Nábytok - kancelárske stoličky II.
Otočné kancelárske stoličky na kolieskach do učebne: 35 ks sedadlo a operadlo čalúnené a ergonomicky tvarované, poťah modrej farby, výplň penový materiál, päťramenný kovový otočný kríž s pochrómovanou povrchovou úpravou, sedadlo otočné výška nastaviteľná: min 980 mm hĺbka sedadla: min 410 mm výška sedu nastaviteľná: min 410 mm počet koliesok: ...
Nábytek pro realizaci klíčových aktivit projektu iKAP 2 - KPRS
Předmětem zadávacího řízení je uzavření až 4 rámcových dohod ve smyslu ust. § 131 a násl. ZZVZ v dílčích částech A až D (dále jen rámcová dohoda), potřebných k vybavení učeben celoživotního učení (dále jen CŽV) v rámci realizace projektu iKAP2 KPRS. Vzor rámcové dohody tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
COV LK strojírenství a robotiky -  SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o. - nábytek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku do zrekonstruovaných prostor Střední průmyslové školy technické v Jablonci nad Nisou. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena na následující tři části: Část 1 - školní nábytek Část 2 - dílenský nábytek Část 3 - nábytek na míru
Nábytok
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia podľa špecifikácií v súťažných podkladoch. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
Kancelárske stoličky
Kancelárske stoličky do priestorov nemocnice.
Stavebné úpravy učební v objekte PrávF, Kováčska 30 - II. etapa
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy učební a chodby v budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Stavebné úpravy učební a vybraných spoločných priestorov sa nedotýkajú nosných konštrukcií. Ide o úpravy v interiéroch, úpravy povrchov stien, stropov a podláh. Jedná sa o architektonické a dizajnové zjednotenie učební novým zabudovaným nábytkom, ...
JU ZF Pavilon chemie  dodávka a montáž volného interiérového vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž volného interiérového vybavení pro pavilon Chemie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Nábytkové vybavnie
Predmetom zákazky je kúpa nábytkového vybavenia na základe schváleného nenávratného finančného príspevku.
Interiérové vybavenie
1. Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia školy vrátane poskytnutia súvisiacich služieb (ďalej len predmet zákazky). Predmet zákazky je rozdelený na tri (3) nižšie uvedené samostatné časti (ďalej aj Časti predmetu zákazky alebo len Časti ale aj jednotlivo ako Časť): 1.1 Časť I: Stoly pre učebňu (7ks); 1.2 Časť II: Skrine pre ...
Interiérové vybevenie
Predmetom zákazky je dodávka stoličiek a rečníckeho pultu.
Modernizace odborných učeben ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 - Nábytek
Zlepšení vybavení učeben vhodným nábytkem a pomůckami s potřebnými stavebními úpravami. Modernizace učeben v ZŠ je rozdělena na 3 části (jako 3 samostatná zadávací řízení-stavební práce, dodávka nábytku, dodávka IT).
Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11 - Nábytek
Zlepšení vybavení učeben vhodným nábytkem a pomůckami s potřebnými stavebními úpravami. Modernizace učeben v ZŠ je rozdělena na 3 části (jako 3 samostatná zadávací řízení-stavební práce, dodávka nábytku, dodávka IT).
Modernizace odborných učeben  ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 - Nábytek
Zlepšení vybavení učeben vhodným nábytkem a pomůckami s potřebnými stavebními úpravami. Modernizace učeben v ZŠ je rozdělena na 3 části (jako 3 samostatná zadávací řízení-stavební práce, dodávka nábytku, dodávka IT).
Nákup technického vybavenia SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice
Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti. 1.časť zákazky - jedná sa o dodanie materiálno technického strojového vybavenia odborných učební a odborného pracoviska Strednej odbornej školy regionálneho rozvoja v Rakoviciach. Zákazka sa realizuje v rámci schváleného projektu Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ regionálneho rozvoja ...
Dodávka kancelářského sedacího nábytku pro resort MF 2023+
Předmětem Veřejné zakázky jsou dodávky kancelářského sedacího nábytku pro resort MF po dobu 48 měsíců. Jednotlivé položky předmětu Veřejné zakázky včetně jejich technických podmínek jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 2 ZD. Jednotlivé položky předmětu Veřejné zakázky budou množstevně určeny až v konkrétních Dílčích smlouvách, které budou ...
Nábytok na mieru pre Neonatologickú kliniku - tretie poschodie východ
Predmetom zákazky je výroba a montáž zdravotníckeho nábytku podľa požiadaviek Zadávateľa, ktoré je určené na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Interiérové vybavenie pre projekt: Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy
Predmetom zákazky je obstaranie Interiérového vybavenia pre projekt: "Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy" v zmysle technickej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky
Laboratórne stoly
Predmetom zákazky je vybavenie školy špecializovanými zariadeniami
Vybavení interiérů EkF
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení pro novou budovu Ekonomické fakulty, včetně všech souvisejících plnění v souladu s projektovou dokumentací a v rozsahu podmínek stanovených smlouvou o dílo, jež jsou přílohami zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě etapy plnění. I. etapa je dodávka a montáž ...
Jazyková učebna s výukou robotiky v ZŠ B. Němcové
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření nové specializované jazykové učebny s výukou robotiky a přilehlého kabinetu realizací vzájemně provázaných: - stavebních prací při stavebních úpravách této učebny a kabinetu, - dodávky IT technologií včetně příslušného software, jejich instalace, napojení na příslušné rozvody a funkčního oživení a ...
Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia podľa špecifikácií uvedených v bode 36 Súťažných podkladov
Atypický mobiliár
Predmetom zákazky je výroba, dodávka a montáž atypických prvkov interiérového vybavenia a sedacieho nábytku do rekonštruovaných priestorov objektu Budovy na Severných hradbách situovanej v areáli Bratislavského hradu Národnej kultúrnej pamiatky a do ostatných priestorov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Podrobná špecifikácia predmetu ...
Materiálno – technické vybavenie školy
1. Predmetom zákazky je dodanie materiálno - technického vybavenia školy vrátane poskytnutia súvisiacich služieb (ďalej len "predmet zákazky"). 2. Predmet zákazky je rozdelený na päť (5) nižšie uvedených samostatných častí (ďalej aj "Časti predmetu zákazky" alebo len "Časti" ale aj jednotlivo ako "Časť"): 2.1 Časť I: Kadernícke a kozmetické ...
Zariadenie učebne silnoprúdovej techniky
1. Predmetom zákazky je dodanie tovaru: - 1 ks Model výroby elektrickej energie solárnym systémom paralelne so sieťou, - 1 ks Model rozvodne, - 1 ks Manažment energie, vrátane poskytnutia súvisiacich služieb (ďalej len "predmet zákazky"). 2. Podrobný opis vrátane minimálnych požiadaviek na funkčné a výkonnostné parametre položiek tvoriacich ...
Nákup a modernizácia materiálno – technického vybavenia pracovísk na Spojenej škole Nitra
Predmetom zákazky je Nákup a modernizácia materiálno technického vybavenia pracovísk na Spojenej škole Nitra, ktorý je schválený na financovanie na základe výzvy IROP-PO2-SC223-2019-47.