Modernizace systému sběru v Přerově - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nádob na separovaný odpad, nádoby budou určeny pro oddělený sběr odpadu v rámci projektu navýšení kapacity systému sběru komunálních odpadů. Konkrétně se jedná o následující: - 56 ks - kontejner 3 200 l na papír - 21 ks - kontejner 3 200 l na plast - 51 ks - kontejner 2 200 l na sklo - 15 ks - kontejner - ...
COV LK strojírenství a robotiky -  SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o. - nábytek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku do zrekonstruovaných prostor Střední průmyslové školy technické v Jablonci nad Nisou. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena na následující tři části: Část 1 - školní nábytek Část 2 - dílenský nábytek Část 3 - nábytek na míru
Dodanie tovarov pre zberný dvor v rámci projektu s názvom: Zberný dvor v obci Domaniža
Predmetom zákazky je dodanie tovarov pre zberný dvor v rámci projektu s názvom Zberný dvor v obci Domaniža. Zákazka sa delí na dve samostatné časti: 1. Príslušenstvo ku traktoru CASE 95 C, 2. Nádoby (VKK) a sklady na zber separovaných druhov odpadov. Podrobnejššie vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách. (Traktor je definovaný presným ...
Regály - vybudovanie otvoreného depozitára; modernizácia etnografického depozitára sakrálie
Predmetom zákazky je riešenie vybavenia depozitárnych priestorov Kysuckého múzea, ktoré sa nachádzajú v jeho pobočke vo Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou.
ISO kontajner
Predmetom zákazky je dodávka ISO kontajnerov, typ 22U1. Kontajnery spôsobilé pre cestnú, železničnú a námornú prepravu. Určené na transport LSA pevných materiálov (zabalených vo veľkoobjemových vakoch alebo 200l sudoch) ako prepravné zariadenie IP-2.
Nákup mostného provizória
1.Predmetom zákazky je nákup mostného oceľového provizória (nové alebo používané) pre potreby zabezpečenia zjazdnosti ciest II. a III. triedy počas rekonštrukcií, oprave, údržbe mostných objektov v správe SC KSK, vrátane zabezpečenia zaškolenia obsluhy (ďalej len "predmet zákazky"). 2.Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Časti B. ...
Oceľové priehradové podperné body VN a VVN II. - PCI
Predmetom zákazky je zabezpečenie oceľových priehradových podperných bodov pre VN a VVN vedenia v zmysle požiadaviek obstarávateľa.
Multifunkčná športová plocha s prekrytím, Vrchná stavba – 2. etapa – prestrešenie objektu
Predmetom zákazky (ďalej aj ako dielo) sú stavebné práce, ktorých uskutočnením sa bude rieši prestrešenie multifunkčnej športovej plochy, pre ktoré boli pripravené základy v rámci spodnej stavby. V rámci realizácie diela bude riešené prestrešenie objektu halovou konštrukciou zo samonosných oblúkových nosníkov, pričom štítové steny budú z ...
Dodávka 80ks odpadkových smetných košov
Predmetom zákazky je postupné dodanie 80 kusov odpadkových košov podľa požadovaného opisu, ktorý tvorí prílohu Výzvy.
Nádoby a kontejnery na BIO odpad 2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nádob a kontejnerů na BIO odpad. Termín zahájení dodávek: od nabytí účinnosti smlouvy na veřejnou zakázku, termín ukončení dodávek: 31. 8. 2023. Předpokládaný termín nabytí účinnosti smlouvy: 19. 05. 2023. Zadavatel si vyhrazuje právo odebrat v době do 31. 12. 2023 další druhy nádob a kontejnerů podle ...
Výroba a montáž 2 kusov lávok cez potok Olšava v obci Davidov
Predmetom zákazky je dodávka predmetného tovaru podľa špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii a výkaze výmere v prílohách. Ďalší opis: Jedná sa o výrobu dvoch kusov železných lávok cez potok Olšava v obci Davidov s povrchovou úpravou svetlozelená (výdrž min. 10 rokov) a montážou na železobetónové pätky, ktoré sú pripravené. Materiál a ...
Modulární systém ocelových roštů mostovky TMS
Předmětem VZ je dodání celkem 460 kusů modulů modulárního systému ocelových roštů mostovky těžké mostové soupravy (dále také „modulární systém“) včetně 6600 kusů svorníků, podložek a matic. Modulární systémy budou sloužit jako součást mostního provizoria - těžké mostové soupravy (dále také „TMS“) pro řešení krizových situací a likvidaci jejich ...
Prestrešenie ľadovej plochy v Medzilaborciach s vybudovaním zázemia
PD rieši stavebné úpravy existujúcej umelej ľadovej plochy, ktoré zahŕňajú výstavbu prestrešenia ľadovej plochy tj. oceľová hala a prístavbu murovaného zázemia v meste Medzilaborce.
Dodání a montáž regálových systémů pro nová pracoviště odboru Parlamentní knihovna a Archiv
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávky a montáže kompaktních posuvných a stacionárních regálových systémů pro uložení knihovního fondu Parlamentní knihovny a archivního fondu Archivu Poslanecké sněmovny v nově vybudovaných depositářích pro Kancelář Poslanecké sněmovny.
Poptávám výrobu ZNK pororoštové podlahy
Poptávám cenovou nabídku na výrobu ZNK pororoštové podlahy dle přiložené dokumentace. V případě potřeby mě prosím kontaktujte Děkuji Milan Prokop
Vybavenie odbornej učebne - set pneumatika
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia učební školy špecializovanými zariadeniami. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 2 časti za účelom umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Prenájom sociálnych kontajnerov a služieb s tým spojených pre medzinárodné cvičenie SLSD 2023
Prenájom sociálnych kontajnerov a služieb s tým spojených a zabezpečenie služieb odvozu odpadovej vody, upratovania, dezinfekcie a dopĺňania hygienických potrieb.
Časť predmetu zákazky č. 1 Zariadenia pre chov koní
Predmetom zákazky je nákup technického a strojového vybavenia pre Strednú odbornú školu hotelových služieb a dopravy v Lučenci v rámci projektu s názvom Modernizácia odborného vzdelávania v zmysle príloh týchto SP pre jednotlivé časti predmetu zákazky a všetky s tým súvisiace práce k nižšie spomínanému projektu. Projekt bude financovaný z ...
Debniaci systém
Predmetom zákazky je dodávka troch sád debniaceho systému. Jedná sa o ručné oceľové rámové debnenie pre základy, steny a stĺpy, nezávislé od žeriava. Ľahké debnenie s robustným oceľovým žiarovo pozinkovaným rámom. Debniaca sada bude prioritne využívaná mostovými čatami v Trenčíne, Prievidzi a Považskej Bystrici, pri bežných opravách mostných ...
Pronájem a servis mobilních sociálních zařízení u VZ 8129 Libavá
Předmětem plnění VZ je zabezpečení základního hygienického servisu při podpoře činnosti rezortu MO ČR ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá u VZ 8129 Libavá dle přiložené zadávací dokumentace čj. MO 104883/2023-551200.
Nákup techniky pre spracovanie odpadu v obci Vinné
Predmetom zákazky je dodávka techniky to konkrétne: Traktor, vlečka, nosič kontajnerov. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Krnov - komplexní systém nakládání s odpady vč. předcházení vzniku odpadu, nákup nádob na odpady
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku nádob na odpad, a to dle zadávacích podmínek a všech příloh, které jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentace, zejména přílohy č. 2 (Specifikace nádob na odpady a cenová kalkulace).
COV LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o. - strojní vybavení a kovárna
Předmětem je dodávka následujícího zařízení: - T18 Atypický kalící stůl malý s příslušenstvím - 1 ks - T19 Atypický kalící stůl velký s příslušenstvím - 1 ks - T23 Kovářská výheň s ochrannými prvky - 4 ks - T24 Kovadlina se špalkem - 1 ks - T25 Probíjecí deska z litiny se stojanem - 1 ks - T28 Konvenční fréza s příslušenstvím - 12 ks - T29 ...
Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri areáloch ZŠ
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s výstavbou 3 ks prístreškov pre bicykle a kololobežky v areáloch základných škôl Gaštanová, Hájik, Karpatská v meste Žilina. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Hala pro deponaci silničních vozidel ve vozovně Střešovice - zajištění zhotovitele stavby
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících výstavbě nové haly pro deponaci silničních vozidel JHV ve vozovně Střešovice, tedy zejména a) výstavba nové haly pro deponaci silničních vozidel JHV ve vozovně Střešovice; b) dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby o konkrétní technické řešení, včetně ...