GRANITA Lomy s.r.o. - Materiálové využití druhotných surovin
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drtící technologie. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu.
Zavedení cirkulárního řešení do společnosti BEZEDOS s.r.o.
Předmětem plnění je dodávka mobilního odrazového drtiče v souvislosti s realizací „Zavedení cirkulárního řešení do společnosti BEZEDOS s.r.o.“ podrobně popsáno ve specifikaci předmětu plnění, který tvoří přílohu č. 2 „Příloha č. 2 Specifikace předmětu plnění“.
Dynamický nákupní systém: Roční prohlídka strojní a elektrické části TS
Předmětem plnění je provedení ročních podrobných prohlídek strojních a elektrických částí včetně drobných oprav těžních strojů dle požadavků zadavatele a dle ustanovení § 62 vyhlášky ČBÚ č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi, ve znění ...
Zavedení nové technologie praní včetně kalového hospodářství v kamenolomu Olšany na klíč
Předmětem dodávek jsou zejména následující činnosti: - Zpracování projektové realizační dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a zajištění všech rozhodnutí orgánů státní správy nutných pro realizaci díla (např. stavebního povolení, územního rozhodnutí, kolaudačního souhlasu) - Kompletní demontáž stávající technologie praní, ...
GRANITA Lomy s.r.o. - Dodávka drtiče
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drtící technologie. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace.
Ridera Bohemia a.s.- Náhrada stacionárního zdroje znečišťování
Předmětem veřejné zakázky je dodávka čelisťového drtiče a hrubo třídiče - zařízení pro snížení prašnosti. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Roční prohlídka strojní a elektrické části TS 2/6 a HDZ Lazy
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení roční podrobné prohlídky strojní a elektrické části včetně drobných oprav těžního stroje 2/6 (TS) a strojní části havarijního dopravního zařízení (HDZ) na lokalitě Lazy v členění a v rozsahu specifikovaném v příloze č. 3.1 této zadávací dokumentace (Rozsah roční prohlídky TS 2/6 a HDZ Lazy) a dle ...
Dodávka dopravních pásů 4. čtvrtletí 2022
Předmětem veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka dopravních pásů 4. čtvrtletí 2022," zadávané formou otevřeného řízení dle § 56 ZZVZ, je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného dodavatele dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele, dle technické specifikace uvedené v části 4 ZD - Technická specifikace, jejichž ...
Poskytování servisních činností a dodávek náhradních dílů pro mazací systémy BEKA-MAX
Předmětem veřejné zakázky je „Poskytování servisních činností a dodávek náhradních dílů pro mazací systémy BEKA-MAX“ a zahrnuje provádění preventivních a havarijních servisních činností, diagnostiky a oprav včetně zajištění dodávek náhradních dílů pro mazací systémy BEKA-MAX instalované na strojích a technických zařízeních používaných v lokalitě ...
Roční prohlídky strojní a elektrické části TS Darkov 1 a elektrické části
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení roční podrobné prohlídky strojní a elektrické částí včetně drobných oprav těžního stroje (TS) Darkov 1 na lokalitě Darkov a provedení roční podrobné prohlídky elektrické části včetně drobných oprav těžního stroje Jan na lokalitě ČSA.
Zajištění provozu dolu Frenštát - službování v roce 2022 a 2023
Předmětem veřejné zakázky je provozovat, udržovat a obsluhovat těžní zařízení v jámách F4, F5, viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace.
Dodávka pojízdné vrtné soupravy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pojízdné vrtné soupravy pro potřebu zadavatele.
Modernizace řídicích systémů na těžních zařízeních 2/1 a 2/2 dolu ČSA 2
Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace těžních zařízení (dále jen „TZ“) 2/1 a 2/2 dolu ČSA, pozemek parcelní číslo 1344/50, katastrální území Karviná - Doly, v souladu s Vyhláškou ČBÚ č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi ve znění ...
Oprava malého těžního zařízení na jámě B1
Předmětem zakázky je oprava malého těžního zařízení 2B3508 na jámě B1 pro stavbu Rozšíření PVP Bukov II. etapa, která je umístěna v povrchovém areálu jámy Bukov 1 situovaného u obce Bukov (Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou), včetně zhotovení projektové dokumentace s provozními soubory - strojním a elektro.
Mobilní vrtací souprava
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové mobilní vrtací soupravy včetně příslušenství, rok výroby 2021, v technické specifikaci uvedené v příloze zadávací dokumentace. Předmět koupě bude vybaven zařízením pro sledování: poruch, výstrah, hladiny paliva a provozních motohodin. Součástí plnění je doprava předmětu koupě do místa plnění, ...
Mobilní třídič
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového mobilního třídiče dle technické specifikace uvedené v příloze zadávací dokumentace zaškolení obsluhy. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž provádění servisních prohlídek po dobu záruční lhůty.
Důlní vrtné soupravy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks vrtných souprav včetně dopravy.
Zubové systémy pro těžbu a úpravu nerostných surovin
Předmětem zakázky jsou dodávky odlitků zubových systémů pro těžbu a úpravu nerostných surovin (17 typů dílů), a jejich řádné a včasné dodání do skladů v Dolech Bílina a Dolu Nástup Tušimice, přičemž se jedná o odlitky z otěruvzdorných ocelí. Odlitky budou použity jako součást dobývacího orgánu pro těžbu uhlí nebo skrývky a dále jako součást ...
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SUBSIDIA s. r. o. - technológia betonárne
Dodanie a montáž strojnotechnologických zariadení pre spoločnosť SUBSIDIA s. r. o.- technológia betonárne.
Generální oprava a rekonstrukce HMGS
Předmětem sektorové veřejné zakázky s názvem „Generální oprava a rekonstrukce HMGS? je povinnost vybraného dodavatele: a) vypracovat a předat Projektovou dokumentaci Zadavateli, b) provést opravu a rekonstrukci HMGS dle Zadavatelem převzaté Projektové dokumentace. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení ...
Pořízení drticí jednotky se závěsným třídičem - Bergasto s.r.o.
Předmětem zakázky je pořízení drticí jednotky se závěsným třídičem (odrazového drtiče).
Odliatky pre mlyny MV 67.16, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola
Odliatky pre mlyny MV 67.16, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola Podrobná technická špecifikácia je uvedená v Prílohe súťažných podkladov
Pořízení 2 ks drtičů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks drtičů, konkrétně dodávka pomaloběžného a rychloběžného drtiče. Technické údaje pomaloběžného a rychloběžného drtiče musí odpovídat minimálním technickým požadavkům zadavatele, které jsou uvedeny v příloze č. 5 „Technická specifikace“ této Zadávací dokumentace (dále také „ZD).
Modernizace elektro drtící stanice 2. uhelného odtahu
Předmětem sektorové Veřejné zakázky s názvem „DR25_Modernizace elektro drtící stanice 2. uhelného odtahu“ je inženýring, tj. vypracování a dodání projektové dokumentace, projektové dokumentace skutečného provedení, průvodní technické dokumentace a ostatní dokumentace k provedení Předmětu plnění dodavatelem, a dále realizace zakázky, v průběhu ...
Generální oprava a modernizace zakladačů ZP 5500.5/Z79 a ZP 6600.10/Z85
Předmětem Veřejné zakázky s názvem „Generální oprava a modernizace zakladačů ZP 5500.5/Z79 a ZP 6600.10/Z85?“ je inženýring tj. vypracování a dodání projektové dokumentace, projektové dokumentace skutečného provedení, průvodní technické dokumentace a ostatní dokumentace a dále realizace v průběhu které bude provedena modernizace a generální oprava ...