre DNA, RNA, na sekvenáciu diagnostické kity, kultivačné médiá a aditíva pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach potrebných na nezávislý výskum a vývoj. Predmet zákazky je rozdelený na ...
Poptávám asfaltovací práce
Poptáváme vyasfaltování garážovacího dvora cca 200 m2 na stávajícím rozpraskaném asfaltu. Event.výkopové práce zajistíme sami,Prosíme o nabídku,schůzku na místě možno sjednat ihned.Děkujeme. Ing.Tůma
UPOL/ARTECA - Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
Poptávám kyselinu boritou
Poptávám kyselinu boritou.
Dodanie tovaru - chemický posypový materiál
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - Chemický posypový materiál s rozmrazovacou účinnosťou do -6 °C a chlorid horečnatý tuhý (ďalej len "CHPM") pre potreby zabezpečenia zimnej údržby diaľnic a rýchlostných ciest s dodaním na miesta určenia, t. j. na jednotlivé strediska správy a údržby diaľnic (ďalej len "SSÚD") a strediska správy a údržby ...
Dodávky kitů pro přípravu knihoven a sekvenování
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů pro přípravu knihoven, pro sekvenování nové generace a pro přípravu DNA knihoven bez PCR a zkumavek pro přípravu ultrazvukem fragmentované DNA. V souladu s ustanovením § 35 ZZVZ je veřejná zakázka rozdělena na čtyři (4) části. Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude ...
Kity a reagencie
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů a reagencií dle konkrétních požadavků Zadavatele, jejichž bližší specifikace je uvedena níže v této zadávací dokumentaci a její Příloze č. 8 a v Příloze č. 1 vzorového textu Rámcové dohody vztahující se ke každé jednotlivé části veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část ...
Dodávka reagencií pro NGS v oblasti HLA metodou hybrid capture
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky reagencií pro NGS v oblasti HLA metodou hybrid capture na platformě MiSeq k účelu testování pacientů indikovaných k transplantaci krvetvorných buněk a výběr vhodných dárců pro pracoviště Oddělení HLA Ústavu hematologie a krevní transfuze, to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace ...
Posypová sůl pro SÚSPK (2021/2022)
V souladu s § 132 odst. 2 ZZVZ zadavatel uvádí, že cílem realizace veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a maximálně třemi prvními vybranými dodavateli, na základě níž bude následně zadavatel uzavírat průběžně jednotlivé kupní smlouvy v elektronické podobě opatřené podpisy oprávněných osob ve formě zaručeného elektronického ...
Dodávka reagencií pro PCR diagnostiku SARS-CoV-2
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky diagnostik do konsignačního skladu k provádění testů pro PCR detekci SARS-CoV-2 po dobu 6 měsíců, kompatibilní se všemi otevřenými platformami. Kompatibilita s izolátorem King Fisher.
FNKV - vyšetření transfuzních přípravků metodou NAT
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vyšetření transfuzních přípravků metodou NAT, kompletní dodávky diagnostik včetně kalibračního, kontrolního a navazujícího spotřebního materiálu a bezplatná zápůjčka plně automatického uzavřeného analyzátoru (příp. analyzátorové linky) dle požadovaných technických, jakostních a funkčních vlastností k ...
Reagencie pro průtokovou cytometrii
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s více uchazeči v nadlimitní veřejné zakázce na dodávky protilátek a reagencií k průtokové cytometrie.
Dodávky spotřebního materiálu pro analýzu krevního obrazu s diferenciálním počtem leukocytů
• Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu pro analýzu krevního obrazu a diferenciálního rozpočtu leukocytů pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze . Předmět plnění je blíže specifikován v příloze zadávacích podmínek - Druh a předpokládaný počet. • Vybraný dodavatel bezplatně půjčí zadavateli po dobu ...
Dodávka obalovaných směsí ACO8, ACO11 a ACL16 na rok 2021-2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody nejméně se třemi a maximálně s 20 dodavateli na dodávku živičné obalované asfaltobetonové směsí ACO8, ACO11, ACL16, výroba dle ČSN EN 13 108-1.
Chemikálie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
DNS pro nákup laboratorních chemikálií, spotřebního laboratorního materiálu  a příslušenství
Účelem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) na nákup laboratorních chemikálií, spotřebního laboratorního materiálu a příslušenství pro laboratorní el. přístroje dle níže uvedené klasifikace, a to pro výzkumné a vědecké účely. ...
Nákup kitov na RT – qPCR detekciu COVID-19
Predmetom zákazky je nákup 250 ks kitov na RT-qPCR detekciu COVID-19 na vykonanie cirka 250 000 reakcií na detekciu SARS-CoV-2. Pre vírus SARS-CoV-2 by mali byť použité najmenej 2 ciele genómu ktoré kódujú kľúčové vírusové proteíny podľa odporúčaní WHO a aspoň jeden z cieľov musí byť úplne špecifický pre SARS-CoV-2 vo vzťahu k iným respiračným RNA ...
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro MENDELU a projekt Phytophthora
Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro Mendelovu univerzitu a pro projekt Phytophthora. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění uvedeného v bodě 3.1 zadávací dokumentace včetně požadavků zadavatele na předmět plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace-technické specifikaci.
FN Motol - Dodávka diagnostik pro imunohematologické předtransfuzní vyšetření
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik/souprav diagnostik a kontrolního materiálu k materiálnímu zajištění stanovení imunohematologických parametrů předtransfuzního vyšetření metodou sloupcové aglutinace.