Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby
Vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu na autonómnych dýchacích prístrojoch, evakuačných dýchacích prístrojoch a evakuačných sadách, ochranných protichemických oblekoch, ochranných hasičských zásahových prilbách, oživovacích prístrojoch, detekčných prístrojoch, analyzátoroch dychu a ich ...
Pravidelné odborné prehliadky a mazanie na technických zariadeniach a vyhradených technických zariadeniach
Opisom predmetu zákazky je vykonávanie pravidelných 3-mesačných a 6-mesačných odborných prehliadok podľa príslušných Slovenských technických noriem, najmä STN 27 4002 EN 81-1-2 a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, ...
Odborné prehliadky, skúšky a servis tlakových, plynových a elektrických zariadení v budove NCZI II
Predmetom zákazky je uzatvorenie zmluvy s dodávateľom na vykonávanie pravidelných prehliadok, skúšok a servisu tlakových, plynových a elektrických zariadení v kotolni a regulačnej stanici plynu podľa Vyhl. SÚBP č. 25/84 Zb a Vyhl. 508/2009 Z. z., v priestoroch Národného centra zdravotníckych informácií na Lazaretskej ulici na 48 mesiacov. ...
Dodávky medicinálních a technických plynů pro Fakultní nemocnici Ostrava
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních a technických plynů v kapalné podobě a v tlakových lahvích, a to na základě dílčích objednávek zadavatele. Součástí předmětu plnění je i pronájem lahví, revize a zkoušky těsnosti tlakových lahví a veškeré související služby spojené s dodávkou předmětu plnění, např. doprava do ...
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, plynových
1. Predmetom zákazky sú služby odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení (i) tlakových, (ii) plynových, (iii) zdvíhacích, (iv) elektrických vysokého napätia a (v) elektrických nízkeho napätia a bleskozvodov podľa Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. 2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. ...
Tlakové zkoušky lahví GHZ na depozitářích 164, 165 a 166 ve VTM Lešany
Předmětem veřejné zakázky je provedení tlakových zkoušek u 629 ks ocelových tlakových lahví o objemu 80 litrů a tlaku 300 bar s hasicí náplní Sinorix dle ČSN EN 1968 nedestruktivní metodou.
Kompozitná tlaková nádoba s poistným ventilom na stlačený vzduch k autonómnemu dýchaciemu prístroju
Predmetom zákazky je kompozitná tlaková nádoba s poistným ventilom na stlačený vzduch k autonómnemu dýchaciemu prístroju (ďalej len ADP). Kompozitné tlakové nádoby s poistným ventilom sú určené ako zásobníky stlačeného vzduchu pre ADP s ochranným pretlakom s otvoreným okruhom na ochranu dýchacích ciest počas zásahu v nedýchateľnom prostredí pre ...
Revízie tlakových zariadení
Predmetom zákazky je pravidelné vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok a zabezpečenie opakovaných úradných skúšok (ďalej len "OP" a "OS" a "OÚS") pre revíziu tlakových vyhradených technických zariadení (ďalej len "VTZ"). Vykonávanie OP/OS/OÚS VTZ tlakových v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej ...
Vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení tlakových
Vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok a opakovaných úradných skúšok vyhradených technických zariadení tlakových v objektoch MV SR. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Výměna vzdušníků startovacího vzduchu DG 7-12 za nové
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následná realizace díla s názvem „8093 - Výměna vzdušníků startovacího vzduchu DG 7-12 za nové“ v JE Dukovany, jejímž účelem je náhrada stávajících vzdušníků napadených důlkovou korozí za nové. Akce se týká 12 ks tlakových nádob 3,4QM11(21,31)B01,02 a hlavním cílem akce je zajistit ...
Poptávám naplnění bomby
Poptávám naplnění malé bomby potravinářským CO2.
Oblast Morava - provedení revizí plynových a tlakových zařízení v lokalitách Brno a Olomouc
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelných revizí tlakových nádob stabilních (dále jen „TNS”) a plynových zařízení (dále jen „PZ”) na zařízení objednatele v lokalitách Brno a Olomouc. Provedení revizí, kontrol a vystavení revizní zprávy dle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení č. ...
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení
Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení tlakových a plynových v nasledovnom rozsahu: 1. Plánované odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) tlakových a plynových podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v technologických a netechnologických ...
Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových, tlakových, zdvíhacích a elektrických zariadení
Predmetom zákazky je vykonanie odborných prehliadok a skúšok plynových, tlakových, zdvíhacích a elektrických zariadení v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú ...
Revize technologických celků RP Plzeň
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Revize technologických celků RP Praha
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Revize technologických celků RP Ostrava
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Revize technologických celků RP Ústí nad Labem
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Poskytování komplexních servisních služeb zdravotnických prostředků
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování komplexních servisních služeb zdravotnických prostředků spočívajících v provádění: 1) periodických bezpečnostně technických kontrol 2) provozních revizí 3) školení obsluhy 4) kontrol lahvových stanic medicinálních plynů 5) zajištění havarijní služby zdrojových stanic medicionálních plynů a jejich ...
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace – Medicinální plyny
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodávka medicinálních a technických plynů v láhvích, dodávka kapalného kyslíku a dále nájem tlakových plynových láhví a zásobníků kyslíku pro pracoviště zadavatele v Karviné-Ráji a Orlové-Lutyni, to vše v typech a objemech blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Technológie čerpacích staníc LNG
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a 5 ročný servis technológie troch čerpacích staníc LNG.
Vykonanie úradných skúšok tlakových nádob a preberacích skúšok na ŽKV
Vykonávanie úradných skúšok tlakových nádob v zmysle STN EN 286-3 a preberacích skúšok podľa § 9 ods. 1 písm. c) a d) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach na železničných koľajových vozidlách (ďalej ...
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ
Odborné prehliadky, pravidelná údržba, skúšky, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu pre autonómne dýchacie prístroje, evakuačné dýchacie prístroje a evakuačné sady, ochranné protichemické obleky, oživovacie prístroje, detekčné prístroje a analyzátory dychu a ich kalibrácie (justáže), kontrolné a meracie zariadenie a ich modifikácie, ...
Poptávám tlakovou nádobu MAXIVAREM LS 60
Poptávám tlakovou nádobu MAXIVAREM LS 60 s nerezovou přírubou.
Zařízení na čištění biometanu ZD Bělčice
Provedení stavebních, montážních a souvisejících prací spočívajících v rozšíření stávající bioplynové stanice zadavatele o zařízení na úpravu bioplynu na CNG, zásobníky na CNG a plničku, která bude zajišťovat prodej vyčištěného bioplynu odběratelům – např. do tlakových nádob nebo do CNG automobilů