Dynamický nákupní systém na nákup radioaktivního materiálu a URZ
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v zavedeném DNS je pořízení uzavřených radionuklidových zdrojů (URZ) a radioaktivních materiálů, jejichž demonstrativní výčet je uveden v příloze č. 4 zadávací dokumentace, přičemž mohou být požadovány i uzavřené radionuklidové zdroje a radioaktivní materiály, které v příloze č. 4 zadávací dokumentace ...
Dodávky reagencií s výpůjčkou POC RT-PCR analyzátoru
Dodávky reagencií pro detekci SARS-CoV-2 na dobu neurčitou s podmínkou bezplatného zapůjčení 1 kusu RT-PCR analyzátorů s příslušenstvím včetně jeho plné servisní podpory (full service). V Minimálních technických požadavcích jsou stanoveny technické požadavky na přístroj a reagencie. Součástí dodávek je doprava zboží do místa plnění. Veškeré ...
Rámcová dohoda na dodávku anorganického koagulantu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka síranu železitého o hmotnosti cca 400 tun ročně a síranu hlinito-železitého o hmotnosti cca 100 tun ročně pro čištění odpadních vod a zlepšení separačních vlastností aktivovaného kalu, a to včetně dopravy do místa plnění. Specifikace síranu železitého a síranu hlinito-železitého je uvedena v zadávací ...
Diagnostika pro stanovení sIgE a imunoanalytická vyšetření - ÚIA - 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro stanovení sIgE a pro imunohematologická vyšetření krve v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4. ZD. Spotřebním materiálem se rozumí veškeré diagnostické sety, reagencie, systémové roztoky a ostatní přípravky a materiál sloužící k analýze pacientských vzorků, včetně provedení ...
Dodávka materiálu pro aditivní výrobu
veřejné zakázky je dodávka práškových materiálů určených pro výrobu aditivní technologií dle závazného vzoru rámcové smlouvy a technické specifikace předmětné části veřejné zakázky.
Rámcová dohoda na dodávky horkých asfaltových směsí v roce 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11 a ACO 8 pro opravy místních komunikací na území města Hradec Králové, vozovek a chodníků (dále i jen jako „směs“, „zboží“, popř. „materiál“) v předpokládaném celkovém objemu 4.000 tun (horká asfaltová směs typ ACO 11, předpoklad 3.000 tun, horká asfaltová směs ...
Dodávka asfaltových směsí - rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky asfaltových směsí, které budou z obalovny odebírány vlastními vozidly zadavatele. Asfaltové směsi musí splňovat požadavky ČSN EN 13108-1, ČSN EN 13108-5, ČSN EN 736121. Asfaltové směsi jsou určeny pro opravy jednotlivých výtluků a plošné opravy vozovek ručním i strojním zpracováním při teplotě ...
Rámcová dohoda na dodávku síranu hlinitého tekutého pro úpravu pitné vody
Předmětem veřejné zakázky je dodávka síranu hlinitého tekutého pro úpravu pitné vody o hmotnosti cca 2 300 tun ročně, a to včetně dopravy do místa plnění. Skutečně dodané množství síranu hlinitého bude záviset na potřebách a objednávkách zadavatele. Specifikace síranu hlinitého je uvedena v zadávací dokumentaci.
Kaučuk - pořízení a ochraňování
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 000 tun kaučuku a jeho ochraňování. Kaučuk bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 250 tun přírodního kaučuku a 250 tun syntetického kaučuku Část 2: Dodávka a ochraňování 250 tun přírodního ...
Dodávka chemikálií pro LF OU
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektů OP VVV: • Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868, • Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii, reg. č. ...
Rámcová smlouva na dodávku barev a nátěrových hmot
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka barev a dalších nátěrových hmot, které budou zadavatelem nanášeny na železniční kolejová vozidla ČD a pronájem čističky použitého acetonu. Výsledkem sektorové veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním je uzavření Rámcové smlouvy s vybraným dodavatelem s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou.
Dodávka reagencií pro přípravu DNA knihoven pro sekvenování nové generace
Dodávka reagencií pro přípravu DNA knihoven pro sekvenování nové generace
FN Motol - Dodávka souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro analyzátory krevních plynů
Dodávka souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro analyzátory krevních plynů a bezplatné zapůjčení 2 kusů plně automatických analyzátorů s integrovaným oxymetrem k zajištění analýz acidobazické rovnováhy
FN Motol - Dodávka souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro analyzátory acidobazické rovnováhy
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro analyzátory acidobazické rovnováhy včetně oxymetrie a bezplatné zapůjčení 2 kusů plně automatických analyzátorů.
Krevní deriváty, defibrinovaná koňská krev a koňské sérum, 2022
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky krevních derivátů (specifikovaných níže) určených k medicínským, resp. diagnostickým účelům pro zadavatele dle provozních potřeb zadavatele. Součástí dodávky je i doprava do místa plnění, balné, pojistné za pojištění dodávek během dopravy a roznos v místě plnění, celní, daňové a případné ...
Dodávky činidel a spotřebního materiálu pro konfirmační metodu stanovení specifických protilátek
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky činidel a spotřebního materiálu pro konfirmační metodu stanovení specifických protilátek jednotlivých tříd IgG, IgA, IgM blotovací technikou a výpůjčka dvou (2) kusů příslušného přístrojového zařízení, včetně příslušenství a SW pro jeho následné vyhodnocování dat.
Odberové skúmavky a médium
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ZVO dodávka diagnostík a poskytnutie prenájmu analyzátora na molekulárnu diagnostiku HPV vírusu. Zákazka zahŕňa potrebné dodanie chemikálií, kitov, reagentov, spotrebného materiálu, ktoré sú potrebné pre diagnostiku a zabezpečenie fungovania prístroja. Taktiež je súčasťou dodanie odberových ...
Dodávky reagencií s výpůjčkou analyzátoru
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky reagencií pro provoz automatického analyzátoru pro testování infekčních markerů dárců krve na dobu neurčitou, s podmínkou bezplatné výpůjčky 1 kusu analyzátoru s příslušenstvím, včetně jeho připojení do laboratorního informačního systému a včetně jeho plné servisní podpory (full service).
Vyšetření krevního obrazu u dárců krve a vzorků transfuzních přípravků s výpůjčkou přístrojů II
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu a současně výpůjčka 2 vzájemně zastupitelných analyzátorů (zastupitelných pro vyšetření č. 1 a 2) včetně příslušenství
Pevná a tekutá kultivační média
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky hotových kultivačních médií určených pro růst, kultivaci a stanovení citlivosti bakterií v Petriho miskách o průměru 90 mm a ve zkumavkách pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami.
Mikropipety
Predmetom zákazky je dodanie spotrebného laboratórneho a zdravotníckeho materiálu ako sú rôzne typy mikropipiet, pipetovací nástavec, náhradné filtre do pipetovacieho nástavca, rôzne typy mikroskúmaviek a skúmaviek, kryoboxy, kulticačné platničky, striekačky, misky, kadičky, pinzety, dezinfekčné prostriedky, UV žiarič, kapiláry, analytické kolóny ...
Diagnostika OKB 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu pro biochemická a imunochemická vyšetření prováděná na analytickém systému ATELLICA.
Dodávky reagencií s výpůjčkou analyzátoru III
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií pro močový analyzátor s podmínkou bezplatného zapůjčení analyzátoru a včetně jeho připojení do laboratorního informačního systému a plného servisu. Součástí výpůjčky je též veškeré příslušenství, záložní zdroj UPS a veškeré případné další nezbytné komponenty pro optimální funkci linky.
Asfaltové směsi pro SÚSPK
Předmětem realizace veřejné zakázky je uzavření kupních smluv mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem pro každou část veřejné zakázky (bude uzavřeno celkem 7 kupních smluv), na základě kterých bude následně zadavatel v průběhu účinnosti těchto smluv čerpat prostřednictvím pokynů předmět plnění po dobu, než souhrnná kupní cena ze všech jednotlivých ...
Asfaltové emulze pro SÚSPK
průběžné dodávky (vč. dopravy) asfaltových materiálů - rámcová smlouva