VŠCHT Praha – Propojení budov A a B dvěma můstky
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby dvou spojovacích můstků mezi budovami A a B VŠCHT Praha v ulici Studentská a to dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, autor projektu: ov architekti s.r.o., Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Štěpán Valouch, Ing. arch. ...
D1 Rohlenka vlevo - provozování odpočívky
Hygienické podmínky budou zajištěny instalací mobilních automatických toalet ve formě sanitárních kontejnerů umístěných na zemní základový pás. Budou vybudovány potřebné inž. sítě. Součástí zakázky je vybudování zázemí pro odpadové hospodářství. Pouze nouzové toalety s nevyhovujícími hygienickými podmínkami na odpočívce Rohlenka - vlevo.
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica –  nákup tovarov
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební v ZŠ Sološnica : -jazykovej učebne typizovanými zostavami pre 17 žiakov a učiteľa, interaktívny projektor s tabuľou a perom, softver, digitálne jazykové laboratórium -knižnice technickým a technologickým vybavením, najmä PC zostvami, notebookmi, knižnično- informačným systémom, ďalším technickým ...
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka tovarov: 1)Traktor s príslušenstvom (čelný nakladač, lopata, lopata s hydraulicky ovládaným pridržiavačom, pracovné vidly s hydraulicky ovládaným pridržiavačom, príves, reťazový nosič kontajnerov) 2)Vozidlo na zber BRKO 3)Multikára s hydraulickým ramenom 4)Kontajnery Predmet zákazky sa delí na 4 časti. Uchádzač ...
Prepravné zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7
Predmetom zákazky je : 1. Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia - Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-A, v zmysle Vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z. - Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného ...
Pořízení kulatých stožárů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky kulatých stožárů podle technických specifikací zadavatele.
Kontejnery nákladní-II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru nákladního – valník a 4 ks kontejnerů - vana (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
Vyhliadková veža, Horné Lazy - Brezno
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe VYHLIADKOVÁ VEŽA, HORNÉ LAZY - BREZNO Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov. Podrobná špecifikácia vo forme výkazu výmer stavebných prác a projektovej dokumentácie tvorí prílohu tejto časti súťažných podkladov a je vložená v elektronickej podobe vo ...
Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov
1.Predmetom zákazky je dodávka automatických a poloautomatických zariadení vrátane riadiaceho systému a príslušného nevyhnutného príslušenstva, v rámci nového konceptu skladovania, vychystávania a evidencie liekov, spotrebného materiálu a ŠZM v súlade so Zmluvou uvedenou v časti F.3 Návrh Kúpnej zmluvy. 2.Súčasťou predmetu zákazky je ...
DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2090 ks nádob na tříděné odpady o objemu 120 l, 8030 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 116 ks plastových nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l, 7 ks kontejnerů o objemu 9 m3 a 21 ks kontejnerů o objemu 20 m3 a 1 ks štěpkovače. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka zboží na místa určená, která ...
Kontejner ubytovací
Předmětem VZ je v souladu s § 131 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky ubytovacích kontejnerů s příslušenstvím umožňujících denní a noční odpočinek v polních podmínkách, přepravitelnost a stohovatelnost.
Drobné válcované kolejivo 2019-2021
Dodávky drobného válcovaného kolejiva pro zabezpečení provozuschopnosti dopravní cesty, a to do dvou středisek svrškového materiálu zadavatele uvedených v čl. 5.2 zadávací dokumentace.
Poptávám kancelářský kontejner na stavbu
Poptávám administrační kontejner na stavbu. Jedná se o stavební buňku spíše úzkou než širokou na snadný převoz. Děkuji nabídněte. Pavel Wollner, Opava
Kompaktní regálový systém
Předmětem veřejné zakázky je dodávka (včetně montáže a uvedení do provozu) kompaktního regálového systému v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Vyšný Žipov – zberný dvor – stavebná časť
Predmetom zákazky je vybudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu a to vybudovaním stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad, vybudovaním zberného dvora na umiestnenie zberných nádob za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu. Navrhovaný zberný dvor bude tvorený spevnenou plochou s osadeným ...
Zadávací dokumentace pro Etapu II
Výsledkem výběrového řízení bude uzavření sedmi samostatných smluv na plnění jednotlivých částí veřejné zakázky, a to vždy s tím účastníkem, jehož nabídka bude v zadávacím řízení vybrána v rámci příslušné části veřejné zakázky jako nejvýhodnější.
SEZ, dokončení výstavby ekokontejmentu na rtuťových lokalitách Spolchemie
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Dokončení výstavby ekokontejmentu na rtuťových lokalitách v areálu společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Ústí nad Labem“, zpracované společností SUNCAD, s.r.o. v srpnu 2017, která je přílohou č. 3 ZD.
Dynamický nákupní systém pro atypické a historické stožáry veřejného osvětlení
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky atypických a historických stožárů veřejného osvětlení pro potřeby zadavatele. Podrobně bude předmět plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních, platebních a dalších podmínek, vždy vymezen ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů na území DSO Technické služby Malá Haná
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 ks kontejnerů o objemu 20 m3.
Poptávám pronájem skladového kontejneru
Poptávám kalkulaci na pronájem skladového kontejneru 40´/12m na cca 3-4měsíce + dopravu (Česká Lípa) na místě mám k dispozici jeřáb. Předem děkuji a přeji krásný den. Miroslav Edl
Pořízení kulatých stožárů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky kulatých stožárů podle technických specifikací zadavatele.
Poptávám výrobu ocelových schodů
Poptávám výrobu ocelových schodů v rozměrech - výška otvoru stavebního 220cm a délka otvoru stavebního 198cm.( Takže délka bočnice schodiště cca 3m). Schody jsou rovné jednoduché (ne točivé). Na nášlapy bych chtěla dlaždice o výšce 3-4cm, pod dlaždice nosná plná ocel nebo s otvory. Schody svařené a pozink, bez zábradlí.
Nový koncept procesu skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a ŠZM
Nový koncept procesu skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a ŠZM.
Pořízení ohraněných stožárů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky ohraněných stožárů podle technických specifikací zadavatele.
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Lovinobaňa
Predmetom zákazky je dodanie techniky a zariadení v rámci projektu " Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Lovinobaňa ". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. 1.Predmetom zákazky je dodávka techniky to konkrétne: Príves, Traktorový nosič kontajnerov, Hydraulická ruka. Podrobný popis je uvedený v Opise ...