Instalace KGJ 999 kWe do areálu teplárny Mařatice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nové kontejnerové kogenerační jednotky (dále jen „KJ“). V souvislosti s novou kontejnerovou KJ bude realizována rozvodna VN a trafostanice, podzemní STL plynovod pro KJ, podzemní rozvod NN a VN, podzemní optický komunikační kabel, kanalizace a podzemní teplovod. Kogenerační ...
II. Nákup materiálů a komponentů na konstrukci prototypu linky pro výrobu železničních pražců
Předmětem zadávacího řízení je nákup materiálů a komponentů na konstrukci prototypu linky pro výrobu železničních pražců, která je rozdělena na části, dle § 18 zákona č. 134/2016Sb. ZZVZ. Zadavatel rozdělil předmět plnění této VZ na sedm samostatných částí. Dodavatelé mohou podat nabídku na jednu nebo i více částí. Nabídka musí být podána ...
Modulární systém ocelových roštů mostovky TMS
Předmětem VZ je dodání celkem 460 kusů modulů modulárního systému ocelových roštů mostovky těžké mostové soupravy (dále také „modulární systém“) včetně 6600 kusů svorníků, podložek a matic. Modulární systémy budou sloužit jako součást mostního provizoria - těžké mostové soupravy (dále také „TMS“) pro řešení krizových situací a likvidaci jejich ...
Technologie pro CARGO terminál JIH HALA 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž technologií pro CARGO terminál JIH HALA 2 dle závazné technické specifikace. Jedná se o vybavení haly systémy Castor deck, pracovní stanicí pro stavbu a balení ULD a váhy ULD. Podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
T20011 modernizácia strojnej časti turbíny TG1 PVE Ružín
Predmetom projektu je modernizácia strojnej časti turbíny TG1 PVE Ružín. Cieľom projektu je zvýšiť účinnosť sústrojenstva a zväčšiť jeho regulačný rozsah v oboch prevádzkových režimoch osadením nového obežného kolesa a úpravou predrozvodných a rozvodných lopát, znížiť pulzácie a kavitačné opotrebenie, zvýšiť celkovú technickú úroveň zariadenia, ...
Dodávky lepených izolovaných styků na období 2023 - 2025
dodávky izolovaných lepených styků („LIS“) z nových kolejnic třídy oceli R260 tvaru R65, 49E1 a 60E2, čtyřděrových a šestiděrových, včetně asymetrických, a to s tepelně upravenou hlavou v oblasti izolační vložky a bez tepelně upravené hlavy, pro zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty, pro opravu a údržbu tratí dle požadavků ...
Dodávka silničních svodidel v roce 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka silničních ocelových svodidel s příslušenstvím v roce 2023 včetně dopravy na jednotlivé závody dle specifikace k jednotlivým částem veřejné zakázky. Zadavatel bude objednávat odběr průběžně dle okamžité potřeby s přihlédnutím na přepravní možnosti dodavatele. Tato ...
Poptáváme řezání kolejnic
Poptávám cenovou nabídku – řezání kolejnic Xa ………jakost 690MPa……..cca 1000 řezů. Výška 125 mm Patka 110 mm Z 6 m………..na 1800 mm (0/+2mm)…………………..1000 kusů Množství : 65 tun Termin : 7 dnů Kolejnice dovezeme / odvezeme
Pražcové kotvy 2022
Dodávky pražcových kotev pro opravy a údržbu železniční dopravní cesty.
Poptáváme výrobu 6 ks evolutních pružin
Poptáváme výrobu 6 ks evolutních pružin. Dobrý den, pro našeho zákazníka budeme provádět generální opravu válcovací linky a do naší cenové nabídky bych od Vás potřeboval vaší cenovou nabídku na výrobu 6 ks evolutních pružin o přibližných rozměrech. D = 250 mm, d= 150 mm, celková výška ve volném stavu cca 300 mm, odhadovaná tloušťka lisu 4-6 ...
Dodávka nových kolejnic tvaru 57R1/R260
Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 192 ks nových kolejnic tvaru 57R1/R260 v délkách á 18 m, a to ve 2 dodávkách. Bližší specifikace předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Dodávka a výroba kolejových konstrukcí včetně údržby v záruční době
Zadavatel je provozovatelem městské hromadné dopravy v Praze a přilehlém regionu, v jejímž rámci zajišťuje i provoz a správu kolejových tramvajových tratí. Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodávky kolejových výměn, náhradních dílů do výměn, kolejových oblouků, konstrukcí a jejich součástí pro stavby a rekonstrukce tramvajových ...
OVZ/043/2/2022 Pálení výkresových dílů - 8 částí
Pálení výkresových dílů z materiálu zadavatele - 8 částí.
Válečkové tratě
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky válečkových tratí a dále poskytování záručního a mimozáručního servisu k dodanému zboží k dodanému zboží.
Rámcová smlouva na nákup tramvajových kolejnic
Účelem zadávacího řízení s názvem „Dodávka tramvajových kolejnic“ je uzavření rámcové dohody podle § 131 a násl. zákona s jedním dodavatelem s následujícím předmětem plnění: Typ 1: tramvajová kolejnice žlábková se stojinou Typ 2: tramvajová kolejnice žlábková bez stojiny Typ 3: tramvajová kolejnice bezžlábková se stojinou. Následně budou po ...
Opravy dvojkolesí HKV a DDm
Predmetom zákazky sú opravy dvojkolesí hnacích koľajových vozidiel (ďalej aj ako "HKV") rôznych radov a dvojkolesí osobných vozňov ďalej aj ako "OV") radu DDm ÖBB pre potreby obstarávateľa realizované v zmysle platných predpisov.
Nová parní kondenzační turbína s regulovaným odběrem
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s dodávkou a instalací parní kondenzační turbíny s regulovaným odběrem a vyvedením tepla včetně příslušenství. Veřejná zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ...
Výpalky z plechů tl. 270, 220 a 200 mm
Dodávky výpalků z plechů tl. 270, 220 a 200 mm.
Bezpečná konzolovina VN Delta
Předmětem sektorové veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek bezpečné konzoloviny VN Delta s vybranými dodavateli pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu bezpečné konzoloviny VN Delta, zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období cca od 1.10.2023 do ...
Výroba a testování prototypu modulární kabiny a montážní stolice
Předmětem plnění výběrového řízení je dodávka a testování prototypu modulární kabiny a montážní stolice: - zpracování technologického postupu výroby a kompletace dle zaslané konstrukční dokumentace - kompletní výroba prototypu modulární kabiny a montážní stolice - strojní předmontáž - montáž elektrorozvodů dle zaslaných schémat - montáž ...
Dodávka silničních svodidel včetně příslušenství v roce 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka silničních svodidel (JSNH a VOEST - ALPINE systém 1 kB1 RN2 V) včetně příslušenství a spojovacího materiálu do jednotlivých skladů SÚS JMK včetně dopravy v roce 2022. Silniční svodidla včetně příslušenství a spojovacího materiálu musí odpovídat platnému TP 114 - Svodidla na pozemních komunikacích a ...
Nástrojová ocel
Předmětem tohoto výběrového řízení jsou dvě dílčí plnění: 1. dílčí plnění: komplexní dodávka nástrojové oceli pro kovací nástroje pro práci za tepla se zvýšeným namáháním podle technické specifikace uvedené v příloze 3 zadávací dokumentace. 2. dílčí plnění: komplexní dodávka nástrojové oceli pro kovací nástroje pro práci za tepla s extrémním ...
Dodávky plynových turbín od 25 do 44MWe
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka plynových turbín včetně souvisejících služeb dle požadavků, podmínek, specifikací a ostatních údajů a informací, které jsou podrobně obsaženy v knize A a knize B zadávací dokumentace.
Rekonstrukce zastávkových přístřešků MHD
Předmětem je výměna trolejbusových a autobusových 24 přístřešků zastávek MHD v městských obvodech Moravská Ostrava, Slezská Ostrava, Ostrava Jih a Poruba, obec Ostrava.
Poptávám dodávku kolejnic a systému upevnění kolejnice
Dobrý den, prosím o cenovou nabídku na dodávku kolejnic a systému upevnění kolejnice, jedná se o kontinuální uložení. Pro upřesnění jde o rekonstrukci jeřábové dráhy o délce 108 m, rozpětí 28,5 m kde pojíždí dva mostové jeřáby 1x 12 t a 1 x 10 t, stávající kolejnice je hranol 55 x 55 mm svařený s dráhou, děkuji.