Dodávky nových tažných řetězů pro pohyblivé schody ET
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nových tažných řetězů pohyblivých schodů jako náhradních dílů pro pohyblivé schody typu: ET, dle každoročního plánu generálních oprav a dle aktuálních potřeb zadavatele.
Kity a chemikálie pro molekulární biologii
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního spotřebního materiálu a chemikálií nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
Poptávám regály s vysokou nosností
Dobrý den, pro stavbu nového skladu hledáme vhodné řešení regálů. Jsme firma, která se zabývá obchodem se spojovacím materiálem. Je tedy potřeba vysoké nosnosti regálů. Uvažovaná hloubka všech regálů je 60cm. Chceme vybavit hlavní sklad, který je v plánu vybavit regály o výšce 5. s odstupem polic cca 40 cm a nosností mim 3t na bm regálu. V ...
Poptávám stříšku na altán
Poptávám stříšku na altán BARCELONA 3,3X3,3 m
Poptáváme odpadní dřevo
Poptáváme v ČR odpad 191207 - dřevo, velikost menší 120mm, v těchto kategoriích: Kategorie AI: Přírodní dřevo nebo pouze mechanicky ošetřené staré dřevo, které se při použití neimpregnuje, Kategorie AII: Lepené, nátěrem upravené, lakované nebo jinak zpracované odpadní dřevo bez halogenovaných organických sloučenin a bez konzervačních přípravků ...
Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro nemocnice Jihomoravského kraje 2022-2024
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcových dohod mezi jednotlivými pověřujícími zadavateli a jedním dodavatelem, na základě kterých budou zadávány veřejné zakázky na dodávky léčivého přípravku kapalného medicinálního kyslíku (dále jen „medicinální kyslík“ či „kapalný medicinální kyslík“). Předmětem zadávacího řízení je rovněž uzavření ...
Dodávky reagencií pro průtokovou cytometrii
pravidelné dodávky reagencií pro průtokovou cytometrii
FN Motol-Dodávky diagnostik a originálního spotřebního materiálu pro stanovení koagulačních testů
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky diagnostik, kalibrátorů, kontrolního materiálu, diluentů, pracovních, promývacích roztoků a originálního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění stanovení koagulačních testů na koagulačním analyzátoru ACL TOP 700 CTS pro Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice v Motole, ...
Dodávka speciálních chemikálií pro LF OU III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka speciálních chemikálií pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu OP VVV s názvem Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii, reg. č. CZ.02.1.01./0.0/0.0/17_049/0008440 a v rámci projektu OP PIK s názvem Výzkum a vývoj potravinového doplňku ...
Poptávám zastřešení bazénu
Poptávám informace k zastřešení kulatého bazénu 4,6m zapuštěného do země. S pozdravem Slancová
Dodávka elektrickej energie 2022
Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny Poskytovateľom služieb, ktorý zabezpečí dodávku elektriny podľa konkrétnych potrieb Odberateľa, ako aj komplexné služby spojené s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou elektriny pre 2 odberné miesta (ďalej len "OM") špecifikované odberateľom vrátane prevzatia ...
Dodávka zemného plynu na roky 2022-2025
Predmetom plnenia bude pravidelne a opakovane dodávať dohodnuté množstvo zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa, vrátane dopravy a distribúcie a vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku.
Problematika zkušebních a rozběhových tras SAOZ
Předmětem zakázky je vypracování dokumentační části a následná realizace v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav a dalších požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech, jejímž účelem je zajistit spolehlivý a bezpečný provoz armatur zkušebních a rozběhových tras SAOZ s klasifikací ...
Dodávka Kusové vápno, Vápenný hydrát a Bílé vápno
Předmětem výběrového řízení je Dodávka Kusového vápna, Vápenného hydrátu a Bílého vápna.
Dynamický nákupní systém - Dodávky dřevní štěpky a dřeva pro LMB 2022 - 2032
Předmětem DNS, resp. následně zadávaných veřejných zakázek v rámci zavedeného DNS budou dodávky dřevní štěpky či dřeva pro výrobu dřevní štěpky nebo ostatního dřeva. Zadavatel rozdělil DNS podle § 138 odst. 1 do tří kategorií: Kategorie 1 - Dřevní štěpka; Kategorie 2 - Dřevo; Kategorie 3 - Ostatní dřevní biomasa.
Aktivní uhlí
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky práškového aktivního uhlí pro čistírnu lagunových vod v celkovém množství max. 100 t. Předmětem veřejné zakázky je rovněž doprava aktivního uhlí do místa plnění a jeho přemístění do sila, které se nachází v areálu „Laguny OSTRAMO“.
Nástrojová ocel
Předmětem plnění výběrového řízení je dodávka těchto čtyř dílčích plnění: 1. dílčí plnění Nástrojová ocel pro nástroj pro technologii příčného klínového válcování 2. dílčí plnění Nástrojová ocel pro kovací nástroje pro práci za tepla se zvýšeným namáháním 3. dílčí plnění Nástrojová ocel pro kovací nástroje pro práci za tepla s extrémním ...
Dodávky technických a medicinálních plynů a kapalin pro Jihočeské nemocnice - 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky technických a medicinálních plynů v lahvích a kapalného medicinálního kyslíku do příslušných zásobníků dle této Zadávací dokumentace pro Jihočeské nemocnice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. ...
Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu - DNS
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude fyzická dodávka elektrické energie nebo zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávek do odběrných míst zadavatelů. Rozsah a podmínky, hodnotící kritéria, termín, místo plnění, obchodní a platební podmínky jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou vždy specifikovány ve výzvě k ...
Dodávka silové elektřiny pro odběrná místa metra, tramvaje a ostatní velkoodběr  pro roky 2024 a 202
Zakázka je zadávána v jednacím řízení s uveřejněním. Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou dodávky elektrické energie na napěťové hladině vysokého napětí odpovídající hodnotě 1 až 52 kV (52 kV včetně) do odběrných a předacích míst (dále jen „OPM“) zadavatele, s převzetím závazku dodavatele odebírat elektrickou energii z elektrizační soustavy, ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie pre obce, školy a organizácie pristupujúce k verejnému obstarávaniu a prevzatie záruky dodávateľa za odchýlku odberateľa podľa odberných miest v celkovom predpokladanom odbere 18 892,099 MWh za 42 mesiacov.
Vápenec pre fluidný kotol a vápenec pre odsírenie
Vápenec pre fluidný kotol a vápenec pre odsírenie. Podrobná technická špecifikácia je uvedená v Prílohe súťažných podkladov
Nákup elektrické energie na období od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2024 v hladině nízkého napětí
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí z elektrizační soustavy do odběrných míst Zadavatele, zajištění přístupu k přenosové a distribuční soustavě a zajištění přenosu, distribuce či jiných systémových služeb včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle Energetického zákona a ...
Zabezpečenie vodíka a súvisiacich služieb pre vodíkové dopravné prostriedky
Predmetom zákazky je zabezpečenie vodíka a služieb súvisiacich s čerpaním vodíka ako paliva na zabezpečenie mobility vodíkových vozidiel počas platnosti Rámcovej dohody. Predmet zákazky je obstarávaný v rámci Národného projektu Žiť energiou (ďalej len NP ŽE), ktorý sa implementuje na SIEA (ďalej ako verejný obstarávateľ) na základe zmluvy o ...
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2022
Predmetom zákazky je združená dodávka elektrickej energie pre odberné miesta verejného obstarávateľa na obdobie od 01.07.2022, 00:00 hod. do 31.12.2022, 24:00 hod. vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu v súlade s vyhláškou č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu ...