FF UPOL/tř.Svobody 26  - dodávka interiérového vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení pro rekonstruované prostory objektu Filozofické fakulty UP v Olomouci, tř. Svobody 26. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v Projektu interiéru, zpracovaném ječmen studio - MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek, Šubova ...
Dům kultury Poklad - interiér
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka a instalace vybavení interiéru pro stavbu „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě - Porubě, k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby „DK POKLAD - VOLNÝ INTERIÉR A DOPLŇKOVÉ PRVKY“, kterou zpracovala společnost PLATFORMA ...
Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO - vnitřní vybavení, CZ.06.1.23/0
Předmět plnění veřejné zakázky je spolufinancován z prostředků Evropské unie. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a interiérových doplňků do učeben, které budou umožňovat výcvik a odbornou přípravu včetně krizového řízení v jednotlivých oblastech a úrovních řízení IZS.
Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci - dodávka interiérového vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení pro dostavované a rekonstruované prostory budovy „B“ Právnické fakulty UP v Olomouci. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v Projektu interiéru, zpracovaném Ing. arch. Petrem Klaškou v 07/2020, se soupisem prvků, ...
Technologický dřevěný nábytek
Předmětem VZ jsou dodávky technologického dřevěného nábytku.
Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ Kuzmice
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia jazykovej učebne, zlepšenie materiálno-technického vybavenia fyzikálnej učebne a zlepšenie vybavenia knižnice vrátane nákupu knižničného fondu v objekte ZŠ v Kuzmiciach. Zákazka je rozdelená do štyroch samostatných častí: Časť 1: IKT a softvér Časť 2: Nábytok Časť 3: Didaktické pomôcky Časť 4: Knižničný ...
Jazykové laboratórium
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy špecializovanými zariadeniami. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 častí za účelom umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Rámcová dohoda na dodávky kancelářského, sedacího a lehacího nábytku pro roky 2021-2022
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky kancelářského, sedacího a lehacího nábytku pro potřeby jednotlivých veřejných zadavatelů. Blíže viz. zadávací dokumentace.
Didaktické pomôcky ZŠ Bajkalská
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 15 častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť A: ZŠ Bajkalská Časť A1: Didaktické pomôcky ZŠ Bajkalská ČasťA2: Technické a technologické vybavenie- IKT ZŠ Bajkalská Časť A3: ...
Modernizace odborných a počítačových učeben - ZŠ Bruntál, Jesenická 10
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení a konektivity a dodávka nábytkového vybavení a schodolezů, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění. Zadavatel rozhodl o rozdělení veřejné zakázky na dvě části. Účastníci zadávacího řízení mohou podávat své nabídky dle podmínek dále uvedených v zadávací dokumentaci, a to v ...
Pořízení vybavení budov a učeben ZŠ Pelechovská
Předmětem zakázky je modernizace učeben pro výuku jazyků, fyziky a učebny pro výuku informačních technologií. Učebny jsou vybaveny nevyhovující svým vybavením a stavem. Vybavení učebny fyziky je ve stavu z 80. let 20. stol., kdy byla škola vybudována, vybavení je za léta provozu poškozeno a je částečně nefunkční. Stávající sítě (elektřina, plyn, ...
Dodávky kancelářského nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s. II
ČÁST 1 Kancelářský a kuchyňský nábytek ČÁST 2 Sedací nábytek ÚČASTNÍK VLOŽÍ SVOJI NABÍDKU DO KAŽDÉ ČÁSTI ZVLÁŠŤ, PODLE TOHO DO JAKÉ ČÁSTI SE HLÁSÍ (části 1 a 2). NEVKLÁDEJTE NABÍDKU DO ČÁSTI KE KTERÉ SE NEVZTAHUJE.
Didaktické pomôcky - ZŠ 8. mája 640/39
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na desať častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť A: ZŠ 8. mája 640/39 Časť A1: Didaktické pomôcky - ZŠ 8. mája 640/39 Časť A2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ 8. mája ...
SZ Uherčice - dodávka nábytku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku a interiérového vybavení v následujícím rozdělení na jednotlivé části veřejné zakázky: 1. část veřejné zakázky - Dodávka truhlářských výrobků včetně kuchyňských linek 2. část veřejné zakázky - Dodávka interiérového vybavení
Wieserův dům v Terezíně - interiérové vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace interiérového vybavení v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Tomášov
Hlavná aktivita č. 1 - Obstaranie jazykovej učebne 1 Jazyková učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov), pre 16žiakov. Učebňa sa bude nachádzať v priestoroch súčas-nej jazykovej učebne. Učebňa bude obsahovať: Interaktívny projektor + projekčná tabuľa + ...
Vybavenie učební a školskej knižnice v Základnej škole Gelnica
Predmetom zákazky je materiálno technické vybavenie odborných učební základnej školy a školskej knižnice, konkrétne dodávka vyšpecifikovaného vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri samostatné časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky pre polytechnickú a ...
Dodávka bezpečnostních přepážek pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Plzni
Předmětem veřejné zakázky je pořízení šesti kusů bezpečnostních přepážek na pracoviště Krajské pobočky ÚP ČR v Plzni umístěné v Plzni a v Plasích. Veřejná zakázka bude realizována na základě Kupní smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.
Pořízení interiérového nábytku vč. příslušenství pro FNO - zavedení dynamického nákupního systému
Předmětem veřejné zakázky je zavedení DNS pro zadávání veřejných zakázek v DNS na pořízení interiérového nábytku vč. příslušenství pro FN Ostrava. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
Psychiatrická péče - stoly
Dodávka stolů pro Psychiatrickou kliniku FN Brno dle objednávek zadavatele.
Volný nábytek pro objekt CPP v areálu ČHMÚ v Praze Komořanech
Předmětem veřejné zakázky je dodat do nového objektu Centrálního předpovědního pracoviště (dále jen „CPP“) zboží (nebo jen „dodávka“) a to za podmínek a v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci. Nedílnou součástí dodávky je i zajištění souvisejících služeb, zejm. doprava na určené místo plnění, instalace, umístění, zapojení, likvidace ...
Vybavenie učebne elektrotechniky
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia a dodávka nábytku pre Ekonomickú univerzitu
Výroba dodávka a montáž interiérového zariadenia pre: -Študentský domov Horský park, Prokopa Veľkého 41, 817 07 Bratislava -SUZ Konventná 1, Bratislava a -EUBA Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Gabriela Fukatschová. Podrobne popísané v súťažných podkladoch.
Dodávka kancelářských židlí pro resort ČÚZK v rámci let 2020 - 2022
Dodávka kancelářských židlí pro resortní organizace centrálního zadavatele zahrnující případnou výrobu, dodání na místo určení a montáž, včetně likvidace obalového materiálu a to v místě plnění zadavatele.
Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219 - stavební práce a dodávka vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce zahrnující zhotovení stavby „Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219, stavební práce a dodávka vybavení interiéru“ včetně servisu díla po dobu běhu záruční lhůty.