Mobilní vrtací souprava
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové mobilní vrtací soupravy včetně příslušenství, rok výroby 2021, v technické specifikaci uvedené v příloze zadávací dokumentace. Předmět koupě bude vybaven zařízením pro sledování: poruch, výstrah, hladiny paliva a provozních motohodin. Součástí plnění je doprava předmětu koupě do místa plnění, ...
Mobilní třídič
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového mobilního třídiče dle technické specifikace uvedené v příloze zadávací dokumentace zaškolení obsluhy. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž provádění servisních prohlídek po dobu záruční lhůty.
Důlní vrtné soupravy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks vrtných souprav včetně dopravy.
Zubové systémy pro těžbu a úpravu nerostných surovin
Předmětem zakázky jsou dodávky odlitků zubových systémů pro těžbu a úpravu nerostných surovin (17 typů dílů), a jejich řádné a včasné dodání do skladů v Dolech Bílina a Dolu Nástup Tušimice, přičemž se jedná o odlitky z otěruvzdorných ocelí. Odlitky budou použity jako součást dobývacího orgánu pro těžbu uhlí nebo skrývky a dále jako součást ...
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SUBSIDIA s. r. o. - technológia betonárne
Dodanie a montáž strojnotechnologických zariadení pre spoločnosť SUBSIDIA s. r. o.- technológia betonárne.
Generální oprava a rekonstrukce HMGS
Předmětem sektorové veřejné zakázky s názvem „Generální oprava a rekonstrukce HMGS? je povinnost vybraného dodavatele: a) vypracovat a předat Projektovou dokumentaci Zadavateli, b) provést opravu a rekonstrukci HMGS dle Zadavatelem převzaté Projektové dokumentace. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení ...
Pořízení drticí jednotky se závěsným třídičem - Bergasto s.r.o.
Předmětem zakázky je pořízení drticí jednotky se závěsným třídičem (odrazového drtiče).
Odliatky pre mlyny MV 67.16, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola
Odliatky pre mlyny MV 67.16, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola Podrobná technická špecifikácia je uvedená v Prílohe súťažných podkladov
Pořízení 2 ks drtičů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks drtičů, konkrétně dodávka pomaloběžného a rychloběžného drtiče. Technické údaje pomaloběžného a rychloběžného drtiče musí odpovídat minimálním technickým požadavkům zadavatele, které jsou uvedeny v příloze č. 5 „Technická specifikace“ této Zadávací dokumentace (dále také „ZD).
Modernizace elektro drtící stanice 2. uhelného odtahu
Předmětem sektorové Veřejné zakázky s názvem „DR25_Modernizace elektro drtící stanice 2. uhelného odtahu“ je inženýring, tj. vypracování a dodání projektové dokumentace, projektové dokumentace skutečného provedení, průvodní technické dokumentace a ostatní dokumentace k provedení Předmětu plnění dodavatelem, a dále realizace zakázky, v průběhu ...
Generální oprava a modernizace zakladačů ZP 5500.5/Z79 a ZP 6600.10/Z85
Předmětem Veřejné zakázky s názvem „Generální oprava a modernizace zakladačů ZP 5500.5/Z79 a ZP 6600.10/Z85?“ je inženýring tj. vypracování a dodání projektové dokumentace, projektové dokumentace skutečného provedení, průvodní technické dokumentace a ostatní dokumentace a dále realizace v průběhu které bude provedena modernizace a generální oprava ...
Generální oprava pasového vozu PVZ 2500/309
Generální oprava pasového vozu PVZ 2500/309 v rozsahu a za podmínek specifikovaných v závazném textu návrhu smlouvy na veřejnou zakázku a v souladu s technickou specifikací, které tvoří přílohy zadávacích podmínek zveřejněných na profilu zadavatele.
Nákup výrobných zariadení na výrobu kameňa a kameniva
Predmetom zákazky Modernizácia a ekologizácia výrobných zariadení, kameňolom Devín je nákup a dodanie nových, nepoužitých zariadení určených pre prácu v kameňolome.
Generální oprava velkostroje KU 300.S-26/K85
Generální oprava velkostroje KU 300.S-26/K85 v rozsahu a za podmínek specifikovaných v závazném textu návrhu smlouvy na veřejnou zakázku a v souladu s technickou specifikací, které tvoří přílohy zadávacích podmínek zveřejněných na profilu zadavatele.
Inovatívna technológia na drvenie riečneho kameniva
Predmetom zákazky je dodávka linky na drvenie riečneho kameniva. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch .
Prístrojové vybavenie - terénne vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho prístrojového vybavenia v rámci pripravovaného projektu Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Predmet zákazky pozostáva z dodania špeciálneho prístrojového vybavenia pre potreby predmetného projektu podľa ...
Dodávka linky na drcení kameniva – kamenolom BRANT
Předmětem zakázky je návrh a dodání technologické linky na drcení kameniva, její instalace, zprovoznění a uvedení do provozu. Součástí předmětu díla je i dodání technických dokladů k dané technologii, projektové dokumentace pro stavební připravenost k instalaci technologie, projektové dokumentace k nově navržené trafostanici, realizace všech ...
Inovatívna technológia na drvenie riečneho kameniva
Predmetom zákazky je dodávka linky na drvenie riečneho kameniva. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch .
Technológia pre úpravu a spracovanie vyťažených tetraedritových rúd
Logický celok č. 1 Zariadenia pre drvenie (čeľustný drvič, kúžeľový drvič, triedič, magnetický separátor, elektropríslušenstvo, hydrotechnologické príslušenstvo, odprašovanie). Logický celok č. 2: Komplexné zariadenia pre mletie a flotáciu (guľový mlyn, hydrocyklóny, flotačné batérie, kalolis kalu, kalolis koncentrátu, nádrž vrátnej vody, ...
Dodávka technologické linky na drcení kameniva
Předmětem zakázky je návrh a dodání technologické linky na drcení kameniva, její instalace a uvedení do provozu.
Komplexní ekologizace provozu kamenolomu Štileček
Předmětem je vybudování technologické linky včetně stavebních úprav, které významně sníží prašnost provozu a která bude splňovat nejlepší opatření a parametry pro lomy s vysokými ekologickými standardy. Bližší technická specifikace předmětu Veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Součástí předmětu Veřejné zakázky bude ...
Dodávka technologie drcení pro společnost BIGGEST s.r.o.
Předmětem zakázky je dodávka následujícího technologického vybavení: • Čelisťový drtič • Pásový dopravník – 2 kusy Podrobný popis technologií je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.
Technologie zpracování kamene
Předmětem zakázky je dodávka a zprovoznění následujících zařízení: - Primární čelisťový drtič - Kuželový drtič se zavěšeným třídičem - Dvousítný třídič Zařízení budou tvořit jeden technologický celek (linku), budou na sebe navazovat v zapojení: Primární čelisťový drtič-kuželový drtič-dvousítný třídič. Jednotlivé výstupní frakce budou navazovat ...
Dodávka mobilního čelisťového drtiče a mobilního hrubotřídiče pro společnost Kalivoda DC s.r.o.
Předmětem zakázky je dodávka mobilního čelisťového drtiče a mobilního hrubotřídiče. Podrobnější specifikace zařízení a rozsah zakázky je uveden v příloze č. 3. zadávací dokumentace - Technická specifikace poptávaných zařízení.
Pořízení vrtné soupravy
Předmětem zakázky je pořízení vrtné soupravy s vrtným rozsahem alespoň do hloubky 10,0 m s mechanizovaným přidáváním vrtných tyčí na housenicovém podvozku. Součástí předmětu je také doprava, instalace a zaškolení obsluhy vrtné soupravy. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.