Komunálny malotraktor a traktorová kosačka
Predmetom tejto zákazky je kúpa komunálneho malotraktor s príslušenstvom a kúpa traktorovej kosačky pre stredisko AZ Zlaté piesky. Súčasťou predmetu zákazky je aj obstaranie servisných úkonov zakúpenej techniky počas záručnej doby. Cieľom verejného obstarávateľa je vysúťažiť dodanie techniky s predĺženou zárukou.
Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo
Predmetom obstarávania je nákup poľnohospodárskej techniky do učebných priestorov Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej v Kežmarku, rozdelený do dvoch častí: Časť 1: Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo Časť 2: Kombajny Bližšie informácie uvedené v súťažných podkladoch.
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Šávoľ
Dodávka technológie na zabezpečenie zberu BRO v obci Šávoľ v nasledovnom zložení: Kolesový traktor 1ks Nosič kontajnerov 1ks Veľkokapacitný kontajner 1ks Štiepkovač 1ks Čelný nakladač vrátane lopaty 1ks
Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora  v obci Bátorová
Predmetom zákazky je výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku strojno-technologického vybavenia zberného dvora, ktoré je nevyhnutné na zabezpečenie zvozu jednotlivých druhov odpadov ako aj na manipuláciu s odpadmi na zbernom dvore, za ktorých zber a nakladanie s nimi v súlade so zákonom o odpadoch je zodpovedná obec, pre ...
Mobilná kompostáreň
Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre projekt Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Uzovský Šalgov pre verejného obstarávateľa vrátane dopravy a zaškolenia. Zákazka sa delí na deväť častí: Časť A: Mobilná kompostáreň Časť B: Kolesový traktor s príslušenstvom Časť C: Traktorový náves Časť D: Mulčovač s ...
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodanie tovarov a ich doprava pre pripravovaný projekt Mesta Prievidza spolufinancovaný zo zdrojov EŠIF v rámci OP Kvalita životného prostredia, výzva s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Technika pre projekt - Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a zariadení vrátane súvisiacich služieb pre projekt s názvom: -Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a technických špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob ...
Čelný nakladač
Predmetom zákazky je dodanie jedného čelného nakladača, ktorého špecifikácia tvorí prílohu číslo 1 súťažných podkladov.
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodanie tovarov a ich doprava pre pripravovaný projekt Mesta Prievidza spolufinancovaný zo zdrojov EŠIF v rámci OP Kvalita životného prostredia, výzva s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Vrbovce
Predmetom verejného obstarávania je dodanie strojno-technologického vybavenia určeného na zber a triedenie komunálneho odpadu. Predmet zákazky je rozdelený na časti: 1. časť zákazky Traktor a čelný nakladač; 2. časť zákazky Veľkoobjemové kontajnery. Detailnejší opis tovarov, množstva a požadované parametre jednotlivých tovarov sú bližšie ...
Vretenová kosačka pre MFK
Zákazka pozostáva z obstarania tovaru vretenovej kosačky MALAK 1840 resp. ekvivalentu. Predmetom zákazky je obstaranie vretenovú kosačku v počte 1 ks pre MFK Stará Ľubovňa, určenú na kosenie verejných priestranstiev malej a väčšej plochy, futbalových ihrísk. Zámerom verejného obstarávateľa je obstarať benzínovú kosačku s tromi vretenami bez ...
Komunálny traktor s príslušenstvom
Zákazka obsahuje malotraktor, mulčovač, a rotačnú bránu
Traktor kolesový
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia nevyhnutného pre zabezpečenie hlavného cieľa projektu s názvom Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Bžany, ktorý bude realizovaný v rámci Výzvy č. 72 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia ...
Kolesový traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia nevyhnutného pre zabezpečenie hlavného cieľa projektu s názvom Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Drienov, ktorý bude realizovaný v rámci Výzvy č. 72 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia ...
SOŠ technická a agropotravinárska RS – Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie a prípravu
Predmetom zákazky je obstaranie materiálno technického zariadenia pre Strednú odbornú školu technickú a agropotravinársku v Rimavskej Sobote, ktorým je nákup tovaru - traktorový náves v rámci realizácie projektu s názvom Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská Sobota Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie a prípravu na ...
Zberný dvor v obci Breznica – Technické vybavenie
Predmetom je výber dodávateľa tovarov na projekt: Zberný dvor v obci Breznica Časť 1: Traktor s príslušenstvom Traktor 1 ks Čelný nakladač na traktor 1 ks Paletizačné vidly 1 ks Lopata s drapákom 1 ks Drvič za traktor 1 ks Časť 2: Traktorový príves Traktorový príves 1 ks Časť 3: Mostová váha Mostová váha 1 ks Časť 4: Kontajnery ...
Rýpadlo - nakladač, traktorbager
Predmetom zákazky je obstaranie Rýpadla - nakladača (traktorbager) v počte 1ks podľa špecifikácie uvedenej v prílohe Výzvy na predkladanie ponúk
Zberný dvor Skýcov - technické vybavenie
Predmetom zákazky je nákup technického vybavenia pre potreby zberného dvora v obci Skýcov a pozostáva z troch logických celkov: Logický celok č. 1 - Traktor s prídavnými zariadeniami Logický celok č. 2 - Váženie odpadu Logický celok č. 3 - Hákové kontajnery
Traktor
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných tovarov pre zberný dvor v obci Šútovce, vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, prvého zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a udrzbu v slovenskom jazyku a ďalšie doklady, potrebne pre prevádzku zariadenia podľa všeobecne zavaznych predpisov a noriem platných v čase dodania ...
Nákup technológie na zber komunálneho odpadu
Nákup technológie na zber komunálneho odpadu: 1. Traktor - 1 ks; 2. Čelný nakladač k traktoru s lopatou 1 ks; 3.Traktorový príves s trojstranným vyklápaním 1 ks; 4. Štiepkovač drevnej hmoty k traktoru 1 ks. 5. Nosič kontajnerov 1 ks 6. Nápravová váha - 1 ks 7. Vaňový kontajner zatvorený - 4 ks 8. Vaňový kontajner so sklopným čelom - 2 ks
Profesionálna kosačka s príslušenstvom na OZ Podunajsko
Veľkokapacitný žací stroj na trávu vybavený vpredu zaveseným žacím ústrojenstvom a poháňaný naftovým motorom. Požadujeme dokonalú trakciu a stabilitu vo svahu, vysokú odolnosť, dlhú životnosť a spoľahlivú prevádzku stroja na profesionálnu údržbu zelene . Možnosť osadenia príslušenstva, ako napr. prepravná lyžica, rotačná kefa, nastaviteľná ...
Ložisko 2311, ložisko 2211, gufero 120x90x13 s dopravou
Kubota SK 922 BJ ložisko2311,ložisko 2211, gufero 130x90x13
Traktor s príslušenstvom
Dodanie traktora s príslušenstvom (čelný nakladač a hákový nosič veľkokapacitných kontajnerov) v rámci projektu: "Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Lastovce".
Zberný dvor Čaňa - Technické vybavenie
Výber dodávateľa pre dodanie vybavenia v rámci projektu: Zberný dvor Čaňa Časť 1: Kontajnery kompatibilné s ramenovým nosičom kontajnerov Časť 2: Náves za traktor a Traktorový náves s nosičom kontajnerov Časť 3: Traktor s čelným nakladačom a príslušenstvom Časť 4: Prenosná nájazdová automobilová váha Podrobný opis je súčasťou súťažných ...
Nákup strojového vybavenia pre Zberný dvor – Príbelce
Predmetom zákazky je obstaranie technologického vybavenia zberného dvora. V jednotlivých priestoroch zberného dvora sa bude robiť zber a dočasné skladovanie vyzbieraných druhov odpadov. V rámci vybavenia zberného dvora technologickými zariadeniami sa plánuje s obstaraním 2 ks otvorených veľkoobjemových kontajnerov a 3 ks zatvorených ...