Dodávka techniky pre zberný dvor v Obci Čachtice
Predmetom zákazky je dodávka techniky pre separovaný zber odpadu v obci Čachtice. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky a technická špecifikácia je predmetom opisu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov. Súbor techniky pozostáva z poľnohospodárskych stroja, zariadení a mechanizmov určených pre zber a spracovanie separovaného odpadu.
Dodávka kolového traktoru pro ŠZP Žabčice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového traktoru pro účely rostlinné výroby ŠZP Žabčice v souladu s Přílohou č. 1 - Technická specifikace. Součástí plnění je i doprava stroje do místa plnění, ověření funkčnosti stroje, uvedení do provozu a zaškolení cca dvou osob v délce minimálně dvou hodin přímo při práci se strojem.
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je nákup strojno-technologického vybavenia k zvýšeniu kapacity pre triedenie komunálnych odpadov v obci Sľažany a pozostáva z troch častí / logických celkov: Logický celok č. 1 Traktor s príslušenstvom 1) Kolesový traktor - 1 ks 2) Náves jednoosový trojstranný sklápač - 1 ks 3) Čelný nakladač (prídavné zariadenie k traktoru) ...
Zabezpečenie technického vybavenia pre Zberný dvor
Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Zberný dvor v obci Likavka Celkové množstvo alebo rozsah: 1.Teleskopický manipulátor 1 ks 2.Vyklápací náves 1 ks 3.Traktorový príves s ramenovým nosičom 1 ks 4.Kontajner na veľkoobjemný odpad uzatvárateľný v objeme 22m3 1 ks 5.Kontajner na bilogický rozložiteľný odpad uzatvárateľný v objeme ...
MT vybavenie zberného dvora
Nákup a dodávka technologického vybavenia pre triedené zložky KO. Zákazka je rozdelená na tri časti: Časť 1 - Kolesový traktor 1 ks, Čelný nakladač montovaný na traktor 1 ks, Hákový traktorový nosič kontajnerov 1 ks, Časť 2 - Kontajner 1 ks, Oceľový hákový kontajner 5 ks, Kontajner na skladovanie oleja 3 ks, Skladací skladovací kontajner 1 ...
BIODOM - aeróbna technológia hygienizácie zmesi zeleného a kuchynského BRO
Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia pre Zariadenie na zhodnocovanie BRKO - Mikroregión 11 PLUS v nasledovnom rozsahu: 1. BIODOM - aeróbna technológia hygienizácie zmesi zeleného a kuchynského BRO 2. Linka na spracovanie kuchynského BRO 3. Nakladač 4. Preosievač 5. Traktor s príslušenstvom: - 5.1: Traktor - 5.2: Štiepkovač ...
Technologie pro úpravu odpadů - BIOLIPOL SE
Předmětem zakázky je dodávka technologické vybavení pro úpravu odpadů/předzařízení: - Míchací zařízení (1 ks) sloužící míchání, homogenizaci, narušení struktury a dále v zařízení bude upravována sušina do optimální hodnoty, která umožňuje příjem v BPS - Kolový nakladač pro manipulaci s odpady
Strojní vybavení pro údržbu lesních cest ŠLP ML Křtiny - rozděleno na části
Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojního vybavení pro provádění údržby a oprav lesních cest majetku ŠLP ML Křtiny.
Nákup kolového traktoru a kejdovače souprava
Předmětem veřejné zakázky je dodávka soupravy kolového traktoru a kejdovače. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve smlouvě, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace, a v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace.
Obstaranie strojno-technologického vybavenia kompostárne obce Šrobárová
Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok č. 1 - Traktor s čelným nakladačom Logický celok č. 2 - Štiepkovač drevnej hmoty Logický celok č. 3 - Prekopávač kompostu Ponuku môže uchádzač predložiť na každú časť zákazky samostatne podľa bodu 6. Obsah ponuky týchto súťažných podkladov.
Traktor, náves, navádzanie a riadenie traktorov
Predmetom obstarávania je nákup poľnohospodárskej techniky do učebných priestorov Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej v Kežmarku, rozdelený do troch častí: Časť 1: Traktor, náves, navádzanie a riadenie traktorov Časť 2: Kombajny Časť 3: Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo Bližšie informácie uvedené v súťažných ...
Zberný dvor v obci Kyjov - Technické vybavenie
Výber dodávateľa pre dodanie vybavenia v rámci projektu: Triedený zber komunálneho odpadu v obci Plavnica Časť 1: Kontajnery kompatibilné s ramenovým nosičom kontajnerov Časť 2: Náves za traktor a Traktorový náves s nosičom kontajnerov Časť 3: Traktor s čelným nakladačom a príslušenstvom Časť 4: Prenosná nájazdová automobilová váha Časť 5: ...
Technologické vybavenie pre projekt: Intenzifikácia zhodnocovania BRO v meste Svidník
Predmetom zákazky je dodanie nového a nepoužitého technologického vybavenia pre účely zabezpečenia kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu Technickými službami mesta Svidník. Predmetom je dodanie naťahovacieho kontajnera s aktívnym prevzdušňovacím systémom a riadiacou jednotkou urený na hygienizáciu BRKO, prekopávača kompostu ťahaného za ...
Triedený zber komunálneho odpadu v obci Plavnica
Výber dodávateľa pre dodanie vybavenia v rámci projektu: Triedený zber komunálneho odpadu v obci Plavnica Časť 1: Kontajnery kompatibilné s ramenovým nosičom kontajnerov Časť 2: Náves za traktor a Traktorový náves s nosičom kontajnerov Časť 3: Traktor s čelným nakladačom a príslušenstvom Časť 4: Prenosná nájazdová automobilová váha Podrobný ...
Dodávka traktoru s lesnickou nástavbou
Dodávka traktoru s lesnickou nástavbou
Zhodnocovanie BRKO v Medzilaborciach - nákup technologického vybavenia
Predmetom zákazky je dodanie technologického vybavenia na zhodnocovanie BRKO vrátane dopravy predmetu zakazky na určené miesto dodania, jeho uvedenia do prevádzky, dodania všetkých dokladov a povolení v súvislosti s prevádzkou tovaru a zaškolenia obsluhujúcich zamestnancov. Tovar musí byť nový, nerepasovaný, výhradne z nových dielov.
Traktor
2.4Predmetom zákazky je technické zabezpečenie prevádzky kompostárne v Pezinku, t.j. nákup, dodanie, predvedenie, zaškolenie obsluhy a záručný servis technického vybavenia. Zákazka je rozdelená na 8 častí: 1. časť zákazky: Traktor (1 ks) 2. časť zákazky: Prekopávač kompostu (1 ks) 3. časť zákazky: Bubnové sito (1 ks) 4. časť zákazky: Pokrývač ...
Poptáváme výrobu mobilního štípače dřeva
Poptáváme výrobu mobilního štípače dřeva viz. odkaz. Pro evropský trh nemůžu nic podobného dohledat, tak mě napadlo jestli by bylo možné jej vyrobit. Děkuji za info. Chmelenský https://powersplit.com/double-vertical-splitter/
Kúpa technologického vybavenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je dodávka techniky v rámci projektu Kúpa technologického vybavenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Slavkovce. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Kolesový traktor, príves za traktor, čelný nakladač s mechanickým paralelogramom
Predmetom zákazky je obstaranie strojového vybavenia Kompostárne Komárno v nasledovnom rozsahu: Kolesový traktor, Príves za traktor, Čelný nakladač s mechanickým paralelogramom, Nesený prekopávač, Štiepkovač drevnej hmoty, Rezací a miešací voz na biologické odpady, Triediace sito
Kompostéry II
Množstvo: 700 ks = 1 súbor Objem kompostéra: 700 800 l. Hrúbka steny kompostéra: 5 6 mm. Materiál kompostéra: HDPE. Dodacia lehota od podpísania zmluvy: 6 týždňov. Vrátane dopravy na miesto určenia v meste Nitra. Záruka min. 2 roky.
Nákup traktorů (rok 2021)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 8 ks traktorů nářadí včetně příslušenství, a to včetně jejich předvedení a vyzkoušení
Zberný dvor Tornaľa - technologická časť
Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre zberný dvor v meste Tornaľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Nákup kolového traktoru
Jedná se o nákup traktoru na kultivačních kolech pro práci při pěstování zeleniny a brambor. Traktor bude vybaven navigací.