PřF - Zařízení pro tvorbu 3D objektů s podporou kombinace více materiálů technologií FDM/FFF
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro tvorbu 3D objektů s podporou kombinace více materiálů technologií FDM/FFF. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné ...
Vybudovanie zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu
Predmetom postupu zadávania zákazky je dodanie technologického zariadenia - linky na mechanicko - biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, včítane súvisiacich služieb - doprava, balenie, montáž, inštalácia, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obslužného personálu a kolaudácie. Zostava technologickej linky: Číslo/označenieNázov položky ...
Inováciou produktu k rozšíreniu o výrobnú činnosť spoločnosti FOURLEAF s.r.o.
Predmetom zákazky je nákup Extrúderu na výrobu jednovrstevnej vyfukovanej PE fólie - hadice. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
Dodávka vakuového lisu a sušičky plastů
Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede dodávku zařízení do provozovny společnosti Combatra spol. s r.o., Hala ASV, Horoušánky 71, 250 82 Horoušany, Praha – východ, v rámci projektu podporovaného z OPPIK 2014 - 2020 – Aplikace, reg.číslo projektu: CZ 01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009908.
SOU Svitavy - dodávka zařízení pro výrobu a zpracování plastů
Dodávka zařízení pro výrobu a zpracování plastů pro učebnu plastikářských strojů pro obor Mechanik plastikářských strojů.
SOU Svitavy - dodávka strojního vybavení
Dodávka strojního vybavení pro školní dílny pro obory Mechanik plastikářských strojů, Nástrojař a Mechanik seřizovač CNC.
Technologická zařízení pro výrobu stomatologických pomůcek
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového technologického zařízení, nových strojů. Zakázka je rozdělena na části.
Inovatívne technológie pre spoločnosť LUSIK TRADE, s.r.o.
Predmetom zákazky ja obstaranie: Časť č. 1: Stroj na opracovanie pogumovaných valcov a Časť č. 2: Stroj na odlievanie polyuretánov spoločnosti LUSIK TRADE, s.r.o.. Inovatívna technológia bude umiestnená vo výrobných a prevádzkových priestoroch na mieste sídla obstarávateľa LUSIK TRADE, s.r.o., v Beluši, Slatinská cesta 1724. Podrobná technická ...
Extruzní a koextruzní technologie pro bariérové materiály pro zapojení in-line s tvarovací technologie
Předmětem této zakázky je dodávka Extruzní a koextruzní technologie pro bariérové materiály pro zapojení in-line s tvarovací technologií, blíže specifikovaná zadávací dokumentací a jejími přílohami. Veškeré dokumenty jsou dostupné na profilu zadavatele. Zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ...
Dodávka technologické linky na drcení kameniva II
Předmětem zakázky je návrh a dodání technologické linky na drcení kameniva, její instalace a uvedení do provozu.
Poptáváme dodavatele technologie na výrobu plochého skla
Pre arabského partnera v Bahrajne hľadáme dodávateľa technológie na výrobu plochého skla / Flat Glass / a izolačného dvoj a troj skla. Tovar je určený na arabsky trh Bahrain- . Kontrakt formou bankovej garancie BD-SBLC , rokovanie formou B2B
Materiálové zhodnotenie nevyužitého, nie nebezpečného odpadu na ekologické palivá
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia: Materiálové zhodnotenie nevyužitého, nie nebezpečného odpadu na ekologické palivá (1 celok) Vrátane dopravy, osadenia, zaškolenia obsluhy, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Dodávka moderní pily s automatizovaným provozem pro společnost Kamenoprůmyslové závody, s.r.o.
Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede dodávku moderní pily s automatizovaným provozem pro společnost Kamenoprůmyslové závody, s.r.o. na adresu T. G. Masaryka 534, 407 77 Šluknov., v rámci projektu podporovaného z OPPIK 2014 - 2020 – výzva č. II programu Úspory energie, reg.číslo projektu: ...
Modernizace a rozšíření stávajícího provozu
Předmětem zakázky je dodávka, umístění, montáž, uvedení do provozu nového stroje na výrobu sáčků a všechny další práce související s plněním veřejné zakázky
Vakuová aparatura pro nanášení tenkých optických vrstev s podporou iontů
Předmětem zakázky je dodávka, montáž, instalace, předvedení zadaných technologických procesů u výrobce a u zadavatele a uvedení do užívání vakuové aparatury pro nanášení tenkých optických vrstev včetně zaškolení obsluhy pro výrobu technicky velmi náročných optických vrstev na rovinných i zakřivených plochách pro různé typy materiálů. Technické ...
Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, VE Gabčíkovo - Dodanie 2 ks strojov na čistenie hrablíc
Predmetom zákazky je dodávka 2 ks strojov na čistenie hrablíc. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stroj pro extruzní vyfukování polymerních materiálů na bázi polypropylenu a polyetylenu
Předmětem této zakázky je dodávka Stroje pro extruzní vyfukování polymerních materiálů na bázi polypropylenu a polyetylenu s příslušenstvím a se systémem monitorování technologického procesu. Dodávka je blíže specifikována zadávací dokumentací. Veškeré dokumenty jsou dostupné na profilu zadavatele. Zakázka je zadávána mimo režim zákona č. ...
Dodávka stroje na drhnutí sušeného květu levandule ze stonku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stroje na drhnutí sušeného květu levandule ze stonku včetně jeho dopravy na místo plnění a poskytnutí záruky na stroj v délce 24 měsíců.
Dodávka zařízení pro simulaci životnosti
Předmětem výběrového řízení je vývoj, výroba a dodávka zařízení pro simulaci životnosti řídících jednotek 8HP včetně balení, dopravy, instalace, zprovoznění, technické podpory a zaškolení obsluhy zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.
Bezkontaktní 3D laser - skenner
Předmětem veřejné zakázky je dodávka „Bezkontaktní 3D laser - skenner“ (dále jen „zařízení“). Zadavatel požaduje dodávku „zařízení“ s následujícími technickými parametry. Zařízení musí disponovat požadavky na jemné rozlišení snímání, velikost snímaných výrobků a hlavně musí poskytovat výstupy v požadovaných formátech vhodných pro další úpravu. ...
Technológia do výroby PVC hadíc -  Flexi plast s.r.o.
Predmetom zákazky je dodanie technológie do výroby PVC hadíc. Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania je uvedená v Súťažných podkladoch.
PVD povlakovací systém s HiPIMS zdrojem
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka PVD povlakovacího systému s HiPIMS zdrojem. Tento PVD povlakovací systém s HiPIMS zdrojem musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.
Dodávka systému na aditívnu výrobu
Dodávka systému na aditívnu výrobu v rámci projektu: D&I Group - podpora novej spoločnosti, v rámci výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03.
Nákup plneautomatickej betonárky na výrobu transportného betónu
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: 1. Plneautomatická betonárka na výrobu transportného betónu (1 ks); Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.