Nákup notebooků 2022 - vyhrazená veřejná zakázka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 250 ks notebooků včetně jejich příslušenství dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 5 zadávací dokumentace. Součástí předmětu veřejné zakázky je též zajištění dopravy Notebooků do míst plnění a likvidace přepravních obalů. Součástí předmětu veřejné zakázky je též záruční servis. V souladu s ...
Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na dodávku regálového systémy a dodávku vnitřního vybavení interiéru v rámci stavby Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, a to v rozsahu dle projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, ...
Rámcová dohoda na dodávku originálního spotřebního materiálu pro tiskárny OKI na roky 2022 - 2024
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení OKI, a to nových, originálních a nerepasovaných tonerů a válců pro tisková zařízení dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická a cenová specifikace (dále též "zboží"). Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření Rámcové dohody s ...
Stolní a přenosné počítače 2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky stolních počítačů a notebooků pro s. p. DIAMO a jeho organizační složky.
Aplikační FW
Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodání 2 aplikačních firewallů splňující parametry uvedené v příloze H zadávací dokumentace, včetně záručního servisu s odstraněním HW závady do druhého pracovního dne a servisní podpory na dobu 36 měsíců.
Pracovní stanice, notebooky, diskové pole a IT financované z NPO
(1) Předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky je dodávka PC, notebooků, diskového pole a mobilní videokonference pro HF a DnO. (2) Předmětem plnění pro část 2 veřejné zakázky je dodávka PC, notebooků a IT vybavení pro DF a Studio Marta.
Tiskové služby pro ČTÚ
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem tiskových zařízení rozdělených do 4 kategorií (viz příloha č. 6 zadávací dokumentace -Tabulka minimálních požadavků) včetně následujících dodávek spotřebního materiálu, servisu, pravidelné profylaxe, dopravy do místa plnění a školení pro kompletní zajištění tiskových, kopírovacích a skenovacích služeb, ...
Vybavení odborných učeben na SŠG BRNO I
Předmětem tohoto zadávacího řízení rozděleného na 9 částí je v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky dodávka vybavení pro učebny grafiky a tisku a vybavení pro obalové centrum odborných učeben na Střední škole grafické Brno, příspěvkové organizaci, vč. souvisejícího spotřebního materiálu. Konkrétně se jedná o dodávku výpočetní techniky, ...
Průběžné dodávky náplní do tiskových a kopírovacích zařízení II
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky originálních a repasovaných náplní do tiskových a kopírovacích zařízení (dále jen „zboží“), včetně poskytnutí servisu tiskáren, které budou poškozeny znečištěním z náplní. Přesná specifikace zboží je uvedena v Příloze č. 6 ZD. Další požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v Příloze ...
Dynamický nákupní systém na nákup výpočetní techniky a spotřebního materiálu do tiskáren a kopírovacích strojů
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky a spotřebního materiálu do tiskáren a kopírovacích strojů.
Obnova DDoS protektoru
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 2 ks HW DDoS protektoru, jeho subskripce a poskytování technické podpory po dobu 12 měsíců. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky vč. technické specifikace a rozsahu plnění je uvedena v příloze č. 3 zadávací dokumentace-vzoru smlouvy.
SÚKL VZ19/2022 - Technická a servisní podpora bezpečnostního perimetru
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb jednorázového a průběžného charakteru, spočívajících v zajištění servisní technické podpory vybraného HW a SW dle požadavku zadavatele, a to po dobu 48 měsíců od data účinnosti smlouvy.
RDS 2.0-Internet modul
Cílem řešení je poskytnout moderní, kvalitní a bezpečnou infrastrukturu pro routing regionální datové sítě, která umožní efektivní a rychlou komunikaci regionální datové sítě, potažmo celé regionální datové sítě s dalšími poskytovateli služeb nebo vysokorychlostního internetu dle architektonického návrhu RDS 2.0. Předmětem veřejné zakázky je ...
RDS 2.0-Propojovací modul
Cílem řešení je poskytnout moderní, kvalitní a bezpečnou infrastrukturu propojovacího modulu regionální datové sítě, která umožní efektivní a rychlou komunikaci mezi jednotlivými zapojenými moduly regionální datové sítě Pardubického kraje v architektonickém návrhu RDS 2.0. Předmětem veřejné zakázky je dodávka HW, dodávka SW včetně licencí a ...
Upgrade DWDM technológie
Predmetom zákazky je dodanie hardvéru, príslušenstva k hardvéru, softvéru a licencií vrátane ich inštalácie a konfigurácie do existujúcej DWDM technológie v priestoroch verejného obstarávateľa v rozsahu a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, ktoré umožní navýšiť kapacitu existujúcej DWDM technológie verejného obstarávateľa (upgrade DWDM ...
Dodávka výpočetní techniky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky včetně příslušenství po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Zajištění virtualizace pracovního prostředí Ministerstva vnitra
Cílem zadavatele je pořízením dvou HW boxu Citrix ADC MPX 5901 Advanced Edition, kterými bude zajištěno dynamické přistupování uživatelů do virtuální platformy prostředí MVCR. Více viz ZD.
Dodávka nezbytné HW infrastruktury pro modernizaci NIS a jeho nové části/funkcionality - II. fáze
předmětem veřejné zakázky je dodávka hardware k modernizaci a rozšíření stávajících částí NIS, CPV kódy: 30233141-1 Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID), 32422000-7 Síťové komponenty, 30233132-5 Diskové jednotky, 30231000-7 Počítačové monitory a konzoly, 30237130-9 Počítačové karty
DNS na nákup stolních počítačů
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka stolních počítačů dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí veřejné zakázky včetně dopravy na místo plnění určené zadavatelem a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.
Nákup HW: servery IP telefonie
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka serverů pro IP telefonii (vč. implementačních služeb) a následné poskytování technické podpory k těmto serverům. Podrobnosti viz Zadávací dokumentace (dále jen "ZD").
Vybavení interiérů opakovaná zakázka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž vybavení interiérů
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP
Předmětem veřejné zakázky s názvem „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP“ (dále též „VZ“) je zřízení odborných učeben v ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná. V rámci tohoto zadávacího řízení je zadávána část 3 VZ - dodávka školního nábytku a vestavných spotřebičů a část 4 VZ - dodávka školících pomůcek, a to v rozsahu ...
Dynamický nákupní systém pro pořizování IT techniky
Předmětem VZ je zavedení dynamického nákupního systému pro pořizování vybraných druhů IT techniky a jejího příslušenství (kupř. notebooků, monitorů, počítačů, tabletů, mobilních telefonů a pevných telefonů včetně příslušenství.
Rozvoj výskumnej infraštruktúry IT
Predmetom zákazky je zabezpečenie rozvoja a prevádzky špičkovej výskumnej infraštruktúry.
Odborné učebny pro automatizaci a robotiku
Předmětem veřejné zakázky je vybavení 2 odborných učeben pro automatizaci a robotiku: - ROBO učebna se souborem výukových zařízení - SMART učebna se souborem výukového vybavení včetně PC, monitorů, tabulí atd. Podrobněji jsou specifikace popsány v jedotlivých částech zakázky.