Poptávám přistavení kontejneru na suť
Dobrý den, potřebovali bychom na tento víkend kontejner na suť v obci Dyjákovičky. Chtěla bych Vás proto poprosit o cenovou nabídku. Budeme bourat podlahy ve dvou místnostech rozměrově dohromady cca nějakých 32m2, takže nevím, jak velký objem kontejneru bude třeba. Děkuji
Poptávám vyřazené lodní kontejnery
Mám zájem koupit vyřazené přepravní lodní kontejnery, asi 3, plna velikost, k účelu přestavby na bydleni. Prosím o informaci kam se obrátit a kolik je asi cena jednoho kontejneru, a též cena za dopravu a vzdálenost. Dekuji.
Poptávám použité lodní kontejnery
Dobrý den, poptávám 4 ks použitých lodních kontejnerů o velikosti 20´. Potřebujeme je na skladování. Předem děkuji za cenovou nabídku.
Poptávám kancelářské a WC unimobuňky
Poptávám cenovou nabídku 2 x kancelářské unimobuňky a 1 x WC unimobuňku, může být i repas.
Technické vybavenie pre projekt: Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v meste Bojnice
Predmetom je výber dodávateľa na dodávku tovarov v zmysle jednotlivých položiek zadania. Požaduje sa dodanie tovarov vrátane dopravy, zaškolenia, všetkých potrebných dokumentov na riadne užívanie zariadenia (ak relevantné). Zoznam zariadení : Nakladač 1 ks Veľkoobjemový kontajner 5,5 m3 2 ks Veľkoobjemový kontajner 7,0 m3 2 ks Veľkoobjemový ...
Veľkoobjemový kontajner vaňový otvorený - k ramenovému nosiču kontajnerov - cca 7m3
Predmetom zákazky je dodanie strojno-technologického vybavenia na triedený zber odpadov. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: Časť 1 - Veľkoobjemový kontajner vaňový otvorený - k ramenovému nosiču kontajnerov - cca 7m3 Časť 2 - Ramenový nakladač, vozidlo 4x4 vrátane ramenového /reťazového/ nosiča kontajnerov - kapacita zdvihu min 12t
Obstaranie techniky na triedený zber komunálnych odpadov
Predmetom zákazky je dodanie techniky na triedený zber komunálnych odpadov: Kolesový traktor s príslušenstvom - 1 ks, Nosič kontajnerov - 1 ks, Veľkokapacitný kontajner - 1 ks, Štiepkovač - 1 ks, Traktorový čelný nakladač vrátane lopaty - 1 ks. Bližšie informácie sú uvedené v Doplňujúcich informáciách k výzve.
Technické vybavenie pre projekt Zberný dvor Zbehy
Predmetom je výber dodávateľa na dodávku tovarov v zmysle jednotlivých položiek zadania, vrátane dodania do sídla verejného obstarávateľa. Zoznam zariadení: teleskopický manipulátor - 1 ks prívesný vozík, náves - 1 ks kontajnery 31m3 - 2 ks kontajnery 7m3(odklápacie čelo) - 6 ks kontajnery 7m3(s oceľovými vekami uzatvratelný) - 2 ks
Zberný dvor Obec Paňovce - stavebné práce
Predmetom zadávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok a služieb spojených s realizáciou stavby s názvom: Zberný dvor Obec Paňovce v rozsahu: - Elektrická prípojka - Kamerový systém - Kanalizačná prípojka, žumpa - Kancelária - kontajner - Oplotenie - Osvetlenie zberného dvora - Prístrešok A - Prístrešok B - ...
Triedený zber komunálnych odpadov v meste Vráble – technické vybavenie
Predmetom je zákazka na dodanie tovarov s názvom: Triedený zber komunálnych odpadov v meste Vráble technické vybavenie Zákazka rieši nákup technického vybavenia pre potreby zberného dvora v meste Vráble a pozostáva zo štyroch častí: Časť č.1 - Teleskopický manipulátor s príslušenstvom Časť č.2 - Oceľová mostová váha s príslušenstvom Časť ...
Nájomné priestorové systémy pre účel zabezpečenia záchranného archeologického výskumu – I. etapa
Nájom kancelárskeho kontajnera s príslušenstvom podľa Opisu predmetu zákazky.
Technologické vybavenie zberného dvora
Predmetom zákazky je dodanie tovaru technického vybavenia pre zberný dvor vobci Nitrianska Blatnica. Podrobný popis predmetu zákazky je uvedený vPrílohe č. 2 výzvy na predkladanie ponúk.
Technické vybavenie pre projekt zberného dvora v obci Breznička
Predmetom zákazky je dodanie tovaru technického vybavenia pre zberný dvor v obci Breznička. Podrobný popis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 výzvy na predkladanie ponúk
Technické vybavenie pre projekt zberného dvora v obci Nitrianska Blatnica
Predmetom zákazky je dodanie tovaru technického vybavenia pre zberný dvor v obci Nitrianska Blatnica. Podrobný popis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 výzvy na predkladanie ponúk
Drvič BRKO
Predmetom zákazky je nákup strojného vybavenia k projektu: Kompostáreň EKOVER. Zákazka je rozdelená na 3 časti a to. Časť 1. Drvič BRKO Časť 2. Nosič kontajnerov Časť 3. Abroll kontajner Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov ...
Lodné kontajnery
Nákup lodných kontajnerov vrátane prístrešku a dopravy/vykládky na ŠS Šariš a ŠS Oravská Priehrada - Lázok (okr. Námestovo).
Zvýšenie miery triedenia a zhodnocovania odpadov v obci Kamenica nad Cirochou
Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre projekt "Zvýšenie miery triedenia a zhodnocovania odpadov v obci Kamenica nad Cirochou", ktorá sa delí na dve časti: 1. časť: Logický celok č. 1: "Traktor s príslušenstvom". 2. časť: Logický celok č. 2: "Zberné nádoby".
Obstaranie strojno-technologického vybavenia Zberného dvora v obci Mojmírovce
Predmetom obstarávania je dodávka strojno-technologického vybavenia Zberného dvora v obci Mojmírovce. Predmetom obstarávania sú nasledovné časti: Časť 1 Zberové vozidlo Časť 2 Štiepkovač Časť 3 Kontajnery
Traktor s príslušenstvom pre zberný dvor - obce Sečovská Polianka
Predmetom zákazky je dodávka a uvedenie do prevádzky traktora s príslušenstvom, ktoré pozostáva z čelného nakladača s lopatou, traktorového návesu so zbernou nadstavbou na bio odpad, štiepkovača drevnej hmoty, zberovej nádoby na bioodpad, mobilnej nápravovej váhy, veľkoobjemového vaňového kontajnera zatvoreného, veľkoobjemového vaňového kontajnera ...
Vybavenie zberného dvora pre projekt: Zberný dvor v obci Modra nad Cirochou
Predmetom zákazky je dodanie tovarov (traktor, traktorový príves jednonápravový, nápravová váha do 20t, vaňový kontajner otvorený, nádrž na použitý kuchynský olej, kontajner na textil, štiepkovač) za účelom vybavenia zberného dvora v obci Modra nad Cirochou. Požiadavky a technické parametre sú uvedené v prílohe č.1 tejto výzvy - Technická ...
Vybavenie zberného dvora obce Torysa
Výber dodávateľa na Vybavenie zberného dvora obce Torysa. 1. Časť, Logický celok č.1: Traktor s príslušenstvom 2. Časť, Logický celok č.2: Kontajnery a zberná nádoba Podrobný opis je súčasťou súťažných podkladov.
Zber,  preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu
Lehota realizácie zákazky: Od 01.07.2023 do 30.06.2027 Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu Predmetom verejného obstarávania je: Ponuková cena 1. Zvoz komunálneho odpadu Cena za zvoz KO Eur / obyvateľ / 48 mesiacov Cena musí obsahovať nasledovné služby: - odvoz komunálneho odpadu (20 03 01) na ...
Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu na zbernom dvore Imeľ
Predmetom zákazky je dodávka strojov na miesto plnenia pre strojno-technologické vybavenie zberného dvora v obci Imeľ, vrátane zaškolenia obsluhy strojov v rozsahu min. 3 hod za každý stroj. V rámci zákazky budú zaobstarané kolesový traktor s čelným nakladačom, štiepkovač drevnej hmoty, ramenový reťazový nosič kontajnerov a veľkokapacitné ...
Nákup techniky do zberného dvora
Predmetom verejného obstarávania je dodanie techniky a zariadení pre obec Zemianske Sady na triedenie odpadu do zberného dvora. Zákazka je rozdelená na 3 časti: časť 1 Vozidlo na drobný stavebný a biologicky rozložiteľný odpad, časť 2 Teleskopický manipulátor, časť 3 Kontajnery. Bližšie informácie sú uvedené v Doplňujúcich informáciách k ...
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Šávoľ
Dodávka technológie na zabezpečenie zberu BRO v obci Šávoľ v nasledovnom zložení: Kolesový traktor 1ks Nosič kontajnerov 1ks Veľkokapacitný kontajner 1ks Štiepkovač 1ks Čelný nakladač vrátane lopaty 1ks