Hematologická a močová linka
Předmětem plnění jsou dodávky originálních diagnostik tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění vyšetření kompletního krevního obrazu a vyšetření moče chemicky a morfologicky (chemické vyšetření moče a vyšetření močového sedimentu). Zadavatel požaduje ...
Mesto Lučenec - dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na odberné miesta (OM) špecifikované verejným obstarávateľom vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v OM a zabezpečenie distribúcie podľa predmetu zákazky v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS.
Desky, prkna, Německo
Vážené dámy a pánové, poptávám desky a prkna: -prkna ze smrkového dřeva A/B jakosti vysušená a hoblovaná o rozměrech 80cm x 20cm x 1,8cm, 4x podélná hrana zkosená 2x45 ° -dřevotřískové desky FPY s 4x hranou v bílé RAL 9010 o rozměrech 80 cm x 20 cm x 1,6 cm Můžete mi prosím poslat cenovou nabídku od 200 kusů včetně dopravy s dodací ...
Materiál pro extrakci a purifikaci nukleových kyselin
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné dodávání materiálu pro extrakci a purifikaci nukleových kyselin na základě uzavřené rámcové smlouvy. Na předmět plnění bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem dle § 131 zákona, a to na dobu 48 měsíců.
CRH PřF – Vybavení pro polymerázovou řetězovou reakci v reálném čase
Předmětem zakázky je dodávka zařízení pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR) v reálném čase. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v odst. 2.2 zadávací dokumentace.
Poskytování energetických služeb metodou EPC v budově a přilehlém areálu bazénu Hustopeče
Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC v budově a přilehlém areálu bazénu Hustopeče. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb zajištěn návrh, příprava, realizace, financování a vyhodnocování úsporných opatření. Ke splácení nákladů na realizaci budou v maximální možné míře použity úspory ...
Dodávky elektrické energie a zemního plynu 2020
Předmětem prvé části veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1.1.2020 na dobu jednoho roku. Předmětem druhé části veřejné zakázky je dodávka zemního plynu a sdružených služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1.1.2020 od 06:00 hod. do 1.1.2021 do 06:00hod.
Nákup a dodávka elektrickej energie
Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky: Špecifikácia predmetu zákazky a požiadavky naň sú záväzné, v znení v akom sú uvedené v tejto kapitole B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a uchádzač nesmie meniť znenie ani špecifikáciu samotného predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač v rámci ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane komplexných služieb spojených s bezpečnou stabilnou a komplexnou dodávkou energií, to znamená vrátane distribúcie a prepravy energií do odberných miest verejného obstarávateľa, t.j. objektov Technickej univerzity vo Zvolene, vrátane ostatných regulovaných služieb a prevzatie ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově –  ulice Komenského a Palackého
• Rekonstrukce stávajícího podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla, zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase. • Výstavbu nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase. • Ověření zadání a zjištění současného ...
Poptávám pozinkovanou vodovodní trubku
Poptávám pozinkovanou vodovodní trubku 1" (DN25) délka 240cm na obou stranách venkovní závit.
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - ulice Čechova a Šířava
Rekonstrukci stávajícího podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla, zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase • Výstavbu nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase • Ověření zadání a zjištění současného ...
Generální oprava II. tahu kotle K11
Dodávka a montáž konvekčního přehříváku včetně komor, zavěšení komor konvekčního přehříváku, ekonomizeru včetně komor (EKO, 3 stupně), ohříváku vzduchu (LUVO) včetně všech sovisejících činností blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Dodávka elektriny
Predmetom obstarávania je dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku v súlade s nariadením vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou vrátane zabezpečenia prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, ...
Poptávám čisté profily
Poptávám čisté profily, 30m.
Rokycanská nemocnice, a.s. - Komplexní rekonstrukce kotelny
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kotelny, která je navržena na totožném půdorysu odstraněného objektu původní přípravny teplé vody (výměníkové stanice). Stávající plynová kotelna o instalovaném výkonu 4850 kW bude nahrazena novou plynovou kotelnou, umístěnou do nového objektu, vyzděného v prostoru stávajícího objektu přípravy TV, ...
Dodávka zemného plynu  pre mesto Zvolen
Predmetom zákazky je dodávka 3 790 MWh zemného plynu za dva roky pre mesto Zvolen a jeho zriadených organizácií a prevzatie záruky za odchýlku so všetkými nákladmi mimo DPH.
Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet
Predmetom tejto zákazky je nákup pohonných látok nafta motorová podľa normy STN EN 590 veľkoodber do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa a na palivové karty a benzín automobilový podľa normy STN EN 228 na palivové karty. Veľkoodber nafty motorovej do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa cisternami v množstvách od 1.000 ...
V520 a V5522 – výměna vedení
Předmětem sektorové veřejné zakázky (dále také zakázka) je zhotovení stavby spočívající: - v rekonstrukci stávajícího 110 kV vedení 5522 Moravské Budějovice – Telč v délce 32,932 km. Původní vedení se demontuje v úseku stožár č. 26 - Rz Telč. Demontováno bude celkem 199 ks stožárů a ve stejné trase budou vybudovány stožáry nové. Počet nových ...
Dodavatel motorové nafty a AdBlue pro vozidla TSmP
Dodávky motorové nafty třídy B, D a F dle ČSN EN 590 pro vozidla Technických služeb (předpokládaný odběr cca 75.000 litrů/rok) a AdBlue (předpokládaný odběr cca 400litrů/rok) u čerpací stanice uchazeče. Požadujeme dvoukartový systém (nebo jiný, který zabezpečí jednoznačnou identifikaci řidič - SPZ vozidla) z důvodu časté migrace řidičů u ...
Dodávka zemného plynu 2019
Zákazka Dodávka zemného plynu je odplatné dodanie zemného plynu pre všetky odberné miesta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s platnou legislatívou.Dodávka zemného plynu v množstve a v čase trvania zmluvy do 2 stredoodberných miest a 39 maloodberných miest odberateľa vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku dodávateľa v ...
Dodávky plynu pro rok  2020
Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup zemního plynu Zadavatelem pro vlastní spotřebu podle § 58 odst. 1 písm. J) energetického zákona, zejména pro spotřebu kompresorových stanic CS Kouřim, Kralice, Veselí a Břeclav. Smlouva stanovuje povinnost uchazeče dle pokynu zadavatele dodat plyn. Maximální množství plynu, který je uchazeč povinen ...
Rámcová dohoda na dodávky souprav pro sekvenování vzorků na přístrojích Illumina
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek souprav pro sekvenování vzorků na přístrojích Illumina pro Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity, podrobně specifikovaných v technických podmínkách zadavatele a provedených za obchodních podmínek specifikovaných v návrhu Rámcové dohody
PřF/CRH – Dodávka kitů pro molekulární biologii II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
Nákup pohonných hmôt na palivové karty
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty pre Žilinskú univerzitu v Žiline a súčasti UNIZA v sieti čerpacích staníc, ktoré umožňujú úhradu nakúpených pohonných hmôt na palivové karty vydané uchádzačom, na celom území Slovenska a v zahraničí (minimálne Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Chorvátsko, Srbsko, Slovinsko, Taliansko, ...