Pelety na vytápění, Itálie
Hledám za účelem spolupráce výrobce pelet na vytápění.
Stredná oprava plynových generátorov RB211
Predmetom obstarávania je stredná oprava plynových generátorov RB 211.
Dodáva a odber tepla, príprava teplej úžitkovej a doplňovacej vody do odberných miest
Predmetom zákazky je dodávka a odber: a) tepla zo sústavy tepelných zariadení uchádzača/dodávateľa do sústavy tepelných zariadení verejného obstarávateľa/odberateľa pre účely vykurovania (ďalej len ÚK) a prípravu teplej úžitkovej vody (ďalej len TÚV), b) doplňovacej vody, pre areál Sociálnej poisťovne na ul. Nevädzová 8 a 10 v Bratislave na ...
Dodávka spotřebního materiálu a výpůjčka přístrojů pro automatickou extrakci nukleových kyselin
Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro přístroje pro extrakci nukleových kyselin a to v souladu se zadávacími podmínkami. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka 2 ks přístrojů pro extrakci nukleových kyselin, které budou sloužit k zajištění molekulárně biologického vyšetření ...
Rámcová smlouva na chemikálie pro mikrobiologii
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné dodávání chemikálií pro mikrobiologii.
Nákup pohonných látok do skladovacích nádrží - benkalorov
Predmetom zákazky je nákup (dodanie) motorovej nafty podľa STN EN 590 + A1:2018 triedy B, D, a F vhodnej na celoročné použitie ako palivo pre nákladné motorové vozidlá a mechanizmy, vrátane súvisiacich služieb - dopravy na miesta dodania cisternami, prečerpania do zásobných nádrží verejného obstarávateľa a kontroly fyzikálnych vlastností stáčaného ...
Dodanie plynu pre vybrané organizácie v rezorte kultúry
Pravidelná dodávka zemného plynu pre odberné miesta verejného obstarávateľa vrátane prepravy, distribúcie a v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania všeobecne platných právnych predpisov, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete, zodpovednosti za škodu; ...
Nákup čipových karet pro resort MPSV
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky 2 typů hybridních čipových karet s bezkontaktním čipem, které budou následně potištěny v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra České republiky s tím, že jeden typ bude dodáván pro potřeby MPSV, ÚP ČR, ÚMPOD a TIČR (předpoklad nákupu: 25 298 ks) a druhý typ následně pro specifické potřeby ČSSZ ...
Zajištění provozu tepelných zařízení 2020 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb při zabezpečení provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla v rozsahu vykonávání obsluhy, průběžné kontroly a údržby těchto zařízení.
Rámcová dohoda na dodávku kameniva na posyp komunikací Kraje Vysočina v zimním období
Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě, které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva frakcí 0-8, 0-11, 2-4 nebo 2-5, 4-8 a 4-11 o ročním ...
Modernizace EKA K1
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, věcí, prací a služeb spojených s přípravou a provedením modernizace stávajícího ekonomizéru / ohříváku napájecí vody na kotli K1 v areálu Energetika. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, ...
Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu, na roky 2020 až 2021, pre odberné miesta Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., v kategórii - odberné miesta s mesačnou fakturáciou / cca. 201 OM s úrovňou napojenia na VN aj NN časť / - odberné miesta s ...
Elektrická energia
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou sústavou a distribučných služieb pre odberné miesta verejného obstarávateľa a odberné miesta v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ predpokladá uzatvorenie zmluvného vzťahu s ...
Rámcová dohoda na údržbu, opravy a kontroly zařízení LC CE a CM JE Dukovany
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody s jediným Dodavatelem obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na provádění opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby, oprav a kontrol zařízení LC CE a LC CM JE Dukovany, a to za účelem zajištění požadované funkce tohoto ...
Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření
Zajištění dodávek diagnostik, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a analýzy krevních nátěrů a provozu nabízených analytických systémů na základě uzavřené Rámcové kupní smlouvy, - bezplatná výpůjčka, instalace a servis analytických systémů dle požadavků této ZD (viz ...
Dodávky izolátorů pro venkovní vedení VN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění Dodávek izolátorů pro venkovní vedení VN s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách izolátorů VN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 12/2020 – 11/2026. S ohledem na rozsah zakázky, ...
Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania energetického hospodárstva Psychiatrickej nemocnice
Predmetom zákazky je Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania energetického hospodárstva Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela.
Dodávky spotřebního materiálu pro biochemické analýzy s výpůjčkou analytického systému
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu pro analýzu biochemických vyšetření. Vítězný dodavatel se zavazuje bezplatně zapůjčit po dobu trvání kupní smlouvy na opakující se plnění dodávek spotřebního materiálu plně automatický analytický systém. Blíže viz v zadávací podmínky.
Věznice Nové Sedlo - Drahonice – dodávka zemního plynu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zemního plynu včetně bezúplatné instalace a provozování odpařovací stanice a zásobníku zkapalněného zemního plynu (LNG) v objektu VSČR Drahonice dodavatelem.
Dodávky motorové nafty pro období 2020 – 2023
Účelem veřejné zakázky s názvem „Dodávky motorové nafty pro období 2020 – 2023“ je výběr dodavatele motorové nafty pro potřeby zadavatele (České dráhy, a.s.) na období od ukončení stávajícího kontraktu zadavatele na dodávky motorové nafty (nastane v období první poloviny r. 2020, nejpozději však uplynutím dne 30.6.2020) do 30.6.2023, a to v ...
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt (ďalej len "PHM") do služobných motorových vozidiel (ďalej len "SMV") verejného obstarávateľa prostredníctvom palivových kariet, ktoré akceptujú čerpacie stanice uchádzača alebo jeho zmluvných partnerov na území Slovenskej republiky (ďalej len "SR"). Predmet zákazky zahŕňa: a) nákup ...
Dodávka čipových karet
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na průběžné dodávky oboustranně barevně potištěných bezkontaktních čipových karet v barevnosti 4/4 zadavateli. Čipové karty budou na základě výzev zadavatele dodávány ve formě vizuálně a datově personalizovaných karet, případně datově personalizovaných karet se statickým potiskem.
Dodávka drceného kameniva pro zimní údržbu silnic na období listopad 2019 - říjen 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka drceného kameniva frakce 2/4, 4/8, 8/11 a 8/16 v předpokládaném množství na jednotlivá místa plnění dle specifikace v zadávací dokumentaci.
Bukové dřevo, Rakousko
Prosím o cenovou nabídku na dodávku 8 kubíků řezaného bukového dřeva - 33 cm Dodací adresa: 2122 Ulrichskirchen, Wolkersdorfer Strasse 30 Prosím o odpověď.
Spotřební laboratorní materiál pro obecnou mikrobiologickou praxi
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné dodávání spotřebního laboratorního materiálu pro obecnou mikrobiologickou praxi na základě uzavřené rámcové dohody.