GSM-R Ústí nad Labem - Chomutov, stavební část
Předmětem Díla "GSM-R Ústí nad Labem - Chomutov, stavební část" je vybudování anténních stožárů a základů technologických objektů základnových stanic BTS včetně souvisejících prací. Stavba rozšiřuje síť pozemních základnových stanic o 32 lokalit BTS. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací ...
Vybavení zvěřince
Předmětem veřejné zakázky je vybavení nově vzniklého zvěřince v prostorách stávajícího objektu zadavatele.
Šlapanicko - zavedení door to door systému svozu tříděných odpadů
Předmětem smlouvy je dodávka 1500 ks nádob na tříděné odpady o objemu 120 l, 10941 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 193 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l, 2 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 5 m3, 4 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 17 m3, 4 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 20 m3, a to dle specifikovaných ...
Dodávky v rámci systému pro separaci KO a bioodpadu v rámci DOS Hanácký venkov
Předmětem plnění veřejné zakázky „Dodávky v rámci systému pro separaci KO a bioodpadu v rámci DOS Hanácký venkov je doplnění systému pro separaci komunálního odpadu a využití bioodpadu v rámci obcí DSO Hanácký venkov. Jedná se o pořízení sběrných nádob k domovům občanů, velkoobjemových kontejnerů, kompostérů a drtičů dřevní hmoty. Dodávka musí ...
Realizácia prístrešku na techniku
Verejné obstarávanie je rozdelené na tri časti: časť I. Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno, časť II. Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza, časť III. Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nové Mesto nad Váhom. Navrhované objekty budú slúžiť na garážovanie automobilovej ...
Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Hlinsko
Předmět veřejné zakázky je dle § 35 ZZVZ rozdělen na 2 části takto: I.část: je dodávka podzemních kontejnerů na tříděný odpad včetně provedení stavebních prací spojených s umístěním a montáží podzemních kontejnerů o objemu 3 m3 a 5 m3, II.část: je dodávka 10 ks velkoobjemových kontejnerů na BIO o objemu min. 10 m3
Česká Třebová - Systém sběru, třídění a zpracování odpadů - 1. etapa
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6300 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 20 ks nádob na tříděné odpady o objemu 660 l, 20 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l a to dle specifikovaných parametrů uvedených v příloze č. 1 smlouvy.
Výroba a dodávky vybraných prvků městského mobiliáře
Předmětem veřejné zakázky je zejména dodávka prvků mobiliáře tj. zastávkových přístřešků, velkokapacitních košů a zábradlí. Předmětem veřejné zakázky jsou rovněž dodávky náhradních dílů k prvkům mobiliáře a výpůjčka montážních rámů pro sestavení zastávkového přístřešku. Zadavatel se v rámcové dohodě zaváže k minimálnímu odběru prvků mobiliáře (500 ...
Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná - Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka: Předmětem smlouvy je dodávka 1560 ks plastových domácích kompostérů, 3 ks kontejnerů na textil o objemu 2,5 m3 a 4 ks štěpkovačů.
Modernizace systému sběru v Přerově v rámci ITI
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nádob na separovaný odpad, nádoby budou určeny pro oddělený sběr opadu v rámci projektu modernizace a navýšení kapacity systému sběru komunálních odpadů. Konkrétně se jedná o následující: 69 ks - kontejner 3 000 l na papír, 69 ks - kontejner 3 000 l na plast, 19 ks - kontejner 2 000 l na papír, 19 ks - ...
Poptávám pronájem stavební buňky
Poptávám cenovou nabídku na dlouhodobý pronájem cca 5 měsíců až 1 rok stavební buňky 6 x 2,5 m.
21-136 Kontejner speciální mrazící
Předmětem VZ je pořízení 3 kusů nových kontejnerů speciálních mrazících, které budou sloužit k přechodnému uložení a případnému transportu zesnulých (dále jen „kontejner“). Kontejner musí splňovat podmínky pro přepravu lidských pozůstatků a exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně ...
Výroba, dodání a montáž výstavního fundusu
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace kovových regálů, vyhlídkové platformy a přehlídkového mola v rámci projektu s názvem Revitalizace UMPRUM - Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu, reg. č.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001706. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří ...
G728 - výměna vík chladičů za korozivzdorné a umožnění revize výměníků
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace prací spočívající ve výměně horních vík a den z uhlíkové oceli u výměníků za horní víka a dna z korozivzdorné oceli. Současně s úpravami výměníků bude provedena montáž ocelových konstrukcí (závěsů) ve stavební části pro umožnění manipulace s těly chladičů během revizí, ...
Rozšíření systému pro oddělený sběr odpadů na Tišnovsku
Dodávka: 2614 ks nádob na tříděné odpady o objemu 120 l, 3762 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 5 ks nádob na tříděné odpady o objemu 770 l s horním výsypem, 264 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l s horním výsypem, 1 ks nádoby na tříděné odpady o objemu 1100 l se spodním výsypem, 1 ks nádoby na tříděné odpady o objemu 2150 l se ...
Dodávky materiálů pro TSB  2021 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku stožárů a svítidel veřejného osvětlení vč. souvisejícího elektroinstalačního materiálu a příslušenství pro Technické sítě Brno, akciová společnost. Rámcová dohoda bude uzavřena pouze s jedním účastníkem zadávacího řízení. Technická specifikace je uvedena v přílohách rámcové dohody, ...
Předcházení vzniku odpadů v DSO Hovoransko a partnerských obcích
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompostérů a kontejnerů na textil (1. část) a dodávka štěpkovačů (2. část).
Intenzifikace a zavádění adresného sběru odpadů Mikroregion Plumlovsko
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pro projekt „Intenzifikace a zavádění adresného sběru odpadů Mikroregion Plumlovsko“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011093. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitole 4.1 Zadávací dokumentace. Tato kapitola popisuje nejmenší nedělitelnou část veřejné zakázky. Plastové ...
Rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúceho športového areálu v obci Zemianska Olča
Predmetom zákazky je rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúceho športového areálu. Jestvujúce zastrešenie s drevenou nosnou konštrukciou sa nachádza pred prevádzkovým objektom športového areálu. Jestvujúca konštrukcia zastrešenia bude demontovaná a nahradená modernou oceľovou konštrukciou pultového tvaru, a bude vyhotovená úprava terénu hľadiska s ...
Dodávka kompaktních regálů do pobočky Čáslav II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace kompaktních posuvných a stacionárních prachotěsných regálových systémů pro účely uskladnění muzejních sbírek a publikací. Regály budou umístěny v nově vybudovaném depozitáři v pobočce NZM Čáslav. V betonových podlahách depozitářů jsou již zabudované kolejnice, které byly dodány v rámci ...
Poptávám kontejner
Poptávám kontejner 6-8 metrů. Mohu znát přiblizně ceny?
Předcházení vzniku odpadů v obci Šlapanov a partnerských obcích
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompostérů a kontejnerů na textil (1. část) a dodávka štěpkovačů (2. část).
Poptávám výrobu venkovního kovového schodiště
Poptávám výrobu venkovního železného /pozink/ schodiště, dle stěny baráku k balkonu, asi 2,5m výšky, šíře schodiště 70 cm.
Hlinecko předcházení vzniku odpadu
Předmětem plnění zadávané VZ je dodávka kompostérů a kontejnerů na textil v počtech, objemech a technickém provedení dle „Specifikace technických parametrů“ a „Výkazu výměr dodávek“. Podrobnosti obsahuje návrh Kupní smlouvy.
Technické služby Malá Haná - Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů - III. etapa
Předmětem veřejné zakázky je dodávka: 14 108 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 184 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l, 6 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1500 l a připevnění RFID čipů k nádobám, 1 ks velkoobjemového kontejneru o objemu 5 m3, 1 ks velkoobjemového kontejneru o objemu 6 m3, 6 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu ...