CNC frézka
Predmetom zákazky dodanie a montáž CNC frézky P
Gravírovacie zariadenie
Predmetom zákazky je dodávka tovaru - gravírovacieho zariadenia a poskytnutie súvisiacich služieb podľa Prílohy č. 1 Podrobný opis predmetu zákazky.
Vybavenie SOŠE Poprad  - Strojové zariadenia a interiérové vybavenie s príslušenstvom do zvarovne
Predmetom zákazky je obstaranie vybavenia pre strednú odbornú školu do zvarovne, predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatné časti: Časť 1: Vybavenie SOŠE Poprad - Strojové zariadenia s príslušenstvom do zvarovne Časť 2 Vybavenie SOŠE Poprad - Interiérové vybavenie s príslušenstvom do zvarovne Bližšie informácie sú uvedené v súťažných ...
Gravírovacie zariadenie
Predmetom zákazky je dodávka tovaru - gravírovacieho zariadenia a poskytnutie súvisiacich služieb podľa Prílohy č. 1 Podrobný Opis predmetu zákazky.
Technické vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia a poskytnutie súvisiacich služieb podľa Prílohy č. 1 Podrobný Opis predmetu zákazky Doplňujúcich informácií k tejto výzve. Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatné časti: Časť 1.: Zváracia technika a vybavenie Časť 2.: Stroje na spracovanie materiálov Časť 3.: Zváračský simulátor
Vybavenie učebne CNC
Predmetom zákazky je vybavenie učební CNC strojmi v zložení: - 1ks CNC výukový sústruh s riadiacim systémom a príslušenstvom - 1ks CNC výuková frézovačka s riadiacim systémom a príslušenstvom. Bližšie je predmet zákazky opísaný v Súťažných podkladoch v Prílohe č. 2 - Technická špecifikácia. Pri uvedení konkrétnych značiek a parametrov je ...
Vybavenie SOŠE Poprad-Obrábacie stroje na výrobu DPS, prístroje na osadzovanie a spájkovanie DPS
Predmetom zákazky je obstaranie vybavenia odborných učební Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Poprade, ktoré je rozdelené do dvoch častí: Časť 1: Vybavenie SOŠE Poprad Obrábacie stroje na výrobu DPS Časť 2:Vybavenie SOŠE Poprad - Prístroje na osadzovanie a spájkovanie DPS Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IKT vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka tovaru IKT vybavenia a poskytnutie súvisiacich služieb podľa Prílohy č. 1 Podrobný Opis predmetu zákazky. Predmet zákazky je rozdelený na štyri samostatné časti Časť 1.: Gravírovacie zariadenie Časť 2.: 3D skener Časť 3.: Interaktívny projektor + pero + softvér Časť 4.: Automatizačná robotika
Kovoobrábacie stroje
Predmetom zákazky je dodanie kovoobrábacích strojov pre potreby odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole elektrotechnickej Matejovce Poprad, ktorá je rozdelená do 4 častí: Časť 1 Kovoobrábacie stroje Časť 2 Univerzálny hrotový sústruh Časť 3 Univerzálna hrotová brúska Časť 4 Číslicovo riadené kovoobrábacie CNC stroje Bližší popis ...
MONZA CZ, s.r.o. - CNC řezací laser
Předmětem zakázky je dodávka CNC řezacího laseru, a to za podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci. Předmětem zakázky je dále doprava do místa plnění vč. uvedení do provozu, předání kompletního manuálu v českém jazyce a uvedení zařízení do provozu Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky dle ...
Dodávka nástrojů a jejich upínání
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nástrojů a jejich upínání soustruhu FLEXI (dodaných na PROTOTYP) v rámci projektu Nová generace univerzálních hrotových soustruhů řady FLEXI. Jednotlivé nástroje a jejich upínání vytváří kompatibilní příslušenství, které se v rámci PROTOTYPU SUA bude flexibilně vyměňovat podle technologických požadavků ...
Dodávka fiber laseru
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka CNC laserového stroje s pevnolátkovým zdrojem paprsku.
COV LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o. - strojní vybavení a kovárna
Předmětem je dodávka následujícího zařízení: - T18 Atypický kalící stůl malý s příslušenstvím - 1 ks - T19 Atypický kalící stůl velký s příslušenstvím - 1 ks - T23 Kovářská výheň s ochrannými prvky - 4 ks - T24 Kovadlina se špalkem - 1 ks - T25 Probíjecí deska z litiny se stojanem - 1 ks - T28 Konvenční fréza s příslušenstvím - 12 ks - T29 ...
Mrázek s.r.o. - CNC Soustruh 2023
Předmětem zakázky je dodávka včetně vybavení a instalace 2 ks CNC soustruhů.
CNC stroje
1. Predmetom zákazky je dodanie tovaru: - 1 ks CNC sústruh, - 1 ks CNC frézovačka typ 1, - 1 ks CNC frézovačka typ 2, - 1 ks softvér na vyučovanie programovania CNC strojov vrátane poskytnutia súvisiacich služieb (ďalej len "predmet zákazky"). 2. Podrobný opis vrátane minimálnych požiadaviek na funkčné a výkonnostné parametre položiek ...
Obrábacie centrum
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia podľa špecifikácií v súťažných podkladoch.
Technické vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka tovaru technického vybavenia a poskytnutie súvisiacich služieb.
Zváracie zariadenia a technológie pre kovové materiály
Dodávka tovarov - technologického vybavenia v rámci projektu Kreatívne centrum Trenčianskej univerzity A. Dubčeka pre stimuláciu potenciálu v kultúrnom a kreatívnom priemysle, kód projektu v ITMS2014+: 302031AFF2, ktorý bude financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os č. 3: 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v ...
CNC frézovačka
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia vrátane ich dopravy do miesta dodania/plnenia, inštalácie, sprevádzkovania, predvedenia a zaškolenia určených zamestnancov verejného obstarávateľa.
Modernizace učebny CNC na SOŠ Jana Tiraye
Předmětem zakázky je dodávka včetně vybavení a instalace CNC frézky, CNC soustruhu a seřizovacího přístroje.
OVZ/001/3/2023 Obráběcí centrum
Předmětem VZ je dodávka (1) kusu nově vyrobeného a nepoužitého obráběcího zařízení včetně obráběcích programů a příslušenství.
Materiálno technické vybavenie strojovej dielne  SOŠ strojníckej v Skalici – zváracie zariadenia
Dodávka, montáž a zaškolenie používateľov zváracích prístrojov: Zvárací a brúsiaci stôl - 2 ks, Zvárací agregát na zváranie v ochrannej atmosfére - 2 ks, Zvárací trenažér pre virtuálny tréning - 1 ks pre Strednú odbornú školu strojnícku v Skalici.
II. Nákup materiálů a komponentů na konstrukci prototypu linky pro výrobu železničních pražců
Předmětem zadávacího řízení je nákup materiálů a komponentů na konstrukci prototypu linky pro výrobu železničních pražců, která je rozdělena na části, dle § 18 zákona č. 134/2016Sb. ZZVZ. Zadavatel rozdělil předmět plnění této VZ na sedm samostatných částí. Dodavatelé mohou podat nabídku na jednu nebo i více částí. Nabídka musí být podána ...
Univerzálne hrotové sústruhy
1 Predmetom zákazky je dodanie tovaru 7 ks univerzálnych hrotových sústruhov vrátane príslušenstva a poskytnutia súvisiacich služieb (ďalej len "predmet zákazky"). 2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí prílohu B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa –Technológie - opakované VO
Predmet zákazky nadväzuje na predošlú dokončenú stavebnú zákazku v rámci Projektu modernizácia technickej základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD, a to formou obstarania technologickej časti projektu, technického zariadenia a vybavenia vrátane montáže. Výsledkom realizácie predmetu zákazky bude technická a technologická ...