Interiérové vybavenie pre Kreatívne centrum Trnava
Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia pre Kreatívne centrum Trnava, vrátane činností spojených s umiestnením a montážou tovaru, v zmysle špecifikácie uvedenej v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
ScienceOpenLab – Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Pavla Horova Michalovce – dodanie nábytku
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia fyzikálnej učebne - nábytku, do Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach
Materiálno-technické vybavenie Prístavby ZŠ Beňadovo
Predmetom zákazky je dodanie nábytku a vybavenia učební prístavby Základnej školy v obci Beňadovo. Podrobná špecifikácia a množstvá dodávaného tovaru sú uvedené v prílohe č.1 Cenová ponuka.
Nábytok pre potreby UNIZA
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nábytku, t.j. lôžkového, skriňového, konferenčného, sedacieho, nábytku do pracovní a doplnkov v priestoroch verejného obstarávateľa. Súčasťou dodania je odborná montáž dodávateľom, doprava a umiestnenie v určených priestoroch verejného obstarávateľa, odvoz a likvidácia starého nábytku. Predmetom zákazky ...
Dodanie a montáž interiéru do priestorov materskej školy pri UPJŠ v Košiciach
Predmetom zákazky je výroba, dodanie a montáž interiéru do priestorov materskej školy v objekte D nachádzajúcom sa v areáli Moyzesova 9, Košice. Detailnejší opis je uvedený v prílohách tejto výzvy: v Prílohe č. 1 výzvy/kúpnej zmluvy (KZ) špecifikácia a cena a v Prílohe č. 2 výzvy Vizualizácia a rozkreslenie nábytku na mieru.
Vybavenie Galérie
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, ktorý je pre každú jednotlivú časť predmetu zákazky podrobne špecifikovaný v Súťažných podkladoch. Zákazka sa delí na šesť samostatné časti predmetu zákazky: Časť 1 predmetu zákazky: Hygienické vybavenie Časť 2 predmetu zákazky: IKT vybavenie Časť 3 predmetu zákazky: Ozvučovacia technika Časť 4 predmetu ...
Nábytkové vybavenie pre Mestskú knižnicu Sereď
Premetom zákazky je dodávka nábytkového vybavenia pre Mestskú knižnicu Sereď v nasledovnom rozsahu: - Počítačový stôl - 6 ks - Regál na vystavenie časopisov a kníh - 4 ks - Mobilný vozík na knihy - 2 ks - Regál na knihy obojstranný - 160 ks - regál na knihy jednostranný - 80 ks Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v prílohe ...
Nábytok FZO 1 O
Predmetom tejto zákazky je nákup sektorového nábytku do zasadačky a učebne č. 219 (II.poschodie), vrátane vynesenia, vybalenia, montáže, upevnenia a všetkých súvisiacich služieb, špecifikovaného v prílohách č.1 Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk a v prílohe č.2 Opis Nákres zasadačka tejto výzvy.
Kancelársky nábytok
Nákup kancelárskeho nábytku na dve poschodia (3NP a 4NP). Predmetom zákazky je dodávka kancelárskeho nábytku a interiérového vybavenia do priestorov verejného obstarávateľa (dvoj stoly, jedno stoly, skrinky, pracovné stoličky, kontajnery, pracovné stoličky, konferenčné stoličky, rokovacie stoly, rokovacie stolíky, sedací nábytok, plastové ...
Obstaranie zriaďovacích predmetov
Predmetom zákazky je nákup dodanie zriaďovacích predmetov na pranie, vybavenia toaliet a potrieb do interiéru za účelom zvýšenia kvality vzdelávania študentov školy na úrovni praktického vyučovania.
Kaštieľ Drahňov – Rozšírenie kapacity ZŠ – odstránenie dvojzmennosti – II. etapa
Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia do priestorov základnej školy, ktorá sídli na adrese Drahňov 1 v objekte kaštieľa, v rámci projektu s názvom "Rozšírenie kapacity ZŠ - odstránenie dvojzmennosti II. etapa". Interiérové vybavenie bude riešiť vybavenie šiestich učební s kapacitou pre 72 žiakov a príslušenstva, ktoré boli vytvorené ...
Interiérové vybavenie do učebne angličtiny
Predmetom zákazky je dodávka interiérového vybavenia do učebne angličtiny a poskytnutie súvisiacich služieb (ďalej len "predmet zákazky"). Podrobný opis predmetu zákazky vrátane minimálnych požiadaviek na funkčné a výkonnostné parametre položiek tvoriacich predmet zákazky a informácie o ďalších požiadavkách a súvisiacich službách predmetu zákazky ...
Kancelársky nábytok
Dodanie kancelárskeho nábytku v súlade so špecifikáciou.
Interiérové vybavenie - opakovaná súťaž
Predmetom tejto zákazky je dodávka (kúpa) interiérového vybavenia ZŠ a MŠ vrátane dopravy, vyloženia a vynesenia na miesto plnenia. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1. Predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatné časti: Časť 1 Interiérové vybavenie ZŠ Časť 2 Interiérové vybavenie ...
Drobné opravy a údržba budov KP SR
Predmetom zákazky je zabezpečiť práce v rozsahu bežných opráv a údržby objektov a areálov v správe objednávateľa KP SR (v lokalite BA - Grassalkovichov a Karácsonyiho palác a Prezidentská rezidencia na Slavíne) vrátane údržby a opráv interiérového vybavenia a to na dennej báze.
Interiérové vybavenie
Predmetom zákazky je obstaranie interiérového vybavenia pre nový pavilón MŠ Fučíkova v Sládkovičove. Dodávka predmetu zákazky sa bude požadovať v zmysle minimálnych technických špecifikácií predmetu zákazky uvedených v prílohe č.1 súťažných podkladoch/výzvy. Predmet zákazky nie je rozdelený. V rámci prieskumu trhu pre stanovenie predpokladanej ...
Materiálno technické vybavenie
Predmetom zákazky je obstaranie materiálno technického vybavenia pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo. Dodávka predmetu zákazky sa bude požadovať v zmysle minimálnych technických špecifikácií predmetu zákazky uvedených v prílohe č.1 súťažných podkladoch/výzvy. Predmet zákazky nie je rozdelený. V rámci prieskumu ...
Interiér obecného úradu Trenčianske Stankovce – atypický nábytok
Predmetom zákazky je výroba, dodanie, montáž a inštalácia tovaru akcie - Interiér obecného úradu Trenčianske Stankovce - atypický nábytok - v zmysle Realizačného projektu: "Interiér obecného úradu Trenčianske Stankovce - Nábytok", ktorý vypracoval Ing. arch. Michal Vojtek, Beckovská 2317/5, 911 01 Trenčín v apríli 2023. Podrobnejšie v súťažných ...
Materiálno-technologické vybavenie
Dodanie tovaru: Knihovnička na kolieskach - 2 ks Skrinka na plastové boxy - 2 ks Nábytok 3D zostava - 1 ks Stôl šesťuholníkový - 3 ks Stolička s kovovou konštrukciou malá - 12 ks Stolička s kovovou konštrukciou veľká - 6 ks Šatňová skriňa veľká - 1 ks Šatňová skriňa veľká - 1 ks Detské ležadlo - 10 ks Detská kuchynka so zvukovými ...
I00A1ND50011 IPR Rekonštrukcia a rozšírenie HS a priľahlých priestorov v SO47 – realizácia interiéru
Predmetom zákazky je I00A1ND50011 IPR Rekonštrukcia a rozšírenie HS a priľahlých priestorov v SO47 realizácia interiéru na základe projektovej dokumentácie pre časti: E1.12 Interiéry a vnútorné zariadenia SO 32 E1.12 Interiéry a vnútorné zariadenia SO 47 Súčasťou realizácie je: - Vypracovanie programov prác a ich vyhodnotenie v 8 ...
Interiérové vybavenie učební - Školský nábytok
Predmetom zákazky je dodávka interiérového vybavenia učební a poskytnutie súvisiacich služieb (ďalej len predmet zákazky). Podrobný opis predmetu zákazky vrátane minimálnych požiadaviek na funkčné a výkonnostné parametre položiek tvoriacich predmet zákazky a informácie o ďalších požiadavkách a súvisiacich službách predmetu zákazky sú uvedené v ...
Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia MŠ Stolárka 2, Spišská Nová Ves
Predmetom verejného obstarávanie k zákazke s názvom: Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia MŠ Stolárska 2, Spišská Nová Ves je dodanie interiérového vybavenie a zariadenia do materskej školy v Spišskej Novej Vsi, na Stolárskej ulici 2 , podľa špecifikácie v zadaní a interaktívny displej - dotykový monitor s výučbovým softvérom. Zoznamy ...
Interiérové vybavenie objektu Envirocentra  areál  SIM  Martin - Priekopa
Predmetom zákazky je dodanie, montáž a inštalácia interiérového vybavenia priestorov zariadenia Envirocentra v areály SIM Martin Priekopa v rozsahu špecifikovanom v prílohe č. 1 a č. 2. tejto Výzvy. Objekt sa nachádza v katastrálnom území Martin Priekopa, na parcele č. 1631/14, 1631/1. Ide o stavbu so súpisným číslom 10042. Objekt Envirocentra ...
Kancelársky nábytok
dodávka kancelárskeho nábytku na základe rámcovej dohody podľa podmienok uvedených vo výzve.
Interiér obecného úradu Trenčianske Stankovce – atypický nábytok
Predmetom zákazky je výroba, dodanie, montáž a inštalácia tovaru akcie - Interiér obecného úradu Trenčianske Stankovce - atypický nábytok - v zmysle Realizačného projektu: "Interiér obecného úradu Trenčianske Stankovce - Nábytok", ktorý vypracoval Ing. arch. Michal Vojtek, Beckovská 2317/5, 911 01 Trenčín v apríli 2023. Podrobnejšie v súťažných ...