Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C, E a HIV u darcov krvi
Predmetom zákazky je kúpa diagnostických reagencií in vitro na vyšetrovanie nukleových kyselín (NAT Nucleic Acid Testing) vírusov hepatitídy B, C, E a HIV (HBV, HCV, HEV, HIV-1 a HIV-2) u darcov krvi pre plnoautomatický analyzátor typu Procleix Panther System. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s dodaním tovaru.
Dodávky ZP-IVD - Dodávky reagencií pro stanovení parametrů krevního obrazu, diferenciálního počtu
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky reagencií a originálního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění stanovení parametrů krevního obrazu, diferenciálního počtu leukocytů a retikulocytů, bezplatné zapůjčení a instalace analytického systému hematologické linky, poskytování bezplatného servisu po dobu výpůjčky - blíže viz ZD.
Kationaktivní asfaltová emulze pro běžnou údržbu komunikací pro rok 2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nemodifikované kationaktivní asfaltové emulze s třídou štěpení 3 (rychloštěpné), s minimálním obsahem asfaltu 65 % (dle ČSN EN 13808:2013) pro technologie jedno a vícevrstvých nátěrů, speciálních nátěrů ze silniční emulze a výspravy tryskovou metodou dle TP 96. Výspravy vozovek tryskovou metodou (schválené ...
Dodávka spotřebního materiálu pro LF OU - speciální chemikálie II.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka speciálních chemikálií pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem „Healthy Aging in Industrial Environment HAIE“ reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798. Specifikace ...
UK 1.LF - Kity pro sekvenování - opakování
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů pro sekvenování nové generace, dodávky sekvenačních kitů jež musí být technicky kompatibilní s přístroji typu MiSeq, NovaSeq a NextSeq, které jsou umístěny ve stávajících laboratořích zadavatele nebo je zadavatel využívá ke své vědecké činnosti, včetně dopravy do stanovených míst plnění dle ...
Rámcová dohoda na dodávky spotřebního materiálu pro LF OU - speciální chemikálie
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu - speciálních chemikálií pro vědeckovýzkumnou činnost pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí na dobu do 31.12.2024. Specifikace spotřebního materiálu - speciálních chemikálií a jejich předpokládaný množstevní odběr ...
Zajištění imunohistochemických vyšetření pro Fingerlandův ústav patologie FN HK
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií a spotřebního materiálu (včetně podložních skel nejméně ve třech rozlišujících barvách) potřebných pro imunohistochemická vyšetření a in situ hybridizační vyšetření po dobu trvání tohoto smluvního vztahu, vyjma dodávek primární protilátky včetně zapůjčení barvicích automatů pro ...
Zajištění diagnostik pro stanovení specifických IgE protilátek UKIA
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky diagnostik a veškerého dalšího potřebného spotřebního materiálu a kalibrátorů pro stanovení specifických IgE protilátek proti alergenům po dobu 4 let pro Fakultní nemocnici Hradec Králové. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také bezplatná výpůjčka analytického systému dle specifikace uvedené v ...
Výbušniny - PVP Bukov - 3. dodávka - 2. část
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Důlní skalní trhaviny a bleskovic pro část stavby PVP Bukov - Rozšíření PVP Bukov II. etapa (ražba).
Chemikálie, rozpúšťadlá, referenčné materiály,  a mikrobiologické činidlá
Predmetom zákazky je dodávka chemikálií, rozpúšťadiel, referenčných materiálov a mikrobiologických činidiel pre potreby výskumných aktivít. Jednotlivé požadované tovary budú objednávané samostatne podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa počas trvania rámcovej dohody. Špecifikácia požadovaných tovarov je uvedená v Prílohe č. 1 týchto ...
Spotřební materiál a reagencie pro stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c
Průběžné dodávky spotřebního materiálu, reagencií a bezplatná výpůjčka analyzátorů na vyšetření glykovaného hemoglobinu HbA1c (dále jen „glykovaný hemoglobin“) po dobu platnosti Rámcové kupní smlouvy (Příloha č. 4 ZD) a Smlouvy o výpůjčce analyzátorů (Příloha č. 5 ZD). Celkové předpokládané množství je 208.000 reportovaných výsledků glykovaného ...
Značení radionuklidem pomocí 68Ga
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu pro provádění značení kitů radionuklidem pomocí roztoku chloridu gallitého-(68Ga) na pracovišti Kliniky nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc. Dále je předmětem plnění také koupě 2 přístrojů včetně příslušenství pro provádění ...
Dodávka spotřebního materiálu pro LF OU - speciální chemikálie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu - speciálních chemikálií pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity pro vědeckovýzkumnou činnost v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868 ...
Dodávka diagnostických súprav a spotrebného materiálu pre biochemické a imunochemické laboratórne vyšetrenia
Predmetom zákazky je Dodávka diagnostických súprav a spotrebného materiálu pre biochemické (aj ISE) a imunochemické laboratórne vyšetrenia vrátane prenájmu automatických analytických systémov. 2 samostatne pracujúce, ale totožné analytické modulárne systémy (100% zastupiteľnosť v prípade poruchy jedného systému). Systém zložený z ...
Dodávka reagencií pro sekvenování na přístroji NovaSeq
Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného zboží - reagencií pro sekvenování na přístroji NovaSeq. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace.
Dodávky diagnostického spotřebního materiálu určeného pro detekci anti-HLA a non-HLA protilátek
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostického spotřebního materiálu pro stanovení anti-HLA a non-HLA protilátek včetně zapůjčení a servisu vakuové odsávačky a zapůjčení analyzačního softwaru pro analýzu naměřených dat z analyzátoru a vyhodnocení prováděných vyšetření. Nezbytnou vakuovou odsávačku a analyzační software ...
Reagencie a protilátky pro stanovení STA
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky reagencií a protilátek pro stanovení STA pro pracoviště ÚHKT, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace.
Sekvenační kity a laboratorní materiál pro Servisní laboratoř funkční genomiky a bioinformatiky
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázka rozdělenou na dvě částí na opakující se dodávky laboratorního spotřebního materiálu, a to zejména sekvenačních kitů plně kompatibilních s platformami Illumina NextSeq 500/550 a NextSeq 2000, kitů a čipů pro přípravu knihoven pro single-cell sekvenování plně kompatibilních s 10x Genomics Chromium Controller, ...
21-166.7 Kaučuk - pořízení a ochraňování
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 000 tun kaučuku a jeho ochraňování. Kaučuk bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 250 tun přírodního kaučuku a 250 tun syntetického kaučuku Část 2: Dodávka a ochraňování 250 tun přírodního ...
Dodávky síranu hlinitého tekutého pro úpravnu vody v Plzni
Předmětem veřejné zakázky je dodávka síranu hlinitého tekutého pro úpravu pitné vody (dále jen „síran hlinitý“) o hmotnosti cca 2 200 tun ročně, a to včetně dopravy do místa plnění. Skutečně dodané množství síranu hlinitého bude záviset na potřebách a objednávkách zadavatele.
Nákup spotřebního materiálu na analýzy DNA pro laboratoř OKTE
Předmětem plnění jsou dodávky spotřebního materiálu pro analýzu a zpracování vzorků DNA pro genetickou laboratoř OKTE.
Dodávky anorganického koagulantu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka síranu železitého o hmotnosti cca 400 tun ročně a síranu hlinito-železitého o hmotnosti cca 100 tun ročně pro čištění odpadních vod a zlepšení separačních vlastností aktivovaného kalu, a to včetně dopravy do místa plnění.
Dodávka asfaltových směsí pro rok 2022
Dodávka asfaltových směsí pro rok 2023
Dynamický nákupní systém na dodávky aktivního uhlí  pro čistírnu lagunových vod
Účelem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (DNS). Předmětem zakázek zadávaných v DNS budou dodávky práškového aktivního uhlí (dále také „AU“) pro čistírnu lagunových vod ( v areálu „Laguny OSTRAMO“, a to vždy v rámci jedné dodávky po deseti (10) tunách v cisterně. Předmět veřejné zakázky zahrnuje rovněž dopravu AU do ...
Chemie pro detekci mutací a přípravu NGS knihoven, plastik a kity pro LightCycler 480
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky chemie pro detekci mutací a pro přípravu NGS knihoven a dodávky plastiku a kitů pro LightCycler 480 pro pracoviště ÚHKT, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace.