Výměna vzdušníků startovacího vzduchu DG 7-12 za nové
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následná realizace díla s názvem „8093 - Výměna vzdušníků startovacího vzduchu DG 7-12 za nové“ v JE Dukovany, jejímž účelem je náhrada stávajících vzdušníků napadených důlkovou korozí za nové. Akce se týká 12 ks tlakových nádob 3,4QM11(21,31)B01,02 a hlavním cílem akce je zajistit ...
Poptávám naplnění bomby
Poptávám naplnění malé bomby potravinářským CO2.
Oblast Morava - provedení revizí plynových a tlakových zařízení v lokalitách Brno a Olomouc
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelných revizí tlakových nádob stabilních (dále jen „TNS”) a plynových zařízení (dále jen „PZ”) na zařízení objednatele v lokalitách Brno a Olomouc. Provedení revizí, kontrol a vystavení revizní zprávy dle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení č. ...
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení
Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení tlakových a plynových v nasledovnom rozsahu: 1. Plánované odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) tlakových a plynových podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v technologických a netechnologických ...
Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových, tlakových, zdvíhacích a elektrických zariadení
Predmetom zákazky je vykonanie odborných prehliadok a skúšok plynových, tlakových, zdvíhacích a elektrických zariadení v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú ...
Revize technologických celků RP Plzeň
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Revize technologických celků RP Praha
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Revize technologických celků RP Ostrava
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Revize technologických celků RP Ústí nad Labem
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Poskytování komplexních servisních služeb zdravotnických prostředků
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování komplexních servisních služeb zdravotnických prostředků spočívajících v provádění: 1) periodických bezpečnostně technických kontrol 2) provozních revizí 3) školení obsluhy 4) kontrol lahvových stanic medicinálních plynů 5) zajištění havarijní služby zdrojových stanic medicionálních plynů a jejich ...
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace – Medicinální plyny
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodávka medicinálních a technických plynů v láhvích, dodávka kapalného kyslíku a dále nájem tlakových plynových láhví a zásobníků kyslíku pro pracoviště zadavatele v Karviné-Ráji a Orlové-Lutyni, to vše v typech a objemech blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Technológie čerpacích staníc LNG
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a 5 ročný servis technológie troch čerpacích staníc LNG.
Vykonanie úradných skúšok tlakových nádob a preberacích skúšok na ŽKV
Vykonávanie úradných skúšok tlakových nádob v zmysle STN EN 286-3 a preberacích skúšok podľa § 9 ods. 1 písm. c) a d) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach na železničných koľajových vozidlách (ďalej ...
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ
Odborné prehliadky, pravidelná údržba, skúšky, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu pre autonómne dýchacie prístroje, evakuačné dýchacie prístroje a evakuačné sady, ochranné protichemické obleky, oživovacie prístroje, detekčné prístroje a analyzátory dychu a ich kalibrácie (justáže), kontrolné a meracie zariadenie a ich modifikácie, ...
Poptávám tlakovou nádobu MAXIVAREM LS 60
Poptávám tlakovou nádobu MAXIVAREM LS 60 s nerezovou přírubou.
Zařízení na čištění biometanu ZD Bělčice
Provedení stavebních, montážních a souvisejících prací spočívajících v rozšíření stávající bioplynové stanice zadavatele o zařízení na úpravu bioplynu na CNG, zásobníky na CNG a plničku, která bude zajišťovat prodej vyčištěného bioplynu odběratelům – např. do tlakových nádob nebo do CNG automobilů
Prevádzkové kontroly vybraných zariadení a odborné prehliadky a odborné skúšky
Predmetom zákazky je : a) zabezpečenie výkonu prevádzkových kontrol na vybraných zariadeniach podľa zákona č.541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa IPZK a PK v rozsahu : - Prevádzkové kontroly vybraných zariadení - Prevádzkové kontroly zariadení, ktoré nie sú uvedené v položkových ...
Nákup multifunkčního tlakovacího centra s rozsahem tlakování armatur do DN 1200
Předmětem zakázky je nákup multifunkčního tlakovacího centra s rozsahem tlakování armatur do DN 1200 a zkušebním tlakem do 100 bar pro výzkumné centrum ABO valve, s.r.o.
Opakovaná úradná skúška VTZ tlakových skupiny A
Opakovaná úradná skúška vyhradených technických zariadení tlakových skupiny A písm. b) v objektoch a zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Poptáváme dodavatele nádrží pro chemický průmysl
Hľadáme dodávateľov nádrži od 0,5 - 250 m3 pre chemický a petrochemický priemysel, čerpacie stanice pohonných hmôt, bitúmenové hospodárstvo, naftové a olejové hospodárstvo, technické plyny, priemyslové čističky odpadových vôd, tlakové nádoby z povrchovú úpravu pre arabskú spoločnosť v Bahrajne . Jednania formou B2B. Kontrakt Formou Bankova ...
CO2 stanica
Predmetom zákazky je nákup technológických zariadení a strojov pre spoločnosť FOOD UNION, s.r.o. Zákazka sa delí na 8 časti: 1. CO2 stanica - 1 ks 2. Mobilné čerpadlo na vysoko viskózne látky - 1 ks 3. Zariadenie na tepelne stabilnú úpravu polotovarov - 1 ks 4. Inteligentné balenie - 1 súbor 5. Prístrojové vybavenie na meranie ...
Rekonštrukcia odovzdávacej stanice tepla
Predmetom zákazky je rekonštrukcia odovzdávacej stanice tepla (OST) 301, konkrétne : - strojnej časti OST zariadení zabezpečujúcich výrobu teplej vody pre ÚK pôvodných výmenníkov tepla (4 ks), rozdeľovača zberača teplej vody, potrubí a armatúr, - dopúšťacieho a dotlakovacieho systému (nahradenie súčasného systému expanznou nádobou), - ...
Zabezpečenie bezpečnostno - technickej služby
Predmetom zákazky je v zmysle platných právnych predpisov, zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby v zmysle § 22 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, technik požiarnej ochrany v zmysle § 9 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred ...
Mobilná plniaca stanica CNG
Rozsah predmetu obstarávania: 1.Dodanie Mobilnej plniacej stanice CNG s parametrami podľa požiadaviek Kupujúceho, 2.Vykonanie komplexných funkčných skúšok Mobilnej plniacej stanice CNG v mieste sídla Predávajúceho, v rozsahu požiadaviek právnych predpisov a STN platných na území Slovenskej republiky , 3.Doprava Mobilnej plniacej stanice CNG na ...
Operatívna údržba netechnologického majetku
Predmetom zákazky sú opravy a udržiavanie netechnologického majetku v rozsahu : Opravy a údržba technického a strojného vybavenia a zariadenia budov vodoinštalácia, kanalizácia, drobné údržbárske práce na zariadeniach vzduchotechniky, ústredného kúrenia Opravy a údržba VTZ tlakových drobné opravy a prevádzková manipulácia tlakové nádoby v ...