Kyselina dusičná
Zavedení dynamického nákupního systému na dodávky kyseliny dusičné na období do 15. 7. 2026
Reagencie, média a doplňky pro experimentální systém
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, médií a doplňků pro experimentální systém pro pracoviště ÚHKT, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace.
Dodávka speciálních chemikálií pro LF OU IV.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka speciálních chemikálií pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektů OP VVV s názvy: - Healthy Aging in Industrial Environment HAIE, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798, - Infrastrukturní zabezpečení nového doktorského programu Klinické neurovědy LF OU, reg. č. ...
Dodávky barev, laků a příslušenství pro nátěry a lakování II
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky barev, laků, tmelů, základních laků, plničů, vrchních laků, nátěrových systémů pro GO a PO, nátěrových systémů pro PU, barev na podvozky, konstrukční prvky a spodky vozů a práškové plastové barvy, příslušenství pro nátěry a lakování a související činnosti.
Chemický posypový materiál NaCl
Dodávka chemického posypového materiálu na posyp ciest; - priemyselnej posypovej soli s protispekacou prísadou, voľne ložená s účinnosťou do - 6 °C; - posypový materiál s rozmrazovacou účinnosťou do - 15 °C; - vrecovaná vákuová soľ na soľanku v 25 kg PE vreciach,
Inertný posypový materiál
Predmetom verejného obstarávanie je dodávka inertného posypového materiálu podľa prílohy č. 7, ktorá je súčasťou súťažných podkladov
Dodávka reagencií pro sekvenování na přístroji Illumina NovaSeq
Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného zboží - reagencií pro sekvenování na přístroji Illumina NovaSeq. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace.
Komplexní systém pro analýzu genové exprese na úrovni jednotlivých buněk
Dodávka systému pro analýzu genové exprese na úrovni jednotlivých buněk a opakovaná průběžná dodávka spotřebního materiálu k dodanému přístroji pro Oddělení molekulární genetiky Ústavu hematologie a krevní transfuze. Vše dle podmínek Zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda na dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11, ACO 8
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11 a ACO 8 pro opravy místních komunikací na území města Hradec Králové, vozovek a chodníků v předpokládaném celkovém objemu 2.000 tun (horká asfaltová směs typ ACO 11,předpoklad 1500 tun, horká asfaltová směs typ ACO 8, předpoklad 500 tun), realizované dle aktuálních ...
Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého, a to po období od 1. 1. 2023 až do 31. 12. 2023. Klasifikace předmětu veřejné zakázky kódy CPV Síran železitý 24313122-2 Síran hlinitý 24313123-9
Dodávka asfaltových směsí - rámcová dohoda II
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky asfaltových směsí, které budou z obalovny odebírány vlastními vozidly zadavatele. Asfaltové směsi musí splňovat požadavky ČSN EN 13108-1, ČSN EN 13108-5, ČSN EN 736121. Asfaltové směsi jsou určeny pro opravy jednotlivých výtluků a plošné opravy vozovek ručním i strojním zpracováním při teplotě ...
Rámcová dohoda na dodávky bílé barvy a balotiny pro VDZ v letech 2022 - 2024
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou průběžné dodávky bílé jednosložkové barvy a balotiny pro vodorovné dopravní značení a ...
Reagencie pro PCR, RT-PCR a pyrosekvenování
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky reagencií a spotřebního materiálu, určeného pro real-time PCR vyšetření a chemie pro pyrosekvenování, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace a položkového ceníku uvedené v zadávací dokumentaci.
Chemický posypový materiál na báze NaCl
Dodanie chemického posypového materiálu na báze chloridu sodného vrátane dopravy pre cestmajsterstvá údržby ciest verejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na aplikáciu posypu vozoviek počas zimnej údržby ciest v celkovom objeme cca 30 000 t chloridu sodného, z toho cca 25 100 t návesmi, cca 4 900 t ...
Chemický posypový materiál na báze MgCl2
Predmetom zákazky je dodanie chemického posypového materiálu na báze chloridu horečnatého do cestmajsterstiev v rámci oblastí verejného obstarávateľa na aplikáciu posypu na vozovky počas zimnej údržby ciest, vrátane naloženia, dopravy, vyloženia a všetkých súvisiacich nákladov a zohľadnením rizík a nepredvídateľných skutočností, spojených s ...
DNA izolačný kit
Predmetom zákazky je dodanie chemikálii pre projekt BioPickmol pre výskumné účely projektu: Vývoj nanosenzorických fotonických systémov na rýchlu detekciu vírusov využitím metód riadenej evolúcie proteínových platforiem: prípad SARS CoV-2 (BioPickmol), definovaného v projekte Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
Chemikálie, spotrebný materiál a pomôcky pre výskum v projekte SMARTFARM
Predmetom zákazky je nákup chemikálií, spotrebného materiálu a pomôcok pre výskum najmä v oblastiach biomedicíny, biotechnológii a enviromedicíny. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby spojené s dodaním tovaru na miesto dodania, s vyložením v mieste jeho umiestnenia a zabezpečením likvidácie použitých jednorazových obalov.
Reagencie, kity a spotřební materiál pro přípravu knihoven
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, kitů a spotřebního materiálu pro přípravu knihoven kompatibilní se sekvenátory Illumina, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace po dobu 24 měsíců na základě rámcové smlouvy s jedním dodavatelem.
Diagnostika pro základní a speciální vyšetření v referenční laboratoři pro imunohematologii
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky laboratorních diagnostik pro imunohematologická vyšetření prováděná v laboratořích ÚHKT, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace a položkového ceníku uvedené v zadávací dokumentaci.
Kationaktivní asfaltová emulze na rok 2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku kationaktivní asfaltové emulze rychleštěpné s obsahem pojiva 65 % (dále jen KAE 65) na období 2022 pro technologii vyspravení povrchu vozovky tryskovou metodou. Celkový předpokládaný objem činí cca 325 tun.
Dodávka spotřebního materiálu s výpůjčkou 2 ks analyzátorů
Předmětem této VZ jsou dodávky spotřebního materiálu k automatickému imunoanalytickému analyzátoru a chemiluminiscenčnímu analyzátoru pro sérologickou diagnostiku virových a bakteriálních agens. Předmětem VZ je současně i bezplatná výpůjčka 2 ks analyzátorů virových a bakteriálních agens, uvedení zapůjčených zařízení do provozu, zaškolení ...
Materiál pre sekvenovanie 2022
Predmetom zákazky je dodávka sekvenačnej chémie, plastu, spotrebného materiálu a drobných laboratórnych prístrojov potrebných na sekvenovanie SARS-CoV-2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávka enzymů, kitů pro izolaci RNA, DNA, protilátek a reagencií
Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného zboží pro laboratoře zadavatele - enzymů, kitů pro izolaci RNA, DNA, protilátek a reagencií. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace.
Dodávka kitů
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka kitů. Na předmět plnění bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem dle § 131 zákona, a to na dobu 12 měsíců.
Gallium-68 Generátory
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky generátorů 68Ga a veškerého dalšího příslušenství, které je součástí balení a dále průběžné dodávky kitů pro přípravu radiofarmaka a laboratorní chemie