Rekonstrukce části tepelné sítě v Lovosicích - 2.etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací „ HORKOVOD - SADY PIONÝRŮ“. Jedná se o dodávku stavby teplovodních rozvodů a objektových předávacích stanic pro zajištění dodávky tepla pro bytové domy a občanskou výstavbu v ulici Sady pionýrů, kde bude osazeno jedenáct objektů předávacími ...
Dodávka asfaltových směsí pro rok 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné odběry asfaltových směsí, blíže specifikovaných v příloze č. 2 této zadávací dokumentace z obalovny, vlastními vozidly zadavatele v dosahu 20 km od sídla zadavatele pro souvislou údržbu povrchu vozovek na území statutárního města Ostrava strojním zpracováním v předpokládaném množství cca 12200 tun.
Materiál na aplikáciu postrekových technológií a na vysprávky vozoviek – drvené kamenivo
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, a to drveného kameniva frakcie 2-4 až 5 mm určeného na vysprávky ciest do strojov TURBO 3000, 5000, 7000 s dovozom na miesta určenia, ktorými sú jednotlivé strediská verejného obstarávateľa. Predmet zákazky bude dodávaný priebežne v rozsahu podľa časti B Opis predmetu zákazky SP, na základe čiastkových ...
Nákup PHM na palivové karty
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty a bezolovnatého benzínu, ktorý bude realizovaný prostredníctvom kariet vystavených podľa evidenčných čísiel vozidiel Najvyššieho kontrolného orgánu Slovenskej republiky na čerpacích staniciach na území Slovenskej republiky. Uvedené karty budú slúžiť aj na nákup doplnkových tovarov ako destilovaná voda, ...
Poptávám geomembránu hydroizolační
Poptávám geomembránu hydroizolační - vyztužená tl 1mm - 1254 m2. Děkuji.
Poskytování energetických služeb metodou EPC v administrativní budově ústředí ČSÚ v Praze
Náplní veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem dle § 10e odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, za účelem dosažení zvýšení energetické účinnosti a snížení provozních nákladů v objektu zadavatele.
Dodávka asfaltové emulze pro výspravy a nátěry vozovek v roce 2021
Předmětem plnění této veřejné zakázky je v roce 2021 dodávka: - cca 570 t kationaktivní asfaltové emulze pro ruční výspravu vozovek tryskovou metodou, specifikace C 60 B4 nebo C 60 B5 - cca 80 t kationaktivní asfaltové emulze pro udržovací nátěry vozovek, specifikace C 65 B3 nebo C 65 B4
Dodávka teplé obalované drtě v roce 2021
Dodávka teplé obalované drtě v roce 2021
Dodávky medicinálních a technických plynů - Oblastní nemocnice Trutnov a. s. II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Oblastní nemocnice Trutnov.
Dodávky medicinálních a technických plynů - Oblastní nemocnice Jičín a. s. II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Oblastní nemocnice Jičín, Nemocnice Nový Bydžov.
Síran železitý
Predmetom zákazky je dodávka tovaru, vodného roztoku síranu železitého Fe2(SO4)3 v cca 40% až 43 % váhovej koncentrácii, vrátane dokladov vzťahujúcich sa na tovar a súvisiacich služieb, t.j. dopravy tovaru cisternami do miesta plnenia v súlade s platnými predpismi a vykládky tovaru v mieste plnenia prečerpaním do zásobníkovej nádrže obstarávateľa. ...
Poptávám práškovou barvu
Dobrý, chcel by som sa opytat na praskovu farbu striebornu ci mata?
Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na vozidlo)
Uzatvorenie rámcových kúpnych zmlúv (ďalej len ako Zmlúv) na nákup: -triedeného lomového kameňa (s hmotnosťou do 200 kg, s hmotnosťou od 200 do 500 kg), -netriedeného lomového kameňa, a -kameniva drveného/štrkodrvy, (všetky druhy kameňa a kameniva spolu ďalej v texte ako "Kameň"), vrátane naloženia Kameňa na vozidlo verejného obstarávateľa, ...
Reagenční činidla a spotřební materiál pro vyšetření NT-proBNP a dalších analytů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je bezplatná zápůjčka plně automatizovaného imunochemického analyzátoru na vyšetření NT-proBNP a dalších analytů a průběžné dílčí dodávky reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro in vitro diagnostiku pro Nemocnici Na Homolce oddělení biochemie OKBHI, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí ...
Rekonstrukce výměníkové stanice VS3 ve FN Plzeň BVN
Předmětem zakázky je dodávka a montáž technologie a potrubních rozvodů včetně řídicího systému výměníkové stanice VS3 FN Plzeň v areálu bývalé Vojenské nemocnice. Realizace zakázky je rozdělena dle členění projektové dokumentace, ale tyto části tvoří jeden ucelený funkční celek, proto dodavatelé nemohou podat nabídku na jednotlivé části, ale ...
Inovace bioplynové stanice Zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl
Úprava bioplynu na kvalitu zemního plynu a jeho vtláčení distribučním plynovodem do VTL plynovodu. Plnící stanice CNG. Součástí zakázky je dodávka technologie úpravy bioplynu, dodávka technologie vtláčení biometanu do VTL plynovodu a, výstavba plynovodního připojení výrobny plynu do VTL plynovodu, plnící stanice CNG.
Reagenční činidla a spotřební materiál pro vyšetření nádorových markerů a hormonů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro vyšetření nádorových markerů a hormonů včetně bezplatné zápůjčky plně automatizovaného analytického systému pro heterogenní imunoanalýzu včetně příslušenství a SW pro in vitro diagnostiku pro Nemocnici Na Homolce oddělení IA OKBHI, a to po dobu trvání ...
Zpracování typových diagramů dodávky elektřiny
Zpracování typových diagramů dodávky elektřiny pro odběratele bez průběhového měření
Zpracování typových diagramů dodávky plynu
Zpracování typových diagramů dodávky plynu pro odběratele bez průběhového měření
20-044 Nákup 20 000 tis. l leteckého petroleje JET A1
Předmětem VZ je dodávka 20 000 tis. l leteckého petroleje JET A1, který bude využíván převážně pro zásobování Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.
PřF/ITI - Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu VI.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
Opakující se dodávky technických plynů a chladicích medií II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky technických plynů a chladicích medií včetně nájmu nádob a závozu.
Dodávka materiálu II.  Aplikace ALLIGARD s.r.o.
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na každou část této veřejné zakázky na dodávku: 1) uhlíkového vlákna 3200 tex 2) čedičového vlákna 2400 tex 3) impregnační chemie 4) vlákna Polykyseliny mléčné (PLA)
Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie pre verejné osvetlenie mesta Dunajská Streda, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude dodávať do dohodnutých OM odberateľa elektrickú energiu nepretržite od 00.00 hod. dňa 2.4.2021 SEČ do 24.00 hod. dňa 2.4.2023 SEČ za ...
Asfaltové směsi pro SÚSPK
průběžné dodávky (odběr bez dopravy) asfaltových směsí ACO 8 a ACO 11 - rámcová smlouva na 1 rok