Poptávám přípravek na ošetření krovu proti škůdcům
Poptávám nějakou chemii pro ošetření krovu proti škůdcům červotočům a dřevomorce. Nůžete mi nějakou doporučit. Děkuji Havel
Sháním anhydrid kyseliny octové
Dobrý den, sháním anhydrid kyseliny octové. Děkuji za nabídky.
Poptávám tužidlo Novatic
Dobrý den, rád bych poptal tužidlo Novatic ZH62 / samostatně / balení po 1,5 kg / cca 15-20 balení. Děkuji.
Materiál pre Univerzitu Komenského 05
Predmetom zákazky je dodanie vodoinštalačného, elektroinštalačného a maliarskeho materiálu, pre Univerzitu Komenského v Bratislave. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 výzvy.
Maliarsky materiál
Predmetom zákazky je dodanie maliarskych materiálov, ktorých množstvo a druh je uvedený v Prílohe č. 2 Výzvy. Plnenie bude realizované na základe aktuálnych prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa (podmienky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v Prílohe č. 6 Rámcová dohoda). Rozsah a špecifikácia vodoinštalačných materiálov je uvedená ...
Farby na asfalt
Predmetom zákazky sú vodou riediteľné jednozložkové akrylátové farby určené na natieranie asfaltových (živičných) a betónových povrchov. Farby budú použité na umelecké diela vo verejnom priestore na pochôdznych a pojazdných povrchoch v rámci projektu Mesto pre deti, ktorý má zlepšiť bezpečnosť ulíc v okolí škôl a vrátiť deťom vyrastajúcim v ...
Chemický posypový materiál ( 2023 )
Priemyselná soľ na posyp ciest s rozmrazovacím účinkom minimálne do -6° C s protispekacou prísadou - voľne ložená.
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla
Predmetom verejného obstarávania je kúpa tovaru a to bitúmenovej zmesi obaľovanej za tepla. Dopravu tovaru na miesto určenia si zabezpečí verejný obstarávateľ vlastnými prostriedkami na vlastné náklady, a to na základe vlastných potrieb. Verejný obstarávateľ požaduje predmet zákazky v nasledovnom členení (označenie asfaltovej zmesi podľa STN EN ...
Komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody
Predmetom zákazky je komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody, dodávka dávkovacieho systému na ošetrenie vody, dodávka chemikálií a analyzátora, analýza kvality vody, nastavenie dávkovania chemických prípravkov podľa výsledkov pravidelných analýz, servis a údržba dávkovacieho zariadenia. V rámci predmetu zákazky je potrebné vykonať : - ...
Referenčné materiály s certifikátom pre izotopovú analýzu
Predmetom obstarávania je nákup referenčných materiálov s certifikátom pre izotopovú analýzu. Bližšia špecifikácia zákazky je uvedená vo výzve bod.4.
Diagnostiká pre hemokoagulačné analyzátory a prenájom analyzátorov
Predmetom zákazky je dodanie diagnostických činidiel a prenájom analyzátorov podľa špecifikácie v SP.
Kationaktívna emulzia
Predmetom zákazky je dodať 127 ton kationaktívnej asfaltovej emulzie C 65 B4, ktorá je určená pre vysprávkové technológie údržby cestného telesa a vozoviek vrátane dopravy do skladov cestmajsterstiev Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Asfaltom obalená zmes Aco III
Predmetom zákazky bude záväzok predávajúceho dodať 700 t asfaltovej zmesi asfaltového betónu AC 8 O 50/70; II, pre cestmajsterstvá: Prievidza 200 t Partizánske 170 t Nitrianske Rudno 250 t Nitrianske Pravno 80 t .
Komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody
Predmetom zákazky je komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody, dodávka dávkovacieho systému na ošetrenie vody, dodávka chemikálií a analyzátora, analýza kvality vody, nastavenie dávkovania chemických prípravkov podľa výsledkov pravidelných analýz, servis a údržba dávkovacieho zariadenia. V rámci predmetu zákazky je potrebné vykonať : - ...
Nákup a dodanie priemyselného posypového materiálu – voľne loženej posypovej soli
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je nákup a dodávka voľne loženej posypovej soli.
Stavebná chémia
Predmetom zákazky bude dodanie chemického stavebného materiálu potrebného k stavebnej údržbe mostných objektov v rámci Trenčianskeho kraja.
Katiónaktívna asfaltová emulzia C65B4
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, a to konkrétne Katiónaktívnej asfaltovej emulzie C65B4 s nemodifikovaným spojivom určenej pre náterové a vysprávkové technológie údržby cestného telesa, vhodnej do stroja TURBO 5000 a 7000. Ide o rýchloštiepnu emulziu podľa kvalitatívnych parametrov STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na ...
Antineoplastické činidlá pre nemocničnú lekáreň
Antineoplastické činidlá pre nemocničnú lekáreň.
Didaktické prostriedky a učebné pomôcky pre projekt: Keď učenie má zmysel
Predmetom zákazky je dodanie tovarov didaktických prostriedkov a zariadení (učebné pomôcky, školský merací systém so senzormi, meracie prístroje, zobrazovacia technika, súpravy na realizáciu experimentov, laboratórne sklo, chemikálie, výučbový softvér) pre Gymnázium Milana Rúfusa v rámci realizácie projektu s podporou MŠVVaŠ SR "Keď učenie má ...
Obaľované asfaltové kamenivo pre Závod HP: Stredisko Žilina
Predmetom zákazky je nákup asfaltových betónov na obdobie 2023-2024 pre potreby Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja. Jedná sa o asfaltové betóny: AC 8 O, II.; , AC 11 O, II.; AC 16 L, II.; AC 22 P, II.. Kupujúcimi budú jednotlivé závody SC ŽSK a ich strediská: -Závod Horné Považie - stredisko Žilina, Rajec, Bytča, Belá; -Závod Kysuce ...
Asfaltom obalená zmes Aco II.
Predmetom zákazky bude záväzok predávajúceho dodať 544 t asfaltovej zmesi asfaltového betónu AC 8 O 50/70; II, pre cestmajsterstvá Považská Bystrica, Púchov, Ilava. Dopravu asfaltovej zmesi zabezpečí verejný obstarávateľ na vlastné náklady, ak bude vzdialenosť výrobne asfaltových zmesí (miesta odberu) maximálne do 40 km od mesta Považská ...
Asfaltom obalená zmes Aco I.
Predmetom zákazky bude záväzok predávajúceho dodať 650t asfaltovej zmesi asfaltového betónu AC 8 O 50/70; II, pre cestmajsterstvá Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava a Bánovce nad Bebravou. Dopravu asfaltovej zmesi zabezpečí verejný obstarávateľ na vlastné náklady, v prípade ak by sa dodávateľ, resp. obaľovacia súprava nachádzala na území ...
Náterové látky
Predmetom zákazky je dodanie náterových látok, vrátane súvisiacej služby doprava na miesta dodania.
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C, E a HIV u darcov krvi
Predmetom zákazky je kúpa diagnostických reagencií in vitro na vyšetrovanie nukleových kyselín (NAT Nucleic Acid Testing) vírusov hepatitídy B, C, E a HIV (HBV, HCV, HEV, HIV-1 a HIV-2) u darcov krvi pre plnoautomatický analyzátor typu Procleix Panther System. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s dodaním tovaru.
Dodávky ZP-IVD - Dodávky reagencií pro stanovení parametrů krevního obrazu, diferenciálního počtu
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky reagencií a originálního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění stanovení parametrů krevního obrazu, diferenciálního počtu leukocytů a retikulocytů, bezplatné zapůjčení a instalace analytického systému hematologické linky, poskytování bezplatného servisu po dobu výpůjčky - blíže viz ZD.