Rozšírenie existujúcej plochy zberného dvora – stavebné práce
Predmetom zákazky sú stavebné práce pre rozšírenie existujúcej plochy zberného dvora v rozsahu dvoch stavebných objektov (SO 01 Oceľový prístrešok, SO 02 Rozšírenie spevnenej plochy, boxy, oporný múr). Objekt "SO 01 Oceľový prístrešok" bude prízemný, bez podpivničenia založený na základových pásoch, nosné oceľové stĺpy v rohoch budú osadené do ...
Poptávám venkovní schodiště
Poptávám venkovní schodiště. Dobrý den, rád bych u Vás poptal cenu a termín dodání 2ks venkovních schodišť pro RD viz situační plánek. Prosím o variantu s podestou a bez podesty. Opěrné zdi nejsou hotovy, takže šířka není podmínkou, může se drobně změnit. Děkuju a jsem s pozdravem Tomáš Haubert
Výmena zábradlia a sanácia ríms na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
Predmetom zákazky sú Stavebné práce, ktorými sa realizuje výmena jestvujúceho zábradlia a oprava ríms na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. na území Slovenskej republiky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Vykonanie stavebných prác zahŕňa postupnú výmenu jestvujúceho ...
Výstavba kontajnerového stanovišťa na Damjanichovej ulici v Komárne
Predmetom zákazky je výstavba nového kontajnerového stanovišťa na Damjanichovej ulici, parc. č. 681/1 k. ú. Komárno. Nové stanovište má nahradiť jestvujúce otvorené stanovište, kapacitne bude pre 5 ks kontajnerov (1100 l), bude kryté a uzamykateľné. Presný popis a technická špecifikácia stavebných a zámočníckych prác je rozpísaný v samostatnej ...
Nákup mostného provizória
1.Predmetom zákazky je nákup mostného oceľového provizória (nové alebo používané) pre potreby zabezpečenia zjazdnosti ciest II. a III. triedy počas rekonštrukcií, oprave, údržbe mostných objektov v správe SC KSK, vrátane zabezpečenia zaškolenia obsluhy (ďalej len "predmet zákazky"). 2.Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Časti B. ...
Oceľové priehradové podperné body VN a VVN II. - PCI
Predmetom zákazky je zabezpečenie oceľových priehradových podperných bodov pre VN a VVN vedenia v zmysle požiadaviek obstarávateľa.
Multifunkčná športová plocha s prekrytím, Vrchná stavba – 2. etapa – prestrešenie objektu
Predmetom zákazky (ďalej aj ako dielo) sú stavebné práce, ktorých uskutočnením sa bude rieši prestrešenie multifunkčnej športovej plochy, pre ktoré boli pripravené základy v rámci spodnej stavby. V rámci realizácie diela bude riešené prestrešenie objektu halovou konštrukciou zo samonosných oblúkových nosníkov, pričom štítové steny budú z ...
Výroba a montáž 2 kusov lávok cez potok Olšava v obci Davidov
Predmetom zákazky je dodávka predmetného tovaru podľa špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii a výkaze výmere v prílohách. Ďalší opis: Jedná sa o výrobu dvoch kusov železných lávok cez potok Olšava v obci Davidov s povrchovou úpravou svetlozelená (výdrž min. 10 rokov) a montážou na železobetónové pätky, ktoré sú pripravené. Materiál a ...
Modulární systém ocelových roštů mostovky TMS
Předmětem VZ je dodání celkem 460 kusů modulů modulárního systému ocelových roštů mostovky těžké mostové soupravy (dále také „modulární systém“) včetně 6600 kusů svorníků, podložek a matic. Modulární systémy budou sloužit jako součást mostního provizoria - těžké mostové soupravy (dále také „TMS“) pro řešení krizových situací a likvidaci jejich ...
Prestrešenie ľadovej plochy v Medzilaborciach s vybudovaním zázemia
PD rieši stavebné úpravy existujúcej umelej ľadovej plochy, ktoré zahŕňajú výstavbu prestrešenia ľadovej plochy tj. oceľová hala a prístavbu murovaného zázemia v meste Medzilaborce.
Poptávám výrobu ZNK pororoštové podlahy
Poptávám cenovou nabídku na výrobu ZNK pororoštové podlahy dle přiložené dokumentace. V případě potřeby mě prosím kontaktujte Děkuji Milan Prokop
Časť predmetu zákazky č. 1 Zariadenia pre chov koní
Predmetom zákazky je nákup technického a strojového vybavenia pre Strednú odbornú školu hotelových služieb a dopravy v Lučenci v rámci projektu s názvom Modernizácia odborného vzdelávania v zmysle príloh týchto SP pre jednotlivé časti predmetu zákazky a všetky s tým súvisiace práce k nižšie spomínanému projektu. Projekt bude financovaný z ...
Debniaci systém
Predmetom zákazky je dodávka troch sád debniaceho systému. Jedná sa o ručné oceľové rámové debnenie pre základy, steny a stĺpy, nezávislé od žeriava. Ľahké debnenie s robustným oceľovým žiarovo pozinkovaným rámom. Debniaca sada bude prioritne využívaná mostovými čatami v Trenčíne, Prievidzi a Považskej Bystrici, pri bežných opravách mostných ...
Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri areáloch ZŠ
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s výstavbou 3 ks prístreškov pre bicykle a kololobežky v areáloch základných škôl Gaštanová, Hájik, Karpatská v meste Žilina. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Hala pro deponaci silničních vozidel ve vozovně Střešovice - zajištění zhotovitele stavby
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících výstavbě nové haly pro deponaci silničních vozidel JHV ve vozovně Střešovice, tedy zejména a) výstavba nové haly pro deponaci silničních vozidel JHV ve vozovně Střešovice; b) dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby o konkrétní technické řešení, včetně ...
Kuchyňa - hangár ľahkej konštrukcie - R
Cieľom navrhovanej stavebnej akcie je výstavba hangáru ľahkej konštrukcie v areáli 46. krídla Kuchyňa. Podrobný rozsah prác je uvedený v súťažných podkladoch, Projektovej dokumentácii a vo Výkaze výmer, ktoré sú prílohou súťažných podkladov.
Optimalizace trati Praha Smíchov, mimo - Černošice, mimo
Předmětem díla je: Zřízení stání pro kola v ŽST Praha-Radotín. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je v zadávací dokumentaci.
Prešov, hangár ľahkej konštrukcie - R
Predmetom zákazky je výstavba hangáru ľahkej konštrukcie v areáli Vojenskej leteckej základne Prešov, na par. č. 3483/1, 3533, 3534, v k. ú. Nižná Šebastová, LV č. 437. Pozemky sú majetkovo a právne vysporiadané vo vlastníctve SR a v správe Ministerstva obrany SR.
Demontovatelné opláštění a zastřešení stávajících zásobníků sypkých materiálů
Předmětem Veřejné zakázky je provedení díla (zejména dodávka a montáž demontovatelné ocelové konstrukce, opláštění a zastřešení stávajících zásobníků sypkých materiálů) v rozsahu projektové dokumentace zpracované Ing. Liborem Langrem, hlavním projektantem (Příloha č. 3 zadávací dokumentace). Bližší vymezení předmětu Veřejné zakázky, včetně ...
Modulární systém ocelových roštů mostovky TMS
Předmětem VZ je dodání celkem 460 kusů modulů modulárního systému ocelových roštů mostovky těžké mostové soupravy (dále také „modulární systém“) včetně 6600 kusů svorníků, podložek a matic. Modulární systémy budou sloužit jako součást mostního provizoria - těžké mostové soupravy (dále také „TMS“) pro řešení krizových situací a likvidaci jejich ...
Kompostáreň v obci Vinica
Stavebné práce kompostárne v obci Vinica vychádzajú z potreby technického riešenia celkovej stavby, a to : - vybudovaním spevnených plôch pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu /ďalej len BRO/, kde sa biologickými procesmi a úpravou zložením a mechanickým spracovaním bude materiál upravovať pre ďalšie použitie v poľnohospodárstve a ...
Nákup mobilního jeviště a jevištní technika
Dodávka kompletního mobilního jeviště (stage) včetně boční závěsné věže
Rozšíření nakládací rampy a zastřešení zadního vstupu Transfuzního oddělení FN Plzeň - Bory
Předmětem zakázky je rozšíření a zastřešení stávající nakládací (zásobovací) rampy u objektu Transfuzního oddělení FN Plzeň - Bory. Jedná se o novou ocelovou konstrukci rampy a rozšíření stávajícího zastřešení nad rampou. Dále je předmětem zakázky výměna střešní konstrukce u zadního (služebního) vstupu do objektu Transfuzního oddělení FN Plzeň - ...
Regionálna cyklotrasa Hubová – Švošov – Komjatná III
Predmetom zákazky je vybudovanie lávky pre peších cez rieku VÁH, ktorá spája obce Švošov a Hubová ako súčasť projektu Regionálna cyklotrasa Hubová - Švošov Komjatná, časť Cyklolávka Švošov Hubová. Oceľová lávka je riešená ako zavesená lanová konštrukcia s tuhou mostovkou.
Nákup mostného provizória
1. Predmetom zákazky je nákup mostného oceľového provizória (nové alebo používané) pre potreby zabezpečenia zjazdnosti ciest II. a III. triedy počas rekonštrukcií, oprave, údržbe mostných objektov v správe SC KSK, vrátane zabezpečenia zaškolenia obsluhy (ďalej len predmet zákazky). 2. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Časti B. ...