Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Družby a ZŠ a MŠ Slovenská v Karviné - dodávky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka IT vybavení, konektivity, různých učebních pomůcek a nábytku pro ZŠ a MŠ Slovenskou a ZŠ a MŠ Družby v Karviné.
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební  a školských knižníc
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku tovaru vrátane dopravy, inštalácie a montáže do odborných učební 11 základných škôl, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie stanovených cieľov projektov v rámci realizácie projektov spolufinancovaných z Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program. Príloha č. 1 - Ponuka ...
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební  a školských knižníc
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku tovaru vrátane dopravy, inštalácie a montáže do odborných učební 11 základných škôl, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie stanovených cieľov projektov v rámci realizácie projektov spolufinancovaných z Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program. Príloha č. 1 - Ponuka ...
Dodávka a montáž interiérového vybavenia
Predmetom zákazky je Dodávka a montáž interiérového vybavenia. Zákazka sa delí na 2 časti. Časť 1 predmetu zákazky - Dodávka a montáž nábytku Časť 2 predmetu zákazky - Dodávka a montáž vybavenia Podrobné vymedzenie jednotlivých častí zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 7 Súťažných podkladov. Ponuku je možné ...
Dodávka interiérového vybavenia izieb v ŠD Nová Doba v Nitre
Predmetom zákazky je dodávka interiérového vybavenia, tj. nábytku do internátnych izieb nachádzajúcich sa v ŠD Nová Doba v Nitre vrátane dopravy a montáže do užívateľskej úrovne podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a odvozu odpadu, ktorý pri dodávke a montáži vznikne. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe č.12 ...
Vnitřní vybavení ZŠ Zdiměřice II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání specifikovaného Vnitřního zařízení a vybavení pro objekt Základní školy Zdiměřice, nacházející se ve městě Jesenice, specifikované v seznamu vnitřního zařízení a vybavení v rozsahu a způsobem dle Kupní smlouvy a všech jejich příloh vč. Projektové dokumentace, která je Přílohou č. 5 Zadávací dokumentace. ...
Dodávky interiérového vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodání interiérového vybavení do administrativních a provozních objektů zadavatele, včetně jeho montáže (sestavení), dopravy do každého místa dodání, likvidace odpadů a obalového materiálu, poskytování záručního servisu a oprav a případně i dalších služeb spojených zejména s montáží a obměnou dílčích prvků ...
ZŠ Montessori Pardubice - interiérové vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení Základní školy Montessori, se sídlem Erno Košťála 870 v Pardubicích. Dodávka vybavení zároveň zahrnuje dopravné, montáž a instalaci dodávaného vybavení interiéru do určených místností základní školy.
Vybudování odborných učeben v Základní škole Rozmarýnová 1692 v Mostě
Část 1: stavební část Předmětem této části veřejné zakázky je provedení rekonstrukce budovy základní školy na adrese Rozmarýnová 1692 v Mostě, tj. provedení stavebních úprav stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti školy pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace. Část 2: vybavení učeben Předmětem této části ...
Obstaranie vnútorného vybavenia odborných učební školy
Predmetom zákazky je obstaranie vnútorného vybavenia odborných učební školy: moderné učebné pomôcky, prístroje, nábytok a laboratórne zariadenia pre učebné odbory potravinársky, strojársky a elektrotechnický s cieľom zvýšenia praktických zručností žiakov. S cieľom umožniť širšiu hospodársku súťaž verejný obstarávateľ rozčlenil predmet zákazky na 3 ...
Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v Základnej škole s materskou školou
Predmetom zákazky je dodanie materiálno-technického vybavenia fyzikálnej učebne, vytvorenie jazykovej učebne, zlepšenie materiálno-technického vybavenia IKT učebne, zlepšenie materiálno-technického vybavenia polytechnickej učebne, zakúpenie didaktických pomôcok pre biologickú/chemickú učebňu, zlepšenie materiálno-technického vybavenia knižnice ...
Vybavení odborných učeben pro 10 základních škol ve Zlíně
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pro vybudování odborných učeben včetně souvisejících řemeslných prací v 10 základních školách ve Zlíně, uvedených v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Plnění bude realizováno v základních školách ve Zlíně v rozsahu dle technické specifikace a výkazu výměr. ˇ Předmětem plnění je přebudování stávajících ...
R Komplex - Základní škola Svitavy, Riegrova 4 - dodávka vybavení
Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je dodávka ICT a audiovizuální techniky do učeben a kabinetů ZŠ Riegrova. Předmět plnění části 1 veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách a v projektové dokumentaci a soupisu dodávek a služeb (Přílohy dokumentace zadávacího řízení). Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky ...
Stavební úpravy a přístavba č.p. 5  dodávka nábytku
Předmětem plnění je dodávka Nábytku do nově zrekonstruované budovy Městského úřadu, který je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 „Příloha č. 2 Položkový rozpočet“ této zadávací dokumentace
UPOL - Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17.listopadu - interiér
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž interiérového vybavení 1 NP až 7. NP VŠK tř. 17. listopadu, Olomouc. Jedná se o vybavení kuchyněk, studoven, vestibulů, pokojů, půdních vestaveb a informačního systému.
Vybavenie učebne elektrotechniky
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Dodávka školních pomůcek, nábytku, výpočetní a interaktivní techniky včetně SW, vybavení dílny
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky školních pomůcek a vybavení učeben chemie, fyziky a dílny, dodávka nábytku pro fyzickou, chemickou a jazykovou učebnu a kabinet, dodávka SW pro jazykovou učebnu včetně technologie pro vzdálený přístup a uložiště, konektivita přístavby a úprava serverů, interaktivní tabule, projektory, stojany, ...
Rekonstrukce prostor pro polytechnické vzdělávání v ZŠ Drahotuše - vnitřní vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení pro akci s názvem "Rekonstrukce prostor pro polytechnické vzdělávání v ZŠ Drahotuše". Dodavatel může podat nabídku na jednu, několik, nebo na všechny části veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky se podává samostatná nabídka. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části. Část 1 - vnitřní ...
Vybavení odborných učeben pro 10 základních škol ve Zlíně
Předmětem plnění je přebudování stávajících učeben na nové odborné učebny a modernizace kabinetů. Předmětem plnění jsou dodávky a montáže nábytku, vybavení učeben, dodávky a montáže AV a IT techniky, stínící techniky, učebních pomůcek, realizace stavebních prací a úprav souvisejících s modernizací učeben a kabinetů.
Dodávka kancelářského nábytku a židlí pro resort MPO
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářského nábytku a židlí pro potřeby jednotlivých zadavatelů resortu MPO v rozsahu zadavateli požadovaných druhů (typů) a množství, vč. dopravy do místa plnění a montáže, vyhotovení katalogu zboží a objednávkového formuláře v digitalizované formě použitelné v systému centrálního zadavatele (Word, Excel).
Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 a vybudování odborných učeben - Nábytek
Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem "Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben - Nábytek" v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, Město, Hradská 79, PSČ 344 02, IČ 73374792.
Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační technologické a výzkumné centrum
Název veřejné zakázky: „Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze - Nábytek standard“. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení pro inovační technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy ...
Vybudování odborných učeben na základních školách - opakované řízení
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatelů, se kterými budou uzavřeny kupní smlouvy, přičemž předmětem těchto smluv je poskytnutí dodávek a souvisejících stavebních prací a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je vybudování odborných učeben v základních školách. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 samostatné části, a to: část ...
SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech
Královéhradecký kraj v současné době realizuje rekonstrukci stávajícího objektu a zároveň přístavbu ke stávajícímu objektu Gayerových kasáren v Hradci Králové. Veřejná zakázka je součástí projektu „SMART muzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové“. Předmětem veřejné zakázky je ...
Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice - Dodávka nábytku
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky nábytku a souvisejícího vybavení včetně montáže v rámci projektu přístavby ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice.