Šlapanicko - zavedení door-to-door systému svozu tříděných odpadů - část II VOK II
Dodávka 2 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 5 m3, 4 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 17 m3, 4 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 20 m3. Předmětem smlouvy je rovněž dodávka dle přílohy č. 2 smlouvy, vykládka zboží bez asistence kupujícího, zajištění výroby polepů v souladu s grafickým manuálem povinné publicity a jejich nalepení na ...
KNTB, a.s. Kontejnerová sestava administrativního a skladovacího objektu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kontejnerové sestavy z 21 buněk - 11 kusů 1. NP a 10 kusů 2. NP. Specifikace: a) požadavky požární REW 45 DP1 - 1. NP REW 30DP1 - 2. NP b) PEN B: U = 0,189 strop U = 0,2 - 0,25 stěna U = menší 0,3 podlaha Okna 1,1 (trojsklo 0,7); dveře 1,2 (i 1-) c) Sv. výška 1. NP 3 metry ...
Velkoobjemové kontejnery pro Zábřežsko
Předmětem zadávacího řízení je pořízení 22 velkoobjemových kontejnerů na bioodpad a objemný odpad s různými parametry (dále jen „předmět koupě“). Předmět koupě bude dodán do 9 obcí v mikroregionu Zábřežsko. Přesné určení místa dodání a popis předmětu koupě je uveden příloze č. 1.1 a 1.2 ZD.
Rozšíření separace odpadů města Štětí
Předmětem plnění veřejné zakázky „Rozšíření separace odpadů města Štětí“ je vybudování stání a následná dodávka polopodzemních kontejnerů na separaci papíru, plastu, skla, kovů, biologicky rozložitelného odpadu a směsného komunálního odpadu (včetně provedení příslušných nutných stavebních prací), a pořízení velkoobjemových kontejnerů (dále jen ...
Zkvalitnění nakládání s odpadem na území DSO Židlochovicko - III.etapa
Předmětem smlouvy je dodávka 6000 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 68 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l plastová, 23 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l kovová, 5 ks kontejneru na textil o objemu 2,5 m3, 2 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 5 m3, 2 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 13 m3 otevřené, 1 ks ...
Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora v obci Veľké Zlievce
Predmetom zákazky je obstaranie nasledovného strojno-technologického vybavenia: Časť - 1 Logický celok č. 1: "Kolesový traktor s príslušenstvom" Časť - 2 Logický celok č. 2: "Kontajnery" Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálních odpadů ve městě Bílina
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka podzemních kontejnerů na separaci papíru, plastu, skla a SKO (včetně provedení příslušných nutných stavebních prací), a pořízení velkoobjemových kontejnerů na separaci biologicky rozložitelného odpadu. Dále bude pořízeno 100 ks kontejnerů na tříděný odpad (papír, plasty, sklo a BRO).
NAPOS, a.s. - Technologie pro třídění odpadů - dodávka vynášecího řetězového dopravníku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hlavního řetězopásového dopravníku do lisu, řetězopásového dopravníku třídící linky, kolového čelního nakladače, vysokozdvižného vozíku a 6 ks velkoobjemových kontejnerů. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Nerezové kontejnery, Německo
Vážené dámy a pánové, potřebujeme nabídku nerezových kontejnerů v těchto rozměrech: Rozměry: 1080 x 680 x 620 mm GH 920 mm Hrana: 40 mm Materiál: 1,4571, 4 mm Tepelná ochrana na 5 stranách od 1,4301 1 mm Předem děkuji.
Poptávám pronájem kontejneru
Poptáváme: - pronájem kontejneru (kancelář) 6x3m, vč. dopravy na dobu od 14/06/2021 - 31/01/2022. Místo dodání : ul. Španielova 1294/90 , 160 00 Praha 6. Prosím tímto o cenovou nabídku .
Kontejner ke stanovišti dekontaminace osob - ochranné prostředky
Kontejner ke stanovišti dekontaminace osob 1 ks pro přepravu pomocí technologie podélně uloženého jednoramenného háku s výškou oka 1570 mm, délky a šířky odpovídajícídané kategorii (hmotnostní třída S). Vzhledem k množství přepravovaného materiálu, musí mít celá konstrukce kontejneru dostatečnou torzní tuhost i při jeho umístění na nerovný povrch.
Poptávám námořní kontejnery
Poptávám námořní kontejnery 40,20...2-10 ks měsíčně...později více ks. Doprava na D1.....Všechromy Dlouhodobá spolupráce !!!!
Mobilné kontajnery-II.  - 1.logický celok
1.časť - Mobilné kontajnery-II. - 1.logický celok 2.časť - Mobilné kontajnery-II. - 2.logický celok
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 999 ks odpadových nádob (kompostérů) pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro obce sdružené v dobrovolném svazku obcí Moravskokrumlovsko. Součástí dodávky je rovněž dodávka 4 ks kontejnerů na textil a 2 ks štěpkovače.
Pořízení kompostérů a kontejnerů na textil v rámci projektu Břeclav kompostuje!
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1500 ks kompostérů a 3 ks kontejnerů na textil pro zajištění předcházení vzniku bioodpadu a textilního odpadu ve městě Břeclav.
Pořízení kompostérů, štěpkovačů, kontejnerů na textil a knihy v obcích Bělá, Kozmice, Píšť, Sudice
Předmětem plnění veřejné zakázky je předcházení vzniku odpadů, a to pořízením kompostérů, štěpkovačů, kontejnerů na textil a knihy v obcích Bělá, Kozmice, Píšť, Sudice, Závada, Vřesina a Hať.
Technické služby Malá Haná - Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů - III. etapa
Dodávka 1 ks velkoobjemového kontejneru o objemu 5 m3, 1 ks velkoobjemového kontejneru o objemu 6 m3, 6 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 9 m3, 1 ks velkoobjemového kontejneru o objemu 10 m3 a 14 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 20 m3. Specifikace předmětu části veřejné zakázky je specifikována v obchodních podmínkách, a to v příloze č. ...
Podpora domácího kompostování-Mikroregion Morkovsko
Předmětem zakázky je pořízení 600 ks kompostérů, 1 ks kontejneru na textil, 1 ks drtiče bioodpadů a 1 ks nakládacího ramena, jejichž přesná specifikace je součástí přílohy č. 1 Zadávací dokumentace. Svou konstrukcí a možností použití se jedná o moderní a efektivní technologii.
Separace odpadů v Mikroregionu Morkovsko
Předmětem veřejné zakázky je dodávka separačních nádob a kontejnerů dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 návrhu kupní smlouvy, dle technické specifikace, jenž tvoří přílohu č. 2 návrhu kupní smlouvy a dle konkretizace místa plnění, jež tvoří přílohu č. 3 návrhu kupní smlouvy. Přílohy kupní smlouvy jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, ...
Šlapanicko - zavedení door to door systému svozu tříděných odpadů
Předmětem smlouvy je dodávka 1500 ks nádob na tříděné odpady o objemu 120 l, 10941 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 193 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l, 2 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 5 m3, 4 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 17 m3, 4 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 20 m3, a to dle specifikovaných ...
Dodávky v rámci systému pro separaci KO a bioodpadu v rámci DOS Hanácký venkov
Předmětem plnění veřejné zakázky „Dodávky v rámci systému pro separaci KO a bioodpadu v rámci DOS Hanácký venkov je doplnění systému pro separaci komunálního odpadu a využití bioodpadu v rámci obcí DSO Hanácký venkov. Jedná se o pořízení sběrných nádob k domovům občanů, velkoobjemových kontejnerů, kompostérů a drtičů dřevní hmoty. Dodávka musí ...
Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Hlinsko
Předmět veřejné zakázky je dle § 35 ZZVZ rozdělen na 2 části takto: I.část: je dodávka podzemních kontejnerů na tříděný odpad včetně provedení stavebních prací spojených s umístěním a montáží podzemních kontejnerů o objemu 3 m3 a 5 m3, II.část: je dodávka 10 ks velkoobjemových kontejnerů na BIO o objemu min. 10 m3
Česká Třebová - Systém sběru, třídění a zpracování odpadů - 1. etapa
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6300 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 20 ks nádob na tříděné odpady o objemu 660 l, 20 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l a to dle specifikovaných parametrů uvedených v příloze č. 1 smlouvy.
Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná - Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka: Předmětem smlouvy je dodávka 1560 ks plastových domácích kompostérů, 3 ks kontejnerů na textil o objemu 2,5 m3 a 4 ks štěpkovačů.
Modernizace systému sběru v Přerově v rámci ITI
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nádob na separovaný odpad, nádoby budou určeny pro oddělený sběr opadu v rámci projektu modernizace a navýšení kapacity systému sběru komunálních odpadů. Konkrétně se jedná o následující: 69 ks - kontejner 3 000 l na papír, 69 ks - kontejner 3 000 l na plast, 19 ks - kontejner 2 000 l na papír, 19 ks - ...