Obstaranie učebných pomôcok – CNC sústruh
Predmetom zákazky je obstaranie učebných pomôcok - CNC sústruh. Dodávka je zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
ČVUT- CIIRC: Multifunkční obráběcí stroj
Zadavatel poptává multifunkční obráběcí stroj pro výrobu součásti s použitím více druhů obrábění (primárně soustružení, frézování a osové operace - vrtání, řezání závitů aj.) v jednom pracovním prostoru stroje bez přeupínání obrobku. Stroje na bázi pětiosých frézek s otočně-sklopným stolem a vysokými otáčkami na desce. Podrobnosti stanoví zadávací ...
Olejové hospodářství
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci olejového hospodářství při řešení a realizaci projektu. Jedná se o dodávky, které budou následně sloužit k jímání, úpravě a skladování kapalných uhlovodíků, jež vznikají kondenzací horkého procesního plynu během ...
Měřící pracoviště stroje BUD100/7000
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka širokorozsahového měřidla skládajícího se z: - Vlastní širokorozsahové měřící hlavy - Polohovacího zařízení včetně pohonů a elektrického zapojení připraveného do implementace do PROTOTYPU stroje - Dokovací stanice umístěné v levé části předního lože, zajišťující odpovídající požadavky krytí a ...
Obrábacie stroje
Predmetom zákazky je Zavádzanie nových technológií stroje a zariadenia pre SPŠ Dubnica nad Váhom. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
CNC frézovacie centrum s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 9 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Nákup technického vybavenia pre odborné učebne
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia technického vybavenia pre výučbu a podporu výučby študentov.
Dodávka zařízení - NC soustruh s ručním ovládáním
Dodání NC soustruhu s ručním ovládáním včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce. Zadavatel požaduje dodání nových, dosud nepoužívaných zařízení.
Stacionární zařízení pro předúpravu povrchu tryskáním
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro komplexní simulace předúprav povrchu různých materiálů v automatických cyklech (dále jen „zařízení“). Zadavatel požaduje dodání zařízení dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Pořízení strojního vybavení pro OU a PRŠ Lipová-lázně
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka strojního vybavení tréninkových pracovišť (učeben praktického vyučování) pro aplikaci tranzitního programu napříč všemi učebními obory Odborného učiliště a Praktické školy Lipová-lázně, Lipová-lázně č. p. 458, 790 61 Lipová-lázně.
Dodávky nástrojů k obrábění
Veřejná zakázka na dodávky břitových destiček, nástrojů, nástrojů a příslušenství, kterou Zadavatel rozděluje na 3 části ve smyslu § 35 zákona.
Škola – dokonalá s teóriou a praxou – materiálnotechnické vybavenie odborných učební
Predmetom zákazky je obstaranie materiálnotechnického vybavenia jazykovej učebne, učebne fyziky, učebne biológie a chémie, polytechnickej učebne na ručné a strojové obrábanie dreva a polytechnickej učebne na ručné a strojové obrábanie kovov vrátane služieb súvisiacich s obstaraním predmetu zákazky, kategorizované v troch logických celkoch.
SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk – Rozšíření kapacity dílen odborného výcviku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka strojů a pomůcek (soustruh hrotový, univerzální frézka, testr akumulátorů, pneu-hydraulické zvedáky, vyvažovačka kol, montovačka pneumatik, ruční hydraulický zvedák, regloskop, vysokotlaký čistič, měření emisí, svářecí stroj, paletový vozík, mycí stůl, dílenské skříňě, sloupová vrtačka, pracovní stoly, ...
Nákup strojov a zariadenia k vybudovaniu tréningového centra
Nákup strojov a zariadenia k vybudovaniu treningového centra, projekt Stroje a zariadenia k vybudovaniu treningového centra v spoločnosti ZASTROVA a.s., Spišská Stará Ves v rámci poskytnutia regionálneho príspevku. Jedná sa o nákup vybavenia pre tréningové centrum v oblasti spracovania produktov z kovu.
Zavedení dynamického nákupního systému - Díly obráběcích a tvářecích strojů
Dodávka dílů obráběcích a tvářecích strojů a nástrojů pro zpracování zejména kovových materiálů.
4osé obráběcí centrum s robotem II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4osého obráběcího centra s robotem dle technické specifikace.
Nákup CNC obráběcího centra
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového horizontálního obráběcího CNC centra 5-ti osého včetně příslušenství. Součástí zařízení je kompletní technická dokumentace k zařízení a technické podmínky, zároveň je součástí dodacích podmínek návod k obsluze a údržbě a dále předávací protokol vystavený prodávajícím, instalace, zprovoznění zaškolení a ...
Vývoj portálového frézovacího stroje
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb vývoje portálového frézovacího stroje. Předmět veřejné zakázky je ve smyslu § 35 rozdělen na 2 části: Část I. – Vývoj portálového frézovacího stroje Část II. – Vývoj frézovacích hlav a zkušební a zabíhací stolice Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
SŠT Most - Vybavení dílen praktického vyučování - Vybavení dílen – stroje
Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 6 částí s názvem: 1. Úsek praktického vyučování PV1 - Strojovna kovoobrábění 2. Úsek praktického vyučování PV2 - Strojovna truhlářská 3. Úsek praktického vyučování PV3 - Dílny automechaniků - Diagnostika 4. Úsek praktického vyučování PV3 - Dílny automechaniků - Zvedáky, servisní údržba ...
CNC stroje
Predmetom zákazky je nákup CNC strojov s príslušenstvom a obrábacích zariadení pre školské dielne - pracovisko praktického vyučovania a učebne pre strojárske predmety v priestoroch Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta Trebišov. Bližšia špecifikácia je uvedená v opise predmetu zákazky a prílohách súťažných podkladov.
CNC frézky, Pákistán
Přejeme si koupit tříosé CNC frézky
Obrábacie stroje pre SOŠ Hlinícka 1, Bratislava
Predmetom zákazky je dodávka a Materiálno technického vybavenia (ďalej len MTV) obrábacích strojov CNC FRÉZKA a CNC SÚSTRUH vrátane dopravy, inštalácie (napojenia elektrických zariadení, vrátane predloženia revíznych správ, ak sa uplatňujú), uvedenia do prevádzky a základného predvedenia funkčnosti (na užívateľskej úrovni) zodpovedným osobám ...
Dodávka frézek II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka frézek dle technické specifikace.
Modernizace učeben a dílen SŠOT s.r.o. – zámečnická dílna
Předmětem zakázky je dodávka univerzálního hrotového soustruhu do zámečnické dílny pro Academic School, Střední škola, s.r.o. za účelem zkvalitnit a modernizovat stávající stav materiálního vybavení školy. Soustruh je určený pro obrábění hřídelových a přírubových součástí v kusové a středně sériové výrobě. Provedení stroje umožňuje provádět ...
CNC ohýbačka rúr a profilov 1ks
Predmetom zákazky je obstaranie technologického zariadenia vrátane príslušenstva pre malosériovú výrobu kovových dielcov podľa dokumentácie zákazníka. Podrobný popis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.