DNS Dílenské vybavení 2023-2025
Zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení vybraného komerčního dílenského vybavení pro účely resortu Ministerstva obrany a tím zabezpečit dílenské provozy vybavením nezbytným pro provádění údržby a oprav provozované techniky u jednotlivých složek OS ČR.
Zajištění servisních prohlídek, revizí  a oprav technických zařízení v Technologickém centru UMPRUM
Předmětem plnění veřejné zakázky, v souladu s cíli zadavatele, je provádět pro zadavatele servisní prohlídky, revize a opravy technických zařízení v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou o dílo v objektu ve vlastnictví zadavatele - Technologické centrum UMPRUM Mikulandská, na adrese Mikulandská 134/5, 110 00 Praha. Blíže je ...
Školiace obrábacie stroje s vybavením
Zariadenia a vybavenie pracovísk odborného výcviku pre SOŠ automobilovú Trnava vrátane inštalácie , odskúšania na mieste inštalácie; spoločne so zaškolením obsluhy. 1. časť: Školiace obrábacie stroje s vybavením 2. časť: Dielenské pracoviská s vybavením Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Školiace obrábacie stroje s vybavením
Zariadenia a vybavenie pracovísk odborného výcviku pre SOŠ automobilovú Trnava vrátane inštalácie , odskúšania na mieste inštalácie; spoločne so zaškolením obsluhy. 1. časť: Školiace obrábacie stroje s vybavením 2. časť: Dielenské pracoviská s vybavením Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
FEL - Prostředky digitální výroby pro experimentální výuku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka CNC frézky na kov - část 1 a velkoformátového CNC routeru - část 2 dle podmínek uvedených v závazném návrhu smlouvy, který je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován zejména Přílohou č. 1 Návrhu smlouvy (Technická specifikace předmětu plnění) zadávací dokumentace.
Školiace obrábacie stroje s vybavením
Zariadenia a vybavenie pracovísk odborného výcviku pre SOŠ automobilovú Trnava vrátane inštalácie , odskúšania na mieste inštalácie; spoločne so zaškolením obsluhy. 1. časť: Školiace obrábacie stroje s vybavením 2. časť: Dielenske pracoviská s vybavením Opis predmetu zákazky je uvedený v sútťažných podkladoch.
Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní - SOŠ Šurany, 2. časť
Predmetom zákazky je nákup kovoobrábacích strojov do dielní a odborných učební pre SOŠ technickú Šurany, ktorý pozostáva z nákupu nových zariadení vrátane ich dodávky, montáže, zaškolenia obsluhy, likvidácie odpadov a záručného servisu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B. 1 ...
Prostředky pro zkušebnictví munice akreditované laboratoře - 4. část
Předmětem je dodávka soustruhu s digitálním odměřováním s točnou délkou 500 mm a 1500 mm a univerzální frézky 3-osé
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou - CNC pracovisko
Predmetom zákazky sú CNC sústruh s príslušenstvom, CNC frézovačka s príslušenstvom, priemyselný CNC sústruh s príslušenstvom, priemyselná CNC frézovačka s príslušenstvom plus nástrojová a prístrojová sonda, sada meradiel pre frézovačku, sada meradiel pre sústruh, konvenčný sústruh s príslušenstvom a konvenčná frézovačka s príslušenstvom pre SOŠ ...
Obstaranie moderného MTV SOŠT v Čadci
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia podľa špecifikácií uvedených v bode 36 Súťažných podkladov - univerzálna frézka.
Centrální polytechnické dílny - dodávka didaktických pomůcek
Předmětem plnění jsou dodávky spojené s realizací části didaktických pomůcek pro objekt Centrálních polytechnických dílen v areálu Winternitzových mlýnů situovaných mezi ulicemi Na Ležánkách a Mezi Mosty v Pardubicích. Didaktické pomůcky jsou určeny k vybavení dílen se zaměřením: na textil, grafiku, kov, dřevo a odborných učeben se zaměřením na ...
Modernizácia  praktického vyučovania - CNC stroje
Predmetom zákazky sú CNC stroje s príslušenstvom pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske - vybavenie CNC strediska
Predmetom zákazky je zriadenie strediska odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Partizánske dodávkou CNC strojov a riadiaceho softvéru zariadenia. Podrobná špecifikácia dodávky je uvedená v súťažných podkladoch
Dodávka nástrojových hlav 1-5
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologických hlav soustruhu FLEXI (dodaných na PROTOTYP) v rámci projektu Nová generace univerzálních hrotových soustruhů řady FLEXI. Jednotlivé technologické hlavy vytváří kompatibilní příslušenství, které se v rámci PROTOTYPU SUA bude flexibilně vyměňovat podle technologických požadavků obrábění. Soubor ...
Dodávka nástrojové hlavy 6
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologické hlavy soustruhu FLEXI (dodané na PROTOTYP) v rámci projektu Nová generace univerzálních hrotových soustruhů řady FLEXI. Jednotlivé technologické hlavy vytváří kompatibilní příslušenství, které se v rámci PROTOTYPU SUA bude flexibilně vyměňovat podle technologických požadavků obrábění. ...
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II - Střední průmyslová škola
Předmětem veřejné zakázky je pořízení strojní dílny, která se skládá z těchto strojů a zařízení (součástí A1-A7): Část 1 - Soustruh na kov a další vybavení: A1 - Soustruh na kov - 4 kusy A2 - Tabulové nůžky - 1 kus A3 - Ohraňovací lis ruční, segmentová ohýbačka plechů - 1 kus A4 - CNC plazmová řezačka + plazma agregát - 1 kus A5 - ...
Laserové robotické zařízení pro svařování, navařování a řezání
Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka laserového robotického zařízení pro svařování, navařování a řezání materiálů a dílů. Podrobná technická specifikace předmětu dodávky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Dodávka nástrojových hlav 1-5
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologických hlav soustruhu FLEXI (dodaných na PROTOTYP) v rámci projektu Nová generace univerzálních hrotových soustruhů řady FLEXI. Jednotlivé technologické hlavy vytváří kompatibilní příslušenství, které se v rámci PROTOTYPU SUA bude flexibilně vyměňovat podle technologických požadavků obrábění. Soubor ...
Dodávka nástrojové hlavy 6
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologické hlavy soustruhu FLEXI (dodané na PROTOTYP) v rámci projektu Nová generace univerzálních hrotových soustruhů řady FLEXI. Jednotlivé technologické hlavy vytváří kompatibilní příslušenství, které se v rámci PROTOTYPU SUA bude flexibilně vyměňovat podle technologických požadavků obrábění. ...
Nákup CNC strojov s príslušenstvom
Predmetom VO je nákup CNC obrábacích strojov a to CNC sústružníckeho centra s príslušenstvom a CNC frézovacieho centra s príslušenstvom.
CNC stroje, ostatní strojní vybavení a jeřáby pro SOŠ FM
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky obráběcích CNC, mechatronických a konvenčních strojů, dodávky ostatního strojního vybavení a dodávky jeřábů, které zahrnující kompletní dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
Kovoobrábacie stroje
Technické vybavenie na zabezpečenie odborného vzdelávania pre potreby automobilového priemyslu a strojárstva. Zákazka realizovaná v systéme EVO ver. 18.0. Trhové konzultácie v súlade s § 25 neboli využité
Snížení emisí částic provozů slévárny speciálních ocelí společnosti METAZ Týnec a.s.
Předmětem plnění je provedení technických a technologicko-provozních opatření snižujících emise tuhých znečišťujících látek, jejichž cílem je ekologizace výroby ve slévárně speciálních ocelí společnosti METAZ Týnec a.s. Ekologizace výrobních provozů slévárny se týká technologických uzlů a výrobních zařízení, na kterých dochází k velkému vývinu ...
Nákup řezacího stroje
Nákup řezacího stroje
Dodávka tvářecích nástrojů a materiálu k jejich výrobě pro lis
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tvářecích nástrojů a materiálů k jejich výrobě pro stávající lis ve spol. COMTES FHT, a.s. Podrobně jsou specifikovány v technické specifikaci vč. výkresů.