Poptávám nastavení počítačového monitoru
Poptávám někoho, kdo by mi byl schopen nastavit funkce (barvu) u mého nového monitoru k PC AOC 27B2DM (27B2DM). Děkuji.
Interiérové vybavenie pre Kreatívne centrum Trnava
Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia pre Kreatívne centrum Trnava, vrátane činností spojených s umiestnením a montážou tovaru, v zmysle špecifikácie uvedenej v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva NOC
Dodávka notebookov a počítačových náhradných dielov, komponentov a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu, vrátane poskytovania záručného servisu a ostatných súvisiacich služieb. Poskytnutie súvisiacich služieb: dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania.
ScienceOpenLab – Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Pavla Horova Michalovce – dodanie nábytku
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia fyzikálnej učebne - nábytku, do Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach
Okuliare na virtuálnu realitu
Predmetom zákazky je dodávka IKT technológií, fotografickej techniky, komunikačného vybavenia, sieťových zariadení a automobilu v rámci projektu Kreatívne centrum - adaptácia priestorov UCM FMK pre účely vytvorenia kreatívneho centra a to vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a nastavenia. Predmet zákazky je rozdelený do 7 samostatných častí ...
Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných učební a laboratórií
Predmetom zákazky je dodávka dataprojektorov podľa špecifikácií v súťažných podkladoch.
Materiálno-technické vybavenie Prístavby ZŠ Beňadovo
Predmetom zákazky je dodanie nábytku a vybavenia učební prístavby Základnej školy v obci Beňadovo. Podrobná špecifikácia a množstvá dodávaného tovaru sú uvedené v prílohe č.1 Cenová ponuka.
Nábytok pre potreby UNIZA
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nábytku, t.j. lôžkového, skriňového, konferenčného, sedacieho, nábytku do pracovní a doplnkov v priestoroch verejného obstarávateľa. Súčasťou dodania je odborná montáž dodávateľom, doprava a umiestnenie v určených priestoroch verejného obstarávateľa, odvoz a likvidácia starého nábytku. Predmetom zákazky ...
Dodanie a montáž interiéru do priestorov materskej školy pri UPJŠ v Košiciach
Predmetom zákazky je výroba, dodanie a montáž interiéru do priestorov materskej školy v objekte D nachádzajúcom sa v areáli Moyzesova 9, Košice. Detailnejší opis je uvedený v prílohách tejto výzvy: v Prílohe č. 1 výzvy/kúpnej zmluvy (KZ) špecifikácia a cena a v Prílohe č. 2 výzvy Vizualizácia a rozkreslenie nábytku na mieru.
Dokovateľný notebook s príslušenstvom
1.Predmetom zákaziek zadávaných v rámci Dynamického nákupného systému (ďalej len DNS) je dodanie tovaru informačno-komunikačných technológií, predovšetkým vybraného sortimentu monitorov, osobných počítačov, notebookov, tabletov, tlačiarní, kopírok, multifunkčných zariadení, aktívnych sieťových prvkov, krabicového SW, licencií, komponentov a ...
Vybavenie Galérie
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, ktorý je pre každú jednotlivú časť predmetu zákazky podrobne špecifikovaný v Súťažných podkladoch. Zákazka sa delí na šesť samostatné časti predmetu zákazky: Časť 1 predmetu zákazky: Hygienické vybavenie Časť 2 predmetu zákazky: IKT vybavenie Časť 3 predmetu zákazky: Ozvučovacia technika Časť 4 predmetu ...
Interaktívne prvky – hardware do expozície Dejiny Trnavy v Západoslovenskom múzeu v Trnave
Dodanie interaktívnych prvkov hardware do expozície Dejiny Trnavy v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Bližšia špecifikácia uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a prislúchajúcich prílohách.
Vybavenie počítačovej miestnosti
Predmet obstarávania je nákup vybavenia do počítačovej miestnosti. Všetky potrebné informácie sú súčasťou výzvy na predkladanie ponúk a jej príloh a to najmä prílohy č. 3 Technická špecifikácia, ktoré sú zverejnené v dokumentoch tejto zákazky.
Nákup hardvérového vybavenia pre zabezpečenie komplexných služieb TOMoCON PACS-server
Hardvérové vybavenie slúži výhradne na prevádzku komplexného systému TomoCon PACS, ako jednej zo súčastí kritickej časti poliklinickej infraštruktúry. Ako súčasť dodávky HW vybavenia na požadované prípravné inštalačné práce, samotné softvérové licencie operačných systémov, samotná inštalácia softvérov Tatramed a otestovanie komplexného systému v ...
Pozáručný autorizovaný servis rýchlotlačiarní
Predmetom zákazky je poskytovanie pozáručného autorizovaného servisu na 2 kusoch produkčných rýchlotlačiarní RICOH InfoPrint 4100 TS2, prevádzkovaných na ústredí Sociálnej poisťovne. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Kapitolu B.1 Opis predmetu zákazky a Kapitolu B.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky súťažných podkladov.
Technika pre mobilný zber priestorových trojrozmerných dát
Predmetom zákazky je nákup mobilného laserového skenera s technológiou SLAM, funkciou Real_Time a príslušným spracovateľským softvérom. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia predmetu zákazky.
Dodávka LED zobrazovacie zariadenie s príslušenstvom a inštaláciou
Predmetom zákazky je Dodávka LED zobrazovacie zariadenie s príslušenstvom a inštaláciou Miesto dodania je: Aula Ekonomickej Univerzity
Výpočtová technika
Na základe prieskumu cien pri tvorbe rozpočtu projektu NFP 310011CPL5 z OPKŽP sa jedná o zákazku s nízkou hodnotou. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky bude realizované týmto prieskumom trhu, pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.Výber dodávateľa je podľa ...
DNS Nákup IKT
Predmetom konkrétnych zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme bude nákup a dodanie tovaru/poskytovanie služieb informačno-komunikačných technológií, ktorý je bežne dostupný na trhu, predovšetkým vybraného sortimentu notebookov, osobných počítačov, pracovných staníc, monitorov, dokovacích staníc, klávesníc, myší, tabletov, ...
Nábytkové vybavenie pre Mestskú knižnicu Sereď
Premetom zákazky je dodávka nábytkového vybavenia pre Mestskú knižnicu Sereď v nasledovnom rozsahu: - Počítačový stôl - 6 ks - Regál na vystavenie časopisov a kníh - 4 ks - Mobilný vozík na knihy - 2 ks - Regál na knihy obojstranný - 160 ks - regál na knihy jednostranný - 80 ks Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v prílohe ...
Nábytok FZO 1 O
Predmetom tejto zákazky je nákup sektorového nábytku do zasadačky a učebne č. 219 (II.poschodie), vrátane vynesenia, vybalenia, montáže, upevnenia a všetkých súvisiacich služieb, špecifikovaného v prílohách č.1 Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk a v prílohe č.2 Opis Nákres zasadačka tejto výzvy.
Zlepšenie turistickej infraštruktúry v obci Muráň – Výstavba drobnej turistickej infraštruktúry
V zmysle rozvoja cestovného ruchu v oblasti Muránskej planiny a zatraktívnenia územia obce Muráň pre prichádzajúcich návštevníkov, ale aj stálych obyvateľov, sa obec rozhodla v katastrálnom území vybudovať prvky drobnej infraštruktúry. SO-01 Vstupná brána do Muránskej planiny v Hrdzavej doline, par.č. 1628/1, 1628/101 SO-02 Informačný ...
Kancelársky nábytok
Nákup kancelárskeho nábytku na dve poschodia (3NP a 4NP). Predmetom zákazky je dodávka kancelárskeho nábytku a interiérového vybavenia do priestorov verejného obstarávateľa (dvoj stoly, jedno stoly, skrinky, pracovné stoličky, kontajnery, pracovné stoličky, konferenčné stoličky, rokovacie stoly, rokovacie stolíky, sedací nábytok, plastové ...
Obstaranie zriaďovacích predmetov
Predmetom zákazky je nákup dodanie zriaďovacích predmetov na pranie, vybavenia toaliet a potrieb do interiéru za účelom zvýšenia kvality vzdelávania študentov školy na úrovni praktického vyučovania.
Vybavenie SOŠE Poprad IKT 06/23
Predmetom zákazky je obstaranie informačno- komunikačných technológií pre potreby odborného vyučovania na SOŠE Poprad Matejovce. Bližší popis uvedený v Prílohe č. 2 Minimálna požadovaná špecifikácia/Cenový formulár".