Modernizace řídicích systémů na těžních zařízeních 2/1 a 2/2 dolu ČSA 2
Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace těžních zařízení (dále jen „TZ“) 2/1 a 2/2 dolu ČSA, pozemek parcelní číslo 1344/50, katastrální území Karviná - Doly, v souladu s Vyhláškou ČBÚ č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi ve znění ...
Oprava malého těžního zařízení na jámě B1
Předmětem zakázky je oprava malého těžního zařízení 2B3508 na jámě B1 pro stavbu Rozšíření PVP Bukov II. etapa, která je umístěna v povrchovém areálu jámy Bukov 1 situovaného u obce Bukov (Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou), včetně zhotovení projektové dokumentace s provozními soubory - strojním a elektro.
Mobilní vrtací souprava
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové mobilní vrtací soupravy včetně příslušenství, rok výroby 2021, v technické specifikaci uvedené v příloze zadávací dokumentace. Předmět koupě bude vybaven zařízením pro sledování: poruch, výstrah, hladiny paliva a provozních motohodin. Součástí plnění je doprava předmětu koupě do místa plnění, ...
Mobilní třídič
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového mobilního třídiče dle technické specifikace uvedené v příloze zadávací dokumentace zaškolení obsluhy. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž provádění servisních prohlídek po dobu záruční lhůty.
Důlní vrtné soupravy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks vrtných souprav včetně dopravy.
Zubové systémy pro těžbu a úpravu nerostných surovin
Předmětem zakázky jsou dodávky odlitků zubových systémů pro těžbu a úpravu nerostných surovin (17 typů dílů), a jejich řádné a včasné dodání do skladů v Dolech Bílina a Dolu Nástup Tušimice, přičemž se jedná o odlitky z otěruvzdorných ocelí. Odlitky budou použity jako součást dobývacího orgánu pro těžbu uhlí nebo skrývky a dále jako součást ...
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SUBSIDIA s. r. o. - technológia betonárne
Dodanie a montáž strojnotechnologických zariadení pre spoločnosť SUBSIDIA s. r. o.- technológia betonárne.
Generální oprava a rekonstrukce HMGS
Předmětem sektorové veřejné zakázky s názvem „Generální oprava a rekonstrukce HMGS? je povinnost vybraného dodavatele: a) vypracovat a předat Projektovou dokumentaci Zadavateli, b) provést opravu a rekonstrukci HMGS dle Zadavatelem převzaté Projektové dokumentace. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení ...
Pořízení drticí jednotky se závěsným třídičem - Bergasto s.r.o.
Předmětem zakázky je pořízení drticí jednotky se závěsným třídičem (odrazového drtiče).
Odliatky pre mlyny MV 67.16, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola
Odliatky pre mlyny MV 67.16, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola Podrobná technická špecifikácia je uvedená v Prílohe súťažných podkladov
Pořízení 2 ks drtičů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks drtičů, konkrétně dodávka pomaloběžného a rychloběžného drtiče. Technické údaje pomaloběžného a rychloběžného drtiče musí odpovídat minimálním technickým požadavkům zadavatele, které jsou uvedeny v příloze č. 5 „Technická specifikace“ této Zadávací dokumentace (dále také „ZD).
Modernizace elektro drtící stanice 2. uhelného odtahu
Předmětem sektorové Veřejné zakázky s názvem „DR25_Modernizace elektro drtící stanice 2. uhelného odtahu“ je inženýring, tj. vypracování a dodání projektové dokumentace, projektové dokumentace skutečného provedení, průvodní technické dokumentace a ostatní dokumentace k provedení Předmětu plnění dodavatelem, a dále realizace zakázky, v průběhu ...
Generální oprava a modernizace zakladačů ZP 5500.5/Z79 a ZP 6600.10/Z85
Předmětem Veřejné zakázky s názvem „Generální oprava a modernizace zakladačů ZP 5500.5/Z79 a ZP 6600.10/Z85?“ je inženýring tj. vypracování a dodání projektové dokumentace, projektové dokumentace skutečného provedení, průvodní technické dokumentace a ostatní dokumentace a dále realizace v průběhu které bude provedena modernizace a generální oprava ...
Generální oprava pasového vozu PVZ 2500/309
Generální oprava pasového vozu PVZ 2500/309 v rozsahu a za podmínek specifikovaných v závazném textu návrhu smlouvy na veřejnou zakázku a v souladu s technickou specifikací, které tvoří přílohy zadávacích podmínek zveřejněných na profilu zadavatele.
Nákup výrobných zariadení na výrobu kameňa a kameniva
Predmetom zákazky Modernizácia a ekologizácia výrobných zariadení, kameňolom Devín je nákup a dodanie nových, nepoužitých zariadení určených pre prácu v kameňolome.
Generální oprava velkostroje KU 300.S-26/K85
Generální oprava velkostroje KU 300.S-26/K85 v rozsahu a za podmínek specifikovaných v závazném textu návrhu smlouvy na veřejnou zakázku a v souladu s technickou specifikací, které tvoří přílohy zadávacích podmínek zveřejněných na profilu zadavatele.
Inovatívna technológia na drvenie riečneho kameniva
Predmetom zákazky je dodávka linky na drvenie riečneho kameniva. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch .
Prístrojové vybavenie - terénne vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho prístrojového vybavenia v rámci pripravovaného projektu Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Predmet zákazky pozostáva z dodania špeciálneho prístrojového vybavenia pre potreby predmetného projektu podľa ...
Dodávka linky na drcení kameniva – kamenolom BRANT
Předmětem zakázky je návrh a dodání technologické linky na drcení kameniva, její instalace, zprovoznění a uvedení do provozu. Součástí předmětu díla je i dodání technických dokladů k dané technologii, projektové dokumentace pro stavební připravenost k instalaci technologie, projektové dokumentace k nově navržené trafostanici, realizace všech ...
Inovatívna technológia na drvenie riečneho kameniva
Predmetom zákazky je dodávka linky na drvenie riečneho kameniva. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch .
Technológia pre úpravu a spracovanie vyťažených tetraedritových rúd
Logický celok č. 1 Zariadenia pre drvenie (čeľustný drvič, kúžeľový drvič, triedič, magnetický separátor, elektropríslušenstvo, hydrotechnologické príslušenstvo, odprašovanie). Logický celok č. 2: Komplexné zariadenia pre mletie a flotáciu (guľový mlyn, hydrocyklóny, flotačné batérie, kalolis kalu, kalolis koncentrátu, nádrž vrátnej vody, ...
Dodávka technologické linky na drcení kameniva
Předmětem zakázky je návrh a dodání technologické linky na drcení kameniva, její instalace a uvedení do provozu.
Komplexní ekologizace provozu kamenolomu Štileček
Předmětem je vybudování technologické linky včetně stavebních úprav, které významně sníží prašnost provozu a která bude splňovat nejlepší opatření a parametry pro lomy s vysokými ekologickými standardy. Bližší technická specifikace předmětu Veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Součástí předmětu Veřejné zakázky bude ...
Dodávka technologie drcení pro společnost BIGGEST s.r.o.
Předmětem zakázky je dodávka následujícího technologického vybavení: • Čelisťový drtič • Pásový dopravník – 2 kusy Podrobný popis technologií je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.
Technologie zpracování kamene
Předmětem zakázky je dodávka a zprovoznění následujících zařízení: - Primární čelisťový drtič - Kuželový drtič se zavěšeným třídičem - Dvousítný třídič Zařízení budou tvořit jeden technologický celek (linku), budou na sebe navazovat v zapojení: Primární čelisťový drtič-kuželový drtič-dvousítný třídič. Jednotlivé výstupní frakce budou navazovat ...