Dodávka materiálu pro linku
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci linky pro přípravu paliva. Do linky přípravy paliva budou vstupovat dílčí suroviny, které se po fyzikální úpravě stanou palivem. Bude se jednat o směsi zejména biologicky aktivních látek, živočišných tuků v ...
Pořízení kulatých stožárů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky kulatých stožárů podle technických specifikací zadavatele.
Přestavba učiliště v Litni na základní školu – část C) – stavba tělocvičen
Zadavatel pro vyloučení pochybností a předejití případným dotazům směřujícím k vysvětlení této Zadávací dokumentace zdůrazňuje, že tato veřejná zakázka je zadána formou Design – Build (Navrhni a Postav). Pro tvorbu Celkové soutěžní cenové nabídky účastník musí respektovat podmínku, že založení stavby a dodávka ocelové konstrukce proběhne do ...
Modernizace ÚAN Zvonařka – Protikorozní opatření III
Předmětem veřejné zakázky je realizace řešení protikorozních opatření ocelové konstrukce, očištění a penetrace betonového opláštění. je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro projekt s názvem „Modernizace ústředního autobusového nádraží Zvonařka“ vypracované společností K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno, IČO: 60734396 (dále ...
Výmena zábradlia diaľničného mosta ev. č.D1-098 Horná Streda
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje výmena poškodeného zábradlia diaľničného mosta ev. č. D1-098 Horná Streda, pravý most, za nové zábradlie. Most je v správe SSÚD Trenčín. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prešov, SK - vybudovanie prístreškov pre garážovanie techniky - R
Cieľom navrhovanej stavebnej akcie je vybudovanie oceľových prístreškov pre garážovanie vojenskej prepravnej techniky podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.
VŠCHT Praha – Propojení budov A a B dvěma můstky
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby dvou spojovacích můstků mezi budovami A a B VŠCHT Praha v ulici Studentská a to dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, autor projektu: ov architekti s.r.o., Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Štěpán Valouch, Ing. arch. ...
Pořízení kulatých stožárů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky kulatých stožárů podle technických specifikací zadavatele.
Vyhliadková veža, Horné Lazy - Brezno
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe VYHLIADKOVÁ VEŽA, HORNÉ LAZY - BREZNO Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov. Podrobná špecifikácia vo forme výkazu výmer stavebných prác a projektovej dokumentácie tvorí prílohu tejto časti súťažných podkladov a je vložená v elektronickej podobe vo ...
Kontejner ubytovací
Předmětem VZ je v souladu s § 131 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky ubytovacích kontejnerů s příslušenstvím umožňujících denní a noční odpočinek v polních podmínkách, přepravitelnost a stohovatelnost.
Drobné válcované kolejivo 2019-2021
Dodávky drobného válcovaného kolejiva pro zabezpečení provozuschopnosti dopravní cesty, a to do dvou středisek svrškového materiálu zadavatele uvedených v čl. 5.2 zadávací dokumentace.
SEZ, dokončení výstavby ekokontejmentu na rtuťových lokalitách Spolchemie
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Dokončení výstavby ekokontejmentu na rtuťových lokalitách v areálu společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Ústí nad Labem“, zpracované společností SUNCAD, s.r.o. v srpnu 2017, která je přílohou č. 3 ZD.
Dynamický nákupní systém pro atypické a historické stožáry veřejného osvětlení
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky atypických a historických stožárů veřejného osvětlení pro potřeby zadavatele. Podrobně bude předmět plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních, platebních a dalších podmínek, vždy vymezen ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Pořízení kulatých stožárů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky kulatých stožárů podle technických specifikací zadavatele.
Poptávám výrobu ocelových schodů
Poptávám výrobu ocelových schodů v rozměrech - výška otvoru stavebního 220cm a délka otvoru stavebního 198cm.( Takže délka bočnice schodiště cca 3m). Schody jsou rovné jednoduché (ne točivé). Na nášlapy bych chtěla dlaždice o výšce 3-4cm, pod dlaždice nosná plná ocel nebo s otvory. Schody svařené a pozink, bez zábradlí.
Pořízení ohraněných stožárů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky ohraněných stožárů podle technických specifikací zadavatele.
Priehradové pozinkované stožiare VVN - Rekonštrukcia 110 kV č. 6840 Lemešany - Zámutov
Priehradové pozinkované stožiare VVN - oceľová konštrukcia skrutkovaná, žiarovo pozinkovaná z valcovaných rovnoramenných uholníkov a plechov, oceľ kvality S355, skrutky podľa DIN 7990, matice podľa DIN 555, podložky podľa DIN 126, DIN 127, DIN 7989 oceľ kvality 8.8. Stožiar pozostáva z drieku hlavice s konzolami, držiakom zemného lana a ...
Dodávky kolejnic - třída oceli R260
Předmětem VZ jsou centrální dodávky kolejnic třídy oceli R260.
Poptávám ocelové rošty
Poptávám ocelové rošty: 1340mm x1000mm........8x 1420mm x850mm.........2x 1290mm x1000mm,,,,,,,,23x 1260 x1065mm..........2x Výška roštu 40mm.
Hala na skladování potravin - zeleniny
Jde o demolici stávajícího objektu bývalého kravína a to včetně likvidaci suti. Stavbu nové ocelové konstrukce, opláštění PUR panely včetně sedlové střechy, novou podlahu, izolaci tepelnou i proti vlhkosti, elektroinstalaci, vzduchotechniku, nátěry, kanalizaci- odvod dešťové vody. okapy, hromosvody a vrata.
Ocelové díly, konstrukce, Austrálie
Dobrý den, hledáme firmu, která je schopna vyrábět oceli (řezání / svařování) a vyrábět celou řadu dílů od kolíků až po rámy přívěsů. Položky vyžadují pozinkování před expedicí. Založená australská firma s rostoucí roční poptávkou - detail www.tti.com.au
Hala ÚT 25x36
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu montované haly ÚT 25x36 včetně příslušenství a dokumentace.
Výroba a dodávka ocelových stožárových konstrukcí pro venkovní vedení 400 kV
Výroba a dodávka ocelových stožárových konstrukcí pro venkovní vedení 400kV.
Školní statek Roudnice n. L. – rekonstrukce chmelnic – konstrukce II
Předmětem plnění je rekonstrukce nosních konstrukcí chmelnic na 10 ti pozemcích v k.ú. Vědomice o celkové výměře 8,135 ha. Jedná se o montáž nových sloupů, lan a patek při obnově poškozených chmelnic.
Poptáváme ocelovou halu
Poptáváme ocelovou halu o rozměrech 54 - 60 m délka, šířka 18 m a výška 6 m v dobrém stavu.