Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva NÚTPCHaHCH, Vyšné Hágy
Predmetom zákazky je návrh a realizácia opatrení na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva súboru budov Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch a zlepšenie faktického stavu týchto budov. Základný rozsah plnenia zmluvy o dielo s rozšírenými zárukami je charakteristický tým, ...
UCEEB - Provozovatel energetického hospodářství II
Předmětem plnění bude dodání ucelené služby obsluhy energetického hospodářství
Dodávky odmrazovacích látek pro účely odmrazování letištních ploch
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kapalné odmrazovací látky v předpokládaném rozsahu 4.000.000 kg a pevné odmrazovací látky 120.000 kg na letištní pohybové plochy dle potřeb zadavatele po dobu 4 let od uzavření kupní smlouvy.
Sdružené služby dodávek elektřiny do všech odběrných míst LOM PRAHA s.p.
Sdružené služby dodávek elektřiny do všech odběrných míst LOM PRAHA s.p. (zajištění distribuce, dodávek, měření, vyúčtování) po smluvní období s fixní cenou za 1 MWh, převzetí závazku zákazníka odebrat elektřinu z elektrizační soustavy spolu s odpovědností za odchylku odběru v Odběrném místě.
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek, homogenizačních zkumavek a špiček
Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek, homogenizačních zkumavek a špiček pro multikanálové pipety Mettler Toledo - rozděleno na 6 částí.
Dodávka medicinálnych plynov a súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je dodávka medicinálneho kyslíka a syntetického medicinálneho vzduchu, vrátane dopravy na miesto plnenia a súvisiacich služieb (vykládka, nakládka, ADR poplatok, rozvoz na určené odberné miesta a pod.) a nájmu zásobníkov počas trvania rámcovej dohody.
Dodávka kapaliny AdBlue pro ČS EuroOil
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové smlouvy na průběžné dodávky činidla na redukci NOx plynů, které se užívá při selektivní katalytické redukci (SCR) v motorových vozidlech s dieselovým motorem a jeho dopravu a stáčení do nádrží na čerpacích stanicích EuroOil.
Dodávka plynu pre zariadenia Rekreačných služieb mesta Senica, spol. s r.o.
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku ...
Dodávky technických a kalibračních plynů pro FAPPZ ČZU
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technických a kalibračních plynů pro FAPPZ ČZU. Na předmět plnění bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem dle § 131 zákona, a to na dobu 48 měsíců.
Diagnostika pro stanovení proteinů v biologickém materiálu - ÚIA - 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro stanovení imunoglobulinů a jiných proteinů v biologickém materiálu (séru, plazmě, exudátu) v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4. ZD. Spotřebním materiálem se pro účely této veřejné zakázky rozumí veškeré diagnostické sety, reagencie, systémové roztoky a jiné přípravky sloužící k ...
CUCAM - opakující se dodávky chemických látek II
Předmětem plnění je dodávka chemických látek pro zajištění provozu laboratoří zadavatele pro výukovou a výzkumnou činnost. Bližší informace v ZD.
Dodávka asfaltových směsí - rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky je dodávání asfaltových směsí, které budou zadavatelem odebírány z obalovny vlastními vozidly do sídla provozovny zadavatele: Masná 7, Brno. Jedná se o plnění průběžných dodávek (odběru) asfaltových směsí ACO 8, ACO 11, ACO 11 S, ACO 16+ a ACO 11+ vhodných pro vysprávky vozovek. Asfaltové směsi budou splňovat následující ...
Rámcová dohoda – nafta 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s účastníkem zajišťujícím dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590 včetně dopravy a stočení dovezené nafty (dále také „zboží“) do zásobníků zadavatele v jeho střediscích v předpokládaném ročním objemu 160 000 litrů.
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť
Zákazka Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť, pokračovanie V2 Mesto rieši zmenu teplonosnej látky z pary na horúcu vodu, a to od bodu č. 17, kde v existujúcej šachte HV2 - Š22 budú v rámci zákazky Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá ...
RCX 1910 Dodávky kapalného dusíku pro pavilony A29SB a A29
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kapalného dusíku pro potřebu centra Recetox Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity po dobu 4 let. Součástí dodávky bude i nájem technických zařízení sloužících pro uskladnění a distribuci dusíku (včetně 3 ks zásobníků) a zařízení pro přeměnu kapalného dusíku na dusík plynný (odpařovací stanice), plnícího ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa, ktorými sú pracoviská Žilinskej univerzity v Žiline. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Energeticky efektívna rekonštrukcia budov Hl. mesta SR Bratislavy
Predmetom zákazky je Energeticky efektívna rekonštrukcia budov Hl. mesta SR Bratislavy s využitím garantovanej energetickej služby balík GES 05
Centrální dodávka elektrické energie pro organizace zřizované městem Kroměříž
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb s předpokládaným zahájením plnění od 29. 2. 2020 na dobu určitou do 31. 12. 2021, a to v předpokládaném rozsahu 2512 MWh z hladiny 0,4 kV (NN) a 2670 MWh z hladiny 22 kV (VN) v množstvích silové elektřiny a převzetí ...
Asfaltové emulze pro SÚSPK 2020
průběžné dodávky (vč. dopravy) asfaltových materiálů - rámcová smlouva na 1 rok
Dodávky technických plynů pro VŠCHT Praha
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky technických plynů, redukčních ventilů a bezpečnostního materiálu, pronájem příslušných tlakových lahví, poskytnutí systému evidence tlakových láhví a školení pracovníků Zadavatele v oblasti BOZP, a to dle aktuálních potřeb Zadavatele a za podmínek stanovených v rámcové dohodě uzavřené s vybraným ...
Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů
Předmětem veřejné zakázky je provedení relikvidace (opakované likvidace) 5 hlubinných průzkumných vrtů v oblastech Václavovice, Dolní Domaslavice, Příbor–východ a Trojanovice.
Plyny a pronájem tlakových láhví
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky plynů – medicinálních, technických a zvláštních plynů včetně pronájmu tlakových láhví, kapalného dusíku a argonu (dále jen „zboží“) v mobilních kontejnerech o objemu 230 l, Dewarových nádobách o objemu 25–50 l. Mobilní zásobníky a Dewarovy nádoby jsou vlastnictvím zadavatele. Dodávky plynů, na základě ...
Medicinální a technické plyny 2019
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních a technických plynů a to včetně dopravy s cílem zásobování FN Plzeň. Doprava, atest a ADR bude zahrnuto do ceny produktu - medicinálních a ostatních plynů (kyslík, dusík, vzduch, CO2, oxid dusný, vodík, acetylen, atd). Předmět plnění musí odpovídat svými vlastnostmi a jakostními parametry ...
Rôzne chemické výrobky
Predmetom zákazky je dodanie chemických výrobkov pre potreby opráv vozidiel mestskej hromadnej dopravy osôb a prevádzky obstarávateľskej organizácie. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky tvorí samostanú časť týchto súťažných podkladov.
Oligonukleotidy, rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku syntetizovaných oligonukleotidů bez deklarace QC dle specifikace v Příloze č. 1a zadávací dokumentace a na dodávku syntetizovaných nukleotidů s deklarací QC dle specifikace v Příloze č. 1b zadávací dokumentace, a to pro zajištění provozu zadavatele v rámci projektu SYMBIT (reg. č. ...