Pořízení kulatých stožárů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky kulatých stožárů podle technických specifikací zadavatele.
Kontejner technický
Předmětem VZ je dodávka kontejnerů technických k zajištění nezbytné dodávky pro vyprošťování osob a pro záchranné práce při dopravních nehodách, mimořádných událostech a krizových stavech a pro potřeby zadavatele k zajištění zákonné působnosti zadavatele vyplývajících ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění ...
Soubor hlavních komponent pro výstavbu prototypu mobilní kondenzační miniteplárny
Zadavatel vyhlašuje výběrové řízení s názvem „Soubor hlavních komponent pro výstavbu prototypu mobilní kondenzační miniteplárny“, číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010284. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření sedmi samostatných smluv na plnění jednotlivých částí veřejné zakázky, a to vždy s tím účastníkem, jehož nabídka bude v ...
Přestavba učiliště v Litni na základní školu – část C) – stavba tělocvičen
Zadavatel pro vyloučení pochybností a předejití případným dotazům směřujícím k vysvětlení této Zadávací dokumentace zdůrazňuje, že tato veřejná zakázka je zadána formou Design – Build (Navrhni a Postav). Pro tvorbu Celkové soutěžní cenové nabídky účastník musí respektovat podmínku, že založení stavby a dodávka ocelové konstrukce proběhne do ...
Modernizace ÚAN Zvonařka – Protikorozní opatření III
Předmětem veřejné zakázky je realizace řešení protikorozních opatření ocelové konstrukce, očištění a penetrace betonového opláštění. je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro projekt s názvem „Modernizace ústředního autobusového nádraží Zvonařka“ vypracované společností K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno, IČO: 60734396 (dále ...
Kontejner štábní
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru štábního k zajištění činnosti štábu (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
Rámcová dohoda na dodávky kovového nábytku pro roky 2020 - 2021
Průběžné dodávky kovového nábytku v letech 2020 – 2021 včetně dopravy do místa plnění, montáže a instalace v místě plnění dle aktuálních potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů z resortu MV.
Dodávka dílenského vybavení a nábytku
Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka dílenského vybavení a nábytku.
Výmena zábradlia diaľničného mosta ev. č.D1-098 Horná Streda
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje výmena poškodeného zábradlia diaľničného mosta ev. č. D1-098 Horná Streda, pravý most, za nové zábradlie. Most je v správe SSÚD Trenčín. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zařízení na úpravu odpadu Bergasto – technické vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení a strojního vybavení pro uvedenou společnost. Zakázka je rozdělena na 7 částí, a to: Část 1 pol.č. 1 kolový nakladač – CPV 34144710-8 Část 2 pol.č. 2 hydraulická manipulační ruka CPV 42418000 - 9 Část 3 pol.č. 3 vysokozdvižný vozík CPV 41415110 - 2 Část 4 pol.č. 4a kontejnery o objemu min. 37m3 ...
Technické zhodnocení stanoviště dekontaminace osob SDO-3 v provedení kontejner
Předmětem VZ je technické zhodnocení 4 kusů stanovišť dekontaminace osob SDO-3 v provedení kontejner (dále také „SDO“). Stanoviště jsou určena pro dekontaminaci osob, včetně osob raněných při provádění záchranných a likvidačních prací za krizových situací a mimořádných událostí. Technické zhodnocení se týká přestavby, oprav, technologických úprav ...
DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2090 ks nádob na tříděné odpady o objemu 120 l, 8030 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 116 ks plastových nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l, 7 ks kontejnerů o objemu 9 m3 a 21 ks kontejnerů o objemu 20 m3 a 1 ks štěpkovače. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka zboží na místa určená, která ...
Kontejner hasicí kombinovaný
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru kombinovaného hašení (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 těchto zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
Skupina zariadení A
Predmetom dodávky sú poloautomatické zariadenia určené na skladovanie liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a spotrebného materiálu vrátane poskytnutia záručného servisu. Predmet zákazky je rozdelený do 3 skupín. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky k jednotlivým častiam zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné ...
Kontejner hadicový k HFS
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 1 kusu nového hadicového kontejneru k čerpadlu HFS včetně zaškolení obsluhy a dopravy. Kontejner bude využíván pro dálkovou dopravu vody a umožní vytvořit hadicové vedení pro přepravu vody při velkém průtoku na vzdálenost nejméně 2 km. Kontejner bude vybaven ukládací a navíjecí jednotkou s dálkovým ...
Poptávám vyřazený kontejner
Poptávám sdělení ceny kontejneru 12 m ,, Vyřazený " jde mi pouze aby šly zavírat dveře. Nabízíte také dopravu? Pokud ano tak prosím o cenu do Mníšku pod Brdy. Děkuji za jakoukoliv odpověď . J .Motlík
Montáž, oprava a údržba, demontáž materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022
Predmetom zákazky je poskytnutie objednávateľovi pre potreby podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022, ktoré sa bude každoročne konať v období od 23.11. do 23.12. príslušného roku montáž, opravu a údržbu, demontáž materiálneho vybavenia podujatia a súvisiace služby, v zložení: a)prístrešky, počet 13 ks, materiál: konštrukčné drevo priemyselnej ...
Prešov, SK - vybudovanie prístreškov pre garážovanie techniky - R
Cieľom navrhovanej stavebnej akcie je vybudovanie oceľových prístreškov pre garážovanie vojenskej prepravnej techniky podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.
VŠCHT Praha – Propojení budov A a B dvěma můstky
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby dvou spojovacích můstků mezi budovami A a B VŠCHT Praha v ulici Studentská a to dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, autor projektu: ov architekti s.r.o., Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Štěpán Valouch, Ing. arch. ...
D1 Rohlenka vlevo - provozování odpočívky
Hygienické podmínky budou zajištěny instalací mobilních automatických toalet ve formě sanitárních kontejnerů umístěných na zemní základový pás. Budou vybudovány potřebné inž. sítě. Součástí zakázky je vybudování zázemí pro odpadové hospodářství. Pouze nouzové toalety s nevyhovujícími hygienickými podmínkami na odpočívce Rohlenka - vlevo.
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica –  nákup tovarov
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební v ZŠ Sološnica : -jazykovej učebne typizovanými zostavami pre 17 žiakov a učiteľa, interaktívny projektor s tabuľou a perom, softver, digitálne jazykové laboratórium -knižnice technickým a technologickým vybavením, najmä PC zostvami, notebookmi, knižnično- informačným systémom, ďalším technickým ...
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka tovarov: 1)Traktor s príslušenstvom (čelný nakladač, lopata, lopata s hydraulicky ovládaným pridržiavačom, pracovné vidly s hydraulicky ovládaným pridržiavačom, príves, reťazový nosič kontajnerov) 2)Vozidlo na zber BRKO 3)Multikára s hydraulickým ramenom 4)Kontajnery Predmet zákazky sa delí na 4 časti. Uchádzač ...
Prepravné zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7
Predmetom zákazky je : 1. Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia - Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-A, v zmysle Vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z. - Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného ...
Pořízení kulatých stožárů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky kulatých stožárů podle technických specifikací zadavatele.
Kontejnery nákladní-II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru nákladního – valník a 4 ks kontejnerů - vana (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.