Školský a laboratórny nábytok
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku tovaru pre jednotlivé nižšie uvedené časti, vrátane dopravy, inštalácie a montáže do odborných učební základnej školy, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie stanovených cieľov projektu v rámci realizácie projektov spolufinancovaných z Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný ...
Modernizace odborných učeben ZŠ Antonína Sovy
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a dodávky nového vybavení nábytkem a IT do učebny fyziky a chemie, učebny zeměpisu a přírodopisu, jazykové učebny a počítačové učebny v rozsahu a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Dodávka přenosných počítačů a dokovacích stanic 2021
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 430 kusů přenosných počítačů společně s 430 kusy dokovacích stanic, včetně záručního servisu.
Dodávání nábytku, židlí a kartoték - 2021
Veřejná zakázka je rozdělena do 3 částí. Předmětem plnění jsou průběžné dodávky nábytku, židlí a kartoték. Specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 návrhu Rámcové kupní smlouvy pro každou část veřejné zakázky samostatně.
Obměna personální výpočetní techniky ČSÚ - 2. Etapa
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a servis, notebooků, dokovacích stanic, klávesnic, polohovacích zařízení, včetně technického příslušenství a programového vybavení. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Dynamický nákupní systém na nákup IT a AV techniky 2021-2024
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky IT a AV techniky pro zadavatele a plnění s tím souvisejících závazků. Předmět veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude vždy podrobně vymezen v jednotlivých výzvách k podání nabídek. Zadavatel předpokládá, že v rámci dynamického nákupního systému bude zadávat ...
Dodávka nábytku a pomůcek pro 2. ZŠ Cheb
Předmětem 1. části veřejné zakázky je modernizace učebny cizích jazyků - AJ, učebny cizích jazyků - NJ, učebny chemie včetně kabinetu, učebny fyziky včetně kabinetu a laboratoře, dodáním nábytku. Předmětem 2. části veřejné zakázky je dodávka výukových pomůcek (mikroskopů). Předmětem dodávek v rámci částí zakázky je vždy zboží nové a ...
Do odborných učeben bez bariér - 5. ZŠ Šumperk - nábytek a technické vybavení učeben
Předmětem plnění je výroba, dodávka a montáž nábytku a technické vybavení odborných učeben v ZŠ Vrchlického 22, Šumperk.
Nákup notebooků 2021 - vyhrazená veřejná zakázka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 350 ks notebooků včetně jejich příslušenství dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 5 zadávací dokumentace (dále jen „Notebook“). Součástí předmětu veřejné zakázky je též zajištění dopravy Notebooků do míst plnění a likvidace přepravních obalů. Součástí předmětu veřejné zakázky je též záruční ...
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - LED označníky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v dodávce a instalaci LED označníků pro městskou hromadnou dopravu v Třebíči.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kurime, Družstevná 222
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kurime, Družstevná 222_nová Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické ...
Dodávka vestavěného interiéru
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka stavebních prvků, konstrukcí a vestavěného mobiliáře, které prostorově vymezí jednotlivé funkce prostoru vstupního vestibulu ve hlavním vstupu do budovy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, (Sněmovní 176/4).
Rámcová dohoda na dodávky interiérového vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž kancelářského nábytku a interiérového vybavení do budov VZP ČR na adresách uvedených v Příloze č. 5 zadávací dokumentace. Podrobná specifikace předmětu této veřejné zakázky je uvedena v katalogu prvků interiéru, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Dodávka ICT vybavení, interaktivní techniky a konektivity do odborných učeben ZŠ
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky počítačových stanic, monitorů, interaktivní tabule, projektoru, softwaru pro jazykovou učebnu včetně technologie pro vzdálený přístup a uložiště, notebooků, tabletů, tiskáren a konektivity, které splňují parametry dle výkazu výměr (příloha č. 6) a v návrhu smlouvy (příloha č. 5) této zadávací ...
Dodávky kancelářského a jiného nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY: !!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena v části 1 !!
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební  a školských knižníc
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku tovaru vrátane dopravy, inštalácie a montáže do odborných učební 8 základných škôl, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie stanovených cieľov projektov v rámci realizácie projektov spolufinancovaných z Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program. Príloha č. 1 - Ponuka ...
Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení 2021 - 2023
Předmětem zaváděného DNS je pořízení běžného, obecně dostupného zboží, a to počítačů, monitorů, notebooků, tiskáren, tabletů, dataprojektorů a další výpočetní techniky. Účelem veřejných zakázek, zadávaných v DNS je uspokojení potřeby jednotlivých pověřujících zadavatelů spočívající v získání příslušné výpočetní techniky.
Dodávky spotřebního materiálu pro tisková zařízení
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu (tonery, cartridge, válce, pásky do tiskáren, pásové a zapékací jednotky) pro tisková zařízení dle aktuálních potřeb zadavatele. Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody se třemi účastníky.
Dodávky kancelářského a dalšího nábytku a telefonních boxů - kanceláře v OC Stromovka
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka nábytku (kancelářského a dalšího) pro potřeby vybavení kancelářských prostor sloužících jako nové sídlo zadavatele. Nábytek bude sloužit pro otevřené i samostatné kanceláře, kuchyňky s jídelnou, zasedací místnosti a další navazující prostory. Součástí dodávky je i zajištění dovozu nábytku a jeho vynesení do ...
Interiérové vybavení do VCZZP
Předmětem plnění je dodávka a instalace interiérového vybavení do Výukového centra zpracování zemědělských produktů.
Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou - vybavení interiérů
Předmětem plnění je dodávka vybavení a nábytku do objektu stávající budovy i přístavby mateřské školy Montessori ul. Zámecká č.p. 223/10 v Jablonci nad Nisou.
Rámcová dohoda na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení Hewlett Packard
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka výhradně originálních, nových a nerepasovaných tonerů, inkoustů, odpadních nádob či jiného spotřebního materiálu pro tisková zařízení výrobce Hewlett Packard, jejichž přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky. Centrální zadavatel a pověřující zadavatelé ...
Dynamický nákupní systém pro nákup výpočetní techniky a IT technologií
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto DNS budou za zadavatelem stanovených obchodních podmínek dodávky výpočetní techniky a IT technologií; klasifikace předmětu veřejné zakázky: 30200000-1 Počítače 30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 30232110-8 Laserové tiskárny 30230000-0 Zařízení související s počítači 30232000-4 ...
DD Tmavý Důl, vnitřní vybavení
Předmětem veřejné zakázky je vybavení dokončeného oddělení Domova Důchodců Tmavý Důl. Jedná se o zařízení klientských pokojů nábytkem a mobilními lůžky. Vybavení společenských a kancelářských prostor oddělení. Jedná se o částečně třípodlažní novostavbu, kde přízemí a první patro slouží klientům domova, v druhém patře je umístěn provoz oddělení. ...