Zabezpečenie technického vybavenia pre Zberný dvor
Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Zberný dvor v obci Likavka Celkové množstvo alebo rozsah: 1.Teleskopický manipulátor 1 ks 2.Vyklápací náves 1 ks 3.Traktorový príves s ramenovým nosičom 1 ks 4.Kontajner na veľkoobjemný odpad uzatvárateľný v objeme 22m3 1 ks 5.Kontajner na biologický rozložiteľný odpad uzatvárateľný v objeme ...
Technické vybavenie zberného dvora obce Sebechleby
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - techniky pre Zberný dvor v obci Sebechleby. Zákazka je rozdelená na 2 časti: časť 1. Traktor s čelným nakladačom a s príslušenstvom, časť 2 Kontajnery. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch zverejnených v profile verejného obstarávateľa k zákazke
Traktor
Predmetom zákazky je nákup strojného zariadenia a kontajnerov pre zberný dvor v Tvrdošovciach. Jedná sa o nasledovné zariadenia: 1. Traktor 1 ks, 2. Príves za traktor 1 ks, 3. Drvič odpadu 1 ks, 4. Kontajnery 4 ks. Špecifikácia jednotlivých zariadení a kontajnerov je v prílohe súťažných podkladov č.2.1 Špecifikácia zariadenia a č.2.2 ...
Zberný dvor Tvrdošovce
Predmetom zákazky je vybudovanie Zberného dvora v Tvrdošovciach. Stavba sa skladá z komplexu novobudovaných objektov, v zmysle vydaného stavebného povolenia. Sú to hlavne. SO 01 Prevádzková budova, SO 02 Prístrešok pre kontajnery, SO 03 Garáž, SO 04 Silážny žľab, SO 05 Váha, SO 06 Spevnené plochy, SO 07 Hangár, SO 08 Prípojka vody a areálové ...
Nákup automobilových nosičů kontejnerů
Pořízení jednoho (1) kusu automobilového nosiče kontejnerů (dále jen „ANK“) hmotnostní třídy S, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“, určeného pro manipulaci a přepravu požárních kontejnerů, a to samostatně nebo v taktickém celku s přívěsem pro přepravu požárních kontejnerů, a dvou (2) kusů automobilových nosičů kontejnerů (dále jen „ANK2“) ...
Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Obstaranie odpadkových košov, skladovacích jednotiek, kadí, škatúľ a boxov pre krajské centrá podpory a útvary Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba
Predmetom zákazky je realizácia stavby "Zberný dvor Obec Kamenná Poruba podľa podmienok žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. NFP310010BZX1 k projektu pod názvom: Vybudovanie zberného dvora v obci Kamenná Poruba predloženého v zmysle podmienok výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72. Účelom je vytvoriť nový priestor na triedený ...
Malý Šariš – zberný dvor
Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora v obci Malý Šariš. Zberný dvor bude slúžiť dočasnému zhromažďovaniu vytypovaných zložiek odpadu - biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov (20 02 01), drobného stavebného odpadu (20 03 08) a objemného odpadu (20 03 07).
Nakladač
Predmetom zákazky je dodávka tovarov: 1. Nakladač 2. Ramenný nosič kontajnerov 3. Otvorený vaňový kontajner 7m3 4. Vaňový kontajner s poklopom 7m3 Predmet zákazky je rozdelený do 4 samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť ponuku ja jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Oceľové kontajnery na uskladnenie horiacich elektromobilov
Predmetom zákazky je obstaranie oceľových kontajnerov na uskladnenie horiacich elektromobilov. Oceľový kontajner je určený na uskladnenie a transport rôznych druhov tovaru. Pre potreby Hasičského a záchranného zboru bude prioritne slúžiť na uskladnenie horiacich elektromobilov pod vodnou hladinou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane ...
Dodávka kontejnerů a dovybavení sběrných dvorů do Sarajeva
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku kontejnerů na odpad a dovybavení sběrných dvorů včetně zajištění dopravy dodávky do Sarajeva v Bosně a Hercegovině. Předmět veřejné zakázky zahrnuje jak dodání zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, likvidace odpadu a obalů, potřebné ...
Zvýšenie triedenia odpadov v obci Ľubotín
Výber dodávateľa pre dodanie vybavenia v rámci projektu: Zvýšenie triedenia odpadov v obci Ľubotín Časť 1: Malotraktor a Príves k malotraktoru Časť 2: Čelný nakladač, nosič kontajnerov Časť 3: Vaňové kontajnery, tlaková umývačka Časť 4: Drvič komunálneho odpadu Časť 5: Drvič stavebného materiálu Časť 6: Oceľová váha Podrobný opis je ...
Vybavení pro projekt zvýšení materiálového využití odpadů v zúčastněných obcích Jihomoravského kraje
Předmětem veřejné zakázky je pořízení odpadních nádob a velkoobjemových kontejnerů pro separaci plastu, papíru, skla, BRKO, kartonů, jedlých olejů a tuků a velkoobjemového odpadu pro navýšení separace odpadu v zapojených obcích v Jihomoravském kraji.
Vybavení pro projekt Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Zlínského kraje IV
Předmětem veřejné zakázky je pořízení odpadních nádob a velkoobjemových kontejnerů pro separaci plastu, papíru, skla, BRKO, jedlých olejů a tuků, kovů a velkoobjemového odpadu pro navýšení separace odpadu v zapojených obcích ve Zlínském kraji.
Dodanie technického vybavenia v rámci realizácie projektu - Triedený zber komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia nevyhnutného pre zabezpečenie hlavného cieľa projektu s názvom Triedený zber komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie, ktorý bude realizovaný v rámci Výzvy č. 72 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej ...
Nákup hnuteľných vecí na navýšenie kapacity a podporu triedeného zberu
Predmetom zákazky je nákup hnuteľných vecí na navýšenie kapacity a podporu triedeného odpadu. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Jedná sa o: 1. ramenový nakladač (1 ks) 2. kontajner (5 ks)
Rámcová smlouva na dodávky polopodzemních kontejnerů 2022-2026
Uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky a montáž polopodzemních kontejnerů na sběr vytříděného komunálního odpadu (papír, plast, sklo čiré, sklo barevné, kovy), drobných elektrospotřebičů a směsného komunálního odpadu.
Kontejnery na kontaminovaný odpad
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kontejnerů na kontaminovaný odpad po dobu 36 měsíců pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha.
Vybavení pro projekt Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Moravskoslezského kraje
Předmětem veřejné zakázky je pořízení odpadních nádob a velkoobjemových kontejnerů pro separaci plastu, papíru, skla, BRKO, kartonů, kovů, jedlých olejů a tuků a velkoobjemového odpadu pro navýšení separace odpadu v zapojených obcích v Moravskoslezském kraji.
Vybavení pro projekt Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Olomouckého kraje
Předmětem veřejné zakázky je pořízení odpadních nádob a velkoobjemových kontejnerů pro separaci plastu, papíru, skla, BRKO, kartonů, kovů, jedlých olejů a tuků a velkoobjemového odpadu pro navýšení separace odpadu v zapojených obcích v Olomouckém kraji.
Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov – Obec Staškov
Názov predmetu zákazky: Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov Obec Staškov 1.Časť: Kolesový traktor 2.Časť: Dvojkolesová vlečka 3.Časť: Hákový kontajnerový nosič 4.Časť: Naťahovacie kontajnery 5.Časť: Mostová cestná váha
Systém sběru odpadů v Mohelnici
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nádob a kontejnerů na komunální odpad pro Město Mohelnice, a to v rámci projektů s názvem: Systém sběru odpadů v Mohelnici“ a „Dovybavení sběrného dvora v Mohelnici“. Konkrétně je předmětem veřejné zakázky následující: „Systém sběru odpadů v Mohelnici“ - 1 395 ks - nádoba 240 l na papír - 1 795 ks - ...
Požární kontejner týlový
Předmětem VZ je pořízení 1 kusu nového požárního kontejneru týlového, který je určen pro týlové zabezpečení a ochranu zasahujících příslušníků HZS při řešení mimořádných událostí a krizových situací v rámci opatření ochrany obyvatelstva. Kontejner bude tvořit požárně technický taktický celek s automobilovým nosičem kontejneru.
Nákup techniky pre spracovanie odpadu v obci Ostrá Lúka
Predmetom zákazky je dodanie techniky a zariadení na spracovanie odpadu. Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. 1. Predmetom zákazky je dodávka techniky to konkrétne: Traktor, Čelný nakladač, Drvič odpadu, Traktorový nosič kontajnerov, Hydraulická ruka nosiča kontajnerov. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky ...
Ramenový nakladač, vozidlo 4x4 vrátane ramenového nosiča kontajnerov
Predmetom zákazky je nákup technologického vybavenia pre zberný dvor, ktorý plánuje obec zrealizovať pomocou financovania z projektu EÚ. Predkladaný projekt je zameraný na zvýšenie triedeného zberu komunálnych odpadov, a to primárne odpadov, za ktorých zber a nakladanie s nimi je zodpovedná obec, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť ...