Rámcová dohoda na dodávky kryogenních kapalin pro Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců na dodávky kryogenních kapalin (kapalné helium a kapalný dusík) podle technických specifikací zadavatele.
Hutní materiál 2 - Sanace odkaliště K1 - 3. etapa - nové
Předmětem této zakázky je dodávka 2. části Hutního materiálu - zápor pro stavbu Sanace odkaliště K1 - 3. etapa včetně nákladů na dělení materiálu pro přesné délky a dopravy.
Dodávka elektrickej energie pre mesto Medzilaborce na 12 mesiacov
Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku
Rámcová dohoda - Nafta pro LMB 2022 - 2026
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a dodavatelem na poskytování dodávek motorové nafty dle ČSN EN 590+A1, včetně dopravy a stočení dovezené nafty do zásobníků zadavatele v jeho střediscích v požadovaném množství a kvalitě, a to dle potřeb a poptávky zadavatele, v maximálním množství 2.952.321,38 litrů za dobu 4 ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je združená dodávka plynu pre odberné miesta verejného obstarávateľa na roky 2022 a 2023 vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu
Rekonstrukce chladičů vloženého okruhu chlazení generátorů
Předmětem veřejné zakázky je investiční akce „G094 - Rekonstrukce chladičů vloženého okruhu chlazení generátorů 1(2)SS02W001(2)“ spočívající v demontáži stávajících a montáži nových chladičů včetně přípravy jeřábových drážek pro kladkostroje pro demontáž stávajících a montáž nových chladičů v rozsahu veškerých dodávek, prací a služeb pro zhotovení ...
Nákup pohonných hmôt
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup motorovej nafty, motorového benzínu Natural 95 a činidla na redukciu NOx plynov v priebehu 24 mesiacov a to na princípe akceptácie kreditnej palivovej karty uchádzača ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty na čerpacích staniciach uchádzača, resp. čerpacích staniciach pohonných hmôt ...
Zabezpečenie dodávky zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku
Predmetom zákazky je zabezpečenie združenej dodávky zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, vrátane jej prepravy distribučnou sústavou a distribučných služieb, pre objekt (odberné miesto) organizácie ako aj komplexné služby spojené s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou zemného plynu pre odberné miesto zemného plynu v budove ...
Plochá ocel, Rakousko
Prosím o nezávaznou nabídku ploché oceli 25mm / 3mm o délce 6m a 75ks. A 25mm / 4mm s délkou 6m a 75 kusy. S přátelským pozdravem Leo Berthold office@bioweingut-berthold.at
Dřevo, Německo
Vážené dámy a pánové, hledáme dodavatele dřeva. Rádi bychom věděli, jaké procento vlhkosti má vaše dřevo a neomítané desky. Kromě řeziva nabízíte i truhlářské a deskové materiály? Kolik by stál jeden m³ dřeva a dodáváte také do Německa (blízko hranic se Žitavou)? S přátelským pozdravem z Žitavy D.Graßmann
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je nákup a dodávka zemného plynu pre 11 odberných miest v kategórií malo odber a 1 odberné miesto v kategórií stredný odber, zabezpečenie distribúcie, prepravných služieb a súvisiacich systémových služieb do odberných miest odberateľa počas celého zmluvného obdobia, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa a v ...
Dodávka zemného plynu
Zemný plyn dodávaný v dohodnutom množstve plynule v čase od 1.1.2022 od 00:00:00 hodiny do 31.12.2022 do 23:59:99 hodiny.
Dodávky výpalků PLATTE
Předmětem VZ jsou dodávky výpalků PLATTE.
Náhradní přenosová trasa vn, vvn
Předmětem veřejné zakázky je poskytovat zadavateli náhradní přenosovou trasu (dále „NPT“) vn, vvn, zejména: stavba a demontáž základní NPT, pronájem základní NPT, stavba a demontáž dodatečné NPT, pronájem dodatečné NPT, stavba a demontáž náhradního podpěrného bodu, který není součástí základní ani dodatečné NPT, pronájem náhradního podpěrného bodu.
Rámcová dohoda na dodávku polymerního a emulzního flokulantu
Předmětem této zakázky je dodávka polymerního flokulantu pro odvodnění anaerobně stabilizovaného kalu o hmotnosti cca 62 750 kilogramů ročně (tj. cca 125 500 kilogramů za dobu plnění veřejné zakázky) a emulzního flokulantu pro zahuštění přebytečného aktivovaného kalu o hmotnosti cca 15 000 kilogramů ročně (tj. cca 30 000 kilogramů za dobu plnění ...
Dodávka spotřebního materiálu pro detekci COVID-19 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka souprav pro komplexní diagnostiku onemocnění COVID-19 zahrnující izolaci virové RNA a RT-PCR v reálném čase a souprav pro diagnostiku onemocnění COVID-19 přímou PCR metodou bez izolace RNA, v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4. Spotřebním materiálem se pro účely této veřejné zakázky rozumí veškeré ...
Rámcová dohoda na dodávky motorové nafty do podzemních a nadzemních nádrží v letech 2022-2023
Předmětem plnění budou průběžné dodávky motorové nafty do nadzemních a podzemních nádrží. Zboží bude odebíráno průběžně, dle potřeb kupujícího, s dodáním pro určená cestmistrovství a střediska Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Medicinální a technické plyny II 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky medicinálních a technických plynů a pronájem obalů a dalšího příslušenství.
Medicinální a technické plyny I 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky medicinálních a technických plynů a zároveň pronájem obalů a HW pro snímání čárových kódů a užívání webové aplikace pro sledování obalů.
Nákup, dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie
Predmetom zákazky je nákup elektrickej energie vrátane všetkých poplatkov. 1. Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky: Špecifikácia predmetu zákazky a požiadavky naň sú záväzné, v znení v akom sú uvedené v tejto kapitole B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a uchádzač nesmie meniť znenie ani špecifikáciu ...
Nákup elektrické energie na období od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2023
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny v hladině nízkého napětí a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 6 027 MWh v období od 1. 4. 2022 do 31.12. 2023 z elektrizační soustavy do odběrných míst zadavatele, zajištění přístupu k přenosové a distribuční soustavě a zajištění přenosu, distribuce či jiných systémových ...
Medicinálne a technické plyny a služby spojené s dodávkou
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych a technických plynov vrátane dopravy a ostatných služieb súvisiacich s dodávkou pre potreby Záchrannej zdravotnej služby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu ...
CUP NPK Předávací stanice chladu a chladící věž
Předmětem plnění této veřejné zakázky je funkční dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s kompletní dodávkou absorpční chladicí jednotky zdroje chladu o požadovaném chladicím výkonu 1 500 kW, oběhových čerpadel vody, přístrojů, armatur, potrubních rozvodů chlazené a chladicí vody, technologie společné chladicí ...
Diagnostika pro imunohematologická vyšetření se zápůjčkou 2 analyzátorů
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro imunohematologické analyzátory pro Nemocnic České Budějovice, a.s., Transfúzní oddělení. Předmětem zápůjčky jsou dva imunohematologické analyzátory.
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá
Predmetom zákazky je nákup pohonných látok, ktorými sú: motorová nafta podľa STN EN 590, bezolovnatý benzín s okt. č. 95 podľa STN EN 228 a súvisiace prémiové produkty, a roztok močoviny tzv. AdBlue (AdBlue je vysoko kvalitný roztok močoviny, slúžiaci u naftových motorov na dodatočné zníženie emisií oxidov dusíka, ktoré vznikajú pri spaľovaní ...