Posílení separace odpadů v obcích Regionu Cezava
Předmětem zadávacího řízení je dodávka odpadových nádob, kompostérů a kovových kontejnerů pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného odpadu. Zakázka je rozdělena na 2 dílčí plnění, které tvoří samostatné celky
Dodanie tovarov pre zberný dvor Divina
Predmetom zákazky je dodanie tovarov do zberného dvora v obci Divina. Zákazka sa delí na tri samostatné časti: 1. Traktor s príslušenstvom 2. Mostová váha 3. Nádoby na zber separovaných druhov odpadov Podrobne v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Prenájom sociálnych kontajnerov a služieb s tým spojených
Predmet zákazky je prenájom sociálnych kontajnerov a služieb s tým spojených na zabezpečenie hygienických potrieb pre zahraničné vojská v rámci MN BG SVK a cvičiacich jednotiek v rámci plánovaných cvičení v CV Lešť počas roka 2023
Nákup mobilných kontajnerov
Nákup a dodanie 12ks mobilných kontajnerov (10 obytných kontajnerov, 1 sanitárny kontajner páni a 1 sanitárny kontajner dámy). Úplný opis predmetu zákazky sa nachádza vo výzve na predloženie ponuky, ktorá je spolu s prílohami zverejnená v profile IS JOSEPHINE: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36474/summary
Dodávka modulárních jednotek pro Výstaviště Praha
Předmětem veřejné zakázky je dodání modulů (stavebnicových buněk), které budou sloužit jako sociální zařízení, kasy a vrátnice. Součástí dodávky je vypracování a dodání projektové a výrobní dokumentace předmětných modulů pro Výstaviště Praha.
Nákup ocelových velkoobjemových kontejnerů pro sběr odpadů
Nákup ocelových velkoobjemových kontejnerů pro sběr odpadů
Triedený zber odpadov v obci Zatín
Predmetom zákazky je dodanie techniky a zariadení na spracovanie odpadu v rámci projektu Triedený zber odpadov v obci Zatín. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. 1.Časť 1: Traktor s príslušenstvom Predmetom zákazky je dodávka techniky to konkrétne: Traktor, Traktorový náves, Čelný nakladač, Štiepkovač, Traktorový nosič kontajnerov. ...
Doplnění sběru separovaných odpadů v obcích mikroregionu Bystřička III.etapa
Předmětem zadávacího řízení je dodávka odpadových nádob, kompostérů a kovových kontejnerů pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného odpadu dále pak dodávka štěpkovače a domovních štěpkovačů. Zakázka je rozdělena na 2 dílčí plnění, které tvoří samostatné celky:
Posílení separace odpadů ve městě Miroslav
Předmětem zadávacího řízení je dodávka odpadových nádob a kovových kontejnerů pro separaci
Kontajnery
Predmetom zákazky je nákup techniky pre zber komunálneho odpadu rozdelený do 3 častí. časť 1 : Kontajnery časť 2 : Traktor a čelný nakladač k traktoru časť 3: Štiepkovač k traktoru a traktorový nosič kontajnerov
Kompostáreň v obci Vinica
Stavebné práce kompostárne v obci Vinica vychádzajú z potreby technického riešenia celkovej stavby, a to : - vybudovaním spevnených plôch pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu /ďalej len BRO/, kde sa biologickými procesmi a úpravou zložením a mechanickým spracovaním bude materiál upravovať pre ďalšie použitie v poľnohospodárstve a ...
Skladovo-prepravné kontajnery ISO 1C a dielenské stany s výbavou a príslušenstvom
Verejný obstarávateľ (kupujúci) požaduje dodanie tovaru na základe uzatvorenia zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom (predávajúci) vo forme jednorazovej kúpnej zmluvy na dodanie tovaru: skladovo-prepravné kontajnery ISO 1C a dielenské stany s výbavou a príslušenstvom. Skladovo-prepravné kontajnery sú určené na prepravu nafukovacích dielenských ...
Prenájom kancelárskych, ubytovacích a sanitárnych kontajnerov
Predmetom zákazky je prenájom kancelárskych, ubytovacích a sanitárnych mobilných kontajnerov a poskytnutie služby súvisiacej s prenájmom pre potreby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Nádoby a kontejnery na odpad 2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nádob a kontejnerů na odpad formou dílčích dodávek. Termín zahájení dodávek: od nabytí účinnosti smlouvy na veřejnou zakázku, termín ukončení dodávek: 31. 12. 2023. Předpokládaný termín nabytí účinnosti smlouvy: 01. 02. 2023. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v těchto zadávacích podmínkách a jejich ...
Dodání kontejnerové požární technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodání kontejnerové požární technologie, a to dvou (2) požárních automobilových nosičů kontejnerů hmotnostní třídy S, jednoho (1) požárního automobilového kontejneru hmotnostní třídy M a dvou (2) kontejnerů na hašení elektromobilů.
Požární kontejner týlový
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 kusu nového požárního kontejneru týlového, který je určen pro týlové zabezpečení a ochranu zasahujících příslušníků HZS při řešení mimořádných událostí a krizových situací v rámci opatření ochrany obyvatelstva. Kontejner bude tvořit požárně technický taktický celek s automobilovým nosičem kontejneru. ...
Strojno-technologické vybavenie zberného dvora
Strojno-technologické vybavenie zberného dvora Časť 1 Kolesový traktor Traktorový náves Ramenový reťazový nosič kontajnerov Štiepkovač drevnej hmoty nesený Časť 2 Veľkoobjemový kontajner vaňový zatvorený Veľkoobjemový kontajner vaňový otvorený Veľkoobjemový kontajner vaňový otvorený Veľkoobjemový kontajner vaňový zatvorený
ISO kontajnery
Predmetom zákazky je nákup ISO kontajnerov pre zabezpečenie táborového zázemia, ktoré sa použijú pri plnení úloh modulov zahraničnej pomoci zriadených v štruktúre Hasičského a záchranného zboru a zároveň aj nákup špeciálnych ISO kontajnerov vybavených vyhľadávacím, vyslobodzovacím, stabilizačným a ďalším vybavením určeným pre zabezpečenie plnenia ...
Kontejner sanitární - opakované vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je dodání 1 ks sanitárního kontejneru, dle technických podmínek a v souladu se zadávacími podmínkami zadavatele
Kontejnery sociální a jímky ISO 1CX
Předmětem rámcové dohody je v souladu s § 131 zákona vymezení podmínek, na základě kterých budou prodávajícímu zadávány následné dílčí veřejné zakázky na dodávky kontejnerů sociálních ISO 1C a jímek ISO 1CX.
Poptávám obytné kontejnery
Poptávám obytné kontejnery včetně WC, sprchy a kuchyňky, Celkem pro 50-70.osob.
Kontajnery pre potreby Slovenského zväzu biatlonu
Predmetom zákazky je nákup 36 kusov obytných kontajnerov, ktoré budú slúžiť ako mazacie bunky na prípravu lyží, pre potreby Slovenského zväzu biatlonu a budú určené pre súťažiacich v rámci medzinárodných letných a zimných súťaží (Slovenský pohár v biatlone a medzinárodné IBU CUP (európsky pohár), Letné Majstrovstvá Sveta na kolieskových lyžiach ...
Nákup 4 ks kontejnerů (3x nouzového přežití, 1x týlového)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení: jednoho kusu kontejneru nouzového přežití určeného pro nouzové ubytování, jednoho kusu kontejneru nouzového přežití určeného jako velitelsko-logistického, jednoho kusu kontejneru nouzového přežití velkokapacitního rozšiřujícího modulu, jednoho kusu kontejneru určeného jako týlového.
Modernizácia zberného dvora, obstaranie materiálno-technického vybavenia
Predmetom zákazky je modernizácia zberného dvora a obstaranie materiálno-technického vybavenia na podporu triedeného zberu v obci Sekule. Za daným účelom sa zákazka delí na dva logické celky. Uchádzačom sa umožňuje predložiť ponuku na jeden alebo oba logické celky.
Traktor, Traktorový kontajnerový naťahovač, Hygienizačný kontajner a Prekopávač
Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia pre stredisko triedeného zberu a kompostárne Tvrdošín. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.